Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1920

Sïïwïiw f t r t M i jï p W f w w rr rt Twpf W frH iy ss f j8 T j ri f jf 5 ï X Vi S WW 59e Jaargang wm M m nUïDlITSLAO Ja Het nieuwe geneesmiddel tegen Huiduitslag D D D geeft onmid dell tk verlichting en volalagen gene zing b Huiduitslag Zeere beenen Ringworm Jeuk en Branding Insee tenbeeten en b eiken Jeukenden Huiduitslag Pulaten PMriaais en alle huidziekten OtunlddellUk na gebruik van het waschmiddel begin de genezing Reeds de eerste druppels van dexe remigende verzachtende vloeistof brengen verlichting aan en doen de jeuk verdwijnen D D D ORWascliniidilelvooriluiilzitkleii Het geheim an dit nimwe genetamiddel schuilt daarin dat het doordringt in de huid het is een vloeistofen alleen een vloeistof kan werkelyktot in de ponen doordringen Ü D Dis een eenvoudig antiseptisch prepaiaat dat de ziektekiemen in de huiddoodt en wegspoelt 2 J672 83 Het dringt door tut in de ponen zooala water m een spons doodt de ziektekiemen en verzacht en geneest de huid Walgelijke dranken om In te nemen werken niets uit evenmin zyn vette zahen aan te raden laar eze slechts de ponen veistoppen en het kwaad Boodoende verergeren Ü D D reinigt daai entegen de po nen en spoelt ze als het ware w hoon Hebt ge een brandend jeukende huid Wacht dan met maai begii onmid dellyk met het gebruiken van O D D Vraag eveneens naar D D D zeep en de gratis D D D Brochure PrijH van een pioefflesch f0 76 en van een groote flewh inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger ƒ 2 15 Verkrugbaai by alle apotlie kers en drogisten Waar niet vei krygbdar wende men zich tot dt al leenvertVgenwoordigers firma B Memdersma Den Haag Sneek Te GOUDA b J ANTON COOPS Wijdatraat 29 S VAN LOON Markt TiiMitillioiiii M schiluiriBp Lik goed heeft zyn kwaad en elk k aad xljn goed Dat weten we met altyd en niet iedereen weet het Maar we worde het langzamerhand gewaar En eertit wanneer we het gewaar gewonlen z n dan zien we het leven m cjjn volle werkelukheid maar ook in s n beteekems xun doel en zyn waarde De jeugd ia eenaydig en ziet het ieven eenz ig Wanneer we leven m den over itelpenden kdom onzer verwaehtmgen als in een weeldengen overvloed dan lykt ons dat leven nog enkel zonneachun en vreugde Toch weten we al wel dat er leed en smart lyn en donkere dalen Maar dat alle Itjkt an die keerz de der medaille die alleen bovemkomt wanneer het verkeerd rolt Wy voor ons verwachten er mets van We ver trouwen dat het met ons beter xal loopen en denken met verder Dat in ieder leven smart en vreugde gemengd zgn zonneschijn en donkerheid wisselen dringt ternauwer nood tot ons door Dat wil al weer zeegen we Weten het wei Natuurlyk geen Teven is rimpelloos Maai we stellen het ont zoo v or dat de zonnehemel van het geluk nu es dan eens verdonkerd wordt door wolkjes van droefheid of zorg die overdryven Ji n daarnaast zijn er dan helaas die levens waarin de medaille op ha r verkeerden kant gerold IS en die ondergaan in smart en te leursteUuig Maar daajwan denken we iraar liever met te veel Wy voor ons veitrou wen dat het mt zal vallen zooals we mee n i dat het behoort uit te vallen dat wil Mfgen dat ons leven els het leven tn het rigèineen zonmg zal zyn en bly en vol van dcö overvloed dien we om en in ons zien Dat verandert langzamerhand wanneer de teleurstellingen komen Wy allen hebben o ze zwarte tyden gekend waarin de wan hoop onze harten scheen te ovenneesteren Maar het duurt heel lang