Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1920

w terecht op dat d z uitdruikkiDg een h totiscli gogroeido maatsotiappeluke bette K uiK herft vgekregcn waarmee in 18 i de Israeittibche minister Oodefroi eo thans de gueHi Jowtwhe heer Kleerekopei zich gaaine accooni veiklaarden ChriBte uk bitiekent hiet zuiver menscheJuk zei dt heei dethanl en le Muueter giog met le o uutHte omschiuving mee nuts laaruun totgevoesd woixlt bëeien in het uclit titi ehii lelulte icvens be ohou ving Uoe diL z i vo r i n goeden 1 n Nat de aibsolute neutraJiU i n it upenbait school betreft eerbiedig ng van staatKumiige begrippen t een achoune zauat muai wy doen hieraan niet inee in d en d t naar de bedoeling der t oeialisten neeikomt op een onthoudUOA door de ou detwuzeis waai voor inen iui ït duinon stiecrt buv op veijaaidagen van het K o ninkluik Huis iuer moet de absolute mu lialiteit op het kind den indruk maken an een vuaiidigi houding en 7oo ima ala Ie sociualdenioeiatcn dit zouden Ai nAc1i n op hun feestdagen in een eventuetf socia i stiwhe republiek zoo min laten wu ons dooi een sleclitb in schun luiste uitdruk king veileKlen om de loode ond i wuzers in de geJegenlieid te stellen hun irebrek uan eerbied voor dt wettige üverhe d in e sehoül tt demonstreeren Robpect votn ic Ovei held en gehoorzaamheid aan liet wettig gezag n geen zinledige begrip pen runnen dit noo t zi n vooi it hoot dn dt Ovetheid Gestemd ia er ovei deze ainendeiiienten nog met De Coimnissie v n Rapporteurs MODERNE COSTUUNS ROKKEN en BLOUSES 9f I6f 2a 57f 75 3 7 12 MODERNE MANTELS MODERNE JAPONNEN 6flC2lf29 2fZi öfl5 ENZ tl Z MODERNE KINOERMANTELS 37 6f 12 18 RZICHl ucCLb en d e zy op de legeeiingscontm Hti i n he bben behaJkLd vm ati tban 1 zg een plan de campagne te outWeipen tot bezett ng van dtn zuiticlykea oevi i dei Da dantllen Volgens de laagste peiichten un zy elft te 1 anderma e 1 amps iki verschenen De bi zetting van l amlerma beteokent Reen giool irevaai vtioi dt sehetpvairt oik u hobb n naai utn bc vePit de opstanilelingen daai eer butteiu ware kanonnen opgusiteltl ti deze liaven Plaats toch heeft tie zee van iViannoia de grootote bieedte ielfs de metst vui dia gende kanonnen zouden de uehcpen kan Ie tegcngcittelde kubt niet bere iten Dooi e be7otting van Lampsaki daarenttgm plaats gelegen is in de onm ddellyke nabuhe d van Ie zeeengte tegËnovei Gal ipoli zullen i het jvorkeef kunnen be lemmeren en zelfs zullen zy dat volko men kunnen beletten inidien zu et n bIb gen ich van Tt ianak meestei te maken naai welke plaats y tlians opiukken 1 dja nak jgl n I vooi den ingang vau den in ham w aar de h ngel ch 1 ransche vloot m Maart lillo de netleilaag leed t veii i tie engte trachtte te forceeren Men zal ich leimneren dat een l ransch pantseibchp Ie Bouvet tn twee ngelsche öciiepco de Utcan en de liieaistible daai t t 7in Ken weidtn gebracht en dat dt Gaulois in 1 n t g jott a eii moest Lo uKliek Hen eei waaischynUik zal dit nationalist chf oltensief een inteiventie van de h n gelsche vloot ten gevolge hebben 1 o Ihdnb n it ie otreken verbluft Naai gemeld wordt heeft de leldei der lurksche nat onalisten Kemal pa ia n Angola een legtenng gevormd Hu = einde lil de viedesconferentie dat aanvain i lan de vredesvooiwaarden dooi de Ugen wooKlige I uiksohe delegatie van nul n eenerlei waarde zou zyn Op tien T UI kbChen grootviziei e Kon lantinppel is een moordaanslag gepleegd Xeimoedelyk 7iin de nationalisten daaraan niet vieemtl De datler een agent s m uchtenis genomen Dt grootv 7 m nl t gitroffen De vieticskwestie is