Goudsche Courant, zaterdag 8 mei 1920

BSf SW fw i i ss Ty s U 14309 ABONNKKKNTSPftUBi par kwartaal ƒ 2 29 yer wMk 17 cent met Zoadagflblad par kwartaftl f XJ pur w A 22 cant overAl waar de bexorging per looper gescluedt frMMo par pwrt per kwartaal ƒ 2 7S mat ndaffsblad ƒ S 4 AJMaaaasMtaa wordaa dagaUJka aaageaomea aaa au Bureau IMarkt 11 GOUDA Ml aiaa agaBtaa dn iweUiaadat en de postka torea ADTBMTKIfraPRUSi Uit Gouda oraatrekaa Miooretide tot den bezorgkHng 1 C regels 140 eUiM raged meer ƒ Vi Van buitan Gouda en den becorgikring l t rage la ƒ 1 5S elke r c meer ƒ 040 Adrertantiibi van publieke vermakeiykheden 11 ent par ragel AdTartentite lo kat Zatardagaumnwr 20 bijslag op daa prüs Redactie Tekf Intorc 54S Dit naramer bestaat uit twee bladen DWt labeKi p van de Kindercourant Eerste Blad ii ons 3 arl m9nt TWEEDE KAMER Oa nieuwe L O w t Artt 3 tot i De zes amendemeuteu op artikel o re gelende de onom schetdinK van de Boort4 n oaderwtja z n alle varworpen eti ae Mi Pistar heeft dus precies xekrcjrt n wat h wilde We behoeven niet m bre e aabe irachting te treden van deze beslissin t c komt in hooMzaak neei dat nu voor de zee leeraren van de lagere school Ie vak iDsn preciea zijn voorj e8cli evi D dat o ten handenarbeid daarbu gevooKd mag worden ca dat heit Fransch vaa de lagtip school IB vetfaaimen Dat mea van deze laatste besliseing zeer spoedig berouw zat hebben achten wu wel zeker Een punt dat dreigde evon n eht be haadela te w aden alc her Iranach was do achenkmgien fiu de aUetaeonj beécbou wmgen is dit reods behanle J en toen s er al op gewezen dat bet gevaar dn jgt dat het bijsonder onderviu door de schen kmgen die bet eerder lan het openbaaa ondepwijs heeft te icac a ten voorsprong tal krijgen Prac isth s hel onmogel k oie schttokingen te voj kumeu De heer K ter I an stelde het totdte voor dat er te bedenken nel hii wide iedere 6chenkmg gelijkelijk over alle i sQ ai a een re fde gemeente vei deel i iemdtd heeft bv de bijxondere scho doa i iï n gedenkt oti lateren leeftijd dat imdetw js in aankbaarhaid en zet 1 sehoal in ziin testamr nt De crflems kont n ne de het r Ter Laan wenecht dat alle acboian In die gemeente mae potverteren Dat ie waarUik aller grappigst van naivitA t en gemi aan prac tisch inzicht Hoe to doen als cmand een bibUotheek vermaakt aan epu school Alle scholen een stapeltje boeken toekennen WaavlÜk de Kamer had dit amendement niet au seneux mo ten nemen Hii trtk t leostotte m h 0 vid hil eer t verklaarrl had dat zijn stem ovet h t an che ont wen van dit amend mimt afhmff M nis tor de Visser vond ete da on een oilo ainig geleek BQ Je subi I h piil mren zat ae eisch gesteld vo en dat de salarc Rpn niet hooger mogen rijn dn die welke het BiPt betaalt Het i lao mei mogeliik dot met hoogere Salarissen de beste krach ten worden wegqrel van andfre t chjlen Deae t epalu m de subsrd e re ttling beteekent natujrlijk nieta Het iraat er dan maar om welken naam de extra toe lage draagt WaTtneer men da wil is er altijd wel een middel te vinden al ou het bv reeds zijn dat pen cursuii in PriinFth werd opgericht wxa laor eXtra betal ng erd gegereal Trounran hot is B i f geen verwerpelijk bagineel dat uit e burgf rit relf ver an gen blrfltt om een hia te steunen In Feuilleton M Ja Mn a niaar hlj la vertrt en Hij il ateravond gedaan nadat ilc sliep