Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1920

oprichüng van een alffwneeae SpoarÏMmk voor den Middeart d wiarran alleen middenataaders aandeelhouder kuaaea x n De kleinste aandeelen xUn 1000 voor loopig behoeft maar één tiende te worden ge tort De heer K de Jooff stond sympathiek tegenover het plan ia de circulaire ont vouwd Evenwel z Jn er financieels bezwa ren het xou buv kunnen gebeuren dat op een oogeoblik het vüfvoud zou moeten wor den gestort Dit laat de kaa der vereeai ging uet toe Spr meende daarom te moeten adviseeren niet mede t werkea tot Uitvoering van het plan De heer Houtman merkte op dat oen aantal leden individueel zich zouden kiwoen veiibinden zoo noodig bu te passen De heer K da Jong vond dit met aan benrelenswaaiYl Men weet met wie lid bU ft van een vereenijcing De kas Iaat Ueelne ming met toe De heer Slegt meende dat het prestige der vereeniging etaoht althans te overwegen voor ƒ 1000 deel te nemen hiervan be hoeft maar ƒ 100 te worden gestort De heer Kamphuizen merkte op dat niemand uit de combinatie van wie de cireu laire uitgaat bekend ia Besloten wenl een afwachtende houding ten aanzien van loze zaak aan te nemen Thans was aan de orde de benoeming van afgevaanligdon in den Mlddcnhtandg raad en den Hoogeo Raad van Arbeid De vergculering venklaarde zich er voor de af gevaandigden de heeren Collecteur Das Gorria en Koppel die als leden van den MiddenstatulsraJMl hun mandaat ter be schikking van t Congree van den Midden Atandsbond hadden gesteld opn euw te doen benoemen evenals de heer Das als vertegewwoordiger in den Hoogm Raad van Arbeid B de rondvraag werden enkele opmer kingen gemaakt waarna de voonitter de blienkomst sloot OUDEWATER Tot tudelUk onderwijzer aan ce Chr Bohool voor U L Onderwiii alhier is be noemd de heer A F Derksen allncr De heer E P Rahms alhier is benjeind tot ondepwUzer aan de Chr schooi te Vee nendaal Disdagnvond had alhier in t Café de Rooi de verkooplng plaats door Notarii Kruiawtjk van het huis In eigendom toebe hoerende aan mej de Wed Straver Koo per weid de heer R de Waal voor f 1560 WADDINXVEEN En zoo zal alleen overblüven de loom Taibriek opvolger van den l apjermD en De bchoone U u eraan herinnei mn out Wa l linxve reerttids het centrum der grauwpapier industrie was Het rtstant van den laatsten papiermolen JJe l eteru Hoop gedurende meer dan hondertl iaar geexploiteeid door de families Van Ne van Bositoop van der lorren van Wad dinxveen en Vos van txouda zal ouder den hamer komen en met het antieiie naam bord met het vers van den niet onverdien steliiken diohter W Slinger iot driemaal toe in d asoh geleg l en weer herbouwd zooals wu dit op een voorbuvarei den Vol harding probeerden uit te lezen zal weer iets van het oude Weatveen verdwdnen De geschieilems meldt niet hoe die pa pienndustrie huer is gekimieD dot h een feit IS het dat zU voor 60 jaar bloeide vooral aan de Noordkade met den moten die nu ventwijnen gaat de Bijenkorf de Herder en Mioerva alle met droo rftamers en plakkamers en arbeid verschaffende aan tal van mannen vrouwen en meisjes ünbegr pelijk dat dit eer iids b otiende centrum van papieraiolens niet als alle begin mdustneen tot ontwikkeling kv am evengoed als de oude Waddinxveensche houtwerkplaatsen opnieuw opkwamen als meubel en apeelgoedfafbrioken Ware er maar eer een simorwe erbin ding geweest dan zou Wackiinxveen met z jn schoone ligyring voor export zeker met als papiercentrum ijn verdwenen De Schoone Haas hancfiiave de Wad dinxveensche traditie en faoude als de 9poorvert inding er is den naam dei oude Wa klinxveensche papier molens hooj Postkantoor Gouda Lust van onbestelbare briewen