Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1920

vrij goed apel t xien g v n Alleen mirtewen i og bijna gehMl if H wawdoor het spel der meergevorderdenook niet voldoende uit kwam Toch schÜBthet ons toe dat B V V iteh po dig al opwerken door ernstige studie Kr Is een goeden wil onder de leilon en dat zegt veel Moge B V V spoedig worden serekend onder Je club In den Rijiutreek en tevtimvele Ingezetenen deae verveniging r door han donateurschap o eid dio d ongovaar 2U ittrjfllt Ijot tfoiidocliiier hi fu ooi niet ztja lKiiae il eiiugiin en bad ftuttiervolfcd lioolig tiiictit diit inel jo ntet gtweld hul oudtfl lijl huw uit tt Ualan on p ic riiiuig teveftoeren Hierover nu ontemod Oen lieïi veohtporuj tn ohon A B on eenbediende au doii vader van h l in iirf o wflêrbij oerMgenooiuiö van m i on Ie onder van oon zjiGigoaaaiiide aArdapp4d ball gel nilk iiiHiLkte In dozen t trlj l op vwi OU 3ood v r do itilriii por oj i ligewond dat hlJ Ml bijna liopeioozeuloelland per auto r M zie enhulfl oV PffcbraoWD Tel LaigharUfe ualag itllii ii eldi Uit AiaoMtriclit aan het HbL De 21jar g l o Cur or afKoniatig uii Togelen L j naWj Veodo werizaant a t gr Hidwerkar Hoo pK Umioriohi gein U fglusim Ifl op 2U Api l ai daar dojr milila nMl der Üol i soho bezouln jetroopen op Ifta jirdge wijzo veTJnoord Ue jougc Hiaii KM tti meenudloit in eeu café aldaa en gok cheerdo da i wol eena ii el de lö jari ga doohb r Dat v aa niet naar den ziii vaa een paar öelg i ftliie waotitineeaters d e lic dan ook zoudon heblien uiigoilaten dai ziJ wei oenH zoudtMi laten aieti wat do Beïfcoji waron Op don 2Con April des a Hid9 oiia lialf negen toon C reodfl to lied la drongen zo zijn hui bttkoen uiet liua ztii wa waar iij de twoo w w h nef ii re doelloos otm paar revolverBohofon ioslen Mot kf Üngpn geboeid sloepten ze hiMii nif naar oen afgdogon plaat VerscliilloiQle pcreonen hffbbon dien avond hi fiila htoffor erbarinelM liooron liui eii en koiBien terwijl overal op den we hLoodspMeii worden 90 xtnde4i Men ho t lu t filaehloJfor ePoannelijk nil iaiidiid au liUor Aoot tv rovoivepiOholoii In hoofd en hxri doi id t botoin Hfi lifk werd dom BndOT inHitairen tn oen cahS blnuongodrv goi u Thans zijn do twee waohfinu estors goarreat ord en in de ge arnig Me te Mllrg opg Ioten bij onze vroegere afnemorii komt an wordt de kaas weer een gewild en prijzig artikel Het N V d D heeft zyn müchtinRen blüklbaar niet uit de beate en betrouu bjarBte bron Reput We hebben naar de hu theid van de mededeeUnRen geïnformeerd de directie van de N V Kaoshandel heeft ons verzekerd dat het bericht absoluut onjuist ia van speculatie is geen sprake den laataten tyd is geen kaas by kleinere handelaren opgekocht en van t wagen van een paar ton is heelemaal géén sprake Overigens zün de kaaspriizen niet zoo byumder hoog slechts voor enkele kte ne partijen van prima kwaliteit is een meer dan normaal bedrag besteed voor gewone soorten gelden de prezen die daarvoor al lang worden betaald dio oonig zins decoratief aandoen gaat door haar bijna doorzichtige teerneid een eigenaardige bekoring uit Bijna zonder uitzondering dragen de schilderijen het kenmerk van de hand die ie lehiep en die nooit moe wordt kleine details te verbeteren ter vervoUnoking van t geheel Dank zü de uitstekende lokaliteit In de lichte kamer mot het ruttige behang doen de schilderyen bijzonder goed en de gunstige plaatfiing komt ieder doek uitstekend tot zijn recht POUTIK ÖEVONDEN VOORWERPilC O eiken werkdag des voormiddag lussehfii 10 en 12 öur sv aan het bnreau van poüUea Ihier inlichtingen te bekomen omtfent de navolgende aldaar gwlepoMMVM gevonden voorworpen Ift sleuteja u Voorts zyn te bevragen 1 lierkboAltje R C bü J SehooiKierwDord U ofWi iraat 185ï 1 gestreept schort bü Wed Jaaraveld Uo4okade 140 1 paar klossen 1 kluw gaqpi bü J J v VelMn Oouwe 6 1 pet n 1 klBdermuts by B Boegheim Boelekjtde 9 1 JongeasJaBJe bü N ürenkman Walflitelstraat 11 1 grijïe trekhond bij H W de Mouy Capelle a 4 IJ sel OudewOf 1 i ne ceintuur bü J Sluit berg Koutraaasgracht 2 1 kruiwagen hi M J v Vli t Groenendaal 32 1 doubl armband bü Wed Brink O v Bloisstrmat 14 l h i sle el bij J IJpelaar Umbardstoeg 10 1 i enkrons en 2 paar okkM Wi J Boet Stolwijkersluis 7 1 rozenkran bü C V pdouw Vrouwepsteeg 27 1 ring met oleutels bu L V Eijk N Haven 85 1 regenmantel b Gebr d Jong Peperstraat 8S 1 gouden kettinkje bü G Hageman ScholtojttHtnat li l Jenganspat bü F H Boeker Boelekade 134 2 mansboonlen bÜ K v d Krogt Weeshuis Gouwe 1 bontkraagje bü S de laage Vrouwensterg 4 1 rozenkrans in tul bü A Burghoorn Hutttman splantaoen 6 1 zilverbon bü C J Hoogeveen Kattensingel 70 1 fflacé handschoen bü J Boegheim Saoystrant 41 1 duimstok bü J v Rhün P HèhdiHnkstraat 56j 1 zakje met geld bü W A Plets v Beveminghlaan 23 1 pakje cacao bü C Sa dorH Spieringstraat 126 1 paar gouden KiAnoppen bü M Schouten Zwartoweg 15 1 ffuwoelen mut bü M v Schalk Groe Uitatapie van Padvinders Geduretide de aanstaande PlnkHte gen zullen de Goudsche Padvinders en die der Kottertlamsche vereeniging Groen Wit waarvan de leiding In éine nand berutt een tochtje maken naar Urielle welk aan geschiedenis zoo rijke stadje natuurlek wordt bezichtigd De bekende schryver van jongensboeken de heer Joh U Üeen Archivaris aldaar heelt toegezegtl zijne medewerking te zullen verleenen Bovendien staan ook uitstapjes in de omstreken op het programma Voor huisvesting en voeding waarbij de jonRelui zelf et n handje moeten helpen f wordt te Brielle mat groote bereidwilligheid gezorgd Het jeugdig gezelschap vertrekt van hier op terdaginiddag 22 dezer en keert in den loop van den daaropvolgenden Dinsdag weder terug Aan het weeshuis word aangebo ien eenige jongens aan dit reisje te doen deelnemen doch het is nog niet bekend of van dit aanbod gebruik zid worden gemaakt Vermoedelyk zullen ook eenige Rotterdamse he wee ï Jon gens me uan Ongelukje met goeden afloop Een zestienjarige jongen D genaamd in dienst bij de bioscoop Gouda Vooruit wilde Woensdagavond een verandering aanbrengen in de buitenhongende platen Hij klom daartoe op een ladder verloor evenwel zyn