Ik heb vanjiK rg i pUf gcAoorI En Tit beteekent dtt Word hij opgeroepen vw r e i faimiUie aan®BJe niiriid ol voor een oporuitie Ik weet dat mannen al hij MJCs geen Ujd gegund worflt voor hon amut boeeeer elj die woerfde uoodig hsbheo He4 wwf Dleta van dei allee Ulj voel 4 eenvoudiig dat iuj graag naa r zijn ouden ii riend doktor Angus zou gaan e ik geloof dat hij er naar vM laogde van mlj TCf te cija Aagila onderdrukt da varbaasinei die zi veelde W aa ctfe n voeUe U dat zijn epiart lio n jon dieper maaktal Hij I0 aihijd 00 wigttam en attmt voor vtouiwimi V u dat d t IB vroe9A n e Bxt een vreemden hUnk in hauurMem Ik i dat hij het voor Midere vrouwen ia tk hi dal teoninat dow velen hooren 8W Ifiar iveeg au k ifc Ai els vnat eo open AGBNDA u 9 Mol 2S nor a On O gea KeUentavb SprDo oi pM SI Mei S ttiu Gebouw Bouw enlTiDalW Ol Mi l lll i i Is ZONDAG 9 RUU a s Drl uup OLVMf IA QUICK Goali Hu On am wi 4m prijs TVRRBIN I O BO EINDSTRIJDEN OM DEN OLYMPIA BEKER = TO m D V K tt rtfwa 4am IM Mi pril IIIBUNB f 1 oo aiooeoo sKa=£ 0@@oe e 3 e gMa g g e€ @ g n sqW L l HORIIEMIIIX Jr Hooostraat 242 8t Iwli dl Hoofditoet ROTTERDAM Zeer voordeelige AANBIEDINGEN In Maiitelcostumes Mantels Blonses Costuumrokkeii enz U vindt bij mij de groottta keuze de ALLERNIEUWSTE modellen en betaald daarvoor de LAAQSTE PRIJZEN BERVOETS ROTTERDAM Hoek Heerenstraat Ongeëvenaarde sorteering Colbertcostumes i7 22 27 39 36 32 Colbertcostumes HET BONTHUIS Colbertcostumes 45 48 sSTI 62 n ITSITI W Motforu lonou ell a nro rkt Prima kwalltait Chiqus aiatfalisu Hu 56 Colbertcostumes afwarklns a IIJk maatwark hOOflar VAN On geheele werkwgze is er op genoht de kleeding welke wij veikAopen zóó tct maken dat ZIJ den kooper voldoening schenkt Dit strevJan openbaart zich in onze groote sorteering bijzonder mooie modellea de zorgvuldige binnenbewerkmg en d bg uitstek voordeelige prijzen l iffmm 2610 UI Hamalvaaptadaa ammtotmn WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE I sen CHOCouu hit dcm wtruuRiukiN OeURKIIN MAAK VAM DC CACAOBOON HUPT UN HOOW VOIDINISVlIAAIIBt ON vmoonzAAKr min oomt iNDBcne IMPORT cnNRANsnamv I@©®@©€s@e ©€ ©@ia®€ ©©@i©€s®© s® 3€ï©©h©©e9®©p€9öe©i©i0e per hatfonspakje mim PRUIMTABAK No 10 17 ets PRUIMTABAK 111 17 ets Goedkoop en Voordeelig Alom verkrijgbaar Miülislldopjis Treuwsnü Soliedc Salon ma HuialiamerineubelenaliTBfela Stoelen Linncnkaiten SpiegelaSchilderijen Tbeettfeli Eikenhsuien Buffetten Boekeokaateo Clubfauteuil o Zijdenpluche Ameubleia Qteii Leerameublemealen Kapokmalraaaeo WoUca enSatijndekcna Stroomalraaaen enz ent 5396 8POTKOOPJE8 Itl 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWRLIJKSPI ANNBN Wismjt 44b bovBotiiiis D NeSchiekade ROTTERDAM Telefoon 12800 PIJN IN DEN RUG Rheuiiiathlsk LendapIjn Steen en andere Nier en Blaaskwalen DE WITT S PILLEN B nnfic 24 uur voelt ge reeds de heil ame werluog Ten e nde de nierkwaal te genegen moet het veig fti ge urinezuur wor den verw derd hetgeen here kt wordt doordat ons geDeeamiddeL de nieren b gaat en met xooals by al le anderf pillen door de m gewand en Indien Uw un ne na het gebruik dezer pUleo oen blauw of groen aohtige Ueur aan ne nt behoeft gij U niet ongerust t maken Hierdoor Dit kenmerk ondeiwAeldt de 1 WITT S PILLEN van aUe anderw nieipiJlen Het is tevens een Imw s voor U dat ze hou genexende kracht