en brief kaarten van welke de afzenden onbekend ziin Terugontvangen m de Ie helft der tiiaand Mei 1920 Binnenland Bnerren Dekker Mej N Dordrecht Tukker W J NUmecen Willemse H H H Amstenlam Briefkaarten Bond P V d Leklan Booer Mevr W t d Voorburg Roti er Amsterdam Swiep Mej T RottenUm Veenkamv Fam L Gouda Well Vermeulen Mej Rotterdam Twee zonder adree Bui tenland Bneren Ro h Frl G Wion Dringend verzoek naam en adres afcen der op de achterzude der stukken te ver melden ONZE DRAAPLOOZE DIEN8T De verminderde bevoegdheid van de eommiaaie oor h stel LYON 19 Mei Poinear ex president van Frankrijk heeft afstand sreOaun van z in plaats m de Commissie vui Herstel In een brief aan Millerand mel kte hij dat z t door de laatste conferentie te Hvtbe ue commissie van t grootste deet van haar werk was ontlast Millerand heeft het oat slag aanvaard fn een bnef waarm hit teven dankte voor den arbeid die le zich terugtrekkende voonitter heeft I AATflTE BERICHTBN De etakiagM in Fraakrük PAKUri 19 M d V T He detwt m I Riiner over de i iu aa de C T G ial bftleo wolden vocMgMM tie u tjeiA wachten op bK eind óev dIfinvMtee om hu houdiof 1 bepalen BUrr NLAWDSCH NIEUWS rRAKKBUK De oversav vsn MaubeuKc De kiTigsraad heeft uiUptaak Ketluan iiu k le overgave van MaabeuAi en alle beklaa len vrij f eap roken Het prooea CailUux De Uatste formaliteit m het Catltaux procea ia Riateren volbracht in den Senaat met frealoten deuren Het document dAt de uitspraak bevatte en de veroordeehnft tot boete en h chtenia IS onderteekend door Leacoiwé proc j e neraal en ffevenfieerd door Bonet Maury oen sec cen van den Senaat ZW£iD N De Juweelen van den priim vuu Wi h1 De rechtibank te FrelleborK heeft het vonoiB uitffesproken in Ie zaak van de bm nenffesmoIËkelde juweelen van den prms vali Wied De beklaagden craven Solme WilxtenfeU en dr Stockhaiuen ztin elk tot 60 kronen boete veroordeeld wemens on wettim invoer van waren De inliKslairtrfi nomen juweelen zuilen tejten betaling van de inkomende rechten aan de eiirenaara worden lutffeleverd BINNENLAND IWEEDE KAi R De Lager Onderwuswet nCekoumi is v ii vierdo Nu4 i aii Hij d injc van liet ontwerp Le er OnderwÉjs WM ViOor wUtl Morden vooroenit dt vuraik dwlafeI wBike noodlg zijn in vwtand wet do lieiidiadLng o ih uH liet we1mMaA trp f m hulponderwijzorefl teni0 e ne ni het door dm iidnsttT uUgoï wirnerawi om in aanftluiüin daaj f te steJien de boide actcn van ibpid ais onderwij7 U onder door du letttra A m H wordt vaHteeie0lf dat de rIJkMvar ni ui IUiUiid wonH verleend voor if varpidl c kjerkrActicn uua r oqW voor btn dl bela ti orden mei de aar noii4n dtr lunodeu van eori tijd AIjk al wezigen onderwijzer heu wjzlu iig van art 94 Jo lid ntr kt om ten balKKVa aii lUeuw geopi ndc hoIio len vooc uil tbrert lager onderwijs givjijke faciliteiten Us verloeaen a bIj nrt iö dtboiiecdeA dior yi i öp het M O iH Iooj Htnan voor n wgv opunde H 11 h Nadere onerweiging vaai de noUa s door 1 heentii De ba rnii LoluiMrii twi HutH Ti lij liet Voorloo ti crwlag gcfvoe l k i tJ nenuUiB u opmerkiDg n diiMM B mi l van Amstenlftiii an 12 Aprtl jl Ie zijner konaifl gtbrooht Ikbben den ména Ier er toe ijpeleid de rc ling ojivtniit sdio iHiibouw v rNat In de i ikt leii TfUS2 op enki lt punten nader uU t worsen an de geegwÜM d i got rMik gomaakt oro an dfirzljdD de oorgt chrev ni proiwdurti i voreenvxMidigtHi en onkeio redacil verin t nuffen aiui U bre igun WiJziginii der Gemeentewet lip de EerMe Kamer Uo lodMi vaji dei Eerste Ka iWT der bw teo Genecftai zijn Uv orgBd pi HK bijctn geroqpm tegen Dinalig 25 Moi lUJU W avotuk lu liall oi gon uur Melk nur Belidé Naar aan lo Vvi wordt geriw ld zal ll