evenwicht en viel op straat waar hy bewusteloos bleef liggen Onmiddellijk snelden politie en doktoren tue nadat de eerste hulp was verleend word hU per brancard naar de ouderlijke woning In t Paradijs gebracht waar hii spoedig weer bij kennis kwam De Jongeman is thans Koheel hersteld Kerkconcert Bü de 2e Orgelbesipeling in de Groote of St Janskerk op Dinedag 25 Mei a 9 door den heer J H B Spaanderman zullen als solisten medewerken mejuffrouw Mara de Haan sepraan alhier en de heer Carel Haack soloviolonceilist te a Giavenhage Diploma Bouwkundig opzichter Het iploma voor bouwkundig opzichter is na afgelegd examen te s Gravenhage en Amsterdam uitgereikt aan den heer A Meijer te Stolwijkersluis leerling van de heeren P S Dauvillier mi J v d Velde alhier Concert 2e Volksconcert op Zondag 16 Mei in hetT HoutmanHplantsoen te geven door het Sted Muziekcorps dir Joh G Arentz Programma Marsch La ronommée P Flagole Ouverture Bona Fortuna I Canivez Valses a Brunette J Couchard b Pour toi Ramagnano Fantasie Freischutz C v Weber Ouverture Le Val Suzon A Lambert 6 Valse Florica L Golesteanu 7 Fantasie Don Pasquale Donizetti 8 Marsch Mit Paradeflaggen H Blanlcenburg Aanvang des middag 4 uur BODEGRAVEN Het Nutsdepartement alhier vergwierde j l Vrijdagavond in hotel Van Haaften tot behandeling van de gewone werkzaamheden voor de Mei vergadering De verkiezingen voor vacatures en per aftredenden vonden plaats zoodat thans het bestuur van het departement ia saamgesteld als volgt H E J a Gro Voorzitter B D Krysemann H C Valkema BlouW W F Brunt Penn K Steun Secretaria Bestuar van de bibliotheek H Ie Coultre R v d Kleijn J de aMri W F Brunt T Sanders S Gorter A Schuling Deiituur bewaarschool K Steyn Dr van Bruggen J J Heusdene H Goebel en S ïorter Bestuur van de Spaarbank M J de Lange Voorzitter J Beijen Penningm SecretarlB A Breekland J de Mars J v d Giesen S Gorter en A Schuling AHe rekeningen en verslagen werden onverandenl goedxekeurd Als afgevaardigde en plaatsvervanger werden gekozen de heeren H E Le Gro en J ReiJen Het kaaspakhuis van den heer J Okkerse Zoon dat j l Dinsdag publiek verkocht zou worden wenl inmiddels uit de hand verkocht BOSKOOP Blijkens mededoeling in de Ned Staatscourant iH goedgekeurd d t de burgemeester van Boskoop de heer W P J Duval Slotiiouwer benoemd is tot tijdetijk seéretans dier gemeente STOLWUK Gisteern behaalde de zangvereeniging op het concours te Ammerstol in de eeroafdee ling den 2en prys met itó punten Voorwaar een flinke afloop gezien de weinige repetitiën welke wegens ziekte van den Directeur den heer N de Beun te Gouda zyn gehouden Alle lof voor Directeur en Leden vour den goeden afloop Woen sdag ha l mej Roest uit Bergambacht terwyl zy zien per fiets naar Gouda begaf hot ongeluk m botsing te komen met een haar pa sseerend rytuig waardoor zy kwam te vallen en met de fiets onder het paard terecht kwam Met gehavende k eeding en een wond aan het been werd zij by K le Jong binnengebracht waarna zy later door haar ouders per rytuig is afgehaald Het rywiel waa leelijk beschadigd STOLWIJKERSLLIS De heer S uit I eiden die per motorfiets eon uitstapje gemaakt had naar Bergambacht reed gisteren by Stolwykeraluis n volle WOERDEN De woningbouwvereeniging Woerdenhoeft heden aanbesteed het maken vanstraten trottoirs en bijkomende werken Van de 12 initchryvers was de laagste VanK Uveren te W oer den reet ƒ 27 540 SCHgEPVAA RTBKR ICWTBW St mv Mij Nederland Kangean thuisreis vertrok 10 Mei van Pa lang Roepat thuiereis vertrok 10 Mei van Port Said R rfterdamwhe Llord Merauke vertrok 9 Mei van N w York naar Baltimore DJomber 12 Mei v K dam naar Java Tambora n R dam 11 Mei van Port Said Tabanan n Java paw U Mei Perim HoBand Amerika lijn Soestdijk van Rotterdam naar Cuba en New Orleans arriveerde 12 Mei te Antwerpen Maartemd k van Calcuta naar Rotterdam arriveerde 10 Mei te Madras N Amstordam 12 Mei t avonds n N York TELEGRAFISCH WKERBERICHI orw lichtlnR tot den volgendvn oog Z akk4 tot mi igc wind all WestoUjko riehUn u IkAl M h ll bfV miog woer n orMf Wh warmtr li R 33 1 ring en 1 Fransch taalboek bü G X Koetlam CappenerateeR 12j 1 nieuwe i H t mgeluk op de kermis te Groningen l e doskniidigen belaat met hot jusfnicel oiwJprAook iazako het ongiohik op de koriiii lo Groningon zijn tA do iconohiaie go koDUm dat de heoir Wömmerflon bij don bouw Min de rod lbaan t o palen gonunianord en 8 verw p+ield hoetl Een der palen inS tH n Itfipu waarom hij den andoren jiaal ge Kwigvl heelt op do plaate waar de ee daie moest wOiden ge niikt l aarhij kwam dat deze paal oon inkerving had en niet wns go +tul Toon nu de plaata waar goon iiiewehon belkoorden te staan do hellinig oor hot platvorm intwfiohpn loiidjon to lio= en i i dl paal doopïobrokon me hel bi fcon lo ffovolg Do zaak wordit nader ondorzooW De ex kel tf naar Dobtn DliMditjfRVond Iioeft do ex Koizor te Anteron m in vfvrlMind mol ztjn vertrek naar l oon oin groot afsohoiid dineT gegpven ttiLarbii do familie lientiiio t van Zuil fitoyn en do Imi geiuooHters vdn Amorongon t it l eorsiun togj iiwoonllg a ren HtcÉlpoot bij J Schouten Vèerstal 71 1 sleiitet bü M Schoonderwoerd Muilepoort 4 1 dameshorioge bü J Seharloo IJsselloi 24 1 taschje met Inhoud bü V Mul Lottimaetstraat 2 1 gouden kruisje bü P W Kvisbergen Raam 225 1 handschoen bü 3 Hendrinkman Bleekcrsslngel 3fi 1 pet bü A de Graaf Raam R l mand bÜ J Nederhof Vi waiftgstraat 20 1 portemonnaie by 1fc Vei l wt W oTmbergstraat 6 i zakje ttet ttien it Jf C Vermettlen Booflondaal 14 l fietspomp bÜ J Ouwernloot Goojanverwellendük 7 1 huissleutel bü K v Wik Vonrtmonstraat 17 1 hondje bU C V Groningen 4e Kade 26 1 portemonnaie bij H de Boggewle Moordrechtsche Verliat 24 1 hondenpenning by A v Eist 4e Knde l i 1 handtaschje bü J Borst Raam 2Hi 1 medaille b l Lugthart W letttoeg iBt 1 hoBdMdialsbnnd bü J Moos Dogen 14 1 himdenbalsband bü J ITosch Markt 47 1 portomonnaie b J Havarkamp Blauwstraat 12 1 vilten schoentje bij A Hommels Vlamingstraat Z8b 1 portomonnaie bü H Zuidam N HaveB 864 1 boodschappentasch bÜ A Donnal Gouwe 211 Gouda 12 Mei 1920 J e Commlaiarii van PollUo A BERTH