Goudsche Courant, dinsdag 18 mei 1920

s T f y f y U 14317 Bg akte dm 20 Apnl 1920 voot den ondergeteflkeadon ootarit verleden Is opgericht DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DEGODDSCHB MACaiNAIEOAKEK NETTEN FABKIEK voorheen J Koetksoïvjr ëc Zoom geveitigd te Qooda welke tkte II rplaatit in het bijvoegsel tot de Nudei Uadtrbe Staatscoaraot van U en 16 Uei 1920 No 93 R W H PITLO 3706 17 Notans VERTROKKEN C J LANOOY Kunstpottenbakkar naar EPE GId KUNST en OEBRUIKSAARDCWERK voortaan lleen verkrijgbaar In den J705 ÜO MODERNEN KUNSTHANDEL B BORGER ROSKAM Sulkarzlakto bloadarmoada impotaatie hoeit bronchi tli aahtnia iheumatiek uunliia jicht laTaraiakta varatoppinK eeieam en alle hold baanl haar en anuitlekten adanpattwe ran anc Spoadite en volkomen grnaiing dar amatifata gavallen par brief door deweadaihara idaiitanaxtracten van dokterDAMMAN veracUlIend voor elke liekteMan Traia eirailaire No W met bewtjienaan bU dan haar J 8NABIUE Gr MarktT Sattanhan aiat aaawkaarifa amaekrttTkw a alaMe MO U CRABETHSTRAAT 5 DmkkerU A BRINKMAN ft ZOON MARKT 31 GOUDA H t het aannemen van DRUKWERKEN In elke tewenachte uitvoering belaat lichte HAASTRECHT de heer J SCHEER 2703 20 Chr Zang vereeniging HOSANNA te BOSKOOP VRAAGT voor haar Vereeniging een DIRECTEUR Brieven aan d n Seor J VAN GEMEREN Steden 13 Boskoop MARKT GOUDA Hal BPtfoteta veoraaaniata Oirain dat ooit odarlood baaooht HAGENBECK tirous ARL uit TCLLiasEM hil HaüBune 150 PERSONEN 70 PAARDEN 40 WAGENS VRIJDAQ 21 MEI 1820 om 8 uur FEESTELIJKE OPENING REUZEN PROQRAMMA Oebrosdtrs ENOEL Partara Asrabaian M anmmora IS ttraotlaa SAXIM I M ADOLF HESS Da man dis sp Int hiafd leapt VrgiiaM sn Sskaalpairdaa S FINLEYS I M BBtTHA ICIownsSPICHALSKY t dskbals rakhirnsrt PKferasr d tar KIKI KOVALEtKY FAMILIE RIEFFEfllACH Bm V da karoaindBla KUIISTRMOKHS dar warald M w nld k reamda d uaari TUOIKS LKBUWKN P U8IKBEN OUrANTEN KAMHELEN DROMA O DARHSEN ZEERA B HARTINI Uisniraad Kuaatflstirljdsr MARY tn ROSY Mitt ASTORIA Damss Acrsbstsa ta paard Scheslr dBtsr ARTHUR SAXON mm W dm torfcata moo dar laaraldi NX ZATERDAO 22 MEI ZONDAG 23 MEI Ie Pinksterdag en volgende dagen om 8 uur precies 6I0OTE GAU VOOKSTEUINGEN net Reozen Programina ZATERDAG 22 MEI BRILLANTE MATINEE MAANDAG 24 MEI ORI i Ulil t li t ffd Pro r Mnia wmn Toad PIIIJZEN OER PLAATSEN QiUrq ilMnpUaUeo f O 681 III R ii M Il RlBI riTOl I RaD f3 iStaUciUeDum ncrd r3 8O1 Lote enummcrd 3 SO SMllei en Lo e plHtica be preek eld 10 osat ext PUatien verkr CfoHr d e iil v n af 10 var r m aao de CIRCUS CA8SA n bij MARRUS Slgarenhandel Hoo itraat 6 Voor de Matintfa betalen kinder n bencdan de 12 ar ii pf ljx op alle plaaiMa D Celijki viB l l BMT Qrool RapetJtie met Stallen en DiereabMichti tB Op Malinée da en Bkel StBl n Dierenbesichli iB ToeiaB apnjaeB Kinderen Uf eMtt Volwaneoen 31 GOED UIT6EV0EID DRUKWEIIK levert vlug en tot billijlten prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Uok na liclite gevallen van INPLUBNZA of aiHBF laat de eetinst dikvljli nog gernimen tyd te wenichen over GEBRUIET DAN Dr NANNING s KINADRÜPPELS deie brengen do maag spoedig weer in orde Alom verkrjgbaar i f 1 30 per flacon Ken lette op den naam Dr H NANNINO buiten op de roode dooi 1990 Dr H NANNINO PMrm Clieal Frtrirt DEN HAAO 1 86 Bij GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatschappij en Boekhandel te Amsterdam Singel 80 Telefoon 6460 Noord is wederom verkrijgbaar Het wereldberoemde boek van Prof Dr AUGUST FOREL Het Sexueele Vraagstuk 16 20ste DUIZENDTAL Van dit werk word n lu Nederland binnen enkelf maanden VIJFTIENDUIZEND EXEMPLAREN VERKOCHT Gebonden In st9vlg n linnen praotiiband VIERDE Vjjfduizendtal