nnnieUr it JLaijtlbouw aan zee zu Mocht tljde H den duur an d ieii uit voer Mijlu 1 dat ui hiA dh r g ii e Miil ii waar d bedQilde 7 uliH abr lttken ga eHÜKd Aijn twlftöarSchie aan cotisiimpü ii nJk onl irtaati dfta Inhoudt de iHiriettT ledi Iw reoU voop de verdunning lot roelkintvoe oimiddilHjk In u trekk Betaling in marken of in Kuldentt Het Wol ï4 Uffi au in Uorlljh in lit Dmtrent de in Nedtrland verwpJeWb nw ik cH AÏn van de oideeldnff lutixlej an lm N rlandBDhe zanL clLap te Iterlijn du n Diriimilie hnnae tent olitrt vanlenti ging viii den Moi Aen koers zoiideik trach ten de ooiwpfOivkeiijke in gulden geooii Iracteerde U enuiticA ihana n Maiuen te herekeiiMt 4it geti den koer op diw dag aarop de im W i e vfl lïgd weini ei dit d fl ftfl daartoe gieen recitA zniden hebben imTiïct he RerHiieff Tagi hlatt op dat die laatnte t eNreni g onJujM 1 IH blad KOU Itrk echter hnoi H t ediBrik hjk achten n achadelljk roor bei ain b i an dm Dtiit8 4iiem koopnun Hij hei nan girtn van ni iiwe oonor otjen zsl o htcT on a Hwijfekl de rtetgfn om iti bitllenlanlROh geld te cionh rteeren bij iele export nr Bterk Temiinderi Wijken Zeer doelmatig acht het bhd het on angs 4a den bond van Dultmbe jndunVri wlen ge daae voorateJ dat de 50 pCt der k mp fiom VTst betaald zon wordeo m vreemd g d de later te etalen helft eclu r In Horken ToMoan soti wordvo waardoor bat ofrtri t gfU W wurdi ivor koopei i trkooper De gewezen Duitaehc keu r In het Ëngelsohe Lagerhuis lu Maundug weer eena gevraag i ot de legeer ng nog van plan was den geuesen Duitdchen ke ztr voor het gerecht te brengen ot met De vraag w rd met beantwoord De papierramp Wu ontleenen aan een arLkc van itt Hamielablad Weldra zal Ie piys van het i ip lt zó6 run gestegen dat verschillende couranten en periodieken wel suilen moeten vcidwH nen dat behoorlijke boeken studie boeken achoolboekai wetenscliappelyke publicaties bijvoorbeeld eenvjjdig on betaalbaai worden lot roote clmde na tuurluk van onze volksontwikkelmg om van de materieele nadeelen voor dn zenden inenschen maar met eens te spreken l aat ons een paar voorbeelden even uit ons eigen bedruf Vóór 1914 en in den eersten i W van tien oorlog was ile pryis van rotatiepapier 11 cent per KG Begui 1916 bejfon Ie gioote voortdurende stuiginjr d e tot een hoogste niveau van 46 cent leidde Na de wapenstilstand trad een ialmgin na verloop van eemge maanuen was erzelfs voor even minder dan 30 ctnt papierte krijgen Maar het duurde niet lang eenniuiwe stijging trad m tot een pr d van 41 cent was bereikt en wie nu rotatiepapier be stelt moet 69 cent per KG betalen f en sprong van buaa vijflg pro cent In het buitenland schunt het not erger te Zijn The Times deelde dezer da tn mee dat de pnjs van papier op het o genbhk 16 i l per pon l dus ± 65 ent pei kilo 1 hngelsch pond = O 46 K U En The Ne wspapcr World een te 1 on len veischynend vakblad van 8 Mti verze I ert zelfs dat er nu al contracten woiden iiigesloten voor 1 en 8 d td ia om iitrevks 80 en 90 cent per kflo Men vreest nog ergei over eenwe raaantien zou de prija op 9 d komen dat ih dut meer dan een gTiHen per kilogram courantenpapier Dat beteekent dat de verkoopprus van de purant ver bene len de kosten van het na pier alleen blijft bu een prtjs van 8 a 8Vj 1 beil aajyt dit verlies al 30 od at op eder 100 pd st aan verkochte exempla ren De Fngelache dagbladdirecteuien be floten daarom het formaat in te ki mpen Ie pryzen te verhoogen en geen riJ o van onveikochte exemplaren meer op zich te nemen oo zal buvooi1 eeUI de Manche ter Ouardian 2 d in plaatg van I j d Kaan kosten In andere landen m het wet minder treu ng gesteld In Duitschland staan veie