vooi we liet anders leeren zien en begrijpen dat het leven niet is vreugde en ionnebchyn die door wat droefheid en donkerte vertroebeld worden met aU keeizyde de mi Iuktt ge broken levens maar dat er in alle l enb de doorloopende schakeermg is in tik k en iets van de nuslukking en van de gebroken heid en dat de zonnehemel die alleen evtn verdonkeKl wordt maar nooit schynt weg gevaagd door de tyden van diepe bma t cti iK loosheid met bestaat en nergens be lltet Fn toch beginnen we pas wanneei dat zien iets van het leven te beseffen Want dat leven immers is niet alleen louter vreugde voor die en smart vooi den an Ier zün geluk dat we verw achten kanooknjoit enkel uit vreugde en wotkelooze hemels be ataan Het duurt nog langer vooi we dit laatste begrypen en inzien dat het leven alleen schoon en ryk en ook alleen gelukkisr kan ïön door zyn tegenstellingen Dat gebeurt WMmeer we ons rekenschap gaan geven OM gaan bezinnen ovei de beteekems van at wtj als geluk verlangden Dan wordt Abonneert U op dil Blad Ofi tragedie van een leven 1 Van z jn vader erfde hy op twmtigjaii im leeft d een kleinen verfvnnkel op een onbeduidend dorp t Was een typisch plat Waadflzaakje van buiten en van binnen Tl Laag gedaakt huisje met n kleurig glaien deur en n gewoon raam waarvan kleine ruitjes het gezicht nauwelyks het n op grove borstels lonimtilig op t r gestapeld potjes aangemaakte verf o wryfwas een paar flesschen met blauw w en rood poeder terwijl op de eenige Pliak die mee de étalage vormde eenige w bUuwe potten stonden Tabak en snuif meden met weidsch krullende letter inhoud onder de verdoft koperen dek Jls De Bteemen vloer van t winke je uit e end roode en grauwe plaviuzen be wle was hier en daar geheel mtgeale2 rf brokkelig door de gebroken stee De toonbank lag vol allerlei dingen ook voor t raam te iien waren boven stonden er wat glazen bakjes met jeperö molbolletjee alles kris kras Bonte reclameplaten sierden de vnnden jwun bezems stoffers dweilen en vloer Wtten bengelden aan uitstaande zers ter2 n kast met laden die nauwelUke r leesbare opschriften droegen achter ort a wHdook Een deur met een M Soo de Röunie H ii n m I ltiivrrr HdM i jl Niil ftpiMtpineu tJoiMt l Mal Uur Ombouw Bauw taWtmif m rMil OnriflMlaadaeolmmMta Ar Ml orl Iti k tfd rerxoaJiau wij ffaracald lU I ieöeeinf t mocau atruiflaa ra Tar giidM ncan eoooartan rarmakatljkhadw N om deze Id oom estoda ti tw meUan Oodertroa wd J BOL H 2685 10 A W HONKOOP fel l M l 20 Heden overleed te Lootdninen in den ouderdom van 65 j r on lieve Moeder Behowd en Grootmoedor OIEUWERTJE SMITS Widawa Taa Dr S VUAN Oouda M G IJS8EL DE SCHEPPER D W IJSSEL DE SCHEPPER IN KmOXBIH Los Angelos 8 PiJAir Ooud 12 Uei 1930 oakMi kaaaaa aiat wordaa aflawaakl 2620 21 YoUtrakt aaalga kaaaliiaWai Heden overleed te Loosduinen in den ouderdom van 65 jaar on lieve Zuster en Behnwdauiter DIEUWERTJE SMITS Wadawa T a Dr FUAN J P VAN DE VELDE SlllT C W VAN DE VELDE Gouda 12 Mei 1920 B Bo h a kaaaaa al t worJ a af waakt 2621 24 Volstrekt ni kaanUtfaTlntf Nette Inpaksters Aan da Zuivelfabriek NUTRICIA te Zoetermeer kunnen terstond geplaatst worden Loon naar bekwaamheid Zich te vervoegen aan bot filiaal Kleiweg Oouda 2613 18 Vsphulsd van KLEIWEG 103 naar ViN BERGEN ilZENDOORNPAIK Femllle J H VAM DER TOMEN K Qsmeentawerken Bouda DINSDAG 1 JUNI 1920 des n m ten 1 Vi ure zullen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA trachten aan ta besteden Het maken van 2 spuldauren