VIERDE Vjjfduizendtal Prijs f 12 50 Belaaltiaar id i loaaoilelijks lte lemiijflsy fan i 2 50 ol a coDlanl Hat complete werk wordt direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet toegezonden ook wel leti van behooren Ie welen Men bepaalde er z ch echter loe met van dat onderwerp Icchti de phyiiologiicbc en mechan scbe zijde toe te lichten en verloor daarbij hei hooge belang uil hel oOj dal hel uok op Ik ander gebied voor on heeft dachl alleea aan hel aan gcname en gevaarlijke ervan waardoor xoo licht een ongesoade nieuwigierighetd bevredigd werd en vergal dat volgens Prof PAOLA MANTEGAZZA voorlplanlen leven ia Dil begrepen te hebben ii de groole verdJeniie van den geleerden ichnjver an dit werk Met dit r rk wordt aan hel ontwikkelde publiek de e le cDheid feboden ooi met al between rechUtreeki of zijdeiingt van nabi of van verre tncl hei S Blacbl leven in bcireliking ftaei kcnnii te maken dat ongeveer een kwart eeuw geleden tol grootc lehiide van om volk oog in zulk een diepe duisternia gehuld waa waarin vol eai de opvatting dier dagen alleen de onlncbt of hel toeval Ikht mocht vcraprcideo Schroomvallig lechti voelt voor voetje ii men er edcrt IOC overgegaan een tip van dien dtchien luier op te lichten n IB hel Uuitit x a xclfi de angtlvalligiten de acblerli k ten lot de erkeooiog gekomen dal faun jongena en roeiajet er Enkele hoofdstukken uit de inhoudsopgavOa HOOFDSTUK IV De gealachladnrt 1 De geilachtidrift van dan oaaa 2 Da gaalaebudnfl van de vrouw 3 De flirl HOOFDSTUK V Da aexueele liefde en de oreHge ver chi n elco vaa de gealacbtadrift ia hel zleleleven van dea menscb Alfeocenheden Oe eezueele liefde a De phymcbe verachljnielcB der aesueele liefde bij den nan moed voort planiingadfifi ijverzucht lextieele anoeverij pornographlache geeit acxueele huichelarij preutachheid en tcbaamtegevoel Ón gehuwde itaat t De phyaiKhe vertcbijnielen van de aexueele liefde van de vrouw oude vrV tora paaiivileit en verlangen sich overgeven en dwepen panloffclbuwelijken zwangertchap en moederliefde apenliefde routine vrouwelijke jalouaie coquetterie vrouweliike preulacbbeid en acbaamtegevocl c Felichiame i Betrekkingen der liefde tol den godidienit Voorbeelden uil bel leven t 27 HOOFDSTUK VI Ethnologic oorsprong en geachledenis van hel aezueele leven van den meaach en van hel huwelijk 1 Oorsprong van het huwelijk 2 De oudheid der huwelijks lastellingea 3 Critiek der proinisculleitsleer 4 Huwelijk en ONgahuwd Biia 5 Minnen vrijen eni 6 Bekonngsmlddelen 7 Vrijheid der keus 8 Gealachlclijke teeltkeus 9 Wel der oyereenkoniit basiaardea 10 Verbod van het huwelijk tu schca bloedverwanUB U D rol vaa het gevoel ea de be rekeaiag bij de geslachtelijke leeltkeua 12 Roafhuwelijk eB koophuwelijk IS Teruggaag van het koophuwelijk huwelijks goed 14 Huwelljksplechligheden en verlovingsgebruiken 5 Bijdrage tot de geacbiedenis van het buileBechielijk geslachtsverkeer 18 Terugblik 19 Bijlage Invloed van het ras op het getlachlilevea HOOFDSTUK X Het sexueele vraagstuk m iijn verhou diQg tol geld eo bezit geldhuwelijk prostitulien koppelarij t wezen der cocotlen en mailressen HOOFDSTUK XI Invloed van de uitwendige levens voorwaarden bij het geslachtsleven Klimaat landleven en ladileven eenzaamheid gezelligheid co fabrieksleven Land looperij familie Zero Amerikanisme Herberg en alcohol Ri k dom en armoe Adel en stand Individueclc levcnswijie lalar neten Allerlei HOOFDSTUK XIV Geneeskunde en geslachtslevea Alge meenhedcn Middelen voor hel regelen eventueel verhinderen der bevruchtingen Hygiëne van hel huwcliik Beroep geheiaieii van den arte Behaodeling van aexueele ziekten HOOFDSTUK XIX Teruibhk eo perapeciicf vaB de