cou 1 anten al sinds lang op het ran ije van den afgrond in Amenka is een kr nkz nmee vraag naar papier die den priiii teeds maar weer opjaagt Voor ons land dreigt zooals gezegd het zelfde gevaar en wi i zien helaas jiiet m hoe het afgewend zou kunnen jrden W n hebben ons tot een ler jrrootMt pap er mtiuatneelen hier te lande urewend en naar diens meening over de geweldiKC pr stij ging gevraagd De zaak zit namelijk zoo vot ena onzen zes Bman De natuuriuke ontwikktling van ie papiermdu tne in de V S is in ie oor logs aren ook tegenKehouden door e i geeringHpolitiek F r is nameluk m het be gm van den oorlog op aandrinsren van de cagbladdirecteuien een maximumprijs voor het m Amerika gefabriceerde papier vast Kesteld en tevens een rantsoeneennsf voor de couranten Daumaaet bleef de vni iid om zich op de wereldmarkt te v orzion Het gevolg was dat de Amenkaansrhe in iu tr e zich weimjr of met uit ri e al La de maximumpruB wel een xbz n ver hoogirl tervml er een dolle lacht ontstond om voor het groeiende bednjf m Ie Scan dinaviBche tanden èn matenaai èi pap er op te koopen Dat ffeeft nu het verkeer wee normaal IS de ontzettende prusstijginjr waarvan ons land nu ook het slaöhtoffer wo dt hr b geen ontkomen aan de over ure hout produceerende landen zooals Finland Po len en Duitschland kunnen ons geen gron i rttoffen teij en lagere pryzen leveren wu zgn ook op de Scandinavische landen aan gewezen en deae hebben hun tr ateria l pryzen in het eerste kwartaal vaii dit iaar eenvoudig verdubbeld Daarbii komen vrachten van byvoorbeeld f 160 ptr vaam tegen ƒ 16 vóór den oorlog ial al es veroorzaakt den geweldigen sprong van het oogenblik Het Handelsblad vroeg nog of er geen kans was op eenige uitreildin door regee nngsmaatregelen byvoorbeeLd stopzett ng van den uitvoer of wel het bekende y teem van verlaagde pryien in het binnen land met conptnsatie door hoogeie export pryzpn Het antwoor l was dat dit laatste a be stond hl wordt hier ongeveer ande half maal het voor onze pers benoo iig le pa pier gemaakt Wat er wordt uitgevoerd bet grootste dee van het overschot is iets hooger in prus Daardoor kan de bin iienlandsche prijs iets lager zyn Invoer uit Duitschland is er nagenoeg net Door fle valuta is het papier daar voo ons goed kooper maar er is daar uitvoerverbod Slechte weinig wordt er over de grens ge smokkeld en hier dan voor den wereld marktprus verkocht Voor een tekort aan papier ip hier te lande geen vrees Xïnze fabn n zyn groot genoeg bea oot de zegsman van het HanddetsbLad Mize va luta en geografische li ging zUn gunstig Papier 7al er wezen maar duur Sociëteiten en kermis r d Ie nriiMiifl iilleii d w i u In I voitl r oniaiikx de v rordf uin door don KiAd amgeiHinK i wanrb i t tai p n van erken dr ink t i Ims I k inl verlKxit n wordt In dal t jdpork loeh lo r fl fi iid bet ihenkfci van d r il ki Ini 1 11 aan him I d oindit op Broiid pp Drinkw t 1 gi lriigiv d van i I nd n ii ui ten opyiohti n de po cl 1 1 erii lp t etVi MJ worJl Innsdilpk san Ged tttt n m Over el orxoc it l I aarlabeetiAf ini 0ft edK tn Ie n le i f ok de c loiidi TB heJjbmn hanoerzijde 7iilk f i VrTT Ht Mn Owtepuf erden ge 423e STAATSLOTERIJ 6e kL Trekking van Woeuadag 19 Mei ƒ 1000 noi 3 43b 4529 6872 12455 Ub94 14703 4ÜU nos 8429 llQ i 13204 ƒ 200 no8 11126 11950 14706 ƒ lOÜ nua 1728 2924 6d69 12490 18J36 19 17 204t f 2193b 22548 Pnjien van ƒ 70 178 384 429 445 614 760 774 777 8H 881 978 1089 1156 1173 1462 1481 2146 2265 2286 230 2392 2809 3Z01 3442 3711 3 95 8 96 1033 4106 4171 42K2 4849 4613 5862 6011 6101 6349 6351 6477 6628 6871 6962 7009 03U 7229 7259 7346 406 7b95 7714 7826 8026 8137 8217 8324 8463 8633 