Goudsche Courant, dinsdag 18 mei 1920

WIS8BLK0KESBN OftlCiHit lotMrlif t Anuttnlui 11 Mei itn 17 Hel 18 Utl Lopdn 10 U 1068 B riUii MO 6 77H I ar l 18 0 19 70 Bruiwl ZvHaerlud 48 41 48 30 Wmmh IM 117 Koi enliftK B 4tM 46 70 Stocldiolin 67 76 67 75 CliriitluiA 60 86 60U New York 74M SPORT tot bespreking op Tot afgervaardlgde en plaatsvervangend afgevaardigde naar ola vergndenng werden benoemd nup de hoeren D P van Cittert en C J M Kroon Vervolgens bracht de penungmeester verslag uit De rekening van bet Departement sluit met een batig eaUlo van t AiJ2H Het ingekomen verslag van deji Cunua voor Handenarbeid werd voor kenmagenng aangenomen Tenslotte richtte d Toonitter het woord tot den heer Van Ci tart di binaenkort de atad gaat verlaten en daarom tegen 1 Juli mtslag gennwagd heeft aU ttf tuuralid Ia hart i fli b woordin4ten huui gde de heer Teepe den scheidende die ni t alleen een zeer actief lid is geweest maar ais bestuurslid het Departement ton zeerste aan zich heeft verplicht in t bijzonder oa met zun arbeid voor de biblioUieok k en en ander is ten zeerste gewaardet rd De bevte wensc en van bet bestuur veriiezel len den heer Van Cittert Hierna werd de vergadsn g gefloten Hoel en Zcllwedsttftden De Roei en Zeüvereeniging Gouda alhier beeft tegon Zondag 30 M i onderlinge Roei en Zeilwedttr tden uitgesehreTen op den ReeuwUkscium plas De wedstryden bestaaa in When roeaen 2 X 600 M Cano roeUia 200 M mat keerpunt handieaii zeUwe lstrUd baanlengte c a 5000 M n lisgstelcsn voor zeilvaartuigen baanlengte cjl 6000 M BU onvoldoende deelneming voor de roemummers zal de 20 K J1 lUwodstrlJd worden geihouden de hundrifftT seilwed siriid vervalt dan ooik Als prUzen wonden uitgeloofd medailles waarvan de uitreiking onmUdelUJk na wEloop van de wedatrUden op het clubgebouw zal geschieden Witte Bioscoop De regen striemt tegen de ruiten alsof t najaar en geen lente was Juist weer om een avond Je toevlucht te zoeken in een cinema Ëen bof dat de directie van de Witte Bioscoop er zicb meer en meer op toelegt films te geven die ieder graag ziet waann degene die iets pittigs protereei ffpannende gebeurtemssen meemaakt een ander die de oogen gaarne weiden laat in prachtige natuur zich ln mooie tafreeltjes verlustigen kan in een woord films die elck wat wiU geven De keuze is deze week zeer gelukkig Opgevoerd wordt De vliegende Hollander een zeer gelukkige bewerking van de gelykluidende opera van Kichard Wagner De oudtrlesche volkssage is in velerlei opzicht belangwekkend de ensceneering valt te pruzen en een becoek durven we dan ook met warmte aanbevelen Gereformeerde Kerken Bedankt voor het beroep te Werkendam ds J Overdmn te MoercapeÜe Sehaakdub nHessemaker Ëhnde Juni a 8 zal het 60 jaar geleden zijn dat de Schaakclub Jtlessemaker hier werd opfencht u droeg aanvaojLeluk den naam van Palanïi es deze werd echter 23 Juni 1879 gew iziigd la Me ieinuker als en hulde aan het lid der qjub den heer Messemaker die destuds de sterkati spe Ier in Nederland was en wiens uaam ook in het buitenland goed bekend was De club ging trotsdh op de beroemuheiu aan s heet Messemaker is ook den bloei van Ie Cluib grootvndeelB te danken T r gelegw eid van dat gouden jubileum zai aen ondetling schaakconcourt worden gehouden aanvangende 26 Mei a s waarvoor fraai pruzen worden uitgedoofd Tot dit concours worden alleen tocgela ten de leden der club en de schaakhefheb bers die zich vó6r dien tUd als l d opge ven bu den heer Balt A de Jong Oostbaven aÜuer of bu ééü der andere Baotuurs led n GOUDBRAK Ds W O Veikeik predikant m de Ned Herv Kerk te Polrfiroek heeft het beroep bb lt Ned Henr Kerk aUuer aangenomen N V DE TIJDQEE8T TnhklnQ van 700 nummira ten ovcnlMn ran Notani A G MUUE Dintdag U M i tMO PrtH vao I 2000 10275 i 1000 5730 76H 10J77 UON 1M61 f 400 tSSS 15532 liTÜi 30WI OUOKWAI R Miuuulaff werd door éavK VMult JL vo it alhier weder een z k Teewa en Ketaden met onicevMr 40 doode Jcalverea ca var keus aangehouden De kmrmMster Iceunle en aantal dier bee ten af Ze werden on der toesicht der politie TVrbrand ISI 16982 84 137 1191 tVI 6 0 7805 12300 13078 I7 V I KL Wgea gtMi utaowtsoo 071 gwi20t5i BiieiM 87 2138 01 8709 310 l 4 14738 lOtO 14 zm 10 n m 3712313 38 to 10 tiS M 7004 niM 19 ailMN m 87 8003 138741482318811 Ifn4 I 7131 882813818 88 81 HM 38 4808 7384 880 127731481517000 88 74 8 7383101881384311011 I7l30ltni 83 sas 74831033313037 38 32 O 810 3718 8308 7740 10384 30 ISI33 17341 80 03 88 9434 7834 10493 1318819433 I74H3M9 82884 98 8038 78 13183 19908 17830§4e Slam 83 81771093313410 37 3818810 83 3898 KB9 8213 34 13878 981718938863 74 3728 SaDe 91 10729 IB 198851781410141 III 89 9773 03101841381211779 8S 87 1414 3811 aan UU as m U8m lu 1812 48 9043 731109314271 3118910 09 03 74 8899 88 79 3818488 3883 8180 9911213 84 8011021 4144 88 88U 3014441188 818809 80 4390 8984 818011838 ST 88 4 1810 4333 9 8103 11838 149731819811831 Later aHotlMur 108 3188 4300 7018 SM413I7J 14809 18888 MOt 87 88 19 78 71 12217 3018117 2 2ISai9 317140 78 81 4ii8ei4nno MAKETBKBICHTEN RottcrdaRiKhe Veemarkt 18 Hei 1920 Aanvoer 1 6 paarden 4 veuleiu 2 ezeU 1140 magere runderen 767 vette runderen 807 vette graskalveren 1232 nuchtere kal veren 64 Bohapen of lammeren lUl varkens 488 bijfgen 15 bokken en Kelten Piiura Vette koeien Ie kw t 210 2 20 2e kW 1 106 206 3e kw ƒ 17 1 86 Osaen Ie kfw ƒ 2 06 21 2e kw LI 90 2 8 kw ƒ 170 1 Stieren Ie I 176 1 85 2 kw ƒ 1 66 1 5 Se kw ƒ 1 46 Kalveren Ie kw ƒ 2 0 2 70 2e biw ƒ 2 20 2 40 3 kW 12 80 2 Handel m alle kwaliteiten matiff raime aan voer tweede en derde kwaliteit afwilkende prijaen Melkkoeien t 300 26 Kalikoelen t 826 850 Stieren ƒ 160 860 Pinken I 125 176 Overloopers I 60 180 Vaancn f 150 226 WeiJquumien f 260 700 SlachtpaaMen ƒ 160 360 Hitten ƒ 126 876 Nuchtere kalveren f 18 18 PokJtalverea f 28 40 Biioten ƒ 30 60 Handel over t algemeen redeltjk redel ke aaüvoer KAASMARKT OiKlewater 17 Mc 1920 