Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1920

ffj ft ji srF s ïJiS aeii it uM ii A iJtt wordt beaobouwd tl e 4i aieRU nl8 an hut uiiaiuk ï der 4aklüg Japwucli ca Ruulach Terdrag IIFRLIJN 5 Mo D Naar Do ultTo lo v me Dt hWijben de onderhalUetlnfiMi nieechMi frfmu en Hu and den 5en 01 re ullaaj geteld dat een verdrag werdlifrtioteu en onderteotonJ nu l nl heaït lic etKoItun van Japan Ingnwu gl Een verboBd tcgui Rusland BEKhIJS 6 i ei V D Naar do Deut èa io Mgeok Zt uit Kopwibaaeii ver iwt hettft de l oolaUw regu ruig iia bot luitw van een verdra OKt d © ekrilne kk oen overefqïiouMt goD oten Biet l li 1 1 d ttfu doil htbbeiid wa g ino uMtha p ijk optraden U n tio jei ifu l ivd Itallaaawk atcun aan DtUtachlaad M tl AAN Me4 V U Iw Uhanacbo l t ze vt ukU dal Ie liaUauiueay regofrr ni4 1 tipi MB oiMnu l al ondar toua iit aH4t lAilMiiliiid waarborgfu Ic g v a l t verlwnliig van hm leiwrejMH u voor iju ee nonii icllr hvcWvl Saa ea auleirop groiLt wan wn bettluK va i den Iialiaaancheii miiwMiTraa J Holland Ainerika MlB Aan het eroiag uvtr i t voU a 4 V n 7 il worden voor on Hgen kinder Ji aiff V4K ktiidi ren btiiPMi on lan t Met dink voor do pla £ ruin le r J r NdVLEN Vo mitWf 4 Volk ondM i If Mei IdIKh ru iit Ook eoii tweeJo biMoniiiuur werd ghit 1 1 Hijk bovscJiidigd doortxiord hr naddeft geen pérsoomljkboogoluAkeK plaat ttt ue i r iocil TKgvvi njf üca ynnaiotn aan den hoofdredacteur van de Act on Na kradit werd door den tweeden spreker aangeraiden tot aansluiting bd len vrt w tligen landstorm Zoow dezen ali de vo ige spreker oogstte een warm app aus De heer C van der Vei en J P Veerman telde enkele vragen welke door d n heer van Rees werden beantwoord Ë n afdeeimg van den vrtJ iHigen land torm werd opger cht ni t ongevee 25 leden De burgeme rter gioot te ru m elf uur de byeenkoRUt Door middel v ii groote aaaplakbUJe t n niU4 bette il gemaakt dat v luwoge de aM I o ogmveti der S i l ofi Maaiuli JMo een V iEoLNït zou platte Hebban In bet iJ Holl KoKitdiuifi De arb idiorfl mnzie v ree glng De Pionier an Oou li oniKtli w r iug verleenctt maar bleet ronder ni 4 berkoht we i Door d a beer J li m II iiii winiin t eiiige voor iraoliten gegnenD Iwr H Mbl lid van d Prov Stafcoo 011 vali den meiaeen erMd van Botleirlun Hprftk o er Het 1 c it In den nactit uuirvooT eoa eiitree ed van do bezoekar t V t gi iraigil De belangwelhng h groo 1 r kunuoii ïijn hoewel de opkomal toeh bivradlgknl wat irtuuiige beaoekers hal iku icich mö vaa dozen avoii4 voorgemeld tl n CT 0e9ev é werd ie laiin eir uur we het I m iH geëindigd utenutii t I mubcn net van t m nste Aut oiia mer Keuoticm woxtit S emauj iiun uer dan onze beaeaae tioliandsent bcli Uer i euhuys ili bereMl gevomien een iroot aan tat zgiter nieuwste isen tueruucn te zenuen Le nemen een goneeien wand n be aiaff en oovenaien bevinuen zic i ér nog eeiuge iQ porieieuiLe vooriiamelyk achterDuurt kieKjefii tiaveiigezichten en een paai iiaakLsLUU ea hoe goed heelt NeuUuys euu iauugenooten m hun dageiUKsehc doeu bi stuueerd I e pratende gezelagjea bii el kaai groepende Koteruanioene acuter buurtvTouw tjts de lustig vooitdtappende k lompen nuerijee de sciupper in de ha ven ze zijn aiie koütelijk gek jeerd Iels otoomengs neelt het paard dat m de üe trieste domiere achterbuurt voji een n ar gespannen zijn maat staat te nuttigen torsch van jn zun de schepen der haveiigezichten geteekend buzoiuter mooi u nog een aer naaKtstudlea een meiaiesgestaite waarvan üe contouren tn de ga uatstrekken scnetsmat g maar ou ttnge woon scherp en spieaend zun aaiig L geveii Ue Winter die ue vor ge maal letsus mei eenige stukjes was vertegenwoordigd ex pois eri nu een gruoter aantal pasteden en hchiltieruen Upmerkeluk ia de vetivuldige oepassing van de kleur rood Katino £ jn terraeotiB verschiueiui anuare ni iiues ran rood trett men buna aaa aiie aCiltlde rijen en in de meeste pastellen aan Een enkele maal lukt de keuze van die t nt iets tt gezocht en detoneert ze meestal even wel IB ie in de composite wonder mooi verwerkt bchitteieiwl is de warme ioo ie bloem die aohtjnt op te schieten uit het diepe duister dat van donker bruin ver vloeit in hel rood Het krachtigst en t meest tot a n be itoeker aprekeiule werk achten we het lotb gezicht waarin de bch kier gestreefd heeft naar de grootat mogeluke soberheiu in kleur en uitbeelding Vooral het onwi k bare van de ruwe rota heeft de schWer treffend goed in compositie u tgeeirjkt Nog eenige schilderstukken verd enen ver melding o a de blauwe vlinder en eenige bloenutucbea De stcenen collectie telt sinds We ue vorige tentoonstelling bezochten evenet na ceiuge nieuwe aanwinsten n 1 broches uit de Noorsche plateelfabnek De D stel bedrag zal zun dat de gemeenten zuPen kunnen mnen door verruiming van het beliiiitinggebied Dtet iUk eurt nucMei ze ncvn vcrau wuordeiuUteMl op Sico wti nemen ui veiintiKi met ue gerucnCtiO die juibt ue i utt u flMgtm at roiNCie uoen over eau mtenuiitoitx Ueweving legcO Bovjei tiiUiBud niinkt utt et j uierb iuit en nog oi ui nu iu r tin de muat ngen vwn ar i oritca u n ue raji üen Kezi at te benun tot een meaewvflier Vila de I eue i eriuier z i ituux UiL Git oudertioud biukt dat de enieota het aanvUivDa optreden van i oien en vut ie Oeki tune tc e Mviet Hii UjHl icomllLeurt Opvauend u ftet dat op b t ooK üonk te beriun e n aantal personen venoeit d e bettende vuandtta van le aovjet republiek z iD Versciiiiienue biaden zun vau meen nK dat de ü oxeiitcAe kolonei iuaicoim m naam van iiinKeittnd niet deae parsosËit te UerlUn onderaandelt in de Duitscne boüfUiitad vertoeven o a op bet ooKeatilik Manner heim de gewezen regent van fiUiand verder Ükoropadski de gewezen bevman van te Oekraïne met zyn vieugei atljudant bwederewvki kolonel Durnowo en üTalte de gewezen vieUit i adjudant vaa de xaar De Neue Berlioer Zeitung scnruft dat voigeu zekere geruchten hngeiand gaar ne iien zou dat ook JDuitschiaua de actie tcgtn lovjetKuiiand zou onucrateunen Het seker dat verschiJlendf Dutt cherB zooala graaf von der Uoltz wieai itrud tegen de bokjewiki