loekomit Utopische gedachten over het ideale huwelijk vaa de toekomst 2468 270 GOÜDSCHE COURANT BESTELBILJET Ooderg teekenda wensobt van GEBR GRAAUWs Uitgevers My en Boekhandel te Anuterdam Singel 80 te ontvangen en te betalen m 5 maandehjksobe termijnen van 2 50 of a contaot I ex Het Sexueele Vraagstuk door Prof Oi AUGUST FOREL gebonden In stengen Imnen pfaohtband voor den pigs van I tMmt NAAM WOONPLAATS DaaikalsB wal alat Tsclaatd aidt Ut 59e Jaargang Woensdag 19 lei 1920 G0I1D8CHE COÜMW TToor Cro d d SL © an Oaaa stxelcoan 3Srie CL txrs eon ci extexiLtieTola cL BKHALTB ZON EN FEESTDAGEN TERSCHUNT DAGBLUKS INGKZONDEN MEDEDKRUNOBNt 1 nc 1 UB alk r mwr f9M Op ét voarpafiaa SO hoogar Gewoaa advartantiea ea lafetondM madadaaUagaa btf eoatract tot aar faraéicaerdaa prUs Groota latten on raadaa wordaa baraksad aaar plaatimimta Adverteatifo kuauea wordaa lagaioDdaB door tuaaebankomit vaa aoUada jalaraa Advertaatiaburaatu ea oaia Agaatan AVONIfEHENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 per woek 17 eeot met ZoDda sblad pir kwartaal 2 M per wsek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt rriaM par Po t pét kwartaal 2 75 met Zondagsblad 8 40 AbfaaeMlwtea wordea dagelvks aangenorneiL aan ons Bureau Markt 31 GOUDA h f BBM agtatea dea boekhandel en de poatkatitoren ADVflttTENTIEFRUS Uit Gouda en omatrekea behooreode tot den hezurgkring 1 i regeia ƒ 1 30 elkan r gel mee ƒ O 25 Vaa buiten Gouda ea den beiorgakr ng J 4 regeU ƒ 1 55 elke re el meer ƒ Ü 30 Advertent en van pubUeke vermake ijcheden IS eeai per reg l AdTarteatien in het Zaterdasnununer 20 byslag op Jen prtjs u £ Itoiacti Tctef Intcrc 545 Bureau MARKT 31 GOUDA Adminlstftilt Tetof Voorbereidingen voor Spa Overwonnen teleurstelling Herleefd optimisme in Duitsihland Voorstellen dei Duitsche regeering Polen niet uitgenoodigd Engeland heeft Polen geholpen Een nieuw stiudmiddel Het pieces tegen de oorlogsnusdadigei s Beraadslagingen over de staking begonnen Het weiii in de gasfabrieken hei vat Viees voor t tmlsjewisme Du razzo bezet Hongaigé zal teekenen ONS OVIRIICltT and Veigemakketykjng van het veikeer tusËehcn het bezette en het oaboKette ge bie l Ton aim zien van de conferentie te Spa rfeet WAf noff te melden dat naar de Oost PruiBi che benchtendienit uit den Poolfachen RykÉsdag vemeefflt Polin niet uitgenuodlgd zal worden tot de cnferen Ue te Spa Eiigeland zou uch tegen de uit noo lig ng ver t hebben De houding d e Engeland tegenover Po len aanneemt is zachtst gesproken zon leri ng i ioyd Geonge heeft enkee maan ltn geleder Polen opeiilUk aangeraden redt te sluiten met zthi naJbuien en het ajle hulp ontzeg Desniettamm bleven ge luchten loopen ovei Amerikaanschen en Britschen ateun aan Polen wat te Londen voor zoover het Engeland betrof voortdu lend werd tegengesproken Thans echter ie de regeering door den mano gevallen itieldt de correspondent van de N K Crt Ze kon de zaak met langer verbloemen nu Barnes een lid van het vroegere oorlogs kabinet categorische vnwfen stelde Bonar Law gaf toe dat Engeland negen maanden geletlen aan Polen oorloRsvoor raden verkocht heeft die nu vereeheept worden De aanleuling daartoe was Ie toenmalige verwacht ng van een inval in Polen en de randstaten De verkoon was onvoorwaardeUik Het wm dus inbreuk op den goeden tiouw zün om Polen lu hii de verscheping belemmeringen in den weg te loggen I aw s mededeelingen habben een nynlü ken indruk gemaakt vooral door hun te genstelling met voorafgaande beweringen Donderdag zal de zaak ampel be proken worden Lord Rober CaciL df onafhwjie ItflH Tfbei 1eii en de arbeiderffpartii zullen de gelegenheid hebben met eenige veront waardiging het geweten der natie