Aanvoer 02 partyen tezaAien 2i90 BUtka we en le 13960 XJi Ptljien Ie irt ƒ 1 I 86 2e art 67 60 awtemKlde I 07 per 50 KX Handel matig DDKl jtrKAM 11 Mm I 20 Aainoer l l p rtjt wauMnder 7 met Kl lu merii Ktll taffl gi t 62 854 K Inj ir dnobe Ka 1 HO rl f OI TO ill 2e Hoort f r ö tj Ip ooTl mot Hlikf i t Ï87 71 Hamlet inMift w GroentcBVoUteg Nieuwerkerii a d IJsel 17 Mei CoSperaitieve Tainbouwveiling Nieuweriierk a d Usel en omstreken Eng komkommers ƒ 13 16 60 2e sn f 8 40 1170 kleine habre komkioBuners f 690 7 70 bloemkool ƒ 16 24 50 2e srt f7 W 12 80 uitechot ƒ 1 46 6 80 sla ƒ 1 60 8 10 2e srt 0 60 140 per 100 slavelten 6 t 26 et per kist peen ƒ Ï2 90 15 60 2e srt ƒ 1 60 2 10 per 100 boa posUiein ƒ 15 21 spmozie ƒ 10 16 per 100 K G De aanvoer was heden 7030 stuks komkommer Ie soort 3825 tuks dito 2e aoort 7MC stuks bloemkool 2300 atuks dito 2e i oort 33 ID 4149 99 8I80I23I1 44 40 40 82 74 78 180411181 91 170M 91 70 4438 7280 88 13882 19019 31 01 2308 77 7338 0788 84 98 78 S 301 28 4911 48 ini8 12887 laiOI 17113 ntSS 3 30 29 90 4012798 48 48 80 96 iS34 30 7810 89 871921317307 84 10 n 90 8814 ijl 3 14 419 3849 48Ó 7728 18 18 99 B 43 10O17 20 77 7898 80 72 as tn4781810118 88 m 946 2180 B 321020413198 08 07 M 74 2823 4812 34 21 13260 15421 17427 I te 08 41 98 48 8 87 Dl 818 72 42 8001 1 IJ147 19918 89 IS 213000 4880 1310368 13413 29 88 48 23 8 83 7 10481 441982717919 19 709 44 88 81001097713681 30 18 88 96 3104 84 29 1013810 98l7848IMaS 70 12 9106 9010808 371973817710 80 897 13 9238 87 10741 48 30 gOMOS 971 17 9344 8218 lOSH 98 88 80 31 72 79 94J7 9010810 69 9017828 S 1014 3203 9942 8330 48 13t 07 4830111 54 14 94 43 99 8219802 47 48 IIUU 48 9600 aO HOOS 14073 18 88 M lülS 99 53 8808 Jl 14107 91 88 t 3B3388 9 tS 18 42 40 83 aaiOMI 83 98 78 47III0B 7819809 8 89 1329 M23 0060 8930 7214239 7178472a3 l STi 82 7911213 43 8 83 li 4881IU 8111318 83 IBUOteSMII n 08 98 81101142314348 88 19 31 433la S30a 1897 7ei4 49 35 30in 8333 8802 38 88 leOD 88 88 9 8l883e817224a7 81 88 74 31 89144281818818181108 84 J84 8480 98 9014521 78 71 44 1902 66 88 8011900 34 87 83 89 110 3118 8910 0201100914608 18147 latOant 1963 84 8843 22 47 34 98 11 M 00 3819 89 3211723 41 8 41 81 1808 18 87 81 11871 9818341 18911 98 38 98 8708 4 e 8918408 188M WH iI38H 22 8 1191114813 27 28XB30 Ml 4067 80 8169 17 80 49 91 19 88 0807 6812008 28 83 74 20898 14 4118 88 8888 81 9118634 98 m II IJ 80 98 87 M 1437 100 3318n8 AGENPA tl e 3 flor Gebouw Bouw en IToataf loezMit Oi4entaadocomnièaoi Anna lorg BeteeU rercodun wtj cerefoU UJÜg inetledeainc te nM gea atvaofM vhi vet gadecilngen eonosHeo Tcrmakelljkbeda a oaa d M la oMé t m M ie T t rü rorisMrd door de wei r nnir om hun voed mI te Tentrdcken Het juiste tUdstip voor dea aaBstcir wm nioit mvt d fljiitief be puM ea cou ent worden vaotiffeAteld na ondertuuideUiiffeD met de RuMiaehe lorjeb regverinff Da BetsUdw troepen iiiUin morden hei dictnct Montjoie bezetten in overleir met de Fnuuciie nulitaire autonteiteo De bezettiDff wordt xemotiveerd door de uood xakelijlcheid om sabotage tesen te ttaan welke tegen de apoorllin mu kunnen wor den fcepleeftd Zoiiid fF vond hetbben er te Lotidvndcrry opnieuw boteing 2i plaats pehad tueschen unionisten en Sinn Feinen waarbU bon derden revoWerachoten z n gelost De po Utie moest terugtrekken Een oud Btrlluer werd doodeliik gewond Te Bantry z n 2000 man troepen aan wal gexert die vendeeld Un over verschil lende poëten op rijf mUl afstande van el kaar in het graafechap Coric De onlusten te Londonderry ztjn ftmtv ren wederom begonnen De politic dte ge wapeeid ii met karaèijnen en versterict met 100 man troepen met een machinegeweer wist echter te voorkomen dat zlJ een em tig kavakter aannamen Naar uit Londen bencbt wordt heiden de beaiMtllt to Bakoe $ Xt9 bnitenlandeehe mlaeftN we In vrUhetd eateU behalve de EnjireLsche waarvan de leden gedwongen werden in de haivens te werken Men zal de julatfieid dezer briohten nagaan BUITBNLAJiDSCH NIEUWS DUITSOHLAND Ultbfwtdlng der Knipp fabraken De bekende fabnek n voor oonogsmate naai der firma Kiiu4 p te Eaeen woMen w tr uLtgebreid Del vervaardig ng vuor nflTedesmatenaal is zéér goed gelukt het penoneel bedraagt reejflB 4S 000 man d 9000 meer dan in l 14l riUMKRUK De cai taUUe vatJ ManovlIUerH De krügn aad heeft commandant Kosolle die den 27 ten Augu tu 1914 iq bet fort Mammllien capituleerde vrUgesp roken AlUCR Overall epidAmie In Canada begint men Wl mee en meer in overalIV te loopen kis protestm ddel tegen de ongekende duunte der kleeding In de Vereeoigde Staten vuia men er reeds eerder mee begonnen doch de Canadees wilde er aanvankeluk niet aan In het einde vm de vonge maand echter besloten da leden der Great War yeterana A bo ciation te Ottawa om devei pfactische en goedkoope katoenen kleedtng in te voeren en nadoen was het tjs gebroken Ihans spreekt men in Canada reeds van een overall epidemie doch de meesten be schouwen de beweging meer als ten groote grap dan ala en ernstig middel om ae kleediBffpTtiaen te doen dalen De ff ni itèraad mm Ohattam en stadje in Ontario heeft onlangs beai ten dat de politieagenten gedurende de zomer maanden overall s zullen dragen omdat de prezen der uniformen tot ItO fiollar waBBB gestegen Een eoareapowlent van de Munchester Guardian weet tenslotte nog mede te dee l n dat in sommige eteden van Canada overallton gades oude kleeren bonden en oplap oluba un opgencbt wiei Ie den slecbtB in de uiterste noodzaicf Uikheid oMTCrgaan tot het hnopen van meuwe klee ren Ecbt Amenkaansch zou men loo 7eg g n doofa zeer leker doebnattgl BINNENLAND TWKEDE KAMER VnCM omtrent den ex keizer en den ex krooniHinB Op vragen van den heer Scbaper betref fende het besteden van gelden uit b Uüks BchatkiBt ten behoeve van den voormaligen Duitachen Keizer en den gewezen kroon pnns he ft de minieter van blnnemandeehe aaiken geantwoord 1 Ten behoeve van den ex ke zer is uit s K ks