o p de nieren en blaas uitoaltoneft Het middel ie iMsliot omcliadeli CQ breast btjna alti d eea volmaakte genesias tot atattd leileieen heeft wpI eens van N er el te geihoonl dooh het ie m k tuinlig hoe weinig menschfii i symptomen van deze noodlottige kwaal kenoaii Hier laten wij er eenige volgea Hevige pynen ia da armen I miwb spieren eo gewrichten zwelbn gen onder de oogen troebele unne hoofdpuu slechten smaak in den mond faardlQ vigheid en ee al g heel f To l van zwakte en priUul baarlieul ttnrQI hier verschlUeode kwalen bet gevolg van kuiuwB bUxi als Rheumaaek Jidit Lendepgn Heupjicht Steen en Graveel Hoe gevaarlijk Nierziekte dan ook 1 behoeven wy U met te zegden tn m dit te vooTkomen is slechts een middel goed en wel De Witt s N eren Blaaafnüen Het geheim van dit wondethare ifcneesmiddel is dat het doordringt t i den wortel van Uw kwaa en JechtatreeloB op de nieren inwerkt Steno Dactylo Pontschool aOUDA I zijn het eenitfe werkeiijk onfeilbare Geneesmiddel Tofc 13 MEI a H tellen wij de gelegenheid open zich te laten inicbri vBn voor een GuriUB mecliineachrDven Kosten f 10 totaal Ouup a maandan Z s n par waak Verder Stenografle Talen Boekhouden Handrlscorresponüentie Handverbeteren enz KANTOOR en HANDELSOPLEIDINO Inlichtingen on prospepto gratii apr kiir n Maaa pi Din d p Wo ip4 o DoMrf rdag 1 tot 9 UUP nam 2SI3 50 Rheumatiek en Jicht genezen Nb twiatig jaar vao onuitspreketilik lijden heb Ik mijzelf geoeEen Sindsdien heb ik het a s mijn levenstaak beschouwd te trach ten ook anderen te renezen Ik weet wat net beteekent te moeten lijden maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezondheid es kracnt Ik heb mijzelf gene zen maar ook duixen den anderen Tal van attesten zou ik V kunnen toonen vaa lieden die reede vele Bereid zelf Uw haarwatcr Koop KN dooi LAX voor 25 e il voor Lit r nlnelcnd hoofdwuKhing GmA fUnuiU folv nd kui Vtnnjiêii fOM omtin DE WITT S FILLBN D £ WXIT fi NiBT 1 Bl MpiU n xy v rkTwbWir in dooMn van ƒ 1 7 en m doozoi vaa ƒ 2 75 welk Uatst veel voordMlicer z n daar zij 2H maal zooveel bevatten als de kleine Te Gouda bij ANTON COOPS Woditraat 29 M J S U VAN LOON Hat4 t Waar mot verkrijgbaar wude in i zich tot d firma E C DE Wrrr Co D n Haat 1176 IJt 1 geneesmlddelea vnichteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zijn genezen Zy z n nu weder gezond en sterk en z vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie Is het mu gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjlcht Indien Uwe zielcte behoort tot de z g ongeneeselijlu gevallen zal één doos waarschjjnluk niet voldoende zijn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal J reeds na de eerste doos blijken dat mijne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar m doozen i ƒ 2 50 Te GOUDA bij ANTONCOOPS Wijdstraat 2B en verder bij devoomaametè Drogisten j BOSKOOP Advertentiëii en abomwin toii opdit VM worden aanaenomcn door B Ai WKLLKH TB I EItebt afilutt bmd mtt on huidtotkanlng L I Akkw Rotterdam Vwkryibur ky d aMst droglitm iiu o Vraavt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f O 75 per doof Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwiasel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal Amiterdam 1607 49 Abonneert U op dit Bl d m t 59è Taar ang Zaterdag 8 ïei 1920 OOVDSCHË GOllRAW I rie va w © eao