te la ten spreken Tegelykertyd duiken ook andere bench ten op over de hulp aan Polen Zoo heeft Ie Poolsche gezant Sareta aan een lourna I st to Weenen meegedeeld dat de Poolsi he m n ftter van bu tenlandtwhe zak n Patek op z in reis naar Parlis San ilemo en I om bil de Ie denA staatBlie len van dp entente een volkomen bejrrio van de hou img van Polen gevonden had Het Pool ohp offensief tegen Soviet Rus and was gebilllikt als een noodzakeliike verdedl g n pRimaa trege In andere kwehties werd ook met de Poolsohe belangen rakenmg gehouden D Raad van den Volkenbond heeft zich n een geheime zitting bezig gehouden met e Poolsch Russische kwestie C erzocht vvei I een mededeeling der Soviet rpgee r ng waann Tajttsjerin verklaart De stilzwijgende steun byna ovpral aan het Poolschp offensief verleend iTpende myn oogen De Sovjet regeering is byge volg tegen toelating in Ruslanu van eik tammifisie van onderzoek die onder be schrrmmg van den volkenbon I staat Daarentegen zullen de vertegenwooi 1 arers van Ie trade unions wel worden toegela tem Balfour WTlde deze mededeeling be antwoorden Anderen waren daaiteren De Polen hebben een nlevw strddmtddel ontdekt waarmee xe de bolsjewiki bi kam pen Men zou het burmJiartigheid kun nen iu emen wanneeir verstandeUlke ovmwegingen met zulk een groote rol sipeel den Polen beeft in het geheel ongeveer ii 000 bolajewisfaaohe krwiwevangenen gemaakt Dezen ontvingen In de kampen eerst een bad ilaama werden zti gescho en en gedurende taen dagen onfvingen ui overvloedig te eten Verder werden ziJ van wgaretten voorzien ontvingen onbeperkte iM vegingsvi ijheKl t nvyl propngandistl cl e Vlugschriften onder hen werlen ver pre I Nadat de krygsgev an genen t en ogen goed govoed waren werden zd voor z ien van een brood en een zak iwut het laatete is uitermate achaarsch n sovjet Rualand en ten slotte werden s j bU het Njomandatlal tusschwi het Poo sche en hoiisjewjfctische front in vrijheid gesteld Polen denkt dat die aldua goed doorvoede kiygsgpvangenen ingeval zy weer jn het bolBjewostischc leger worden ingelijfd alle muldelen te baat zullen nemen andermaal de gasten van Polen te worden Behalve tegen sovjet Uusland wendt Polen zich althans m t geheim tegen Duitirfhiand Van de DuiitachJ ooIache bot wngen n het gebied waar een volksrtem m ng moet plaats hebben hebeen we reeds nee malem gewag gemaakt Thans komen weer berichten over cage legcldheden te Manenweixlan en het vu en van een Poobwh document waaryit blykt dat Pilsoedaki aan de samenzwe ui f in Opper Silezie heeft deelgenomen in het document wordt de wensch uitge Irukt Opper Sdezie aan Polen te hechten Van het plebiaeiet in Oaat e West Prullen schijnt voorloa g aieta t sullen komen Dt president der intergeallieerde com miBsip te Marienbunr verklaarde oiui Du t sehe peravertegenwoirdigers die door het Oost en West I ruisische gebied reisden waar een volksstemming moet ulaate v n den di t de beshsdng aantraande het tUd stip Ier stemming te Par jB ligt H er maakt men geen haast wanneer het geldt een raak die nwgeliik te gunste van Ihi t chiand kan zyn te regelen Meer is men er op bedacht den vroegeron vliand ie straf ton v Ite toe te d enen Door de verl and ging van de definit evc liJirt met Ie n imen van 45 oorlogsmlBdadlgern is mon op dien weg weer een stap gevor leid Naar aanleHlinjr van het overhan li gen lazer lyat legde Bonar Law in t Brit h I ugerhuis een verklaring af waarin hy o a zeide De geallieerde regeenngen hebbt n terzelfder tyd verzocht dat de pro eoiluie tegen deze personen voor de reobt bank te Leipzig zonder uitstel zou begin nen De geallieerde regeenngen hebben z ch bereid verklaard alle bewd materlaal if