ia de Oostzeepravin cièn nog verscb in het geheugen Ugt voor die plannen zonder veel moeite Le winnen coude zyn Ue Uuitache regeeruig is van al deze plannen op de hoogte Ztj wenAcbt zicb echter met in den strud te mengen Wat betreft de lUklng In FrankrUk we worden er ever ingelicht als aej t Jls over i n oorlog Beide partyen publiceeren com muniquée di den toestand min of meer flatteeren De berichten samenvattend kan worden gezegd dat de toestand btationlutr Is op de apoorwegen Het spoorwt g net dat het zwaarst getroffen iit telt Ib procent staker Op de andere netten ib het aantal veel geringer De maatdchapPUen maken bekend dat er verscKeidone personen ontslagen zullen worden In het Noorden en in de Pag de Calais woddt in de munen gewerkt In de havens is de staking nog zeer uitgebreid ofschoon het wen niet overal gehe stil hgt All eenig antwoord op het verzoek van ae C G T om besprekingen met ac re geermg deelt de mimster van openbare werken mede dat xoodra het parlement reer b eenkomt het een wetsontwerp tot nationallsatie der spoorwegen zal worden voorgelegd door een lid van de Kamer tepwÓI tevens een wetsontwerp za worden ingediend waaibü voorgesteld wordt voor ie spoorwegen hetzelfde regime te doen gelden als dat hetgeen reeds voor ie exploitatie van waterkracht bestaat BU aanneming dier voorsteuf n Wordt tiUi tegemoetgekomen aan zekere elschen der itakers tionaie te Ant serptn toegestuuiu In het nummer van dO Apnl is door u een artikel gepubliceerd onuer den titel De UuicbelartJ der Hollanders Deti effenüe den doortocht over de bcheide van het bngeiMhe oorlogsschip Dragon Onder meer wordt daann beweerd dat de Hollanders deden alsof zu het nicl zagen en uat van zun kant kapitein Ha Ake z ch kon gedraffen alsof Holland met bestond Ik heb de eer u mede te deelen dat de Bntsche gezant iq den Haag de toelating en oe doortocht van het Britache ooiloga obip gevraagd heeft en dat de tociiteinm ng verleend is bu brief van den m nister vun bui tentand sche zaken der Konmx i datum il April jongstleden nummer 10094 Nederland i Japan De Japaneche dagbladen wuden hoofdartikelen aan het bezoek van een ge Hollandsche oorlogsschepen be rm de ier maand Het gemeentebentuur van Yokohama heeft besloten tot een harteliike ontvangst daaf de Japansche ooriog ichepen die op het oogenbhk Java bezoeken ook uiterst vriendelU lt ontvangen zgn Het wubt ae stadgenooten op de buzonder vritnde ke betrekkingen tusschen Japan en Ne deiland en het spreekt de hoop uit dat het publiek de Nederlanders a s oude vrienden zal handelen Het gemeentebestuur heeft f ZÖÜO voor de ontvangst er Nederlandsthe zceli6 i n beschikbaar gesteld De Zeeland Uet het oog op de aaniwudende geruchten omtrent een verplaatsing der etablis Mmenten van de Stooniboot Mu Zeeland van VliüsJngen naar Hoek van Holland heU en groot induutrieelen te s iierto genhonch Üb Lindhoven en Waalwijk iic i dezer dagen gewend tot den minister van binnenlamische zaken Zu verzoeken met grooten aandrang te vullen bevorderen dat de Zeeland ie Vlis tangen gevestigd bluve De Kamers van Koophamlel te s Hertogenbosch en anutre gemeenten der dne zuideluiie prov ULien hebben met dit request a lhae iL betuigd Vroeg boeien Al eoii bljvondorlteodi lua seker v n li worden dat men in dw polder Uo iteuii ïU r ree aan hoi hooina JH Uat I toch wot vroect UAUKTUKKICUTEN tKtl DiA t 3M I9ï0 K As Aangevoerd 4S putjou ï Goed afgeloopoL Du etooiiitr wl r boh 472 die gfeteron imddag ie liatfvicr van Botu voningen was uil anMi èktmg op line injleiL tol k kiii4 O n dofoct aan den iiiOoniKete door ia L oi OU rnMti KkJO iiooisnüppiiig wor i w lairgi iioim n Op u a huijt ein van eeu trawler vtx roAkeii twee Htetpboolen uit di ii ivon dlo do 5Ch 472 op aieoptouw na iiK 11 Ml naar de haven torujübradiien waii liij df avoiwta tt hüllaobi behouden a inkwam Hi t ble ik dat het lijKg atdok j el vutt den itolel was gosprougen Por bKtntij ic ongeluklti luidden luel ptaatw ATp liOlhK tfOfldo aanvoer batklel vlui Uo twtor I l 2j M Hi er f 1 la l ÉaiMAlii i Mf ee gc6o ftal ifot r haudd vlug iltW 330 et Vdr w n r l aan o r Uiii iel vlag O 5 0 x r hl KCt Migero v urketw groote aiuvoer uan d a nuulg tOt OifO por hftU K Uir gt ro lijo c n gr0ot amiio r liandi 1 inailg 14 iM pir weak citü sohapen guou aan oer Ijuiiult roB groote aanvoer giet trtag ElH3 Noclilere a vweil guodi muivoer luindel inaug SI iCtrti hiTen o lf i xportkttlviwon i 20 Ul ElI HhN Ked aainocr haalal flDiiw p f 1 0 luk IIÖ U prij7eD ii4 niM V e ¥ ernqdaliyi Qp r gingen Tarwe lO h tU fioroe § 4 r m CW i k f S DOt Qfiei h IJb i fJ7 Haver I23 Ö0 i 25 Jl f 38 per tooi O f Een tweede biimmhaven te S eteuing n Het plan oln in beginsel te besluiten tot het aanleggen van een tweede binnenha ven Ie Scheveningen ib thans geheel gareed Ue indiening daarvan bu den Haagschen liaad kan binnen korten tud worden erv acht Iluitenlandsche deelneming aan de Jaarbeurs toegestaan Het algemeen bebtuur van de ereeni ging tot het houden v ii Jaarbtaizen m ivederktnd hetót na overkg met t e K gce iing gepleegd te hebben met 21 tsgen 2 bteminen besloten op de in 19 1 te houden vylde Nederlandsche Jaarbeuia buiieniandbche deelnemmg toe te laten Vermeerd xd drankiiebriuk iHrl tii draiïW onder eoii In volking an no g 1 IL 00 ïii lon over 1919 29 9S5 ii tegc ii 51 Ml L in 1918 BOSKUOP iei A h Woiidwun on hrwljzereti aan I opualiiirt uuuul Aan r li in geiijSe ii ti 1 tti b notiiid 10 1 oc 11 warvioü CAi KLLË SU d IJSSËL lot lid vun den gemeenteraad a be noeiAd de heer W van Vene Uï uo unti nd in éi uigeioupia Jaar hebbeO wu het VergMUgamu tti iL tuSSenea OIW o riu g Dtfc lb ui Sua l u i rK wumAu v eva mA a uiïui i ioiteiu t UM t KenpiOAOd uiuttii en uen terugiteer t iitS n niidiie Muuruialue uiiiueu vau vrv eg4r jeiitiei auttimui zun uom Lüptttaudea nog niiit orudat v n atiuiug de vru tM eA kk it c iius en o er een oe aiigruK uerl u Jlut loa iMge fteike door de iv euetlaaCacae u gee1 ug voor deu aanvoer van u nkuieu graan uu mesutufiun ir n t uiru i l bluii iJttze vuidenng i iiiii eoa hurvtuuujc