éiwci Trertear t © Tola d v oor Gho u d st © ra OaacxetxelceanL TKRSCHUNT DA6BLUK8 BBHALTK ZOlf BN FBBSTDAOBN 1 4 r ls fXM Ika n maw fM INQKZONDRN MBDKDRXUNOKNi Op 4e voerpagin 60 hoogar Gawan advartaatite an ingaaondaa madadaallagaa blf ooatract tot oaardaa prijs Groote lattari an raodaa wurdaa barakand oaar plaataraimto Advortantiün kunnan wordaa ingaiondBn door tuaaebankomat van lolMa BanMi 4alarMi Advartantlabnraaux en eua Acaatan Botmb MARKT SI GOUDA AdiBiniatratie Tslil latere It tegendeel als ei tets is dat et oiiucrw is uU cl he ft ibenj iei n tfo ukl Uiin is htt v el het gem i nun belaa st l mg van ue zyde der ouders Men liet de onieiw i xers m hun sop gaar koken a b r e kiiule ren maar vooruit iGwameo Voor de bijroadere scholen geVdt dt t e paidnff dat de andemuzer van zun be voegcMieul tot oodenivu geven onbZLC tan worden als hy gevaarUllie Üieoneen er fcoodigt tot ongehoorzaamheid aan ue uet opwekt of een slechte levensM andel heeft De heer de Savomin Lolunar venM hte deze zelfde bepalmg oolc voor Ue optobare fiohool waartegen de Mimster tcecn be zwaar had oovoel te meer had nui urUik Ue liaer van Ravesteun er bezwaat tegen omdat hu wel tiegrypt dat zya k nieraden weer in het nauw kunnen geraden Maat oe Kamer keurde de wijziging goei Nadat in principe de oudei 1 0mm msit m de wet waren vastgelegd kwam bu ait ib een belanxruktc amendement van den hoer Otto Het cmbwerp artikel behelsde slechts het voorsclirift dat m elke gemeente voidoend Eager onderwijs gegeven wordt in een ge noegzaam aantal scholen elke voor a Ie kinderen xonder onderscheid van godbdien atige gezindheid toegankeluk zuu Deze bepailmg js volkomen overeenkomatije het voorschrift van art 192 der Grunl wt t In tusBchen is bu de herziening van u t afrond wetsaitikel hieraan toegevoegd dat vol gens by de wet te atellen regels afwuking van deze bepaling lean worden toe e aten imts tot het ontvangen van zoouanig on oerwijs gelegenheid wordt geeeveo i n deze grondwettetuk geèischte rege u a6 echter by dit ontwerp weimg oi n eta teiechtgek nen en de heer Otto had uaatop ua ivoede gedachte m da leemte t viiUen voorzien door een amendement r ul afwit king van den regel dat m iedere gcmten U voUioeml openbaar ouderwue moet wor den geffev n bu Kon Besluit den Jndei wgaraad gehoord telkens voor eeo itrmiin van 6 jaar kun wonlen toegemten echter met indien er ten nunste U let rplichtii e Jfcindeien zyn voor wie openbaar onderwuo ffwrlangd wordt of in geval van uphuff ng eener bestaande openbaix sciioo touiuug nog ten minste 8 leerplichtige kmdeien deae school bezoeken Het komt ons vuoi dat een bt paling als deze n et in de wet mocht outbroken en U hadden gehoopt dat er van liechtd geen oppositie tegen zou zyn geiomtn L it de drie rechtsche groepen kwam ei h ter verzet tegen het amenuement Otto hoewei l van de d rechtscho letien van de Comnussie van Rapporturs de heeren an uer Molen en Van Wynbergen er hun stem uan gawen De herwaren van Rechts icon ken nog al gezocht en wy haddtn van die zyde van tegenstanders van hel openbaar onderwuB liever met gehoord dat hun houding een gevolg was van vrees dat htt voorstel Otto niet in het belang zou zyn van de openbare school Er zyn heiaas tal van gemeentebestu ren welke de openbare school een kwaad hart toedragen en voor dezu ke kan het zou misHchtm