in de Donkere sluis Hat vernieuwen van remmingwerken ven Vloedpalen en van Brughoofden Het bestek is verkrggbaar op aanvrage per postwiBsel ad f 2 adres Gumeentewaiken Dagelijks zi n tusschen 9 i an 12 ure op bet Stadserf inlichtingen te verkrijgen 2623 26 De Coöp Tuinbouwveiling Alphen a d Rijn en Omstreken bericht hiermede dat zi hare Bloemenveilingen aal asnvangen op 17 MEI s morgens 10 uur voorloopig nog in H tel TOOE Stationstraat Verder zullen er geregeld driemaal per wrek Veilingen van Bloemen en Snljgroen gehouden worden op MAANDAG 10 uur voorm WOENS DAG 10 uur voorm en VRIJDAG S nnr nam Ruime aanvoer van Pyrethrumi Pioenblocmen en alle verdere bloemen welke het seizoen oplevert benevens geregelde aaQvoei van verschillende ioorten van anygroen looals takken van Japansche acers enz ena Namens het Bestnnr De Veilingmeester aSSO 33 J 0LIEMAN8 ÜlvarlMHl in dit Blad BERVOETS ROTTERDAM Hoek Heerenstraat Ongeëvenaarde sórteering Colbertcostunies 1 17 ag 27 in Uni fi Fanta i s1oH n 39a Colbertcostumes 1 32 1 3b Mttdarn toffcn Soliad vcrwriit 45 48 i 52 Colbertcostumes Colbertcostumes riëTl b2 PtS Prima kwaliteit Chiqua modallan Iwarking geliik maatw rk en hoog p Onae geheels werkwjze is er op gpricht de kleeding welke wij veikoopen zóó te muken dat BIJ den k oppr voldofning l fnkt Dit stioven opitibnart zich in onze gioole orleering bijzondermooie niodeliein do ngviildifr binnenbeweikiiiK te tie bij uitstek voordeilige prijzen 2622 141 Belda Plnketepdasen GESLOTKN s e © i e € € @o©g € e 0€a S Q e e@oo@©@©@@ @e @o Grootste Keuze Adveitentien en abonnementen op dit blad woiden aangenomen voor Eïeikenwoude Dorp door Aa BOOM Berkenwoude voor Beritenwoude Ach ter broek door T NOOMKN Beicrsthe Stolwök NferzlekU albuminuzle blaaszlekU ziekte der urinewegen aambeien ontst pynl awakte onwillekeurige urine loozing up eiken leeft jd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gq wellen impoten tie enz Volkomen en snelle genezing pei brief door de wonderbare planten extracten van UQKTER DAMMAN ver Bchillenri voor elke ziekte Men vrage brochure Ho 85 met bewezenaan bu den Heer SNABIUF GrooteUarkt 7 ïott rdam met nauwkeurige omKhrijrlng Ofcr ziekte 4867 15 GOUDERAK Advertentién en abonnementen op dit blad worden aangenomen dooi I VLEGGEEKT Gouderak VilTTB BIOS COOP Deze we k brengen wi U een voor Holland eheel nieuw himwerk CaAja £ iWopiTvafv De Vliegende Hollander Naar de Oud Frieiche FolkMajc en gelijknaaiife Opera van RICHARD WAGNER In één voorspal an viar hoofdstukken Deze film zal dus in ons theater voor de Ie maal m Nederiar d worden vertron l 2bf i 40 oi naar met Vi tuk fa Jaaija raldMiide fesr K Lik kMMwssidiH Een geregelde verzorging van het haar met LAX verwijdert stof roos neten en nrein bevordert den haar groei en geeft aan het haar een mooie glans Goedkoop i en aangenaam in het gebruik tiiciii afslult band met onzg hsndtsekenlng L 1 Akker Rotterdam Verkrijgbaar bl de meeste drogisten rm n Drukkeru A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenachte uitvoering belast üich t HAASTRECHT I d heer J SCHEER AGENDA per halfonspakje mnno MARYLAND 9 20 ets MARYLAND 7 18 ets ROOKTABAK 5 15 ets ROOKTABAK 3 12 ets BOSKOOP Advertentlën en abonnementen oy dit blad worden aangenomen door P A WRLLER ZtJdewac TX EhekMx nniklu l A BRIXnUl 1001 MUBA Alom verkrijgbaar ÏTo 14314 f JIÏSV mWH Zaterdag 15 ïei 1920 I Tie u Txrs fiOIlSiHE GOIIRAIVT VK f f r = oox o a eo rj BRHALVK ZON EN