voor HongauK bui ungewoon moeilyk Geen enke e party iurft de verantwooixling voor de ondertee kenmg van t verdrag op zich i nemen erwiil men eveneens bevreesd is een wei gerend antwoord te geven De commis ie voor buitenlandsche zaken heeft g d ondel voorzitterschap van graaf Julius Andransy een byeenkoms gehouden die 7ich met het ant oord der Entente o dt opmerkingen der Hongaarsche vredestlele gatt heeft beziggehouden Andi sasy legde er den nadruk cp dat ndien de legeenng vóór of tegen de on erteekcning van het vredesveitlrae zal besiisHen deze beslissing Hongarye in een niof ilyke positie al plaateen Wanneei dt vietlp woitit aangenomen zonder dat het liesl t notxlzakelyk ie dan wordt ic toe kjmst der natie op het spel gezet woi It f e VI de aangenomen tlaar Hongorrfe met f terk genoeg is om met de gevolgen ei ner iiitt a inneming rekening te houden lan u tie natie m den dood worden godicvcn De voorzitter der Hongaarsclie vretles aelegatie giaaf Allsert Apponyi bracht uitvoerig versJag over de werkzaamheid dei vredesdelegatie uiL Hii stelue m t hcht dat de ententemogendheden Honga rye als bondgenoot van Duitscn and be schouwden Deze opvatting i in de men talitett der Fntentemogendheden tegtnover Duitschland tot uiting gekomen De Ter zwakking van Hongarije was het oor pron keUfk voorgestelde doel later rair men in it tk or het Tredeeverdzac eok Hongu ne zyn vryhefd van actie 70U terug verkrd gen en op gond daarvan werd de houding der entente tejrenover Hongarije welw I lender De concessies met betrekking tot een eventueele wyziging der gretuon en de Roetheensche kmestie duiden er op lat wt tegenovei een genviisigde mentaliteit en politieke nchtlnff stajub De Fransche C G T heeft de voornaam HOOGSTRAAT HANDELSSCHOOL PONTSCHOOL OntraaNBuPMU MiEUWC RIJN SS CSa LEIDEN T l 1119 GOUOAi Wwthawn 51 SS Mal vangen nieuwe cursussen en opleidingen aan I JUNI btgint isn ipiclsls uriui oor OPLEIDINO STENO TYPIST E AlleCQ perfODCc met MULO kunnea hiera a deelnemen Inlichtingen voor tleze curiuiien koileloot Opalla Plaatslngbup Dültioht Convoriatli loi door Duitioh porioon In Club on Priiraatloi SPOEDEN OEWONE CURSUSSEN TOT OPLEIOINa TYPIST E Cnrivt oadvrvriji f4 p r maaotl Klaai ondarwlli f 1 90 p r oiiaad Opleiding tot HANDELSCORRESPONDENT KANTOORSTENOORAAF VEROADERINOSTENOORAAF enz enz INLICHTINOEN en 1N8CHR1JVINÜ op 18 19 en 20 M l ilei vondi 2638 van 7 lot 10 uur n de cbool 60 Wegeni familieamntundigiioden UITVBRKOOP tegen lage prijzen van Dames en Kinderhoeden BLOEMEN LINTEN VEEREN enz amiOTE VaORR D nieuwste MOOtLLCN BROOTE EEUZE A m ORKVKNSTUK h lo Paparatpaat as ZONSCHERMEN MARQUiZEN SERREMEUBELEN Firma B DE JONQ eOUWE 91 Tal 47 2540 50 wekken onze gnoote speciaalzaken met hunne etalages en venkcxjpnuimten die zonden weerga zijn VBItBAZING de ongekend lage prijzen van onze enorme collectie nieuwvSte ooP aar3kleeding Dit bewijst de dagelijks toenemende stroom onzen clienteele waartoe ook U zal behoonen wanneen U onze aanbiedingen nauwkeurig vergelijkt met Hietgeen anderen aanbieden 25 ENZ OMDERINC hoek Viaduct 1 C Fickweiler s KOFFIE en THEE is de beste Neemt eens proef lanie ïieiideve 45 M St Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding 1 Firma VERIVIIJ en BIJL GOUDA NIEUWE HAVEN 53 55 Il Stalling en Ramisg VEST Tal Interc 419 Tal tntarc 570 ROOKT ABAK prijzen 13 15 18 20 25 enz per I2 ons Prima Heerenbaai 25 et 2 ons Reclame Baai 15 et ons LICHfE en ZWIBE SIIG 20 23 30 en fUCIIIIESHlii 35 et ons Ook voorradig alia Engalscha an de bakende Hollandache Cigarattan H H WINKELIERS