schatkist ninunar eenig geld be ateed vo r bestemming als in deÉe vraag bedoeld Met betrekking tot den 4x kioon prina geldt hetzelfde voor zooveel levens of genotmiddelen aangaat i aarent gen is te zUnen benoeve op uitttvt bescheiden schaal een woning op h t aiUad WienngMi ten laste van s iauds Jcaa beschikbaar gesteld en ingencht Op OBtmovat van gasten ia daarbb met gerekend Z In totaal ia uit boo£de aU sub 1 be doeld ten behoeve van den ex kroonpr ns ƒ 14 501 uitffegweH Het Ugt m de bedoMing zoolang d bestaande toestand voortduurt op denzelfden voet met soort gelUke uitgaven voort t gaan NEDERLAND EN BELGIË De Widtagen In MitmslMxi i meant uit lïruaeol ïk I it r n l gk a nwldt dat do Bel gisöh rpsp luiig Ix lol ri v oft de UM ketiitft van hrt NMi n andsdif BcIkIsoIio vor dra tivt e tfilwi tot fc kwcstio van hel Nauw vau R ellngt i W o gr loBl Hol Mad zof det uim er aan iwijfpjt toar dlrcou ondprlian klijneen tot oon oploHfllng to go rai i Daarom lioefl men in mkeiPB bu tcnlandrinhf kriogfn dw Holgië Byinpethiok i n 4 Heo gpoppntd dp kwcwtio am ar h trage oor rp pgt m Vaav B ligi c w ïiJ de hei tt iiimi diean g i gpen Ix zwaar roaair ven Nodorbuidmbm kaal öohiin ntm mialtor gi iioi aHiUragt to oanvAflT óen W iohMi wd omdat het heiuulijk o K dé de door Sederlomdl gosujdc l lM lN n to n gaan Belgiadw hrfatedra in Ncderlandeeh bedt rv MBaii od vpnumut uU Bniese E corpB pondMit van Ltbre Rol flquH Jn A Mtn ek an Gent klgAgt er over dit vHe hofsteden en lanillwuwgron A ï In de gr i rtr van ZoeuwsDh VlAan dejctt In handen van Nalerlandem over galm Me dank 7lj den hoogm slaA van il k gukl Jt pr jzeni kuuoen iKiialen waor P a do Botgischo lawibouMv ere niet kun opUedetk Het hlad fteeft da ra pcriTigi den raad om g lljk aoduro landen tilj vvoltt lijkL b l3iig n te v rU dien da4 vreemde llii n eiigcnaar volden an grond co hul zon op ImA pUtelaad lol zoovior het beridu vnn vle Meb l ei vortNxl als in do Ubre Bol ue wordt oor ti rd zou uo al vrecwd On want oor den ooiriog waron erhoül vtQt hofetiflon 01 Uiulbouv crondoaaROdeKo rtjdo vnn do Zceuwfiche gtoim In BetigiBoh f7a Vil wottn utf4 ol dat nog zoo 1 Kaas voor Tej cho Slowakue II N imUki uit Praag De Nodviaiid witt it i irui g htifh de Twi lK foio vaak ücIhr git rlung doen w 4on dat zIJ bereid iH du n pikl luk tot 1 AiigpHtu 50 X tm km voor te Hob teri Dt eopiiblek h t 1 ootrwaanU ii aangefioincn inaar een i iiliutio iiiUm i Uiig van itn fc inniju tol iiii tvptMiitier gevraagd l u rigjL crliig tb de Ixvolkimg vbii U l iio Slunak jt ko t r n v n diepe dank liaiirluid vooir do hulj wttk jiilHt op ht t CAI unti ke Kkgenhilk van dK levciiH i1d ivoorrJi iiLug w rdt c iracht iX VerUdersbond lm w4 e to A iiinterdani oik W v oorziUt r 8chap V an don liet r W v d Hitsu den HH g K ilioiideu biuUNngL ivoiie algiMiiCCTiB i ii iid Ping van deo Nederiandfiolieii V r h i ri+ STul i riK algvrneene aleimnen tw H oleji tot l t opirtchteiii an t n eigen bu na iiiet zt U l t Kot triaan Daj Itircau 7a gtpaatai v orden ondtr k J iiiuXgie ktidiiig n iKCLaal oor l d ti A den Boiul Whrkzantn Ifn t in cMnde il b lanifceJi in l etr ltki leii bij httvr V H r 70ow l U V it r alfü I Inral iui het iitnetijfl idnoh III lillen in elnndeih ig gpnoineii wor 1 11 ointpen het vej otr vraolïlbtrek it ri ft cti r ii lK ipaen aA uraoliJlin t rwlil lipt e I lil Iwt voonnenun llgil door eollee e aanlriedlikg van grxder n an d lTokk n verv orTOind wpfniiinsen spet nle viiwhtiarieven U erlaiig n Iletitlfdc o i RebH d vaa v r efc ring fl V oor i ttt r bWt tien Ftebei leiidlon bo ore ftriM den lieor I C Verwti eif eenl e I ir lijkt woopd Bi giwijd ineC dunk vdor l aan len Bond I ewe7en dlenstem G en zandaardappelen meer I r w inlt 1 an lli k We fffon on iinp 1 e aanlai fi t len van zaïulguXMi 1 iiietr l sdiikbneir gt kt Wtloel l i de bek iiiniakm tiir 7ak lm fft Slant sot van I I Pil in i 20 De opheffing van den maximumprlla voor wittebrood N irti bil o rf Htirean va i 1m v m jipill lui I 11 U ik opli fFiiig nn d t imxl iiimipiiiH Aoor wiltel rood Hift l Ke li3 d nadat i atvwi ntanlw ndi r oeü v a leji I tf eh 11 lio gl t a r oiniior di jjnlut hn li vi b vi gtl ai It kl ht k r ak kers 1 it vtirReliUlemit Im Iiiii n 1 i k iHUiaiirle maxiiituinpiriift van 40 rfs nl t kondtn iHflflan In m bli oml i 7l n de lohttn tier broodt ezoiT ing 7vr iLaii7l nl ik cfl en ten g v pfe Het Vredespaleis in gebruik Blukens een buitenlandsch bericht heeft ae Raad van den Volkenbond dicj te Rome b eengekomen is een comité van 10 led n benoemd waarvan 6 der groote mogend heden en 5 mogendheden van den tweeden rang vertegCTrwoordigen met de opdracht een ontwerp uit te werken voor een per manent Hof van Internationale recht spraak Dit comité zal voor de eerste maal op 11 Juni op verzoek van de Nederland sclhe regeenng in het Vredeepaleis te Den Haag bijeenkomen Vereen Ked Fabrikaat Het hoofdbestuur der vereenigtng Nederlandsch Fabnkaat heeft een prtj vraag uitgesciireven waaraan alle leerlingen van jnnohtirgen van middelbaar ondenvus kun nen deelnemen Gevraagd wordt een uiteenzetting waar om bet een algemeen landsbelang is dat aan voorwerpen van Nederlandsch fabn kaat de vooriceur boven buitenlandsche worde gegerven indien de nationale voort brengselen in prija en in hoedanigheid met buitenlandsdie Ininnen wedUveren en hoe het komt dat Nederlanders zoo gaarne buitenlandsche producten kiecen boven mlandeche Als la prus wordt uitgi oofd een voortbrengsel der Nederlandecbe nijverheid ter waarde van ƒ 100 ter keuze van de n pr jawiTmar wtnst r al 2e priJs een coo danig voorwerp ter waarde van f 30 De twee bekroonde inzendingen worden geplaatst in het oi aan der vereeoiging De commuMDe van beoordeehng neeft het redit ttiet 4 é croond inzendingen eveneens in het orgaan d r vereenlging te plaatsen mzenderi inzeadsters van deze artikelen ontvangen een honorarium van ƒ 10 beneivens de veovuld