te vinden sUn voor vertaeb ting van de eischen aan Uougarii Alvo remt een besluit wordt genoman aa da zaak ampel wonlen beatirokeD Maandag heeft er bU den nun al r pre 1 dent een vertrouwelijke ci uferentia plaats waaraan de voornaamste laden van de partijen der Nationale Vergadering deelnemen alsook d voorsltter van de vredeadelegatie Bovendien heeft er en leMpreking plaats met de gevolmachtig en ter vreueacon emtle die bat verdrag I e kumliff zulten t4H llcht a Dlitsdairmia 4tag zal de commissie van buitoalandeehe zaken zich met het vredetiverdrag beltg houden en Woensdag of Donderiiag zal df vredewleiegatie in de vcritallige tt ag van ue Nationale Vergadering het vradecvar drag behandelen Uut lurksche vrt desverdran mi 11 dozei i j uryu oi len ovtrnanuigd Oba te al vuanigiig f e i o t uu étaui nwiMii i vertiOKAeii lau turkye zaï oüt m e n ivnnu i ot tl antwoorden wui ulu gtigw ven Ul met ue uiuteiien H ik ar Ke HuumyK aan women tovgevovgU v a ge w uiten zal durim In Uien luiisUuiutuu aun Jun Ue geallieerden vteer hoc tro t baluogKtvJlmg aan l uiliHiiuttnu gtivan en m l uyzouuer aan uit eontvreuti t ava t ranttirua beiveeit vouituujrouu dat de Duitaeners niet voet te vettiiMcu zu leu beibDen op de aanstaande bueenaom t M m iiuriynuche urutgen ct u xeaer H simisme aecft vervorzaaxt Nieitemn hMLf avta m Uuitseiie regneriiitfiluiugau lM n piannen gemaakt mu piet voor i Uen vooi daa dag Ie komen De tHudouling moet a i A t tu at ng tot den V oliLonboml Ul v rKo li a a uv neabJt ta vragen daal ta mnaan nafi aan de besprcKingeu van den upperswm Uuad in verPuiui met d l ut i gentch um over de reurgumsaiie van dit iiutitrfut ot een permanent intemationiuit tichaiuu heeft het laatste verzoek wel een ge kans op inwiHigiog Intusachen is te tiru wr veruomen dat de Duitsche regeenng ma luitu zal zenden aan d l ranscha ragtta nog om t vragen de eouferent e te ipa bupaukt op lü Mei uit te stel o tot na de verkiezingen m Duitschland op lU Juni Misschien zui oi k aan doaen waia tch Mor len tegemoet gekomen a 1 al i de gfat leerden het t veos in hun aigou belang achten De voorbesiprekingea bo Liooden syn nog lang met geeimt gd M leraod ia zells nog olet naar de Dntschc ituof Istad vertrokken zooals en voorbarig beriebt guvti enkeltt dagen geleden wilde i e 1ransche premiet bevindt zich nog rustig te Iarys waur hy giateiao de iut érDat o nale parlementaire tiamkleiseimfereati heeft gesloten In de laatste 1 vling enl een motie uangenoniin betreffen Ie de ojprichting van eon mtemationale eommiui voor een algemeene reglemenUtr ng van den diepgang vun chepen en de inkteil ng van een intenuitionttle wetgeving betra fende deu cognoasementan en utt veraat woordetUktieut voor zeetransporten 0 tanstaamle zitting zal Itet volgend jaar ta i iHsa n plaats vinden De aeulralen ea het hoofdschap had onaannemdiik v r klaard Vergeleken bU de vlugge behandel ng van hc nieuwe Wetlwek van St afvordering weet de Kamer biJ de nieuwe L O A et van geen opschieten In een avondvergadering heeft de heer van Ravesteyn evenals vroeger kuq partijgenoot Wynkoop vruehtalooi jre nterpelteenl over onze verhoudiiur tol bovjet Kunland Natuurlijk is een behoor yVe relatie niet mogtluk met utn Uegee ring die ons e n niilbani he fl ontro fd en bovnndien nog jpiHioenen hierheen zendt rm hiei revolutloaiHuni