8702 8 17 3858 8906 8912 8959 9469 9588 9698 9 t i 9840 9913 9 2 1 1046 10215 IVI344 10441 10462 1U475 10562 10681 10659 10860 10990 1104R 1U29 U2 2 11412 11514 11 5b 11811 12381 12386 1246 12615 12563 12635 126bl 12720 12721 13319 13391 13662 13 40 13865 13861 13948 139ü0 14002 14417 14432 14510 14511 1464 146S9 14728 14798 149 O 16007 15164 I52n 1 52 15857 16872 16916 1598H 16161 16190 1620U 1625d 16288 16311 16328 16680 16781 10790 16923 17292 173 17S80 l 4bb 1758 U681 r887 17931 18283 18434 18475 18498 18564 IH 2K 18736 18745 18 85 19302 194U0 19407 20019 20066 20174 20261 20276 20288 21J430 20440 20655 2 1563 20719 2 W23 20782 20815 20898 20968 21021 21Üb9 21U 4 21268 21365 21362 21412 21413 21551 21571 21662 21909 21950 220i8 22121 2268 i 22 36 22 62 22800 22906 Nieten iZ 49 58 118 164 21b 330 342 418 478 677 6 8 619 655 674 701 708 716 718 725 75b bl 746 763 786 812 913 939 942 964 1012 103 J U18b 1224 1320 1339 1366 1344 1385 H91 1408 1578 16K 1689 1 08 1742 1925 20 4 2096 2136 21 ZliH 2374 23 9 i6 9 26 9 2636 2666 2667 26H6 2 20 2767 2858 2 84 2h96 3017 1089 3146 3385 3529 53 356 1596 3607 3616 1620 3623 3679 3712 3734 r49 3766 1798 lKl3 1876 3887 ltl5 3951 3971 4Ü0S 4011 40 7 4103 4114 4141 4146 4208 4222 4262 4436 4482 4513 4561 4623 4647 4b49 4bt S 4 61 4 69 488 J 494 oOll 0042 5125 61b8 5213 6269 5109 54 5 6524 r 08 6731 6M 18 bOlO 6016 604 b07 bOK4 6188 6203 b3t 2 bóAH 6541 6684 6689 6713 6749 6763 b b bHlH 681 6 6S81 6985 022 124 169 244 7299 7310 418 458 502 7521 524 554 759o 7628 7b37 694 814 8 19 897 8044 8057 8101 812 1 818M 8l t3 2b3 h266 8282 8314 8343 HJöh 8449 8526 8542 8576 8603 8632 86KU 8794 8849 H8 6 9003 9016 9041 94 44 9074 9I S 9186 M96 921 9253 9272 9110 9354 9402 9426 94t 9ö02 9632 967 9666 10107 102 6 10267 UH29 10510 1Ü619 I0o6 f 10597 1061 0819 108 11 10856 i085 10916 10964 11046 lUOl 11131 U139 11184 11222 11440 11458 114 5 11482 11616 11602 11629 11667 11751 11799 11806 11979 12067 12096 12110 12122 12132 1218 12468 12492 12b49 12 11 12 71 1284 12945 13069 13095 13113 13192 13283 11150 13418 13450 13466 13492 13579 11582 11636 13t 55 11866 13723 11763 13775 13781 13906 13920 13Ö41 13945 11990 14029 14069 14069 14116 14185 14214 14293 14338 14442 14446 14476 14515 14693 14620 1462 14650 14660 14 34 14 89 14801 14836 14868 14897 14986 15010 15020 15026 15033 16073 15108 15244 15295 16410 1S467 15477 16548 16558 15564 165 8 1568 15710 15741 15769 15770 15801 16825 15850 l a67 16970 16049 16114 161 4 16215 16254 16266 10321 16332 16181 16404 16485 6488 16493 16510 16537 16572 16696 16607 16 12 16727 16 30 16759 16773 16797 16 30 16 6 lb876 16918 lb931 16941 17068 1 061 nO O 170 6 17125 1 258 1 280 17286 1 332 1 363 17413 17435 174 r489 1 499 17510 17511 J753Ü 17566 1 560 17616 17680 17698 j7791 1 799 17841 17860 r89 18009 1H I30 18034 18070 18126 18133 18152 181b2 18217 18275 18367 18421 18429 18431 18444 184 8 18515 18661 186 7 18630 18697 18709 18 14 18 83 18841 18920 18934 18962 19044 19 182 19189 19192 19213 19224 19248 193 3 19624 19626 19536 19660 19739 19811 19860 19901 19940 n953 19960 19984 20026 20188 20256 0278 211 16 20367 20375 20400 20411 20444 20454 20478 20668 2060 20629 206 20718 2080 20K62 21046 211 2 21219 21238 212j5 21323 21331 21339 21459 214 2 21598 2lb93 21755 21779 21798 21805 21823 21H 2X926 21928 21929 21978 22006 22012 22111 22169 22286 22330 22342 22399 22442 224422489 22491 22539 22745 2 2844 2287b 22927 IWKKÜE iCAMER wgudtnng van la Mt Vorvölgj lilt luin iute int nt Jn ciuiorp tot vorbt rLug f i wtwhtj tlli olxfpüliingpi werd vtTWor pHi imti 41 e ea 2ij BLeiiuiieu Hpi aiiKiiLdi un H Olto oiu aan d on lor wijztra