dlveren legpenning der vereenigiBg 423 STAATSLOTKRIJ 5e kl Trekking van Dmsdag IS Mei ƒ 15000 no 2 199 ƒ 400 nos 11133 11748 15774 ƒ 200 nos 6681 18380 18883 ƒ 100 nos 1927 7939 9755 14337 15478 17891 18324 Priizen van ƒ 70 61 226 237 378 379 610 632 567 1199 1296 1530 1700 1770 2017 2092 24Ü6 2661 289S 2902 1196 3200 3366 1479 3664 3674 3983 4127 4225 4718 4907 6003 5054 5144 5644 6753 5801 5961 6971 6066 6070 6120 6126 6130 6274 6397 6444 6797 7032 7219 291 7420 7571 7688 7634 7682 7879 8078 8130 8141 8200 8269 8304 8541 8736 9039 mu 9410 9561 9685 9752 10110 10304 10383 10446 10628 10582 10760 10814 10879 10890 U271 11469 11638 11826 11851 11990 12130 12139 12182 12302 12471 12510 12789 1281312831 12853 13430 13449 13642 13679 1388614005 14161 14304 144U1 14666 14793 1611715322 16876 16588 15811 16268 16266 1630016484 16671 Ï6704 16755 16791 16954 1725117401 17546 17657 17731 17747 18033 1812818139 18210 18261 18446 18483 18531 1S658 18903 1S971 19121 19346 19446 19473 1965219606 19729 19734 19993 20033 20419 9 2420765 0845 21291 21513 21637 21876 2199722110 22270 22296 22367 22378 22426 226S6 22712 22907 22968 Nieten 24 72 85 137 223 238 268 263 265 280 2S9 322 351 63 376 400 402 454 475 47G 522 580 697 698 616 633 646 689 717 76 04 921 928 961 3 1049 1077 1112 1194 ICÜ4 1309 1327 1600 1695 180Ü 1820 1821 1630 1889 1989 1959 1963 2047 2084 2097 21 7 2187 2197 2230 2293 2312 2363 2373 2376 2420 2 30 2578 2606 2693 2740 2719 2726 K08 2810 2968 2959 2978 3266 3364 3375 3408 3465 3485 3519 3527 3538 3559 366 3782 966 3970 3978 4012 4024 4055 4094 4268 4260 4309 4489 449Ü 4522 4530 4543 580 4678 4716 4740 4743 4750 4763 4 96 4816 4845 4870 4878 4931 4 53 498 6024 5064 5108 5208 5262 5289 6305 5313 5t27 5328 6372 5374 5414 6452 6463 5554 5377 5657 6720 5777 5789 6816 6832 5915 6 68 6090 6165 6215 6338 6365 6369 6373 6385 6427 6439 6624 6631 6646 6682 6691 b7t7 6812 6864 6919 6926 701K 7074 7086 7147 7214 7227 7348 7610 7630 7673 7678 7711 7744 7812 7896 793J 800Ö 8068 8112 8128 8142 8186 8194 8276 8302 8346 8426 S499 8610 8764 8772 8783 8811 8815 8874 89089043 9168 9292 9342 9366 9381 9370 95459697 9710 9722 9760 9811 9856 9890 9929 10049 10102 lOlSÜ 10367 10378 10548 1056310684 10626 10736 10755 10762 10765 1083610845 10846 10902 10920 11042 11077 1112311161 11242 11273 11275 11282 11375 1147111568 11689 11691 11631 11643 11665 1167711721 14789 11797 11830 11912 11916 1192411941 11948 11962 12036 12058 12059 1209 12131 12269 12275 12291 12313 12317 1232312338 12345 12373 12480 12489 12536 1276012915 12916 12926 12988 13016 13024 1304613064 13108 132D8 13236 13237 13276 1339813491 13634 13663 13559 13611 1361H 1363113705 13720 13729 13909 13916 13947 1395313971 4094 14143 14155 14174 14205 14236 14264 14387 143M 14453 14563 14612 14616 14624 14641 14668 14690 14848 14859 1488714900 14930 14981 14989 15011 15077 1508316189 lo3l7 15336 16357 15423 15446 1546715489 16498 15517 15556 15641 16833 1586215869 15966 15957 16006 16069 16126 1623416252 16267 16303 16352 16440 16527 1656516563 16685 16801 16813 16847 16864 1687816904 16907 16969 16967 16983 17041 1711017114 17233 17234 17264 17336 17337 1734717423 17436 17626 17531 17661 17684 1769417737 17798 17826 17853 17885 17917 1794317947 1 961 17974 18087 18186 18270 1831118502 18556 18 74 18599 18610 18643 1874318761 18770 18Ö04 18822 18884 18889 1890918963 18966 19123 19127 19165 19191 1922019256 19326 19349 19488 19589 19620 19643 1964H 19773 19829 19894 19911 19922 1995519966 19987 20047 20073 20186 20202 2021720219 20240 20248 20345 20346 20348 2036520455 20493 20573 20574 20639 20649 2066020771 2Ü810 20966 20981 21037 21122 2114821176 21222 21327 21342 21351 21371 2139421429 21527 21539 21581 21595 21599 2162921630 21665 21696 21706 21739 21815 21862 21872 21903 21913 946 21953 22022 2217022306 22323 22359 224U 22434 22437 22453 22456 22479 22494 22584 22603 22640 2265722670 22684 22716 22750 22823 22867 22909 22929 LUCHTVAART Ontwerp Luchtvaartwet 1 Mlnlttlfl van Wfltttwaait hee i aan de Geilcj ilk nle Slagen van dt provliicSWt de iLgejKliu rirc airo gezonde Dianj It iiiogelljkbekl ni i i iiitg lot n dar lu t aanltim ge ontwerp Ijuojïfv aartw t 111 d TweiMlo Kftn er et rst aa het au rtiCe dfer KanWr 7M wordtin liehandeld zooda indien het Saaniii tot wet mocht worden Mfl hevctii do daaruit voortvlocdenr d regelingen zeA or niet eofUw dan in hel nijaar tot idtvaering uJl r kiuinen komen I Twi l het z oil laai aanyjen dat gNüiren dt d ei onieT fiï verwhiHendJ dcelenvau lut luid biohivaartv Ttooningtii u len wor d 1 K h xi k n aebt ik het gewen oht dat lil fwadifciig van Iwv genoemde voorzie n Ml bet inoipplijke wonlen gedaan oni t k ftJ 11 dJe aan dergeiUike verloonln M I vtirl o idt n zlja tot oen mimmnin te IttlM i vtn ln verl aii l diannele mogR ik nwe in dwtrkin9 11 roept n m aan de g n ei iiite e tiirefi in overwegfin te gt v ti I ij ht virttini o vfliv vergunmiiijpMi voor bet houdt n V an meer no ndt ertooiungiein de iit od4n V ooTMclirifton t Wellt in ht I bt lug van de velllghcfd Daitadiland Zweden I 7we lt olie Rf eer c hee t et i voor I dr DruH nfihe Iuftreekre4 nopeii een g regiiH pea ieirnvervoer nwi vlM gmaohi neitiiaflchf n Dulta lilend en Zweedwhe groote etolen al NtalinO Goenbung enz ftaiigenomnn Het verkeer is reeda tal Bep ttii r 1990 vertekent De vHegdlenst Nederland Engeland He eenUe viliefgtulg voor Aea vliegiiit ist NederlaodEniffeland weHce door do Kon Mij voor Nederland en Koioulto Ig georganjeeerd la gisteren te 12 uur opHVUegiveld te Bcdiiphol blJ AmeterdEUni aangieJto iMu Do Airoo was te 10 uur ö min Grocaiwieh van Crnydon vertrokken en hec du0 2 u 16 nrinuit o over den tooht gedaan Het weder was niet gunadg en vooral kort na het veaitreJt oader DffBa rel ui eire ds viet aantn elijke emotie van kradhhgB bump Do vlieger wa de heer Hhaw die intlertijd den luchttllensi Lon den Panja o pM de