EUX De SchilderiJententoonstellinK De lichte blijheid van al die fleurige Flora s kinderen aan en wand is wel t eerst dat den bezoeker bü t binnenkomen treft Mejuffrouw Goedewaagen exposeert uit sluitend bl oomenschilderij en vervaardigd in haar laatste en voornaamste weikperiode Voornaamste in dezen tyd heeft onze artistieke stadgenoote zich n l geheel loHRomaakt van de oude opvatting van het schilderen naar voorbeeld zo heeft thans een geheel eigen opvatting in toepas ing gebracht Geleidelijk heoft die zich in haar ontwikkeld on er is een voortdurend zooken geweest een pogen om wat in haar eefde tot uiting te brengen waarvan enkele stukjes uit den overgangstijd heel merkwaardig getuigen o a hot waterverf schilderijtje Bloemen Hieruit spreekt nog een zekere onrust de veeltintige bont gerangsrb kte bloemen warreion den beschouwor voor de oogen maar toch is hierin reed s de pvatting te vinden die later gerüpt prachtige doekjes zou doen ontstaan Wel heel byzonder ifi de vi sie dezer schilderes haar opvatting lykt eonigszins phllosophisch alu van velen Jpj modernen Ze schildert nietklak kelüos naar de natuur geeft niet de uiterlijke verschijning doch zo chouwt arhtor de vormen en kleuren iie de nietkunste naar voor het ding houdt Toch hecht ze in tegenstelling met de moesten van haar tijdgonooten bijzonder aan de lijn haar arbeid draaRt er de sporen van tiat zo hot teekonen niet versmaadt Nauwkeurig worden de omtrekken van eon vaas een L ot of de tafel waarop de voorwerpen rusten aangegeven Echter dat is niet het moest frappanto in de schilderstukken Meer treft de felle scherpe en wanneer de harmonie iiiot zoo volkomen was zou men zei gen haast gewaagde kleuren combinatie Een blad een bloom zelfs het bloemkroonblaadjp is niet één eontintigvlak ze be taan uit ontelbare kleine hoekiRO aaneenge hoven celletjes in onderscheitleno kleuren die een wondermooi samon stel vormen Soms kan hierin één kleur zoo sterk domineeren dat t lykt alsof de bloem zuiver naur de natuur volgens de oude opvatting geijoven is zooaid bijv de Hozen in olieverf in een der hoeken van de kamer geplaatst Men kj ygt hier don indruk van zachte rose bloombraadjes die even opengesprongen zijn zoodat men t donker tintïge har e ziet by nadere beschouwing blijkt evenwel o ik hie het vlak aan vlak te ziJn gevolgd Mej Goedewaagen weet om het wat grof eigenijlk te grof voor deze buoge kunst uit te drukken uit haar ondo werpen te halen wat er uit te halen is Zo ziet alles wel heel subjectief Wiat mon wet dat verdorde magnolia s en verdorde rozen een zoo teere kleurenpracht bezitten ids ons hier wordt voorgetooverd De krijtteekening der verdorde rozen gaf aanleiding tot een olieverf schilderij die een nieuw kykje geeft op het streven dezer artiste Ze wil de weinig soepele moeilijk te verwerken olieverf zóó aanbrengen dat de schilderij Ü bt en vloeiend wordt als een aquarel Daarin heoft ze reeds zeer veel bereikt In Stilleven en Tulpen en anemonen no 1 komt wel het best tot uiting hetideaal dat word nagestreefd t Fyne eveningedeukte tulpenbloemblaa lje de elegantgebogen rtengel geven aan met welk n minuticuse zorg de lijn is geteekend terwyl detoepasaing van het vlak aan vlak ook inden achtergrond die één geheel vormt met tmotief hier buitengewoon gelukkig Is Hetzelfde gfidt voor de tulpen en anemonen het is een rijkdom van lijn en tint waaraan men zich nauw verzadigd kijkenkan Veol minder is het kleine doek eveneens tulpen voorstellend uit den overgangstijd Van de krijtteekeningen achten we wel een van de meest aantrekkelijke stukjes de Katjes De ranke takjes gele katjes waaruit lenteweelde en Jonge levenslust klinken zUn met Jeugttig enthoasiasme getien en Een verloving op Amerongen TijdeiiH hel nfaolioiiiadiner pigoven tor Rologeidieid van hot vertrok vnn ex Kei or Iffiilholm van Amerongien ïh ofticloel do vortovtn tiikend geiu akl van llaiiipLmimn U II io iuinii fi Keizers vlonRoladjudmit mot rivMi h iiiMiho ih Tiofltinck Gravin K ididietJh Bon inrk 1h volgoiifl de Abnan4 rti d y iolha do o niRo doehter vnn fnraal lyCnibirJt on In ltW2 gioViironD ONZB DRAADfcOOZE DI8 NBT I ittt ehe ktodtf Mi naar Zwedwi BËaLUN 14 Mei Den achUt D Mei kkwam het eerste transport Duitfcche kinderen In Stookhofan aan voor on s a verbluf in Zweden Stadifbefcacr BKULUN 14 Mei Kenteekenenu voor het Poolsche beatuur is dat d finaocieele omsUndigheden van de vroegere Oultsehe Htad Hohensolsa too s jn a Uanutgegaan dat boven de rükabelastlag 900 procent gemeentabelwttuui gahevea wonlt Bedrilf BlopCMAt BKKLUN 14 Mei Tengevolge vua de ütiddng van tedhnici zün zeven Hamburgttoha werven stiJgelegti en de jceiamenlüke uaanun verbonden arbeidari ontslagen De a oQrwc stnkias l AltlJ S 14 Vlei D loe Lind op de spoorwcvEtm yf té avond nuK adeeid dal 4tn bavmUtfeadès to notMiien Op bet Noorder Zutd w a i Ohteruet blljb bet trelniverkeer ponnsal i p de l mu V4D de P L M a 9 i rtoAlut koeren sleede meer arwUei oMf hun wwk rog Hei treinw to ve iidiulord Men laeent een toenemende s a iiigMiK ohf ld oiidor de arbeidere td KUA Werschaidtngen van den ex kroonprlna ilC i x Kroonpniifi hwlt halve uigo andere ondeTBChoadingen ter gologonhoid van zlin V rjaoniag aan don tochniBoh ambt ridJir Ti dWL rijkftwateratftftL on aan dien lioi lmrglPMiec t r beiden Qp tfloripi iwi lOMgekond flo zilveroD RohenzoÜem raolöi l o De WÜBbuiatoren Do iitph rrt berioht dat Oed SlaU ri bun goi dkeuring hebben onlhoiidMi lum lut bfHlukt dor provieoron van ho Borrv liflf 11 ï 2000 te floheiikeit voor den wo loropbouw van dtfll WijnlmiHtoren dwi STADSNIEUWS tJOUPA 14 Mei 1920 paardenmarkt Op de paaixienmarkt waren heden aangevoerd 290 paarden De handel was redelyk vlug De volgende pryzen werden besteed Werkpaarden van ƒ 300 ƒ 700 Luxe Paarden ƒ 600 ƒ 1200 Hitten ƒ 150 ƒ 600 ljarige paarden ƒ 200 ƒ 450 2 jarige Paarden ƒ 300 ƒ700 Merries ƒ 400 ƒ900 Op den PnriJ Orleaae f ö4rwec riJAm U gt ederooir i HA terwijl dH osoUl op 1 ÜH l a bedroeg Ta AuatorUt weed van 111 Mei 4700 ton ffoeiereo ootvaO eu lecwijl hl t zolfde tijdvak van 1919 dtstf bo veeUwa stoohu 3S99 ton bedro tip t Staoteapoor