van bnze gert geiue uteusten up vt i uW lude luvuus in d n weg staan en buitun and bejie reeUuriien wurdeu uaaruoui ia uidt f siekl m de ontstane leemten tv vourxiea Utue paaaagierssenepen hotitwtt Usji ge ïageuleft dieast op ew Xork v ft Uvulugjt urAl i en i iyinouth kunnen nenrat un Ue cubu Meji co Dienst kun n di n loop Ontrold 7 K i hetT Maiiwlag por spjor tweedo kl r M iide MUI Aii 0tor lam na ir Buswun er iiiLrfc ijtï porteleuLlB iiket f 500 die lioiii cnnocdpüj k ki den coupó js onlroldL Uitvoer van Zeep De minister van tamlbouw ntiverhtid en handel heeft tot nadere aankondiging h s pensatic verleend van het verbod van uit voer van zeep en zeepsuriogattii m oiktii vorm met uitzondering van zachte zeep en iöeppoefier en brengt ttr kenms van be jangheöbenden dat zoolang de in Jeze bcMchikking verleende dispensatie nitt zal UU ingetrokken de uitvoer vai zeep in eiken vorm met inachtneming van boven jrenoemt e uitzonderingen aan een enktt vooreci nft of beperkende bepalinK ifll Un onderworpen Deze beschikking tree it in werkinit met ingang van 10 dezer Wyzigmg Huuscommissieiiet I o Porinajn jiui ouumHfiic In z ke C n wisiiaain ui uit de Kiifimtioxe n OKKeulijkc Herkliedciïou VaKK ndpn heef 4 M aan den Mlmaur van JiiHlilie on dio i vou AriHMkl ftnn r iie8t gwofiion wairlji t r tirt Hrf l ontwprp loi wijzli iiig uor liunirooiimiiHsiowet d volgmdi wensoheu n lM 7wor Hi ttonliMi kpibiar goiiuiakl lint ZIJ ornHiig wvwaar hnti Ip jt n U voorgostolde wit i m Ier Huil ooiiiinj si vut ol iiA Wflkp dp huurcminïiasie zor 1 0 4H1 drtgien voor n w loJIjkd fpti noniial n ppii an het ri i r dfti zIj dau an duoht inepr dan ooi ver lub cliing an lo hur n oitidnl wegien i don gr oti n woni iij iood do prij zoor hoog uii urtf Q i ti i mut in i0 per BODEGRAVEN Up M lainnereniuarkt Vap i hW Ï I inwliig de aanv er grool Veol handel iietfi etrfiiw nie pine gpvonden iiet C mmunutiach bureau tc Amsterdam Üe s Heitogenbossche Crt heelt door itaar eigen draadloozen opneniingediemt iRt volgende telegram uit Moskou dd 3 lifzer ontvangen Uet uitvoerend comité van de Comma niBtiBche Intei nat tMidle heeft SO Apr 1 m een veigddeiiiig waaraan ook door de ver l goftwooixligers van de Noorsche en Zweedsche linksche partuen weid dcetge nomen stelUng genomen tejcenover ie kwesties er Coinmun stische Intei naCio nale henatemnug werd besloten het man iaat van het bureau te Amsteruam voor geëindigd te verklaren Dit besluit weixl genomen omdat het bureau te Anuteidam een aan de houding van het uitvoerend co mite tegenovergesteld standpunt inneemt Zun functie wordt overgedragen aan het We t Ji uropeesche secretariaat peazelfa besluiten kunnen Rechts een oirloopig Karakter dragen Slechts een door het u t Tot secietariB van het Uitvoerend co mité IS Radek benoemd Dit telegram is ook van andere zude be Beroofd iot rrn lit 10 et ii kottiMiïin lilt S h brock in n pHiid aan dt Uaaimirdat to 1 ME r Ifliii hiroofd vaa 80 000 iilarlc SOOflOKro IW I i n I UO n vertiftivl Iiiennedo zijn 1 1 Ik Vv irina gobtold do vrouwen C D im L B HAAHTRKCHT Il e t iw ULilri il mi ds iiülur oultywol v vi ziju in d z goiiK e iite tu i i 1iea Ooud i 1 lud Water up den zgu Zuid lijA u IJ cliljk door de itijkj en Oeinomtepoill iio lil il diigüu ujd lo ptveoueu goverbu iiaeord d e niet ta t bezlt waren an een iijbewijw h u der virbalfci erde Ji Kroog iilol 1 inder tton zee proceMsen verwut tiS Hi r tiia oiui werd alhior doji tieAÜ ILaat ire ran d9 C4l tiiganMunakere t it al ik c H w t rKort4 Oiid h uir jaar ei pul tring fco üiiJ II Müdfgiudeell werd Aal hol voorm i n beatMt alhier eaoe ejoaÉwto t Toruioii In znki a Hii ldabo iniddel ng waar n lUarlMiders iiHd voile giiiwoonl gd zul enw nlea Bij de borttuuravarKiezuig wti eii lieoroii 1 Kiotveld en J Öolwer Inj diinuLLie hl rkoenn en in d piulB vaa Ion beet i lioogenloom die niet mttr iu a iiiuiierkiiig weiaoUte te Komen bij ou K U OBndflda i i t illag geilcozen do iieor ü 1 e ohani lbn naintin de boiuM iiilng aan Na rondArnig waarvait wel gebru ih urd om akt wud de go Ibezoohto verigaiiwiiig i wJoteii KERKNIEUWS AanpaUMM l e be r y ¥ Oetr reii iKntotosiuteUMT van Overreden l p do llurginiioeeu r do ilapdl8Ji el tillordri Slit i viaaniiaii avond niardo Lfordr I inoljt otn 0 t rl e vrouw door ten aDio Jvorrodoi lii hot genieenlflijk leKoii liiiir ifl IJ ovtrleiöfl BODEGKAVEN Een lid van de Haitldraveru Vereeniging Lilbier deeiue ons het volgeuue meUe in ue leUcnvttgaueiiiig genttuuen y Apr 1 11 wei d het voota tteioeiiap waai mioiiieii Uoui uefi liidt i 1 11 v lugeii uooi alwuzgiieiU van Uen beerelu ia wer uen getii iiüLaien geiezeii ii r weid eeu eoiiiuiiaaie benueniu lot iiel nazien aer a b leKbii ug üt avaaime uik ue e en J 1 eyi u Il JL tu iro an M J de Lange A i im van net bei tuur Werd m de piaati van den lieer u l auiing die mat meer uts zu ua i ig m aaumerivuig wenöCiite te koiiie 1 ge j o en ie ueei i üeyen iangei en tlet e iieur niet ter vergaueiiAg aaiivvbA K was zal de voorzitter genoemue htei nujUeaee Lil ial bij ats liu va het bcdtaui i ge tiozen AiB Uatum voor Ue harcuiidVer tn wciU Woensitag il Aug vaMgeatfe u Voor middags zat een nngrijderu piaatS hebben met Uyzoudere prijzen vooi hi t moj st versierde rytuig Wamiddags worden uidveiuen geiiouUen waarvan bu en dei weustry4len een hoofdpiija van ƒ óoU zaï woruen uitgeiootU Uete draverueu zuilen plaats hebben volgens het aig rog omeiit V oi de eene draveru womt totaal f bUu aan piyzen uitgeiooid en voor u undeie ƒ 40U Wanneei een ingeöcureven uaard uiet meedraatt zal een boete van t i d veiscbu d gU zyn Vioeg in den avun 1 7u len weiiient verschillende wedatiyuen plautt leuben waaroy er zu len zun nut kom sctie strekRittg H eiover wtrd eei ei nog uiet besi st Uit punt zal in een vuikcjii vergader ng atgeuaan worden Uo t ie vraag ol tea avonus een vuuiv ei za w onüen ftfgt stuiten ol een biuocoupvo jr aLeiung zaï wilden gegeven kuiiii n ae ee tiitvuigende vei aueimg aan ue oiue Itu Ue rondvraag weiden vereen 1 onde hu tioucieluke zaxen ter bpiaKe geuiaeiu v aatovei