Passagiler waoren de iwiee Bngeilsdho journalisten de heorea O BHen vfln de LxohangB en G Rhodes van de Lojidtm Evening SCandaard BerHti enocnide nvaakte voor t oeri van hni V ICegituig ailfl vervoenniddel g V mik Do hee TM waam verrukt over den practiiigwi txht waarbii zlj eeiTtler vatn wam te dan van koude tn lijden hadden goluul Het ljf g i g had exennplar n van de ntt i wrIu Times en de nietiwete Da ly Mail aam boord en een brief van den lonl Mayor v an Londen aan den bnrgeine i er van Ameterdliim Do aankoniet wekt voel l elangfiteUing Dt viLeger en pjiseagbcrft voroeniigdca zich lut vti j enoodiiigden aan i Hi hnicili waar ntf niefi eengflizlnH frt teiljk Ie aankomst van liet etïfvto vliegtuïg vati tllezen lucht dienftt vierde GEMENGDE BERICHTEN Door gassen bedwelmd Gifiltnniddag is de gemeenilewerknian Van 7aiKlon 4o Hilverwunii terwijl hl met iijn knineiraail Tongürdefi bezig wa een zink pul op het erf vaji den heer Kok a m dt NaABaiilaan Ie roiii en bowufi tdooft geraakt dot r opeWjgendo dampen 11 op d n liodem van den put gefltort u kajneraad lon erdcn daaltlo onmiddel k af om h n te helpen maar raakte evtiieens bewufttt looft cM mcF c het 1 olioati van den earetio Dia h r Kok waar Rohnvvde ik n roinigmgBdfeiist die met ma tenetI spoedig ter plaatse was ï en denlo g iiint irfwwt rkman zou mnM een reddings gordel om aMaR i maar deze i raakto ook ewufltelooi Ftn arbeider die het onge lik gfldeftlotiïi btxxi 7ioh aan om ai te Ifiitn met y fli doek me eau dc cologne om luuK en mond Het gieJuktt hem de bolde Hlfichtofftrig naajp lK vea te brengen maar h I Miv k dal V a Zanden reetfe overlo dt n w afl De doktoren Stool en Sdeder Irraohleiv Tongerden weer bij Van Zanden Iaat drie jonig kinderen n Het buitengoed Markrt Het voor oingfcveor twe © jaren door de gt n oente B Gravtvihage aani iakochto bnl teaigoed Marlot U door den dkneili der riamtaoenen ia een wandelpark beowAapen 11 tliano zyxn er gor d dat de openviel linsï oniniddollijk na de Pinke onlagien is te t rw aditon Het boööbj dat door de o rlgie eWgenaar vetl vxrwoarioosd waö ie gedraineerd tal mko dioodc boomcai ijn omigieibakt eni iiitïii vie padtn zijn aangelegkl Hier en daar 7 I koepels geplaatst 1 weode welke Uiiks van het lioscdi ligt blij ft oor een gedeelte l ee Ban om het aspect t verlioogen de andert wtuieii ïiju gedeeQtelijk bestemd voor tlialiouw tirwijl aflin een ain r gedee te nog geeai iK tommiiinig te gie vctn Het piirk is te bereiken vanaj ifon LeW flclien htraatweig terwijl een tweede l an van a dt i Bt 7uide i tiout8cdienw eg 7al vpxwdtn aiuigieli Aan de woning Ih nog gietvn lieHticdnning gegt ven Od do vorsicJultefnde brugiB itini zijn v r n iiwrt Du ontwerpen hiervan zijn door rtet oonh 4dïic iiiiiini Ru vervaapdigtt RaadBzittmg in 1920 l ü Hoftd dtr Oromeente btoeoderon ie de ztr dagon voor het eerst n 1 J20 in ver gadi rinig bijeemgekonien Het bijzondere eir van nas wel dat in dfe verigiadetrdngi o m in ttehandelln kwam de begroottog voor 19201 Gevluchte activisten Sap van Gent aoo medlt De Zeeuw heeft vóór eenlge dagen weer een herbaling beleefd van den ocÜviMesirUibtocht uitÜel git dl iMi men ln het begm der maand No vtwber 1918 aldaar hoeft bijgewoond ai leen met dit verstal dat hun aantal toenmaals veel kleiner waa dan titan en het groot te godeelte uit ptrofeeaoren van dti Diiibwühe iiniv raiileU Ijeetnnd De vlucht at Belgpö bad 0 nachts plaats nadat bun voirnBs aldaar wan ukgesprokon Frande It gen o reeda bejaeird ktnimieeeter aan Itei Openbaar Slacbthuifl te leiden Ie pro ctmerbaal t pgien iaiaitt terwijl hlj voorloo pig in zijii iH lrekdcHig i gosolior tt onder verdenking van hei pleig n van fraudulense hen lf llng ia daenetbetrekklng Hij ztm veo en vleeBoh b l en algeikouid terwijl het goed waa en ook aan de elgwiaar fdagers nenl U niggegieven om o p deze wijze de V 1 zekeiTingfl don te vwkrijgien Of hij iHtriiietk in emenwerkiing met de be4rok k u staenre handelde of geheel op cJgen ri i oo zal oom nader onderzoek moeten lieren De zaak Is Ln handen der poitie terwijl B en W van Lrfden zullen beeH sen of de inan aj of nle H rijn betrok king moet wojden ontutogen Lewfabriak af gelmui Zondagmiddag b de leepfabrii der HrSM PesflMv to TUburg elffebrand Een vooiTMul van 60 000 hu fiu 00 L traan veel verfHloifeii en alle uAloerieen aij door dvzon brand veoueld De waascbetti en de madMnekanior werden behouden D vennocdel j to oorzaak ig broeung AH t wa verzekerd Geönoht wordt het peraoneel van ongenreer 70 man apoedig den arbeid to doen hervetten Onthulling gedenkteeken Dijkgraaf In Oegkorwoordigheki va n een groot aan tal riflndf i en v dere beiai ieiedenden wMd glrtetocirtend op de Oofl ttflwgraal plaats te Amstordam on inonumenb ont ittild i e ljd aan éa uagedacSdeiite Aiui hieti gjraf werd het wooivl giavoertl door den heer A B Kleerekoper voorzit te van de federatie Anwteirdaim der SD AP dde de verdienflten van wljlwi den iieer DlJkgiraaf N digdo en 1h4 monumeni aan dienfl gieam WverdToog Voor en na de onthulling van het gekviikteeken vpaanop ln het maiadUon em zich uit boeien vrIjbrekHiile 0pbukt i gk stal to gjeljelïiold werd zong de stem de Volkfl eenfi liederen Vier huizen afgebrand zeven gezinnen dakloos Oinlreii den brand te Leeuwen nabij liH waarover wlj gtiaterem reede benohtten vernemen wij dat de brand ontotomd op do boerenplaata van A Banken e wel dra oversloeg De huizen van J Qubbefta p van Din tlicr en F van Wasnel worden e t oeonfl et r prooi die r v lammen D © dïuo handspiü ten deden al bet mogelijke verdere mt breiding van den brand te vooricomen Htl graiWto gievoor bostoml voor btsi pa tronhatsiniiilwuw dait tusechen tiks brandtm I oere nplaataen btond Het moql it ecbten ge lukken dit uit steen opgelro en gebouw te rt dden zoosJat luLor eleahl waterscjiade wtrl gieledtm Nog eenflge huizen die hi de otngtningl Btonlen werden min ol me tmfitig lx cbiadigd