levoren dat door het hof te Le pxig aou kunnen worden gevraagd De geallieerde ege ringen hebben zich nl e rechten voor beh iden welke hun worden toeirekenH volgt ns art iZS en 229 van het verrtrajr van Versajlles ind en zy met cvredMi lijn over de pioceevoenng van het hof te 1 eipzig De Fransche Kamer is gJateren begon nen raat de behandeUng dar aü u tcrpvUatioa over de slaking waarby bet nog al warm toeging Meermalen ont tunJ een heftig tooneel Den radicaal socmlittt Du lafour die het optreden van den C G f vurdedigde werd het spreken onniogelitk gemaakt Hy moest er van aftiien zyn rede voort te zetten daar de voorzitter er aJet B slaagde de mat te herstellen De Iransohe bladen zijn met bun afkcti nngen over de resultaten van de Hvthe ctmferentie wat voorbarig geweeai zooalw ze nu de eerste teleurstelling voorby Js zelf moeten erkennen Achteraf oe chouw 1 jfi de uitwerking der besprekingen zoo kwaaifl nog met de Parysche Beurs bjykt er buitengewoon gunatig op te rtageeun iwat al veel gewonnon ia Na de scherpe opmerkingen aan Miilerand b adres Mordt it veel ibecritiseerde premier nu overstelpt met pluantipjes Men prust hem omdat h met toegegeven heeft aan de Erngelbche voorstellen om de globale som op lUO mjl iiard te bepalen zomler rente Met het be drag dat thans vastgesteld is i nd en men inderdaad de Duitsohe vordenug on mi idellf Jc disoonteeren kan voor den her bouw van het Noorden heci wat te doen vindt men nu Eersl haetta het dat met t kleine bcxiruig ni ets was aan te vangen ji ihFter toont men ïiüh nog eenigszins ongenurt pnmo of hn gelami het systeem wjiarvan gedproKcn s en dat de betalingen loor J rankrulc aan Engeland te doen van de Duitschf betaiin gen afhankeluJt stelt wel defin t ef i t t aangenomen waaraan sommige uit ngen in Lngeland dat eerst Amenka nog jre raadpleegd moet worden zou doen tw ife len en secumdo of voor do ln uj lat eleemng door Daltschland uJ te geven de nood ge nemera zuilen worden gevonüen Men vraagt zich af of een internat onale Ite King te plaatsen zou zyn voor een oo enorm bedrag alt 120 milliard murk xoud hetgeen tegenwoordig 600 mil ard mark vertegenwoonhjft en met zoo problema tieke afbetalingen van 20 mill ard jaarluks la Duitschlan 1 zou moeten afdoen Ook oppert men zegt het Hbld Ie vrees aat de ntemat onale beaprekmgen met de neutralen d e thans meer dan oo t noo iig worden zullen strekken tot eei riieu e vemndering van het met EngelanJ vast gestelde c fer Venier wonlt met alle waardeering voor het te Hythe uitgewetk ta stelsel dat aflbetalmg van de iranache sdiuld aan Engeland van afbetaling der Ouitsche öchuld aan Franknik afhankoUik ïtelt opgemerkt dat het gevaar hien an lï dat men aldus komt tot gele deluke u t wisseling van alle internationale schulden me van Duitschland inbegrepen Voora Bamville m de Action Frangaise spreekt aeie vrees uit opmerkende dat dt theor e M de schoone lei sinds eemgen tii I door l Ie financiers der wereld wordt epreitkt als het eenige muddel om het econom sch evenwicht m Europa te herstellen maar Mt dit stelsel voor Frankr k het meest eel g s HJ drmgt bovendien er op aan aangesien immers de somm n door men de groote hoeveelheden Komi d e als waarborg door Prankr k naar de kelders dpr Eng lsche bank overgebracht zijii isal teiugviagen een bUikbaar iron sen verzoek Vlaai lilt blukt dat ook na de overeenkomst te Hythe het vertrouwen dat men bier heeft in den fmancieelen steun van Enge land en m liet uitgedat te stelnel neg n et onbegrensd is Dl toonaangevende Parij zenaaii tiin uua wel n et geheel overgeftlagen naai dt nn tere zijde ze zien nog veel onvolkomtn hedtn n de te Hythe genomen bcoiuiten ma hun kritiek ta met