iiet iid tiat oiiii deze meuudee n gen vcrsohalte geen meuedec mg w ue uoen Al een het leii by de ruUuv aait be ptoKeii jat her 111 Uuuegiaveu e n me eieweijcmg onuervonden wei d mï zg Lniintuiuke zude deelde onze zegMiian inetie In de Haar emmeimeer ecjimr wu i ook veel aan paardenhpuit worat Re l laii sli unen alle ingezetenen de paaiden ju met de Chrisie u e üu geüi es ei b tb aan het hoofd In l ödeK ftven u het iL t UHeuoen aan de paaruensport dus een p Jaat 3ei ke opvatting van summ ge personen Het programma op 11 Aug wordt op gen terrein ia Qud ij egrar n uitge 1 Dn V d Bërgh van £ iaKa lMiada pnl Idag lieott la do Uaadshergj ilifrlni i to 7 itpiien do voorïitier Mr Diju uioiMter de uagodacbluuui vau Ds LIL dua liargïi van lüj iuga ua T d vt4 g nde woorden gthuM P IJ 11 luuiin giiat vor ovi r oiwe greii UI Ii4M n MijMOh en moeH nun zegigoii d l IJl mam cefht over onze grenztm Ijogou d t WIJ iru Zutptioii hom ijiet h blion s ziou ooa hij was itk dnt dit en lair liiar wa omdat mou 001 k Ifngio ii ewi g o t3 ft aur ie I uaneo mèfc ii vt rdi i inoe i aan dan aan Itii voel Oprotnim kitr oo zag iitiiii de iiaieve iihMiliJfl ie litiii mei ho rde iioah ta maar wiu Im vooneoht bad hein te k joiu n wiwl dat bil oe 1 vfrooi burger van Zutpben wft loüir vftTSlarnd m hart Ik hrob hem oein Imcifaetid gfvi lial hij do o rHte waa n i ik K iioo g dn ver ekorde 1m WiiiUi lteii iiHHw fin ailwüorid im t zijn I i V d itiöiinair ruUimr Um te zendoii i tu diat Ivfll tP l ort zal AlJn tfifi li 1 OPrlp iei iiiB til zag ult4 dat Inci ni piiutjk tww tingen zij düt ii in lant Il sind iK öluuri mei va keimli niiil al uM rnrit Ideftltfinwt Maar h 4i nd mver M i M gezng end ik dezen man ti opi 0 rfi ile pi i revoi ulonnaiir ti 7111 iinl tr len g J eird de en nlio ibn iili iT t n i r et He ll mi Wini al n ootUlitJ dan zou t aiet Rian m dat vM h4j 7elf Maar iMfttior uikehn ooaiw lit win Hii land 11 et eukkt to prijlom vaii hel j r liuryat wordjin imH igt Dze bodueuog ih u naa t toeKuin t iienst be langruk uit 16 bruidün ea u tv iing te geven uan ons piun uin ue en diei tot een passagiersdiedist te ontw kuoi iozsmen met de j loomvaa tv aat uhaiu u Us luaus l h van Uiiuai ieul weid eun geregutde dieast bt uimaa op iititiich ludte waauan wu d ouL taiieiingiiiet vuitrouwen t iHsmoet tien In den Java New lork D enst waarn Ü titict de Stoomvaart MaatbChapPd eutir land den Itotterdumachen Looiu va Alfired Uuit A Co ieder voor een r eid ge mieresseeiid sun bleef het vervoer in beide iichtuiguu doeb daalden de vrashhi bttfiiuiffruk ajs gevolg vaa groota cuncurrea tie Met van Nievelt Uoudrlaan V otuomvaartMaatuchappb hebben wQ U ölviten een geregelden dienst op Uodt AiV te beginnen waarmede In een giutft be iioefte vo Miiu€ai lai woiclea L fl opening n de vaart op ue Tacif c CoaHt bavmH benoorden het I an una Kanaal eea dienst walks wit jresamon uk met 1 e Kuyal JVÏail bteatn i acket Company Vi 1 Urn ad Hhsiidtm tvueht alschta on ds O avenng vim enkele onser giootwe vracht booten Het bouwplan omvat thani de navotganue chepun een pasMtgiersschip ter ver aanging van e Jitatendam van dIjk O UOO BrtttA Jtagistar TpnnHi viar ass gierrfChepen elk van 9 ÜOO B R ï v f vraolUachepen elk van ö OÜÖ B H l acht vraKht cheppn sik vaa ÏOOO B In T Het eerste vrftchtscmp lal vermoedelijk n Mei te water Keiat n wanisn Blijkens ie winst en verlie rekenlQ bedraagt de winst uit Kxploitalle en jbdere btofd f 38JV84 K2 tot wolk mui t rosuMat xt haur r door He AmtH tkaansthe Uegeering gerequiretnJa h i en oomede hst vervoer der Anier kaan ho troepen m h aHe mate bUgedragSH bebbeik Va Irie wjnst komen voor afschruvingen f yrüOOO Ketel en Reparatiefondi en Itet Fonds voor Period ekeh Surrey beide f am 000 het Ponda ten behoeve van het PerHoaeaid OOMO het Extf Raserra Pomts mef JBOOOOO het K euwiouw Koad f lü 000000 en het Reieive Vondi voor dWerse Belangen f 105620 20 Het uaatiia overblbvende saldo stelt ds Hfl bk taat een divideiKt vaa BO uit te keeren Valadie zUverbons oiwla gaf L aj irtaii fc vWin lo tn een i oi iti win el M ni o zilvorjons aji 1 gul in lil liL la ing i valaCh bleken hetwa nriiitrk oiilOrjk tjruljl dl handt OAiniii feil dunafr gfdj nkt waren ook hel papiei w lu lui Wtiiiljf duiuior overii tó wajca D ijiina uut van de eohto teonilerkonnen iJ po Uj zelta dadelij k liaaa ondia zotn vooil i n depd n ii ai in do woftiii vau diin kjaiiaa vin den aaiigolioujene waar IJ nog iiMi zoor groot aa ital d vrgpii kt uuna In hefllag naan Vonnoedolijk zijn di 1 wv van eiderfi ingevoerd in VTerhand mot deze ullgUto 18 dö niaii Internatumaal Detectlven korps Naar aan het Volk wordt medejreneeld heeft op 10 April het Zweed che blad Stockholma luiingen het volgend berioht tl t Chnstiania gepubliceerd Onlangs is van Holland een voorbtel Jitgegaan dat van groote beteekenia kan BülTENLANDSCH NIEUWS EGYPTE Baaa boven baa t Dm Pnuuehe moderne blaaw faaayd JUm verden nu UITHOORN wu uit betrouwbare bron teröe meoAia dezer dagen alhier een kaashandela opgelicht voor ongeveer ƒ 10 000 oooroat de koopman een waardclooze che jue van de keepers accepteerde tegen witantie De koop geschiedde aan 3 heolen welke met gunstig staan aian reschre en Meei voorzichtigheid waic h er ge wcnscht geweestl JMÉfrilillLflDL t Ballliü Nkai htio zijn geworden en omjiiigt moor dan m1iiI Ih M zpU r IrlMuuUgd 7iiii i r 11 III t l Tait iO Ui d tn £ Oolang hnmtrhoog ng lllilldl r ftfmi ge lurt nl iii g o rf jnoci lijl ilirtl n zou hrensti n Jo loonhew ogin zoi t rwilioiTwn n oor het hf lo m lat haiDp lÉjk l Htii iH doniifLijM g olgen zon liriilipfi du effi vtfli josüing boven 20 pCt vin 1 nn IdHijk kaï aijn inair dan loch dat lji den t gntiiyooiUigfji womngiioo iiwnirogifdon dioim te worrltn g tp3ffon ti ifU i o vtHl ui lig voorkom n ir woeker prnkiijiloii van miderverhuiidom r h ii Mi waarom ij d n minislv vw o kt hol doibo reffonde wotMonlworp imUn aiig g von zin w f wllTtai wijzl n v 1 de Iweiio Kimir wonl ft nolirHtvor orkieii on v ir7ociit bij do l ajidoIing van het wortoïitworp mot do koubiar Q inaakt