door het ruur aa leden waterscSiide Van de mlwodola kon Bteohtsi weiinigge rwi worden EienEge etuksi vee kwamen 10 do vlammen om Men whon werijcn niet ge deerd De oorzaak van den brand moet gezoohl Wiorden ln het Bpeleflj met Uid rtrR door klIndtMx n of tengevolge Van het wpdcroo ken Behalve die vuer gjenoemdo perwnen en hun gi lTwieii woonden m de afgebrande huizen nog drie andere hnipilkoudinigen in Allen zl n bij faniilile kenidsHm en BTedeel tellj k ook ln heC patTonaatnj ehouw on dt rgiebracht I t b irt en waren laag veffzetonl Pinksteren te Zaandam Naar aanleiding van de vele dronke manstooneelen en wanordel jkheoen op de avonden waarop bet den caféhouders ver gund was danapartijen te houden waarover m den Raad ook reeds klachten waren ge uit heeft burgemeester Ter Laan btisloten gedurende de aanstaande Pinksterdagen geen enkele vergunnimc voor dansen te verleenen Zal hierdoor voor velen de populaire Pinkster dne aan aantrekkelukheid inboeten daar staat tegenover dat het typische karakter van dien derden Pinksterdag weer wordt verhoogd door de teiagkomst der Duitsche muzikanten die sedert awn gewoon zijn op bedoeklen dag otraatcon certen te geven die echter gedurende de oorlogsjaren waren onderbroken De stalongsbescbeiden verschenen Verschenen zun de officieele t tukken betreffende de geschiedenis van ue stakin in de vervoeiibedruven Ftóruari Maart Apnl 1920 uitgegeven door üo sdieep vaartvereemging Noord en de scheepvaart vereeniging Zuid een zeer pract sche ver zameling waann alle officieele stukken gewiisseUle brieven manifesten communi qué s enz over de staking zyn opgenomen Het weriE vangt aan met den bekenten brief van den heer Paul Nugh van 22 No vember 1919 en de böaprekmgen m den loonraad en eindugt met het manifebt der scheepvaartvereemgingen van 10 Mei jl waariau nieuwe l nen zyn vastgesteld Benige belagen bevatten lutvoenge gegevens omtrent de tot aan de staking verdiende loonen benevens de met 1 jUu i ingevoerde pessiomr ïeUiLff Een Jingeluk te Gnniagen De vhegictemonatratiea van de ILVO zün gisteravond om half zeven ioor een ongeluk ondeibroken Toen de Franscfae vlieger Milton een tochtje zou doen met de 1000e en 2000e bezoeker van dien dag die een gratistocht mochten meemaken kreeg de motor een klem defect waardoor de machine met omhoog wilde Gelukkig wist Milton het toestel dat in de ncbt n van het pubhek etartte tudig te we w De machine stortte in een sloot de scbroel en het onderstel werden veiferiizeld en eeB der twee passagiers een dame uit boppersum brak haar been de ander bleef on gedeerd Gildenfccsten ia Noonl Brabsnt tp 2 28 en 2 1 furf a 9 viert h f wenngilde S Dton II te Tllburglïlin 25tljöiin berttaan Blijken medeWliiog dfv feeMcommiKKie h ben reed 6 gulden lum nieti w ridng toe Pzeg H Men verwac eea dtHlneiinn van inln teniff 100 iden niel 500 1 ledei aan den girooten optooh fef elijkhedip zullen drie dagm d rtJi en tfehftlve Ie onder ngp ï cW Rtr iden zal er een tentooiwteHing giwrgi ni ieird warden vah voorwerpen lK re k ng Ik4il ende op de ffilden w o oude ptTkam iittMi chiideB vaanleW fHamiaairden coMumiefl erna Boi zuë i ftrijden xnden uir geeolireven i hed a daaid paardrijden vewieleo ro eleo f laan 117 De grooie Wstwi PoHflori tu tjhe opix t UWoft liliti p iid t wonion RECHTZAKKN Moord te oetermeer Gisteren beeft terecht gestaan G B boerenknecht te Zoetermeer thans edeti neertl beschuldigd dat h n des avond van 26 Novemfcer te Zoetermeer opzettelijk en met voorbedachten rade de 22 ja nge Cornelia Louisa HoogJ i n van het teven heeft beroofd door haar nabii de nngvaart van den Zoetti leerschen nicr polder met geweld met eeT har voorwesp eenige slagen tegen het hoof I toe te bren gen ztwdat baar hersenen verwond wer oen en venwJcens haar in de ringvaait te werpen en daann co laten ve Ir nken ln dne zaait werden Zo getuigen go lag vaard De prcsideiUi mr Kees vroeg bekl of ho het twenvermi de heeft wredaan waarop bekl ontkennend antwooidde H j was in Augustus 1919 bu v li iastert in betrekking gelComen waar ook net f lacht offer diende Hfa had nimmer omgang met Neeltje gehad wel hai hij huar eens ge vraagd met hem te verkeeren doch hd had dit als graip beschouwd Dett bewusten avond was b omstreeks half zeven naar bed gegaan tt om 8 uur moet Je misdaad hebben plaats gehad De klompen van bekl die undcrs altnd onder de tnp naar zUn slaapstede atoii n hebben er dien avond niot irestaan Bekl kon hiervan geen verklaring geven Omstreeks half twaalf nep v Haast rt bekl en z e hean mee te gaan om Neel tje te g an zoeken die de ïlaaj ter T Hen dnks was gaan wegbrengen en nog niet was teruggekwrd Bekl ie toen direct opgestaan en heeft len koodestek genomen en is meegegann Met zijn baas zoeht htj de nngvuart af en na dne keer met zun sitok in het water te hebben gastooten stootte hu ien vier den keer op bet Ulk dat dne wonden aan het hoofd had Met zun baad tn ibens broer die inmiddels ook was aangekomen heeft hu bet l k op een ladder gelegd en zoo naar huis gedragen waar zy het luk n den schuur neerlegden Aan bekl werd een Eakdoek vertoond met bloedvlekken welken de veldwachter oen dag na den moord m beslag genomen heeft Deze zakdoek was nog nat b de n beslagneming Bekl zeSde dat hl dezen zakdoek ge bnUkte bij het melken omdat zun handen 9tak waren D president ondervroeg B naar z n vroeger levenj waaibd bleeik dat hu eens veroordeeld is wegens Bchieten op een mensje By vroeigere patro ms lewi de hd bet met de dJenstmei ies aan Bq een xuuer vroegere patroons is de meid d e met be klaagde uit melken was gegaan m een sloot verdronken gevonden Bekl zeide dat deze meid aan toevallen leed Bekl 18 vroeger gehuwd geweest doch was van zun vrouw gescheiden iDr Huist te Leiden de eersle etu ga heeft het lyk van Neeltje geschouwd en daarop ft wonden gevonden die viaarschun Idk door het slaan met een bard voorwerp waren toegebracht Volgens get moet de