meer zoo eentü di afkeurend als onder den eeisten in druk Hoewei de conferentie te Hvthe beves tigt heeft dat Dintachiand over t bi Iia der schadeloosstelling weuiyr d hebben mee te praten heett alleen het h oott Je t ut LLoyd George s meening op de voor naai ate punten heeft gezegevitid een op Lun bme gewekt te Uerlyn Me uiït er weel met eemg veitrouiwen de toekomst uttgemoet zien De ministöi van Uuiten limdsthe aken dr Koster gaf in etn on erloui tot den bericJitgever van de Ihu miiwhe Gdaette del Popuio i n vreugde it kennen met alleen over de ot ibtan iig he t dfit Du tsoidand middelen zal faeko men tot herstel van cun econonlisch leven maai ook over bet verschunaei dat Pi ank rflk genegen blykt tot dat henstol meld te vMerken De uitnoodJging naar Spa ze ie de mi niatc r kan een groote schrede beteeke uen tot verzoening der volken en genezing van Ie landen van Europa Du tschland taat geheel aan de zyde der pol tiek Ndtt ie Spa zu len wy werken gi den zm eene overeenJtumat tu bchen e vo Kfii de € kenu nig hunnei sol lante t en Ie ver i scl te we leropbouw van Furopa lot zoovei m t ister Kostei De Duithche logeer ng vlet z ch ondanks die toch met It hoop te Spa voorstellen te kunnen doen zo moet o a vast staan at Ie re geei ng n Spa aan le Lntente een fman ciftl programma zal vooilegKen zy zal üaarbu eisehen dat de Entente den weder opbouw van Du tbchland met dooi n euwe bezettingen tegenwerkt Het werk van den weleropbouw zal eveneens naiiwkeurg wonlen besproken Verdei zal Dm schland eiBchen verwydenng van alle koloniale troepen uit het l ezette g6bie l Verbo i van lUe actie tot het aanwerven var Du ttche tpoepen voor het vreemdeim ifnleg oen Goefiniatten van alle misdaden e m be iflttf ïebied door soldaten der Entente be gaan zyn l conv misch zal Duitschland de volgende e Bchen stellen invoering der ouoe douane grenzen aan de r jksgrenzen ter verhinde 1 ng van te grooten uitvoer ujt DuitscK Vermoedelijk xal Mdlerand bet voor mernnen te kennen geven de wet van iSM op de vakvereeniging te doen toetiftf jen eu hiaar zelfs uit te breiden Deirenen die zich beperken tot de verdediging van vak belangen hebben mets te vreezen De lar che ga arbeidei bejioion d fiak ng op te heffen m alle kraehtan m te 8 fannen ten einde het ontaiag uua een aantal kameraden verleend ingetrokken M krijgen Wi er siin verscheiden anarchijten gearraeteord wegens betiohuUUgJng van opzet ten van militairen tot ongehoorzaamhefct em opruiing tot moord Boris Soivarlne die eigenlyk Liftohtsta heet rolacteur van Ie Populaire en de Journal du Peuple werd eveneons aangehouden bebehuldigd van samenspanning tegen de veu gheld van den staat Hü is uit Klef afkomstW IMi he n werd een uit tehreide correspon dentie met Nederland in beslag genomen Joiisaelm de rechter van inetructie meent ts doen te heU en met een conplot tot oaiwerpdng v n do regeering en vestiginir van een aovjet stelsel door rerolutle Aaa het complot namen hot comité uer darde internationale deel en de communlstlseha bend der aorjets Daarmee erkent Je ovai h id echter stllzwiigend dat het A V A g en rol ia dta btmtgbam peelt omdat aiet ov inM aovjet atmlvuBt ataa De Itatiaanwhe kabinetscrisis is neg ntet opgeloet Bonraui heeft bedankt vow ds eer een kabinet te vormen waarna de Kon ng Nitti de afgetreden premier op gedrigen heeft zulks te doen Aangecien m den loatsten tlld Mrichel i ne Ualiaan che soldaten door Zutd Sla viücltf bonden m Albanië vermoori rtin ea de rfgoenng van Duraïzo op een Ita aunsi h ultimatum geen tevredenstellend aotw om gaf hebben d Itoliam n Zondag Dura zu bezet A e prottsten hebeen HongarUe niets gebaiit het zul xioh evenals ztm lol en iroeurere