Kanit rkdan de IkWi der jaarwwlh is viilMs ir olcn eJM teii lifHe van hetrijA loii tt k nneii i dooï de i VI jubUjov er 1 uoiiK n iV lienv Scheurer a r J diende et ii ia ti in leviiiLkJtd do utspraak dai lut iiHiisolk htgicniiwhe M hx lt ezi hl dfinloru dir hraclil i worJem bij de a dulmg V o I Hg zpndli id vAii liet depart intmt vtn il iid U Minister iMwiroed do e nioti h ij V ceMle tat n go d eretaödhoudiii tufi hOiiii onUrwijzere en scliolartwii zal worl n veTrttoord door het nu clmiv4 u van II infl pe Ui düV volïkftge7oniKii £ t ino II vienl aadigonome niet 3 legn n 1 1 sltn Uien fm aim ndfinent tjöheurcT oiij de choo ariM ji nu ook to Wthrappevi uil d opsom nïïï en van de onderwijskowlen van de gi n nten w ird aan noim i tne 18 fcïgen 33 wt iiinipm li t a iiM ad Miwint Otto w naaM dt Ijopaliii dit ttumeer aan eon openbare edwol fturi lumraifi onderwjzer worfen aange atekl de hijzondere rtn To en tn d ljde ge nietmte nclrt heWxTi op het alar aii i eviiivie irnumpTftiiit onderwiizers uit óc f pnufnti kti voor ie pchnjvii dat w u neer een tnjaonrler w hooi wirmunoraire ondnrwijzerfl a n tiilt d gezaaKHiUjke opon ban elu t i lu d v Ifde get ie nte riThi liihlten op d lanaiMin Tftn evwuv elmir iiMiwraire öndM jzer rtU e Rijke kafi Do tieer Ko o Ion fr k lieetreed dit nitwnd nf t mtt het betoog dait tlie pege tiii de op nhire school teiti anmien van ïRiJkB kna zou tte ooTrp hten Do Minister noenide bet aiiiecdoinen tea poging otn de bijzondefc 0obo zoo veil inogoltjk te belnmmeren In die aan HielUng van mmumeraire onderwiizeni M4ii3 er ontraadde het amondoimnt E lir I AaiL om de naM seen vui vakonlerwij z r d or he Rijk te doen betalen De Mnnister ontraadt dat omdat de Dp heeiw Ketelaar v d en e r hard 8 8 erkennen de t zwaren t gei hit Ffegk 4 rinl iniikel döcJi zijn legon hei ani ndement Otto onxtiit dit den giroei ai Il t ondeirwij 70u belemmeren I lte r K Ier laan ê veiilertit l M anu ndieniont fltto JM ainetidenieriti Olio werd verwwpen met 5f t g n 14 stemven l amendement Tpi I aan idieni i e t 45 l gen frtOFnimpft Dr heer T r I nan f i enledlgde 711 nnyiidipii ttiiteii om door h t Rijk ftin de g ineenU Iwlwlve Ie BalaKfiflen en de kMin van liet ea olgonderwljs ook t lo I V r 0 n d v oiidvtrgadtring 1 d afvüTulziLÜJig kwum aam Je ordo liet fluieiult iiiortVUT Laan Dut aim ndt iiionL w Pil ndi rrftt luid door den he r U u d dj pr we er op ilai ihn de Vks Htr iU Iwjop iKvffc uUgt proktii laU ver ruiiiimiij van het gtMiw jLt iijk lidawtnmggL hl I tkï gjinecnten m staat zou stelen de la l ii van kzt UiidiTWuHwel k di a fen l jür iiv i Vilijöiur dt rii ijn pUu m t 7oazetr g Wjzi pi dat d meenten I hterut dan vooruit zul en giaai Spr l tip i jP d t d Viiiust r nul kan toelivt n til l g iiii t ktRisiunii wil k nri 8 btv sdikkivin ovtr d sttaifovatf en hij vindt lui aniiiJeiiH iiit lor lAon ook nitt in alle opzthUu geluitki IV lietT lir Laan iiwlsï mi voorstel In lc rwntiiig iiuhtrun ipp hooptt diitdo Jl Ut r vu wewailtiido lioiuHn ItTgonovtr iU ainindt iieiil z tl uaunonien li lictr Vlbarda s d vihs nuHk vdi oordia dut winner lu l onuv irp ui VS 1 ijoi uor b H ii dt L vv l oigiHjzigd uangtnoiiien iiii jU d g n ml vfrpliLlii aio koe tl 4 dru lil z liitn ZIJ niott n tracb t tl uil Drtidi t U velsonaftn Hoo ni oi ijk dt Uahl H weet letler thans en lat a 1 u vrf z n dut zij uf diai crtic uiei r gm óf ie et e ii te iiooig p rcouiagc 11 1 iRlawii iudgifti 7Ai daardoor zeerwor l L ojyvotrd eji hei vail dan weeir to re tiij d t r atU zil ont iaan tegitn dt giajilt i oliiut k do V il gitld koBt bpr nieenl r anet lu tt moge i beruswji dit tn r ein Ijeioliasing wordt genoiiK n die in