ENQROS PRIJZEN 399 30 Hoogachtend TeL Interc 589 K BERLIJN Goudsche Hy lo Tfaflsportflflilefiieniifli Voor het sluiten van contracten en het vervoeren van Goederen zoowel binnen als bulten de stad wende men zich tot onderstaande adressen mn £ J A A BLOEMEN Kattensingel 74 Telefoon 539 J HULLEMAN Lange Tiendeweg 5 Telefoon 350 SulkaPKlakte blowiarmoede impotentie hoeet broncbltii athtma rheumatiek neuralgrit jicht le▼eniiekt ▼ verstopping eczeem en alle huid baard haar en anuniekten adertpatiwtrtn tnz Spoedige en volkomen genezingder mitigite gevallen per brief door dewonderbare plant nextractcn van dokt rDAMMAN verKhitlend voor elke ziekteMen vragc circulair No 86 met bewijzenaan bU dtn heer J SNABIUE Gr Harkt 7 Rotterdam met Muwkeurig OMMluil▼ing ▼ der twklc RtM U MiS 44 E COUMIIT 7ATERDAG 15 MEI 1920 Tweede illacl it onê d ariêm nt rWEiüUii kAMLH b o geweigerde interpeJlMtii Oe nieuwe L U wet Over het nut van intünpellaties li men een uitvoerig betoog THbinen opvitUon tn loen sou laarbu Kunnen nagaan v Llk MUlerwerpen w è 1 en w elite onuei ipcii niet voor een mtei pellatie in aanniertt ng JO j n an lenuukd ma ie lieei van Uuveiiteiin mndt e inteipeuatie het pracht sie in Btituut lier werekl het i de houitatLeu van aea burg rlij ten ötaaLsvonn betoogde hij ea wstariijk hu scheen uch ui zütKd tu maken over du deugUeluicheid vm Icjs n ateen idaai ou nu waari k een bespre iiug van den toestand in de hunguaisciie republieil ooit vaiJeu imdcr de undei wer pen dje vooi interpellaties gescinlct zun Ue heer Uuya was lieftig veroiitwaai iigd lat de Vooizitter liever andere rnken 1 ie behandelen en dit punt wilde laten ma ten Hij blies zich van it aadiicit od en i n groote broet en voogd Mr iioelstra deed het met minder Het atoitit Kendu FOOte woorden en toen dit mei n ip wei dcD er eenige hatelukihcd n bugcvoegd en toen dat ook nojf met hielp biinjcei Ie dt heer Duys de beschuldiginfC uuui de i a mer dat de HoUandsche geiden ut be htemd zun voor Hongarije met bthulp van öttEen consul generaal te Boedapest uit itlmtend woixien verdeeld ten balt van de meergegoede kinderen terw il de kinderen van arbeiders en joden van den hoazer om komen Zelfs deze beschuldiging tuelp n et Alleen de heei Dret aelhuyh zw ia de ei door om En zoo gesohiedide het dat Ie heer Duys het geviaagde verloi n tt kieefj Uit voorgerecht kostte een uui en tw n lig minuten nationalen t d OndeiTvyi zat Minister Heem fcc k ge ciuldig te wacjiten tot zijn Wetboek van Strafvordering dat eindelijk in li n Utem imng kwam wend afgedaan Hij Kieeg ter loops Tan den heer Iroelstra het verwut lat hu zich door den ig veitegeawooixli ger van de Hongaarsche republiek laat be lavtoeden en dat hu daaitioor ei toe ge bracht wondt om rustige Hongan n die hier vertoeven weg te weiken u t ons land Ministei Heembkeik begieep ei nscts an en zette een gezKjht of h zyn luathtc uortje versnoept had hnJ n hu kreeg z n wetboek Al een de lietr Van Doom en een comniun it ott m ilen tegen h n toen maai w eei aan io l anfi On uerrt yawet Kxisdiiepötonderwus op de openbaie la ere schooi de Miniatei heett het beat ge regeld al komt er dan wel net ee an l e heer Van liappaixl wist te Likiu iren dat god diensti e veieenagujgea aük iui len nieetsilen Daarna het heerli ite kluifie va iel acii bulentLsme Dat IS de gioote zomiebok in de ichoo Daaruit komen aile tonfl cien voor en daardooi un zeei vel ondeiwuze s laalig en ontevreden Alb men den heei an a ctiholl daarover lioort kieeKlagen siou men haast meely gaan kiygen net a k ünderwijzenj die als