verbetanje de toeitead evoneeni Het aantal tt nic oereode orbeldert lw Dt toe Op hot net vau Orïeana W fiMeren e ii p g a tot BihaiAg feoonMU wld Op le ttjn Nnewrtlw waren de nik vaneikoiir gaboflNi Er b bb fwa a itnlu a ptasno gehad Ong l k Ml t MÜMb Meti weMI ooa alt AmMsrivniTljden den dNOslvaaftsdac I y M Uweer druk gost U ten dor sellboolia da dort bvomIs Ia d oaofevlng van het Ja li iiadok majiouewreorde sioeff echter te ge ol o van o hovt e wtndvloac om Itoir pai PMVio ohepen werd ounMdfi lijL hulp geboJMi waartoor hst r elotteftopvsitenden i redden De zeode en töl mu Ytrtweso In de dH tP 9 dorf 6 i rtoek Mar hA ÜJlt Dure kaaa Het N V d Dag bevatte gisteren een bericht waarin o a het volgende werd gezegd Het alarmeerende bericht over de stygende kaaspryzen dat dezei dagen in de pers rondging bracht hier en daar wat onrust omdat eraan werd vestgekknoopt de voorspelling van een melktekort doordat de consumptiemelkers 6f zelf Ringen kaïzen 6f hun melk tegen hoogen prijo aan kaasmakende fabrieken gingen verkoopen Ifs xou het voornemen al bestaan hebben zich te wenden tot den minister van landbouw Het geval is evenwel heelemaal niet ongewoon De bekende groote N V Kaashandel te GoiKla heeft zich wat in den handel wel meer voorkwnt in specalotie begeven doOr bü alle kleinere kaashandelaarsde kaas in korten tijd op te koop n tegenverhoogden prijs Men schat dat aeze N V er een paar ton aan waagt Wsschienmaakt ze zaken wellicht ook niefi iHatuurlijk denkt men nu dat de kaafl ar boven kei yen biyft gaan hmmt durv or ii geen v Neen als ef maar wat meer uitgebeeld Van de Inssen watei verf Mcli fi SclMils fommariduiit vun ict kamii tfi HohaaftaUa l urif on t ilKu Iliiuii vliauptf coinmiindunt van de l ibitt VVui U mtf er uéhe an iiWi i diviB Q Wc ena rcweiUUucliKifiedeQ en mitthanuel nfcen de ait Ottkar M chetbvn wt j enu het ioouün mishandelen en berooven van Kevanvenén eA ewonden Dt bekluaRden luller voor hot Ku kotferechlBjiof te teipziff terecnt stnan In den Belffigchen Senaat heeft d minister van bulteniandsche zaxen in antwoord op eun interpellatie aan aan ie de be8liHini en van den volkenbunu ten aanzien vun de bchuMiKe Outtsche off ctenm er deu nadruk op Kelegd dat ue Nederlandscbe rogeerins d uitleverin van d n gewezen keiler weigert die in Nederlai bluft omler de verantwoordeiukhi id vafi de Neder andBche regeering D i taiilecrde regeermgen zullen de bepal ntcen van het vredeaverdrag ten uitvoer iug en nliwn de Duitache regeering niet Re ijk i op ticli heelt genomen de ooilognmiaiiad ers truj t In Frankrijk heeft het be luii tot vervol ng der C G T nog al opzien gewekt Dp C G T zelve heeft Jn nntwooi i op de ila d der regeerinR oen enkelen maatregel genomen en niqt de algcmeene staking geproclajiieerd ssyn Reen t clangrj ift Wiiftig ngen iaden toeBtaritl De vooiKicnwt ¥ n electr fccli licht en olectr M he kraoht is venwkerd Ue Métro de trams en de autobussen rijden Een derde uer metaalarbeidera heeft het werk neergelcRd alsmede fcyna alle bouwvakarbeiders wegens de inoeilükheid om den arbeid op de werken doeltreffend te beacheimen De toestwud in de münen s Btationair Er valt een vertietering te conaLateuren bi i do hiiivenart eider8 de inacrita en op de doorwegen Het verkeer ia biina geheel normaal Kr h Aen zich een incidenten voorgedaan In politieke kringen te Parüfi verwacht men dat het besluit van de reReenng beterffcnde de vervolging van de leidei h van de C G T en de onbbindinR hiervan ajinieiding zal geven tot debatten in rie Kamer Men verwacht dat deze Dinsdag a s zulten pUets hsfabeiL Het bericht dat de Mexicaanache president Carranza gevanRen genomen is door zün tegenstanders is niet beve tigd Integendeel De opstandelinRen zijn naar Bueter meldt tot duaver niet in staat Reweert Carranza uit SanTOarcoa to venlrüven De Amerikaansche consul te Vera Crui meldt dat de buitGnlan ter8 ongeü evenals hun iRendommen Hü geeft den raad de Amerikaansche oorloRsschepen terug te roepen om mogelijke wrijving te voorkomen BÜITËJOANDSCH NÏeIjWS ri AXlE 8oh ip op een imljn VU Uvonio wonit gwinM dAt di toorn KJüt Aesirea op e n mJJn t eloopen i gp Konlu n ts He ol ip verriohite priwu mi o i vraolttiilfitó tuHHchen T cilii aaitliiiii l orw ca eu Llvomo IV lipmanniiig lu dv 50 koppwi t T ziju torpoiloja TH naar di plutUsil w otilwilM gevonden Vl r fllo iM ii iiutHcliip lintulu lingi ii zij7 gi ien in di nn van San aieftmo BINNENLAND TWEEDE KAMER SchriflelUke vragen De Keiier en de Kroonprin i JJn hfw iScliuper IuhW aoii U ii ininwtiiV 11 Ijiiiin rdiandMOlht zaltiin die olKi tidi ri ii Ini dn nd 1 Vm da liiinlöler inedod lt n ol uk de HcluiiüMi li R Hjks voor den vüoriiiaiig ii Duiteftiieo keizer wi den gfwtacn krojnprin iHAim ziju l fli ed ten l oiwx Vo aji iU Ze pcMHonwu hih naiue voor li vojw m giMinimddfloii inrichl iig v ui g i oiiwoii nj oiUvaiif i van ga tiMi enz in h l i i oiider l i aaiizitii v wi dt n voorniaii cii k tttoirpriiiRLP 3 Ifl dtl liidtTdaad gewjlJ d wij d iiiiiiliwUw dan niö lodi n in liijzondcrlKvicn H HKrvoor d zt gchk ii zijn g bruikl iiof hinü lit t totial u l ogi von fTwlrag tol op H d u i o ook in cl 10 kotii no voorru iiKSliH rliviiftöiyfftfliMlc Ht Waan t n ol it knim iH doz geklen van IkiIocIiIc p iMom ii t inig k iM lconien Hei KoninUÜÜic itezo k aan de hoofdstad H M Kl KorMngHi Z K d Pri is hi l tx fi Wociirtdigimomi Imii kwoc taii d hott i ttód l oBindi i d m don lnfliHt ri iUr viTf liiIUiiide widi J miit tv l l l ett MTlctMi l la den pfWoiUMi inviu van 1 uur was f ii IwfrIiUiift gWiaakt waarmede het Kon Eclilpaair itaar lu Loo vc rtrok De gemeenten n de Oorlogswin tbelastlng k öf den iiiinl tr r van I lnaiiciitn ingfH i W i ooinim HHlIe iii zake do vcnieoling a l d iO uiilMot n oorlogrtwinstlioiieliiiR oiilliv do ilaan oor in aaiunerving koaiiciidc genkw nte tu eft gifl er ha ir rapjpoHimii doj inifliaier aiWigetxHieii Uvoerrecht op tabak m op papier Hlijkonfl het voorlooptff De opdracht van Jhr de Muralt Het Kamerlid jhr De Muralt is zooalB men woot met oon opdracht v iii de Nederlandse Ho regoormg naai Iniln fi eguaii l c Java Hodc vernam