persoon zun aangevallen en daarna door het slaan bewusteloos geworden zun de dood 18 echter ontstaan door veidrinkmg Door veraohiliende steenschilftrs welke aan de handen van het luk getvonden zyn constateerde get dat het slacntoftei op den weg bcwuatelooe ia geslagen en aar na naar de sloot is gesleept De heer Schouten arts te Leiden legde een geluke verklanng af Van zwangerschap was geen dpiake of nchoon volgens de deskundigen de mojte lukheid wel kon besitaan dat oeki zich daarover ongerust had kunnen maken De deskundige Hulst achtte ait zelfs waarschunluk De scheikundige A fachirm pi of dr Westei en dr K Hochat hebben de klee deren van bekl onderzocht benevens een aaLtai voerwerpen als steenen en een mea Op de kiel van bekl heftKben zu vlek jea menschenbloed gevtniden die echter den indruk maakten als waren zu er langs geveegd en met er op gesjMt De mogelykheid ia met uitgesloten meenden deskundigen dat bekl s vinger bloedde en ht dezen aan zun kiel heeft af gowogd De zakdoek van bekl is onder webt en vertoonde een bloodviek Des ndigen kregen den indruk dat deze zak doek was mtgewasschen want zii voelde vochtig aan De officier van justitie mr Van Iraa oeg bekl of hu bleef bu zun verklann 81 voor den rechter commisaans afge d dat hU niet wurt hoe het bloed aan jöa kiel was gekomen en dat hu den zak dortt had willen wegwerpen Bek bevestigde dit Ook zou hu ge fd hebben dat hö Jaloersch was ouiaat tv met den baas ngang had pit ontkende bekl echter stellig ln het Terdere getnigenvertioor werd o r bekl verledien weinig goeoa ver klaard hu werd driftig en wellustig van aaid genoemd Het O M eischte tegen hem 20 Jaar ge v iuteni8stï f IB verdediger mr Rolandua Hagedom gt lat er geen enk bewfis la ferd voor beklaagdes schuld on pleit da vrtspraak UHspraak Dondentaff 27 dezer f N R Crt STADSNIEUWS GOUDA 18 M i 1920 Hinderwet B en W brengen ter algemeene kennis dat op de Secretane ter visie is g egd een verzoek met bgiagen van de Cialak Con densed Miik Co te Kotterdara om vergun ning tot uitbreiding der bestaande fabriek van zuivelproducten melklabriek in het perceel geiegen lurlsingel Sd kadastraal bekend bectie k No iiüit Üat op Dinsdag den 1 Juni 1920 defl namiddags ten 1 Mi ure op het Kaadbuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunmng m te brengen en dat gedurende ctne dagen vóór dien dag op de becretarie der gemeente van de ter sake ingekomen schnlturen kan worden konnis genomen Koepokinenting en Hcrinenting B n W brengen ter algemeene kennis dat op den eersten Vnjdag van elke maand dea voormiddags te 9 uur m het bt Cattia rina Uast ot Bestedei mgenhma aan de Uosthaven No 10 voor letier die zich daar voor aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zk h geheel kosteloos te doen inenten of hennenten CremeeniebelastingM Tot noofdcommies chef van de nieuw in te stellen afideeiiog Belastingen enz waartoe de Raad onlangs beslolea heeft 18 benoemd de heer R A Hagemeyer thans werkzaam a eerste conim es ter gemeente secretane alhier Aanbesteding gemeentewonmgen Bu de heden ten stadhuize alh er gehou den nanbcjteding van d ti bouw van 104 g meenteluke volkswoninf en in het kwar tiei Kort Haarlem 19 mge hreven door Massa A iii r 4eik dwundrethc ƒ 92b 78 J J Duym en H Ztn u Czn Oouda ƒ 974 800 D Simons Üud imuh land ƒ J82 000 Waleman en Oosterhof i chieilam ƒ 984 100 i tj CcHman Ln otemeuer Alten ƒ 99 MKfU K Hu ig tad hekelingen lUOUOOO Ü v Leeuwen Delft ƒ 1004000 J V V d Schoot lil burg ƒ 1011000 Gebr F en W v 1 Bosch Doidrecht ƒ 1 018 000 J A Mol Breda ƒ 1025 000 Gebr v d Merwe Dubbeldam ƒ 1 ü2t uuo D Jansen en n Aalten ƒ Ild2ü00 Perceel I J Verstoep en H Zanen üou derak en Gouda ƒ 2b2 00 J Stuurman Ammerstol en A v d Meeden Hardmx veld ƒ 269 800 L t Kugt Bodegraven ƒ 274 900 Perceel II J Ameaa Gouda ƒ 79 960 De gunning zal nader worden bekend ge maakt Opdrachten Boawwerken Door de Directie der Kon Ned Petr Mij te s Gravenhage is aan de N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst alhier biJ onderhanusche in schruving opgedragen het uitvoeren van verschillende werken op hare terreinen te RotteruamCharlois n wel a hat bouwen van een rajEfmiwegebowv voorde som van ƒ 59056 b het maken van 3 steigera voor de faom van ƒ U7 843 c het maken van 4 gvwapend beton fundeeringen voor de som van ƒ 4 39 § d het bouwen van een trumble oven het uitbreiden van een ketelhuis en het uitbreiden van een schaftl dcaat met blibe hoerende werken voor de som van ƒ 269 43 Aan de N V tot Aannemina van Wer ken vJi H J Nederhorat alhier is opge drogen het bouwen van een geheel n tniw Havenveem voor den opslag van katoen aftn de Waalhaven te Rotterdam ftlaatschappy tot Nut van t Algemeen Gisiteravond hield het Departement Cou da tier Maatachappü tot Nut van t Alge neen een leflenvergadennK m de Sue eteit De Reunie De voorzitter de heer A H Teep open de de vergadering waarbu hu in t bu on er het nieuwe bestTiursiid dr J G Rups an harte welkom heette VenvoUeus werd uitgebracht het jaar veislag van de Nutsapaarbank over 11 19 Hieraan is het volgemle ontleend Het aantal miegpostea was 45o4 met een totalen inleg van ƒ 0 091 23H iiet aantal terugbetalingen bedroeg 1440 tot een gezamenlyk bedrag van ƒ 216279 87 Op 110 zittmgen wenden dus behandeld 6994 posten met een waande van ƒ j44J7113 De gemiddelde mltg per post was ƒ 72J1Ö en de gemiddelde teniigbetaiing ƒ 149 öO De gekweekte rente beUep ƒ J884o53 waarvan aan rente op rekening van de in leggers werd bugesohreven ƒ 20ö3Ö 76 De renterekea ng toonde dus een voordeetig saldo van ƒ 18009 77 H De administratie en andere kasten be droegen ƒ 370 58 joo it de exp oitatie een winat heeft opgeleverd van ƒ 96J9 19 Na af over en busohruvingen geduren de 1919 bleef m t reserve fonds op n De cenrber ƒ 187633 97 H De schuld aan de inleggers bedroeg op 31 December 1919 ƒ 762167 20 da ƒ 134147 10 meer dan op 31 Dec 1918 De gelden waren