alaven getUKl t aaii ondei de tyiannie van de hooiden De heei hetelaai die zyn eigen klasae ümierwuzei pei ode al ung aditer den rug heeft en aedoit dien al facnoolopziener de a wei eeni van een mieren kant heeft oezi u ah wel vóór de afschafliiig van hi t am ifulant sme maai hu sprak met nin ma len gloed over Jiet vraagstuk De heer Ossemiorp waagde een ein tige poging dooi af wuking van de veipUhte Liasne waamemung toe te laten uadat dr Ondeiwusraad was gehooixi d ertejren heelt de Ministei zich met veiiSet en zoo heeft de meeRlerheid liet mbu antiöiiie n IhRinael afgeschaft s Avonds ging de discuösie wcei loor i temmen daaivan was geen opiaie J an maar pi aten O hoeveel leeilingen moet ei een m deiwuzci zun l iacnt gè egeiiïie d om te loven en te biwlen hetgeen de neei Jood lïjrp aanstonds dan ooJ deeil l eijUaat nih 1 Alleen verklaaide de MimatLi dat hu een bezwaar heeft tegui aanste n van reserve onderwuzers Bu artikel 25 de huiponderw uzeres een nieuwe vinding van jden Minister Aange lea de bedoeling o m een finaneieeie is valt het te ibegrypen dat alle Viirige ver uedigera van het openbaar onderwus in het eweer kwamen Zelfs mejuffrouw tiroe weg wa present Ze vertelde ons luc h levenswuaheid vele schoone verhalen en trachtte den Minister te bewusen dat taak van de huLponderwuzeres minstens 00 zwaar misschien wel zwaarder g dan flie van de gewone onderwuaer j Het is niet moeilyk dat te betoogen e ter ware et beter geweest van den Minister om tleae meawe creatie achterwege te iaten uituasehen heeft de volgzame Beclteizud öit nieuwe instituut in de wet gebracht 0 het ook tiat tie naam gewuwg zal Men U paeseeren verschillende amende 9 wten die veelal ingetrokicen werxien nat van dr Beumer om de gehuwde Werwtiieres te ontslaan om nog even 1 te staan bij artikel 45 Daarin wordt a ld dat het schoolond rwiis m de wnjare ndiool oan daenstbaar worïtt ge wuict aan de opieidiDig der kmüeron wt J iiteHike en maatschap LtH deugden voorts dat de on tfaer woh onthoudt van leta te teereu S ten wat strijdig is met eerbied verschuldigd aan de godsdien PPen van WidersdankendeD den iti en maatschappeluke deug Hoe lang IS er reeds met over deze u den gestreden in ons Parlement en in onderwijswereld Zonder rantsoenee mef J J Preektiid zou er in de Ka rweiiicht een week over gesproken u T liep het m een uur af De commu eL ÏÏ Ön wiWe alleen de maat W yke deu d i behouden dos de chiihteluke deufplen uit de openuare school verw uweren Het debat ging voornameiuk n erover en over het amemlemenL Uasen tioip lat de ag aibsolute neutiauteit m de opeiibaie sohool wijde invoeren dooi in het tweede lid van aitikel ii iten eiibed vooi ne godaOienstige begrippen tjok tot de ntaaticundige begrippen van andeisdeoiten den uit te breiden een ameiMlomtut dat ei onschuldiger uitEiet dan het ia en dan ook bluttens de toelichting bedoeii was Wat de zoo veel bespi okeo exuiattluK deugden betreft deze staan nu eenmaal n ie wet en cJuappmg dauivtii ou be teekenen in dt kaart spelen van den heer VVunbergen die de gelegenheid te baat nam um zun minadhting voor de openbai e schooi te luciiten In 18 7 leeds had een lechtsch amendement van den heei de Jonge hetzellde voorgesteld als Uians tie communist in opperste voorditatreveud heid meende te moeten doen Ijaron van Wyabergen wilde tegen het communisti che amendement stemmen nu iu omdat e Kegeeiing er prye op atelt en om de paeitieatie maai wat zou hu gaarne 1 idien het met zoo vreemd stond al katho hek een revolutionair te helpen uan ehus telyke deugden te schrappen ie open