wonwnVit nkonSii to houden uu de politie autoriteiten van de verichii lende Buropeesche landen een voorstel itc daan tot oprichting van een mtcrnation lai i etoctiven korpa welk voorstel m Engtland met de meeste tegemoetkoming aan viard Salaris m loonregeUng genieeiilepeiaoniel Haarlem g 11 iiilinuid van Haarl ni hoeft gio do volgenJi saiaila ou loonio eliii porBono 1 In enieoiit lienBt v igo n viifentwtntlgtal vrouwen van hel le en te hebban beroofd Thans veneemt de Daily Ma 1 uit fcgypte dat in het plaatsje Tanta up de Nijl delta een Egyptenaar is gearres teerd die in zun eenzaam huis vrouwen lokte om te daarna te berooven en Op halu af te anüden Do lyken verbrandde hu doch de hoofden werden bewaard Men heeft tot dusverre twintig viou wenhoofden in tijn woning gevonden Beide iJjn Landru de baas De elachtof fa van den Pranschman bleven m aantal beneden de twintig 26 Seconden in den hoek De eorreapondent van de fimea te New ïork meldt dat Landie de rechter te Chicago die een ge jaren geieden de grootHe boete oplegde die in de geBchieden s der rechtspraak bekend is n 29 miHioen dol iars aan de Standard OU Compuny Zaterdag een zekeren Jeffe Nash uit Chicago heeft veroordeeld tot de kortste gevange niastraf waarvan ooit meld ng gemaakt s Nash had een brief geopenu geadres erd aan ün vrouw die Mi van ontrouw verdacht De wetten der Vereenigdrf Staten moeten gehandhaafd worden zei de rechter op strengen toon tegen hem en wanneer gu knoeit met de brieven moet gd de gevolgen dra en De post moet be Khermd worden en ik veroordeel u tot 25 seconden gevangenisstraf De rechter hield een horloge in de hand terAtJI Nagh ineen hoek onder bewaking van een poli tiebeamfcte zat totdat de seconden voorbii waren HU wefd toen vnfgekten Naditvorat iHii lni iiacht hteft litt i if M vocniit Uvi vrof Ti uli i II 1 1 door gelxlon lu rthiid vrij aardüippcioJi 1 Inbraak Tsiiiii ifl ijig H roken in dien wiu Ik ori iiinodoarbKoIwi van dim hfvi Il d M fcOrav nl tnlschi n West Hnie vin ongop nOO i 1 lid k f van Hoi na V K i n 1 tin I vuur t IH V ii ili jf trAtiiif INGEZONDEN verantwoordeiukbeid der Red Buiten initv riH ind pm inKmeoi Kindcrrriandoi te Hatetrtdit l en gen Ujd gilid 1 in bier t a oïlleWt L ohoudi 11 0111 den nood der Uoeioiirijli w h t ïiidiiri 11 Le lonilgein en er ia voel 01 vul gog vm Mr ektir e in ImwljH dat uiw me © ge VOI i s heljveu daar gei daa werd Maar 00 lil on eigen Imd zin v le zwr I laiKh iM lil iiutp nooiifc heb iPn kWiKrëii il o I kw jj3 hun ituffl doorbreaigi 1 op pi i lMii waar w j 1 elM ui 70Illu Heijii M ivuider n mei orQ Uohiiaiu Ie zw il otii uuiL de inoiUon en ontlieiiikj 1 iliv If iiH wiifPfttami t binleii kinderen ü n wi liU zeer noodig ia dat ze iH iiigK w ei 11 per j lar Joörbrensi il V w I u iiieor li ht e li H n eaiijti it Am i eutraal Ü o oöt o5iiap voor Kiiidivrlu reteÜ n v ea Vaoantc Mlo nn zor liiLrvoo r en ielk ih jare woelen klnikr n 11 tfei ondem mfar flik aar iivoet e II t l n WO r de algowozen wijj II H plaat gobtek t II dH unigrtKlnfl te verhelpen 1 oen f el o iw 0 1 tfpr m aangeuiclil te Uosu vjurne voor flUOiX Nu doet U Ownooiwliap Kn oeroep op do oterv arllg lleiiit van allo k nde vr1 iMiden 0111 dez rioiu lnj elkiar te Krijgen Er zijn aiottu plaitfljoa in ons Iind van oog WX luw wair vo r dli doei pi 111 f lOÜ i opgehaald 11 t i iiokiig want ook oue volk oo e lid rm Nl l eu gi Ittleii door den gruwel viiri don oorog al ia liet gon Kig lUH 111 li iiHit als lil de orlogvoer nte landen Er ZIJ ox tn ona lind zoovele airmo hUiii ptrds d zoo wt nif xoo bit wei ni V iit tl li v ia vreugde geoielea voor vM de jeugd voorbij gaat zoodrT ifait ze ij fiijk goid wettw wat jeugd i 1 ri i endiw ioi r ten kinderen ttiCA i rtchnkdt knn het tH vomende gtMdaebt krielHg on gez ni wirden En een urach tig volk ia iioodtg ia eeo nato uial be lug het M noodig otn te Uiuwa vol lireviigtA wat het ieven elscht 0111 mee te werktn aan hitgeen go i 1 aa dei om zlji py clh te kannen viirv uilen in ooxe h lillen Ie ling Wfl lK pen Uo ootr dat ala u sttnL öi lij i zaJ worden langWToden W rultitaande n de atieeKatf 4lM treoM an V oor gro p 1 Een koater gemeente ontvanger Saar Rriiiod wordt heo t ru l Miuu l r Tfi Opldoréiiid van den NeJ ri Bond ni GfMi eontcambK marui a ch tol Ged p Sti 1 n iliT pro inm goweiw Wviide h i De hut van deii Raddi dor RempoiiU Gp v c k waarbii ccn koaler tot ff nHMMitfworitvan ï r wvni Uinofind wegen Rtnjd met lid al o rnwi Mam vv mietgl te kTijf9 ii idjunctiier i todOj 1 one tlSTl l JlH groep 2 liode en f 1IO0 210O gniep 3 kl rk 19flO 2J0O gjocp 1 aljunol ooiu en 2400 IOOvr gra p eoui uiiia la HOOO ITOO groop l ho a o iiiniii enz f S700 44oO gro 7 r v feriritarl enz 14400 200 groep fl ail JU ici lm lenr on gr f lir f5200 OOOO nne newiT iwien Groep 1 n u nl roe 2 71 gronp 1 7J gr p 4 c Rroip 5 fö oeul Pol tie hoofillflupiitair 120O 4P0O In peeiHiir Ie kiasK ƒ liMO 4200 2f lllnaï 11 00 K 00 liooldagenl IJS agent met illuttjirii fin 8 jaren 139 4 r 117 2 1 iren I S5 60 Il n j mi f 14 0 1 e noinniiinluen In den Kael hadden VKirge tod om de loonen Tier werki eilen va i te l n op r p 77 SO l 8 t en 91 cont en de soc demoorflten op ro p 72 7 79 Kl en ffi oont IV o voorstel len wonkvn eOiton verworpen ONZE DRAADKOOZE DTENST De bezetting van SleMwUk HhKLiJN fl Mei Ue eerste zone van Noord SIceawyk is gisteren WoeijHtiag dooi i Deensehe troepen bexet I Waaislroon Uet stoomschip Waalatroora al van avond t KoU ruam bipnenluuiwn De ontanapte boUjewiki iii r4nc d onUinppuyf aji drio bolsjtwiki uil hot IluiB van Itowaruii la 7 u f n imJkVe dr lrl thans dp volgwido i OMivrliwie II t z n f I f t p J H Ij warden Dinsdögiwond door don Iviilpbowaar ler Wanwt ver wi don twwair l r orl ook naar hun ihajpverirftkk gp liritlit tixni iweo hunnoff die ojp de boven t rdiop n ï thulsiioorden Wsr le k amvio l n Om nioi injuteslottn te wmipn niaakio rl K dit lti op de gianar kwam 1 1 oncstoiid I worhh Img De tweode MnvalW moot dw h lplH w iard r in en iiht lum twtpfin werden zij toen Verbeek doi biaii d p sslin knïo aan