bomigenooten moeten oaderwer p n De ondorteekeniQg van het vredeaver drag IS thans een ultgemaakU laak meldt het Hbld uit Boedapest Tot dit besluit heeft os de omstandig h i I bygedragen dat Roememë l i d Sla vie in Tajecho Siowakiie een overeenkomst hsbbt n getiloten om gemeenschappelijk gen Hongarye op te treden als net jiocht weigtren het verdrag te ondertevkenwL Bil tendien heeft Hongarije u t dan wet witknden toon van Jiet begeleidend tchrij ven der Entente de hoop geput dat de mecKt drukkende bepalingen ten gunste van Hongorye jrewyzigd zullen aorrlea Prankryk aan Engeland te betalen gega Weend zun door de Duitsche betalingen Dt secreUris generasl der vredesdclegatie I rasnovsky vertrekt beden naar Parüa om het antnvoord van HongarÜe aan daa Opptrsten Raad te overhandigen FEUILLETOW Oa tragedie van een leven door Dr ANDRé SCHILLINGS m6e de mannen stukken kaas en Met verdienen gmg t nu goed en Grietje spaarde met verheugd hart de met noodfge guldens in een oud sigarenkistje dat ze zorgvuldig wegfiloot in de la van de brood kast te midden van de kleme dingen waar aan ze werkte bij t lampluJjt met onuit sprekcl ke liefde voor t kint e dat spoedig komen zou en dat ze nu verwachtte zon Ier vrees IV Van t Land is er geweest bracht de dienstbode van Dr Jurgen over toen hy thuis kwam minachtend de schouder op halend 3ij zit in dea toren tegenwourdig Voor wie vroeg de dokter gewoon jZ n vrouw verwacht een kind Is er haast by dat It kom heeft hy daar iets van gezegd Goed welke verdere boodschappen Toen de meid d r leitje met krabbela weer weghing aan den spyker en naar achter wilde gaan hield de dokter d r even staan da Zeg aan Jan dat hij terstond inspant en vul een mandje met een flesch wÜn en fruit en Iaat dat in t t1 tuig zetten Knomg ging de meid naar de keuken en volvoerde de opdracht Schokkend door de diepte der voren ging t rytuig den weg langs In den sterrenloozen nacht wierpen slechts de lantaarns van t dokterakoetsje een paar lichtstreepen over t duistere land Het paard sukkelde voort Hinder den toom te voelen met han genden kop Lmdelyk kwam de toren in de verlengde rechter lichtstreep opduiken en tegelykeityd bemerkte de koetsLer het on zekere licht dat uit t raam over de omge ving viel Snel haalde hy den teugel aan en na eenige oogenblikken sprong de dokter van Ie hooge tree met t mandje in zyn hand Wacht htcr maar even iet hy tegen zyn gewoonte De knecht was t wachten gew on Petet deed de deur open De lokter stak hem Ie hand toe en zacht sprekend Is de vrouw niet wel trad hy de spookachtige kamer bunnen waar zatht kreunen klonk uit n onzichtbaren hoek H t daglicht scheen door t hooge raam toen Dr jfurgen afscheid nam hy voelde t geluk dat hy hier gebracht had m zyn eigen hart Peter drukte hem met warmte de band de vrouw stamelde haar dank met t blo zende kindje jn haar arm Van middag kom ik eens kyken zei de dokter en misachien komt m n vrouw wei mee Toen de dag wat gevorderd was trek Pe ter er op uit vertelde met z n blye stem de gebeurtenis aan de boeren die kmpo den dat ze zooiets wel verwacht hadden maar niet zoo gauw en m haar meely ga ven de rouwen eieren mee beloofden melk te zullen brengen straks en boden hulp aan indien hy ze noodig had Haar genegen doen streelde hem en feestelijk gestemd zette hij zich by zyn thuiskomut naast t bed an vrouw en kind en zong z n volle klanken de ruimte in In krachtige blyheid gingen de eerste da gen voorb zotMÏBr eantg vermoeden vaa weg ter zaligheid bereidde en de opening vim t Paradijs afsmeekte Totn de gebeden geëindigd waren riephif Peter en drukte de hand der rtarvMidcm do zyne i t III een schoone zM dte naar God gaat troostte hü Peter