Liare school een duw gegeven hebben djoi 7un btem te geven aan het communijLisehe amendement feiecht kwam de htei der hard in 6rüet Ifiigen de houding van den heei Wynljergen die de openbaie icJioOl een stempel van mmderwaardighei 1 wilde opdrukken door haar voor te stellen als n loutei intetlectuaListischa Inste Uiig tei wul juist de zetieluke strekking van het onderwuH daar meer en meer naar voien komt een opvatting waanbu de Minister Lch aansloot legenover de beawaron vu i den hetr van Ravesteun tegen het woon chiisteluke met het oog op unze ge mengde bevolkking wees de heei Otto er De crisis in Italië Het aflieden van Nitü Nog geen nieuw kabinet De beapiekiiijïen te FalUnza lij ebiokcn ONh OVK De weield ataat als is tfe oo on reedb lang vooitnj in lichte laaie overal woelt en kiHikt het waarheen men den blik ook wendt in Oost en West m alle stieken uei weield hebben botsingen plaats ovti al bcBpeurt men ongeregeldheden in Ita ie IS de kabinetscUBis onopge o t m t vioegtrt Rusland in de buuit Vt n Kief n OdeMja woeilt tie 1 oolsch Kussiöche Btui l luiikut en Hongaiue zyn veiontwaardigd vei de vooi gelegde vieile vooi waarden welke woe ie op een vooi de resp lege iingen miadei a ingename wuze tot uiting komt Du tschland heeti ai beid conflicten Irankruk en Spanie idem m lcilan i hebbec de Smn Feinei op hun e gen vuze den Hemelvaartsdag gevieid Dit betreft nog alleen maai Ijuropa lotlt OK aan de andere ijde van deu Oce doët Üé buitengewoon onregelmatige pols lag van den tud zich gevoelen Nog zyn de gevolgen van de longste pooiwegstaking such m t zakenleven dei VereenJgde Staten merkbaar o a ooi de ophooping van goederen aan de veomaam hte eindfotations en nu Kebbeo de mach nisten en stoners van de Pemisvlvanie en Ualtimore de Ohio en Pittsburg nu de La oor e spooiwegen beeloten het werk n te leggen wegens de g mis Uülcing van ten liaud van Ai beid voor de spool weg ti n zake de actie voni loonsveiho ging We doelden hienboven op de nnnmler triWH lil Itahe die tot hetien voortiduurt De toöstand ie daar eenigsaias ztndetl ng OOI zoovel IS na te gaan heeft e kon ng niet geptK gil Niti terug te houden van un ötap i itti gaat dus heen Dit is niet Let zonUriinge maai wel dat h i een une i ielste tegenatanderh n 1 Meda den con stivatioven Iwder van de katholieke volk pai ty als opvolger heelt aanbevolen de luitholieken hebben zich ou üe beiii ssemle temming ovct de motie aan de ude der ücialisten geschaaixl Metla ambieert er xni wel t baantje van premiei met hy wil laai hu aan lournaJjsten meedeede zells geen portefeuille in de nieuwe tegeetinK lanvai den Nu gelooft men dat ue ko iiing aan den socialist Bonomi zaï verzoe ken een nieuiw kaïbmet samen te otellen Mie pül tieke leider die de laa u e dai iioot den koning m audiëntie ontvangen zyn adviseeixien ten gunste van dit kabi net behalve de katholieken die met d t lesultaat weinig ingenomen zouden yn De OifSPrvatore Romano verwet den ka tholieken dat deze het kabinet Nitti ten val hebben gebracht Dit artikel vun h t pauseluk orgaan wekt nogal opzien Het voorstel van Nitti om de Kamer te veitlagen totdat de kabinetecrisis opgelo 1 13 18 met 225 tegen 126 stemmen aange nomen Scialoja IS uit Pallanza waarheen hu ge gaan was voor de directe besprekiitgen mi Zuiid Slavie naai Rome vertrokken lli heeft den Joego ialaviaehen gedeicgeerden verzocht eenige dagen te Pallanza te blu ven in afwachting dat het verloop van t e kabinetscnsis het mogeltik zal maken om onmiddellyk de besprekingen te hervatten Naar de bladen te Rome meidei neeft er te