yun den heer De ÏVtüralt dat deze opdracht hierin be iiaat dat hu zal heuben te traciiiLen in iitdiu de medowüricmg te irerkrUgen van particulieren oji ook Van de boofuen van geWesten gemeenten cuttureK enz nn te geraken tot de opnohtinR van burea ix loowel in ln lie als in Nederlanil teneinde ue plaatsing van Jongelieden Ie bevorderen die bu gemis aan bepaalde dipioma niet voor plaatsing by het gou ornement in aanmeiking kunnen kotnen ut om welke reden ook de voorkeur geven bö particulieren in plaats van bu het Gouvernement m dienst te gaan Ue opdr toht houdt duB ten naawste verband met het nijpend personeel tekort waarm in samenwerking met de Nwierlantlsche regoertn zooveel moRelyk aal worden voorzien De heer de Muralt gaf ons cifi een gestelde vraag of ei in Holland wel voldoende aoUicitunten zyn ten antwoord dat hiJ in Heiland tal van gegadiRden voor Indiö heeft dm echter niet naar Indië gaan omdat ef n dege uk bureau in Holland dat samenwerking zoekt met een dito bureau in Indié met bestaat althans niet georganiseerd uerkt Verder deelde de heer Muralt ns aangaande zijn 2ending nojf mede üat de Ne ieriandi cho Hegeermg ihem mede heeft opge lragen om na t gaan in hoeverre er tans zal beataan of de officieren n et verlofs maar beroepsofficieren uie bü eventueele InkrimpinK van het Nedorland che leger zullen vrykomen in Indië te plaatsen zoowel by het Gouvernement als oij particuliere diensten De heer de Muralt heeft de2c opdracht aan den Gouvemeur Generaal uiteenjrezet iie met belanRstellinR van de plannen kennis nam Over enkele punten ha i de Gouvorneur Generaal een eeniRszina andore zienswijze dan de heer de Muralt waarmee iifte laatste zich vollediR kon vereeni Üt G G verzekerde dat hü Raame van ie diensten van den heer de Muralt zou gebruik maken De heer de Murait zal Redurende zyn kort verblyf in Indië zooveel motreluk residenten en hoofden van Remeenten bezoeken waarna hif in staal zeA zyn een uitvoerig rapport aan dén Gou verneurGeneraal en aan de Nederlandsche Uegeerinjf uit te brengen iui i uK aAxUiJk Vervolg van WoeiisdaR j Aan de orde ia tie Onderwijswet De heer van der Molen a i bestreed het amendement O tto Nadat de M i n i s t e r het denkbeeld van den heer Otto praktisch onuitvoerbaar had Rcnoemid trok deze zyn amen lemcnt lu Het amendementA Ibarda werd z h Bt uanftenomen Art ay werd z h st aanRenomen Bij art 40 straffen den onderwuzeraöp te legRon vondedigde de heer Van Zadelhof s d a p een amendementtm schorsinR Heen toe te staan mot be houd van jaarwedde De Minister zeide dat de BüviedigmRscommissie ook de rechtspositie Ier omierwuzeru uitvoeriR heeft besproken en aan de voorstellen der pacificat ocommisfie hoeü hy opzettelyk niets veranderd baiuum heeft hy ernstige bezwaren her thans incidenteel een wijzi mx aan te brengen Het amendement werd verworpen met 48 teRon 20 stemmen Het artikel wonit z h at aaiuren men By art 41 ontsilaR onderwijzers l cbtte de heer Buiten r k een amendement toe om ontslaR aan ondervnjzers niette verleenen voor den datum in het dodöotreffeml verzoek en hooRstens een maandiia dien datum T De heer Otto u l verdediRile c n amendement dat de datum van het ontslaR met eerder maR vallen dan 28 daRen en niet later dan 52 dajren na dén doR rtiiarop het verzoek om ontalajr is inRokomen De heer Beumer a r verdediRde oen amendement om een onderwijzeres d e iiiig geen 4ö jaar ia en in het huwelijk treedt op den daR van haar huwelyk eervol ontslaff te verleenen Mevrouw Groencwerir s d a p bestrew het am emlement Beumer tiat een stap terug ia op den weR welke reeds lang verlaten is Dat de Rehuwde viouwen op ie school minder op haar plaats zouden zyn acht spr een onbewezen stellinc Ju st le moederonderwüzeres is uitnemend voor haar taak op de school geschikt y hoopt oan ook dat de Kamer het amondementUeumer zal verwerpen Het amomiement Houmer om aan onderwijzere sen l eno len 46 jaar by het aangaan van een huwelyk ontslaR te veneenen wojxl jnRotrokken nadat iW minister er op ewezen heeft dat de kuestie betieffende de Rehuwde onderwyzcres in haren vollen omvanR aan de orde komt by le bohandelinR van lo rechtspositie iei ambtenaren De heer Ossen De heer V am 11 a v e a t e y n c p verdedigde een amendement om te schrappen dat de openbare school naast maatscliappclyke ook voor ohriatelyke cleuRden moet opleiden De heer Van WynberRen r kk was tegen de politieke neutraliteit door don heer Ossendorp gewenscht en was teRen het amendement Raveite yn De heer Otto u l verdediptlc de iiitdriiJtkinR christelijke deugden De heer Ketelaar v d zeide het amendement v Ravesteyn te hebben Reteekeml alleen wijl het anders niet kon worden inRediend wijl de communistische fractie niet talryk genoeg is um ïelf amendementen in te dienen Hü is echter tegen het amendement vooral na de redo van den heer v Wijnbergen De heer G e rh a r d s d Bloot zich Mi t betooR van den heer Ketelaar aan De heer Schokkin c4i bestreed het amendement Ossendorp omdat de openfcare achool allereerat het wettiR rc ag moet eeren De heer Dresselhuys v l betooR de dut de zodeHtk niantschappeUiko opvoodinR oon gmote rol moet spelen nij h t ondcrwiti HÜ weqtKhte dat bedi ld punt zal behooren tot de leervjilcken op de i pleidinRAMholen De Iwer v d Waerden a d behooi de tot hen die voor het ameniement Van Ravesteyn zullen Atemmen De uftdrukkinR chriatelyke deuRden ia veraleten on z i vallen de chriateliJke deuRden voor zoover ze goed zyn onder de moatschapi oliike deuRden I Minister betooRde dat schrapping van de chriatelyke deugden aan de openbare schooi het element van karaktorvorming zou onüiemen en haar het Ucht van het Chriatendom aou onthouden Het amendement Oa ndorp moet ppr ontra lon vooral om de toelichtinR die sIf oK üp een jnmogelijk te aanvaarden politieke neutraliteit Voor een afMnderlijk leervak maatschapItoUjko ethiek aan de kweekscholen gevoeld spr niet veel Nu repliek worden tie beraadlilaginRon veiïiugjïd tot Dinsdag 1 niir KANTÜNÜERECHT GOUDA i i p rikon van 12 Moi 1920 Ho jjeii aBraaischeiidcTij A v T e e i i lii i eÉi fi itoili wuliH H da vn liücli ii H f1 fl 2 w