FBESTDAtiEN INGB9 0NDBN MEDEDEBUNGBN 1 4 regela 2M elke regel meer OM Op de voet pagina 50 hooger WDn advertentjën en ingeaonden mededeeliBgeB btf contract tot aeev ceeriit Q prya r M te letter en randen warden berekend naar plaataruimte Advertentifin kunnen worden ingezonden door tuMschenkomtit an lolMe delaiea Adverteotiebareaux en oase Afenjteft ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 r week 17 cent met Zondagsblad pir kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loopcr geschiwlt maco pet poit per kwartaal 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 AboBBameBten worden dagelijks aancenomon aan ons Bureau Markt 31 GOUDA b onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstrekea behoorende tot den bezorgkring 1 E regels ƒ 1 30 eiken r gel meer ƒ O 2 Van buiten Gouda en den bezorgskr ng 1 6 ragela 1 65 elke regel meer ƒ O SO A iveitpnt en van publieke vemiakeHJl heden 15 ceal per regel Adverteotien m het Zaterdagnummer 20 byslag op don pr s Bnreaui MARK T 31 G O U D A Rwlactie Tetef Int rc B45 Dit nummer bestaat Qit twee bladen mat inbaffrip van de Kindercourant het ons ook duidelijk dat met de wolken luoze hemel alleen het geluk i en dat eigen lyk die wolkenlooze hemel heelemaal geen geluk is maar dat de weerkaatsing van die uiterlykheden van zonneschijn en donkerte m ons binnenste het geluk maakt dat ons geluk is de resonanH het geluid dat uit on opstygt als gevolg van wat we ei varen en beleven Zoodra onH dat duidelyk is be grupen we ook dat we Ueide vieugde en smart noodig hebi €n urn geluljkig te wor den met alloen maai ook urn gelukkig te zyn langt dagen van zonneschyn Dat Iiotft geen ouizaak van pessirnisinc te zijn Het kan ook een tioost wezen Want en goed als ledei goe i zyn kwaad hteft lieeft nok ieder kwaa I zyn oed Dat is de conclusie waartoe we ten slotte laken dat mets un ei ieeid vreugde of smart g I f kwaad IS maai lat we in alles wat ons o eikomt de schakeeringen zien die do felle tegenstellingen opheft en die we noodig hebben om op te gioeien tot dat geluk dat ons tot volle lype nu nschen maakt gen IS J et de moeite waan eens op h L ka rakter van den Zondag te w zen gelyk ttat m den Haag uitkomt Natimrl fk wordt ei Zondag nieL gt werkt en de winkel die den ganHclm ilag geopcTl zyn behooien slechts naast enkele uit ondeiingen dt snoepwinkels Die moe ten het nu eenmaal voor een goei eel van den Zondag hebben de bWlzen zyn pu gt vuM ledigheid doet verlangen naai iets l i yonders en de snoeplust komt al gauw bo en Behalve dat zjn liet zooals te btgiy pen valt de cafe s die op uii iag gt pond zijn Nu 18 dit opvallend dat het vooi name lyk de aibeidcmle klaise is die den indai als uitgaansdag benut Zelfs m de mtei eei ste rangs café s bev imit l oh Zondagsavonds een andei publiek dan b Jvoorb€ei Viy lagHavonds het geval M Dooi de andeie klassen van de maatschappij wordt de Zon dag met m de terstc pkwts als uitgaans dag gebruikt ondagisavonds gaat een groot deel van den Haag juist met uit om dat die avond nu eenmaal te loezemo zeng en te buigerl k is Ook de 7ondagmi l dag heeft een eigenaanlig kaïaklei omdat dan ook het élite publiik niet jj Ie straat veischynt Het mtest Keeien wy en tit on i uitgangspunt voit dezen brief terUü Het ntwoip7on dagswe wenscht upenbiic vt rmakelykhe den te v ibie len ten de Renieentcriad ze toelaat De ctnigo iponbaie veiinakoiijk held die daaiovn het meeHt vcistooi d is is de voetbal verniaktiyklieid Misschien