IM naduxi Ifa van de ige ine nten VlkH waiineir M ameniloinieta T er Laaiii v jrdt aangcnoineii km th Kaïnor dcvol ndt ween gijniMt di bc hiaiidj linig vanhti iiiuinccelo ontwerp legwnoet jgaan Drdgl lU nnieiid iiMnl vervvor wn U worden dan zal wpr gaaniu iiu ewerken om d süs ting o du aiiK ndi ment aan te hou len tot do M slL iLiig over lw onArtorp in za vt d geinetiik fiiuanaeii is gcvallon IM In ex L o h 111 tt a c li j aclit e het V rkttrd ni dtziu een besUiama te löuioii wider den UiniHlMr van lliiano 6ii lh lioer Külolaar vd wa hcB iijariiodio voUoinen cene 1 h lii er Kulgtrs iar we TOp ial U kohitn van liot onderwijs zeer luu nlMipeai m do vorsolulondu gemeetnU n 11 1 IS lus üiiljj 1 Ijk nu dt k üeen over te bnuii u naar Iwi Uijk InMgei u voor de i nt guiKtnlü iKtl wait aidere btteekeiit lil V oor de Bnd re VlTiMH er De Visser not inde het adr j V I a g neenton al ho 1 gdnakktlijk LV 1 aoificat e ooinniirteie iiOJiti © het een p Mte voffdeoliitg d r Koe n gol jk de Mi iiihtAf dttü Llians KM iit Ti Zijn dl gtneoiiico voor veel grjo Tt iiiB ven koinen to staau t n dat isde aaniealmg voor he4 fltrev ii om degitsneen l n minder en Iw 1 Jjk mettr Ie luteii l t iiifi Die ïiJK riten zullen naar rie Jong 1 g g4vcn todi mla i woni Mi vanaoii imlJotn onuiat 1 hiianasen d or lurtHijk Horetn oV rg iiojmii Uearoiu in Itet uï g cnifclit lut amtiidt intent aan to oeine i Ie nie tr onuiu a in aiile ain ndt ineuiten van 1 1 hoer Ier i an vaazil ht denkbeeld aii de ko loo t eoboiL Wonit liet ainen iumnl aangicn Jihun daji aotidei de gemet i ten geld overh uden tn ót liet scbool geild V t rniliiderertdiöt e L pol i iiMÜieii IJt e w l ka4i uit wortk u lUlgovot ffd mi Jiei de Tioudng van luH Itljk en genktMiikn nid g wijzigd wordt Duaroin heeii Hpr ir iiKl alje kracht op aangedrongen Am het wowontwerp in zik de gnneente r iaienciii spoedig al worden btihandeld en kfti hij vtrklairen dat dut onderwijnont wirp nj t al worden uitgcvoeïd vóónlat cK II Ih Te fmancïwit reg Ui g Is verkre n HiH ttintudtmtni Ter Laan i voor pr onan in jmlÉ k omdat hij een dOTgeli k IteetiHHing hans ni t weniioht U nionttii Üsiel van lehandeHii an dit onU vie rj aüht spr tvenniin geiven olilt Y heer Ter Laan sd stelde een 1 M e V oor het betreffende artfkel t be luiil4i ti nadat do ti landeele veiihoudin van Kijk n glemeentt i afgedaan l iHMr Otto ai aehUe de v tl nn van den Aftn sier vojiotwide dat hij d 7 we rti 7al mvoenn vóór die fl nandetvlo verhondiiug van Rfjk en gKvmeen t ii nider Ifl ge re eld Vi lier Ter Laan ad trok zijn ftii enden on vn D hper Gejhard 9 1 verdedigde nog nad r nitelel van beiiandelmgL Le beer Retelaar vd acirfte de ntetnz€ ttng van aMiniflterB standpunt lu tweeden t n jn onvoldoende Het voothM tot sdiorsin i van de beèa Jelm van lu artikel kwam daarop in i44LUJnttii0 Het vcreischt aantal leden blee mtt aanweaig De vwrgBdwing werd da ir op verdaagji tot Woenfflag 1 u n m Urr DE PEBS H t vrouwenkiearedii m de prjctUk 1 do gkst rtMi te Viaiair ait geJuwdeu g iiMxJHcraö l veriiie in de erate nlar U lando waarbij de vrouw liei kieereoli Kt ii uitgeotloid zijn g kozen 2 rJoiuach 4 a liOli k en t socaaaTnienio aii tlie en 2 vr jziniug demooxateone Ie deu itr iK oordt thflg van dien uitslagi htt volfeeaUt uJt I tMi arttltol van dt Lmibur ger Koor rk vau ZaïioPttagavond wiiitigi zetel0 I 1 r n d mg zet l zal de Kaad van Groot Vlea tnicht op overmorgen teilen lo d n dt kaïthohektn er nu moor dian 10 Ijtlkilcn zal hunne potfilie tde lM gebi I zijn Ind en nie vr dan koinen zIj ii iw iil uit don strijd uidBen minder d 11 iiebt3en ztj het bestuur over de oud V S rv aa veMo verloren fMi 1 en fftrijd