Inglesias Sardinië tengevolge van een protestbetooging tegen het gebrek aan levensmiddelen een botsing plaati geh td waarby vyf rfooden en verscheidene ge wonden zyn gevallen Er is een proteststaking afgekondicd De Turkache re roering söhunt wel bereid terwille van den lieven vrede haar handteekeniog te zetten onder de zware eischen die de geallieerden haar hebben gesteld Niet alzoo de Turksche natlouali ten in Ktein Azie Onlangs leeda hebben ze verklaard nooit te zullen berusten n de vernietigende voorwaarden en om de daad by t woord te voegen moeten xe volgen het Petit Journal van plan zijn zich van de zeeengten der Dardanellen meester te makctt Tot nu toe hadden de nationalistische troepen zich tevreden gesteld met in het hinnenland ran AnatoUë te opereeren zegt het bl d maar eeteiiad door de Joivste sto reserves die ze nog achter de hand hiekl in t geweer gebracht GIsteran moes te i de arbeider m de gaiifabriek het werk neerleggen doch een groot aantal hunr cr t a n t woik gtibleven Reuter bericht dat do nul male gastoevcH r is vt rzekenl De aotler atakingen bleven verloopen In l arys hopen de tiams on bussen geheel noimaal teiwyl het aantal taxis alweer aanzienlyk is toegenomen De eenige uibwerking die de vervoigiiig der leiJers tier G G 1 schijnt te hebben gehad is dat et n tittel v an de spourwegman nen Nouinl ten nieuw stakingabesluit uit vaardigden dab ochtei tot liusver even wei mg succes heeft gehad als de vorige op dit net waai liet verkeer geheel noimaal blUft Op de andeie netten wordt de arbeid steeds meer hervat men verwacht zells op de ÜUiïst Ltat een algemeene hervatting te gtn Maandag Milierand wordt wegens lijn uptred If tegenover de U T van ver schillende zijd gelukgewenscht lot zyn vertrek naai i elkestone is Mil lerond geheel weig nehtig gebleven om Ln ts gaa 1 op de voorstellen door bekende link iche politici oodei meer Harnot gettaan um met de de tttakeis te ontleihandelen HO eischt dat eeist de arbeid zal wuixh n hei vat aaiige icn de C G 1 zich geen illusie meet kan maken over de wyze waarop aan iaai niets gehooi uamd wordt I e bestuurscuminissi van do L G 1 heett aan don internationalen bond van vak veietnigingen veizocht om de actie van bet Viunsciie proletaiiaat dooi ren piotont t tfunen De ungeiegeldheden ten sp t i Mille laiid gisteren toch naar bngeland om te H tht m Ie buuit van tolkentoni I luyd Gei ig Le ontmoeten Het l j lt geen tvvyfel meel uL de conferentie te Spa zal niet den üwn Vlei plaats hebben welk uittfwl dt ge allieeiden witlen wijttii aan le omstandig lieid iut die datum juiHt in de veikie iingspM II vüoi den Duitschen Hykwlag uit liet feit iH tchtdi dat de entente el ve de conferentie gaarne wH verschuiven dt Duitse he tegeeimg licft met geen w loid U kennen gtgevtn lat ze liever niet t 25 Mei v i a iert Wei woidt beweerd lal Miiiln nut naut Spa wenscht t gaan lolang I iankfoit niet dooi de 1 ranscht n ontruimd dtich ook dit ib nkt officieel be kciid Ven miiitali e commtssje tin t ntcnte iblyft u t o g nblik in de neuti ui xonv in na te gaan of do Duithrhe titiepon in Itidual zyn tciuggenomen Blukt dit Juih 4lan zal het Mamgeliled onmld ell k woi kn ontiuinul wonlt draadloos uit Fariitt gemeld In i vtrgadeiipg an de btdrylsrailen van Jena is een mtitie aangenomen waaiin Ktzegd wol It dat i ykspn aident bheit dooi het feit dat liy de doodvonnissen di i bui l ngewone krygsraden bekrachtigd heeft lit letht Op H melvaartstlag htbben op verschil I ndi l lutst n m lorl iml onrttrefteldhedrn plaats gehuil In de omgeving van Dublin v vnlen