Kïhiwrii C V U II i 4 H H d 11 h i ieii te ovotimiizeii iOf eui 0 pen dmiikensrshap t H t I t rdnrii i i s iJ il h J v D f 1 a i II V M ffi il d h F 1 H Il d h uden ie Godda V te iduilorak tt V Ui Moontroolit io ler 4 X d h V H ti K H beuden lo uiidJi i 4i r f i s d h l H te Biels witk f t i il h W W K r A K 1 1 ul ii Ie ioudfl W B de K tf Moor dreeht 1 lor f i s 9 d h W J Z to M ilerdim f i s ti d h A B te üoller lain f i i d h W H z V w Os III d h eRe iH urdu verhtjri in ü v d L te koüenliui f i e 3 w tuolititoh IW Koiift ovvrlr Hot IJftvolk Hüginter I II ti louda l ï H L w nciilflcli iïet eiw ovorlr IJkwct C K l s 1 d 11 J v V ö maal 2 s 5 maal 4 d h L M T P C J V Th M 11 W 1 de W iodur f 3 s 3 d h allen tt Ic iiwljk I V tG 8 G d h H 8 2 mail f t H 2 miiai 3 d li D II 3 p l d h M 1 I T 3 mial f3 s r iiflal Wl II allen 1 1 VVaddinxvwn N O 2 MiHjd f t s 2 maal 3 d h N J v D f t 3 d h J J B 2 mft l 3 2 rnnHl 3 d h Ml J V R 15 s 5 d h M D A G V rf II iedrt 3 3 d il allen te Hoeuwljk Wï geiiü TijdieiJ 7 nuior licht en valscJio h taiit opejevpi K O t Roenwijk 14 s t d h on f20 9 20 d h Wo eiw fk aon zoiwlor lioht 1 f R to ifu or prk vïl IJ fis 1 w hmhtsh T D Yl 1 H hMler 4 s 4 d h iMi K V 1 V f I 1 d h 7 H Ie Oveivoh e J f do H Ie Gou la f T V te Sökendorp iodii tl s i d h J 0 te ïoiidoralt fl ld h B G U oonlr o il A v O te Heoiiwi k ff il I i t l a lIo a d I G K Ie Roouttili H bs llowkoop de f te iiiHseiidain O h te ffadd iiix oen C V Ie aiWle a d I I H V V U Gouda H K T V iK idon tn Keouwljk M O 7w Huiiienlani A v d B to Tapelloii d 1 1 1 V M U WVldiiutvfHHi T A t LaiiKoni glewt do G Tj te ZevenhuUon P A K II ff h llei Gmiiii i V d M te ft o wuk ff R 1 H V d V li A V N al en Gouda A J ft te IWiLwrjk L de U if naafilnWit odor f I I d h H R l Gouda vrij praaK A M K to Gouda 4 s 4 d b M o cnH overtr A I V Joiida I K to Ganderaii 1 O H t Stolwijk 1 H Ie ZofTU ianii ledor 2 s 2 d h i S to KriniiMn a d I j8el f 1 h 1 d h N v L tL Gou la f2 s 2 d h A 1 B to ft ajduÜntM qi I m tiichtsoliool voorvv proefiijd jjiar K tiii Schwrulioven f2 s tiichi wniliool T V n te Gouda I Is w iuohl ilioot C 1 N z v w 12 d b C F S z V w f2 h 2 d h G V V d W te Gouda f f 1 d ti NacIrtruHi veretorAii I H tw Rlettv i k 3 R fi d h A II te nioiswijk f3 s 1 d U G O V L tti Gouda f 3 s G d h 1 H to Gouda 3 ff 6 d h hor Spoorweg loopon l S to Gouda f2 4 2 d b Kour Vr Walerncliop ffoenlen G Z v Il t Moordreohl f2 2 d b WeKetw ov Ttr A P V Blol wllk I I I te Gouda f 2 s 2 d h ffegnnfl ovcrtr ArlKiidnwot 1 v N to ff ildliixvetiu 12 s 2 d h en 5 nmnl f 1 H Tl maiü 1 d h ffogeiiR overtr Alg H i l Ver voor 1 G L Ie Anistordim f 3 h 3 d h gfii J overtr Vi HCliorljwot T G e l otlonlam l öO s 2 d h ff Reii owrlr Motor on Rijwiel liogl P M ia Gouda f 5 s 5 d li Hivgeiifi o ea1r Paardenwot G B to Zovonliiiizon fG o C d li ff V te ZovonImizeii ffl B Ö d li K v d V to 7a vi iihuizoii fG fi d h Wogiiw oToitr Moter en Rijwielwi K P P M to Goiuifl f 5 r d h RECHTZAKEN LevenHlanRe Revanjcenisslraf De Rechtbank te Zutphen veroor leeldo WoensdaR den 18 jariRen Pieter Scheffer He op 16 Maart J l de woning van den landbouwer D Kikkert te Apeldoorn wa binnongedrongen de 62 jarige vrouw van Kikkert met een paar revolverschoten fodood en daarna op den echtgenoot van zyn slachtoffer Kchoten gelost had waanloor Kikkert werd venvond tot levenalange rcvanRenisHtraf Uit Rusland terug IL foen WoenMlaRoamiddaR te twee uur ie tgtimg Kwiun uat de quaiantaipe voor e uit Kubignü weei Kekeeitte jNederianuers was opgeheven gmg er een juicntireet van baraic tot barak in het quaiankaïne btation Zee Drug waur aiicn waren cnaergobraciht Toen was het moment gekomeu voor de jouniausten die den Ranschen daR ai i ware het quarantaine station huxlden belegerd om de teruggelceeraen te interviewen Met me lewerkjng van den dir geerencten medicue werden de joarnalisten toegelaten by Dr H i Üchim van der ijoeil den ingenieur Monr die te i etersourR voiorziter was van de Wed VeraeniRinR en den heer Cohen iDituan die alü waarnemend consul was opgetiLden d e bereid waren hen in t kort eeniRe sobere ineuetieetingen te doen Ue reporter van het N v d D gaf van lit onderhoud het volRende relaas t Was dan in begin April L919 zoo vertelde iiin Schim van der L oeff dat de laatste Hollanders l etersburg nog konden verlaten iiJeii employé by de Zwiseri che legacie Kon eenigen tyd later nuR vluclileii maar voor ona Hollanders was het zeer moeilyk het land te veiiaten Wij wachtten op het oogenblik om weg te lu inen lUaar er rezen veie moeiykiiodan n et alleen van Kussische doch ook van Fint che zyde ievoren was de faouding ten opzichte der neutralen die de matste vet bimlinR vormden tuaschen de balB ewiki en de entente nor welwillena Rewcest Maar plotseling kwam er een kentering l r werffSn allerlei maatrcRelen Renomen die op een verandennR van koeis wezen Half Mei werden koeriers aanRelwutien pükketten moesten Reopend worden Totdat in begin Jum plotseling alle icRaci s en consulaten door de bolajewiki overvallen werden en bezet De stukken VL n waarue weixlen in beslaR genomen net consulaat werd leeggehaald en ook een deel van het archief verdween voorgoed Alle pertonen lie op de leRatie of consumat kwamen werden gevangen genomen t Ging zeils zoover dat men er menschen heenmkte l en enkel voorbeeld illustreert de arrestatie woe e van die dagen zoo vertelde een der andere heeren als intenuezzo naast iiet geboyw der Zwisersche legat bevinult zich het telefoongebouw leman l die lbar een quitantie wilde betalen stapte by verRissinR de verkeerde deur binnen en inRcrekend werd hyl Hoe wenden de overval op de legatie de airestaties en de inbeslaRnem nRengemotiveerd Vroegen wii In het begin zei men nietd laterhoorden wy dat de legaties broeinestenwaren van spionnage speculatie of contrarevolutie JntusFchen bleven de Nederlanders in het legatjelgebouw gevauRen De heeren Mohr en Cohen Stuart qverlegden hoe zy te hulp konden komen Het ReboiLw der ÜoliandAclie legatie was gevaanyk terrein weshalve zi naar de Zwitsersohe gingen lenauwernood waren zy daar of e waren OOK gevangen in