Plechtig werd Gnetje begraven met d r kind dat denzelfden nacht bezweek en zeer velen volgden de baar Diep medelyden voelden allen met hem Mt t n kleine j ngske zou Poter voortaan alleen in den toren huizen Nu de begrafenis gmgen eenigen met heen naar huis De burgemeester sprak hara ovei n amiere woning dte hy te z ner beschikking stelde de dokter wdde t kind wel tot zich nemen Al dw woorden gingen hem voorbU Een starre strakhekl ma te hem ontoeganfcalijk voor de vriendelijke woorden die ze hem toespraken De moeder van Grietje kwam het raeht op baar dochters kind opeiaehen T t hardheid van baar stem bracht Peter tot inzicht en hij stemde toe zonder haar aan te zien B Wroogend gevoel loorknaagde hem en toen htj alleen bleef balde hy z n vuisten en sloeg tegen z n verhitte voorhoofd Mn geoaehte hield hem slaehU betig Haar portret had hij met gewhil lenl Dat was hem terstond in de gedachte gekomen toen ïU de oogen voor t laaUt naar hem nehlte iJat waa een vurige weaseh van haar geweest de vier Jaren van hua huwelijk en KH had hem slet vervuld wat nader kwam Zorgelijker jederen d ig beechouwde de dokter t bleeke moe Iertje t schamele kindje dat geen voedsel tot zich nam Peters opgewekte bedr vigheid deed hem het voorhoofd fronsen Met Grietje gaat t niet goed zei hiJ kalm op een morgen l in kwaanen de otsder n onver lhg aanvankelyk een praatio maken TOwer naderbu te komen maar langza wwiiuid durfden ze meer wandelden erkhof op dat onder onkruid en hooge Waplmmen bew 8aen lag Nieuwsgierig n ze de jonge vrouw en t kindje jraaitlen door de deurspleet naar binnen w ze hmxing wiatea van die wondere J Mchen Met hun boerengulheid noodig wJ ® ed8 eena te komen kyken op de roeru en den man mee te brengen ontstond er een verhouding van j emke gezindheid tusschen hen en de T rt voor wie ze een onbegrypclyke ï d f watte vooral toen ze zü cn dat bil uT 8 mee8ter den toren bezoer ïwam en heel lang mot de bewoners rPraten stond in den open hof Van dat r moesten ze de oorzaak kennen Fe j noodde hen binnen te komen toonde n schilderijen die ze met stomme wng bekeken je ze zelf gemaakt uitten ze hun Wioof aan de mogelijkheid moet er eens een voor mÜ maken r een van hen toen begonnen ze allen ÏW T ® ® verlangende b ikken beloofde het hun en teikens kwaT W i i aanzetten voora op den Zon T ö den stand van t werk Ktax m brachtau la hun zakkaa eienst Peter huiverde in z n zorgeloosheid had hU t niet begrepen Maar toen h ging let ten op haar tenger wezen en de bleekheid van haar gelaat en handen hem telkens op viel kwam er een groote smart over hem on Ier te durven vragen gaf hy den dokter de hand by t afscheid Hy poogde met haar te spreken telkens weei maar uitputting verdofte haar geluid en met moeite en inspanning slechts kon se zyn hand grijpen Dan kwamen de uren dat se geheel zon der spreken neerlag in het witte kussen en zonder beweging zelfs als t kindje schrei de zyn langgerekte hongergeluidjea en t oudste jong mee te grienen aanvinf hul peloos alleen gelaten nu dagen achtereen Peter begon te vermoeden en schrik klampte zich vast aan z jn wezen Geen slaap kwam hem verkwikken als h j neerlag op een matras aan t andere eind van t woonvertrek Telkens moest hU luisteren naar de trillingen van geluid die uit de moede borst opstegen Op n morgen vond de dokter hem hui read neerzitten by de tafel en begreep dat hU zwggen kon Tegen den avomi kwam het einde De dokter bracht x a tijding den ouden dorpsgeestelUke mee die te troosten poogde met hoopvolle woorden Peter leunde tegeif de tafel s n blik on afgewend van de moeder en t kindje voor wier zielen de geestelijke afbad Gods gena da en voor wie hü door vuriga gebeden den