nachts op dne plaatsen de politiebuieaux verbiand De aanvallers doodden een voörliygangei I en bende Simi Seiners deetl e n aanval op het I el istmgkantoor te londondirrv en Mibiantlde het uichief By PhurltH weid een postrytuig aangt vallen en heggcbtolen Het verbluf van tn bekt nd landedelman by Skibbeieen i ge plundeid D bewoner wi rtl uit bed ges uid en mirfliand ld Volgt ns len pt litiekon medewerkei an l Da I Mail was mtn in de wantlelgungen van Iut lageilmis algemeen van meening lat dt ii eeimg voornemens 1h om onmid d llyk en gr n t aantal uilptiix pi n naai l iluii 1 te zenden InmnUlels is in t LagethuiS de iitikels ifowiize behandeling van de Home Rule wet begonnen Nu ook de national sttn k ch nUiouden van deelneminjT aan do beiaa 1 lagingen waren ei van de lersche vette genwoordigers alleen Ulsterach unionu ten in het Hum aanwezig maat ook zli doen aan het debat met t en iln af ydige tot liooulorb ln de M lantlag gehoutlen Kittintr van liet lageihuis t oft Ie hcei AmiuJth een voor Ifl gedaan om vooi leiland uen enkel imili ment m te tellen waarbii lan i an e bezwaicn van Ulstei zou worden ti gi n utgtk m n dooi dit gelegenheid te ge n per graafschap te beslifuien over a of i t iinsiutmg ietkr graafschap van UI hlei zou bevoegthbeKJ hebben g durende t iiicn ich te onttrekken aan het be mtoI van het lersche parlement Geduien de d jaten am het in het oai ement van Westminstei yn veitegenwooi 1 gti tn looi dit w tulen geregeerd De heer Bonai Law bestreed het v toi lel Hy zag er geen verschil in of men twee ptirlementen instelde of slechts eén paileraent en dan Ulster onder hot oarie ment van Westmmster liet reseorteeren Sn Edward Carson kwam met de korte verklinng dat hy van het denkbeeld van Astfuith heelemaal niets moet hebben en na nog eenige discuitftie werd het amen lement verworpen met 259 tegen 55 stem men 29 letien artwiderepartd 24 onaf hunkelyke liberalen en unionmten n1 hiil Robert Cecil en lord Hugh Cecil Aan het Journal wordt uit Londen be richt dat volgens te Kopenhagen ontmn gen pirticuliere telegrammen te Muxkou rinstige onlusten zyn nltgebrokoi Er mn ver che dene branden gesticht de m I aire opslagplaatiea stin Temlekl De ie kr coöperaties zyn in hechtenis genomen BUlTENLANDSt H NIEUWS V r BLAND Do K II aal tn n nt h antwn sri op t m v rnA vsn ViMeniu II70I1 hot fi ion ir T s w 1 lic I rhil i 1 lanrd il r Itt kibinil binnt nkon n I wpf rii fti lil K iiinfV4iiiint 1 i m k ng i IK iiM I r e m d v o o r k II r li i r d 11 v e ii In I ondeiii ojwreiTl thens P4Ml di veii Uu 11 die peolaai werk iiuiAkt vin hel i II ri ItM n küngngoideki Innge tie h l 1 I MtxTt Fmban inH nt In Mo week UKJa verAweeu vkq de I hel e tt r U baakiiMHit 0 p t dor rectdUi pii unlelM u U vt4i eau de Al er fejabajIK II til vitii dt rtt ttttieu nog maar tWAiUi u i De ituüütt wij t op de ernaUgie fe ltftu di litA ontbreken au roddau no tti 11 tl dat uti4 oo rfpuedif te rvrrma eo c h iIhui kan eii rot l de huif van Ut pul nek in Um bt Mtrljd uf van de duit tUUh il il t gfvolgiii vnn oenioen Il kiriv leT Udi ig i r e nahelit I liatiaiii IN gtHkiruudc ehLdou maiiadeage sluki guw i ol oiiHlat du PN it üjkrt aiju leiifuiieiM fn oou lutd yu lQVOul IhauH iM d di iu i wederom hurvat doot ni g ieMteljke vau Bèyenilg Jaar laiaa H fa 1 uiciitir w ker ia oen ndn ol ineiu rvthiiu tuoiiUiad guraa t het dilk u l uuw t iU ewordou hot verwannlu ap puj uu m ii d tH OU lu de nuuua aaa de Ut u jdt w gveit luMtle ruü meer te bekeiiJKMi bta dat alltm uai mmi zoeaJ RUSLAND I en rtfteudeato voer dea trev lil Kurjftui