groepjes wtrden de Hollanders naar verschillende Pcterobuigfccuie gevangen ssen overgebracht Naar de heer Mohr noR opmerkte schenen zy ineni m het byzonder te zoeken want hoewol hy ree l8 gevangen zat hoeft een patrouille bolsjewistische Boluaten fcin 2üo w aren dan m het geheel vyitien Hollanders gevangen genomen o w mej r ransen van de i utte die op de legatie werkzaam was Veertien dagen zaten zij in de gevauRenis Het verhoor be tond in tiookijzaak slechts uit het vragen naar naam leeftyd en den duur van het veiisUif in Rusland Aan den heer Gohen Stuart i by een uergelyk veiihoor veelal door een jeuRu g student afgenomen nog c rcix v wtike politieke riait iiR hy had ioen hy antwoonlde er geen te hebben vroeg men wat hy van de bolsjewiki vond waarop liet d plomatieka antwoord luidde dat hy het in eenige opzichten niet eens en in andore het wel eens was Na veertien laRen gevangen Rezeten te hebben zoo vervolgde de heer Schim van oer Loeff Ringen wy in twee plüORen naar Moskou Vermoedelyk was men oevreesd voor de witte troepen misschien ook moest ruimte in de gevangenisaen gemaakt wor boungeoiHie generaals en ministers werden wy getransporteerd De Holiandsche dames waren intusschen vrygelaton TusBchen de bajonetten RÏnRen wy naar een concentratiekamp waar een gebouw stond Daar wa nu letterlyk niets Geen bezem om den grond schoon te maken een stoel of heti slechts naakte muren Allerlei materiaal en benootl gdheden moesten wy ons zelf verschaffen De hygiënische toestanden waren treurig Het eten was absoluut onvoldoende Gelukkig hielp later het Deensche Roode Kru g ons Hoewel enkele RevanReuen ziek waren was er geen medische hulp Weer wenlen wy vertioord Ala oorzaak der arrestatie gaf men weer op dat de neutrale legaties broeinesten van contrarevolutie waren Eind Juni werden de Hollanders uit de gevangenis ontslagen met de verplichting zich elke week te melden op het centrale bureau voor dwangarbeid Wii mochten Moskou niet verlaten Alles wat ons afgenomen was kregen we weer terug De waarden uit de safe der legatie ook behoorende tot de andere gezantschappen wier belangen de Nederlandsche behartigd hadden waren gerequireerd Verschillende particuliere bezittingen uit de huizen waren gestolen Hoewel de ballingschap In Moskou alle behalve aangenaam was daar wii in vele oplichten van middelen van bestaan ontbloot waren was het toch een prettig Mee eindelijk eens een bed stoel of tafel te hebben en eetgffrei Met de Nederlanders te Petersburg had men communicatie op oen ongewone manier De brieTeniMwt is namelijk afgeschaft onder het olsjewi tifirh bewind Men worpt de bnevoii aonflir postzegels in de bus en oma komen deto vvel terscht maar er m mu vwaMMCiag van spoorwegbcambten gesticht die de brieven meeneemt vaaJt tegen 60 i So roebetptr stuk Het meerenoeel der Hollanders woond in de Tixiegere woning van den Nederlandachen vice eowul Van Meters Opalenw gmut$A lülnd September kwam een nieuwe btrooming om vreemdehngen Revangen te nemen weer werden de Hollanders gear leateerd en hoewel Rauw erkend ward dat net een misveretead was er geachieden meer afscmiweiyke misverstanden bij de bolsjewiki kwaimen zy pao na twee maanden loe dank zy jreheime kiachtea Nu was het een slingeren tusschen hoop LU vrees of wy utt Kuaiand zouden kco n ui niet zoo vervolgde ds Schim vap der Loeff Onze hoop was gericht op de onder handelingen te KopenliaRen In November van het vorige Jaar kwam de tijtimg dM de Hollandera weg mochten maar het dimrde nog eenige maanden vóór dit definitief was rlilind Maart zou men Kuslaiwl kunnen verlaten te gelijk met de Kn elHchen doch dit verviel weer daar deze over Finland reiaden Toen naderde e ndelyk de Lingestroom Nor koit vóór het vertrek arriveerde een mooie zenuing van het Roode Kruis Van Moskou tot de rene van Estland onder nden wii alle meac werking Uit Ueval kwam een trein one tfcgegioKt On ais aan het grensstation Komarowka te halen Wij zagen de Hollandsche vlag op de locomotief en Me Nedprlandsche mariniers en verpleegsters begroetten ons Dat was een moment voor ons om nooït te vergetenl De inscheping te Reval ging vlug Toen wy de kust van het vaderland na terden kregen wü nog een draadlooze wolkomrttfroet van de Koningin welke ons telegram van dank aan den minister president kruiste Dat allen op de JJngestroom zich beyverd hebben ons te helpen spieekt van zelf Een woord van dani vooral aan kap tein en equipage zoo besloot de heer van der Loeff zyn sober verhaal er aan toevoegend dat op het oogenbbk nog leatig Nederlanders in Rusland zyn van wie eenigon naar het vaderland terug wilden Naar men eet wordt binnenkort een tweede groep verwacht Ruim zes uur is in het quarantaine ta sLion de adjudant van de KoninRin de kapt uit ter zee Ten Broecke Hoekstia geaiTiveerd die de teruRgekeei e Nederlanders namenn H M hartelijk heeft begroet hen welkom heetend in het vaderland De toespraaik van den adjudant werd met Rejuich beantwoord en is door allen ïeer op prys gesteld Uit den Haag vernemen wy noR dat van i egeerinRswege maatreRelen getroffen zün om diegenen onder de per s b LinRehtroom teruggekeerde Nederlanders die f aaraan behoefte mochten hebben zoowol financieel tegemoet te komen ait om hen voorloopig voor rüksrelcening een onderdak te bezorgen in hotels J EMENGDK BERICHTEN Ernstig spoorwegongeluk voorkomen uieiMwg iitwiJ 1 do groote iiiailtreèa VliJiHurioht lioUoi dini door do oploUundliwd I ll en kordak ji iiioed van den dMCJislui LcdeiL w ttgemiiooeier Al A Liicaflw naaii foi To T Ö uiLT zoo veriolt jle l i lb Ci w mr iHi wij Het volgoiïdo oiitlooiien reeu tivin IN konioMo dn iVlïiastrie il uÜ a n Ij groolo p r sononwagou uinipvjl iHi roiziR Trt bo t gttrokken rfoor twee giüoUi iiiiulioiiiaohinej het sèaüon alhier I IIIH il l i h i vertrok booierkte bucaasea dat ei lett hiipeirjti aan hel onder iel vaa e n UC iiiidJoisto wagons de oiiepot an w It wielen bonoOjf zioh bodoiihelijk open lieer ll t fliwte hem ploiseUtiig door leii gi OiMl dat liiiT ini ohiBii over enkele liiL iii ti ii een ontzettend oiiigieluk to gebeujen iiid maar hot Ireliip ii Sjneei waarschiimii