de tra plouiiing e wo ndde m toon do ir Wn man iii bt dvian kou worvU n gnhou I n l e fuiioro litp duanw ntar Iwitaden om mn voi iio piiiff l r zl ii vrienion i v bevTiid in Di vitrdc P S boianitc voor dio vrlih il Hk waH nU In de moonlzaak betrokken ot huu driften bmloien iw toin te nt flnappon h lg en gelukte 1 beVikorV r beo had bipr een rmt stuigwlagen on rip nanr buten om huïp D vroow van d i liHH ir vnn hel Hui van Bewaring 7m lioTi ou liep htn adilrrnn In do hoop dtt IJ haar iilaT jjio bulten Ite tej en OU h nMfi Dit g hledde eoliter nJpt on lo iiiibnvkar onti n pt i ho wol r heel witt inenflchen r jeti komfsn aaolocp De PoUbrook Inlooperul verl W zij de mo iw ti mn den Oploop to veriUrwi diit tfi I etiw van Hagenlxiiok ontvluolrt wafi 7oo liet nien h n gain en lot mi too zfjn ij nog Biet gepikt hoewel de gcmeenie poWtte rtjksvedwaeht en mareoÜaumee a len op ondwzoftk idt zhrt Dp wgenien van liet Huls van JWwarlnff loven voorde aanhftudfiii r m ieder van hen flflo u t Dt confermlle te Spê tiüM Ufi 6 Mci Üe J tM che biuUen i ien m de raruoehe audedael ngi Milierand s e a n voor da cosl i bpa ee i recWvaardjT ng voor pessinniFme en trekken iSiHi OD een rt oiJj jn lirrn nJid r dan 2 over ue te tsche dat De bikken ai de broodkurteiy Het hoofdbestuur der NeOtru niidche Vereeniging van werkgevers in het Uak erKbeilruf heeft een vergadoiiiig gthou iien ter bespreking van het besluit van oen MiniBter van landbouw wnarbu op iieffmx der wittebroodkaarton wederom s ait estcid De vergadering was van mee mng dat gezien de mentaliteit van een groot gedeelte van het publiek de hiood Qistributie met meer is te hanohivm Het bakkers bedrift kan dan ook n et langer de verantwool elukheiu voor een liehoorltjke broodvoor iening dragen daar oe bakkeru de broo lbona met meer m vol doende mate van het ouiliek kan bekomen Met apanning wordt uitgezien naar le door den minister in uitzicht gestelde conferentie op Vrijdagmorgen as waarin lofinitief zal wonlen beslui welke weg bewandeld zal wonlen voor W l t da jÉiiiso voenl l rankryk m Spa met omierhandelt uDCh dicteert Door tfansdiMYenértlwtU lUbRLUN 6 Mei De i ïan diö kryg laod in de bilezisehe stad Uleiw tz veroor deetde de Alpenjager KbeBnenti jegens iiiöurd op een Duitsehen I eara0t tot iU jaar verbanning en verVaUanvcrk faring van de burgerrechten Da Du tiene bladen loemen het v mnis cechtvaard g Maanuagavond heeft een veigadenngpiaat genaU van de AalioAale Lam ioimt omm Sb e dibirict Üoüegiaven Jp hetpodium zaten de bur e i e ater de h er Hie Coulue Lmtaaant van Mecneea dei eide spreiters voor dezen avunu ie heeren van Kees uit den Ua en vVoIff u i Amsteruam vooilb de leden oer comm s üie kapeiaan van den Burg Ds van Dam A den Dikken hoofd der school i be enen Ë Batelaan leden van den gemeenteraad De voorzittei Bi heel Ie Coullre opende niet een inV woord de vergader ng vvaafop het eerst door dea heer Je VVolil het woord werd Kevoerd Deae pieker is voor een deel van het üodegaafaehe pu blittk geen onttekeode enkaie maanden ge leaM trad hji op in bet patron latagebouw De heer de Woiff behanueiUe in noufd aak het stelsel en de begioseion van de e oc cienwfraten en met tal van c taten u t Het VoIÏe werd aangetoond welke icro te ju ten hare partu aankleven 1 riiot x tverd gewaarschuwd tegen de groote gevaren welka het socialisme aankleven Vooial de tegenwoordige toestanden m Uusland Duitsehlukd Oectenrvjk iltmgartfe werden bieedvoerig besproken Spr vond een aandachtig gehoor en endigdc met een opwekking zich biJ de vrfiw lLge l and 3torm aan te sluiten Na een kleine pauze vuerdu de heer an Rees h t woord Het begm van zUn rad was taiaeibk droog naar teastotte wist deze spreker het publiek ten zeerfte te boeien He ipox lea Heer ran Rees ge CËLËGRAFiSCH WKERHERlCUï I Iftfe ttlunj T j l Ie tran lort laigii MtaB 1Ü f ttt Muimiead A urw dc4v iiig yt den f olt ndeti dag MüEi tit kt StC ge lUdeijHt tot tVm tfljl e wltiii balrok ea o zwiar bewolkt et ijd i A f lsulng xeg ukKi Ui iSeileT BINNENLAND Handel op DoMeldorf IV vicooonsiil der Neder inden tf Düfli inrt do Imr J lierdtmnnn r zal or ljHanffhpJj rnKl n andflmiaal ti prttkti ij II In p sn IxvutPit van het Ver k prrJhuifl dor Vivwi inK vooa het Vteeni dolIrgrnierko T te Nederland en België De avondeditie van de 3oir geeft een uittreksel van een studie van Jaques Pirenne ïoon van Prof Pirenne vun de Uni versiteit t Gent over de HollandachBel gische betrekkingen H zegt o m Heden evenals gisteren zal de Hollandsche poli tlek het doel hebben de scheepvaart op de Schelde en de Maas te belemmeren Antwerpen van x jn Hinterland af te heiden en onze militaire veili fheid te Terewakken De oorlog heeft Nederland nogmaa s het bewijs gelevewJ dat de on dergang van ons tand voorwaartit is voor ïUo vporapoed Het tractaat dat onderteekend gaat worden is geen elegenhoidaprobleem maar aal beslissen over on e econondsche toekomst en politieke onaf f hankeUfkheid u Vrngtième Siècle van gisteravond fteeft een hoofdartikel onderteekend MatBffne waann dre roken wordt van het V fevaai voor Belgi dat het niet verdedigd worden van Nederlandsch Limburg zou opeveren m het geval van een Duitsche re vancheoorlog dien de sehrüver arer vliftjen jaar venvacht Nederiand en België Men seint uit Brussel aan de N II Crt De volgende terechtwUzing met venoek tot opname heeft d Nederlondiclie tnn vonnis ceCi BURGERLUKE STAlfflb De wr vi Pii Oppttr Sileal BKRtUN 6 Mei De Tertcgenwoordlgere van aile poUt eke pMtuea n Opper3ilezie protesteeren tegen de 1 iwliche ag tatio en eisohen bwtraffing en uitzett ng der agitators De landbouwpollUeli van ikaun BERLIJN ö Mei De PjfuisiKhe m n ster van landbouw lïraun ontWik telde in ua volksvertegen woordiit ng een u tgebre d landbouw program over het verkrtigbaarRteUen van n euiw land voor JwJerzett n gen ten behoeve van diegenen die aan den oorlog hebben deelgenomao Hü wil dat bere ken doTr bsMre verdeeImg van aan grondbaxit van 2630000 H A in Pruisen 101 DA LlKïfti Jti AprU triuiciti VeMiMmJlii a I J tfuwot IJeniiaulia it T C LAND EN