lu Oos i lijk Sdberlë le ee I üw ti pgetftuan diu aAimynnii maakt eji da I i u iiiM heii Ktu eriroou i y aMOW ult do w Uu IwtHiis Ml beween Mi i Hlautuieliitf lo zlju vtku wijleo Iwuur Il 1 i iiari vt iiiekliui de beodrai T tt w4ttt Isal ina d n tSberMohen epoofweg zIJ hlokttm de tretmMi aan KkAocA dl II t rHahille lde Ik et niralp Sovjet vnn Onmk heeft een prljn V an nen inblloon roebel op he hooM voii df wdit IsariiiA gexaU BINNENLAND BegrafeniH K I A van ik Wall Ie uiKlert Is gisteren onder groote bt angatelling in het familiegraf bUgeaat het stoffclyk overschot van den outl gene 1 aal majoor K F A van de Wal De ki t was bed kt met bloemen en kransen Sr vertl met beeproken Jhr d Geer Naai de Ncd meUlt blijft Jhr de Geet ie nieuw opgetretlen burgemeester van Arnhem nog enkele weken lid van üe Tweede Kamer ter büwonmg Tan de bejiunde ing van het wetsontwero in zake dn gemeentefinancien KegevnnKabkH m op bruin of ruggelNrood bons De m nistei van luiltlbouw heeft den burgemeesters meegetieeld dat r eennfpi bloem kan wonlen verstrekt ook voor die bium jf roggebioudbons w ke zUn ge plak t 01 oppla bladen voor resp bruin of loggebivtKl mits op die bladen door ue be unghebtbentlo bakkers duideiyk en ten genoegen vun de betrokken gemeente wordt aangegeven dat verstrekking van regee I ngsblot m vooi alle op die opplakbtaden geplakte bons weidt verlangd Op d e bladen mogen mUsdieu niet te II ns bons w onlen geplakt wuurop inei i I I ggt wonit verlangd Vr R keHuikerkaart De ministei van laiwlbouw maakt bekend at voor de 4 perioden van het uile ttldvak lei rukKHuikcrkaart aanvangende 17 Hti iJ20 n alzoo eindigentlo 14 Juni daaraan ilgenti voor suiker eerste hand de Uuuu I Ukmde prU vm ƒ tf4 per l ht KG ge a m Uiaufd blyft texwijl by levering van len m nste 100 K G de grossieis wederom t 05 25 en by le vcring van kleinere hoe iilhwien 1 J6 76 pei 100 KG in r ke ng mogen brengen Ook tie waarde van 41 0 bons voor boven bedoelde 4 pel ioden blyft dezelfde nl 397o De inlevering der bons over de e lenotleii bons iü M 35 en 36 aan het Itykhkantoor voor Suikei kan geschieden t uittrliik Maandag 12 Juli 1020 y t oinv iiirl M talschsppiJ Ncdrrland ufa berl Dt stoonivaart Mft Netlerlaiïil lieetf i t ii 1 iU BOjaiig bestaan herdacht in de tlooi dlrcctk en conmiiüsanssen fn liet Schei pvaaithuis gehouden reeeptc ver chtn 1 v rtegen viMi li rs van xustei iaat 4ehappycn in tie eeisti plaats vun Il n KotU ntamj ben I lo I on verilei van ultuur miiatitchappOen oankinfltollmgen nz mz Het gt mtentt+tstuui vun Am tt rdam wat veitegenwooniigd door burge Heester TelUgen wethoudei l Vluift en leT gcmernto spcreturi mi l alkenhurg 0 k de mmisttrs vji koloniën en van maint waren vtitegenwtMinUgd hr wtti een overst Ipendc blt emenhuUI ÏHiwyl dei diiictic o k e gettchenkfn verden itangebixlon tlotir dp flott IJoyd de 1 otHoneelen enx Ier gelegenheitt van dit heugel k fee t i t n gedenkpenning geslagen en Is wn ge nnkbii k uitgtff ven h twelh met t en gr chenk m gt ld aan het personeel is ti er han l g i Ir tuid een feevtmaaltyd plaath waaraan aanzaten de f ïagvtwrrteis dt r Haatiwhau li de ciuN lU dt oud amltenarcn lUv 2 t T en langer aan d maat haitpij verbAii len waren Prms Heivdnk zal aM een diner an dl n ctie n e om mi ssa niesen Ook buiten Nederland is het gou kii Ju bileum kr maattFcbapptl feestelijk gevmrd ln de verschillemie liaveDplaatsen m imtie tHata ta Senutrang Soerabaja in Mak lar had een receptie t n diner plaats waai ImJ de agent der maatschappu lecipteeixle AUen gaugvoerders van varende scfaeiten