wai niei meer mogeilijK De looomólie ii trokki u UI oaiiieusipeJiend vluggv v Nirt do loyge n A ii vorder Er was iiuDif e ii kaïw op r siminr to Iraclitfii p deit Lroin ti Kpiingoii en de W tin $hoaB iiaii zfHon tn ijloiüo vaart reaide ijUcaflaon overliet pi rroii en later door liet nuiUo ku zi lzand tangi do wagon t w eoiimnl tt aagdo h4j b vorgeefe deo HproNii ilöor Ach vost ie klominen a n d ireopLink ri ld hij zMizolf het levoa i oii dorde M ng bu oht iiem op d treopluiik Nu ijüiigiw naar dn rem VJt voor nog dfi overwoR bi re kt wan daar vooldoii do hoiiriordoii roizigeri Lie goon flaim begrip liöildon lau den doodnood waann Ze hiddon vorlieer5 plotseling een faovigoii druk op de wjolen on enkele laettw vcnior iiond do troia stil Eon oiidor ot k Iwaoht aai t liolit dat eon der wajgenüWBon nilin 3 o Vi erbo tm wöH zoodal bij w n ietwat enellii vjar olk oognmbllk oo vro eilijk deraJJienieiii had kunnon volgen l o wivgen word uit den ixvai gesoliakelil en voor iobiig naar het racoorderoent dor e ff 1 gipv erd waar lilj eerrt hall elf uur nrriveordo wiCiCeinm tvstor tjacofeen weirdl toen li ei k wolko u ed e dajit hjj h l vorriohf en hoe groot het gevaar waai wft raiii hij lionderdon iwid ontfrokt van alle kanton g hik gewojifiCht VerschiÜcodo rd i rer i lo k tui betuigden pcffsoanlijk hun dank Jian don dapperen kero3 on ook zijn aiiperlouron eirkendon d it zonder zijn optreden ilo trrin oon schaer w1 t u onderRaiig zoii zijn tegoJnoi t gi gaan Dr d poc o dor S z l wel niet n da en jop n 1 jicflisvH n gi p ii e waardoor ng t otuigeii U fd idrama Do 38 j rt l oeronkneo M A 1 te Ba KINANCIEEUK BBRICHTBN WIBSBLKOBHSBN Officieüle lateermc te Amatenlui U Mei IMO 12 lUi 14 M l l omlen 10 MK 10 4 BerlUa ravi 5 0 Parlla 18 90 18 BnuMl ZwitsarluKl a7 4 48 06 Vmii i IM 1 2 K Koi iih t n M 30 40 StocUialm 67 80 57 70 Ohrmtiania 61 60 ilM MAKKTUIOMICHTKN Groenteavcllbig NIEUWKRKEHK a d IJSSfclL 12 M i Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwerke k a d IJasel en Omstreken K g konikuinmers ƒ 14 10 lö tO dito 2e eoort ƒ 8 10 13 20 kleine halve komkommers ƒ 7 M 9 10 bloemkool ƒ 19 29 70 dito 2e fcuoTt ƒ 9 9a 18 dito Uitschot MO 7 sla l 0 470 dito 2e aow fi 40 2 p 100 ida vellen 20 45 et per kirt peen ƒ 11 90 1K 50 t er 100 bos postelein ƒ 23 SI spinazie ƒ 24 30 2 6 20 per 10 0 K G Verecnifing De G udKk advlndflr Zoiuluig goun oüfoiuug DtiusdiAgavonl 0 8 uUmt pntMMUi u h sttlion v or oefouiiw aUorda 32 dozcf uba4iJ ie naar bri To lOt lXa la d oiid d a v In vorekii ii ii et du ItotiordaiiMühe P Va ouder mijne oidiivj KoMen bij benaloniijf i ftvrtdvond vanaj UotU rJ m l o©lneuien uiot le i voorzivn sijn vau gen MÊUiA bedrag plus reiegeli Gouda Kotterdun eia teruf do noodige broodbons lepol yatk mes l Oird m 4ior suhoonlioniteil iiUlioe i iiHtii kam Zeep Itfinddoek tand nborMel en landpaal i Aliee In i n nigzaJi geborgum Nadere aaiiwijzlnigen worden Vrijdag a ortttrekt L eelnem ra die i oh nog tdfi opgHvon mootiui dit nog onnuddoliljk doo n of kunnel d l ein niet mee Do Insiructeur J BOW lEJi HU go de Qrootatr Via Uotlordaim 01ym 4iclM pelcn V o o p w o d e t r 1 d e n I y m p lsrohe Spelen Naiar de SpOrtkroOlek meldt zullen do voorwfldbwjjden vow d 0 ympist e Speifii U n doel h l onde de deetnomoTs die in iiiidoro tralaait feaonwii wonlen voor d9 Glynn t dlo Spelea te Antwerpen te klgïen gehouden wordmi op Zondajg 30 Me op h t tecMn van U VV le Utrowfat Hot projgtranuna omvat d nonimorH ilardloopen 100 200 400 800 l üO 5000 en 10 000 Meter fc ede Mnrethon ovrr 42 K M 750 M Voorte 110 R bor WaiuUnieik 1 000 en lO OOO M Öprimgen Hoog en ver mot aanloop hink trt ipMprong met aau oop on polaboog W rp i Tpoor disouft kogel en ko el lingereii allw bento htuid hand naar koilZO F tifotto ioopen 4 otaal 100 on 4 maai 100 M Touwirekkoii In p o w Viin S poreoiioii RoWjoht otiAiepaald Do w e l Tijdeu zulloii Relwiultii wordt 0 gra bane i ullgozonderd do Marathonkwp die over don we g l plaatiB vinden BUjarteiL 1 er Geil l ir ivoi h a f alio BiljaWdub VlorKPiiiiiWklag 15 on Zoa a g 16 Mat a zd in d biljATlaaal an do Society Out GrAtioegon do jaarlijkaebe onUnoeliiitfGoU d deji Haaff om d i zllverea wwWBlbeker pinHte he iHii M M ht d ÜWv PnihadgBoho hiljaiTtelnl or In itasen te wUmen dan komt zo dofiiiAiliof lil ho U zft van den ïwtker In heft andere geval wotdt vol peod jaar 0111 bet diilinitief bezit fpekampt De B iraveiniliaagwcho BHarttdub koiut uit met de volgende BpJer de h lk Brtnkman K1e k van Meanen Hie voJd n Sandors BiljartcUih tor Gouw wordt TortegMwoordig l doorde h h A Mo0o dorf C Ba kow fl C vun EIjk G de Pa er wi H 0 lii h Bod flrar L TDKTBULU Op Hemelvaartsdag heeft lÉè B Ügr ven een openingswedstrijd plaat gevondon tuaschen de voetbal vereenigingen Kamponit van Utrecht en Olympta 1 van Gwuta h nieuwe voetbolterrein van de alUet op 1 April j l opgerichte voetbal v eniging B V V Even over twee uur kwamin de spelers in t veld Gouda wit iwart en Utrecht wit gekleed Tot aan de rart bleef de stand 0 Na de rust gelukte het Utrecht een punt te maken De wedstrijd eindigile met 1 2 zoodat Utrecht de iilveren medaille heeft gewonnen welke hot bestuur beschikbaar gesteld had Dme wedstrijd was interesnajit doordat b e partijen bizonder keurig spel RBVeti Het is voor ons nog nie met lekerheld uitRemaakt wie van deze 2 clubs de atoïkflte is Utrecht peeïde met groote beidkrthiid en G MKla had mooi 8am njtpel Na afloop van dezen wedstrijd wenl nog gespeeM tusschen Olytnpia II an Gouda on B V V te Bodegraven De uitiUg wan 6 1 zoodat Goodu won iets wat iedereen vooruit verwacht had Janamer dat de keeper van B V V zoo wal opfg echt spel gaf Tien minatco voor bot einle van dezen wedstrijd werd hij vervang door Blonk die in diem korten tud get M iK heeft veel beter vot r t n ioak berekené te zHn IV bronzen medaille uitgeioofd dpor den Vüorzittor van B V V kwam ihw aan Gouda Ken dergelijko wdaille mm voor de voriiezonde partij den eersten wodstrijd heschikfcaar geBteld door ttn beatuuralid van B V V Het ipel va BV V 1Mb Mff VBB pU bog lm WIl tM h m W Ilng Hoogeteen Blo k en nog n pwnr rewU