woelingen a m t stoken amendement Otto allerminst kwaad De beide genoenMie rechtsche upporteum vermochten sleobts Mn mim van rechts te bewegen aan hei amendement zUn stem te geven Deze i rechtsche stemmen waien intuaachen juist voldoende om het omen dement met SS steanmtn tegtn 29 de overwmnmg te bezorgAB Wat ons bijzonder vari eugt Ook bi de regeling vai het veivolg on derwua heeft de unie Uwralc ohdenv s specialiteit een succesje kunnen boeken De Kamer ts ten slotte in a t i do quaestip van de schoolveigadei i gen bly ven steken nadat de Ministat ui endemen ten Ossendorp en Ketelaar waai n Z Exc een beslisking zag voor de afecha fmg van De vrede met Hongarije VeibitteriiiK m HonffBtije Men wil t vicdeHverdiaB niet leekenen een louw diaken doch hoop kueHteien UespiekinKen ovei t verdrng De vrede met Tuikye Duitschland wenHcht toelutinR tot den Volkenbond Uitstel dei conferentie Ie t pa Metaalarbeidertuitakinff in Fianknjk Kief niet bezet De bnifferooiloK in Mexico ONS OVKRZICHT liet vsoonl waanntt 1 m vredcsvooi waarvieu nt bben be Meeikljukt ook uu weei lU I j Hun gadrsihc peis en m itOKtapCalu oliaten en daumaast nui den veit itteide meten ge lii oiti unittat te iarys nieta t veiundeid aan It teuitonule bepalinj un van Jitl j iebv i lr iK u oiiKiat aan üt u eUcii voor voikb temming met zul tv uixien voldaan Alle politiu proteateeren tegen de to bdituiing van de stnken ke geduien de meer dan duizend M niet Hongasue verbonden zijn geweest jtmttei dat et een volksstemming zal plaats hebbin Men wyat er op dat slechts gewe uplegmg te genovoi Hougarye dit land zal jcumiea QWingeu het vretles verdi ag te luiiivaar eien maar het js zeer d vroajï uf het verdrag werkelyk oiiderteekend zal wor den iJe iotischeunng vun iVii rm oen Hon garen uit het ntaataverbaiid zoii iei iiaiir hun meeiimg te vragen kan volgen de uigemeene opvattingen met ge e iieien Men houdt vaittt aan de oveituigiug dut het plebisciet in tegenovergestel eu gee t zou uitvallen j steiochtend zyn op alle muien t Uoe dapeüt biljetten aangeplakt mei Je kuart van Hongaiye zooali het volgcno het vre desverdrag zou wolden en het onufrachi ft Vei vlookt zy de hand die dezen viede teekent Het vei zoek wordt vei pieid ra geen rouwvlaggen uit te steken iuui het h Btorlsche Hongary met ten onder zal gaan leder mag als teeken van hoop een groenen èand om den arm of een ander groen kenteeken dragen De bond voor het behou l van een ongeschonden Hongarye verspreidt een manifest waaun gezegd wonlt dat deze viede nicA geteeken 1 mug worden Tot op het oogenblik udt liet ge jied van Hongarye weer een geheel zal zyn moet er Godsvrede heeiai hen Ue Nemazeti Uszag het blad van us chntttc lK goll liij tiet glm ZIJ Hprak langzoaiii vn uitvoerig daar zij htkir toelioorMf r d t uaugovlng e 1 den i etwi trachtto duklttlijk te maken dl haar omguf voordat zIj In IjoihIoi kwa n i ii lud gietMt TW belioeVfU te kowileffeii dat ViiK lfl baar idet zou i cgriji en Haar lutiitlowHM iiel on pK M rii ea zij Itaiideit to vhhI gt uiueiitd dat eeiirig iidmtrMiind iiK gii lijk iitaakte Vn a deoii eiken sto op d i wefj m hiar mede mi Ion veëï gapln ppn dl r l l von vullen Toen Vgne zwinig na g fgd ifl li ljeu wflt OT g8t ir ii liiH AeH I LI m giIxMjrdi vatta zij tiet gubm vt r haiil KI u m h 7ij hierin nMM H lian li M solvijnt Ta donkpii