slui ten de bioscopen zich daarby aan De thea teiH en roneeiten dic kunst brengen l hoe Administrate Telef Intarc ven om de ondngsiust niet te tituren want Zondag is by lange na niet de beste dag Het zou tlua htusch geen dood wond zyn wanneci de publieke bl wti d v el diuktt gemaakt tegen dtt tntwerp maai htt is toch emdol k niet dt moeite wauid Dt lotm van de wet is on gelukkig onidat het hiei een belang voor het geheele land geldt en het dus niet aan gaat im tlit plaatset k tei behartiging aan le gtmeentoiailen ovei te taton De btdoe ling van de wet om tien aibeid op Zondag tot een mimnium te beperken kan niemantl afkeuien Op Zoixlag wordt alleen gt wtrkt in tie vei maak betiryvtn De ovei gioote massa wd deze niet stilleggen om iLat ttan de Zontlug met mcei uitgaansdag kan zyn Om tiat punt concentreeit zich liet ranscli Muagstuk van tk omlagsiusi liet OU tluü heusth met vn vteeaclyke gebtur tem yn wanneei ei naai gestreefd wenl om nog meer te bept rken De atbei Iswet helpt ei reetls aan meile looi te bepalen dat gemis a n Zomlagsiiist flmk vergoeti moet wonlen mot vi jen tyd op weiktlagen In die richting iH lettls ioer veel te bereiken om dat ilaanlixir van zelt alles nagelaten zal vsoiden wat nitt onmisbaai is t p Zondag terw i wat er overblijft dnor wordt betaald Wy zouden het juist voor de groepen dor bevolking voor wie de Zomlagsrust tic gele gonheiti biedt vooi htiatleming van het wei ken zeel gewenscht vmtlen wanncei hun HAOhSAAIt Eerste Blad Naant eenigt verbeteringeD oevat het ufttwerp nl het vooratel t n Je bevoeffd hetd toi genievntebesturen tot bet iieffea van een eigen ptaat elvke directe belasting naar het inkomen te koen vervallen en laarvMi in de plaats te geven dt bevoc l held ot het heffen van opcenten op de il jksinkomsten en VermogenHbela ting tot een maximum van 100 Uit een bygevuegfleo staat blttki dat het aantal opcenten noudijr om te komen tot tie bent odi4fite opbrengst dei geniten leluke inkomsteabehuting over IVlK 21 zou moeten bedragen voor Anisterviam 40 Kotterdam IMi s Oiaveohage L tl Utrecht JU Haarlem m Uideo 292 Donlreeht S2o AmhMi 21 4 en Wyraegen Adressanten verzoeken dan ook na hohriftelyk vei kregen imttemming tevens optredende vooi hun ambtgenooten van Den H a Groojngfn HaarJem Nynie gen lilbuiig en Dortlrecht beiuvens he4 ijbertuur ler Vereemging van Nuleriand Mdie Gemeenten met den meuitten aan diang het wetsontwerp zooals het daai ligt met aan te nemen Hol wortlt nootkakelyk geac L dat aan e gemeentebesturen vrytteid worde gela len eigen inkomAteubelaating te heffen n at wel loodamg dat riJ bil l6 regellaf oer progreesip nitt door de wet worden aan banden gelegti zooals roMls ilAor i e Kegeerjng werd voorffedtteld De eenige juiste opJtwsing van het viaag stuk IS naar het stellig oordeel van adiw üanten dexe tSnX rechtvaardigheid tegM over lie gemeenten wonle betracht d K r Imar te ontduif v n te keel van nmzorginm van die takken van dieu t welke m dt eerste plaats het algeinten ityksbe lang tlienen met name het ondei wii d politie en het Armweaen De atiressanten twgrypen dat het ont Werpen Van een definitieve regeling m teze richting eemgon tyd zal vorderen Onmidtlellyk zyn echter naar hun ovei tut giQg tic stappen tn die richting te doen weike JQ t adrtrs van den Kaad van Aio slenlam zUn aangewezen en wel BIN KNL ND De finanoieele erhoud ng tusselitn V en Gemeente De gemetnteberituitn van Ajn teidamRttttertlam UtietJit en leiden liebbtn