ZEEMACHT Hooger m U voor nadUiten B j K B 18 bepaald dat miliLiens na een verplicht onafgebroken verbiyf onder uc wapenen van zes maanden een soMij verhooging zulten genieten van ƒ O 10 per oag zoolang dat verbluf onder de wape Het belaatinggebied der gemeenten Het bestuur der Vereeniging van Neder lansche gemeenten heeft wch tot de ge meentebeaturen gewend met de mededee iing dat het naar aanleiding van de mgeaiende wunglngen op het ontwerp tot wüliging van de gemeentewet zich voorstelt een nieuwe nota tot de Tweede Kamer te richten om de onderwerpeldke aangelegenheden te bespreken Het heeft daarom den gemeentebeeturen gevraagd mede te deelen welke de beteekenia van de toorgeilra en regeling der afschaffing van een eiiren inkomatenbeiasting en vervanging daarvan door opcenten op de RUksmkomiten en vermogenabelastlng vo r de iinanciën der gemeent cal hebben Voort wordj revraapl hoe croot ongeveer het LnoiiaffUto Aï lia4 Bitert t v tif lufai M van a Hél fVbmnilMir I V I UuWMMl en U vitti den lod JoKui ea Cyabacuw t v ituunian fa J d Jong 1 iineir JelLtuuni M Uü X ï IA yt sé W li van iial oii Eiinbeh Marta d D M deo dei u J J i Vwn Obofti OLTHOtHD Uei U vao UnO netMeB en A Teiupebnan P Hooa en TukKt C tde Vaa alk tl M Esp ïf iAno fc UMu e Nfthal 3 J j nen duurt GEMENGDE BERICHTEN Een auto in hnta l ln dngiior fi r H d oin zw aarg Mon vrpr lit um looMiooronde isn de Hrnia loh JMrn I ocweniiprg door verkwri uit i l 11 m Ion ehuireuT hit hiw van Ipj A Liidmt tj noxraeer Wnoen Do vooniMir lM t ifsam en dc gpJu Ie voor mei w w lm ontwrkiW tivrwljl i e oorkamer i rnsU n nchade wt aingï ii s LAAI ATE BERK ledieiHb NgerriBg aÜRKeiMHiiett V It Iv atnin Hr ti JU de UUT lk il da rawi rn dat sij hare etiH w De all 1 i I De kerkbrawi Koog a n de Zaan Naar vernomen wordt wa het kerkgebouw vèPiekerd voor ƒ 60 000 het orge bprokene stond ongetwyMd ta ve l hgor j ff ger peil dan van den heS dT Wolff 5 AVlksönderwija Ui rt ig lat er met evenveel Knfde voor ƒ 16 000 het torentje voor f oOOO ai het uurwerk in den toren voor f 1400 423e STAATSLOTKRU ie kl Treldung van ÜMiderdaK 6 Het ƒ IWN no 18739 Prijzen van ƒ 65 67 71 104 116 646 964 11Ö2 1241 1323 1977 2002 2404 2431 2680 2780 3204 3267 3400 3409 3658 3861 3896 3902 3954 4376 5124 6181 6113 6162 6320 6700 6838 6897 7877 7899 7989 8163 8182 8452 8634 8703 9077 9772 9904 10016 10097 10214 10266 10303 10343 10404 11015 ild43 12675 13127 13144 18248 13480 13606 13833 138S9 14263 14313 14409 14778 14938 16428 16779 16226 16601 16808 lbö02 1 219 17449 17464 17460 17479 17746 17860 18041 18176 18288 18411 18580 18611 18842 19804 20306 20324 20 78 20751 20834 21133 21163 21397 21623 22448 22894 22914 FOST EN V E RKEkE Teleffraaf overeenkomst Den laten dezer heeft in Den Haajt plaats Kohad de uitwisselmK vun de akten van bekraohttfïuijï van de op 8 Maart tuEschen Nederland en België Kesioten telegi aafovereenkomst Zeepost naar Indië IJiruM emiiulm zuden wordta Vüraopdon niar N O Jindie pej as iil is van de lotterd Llo 4 U Keepoattand is deze zendingen van toepasmng Laatste bus liLiiling ten hoofdpJi ikan core Ankiterdanic 7 Mill as 8 uur a avonJ voor éJfoflte pw tfljan linikwerh aaJiinerKelyk vroegor In vprl and intt do IteperAte openstoüing der bjlvinloren kunnen aan oteekendo stuKfaen a a r worden ajngelKylcn tot 3 uur mid liiiiiiotkon yiillen lielangHjke vea eea ou ilyj ii n w arden Ini evoord m do uiLvoe itii van dl II HpaArh Q dieni l aan de postkan tort ii Mf iiigaii vaai Zondag 9 Mca aa ui Iph df fJt iTeliuiH Ani tordam Berli in en teru mei aansiuilng niir en an Bremen oil ifiinlmrg verir kkendo an Anwtordmi S 10 uur voorm eta aankonK nde allaar 157 uur nwn dagelijks drns k op 7on n Feestdaigeo loopen HuiMberen per trein De directie der Nederlaudsclie bpoorwegen heett bepaald dat honden en andere Duisdieien lAelke door reizigers in ennge getale als bagage medegenon en wor tin in afzonderl k goeügesloten hoiken manden of kooien in den bagagewagen van en trein kunnen verVoIRi worden mita Uit vervoer door omvaiK vorm en gewicht uei zending geen bezwaar voor den spoorwegdienst oplevert Onder huisdieren mn te verstaan katten vojfels kippen een oen konijnen eekhoorntjes enz ten aandien waarvan vaststaat dat z t geen han delsobjecten z n Het radiostation Blancum HuiZLU Dank zu de voortdurende proefnom ni ïlarconi personeel op het radio station Blancum Huizen ib naar de Tel meldt iii deze nrichting de gevoeligheid der toestellen zoodanig verbeterd d t Blaricum nu het best opneemt van de 3 groote ontvan f ït ladioa in Nederland Had dit svat on an ook een tydelyke bestemming het zal nu stellig eenige jaren in dienst bUiven daar o a de nieuwste ontvanginnchting by Amhem veel slechter voldoet dan het Zuiderzee station het laatste heeft een ouitengemeen gunstige ligging RECHTZAltEN Hooge Raad De Hooge Raa l heeft de zaak behandeld van A B uit Anna Pauiowna Z liad in Januari 1920 aldaar haar man P M vergiftigd door arsenicum te strooien op een boni vet waarvan hU placht ten Zfl was deswege door de arr recntbank te Alkmaar veroordeeld tot 10 jaa gevangenisstraf onder aftrek van vooraneist liet Amsterdamsche Hof had in hooger Iwroep de straf gewyzigd m een van 8 laar Mr Muller Masflis advocaat te Vnisterdam betoogde dat bekl ten onrechte was veroordeeld daar het Hof luet LehoorlUk had gemotiveerd dat bekl den dood van haai man veroorzaakt had en dat bovendien hetgeen Jj bad gedaan njet kon worden genoemd gelyk de dagvaarding deed toedienen van veïjnf Conclusie J M 17 Mei as GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Treurig Men h rminort zicft da eWafzaak tögiuii M J Ht wsete dio door do reüaljank tot 4 lair gevaiiigüuisstra vwAjordeeid word wc gon pogiiiig tot inbraak ine gdTiad plejing bij de aotrico mevrouw Poidi do Vnpndi orol niaar die later b eek eroordeeti te iin op do valsolie Vorkliring m onder eftle lan h t 17 larige dionölnioisi o vaii mévir Ut MipgeiiM iiiein ed kne het dienstmeisjen ii jiar gunangonlsstral van Het g reflhtBliof de r blbuik IM haar 3 jaar opgeloipl Het iM