dat ik tt ImnI Ih ii gBWfflMit II lar u we 4 nu ho ik uvir te tt Inigeii Ii nMC riicht pii luj hakl 111 ot iiK 4 11 t t n fims i i liij de 0011 tdd ratio getoond waar u zoo tm o t Mprnk HIJ het li daitjfeeoe al voor imj h4 lit4ligH war opgevat alaof lul iSto on btrtfekuw iidd wiM Hij heeft imjn giwHtelIjk lever Munmi rfl in plaat gwttïun I til li t gw tHijk loven i hrf W rkt ikt wat hij ook moge agen Toe tgpven lieve maar hd gn wilolijk leven kan op varwhillendE wijseii tot itiUng konkn Te iitftn drukt tW uit dtxn em vo rUurMid dl uien der rnoiwoIibeU l t klinkt heel mooi maar bet If Bljn l e oep en hIJ verdiont er veel geld mee ok dat gnof Ik top maar bij rdt iioo i bütiftiid voor den zetleltjken Meun dien hij geelt voor do vele goed daden dte hi dageJljkH doel Je Inaidif is eecilgR ziwr ver i4d Ja Uefde heeft Je oomaedoo end In je oo Ie gemaakt J Ik kan garen Kioet luk nationuieit schruft VVil weten net UI ul regeel ing liezen vretle tetkLiitiii rul maai wu weten no dat de Hon arvi i eii jiuumer auiilen erkennen UI UibZila het u all van de paitu dei kieiut bueren vraagt 1 oevei het met Wilson lu gekumt n aiË het zeifbesch kkangnrecht der voiKen verkondigd heeft Het Hongaai he volk 4il vun geen Vüetbieedt van 6 n boJem alstand doen en zyn eigen duodvonaia wp geren te ondertoekenen Aan z n bioedtrs die aan d andere z de van v afbake nlngsl n versmachten roep het toe Wij verlaten u mot De Soaat zegt dat u t venlt ag ntet geteeltemi mag wOi den H t blad gelooft met dat er een ragaenog In UongBiije te vinden zou zun wtike aun een iloigelyke zy het ook maai tydeluke vmbrokkeling mtt eigen hand zou il en meewerken De BiMlupestl Hiriap wiuit ei op ilut het eenige iichtsnoer vun 1 i iun üche politici simJs IH U de revanche is ge wcrat voor htl afnemen vun At Lotha 1 ingen Nu wil men Ilongaryt vun zyn duizendjarig bestuajKl ryk twee lente ont nemen j loolt ie t runsche mlnidter oie bUlent dat de levanchegedaehtt n yn volk makkeluker tot gisten icuml uan n dat tui Hchen Dunau en IheiSM De fa ter Llujd lehtult Deze vrede it ü ur hu geweld gedicteerd het recht zu hiin vn uietigen Wanneei voldaan werd aan le publ ike opinit zou de Hongaarsche delegati ift verdrag nat teekent u Maar wat dan De ervaring heeft geleerd dat hou de vyanden van de entente aanvankoliik Ot k tegen Parteiden ze tenslotte hun tegimttand moesten opgeven De geallieen en zullen niet bereid gevonden woixlen nu h vie de v 00 rwaarden voor Hongarye vun alle anten zyn bekeken en over de bcipal ngon ifa gewikt en gvwogen nog weer wysig n gen aan te brengen Alleen Lloyd George Heriiiiaer je Je don da dat ik jo in Harley street kwtuu bezoeken je wmw omvang latg na je huwolijk zclde VngnU pk t otln a ikBtuurlijk daar herinner ik my el ku bijzonderhood van Laua ietde a tegen mevrouw Kufus dat Hoeg Durham sijn iuaa hadfovoiideii Üe waaiTl voor elkaar geHOhapeu Jeiui oKM ten gelukkig zijni Da zgn wij niet wIj zijn nook werkeigi gelukkig geweest Ik verlaag er naarhot u Ce vertelleii bet u ii te le en niuw raeil te vragen Zou j tket ï el doenf vroeg Angela weifelftnd Ml hi n lieb je or lator split van Indiien je dil leed z U kunt uitveoh Icn van watkwn aard hei ook p onler het aan tn aiidpre vrouw te zeg pen zou hei eter voor j zijn ik mxMk het a n iemand wgnjipn of Ik za4 ieÏH wanhoplgs doen Ik wist dat