insamenwerking met het bestuu van deVereenigng vin Ne krUndscht l ennnttn een adies geiieht tot de Tweetle Kainer rbetreffende tic fmancieele vei houdingtusi hen het Kyk en de gemeenten Hetoogf l wortlt tiat de voorgestel Ie wyzijj ng van htt wetsontwerp beticfftntk deverruiming van litt gemeenttlyk belastingSebie l oen beperking tier bevoeg Ihi I tot I elast ngheffing bcttckcnt zov anig datel vtioi velt van de bclangrykste gemttnten een verlies van inkomsten ut vroitvloeien zou van tientallen peicenten van le totale gewone inkomsten Ie Door in het aanhangige wetsonl werp tot regeling van het Im ondermJ Ie wyzigingun aan te brengen door do ü lectie dei Vereenigmg van Nedcrlandschc lomeeiitcn in haar atiree ir 1 ud 24 No vember IJlf aan de Kamer vvoigedragen l s dooi toekenning van een zoo noodig ats voorloopigen maatregel te f xeei en vergoeding voor de kosten van de werk zaamhcden dei gemeentelijke politie 4ei zake van de lecherche den vreem lelingen lenst en de uitvoering van byzondere Uykawetten BRIEVEN UIT DE HOFSTAD rccccv Tot ie eigenaaidige verschillen tusschtn een gi lote stad en een kieineit en tot de typische kenmerken van Ie lesulentie m Lt by on Ier behoort de plaats he de A n lag in het leven dei groote stadsbewoners en dan weel sp cia il der Hagenaais inncditt Nu de nieuwe voorstellen in zake de on dagsrust le gemoederen in beweging brcn Q tii or ontheffing van gemeenten van de ktwten van vervoai en verpleg ng van milt krankzifUUffen Alleen echter ats voorloopige maatregel outkn zy van beteekems zyn met het oei om het tien gemeenten mogelijk te laken op Ie begrooting vooi 1920 het venwicht te bewaren Het adres besluit Mochten ook de aan tftgevcn maateregtlen nog mot zóó een blyken dat zU nog over het jaar IJJO iogden kunnen werken dan sou t lootlwet ncwtlzakelyk ayn die voor óéa FEMILtETOi pryslyst beplakt gaf toegang tot de woon kamer Petei van tLand na vaders begrafenis zyn zaak bekijkend kon slechts met moeite een glimlach onderdrukken t Was hem of de trots van den ou len man t wonderlijk armoedige ei van voor hem had verborgen gehouden Nu zag hy pas goed m dat de zaak mets was dan een rommelig winkeltje zonder werkplaats zelfs waarvan de oude nooit had willen hoortn omdat h i zyn oonkanti 7oo bt schüuwd had Toen Peter eens na n bezoek by een rytfligschilder in do buurt die hem s Zon dagsmorgens ib de geheimen der kunst in wydde op D werkplaats atelier zinspeelde had vader hem met nadruk eens voor altyd gezegd dat hy knoeien mocht zooveel hy wou maar dan hiei in de wooiwam i Nadien hadden ze er nooit ineei over gesproken t ï eek een stilzwijgende over eenkomst tusschen hen tweeen dat ze me kaar met rust zouden laten mits ze beiden slecht werk hadden want geen werk maakte de ouden van t l and korzelig en bemoeiziek vooral ten opzichte van Peters kunst die hy in gewone tyden evenmin bewonderde als bespotte Hy liet z n langen jongen begaan als t maar buiten den werktyd viel De jongen opgegroeid in de volkomen wetenschap van vadeis wi handelde vol gens stille afspraak zyn neigingen bleven binnen de grenzen van des ouden wensch ij Avonds na zwaren arbeid m dagen van zon en droogte zaten ze by elkaar werd ei met gearbeid byna den gebeelen dag De oude las en rookte is jn i onkende pjp Peter zat stil voor zich uit te kUken of jaai aan de gemeenten een buitengewone penseelde Eentimg huisden ze met elkaai ptaattcn weinig en lachtten zelden alleen tie vader eigenlyk als de dochtei