lsje inmlddela 18 jtof geworden U in de govangnus moftioy geworden Inbraak te Hilversum In den aiond van 19 Oc ober 19l9 wordin do wa echenj öiuda aan den IjiardftTwog te Hilvtrsum iuïpefflroken Öi vroeai werden twie njwielwi een klok een naitnneluno en en groot i hoctvetlihdl wtseb pootl Verdadht van öf en diefstal ai danniet in xefeeninging gepleegd heeft zichd rpcidi I t R I AnHnertee voor de Zf deKi ier der R yjhitoank te Am tppdMn tevorantwoordfvn phadL Do Rechtbank le dehem vier jarftl go ipgmiaaiT I op mi OerechWhof fiwtt dit vtihnU heden in hoo gcr beroep gevesdaJ STADSNIEUWS GOUDA 6 Mei 1920 KiMvereeiüging Burgerplicht I de Dinsdagavond gehouocu vergaderiif der Kiebvereenigiü 4 ufgerpixht latiea de reitening en verantwoorri ng van ai peöiiiftgoiees aismeue het laarvor r van den aecretens goeügekeitd pe aftredende bestuursleden de heeren u jüwtt i Keneman werd n nerko Za terwyl in de plaats van den heer J L iaa Mlk die zich wegen drukke beaigKjden niet herkiesbaar had gekleid werd benoemd de heer i luinstra De heer F lieter die als secrctans had j snkt bleef als bestuursl d aan lot jeeretanB werd m zyn plaats benoemd de li r t Tuinatra Xte functie van penningmeester ging f tT van den heer Mr W J L van Ea op den heer J Keneman Pe beschravmgsbiief voor de Alg Vergadering der Liberale Un e vormde een punt van bespreking De afgevaardigden naar de Centrale Uiden werden allen herkozen Verpachting van den Schouwburg Glittrenavond werden we vena t door een adveittnlie in d lelegiaai wasrm de Bocitteit Uns Genoegen a Oiouda mee l ie iidAi nieuwen Hcnuuwburg voor het müterseizoen lJlu i Jli te wilien vetpach ten waarvoor evuitueflie gegadigden werden opifeioepen Ue metieaetling vafbaasde ons met weijug Van dt sbetieiteiule plannen was ons QiutB bekend en vuor zoovei we ons konden hehnneien was er in geen ledenveigadenng gesproken over het wuzigen van den twsuumUen toestand lie vüorzittei van Ons Genoegen de heer H ünuttet deelde naar een en ander gevraagd mede dat le advertentie 8t chts een piuetbailon was ilet beatuui vil eens zien oi en welke aanbiedingen zouden mltomen teneinde te kunnen nagaan oi de exploitatie by veipachtmg voordeeliger zou lyn hr IS dus nog nipt diinitiet besloten tot verpachting en ue voorwaarden zyn dan H noK niet vastgesteld Juist hiervan zal gedeelteluk alhangen of verpachting voor ie schüuwbuig bezoekers een voordeel xai blylten te zijn h en groot bezwaai is dat liet bestuur bij verpachting de keuze der op te voeren stukken uit handen gtpft en t gevaar is met denkbeeldig dat onze abon nementsvoorstellingen door eei te rang ge zelschappen gegeven zouden raoettn plaats maken voor uitvoeringen van inieneuic kwaliteit die hoewel anders toch ten evtn groot publiek trekken en minder kobtbadr ign dan de betere voorbtetlmgen Het zaï ilaarom jgewenacht zijn den oventueelen pacliter Contrectifeel te voipllchten het thans bestaande abonncmtnt of don voet ftls we dit gewoon zijn te handhaven Met deien waarborg kan ten veiandering in den bestaanden tocbtand met geiu th id wolden negemoct gezien mits men tevens zekeiheid he t dat de man die aan t bewind komt ondernemingsgeest bezit en t Goudsche pu bliek begrypt In dit geval mogen we ho pen dat onze bchouwbuig productfevir wordt gemaakt dan op t oogenblik Lvenwel nóg eeji vraag is of een werke ilV zakenman geneigd zal zijn den schouwburg voor éen seizoen te huren mtt ie lians dat een andei hem t volgend jaat verdringt Beter ware het misschien wan neei tut verpachting wordt overgegaan den leiTOün flaarvoor op drie of vt f jaai e telten De P I A bewegmg In de conaistür ekamt r der emonatruntKche kerk werd VvoeiisdaK vonu tlooi dtnheer J J van der Leeuw uit j oUtrdau een praatavon4i ge exi over ± raetibcnIdeabsme liy Ue voi ge lezmi van denneer van der i eeuw op i9 Aidait jl had en zioti versciUilende beuingsi ei eiUen o Keg even d e nu waien uitgenocd K omnoK een nader kennis te mauen JOet de I A beweging Het gevoLg van dezebyeenkombt in inc emen kring is Uat zichook h er te douda eeu kern vaii nieuewerkers Ueelt gevormd Als leidster weidMejuffr J J JVl Koeman i ozen 41 üm medew erkerj SLer te wotdtn heeft rnen alleen de begiijBelverklaring der As ociatie te ondersclirAiven die luidt Inplaats van ona te laten meeslepen uoor de verkeerde sleur en te Jaten ver iammeai door gewoonte wülen wu ona e l blijven waar v i ons ook bcv nden en bteeds bleven streven naar da volgende dealen te leven Wy willen de menschheid uienen in plaats van eigenjper en voordeel na te u Ken Wu villen fbze lagere natuur behder schen jn plaats van haar onbeteugeld te laten Wu willen de inneriyke werkelijk heid der dingen onderscheiden van hun uiterluken uhjjn Mtó aüe Kolitic felinden willen wy in eenheid samenwerken om bezield door deze idealen een betere ea menleving te vormen en wtl zullen ons iuerby door geen uiterUjke ver hil en la uiQsai I zal de I conaiBtot Xlterk ir t i verdeelen Dinsdag a s 11 Mei s avonds te S uur Goudsche groep vergaderen in d conaiBtone kamer der Remonstranische ingang kosterawonmg ilaani Zu flie in het streven belangstellen of lete nawWs willen vernemen zullen op deze bueenkomst welkom zm Ook is mejuffr J M Koeman Markt 6 gaarne bere d luIchtingen te verstrekken en bcbtaat ten aaren huize gelegenheid de bcg nse verf klaring te onderteekenen Moderne Kunsthandel Mevrouw Borger Hosoam geeft wat re de opening van haar Kunsthandel ad beloofd t Biykt meer en n ter at de lustige lichte kamei geen mujrajum is ar men komt nitsluitcnd om zaken te oen se wordt een centra voor a e kunst innende Gouwenaars die zich net de Mlde kunnen veroorloven gcregtLd de musea of tentoonstelling eldeis te öezoeWh of nog benijdenswaardiger Tvant a Jjng of beauty ia a joy for ever hun onlM in een schilderuengatery te metamorphoseeren Wie met het voorreeht heeft wat Bchoon en goed is om zicn heen te nnen verzamelen moet zich wel contenwertn met hetgeen geëxposeerd woidt en Bwgen mevrouw B dankbaar i iin dat Jf t d enkbeeld jfekimteti n haar wo niï gMbny open te netten wor deke mia