op ultimo December 1919 belegd als Igt Hypotheken ƒ 473908 Prolongaties ƒ 10 000 DepoMto s ƒ 97 000 contanten n kas f 21999 75 rente te oed ƒ 6672 99 Debi teuren hulpbank ƒ 6658 86 effectm ƒ 273 451 en Huuen ƒ 10000 Tegenover deze bezittmgen staat de schuld aan de inleggers ak J 762 157 20 xoedat het surplus op ultimo December bedroeg ƒ 187633 97H of 18 06 van het bedrag aan de Inleggers verscfauUl gd Rekanmg en verantwoording werden goedgekeurd met een woord van dank aan den boekhouder en den aceoutant voor t zorgvuldig beheer Die iirtTedeBde eonumssarissen der Spaar en Hulpbank de heeren AE Steens9W O J H iüwon K F Cambier van Nooten en A Goedewaagen As werden Iwitwnoeaxl De Besebriiiingabnef voor de Algemeene Vergadering van de UaatschapptJ tot Nut van t Alfremeen dé 26 liet t s Gravcohnge gehoTjden wordt Ivvwdeigeen stof FINANCISELB BBRICUTKN vttlkt bj n de rk in e at aeii van lidv wimi trti wwheoko liod ontvaii Ba ijti lioogiHTwaaffdii dfe den niutot droef vhu Ru M kiw4i raal werd doog bot Me iro o1U ki Mlttl bigehaald hjt w d tpeen pruüft aUe feèioucbMtu llediiui ibiiitf wa fflcvpüe ki he Öln t piwiijk Pahji in èe Maliol an weJi voor iedi to gwikrtljk wan ViBinew d h er ooftoeit tn livo waawp vi e Mlorl Il A WOHl k v rw phi TWEEDE KAMER SStting van iMÖen Aan de onl ia de Lager OnderwUawet Het amendenient OseeiKlorp üd betreffende de vastlegging der 4 olItlelce neutraliteit van het opeikbaar onderwUi wordt verworpen met 51 tegen i4 item men Het amendenmtovan R vesleyn cp om te doen vervallen dat t opent aar ondetwUa moet opleiden ook tot chrisielUke ueugden wordt verworpMi Het amendement Ossendorp s d tot veriMtering der peaaioenbepalingen wordt ingetrokken nadat de Minister liecft betoogd dat deze kwestie beter behandeld wonlt bU de herziening d r pensioenwetten De vergadering duurt voort la i 1 I 1 ua TBLEGRAFiaCH WEBRMUeHT KERKNIEUWS Uoog t atwhl 763 8 te Hanarauta Laaidt Btsul 788 0 te SMnawar Vwwachtiag tot d n volgwéan dax Matige t del k wellicht krwibtlg ZuidelUke tot Weatdljke wtnd b t okk n tot awaartiewoUtt regmJraiaB ieta koeler BDRbERUJKE 3TAMa ONZE DRAADMX ZE DIENST Britsch afievaavdlKde fai Henxarüe l l llimi lN 18 Mei IIMlIllt a t t I Uanieveld en R G VeeiwMn H Mil Maria llinwnlli l latirfna d v K T Vt Kalxl es M 11 V rrededk z V i I Mak i A U Wout M lll bl N lil Mc4 llitloaa van Uu geh iwl W Mendij k II i 17 Mat J eoliilB ai llirtmii iiS UOPDAPEsr 18 Mol We wood do tol Ier van do a vaardIging der Brilndio Ar 1 €MerMparlij dHe do lloitigioare inieraeeTii 0 aii u wil t eziaikigiQm to bier tf teravoiid aaaeekomtai De Tredérinrettl ADVERTENTHNi AdvCrtentMn en abonnemMtai op dit Uad worden aanKenonMn TMr BcrkcnwoudeDoirp door A B O O M Berkeawoud f roor Beikcnwoade Aclitcrbrock do4r J NOCH EN BderMhc StolwUk BOi lUl t l Iti Md Het Footafche ki e graalageintrahap in Div iiÊnisttw vao IjauDmuw RuliWtek ze tte ln de volicaver gader ig in dt Debrecztvi idtif dalgoen der in iVtwealllfei goeloien vrtde vertlrag ii in staat zijn tn FuxOpA viede teAdk ppi a Deze vfidfoverdino en lelden tot hfl voort dtireii van den ocHlogMoeeUnd luiropa rtUuat ao0 voor groote oinwente iigiLm dltt li t ittit igMipiiiit voor een alig 8ine i vrede v nirefl 7ljn i 200 f 100 ln ittt dijor dB ofartetulijk nadomoleiu ge or atiiH v rdt voJtHbljtyii comst hkkC de mt iiirter voor Cultuur HaJier etvn rede waarin Itlj zioh bezlgtiie4 l met tK H MlKOarwhe vTedf i etvlraiji HIJ vtnrklaMde dat Ofig rlJ inci ifi rest van zijn krooht luow wwkeren Wij moefcn btaA kraöH bewaren tot ilen tijd waarop wij op auoooe nwcen hapei H tj mogien d opbrengst van de V niefiidtATtf aarde van Honfpaiijo bodtm iiifi op oultodarlUoame wijzt aJ i buit lot t riMHi A n oiiztt horigerigt lniirt n dl tteolitx 11 WKUWendfif roolcen osnjmon f liikkif vntWIend o ii4eow kunnen k og roovifi Rede van FodL nON IH Md Mhawolia Vk Fwb heeft dl I 0 lecitHUMUli fnd uttyi dl gi roept ii rar ii bet v ult Hai d K vt i 1tdf n tot gi ri prok tl Ht mmi retk v i riii c Hti Ivritaalit lijk w rd oiivlt rbnokt L dwr ttx uii bigiiiien iiHtw en Hij Ik rwii t rdt aain d d4 i l m tUe dt rtohool Itlj de v oorf ere4diugi Tictft t wei n efi iben ht t gltwitirijkfl i liruik doarv in gemaakt dt or uua nKJi iLk JoHre lil dt gn was lvellp VTanjtiry en l vollf iilj ontvoiivvtl voor d ongPhri hot I fiogiraiim i dat in dt komendn jai fn mn word 11 iirtgicvo nl hJ weoft op dt nood ikdikhiui ailf in 11 i 1 uiortvki n pbvfi M4w kwaUteJten der eit A te ontwik C IiMl Nieuw Hongaarsch kablact I ON m W n noedapM wordt gt Mn Fm mouw HongaarrJT li k iMm t i i vorto l onder voor l lor U Jmp vnii Tt lek LAATSTE BERICHTEN ScnaatvetUcsliigcn ki België HKI S i I 18 Mf i Iwlcffavond Wif tjn offii4twit de uJt4lag n van dit gie liH ltotli kn 7 na at v rkb Ziiigen van Zondag b kiui ftiniAki hr zijn iiiigfbrathl 250 f t waaivnn vtrkregien de KatlioJl kcni S J 47l 4 It UlM raltn iAim t n iK MMdenNWn den ïihi itq wijl h2 420 i ln tdimeo zijn iiltiöJwTwIi I e iit Hde ler Iwlrot gi M 4 2 oodai fpukozen 7ijn di kai Mlli kwi HaU t n Ht4 tnhoiit dt ilxwnlcn Huvn iiant van dt e d en IX pagie Il iitKeiri en zijn gv k £e i dt HOi4 iilxt pljtr tn dt katiioltBk B v K AnaKUstcn itearreateenL lMKn 1 4 N Zph ledm van di na arohi twlM lelerallis zijn 9MTT et t€ t Ernstig aatft ongelak 2 doeden 4 gcweodsa Ifeii iiieUt onx ti t Koerinond Ht hii naelii i I liwcben Me 4 td tn 1 t itut n auto vm de laMek Hét smW w Mto ieti perranen bt vou4k 1 oin0i lngpn F r v epd i 2 perMoat gHÓoaé i eewm V in ben l teef onfrdeerd PtMterfocat Mom van de Wstenng H t D Bureen meldt on uit I Ireebt ar atle r k inn eltingen en vele parttcn liere wooimfm wapperde hrdtfi In vlag iitet dm pauaelljkeiv wUnjpet ter felt m httd v Hl M zHvtvM PriMlflffoeet val den AiarlMbiMebap van I krabt MMi 4r neiir Van do Wipieiiiif Heleoinofigm werd In Kfih Jlif Ioor UouB an tlei Wetertng Mn pontUt cale Hoogwi oplilriib J