u gelerlen hebt en ik was er zektr vnn dat u mjj zoud begrijpen liet kan zijn dat He het h t9rijp ÜAVe en iW iietoof je dat wat je mij ook zegt t t mij als m het graf liewaarrl zi iijo maar voor jez W wwuwtoe ik da j tn rt leveMWiebi Melk waart Ik ben niet tei tk word met eiken wind die waajt heen en we r bewogmi en nu Roas mij verlaten beeft woet Kt nfpt niaar Ik aan toe ben Vertél bei mij dan en tk eaJdoao wat weg te trekk n loen Ül paM qk4 AaMon wba Hirouwd lieve wéh ik premni alw lj Ik aaubad hitm van vwre ik wa vol troto ov r hmgern t j volbracht m vwl v w lingiHi biMo tot MeaHl Ia niaken Ik begon tirel vro g t Hl onnoodigKn laat tedragieit Ik tnueado dal Aabton nooit de volle ver tuitwuuMellJkhflld vau zJjn gaven bentiUi en ik bugon hnm gMniowfg te helpen tot dal hij te veti op mij stumile Ik Tro i Ikt ufunogulijke vau heni Ik hkt IteiumM rue moutMi lal6ii om zijn eigiMi leren Ie leven zijn elgiJi beiitxini ng te vervullen in pUua doarv an trikitttie Ik uuj tot netwidM nuchter av r zijn lot i maken WM Ie wal tr tip don b ietit van die hHtt der buwelijl fracntte I Apie r hetfrtütaaa vrljliiiid Het wordl f en gewoon geola ala a ii geam van W Uu de vrtjitetit vim hal tw IM leven wordt kH f Mttuui llMwMMd Ittttg m g va Mi waar Mt knM3 ol UKini huiHteli be tuu De tvden waarwnw oo wtiatg traj wn zijn k dat demeceten hun nA iHifclltn onder bet juk r mnw o wat itt dat r n vergimicigt Ik heb oUJ nooit bwooetd met bet wcrfc v n mijn mm xelde Afnra oMar baa oogM weftlen l veRdg 4oor een dieper tH I iu MeUing liH dl ieft beo tk fv t trbUK4t voor gvwaesL IM komt sUtfen doordM d mtkH vaa hM wirk iu wmiMigfeïg vfrbood Je he gasy da bij oiNterhe len van het vak wèei omar Je oi ltoile kr flek uit ovk zijn nuttdrr n l n werk Ie regelen ea vondt tJAm ver xtxA In de wijXL vaan bM il n leven inriohtte Ie ds niet lOof ROSS DURHAM hei oo goed volgni Ik h 4l di iMe f it lM gaan en nu heb ik goen Kaïw mmn r Jo ntott voor iofnlg zijn aodiVH lilijft l ideirt ov r tan on leeg hart en tt n Ie t nülaDf Hkvouvf I viiidt dus tot Ik githe l inkten h n VTiwg zi ontmoedigd DAVID LVAU4 J FLWE ELIHKkv ItOMUM H mk Tufciins Mi m n WIjï n e aan die gttlanhti itiib in Ondaiika je mo de kalmte iiwaar tigl kt karaktertrekken waarvoor ji btkeiid tHMit lien J4 tOiih wn knfHilHltl sotutpMel lie tittAT het ir t 11 verkeenl g leide e ii üimranlwoor lilljl t uiipuUtle die je var luirl ItHft U ivn je iiwn m Ue al drou II tide h t f viTfor ankt dii zoo gf iiiait I tiik vv nnieilcn had kunniii worde n V r la r 11 Ik tted ui tioe 11 dat i iK n Wvh ik iiitt I1 H oor li m Pfi ofN rd alk waar tk v on hiekl t ii f i H UI ld ld bijua mtjn egkDtieIonV Htl Ik i li fulfil op Zomtag gaMeii oiitvaii tnu oor it III ofrtohoon ulW lil nilt n zWi ti gen prwtic iJMii heb je daar vnrkfienl aan gedftau Fe harlt fHnker op j tuk moet taan Uil kiin nx t begri hebltcn howvt l dat ttWtti vour V vta HM l otiiitoffettjk ntet zal mi er van overtuigen farf hij tit t hi gree andere zou Uj nltt xAA gehan l 4l l Im Ihmi OU ifett j wan lÜi had tiet moeten ht jpen x tde Ij Ik kan hem 4ilNJpeu 1 s g bij nifix Maar mannen hexitt n niet onx wfett 1 lievt ZIJ tnoHen de waarhf4d xwaï op wit vA£r xich titm Mag ik e nu kkflr wei4dg uit mijn vn edcti Vttrteltcn B kan atjn dal hM Je help het Lm du tHnlfe reden waarom ft dan riuler weotch