van hun buui viouw kwam om eten te koken en te be retltleien Dan kon vader van t Lantl nog heel lei gdig tloen en z n rolletje doen van verliefden vryei t Meisje luisterde echter nauwelyks naai hem telkens gingen baai oogen naai Fetei dit met een oud teoken boitl voor zich op e n stool van een plankje met verf tie kleuien uitkoos nu eens vt oi een Un isthap met he groene boomen en schi I afstekende wegen ttan vveer vooi ern menschenhoofd mtt diepliggende oogtn outlet vei vooruitsteken I oorhoofd en gelig vel Heel snol was temde van dt n outk ge komen Twet ilagen had ie stil in ztjn beti gelegen met open mond en stun kfn b k stamelend zn vet langen Op Ciietjes laati haalde Peter den ilokter maar ttjen tlie savontls beslikt en bezweet op z n stoom iets aantufte stond Peter te schreien want hy veimoedde uit het ge dung zwygen dat in de slaapkamer heeraehte dat vader gestorven was Met een paai buren bracht Peter hem eemge dagen latei naai z n graf op t meu we kerkhof rond de pas gebouwde kerk t Is tie oerstt hiei tioostte hem de graf maker toen trant n kwamen hy het aanie opwerpen De buren brachten hem tot aan de deur van tie verfwinkel gaven hem do hand met de woorden ilat z n vmler een goe te biave stille man geweejt was en zonder eenigen omhaal voegden ze er bU tiat Peter nu maar trouwen moest tlan kwam alles weer in orde Grietjes vader herhaalde tnog eens voor j ekom n liy ha l haai wel willen naltwpen tn weerhouden van htm weg te gaan Den vidgenden il g ging hy aan zn wone weik maar een verlangen naar twaal ven bleef hem hO den geheelen ochtend Met instinctieve bezorgtlheid omringde nietje bom ze voelilc ilat ze f eter iets SindH ie geti ouwd waren wtjdtle Peh r er 7ich meer aan dan vroeger ging voor akkefietjes ntet nu er uit verven en toen voor tien tweetlen keer ilie ryke mynheer ten stuk gekotlit ha nu vooi vyftig gul den ilioomden e beiden van een nieuw leven t heengaan heti koit en zt n Ui ontrot iing Nu trouw je maai tot morgen door Dr ANDRé SCHILLINGS Op Pötti maakte het gttn imliuk in den winkel bleef hy een t ogenblik pein zend VOOI iich uitstaren geraakte toen tioor de rammelende tiour in t woonhuis gooide i n hoe l op n stoel en greep z n boi d pen stelen en veif Van n rul linnen tlit achter tie kleerkast stond sneetl ie een vierkant waarvan ie zelf sehmk omtlat het grooter was tlan ie et ooit een geknipt hait diukte t met puniuseu op t bord en z i ig ge richt op n portretje van zyn vadei voor hom a in den wan zette u weiittu g lyif zyn etihtt penceelstieken op het loek Met ingehouden atlem zat hy te wtiken Slechts langzaam kwam ti wat mensche lyks in de kleurlynen du hy neeisti oek legen twaalven kwam Grietje binnen i etei kn kte zwygeml en werkte voort net all vroeget t Mcisie deed haar welk onveistoowt totdat ze gedwon gen atlhter zyn rug voorby moest Toen schieeuw lc ze plotseling vol atyve ver bazwig t Is Va let Peter sprongen tranen n de oogen en t meisje ziende lyn ontiotnng begon luid te snikken Dat schreien maakte beulen week van gemoetl en spraakzaam t Was ztwn goeie man ze C iet ie Hiei zat ie altyti te rooken wee Pc tei met hakelendc stem en tloor zyn tranen heen zag ie t meisjt aan vrnr oogen vol medelydende liefde waren Al me Peter klaagtlt ze hem bij de hand grypend je blijft nu zoo alleen WWdt vervolfd Vat er heeft gezegd herbegon ze dat je maar eens dikwijls b ons moet komen praten Zonder verdere woorden ging ze heen maar een wonder gero wat in Pet r