gaan met alleeni de ma inen en vrouwen van Oud viUaftitobt nmai ook dt Ijev itujii der nieuwi bui Unwijken van Crroot Vïa fetrU hl m Midoeii li V oa ingeiii d e in het laindelijk gedeell ti kai ioIi 4ü maar ook in de arbeldi m wijk n v vl soojali itjflclie ffiizeTw en kk titF M li tellen KW die vrij7innigegiroe p Ti ifl van lt7i nieuwe steindistricton wpi ni aadwafl van hun kWx tal te ver vijiicih en Met stdla litil itf voorspe lm valt daw om d iiit lag ni t IV katl ol eiken wonnen dus 9 zflWb d vrijziiiikigwleinooraten bleven op 2 de o oianj deinoorit n vertorf er 2 ndettegen Hlnmido ee n kraohlliye prjpagandï en voor den r oonomiflc len Bond gin ® d cPnigezeI I te ioor Miortfttr cht IB op 1 Januari uitgebreid tot f 1 g meen ei vau pi iii 50 0Ö0 Inwoner h aantal raa lflizeiels nioett In verband da mx lo v an 25 op 11 gebraeJit w ordwi LUCHTVAART Luchtvaartdienat Nederland Lugeland jlatenivjrgi n omsiriTOka 11 uur IsdeAuoo imt dei li n eldthe en NederidödBcfa jour nalii Un vuu hot vliegkamp bolfpllol naar Toytan Londe uj vertroU n Uit weer w s niet zoo gunfHig al daagi te voren h t regwide hard Bij ht vortrek waa n ouk Kigwiwoordig burgeinek eior Tellegen du aan deii piilot een bnel inedegiaf voor den Ivordima or van Londen waar n hij m hartelijke bewoordingtn de oidvacigflt van danib öolir jiren iievetMigdc Ook tU Nfder i uuUolw oohtertdblaid n werden ine igo oeni n mlddaj om uur V rll ok een twmU V Kgituig een Maandig aangekomen reser t nwichino met goederen naar I ondun De wereld om Il n UU lik larjs VR de kjin t l larji vdii dt Hpt auUi üun iitifa o wtUü dtn c rskwu tuoiWiwed r jd rol lom de wertid orga ii teejH or dl diezc 11 lut öll i tiule staJiui Utj ornleprijs zal ton detl vt l Jti aan den vlieöer detr M 8la gt den langateu alstwid m deluohl rondom do aard af tt le geai bet oimu ti l tu ötluu Ij tu II giraden breedte WiJ iiio st n dlvt k en zei Lteaumonl de voor zilioT d r x nii aswii omtlat de vli iieT au dcrt ovir de l ooiairKel ouden viiegeu waarb I ij etn korter alasand ZMKkniwl oei a £ t legg m dan Vd n Lond m naar Mei tjounie oi V n Kom naar lok 0 IM vlegir mogen vertrekken van tilt punt op aard daS zij viaiiezen en naar 14 1 puilt van vertrek lexu pkeeren he zij L t lig Jn l upopa AufljaUe oi A Aan tlxn wclMTijd ii g n detinejnea vhegUugisi aii aii imrkui k Kuiimaro luohlballOD 11 t totaal aan prijzen zal bijna 1 A i j I lollar l edragefli Een parachute spriDger It jfcioningen nt eit ü 80iapperö®tael C Uoftintin or de 4e n a l den para Aute prong diane van een hoov tfl VMi lOOOM zorder oni lukke n gedaan GEMENGDE BERICHTEN Revolutionnairen aaiflcehoudvt lx politlo it I e ïgi lo IhmJI den l al w 1rdiinand Krang aangehoudtn die tijden lo revolui e te L en bij gegoede ioSW un r pluindfifde Zijn mediep fchUgen Uk mn in n 1 uclig werden toen gevat w KT dood veroordeeldl Een tram overrompeld lXz r dtogif n w een tmmWaWn at keu op de Ujn We t M a yok Hi P vol wa dat de ai ew die 1k4 v pf 11 W enfldia met zoud hervat hebben a a omtBlagen bonohouwd werden rijd voormiddag werd de diejwt op bet landeoh gedeelte liervat met nlenw JM neel t r exploitófce van iie ITajeOt J Staiiirovergrens zetir ten ipneve en groot gienoegpn dir Ijetirokken bevolking iioi bj b t vertK k d T rwte Jf m m ftn de Holl ndrtïbe èn takers heen en vreer fieaen All 9 evenwe4 zDnd r het rain te iiK l aauw 4ijke zoo roeU jie I ib Ko waj de tweede W m des nainkl Ug it tHi llol fiSene aj srh pi u igen r igt J t Witer van de B loe wierpen waarop zij zegtvitrtwd Ja maoltlte vvega edtn do gt i over naar Uil heele brutale stukjo Éspetklo lOit al j bij het douftnottaniioor w aaf zucii Uol jipdBohB liulpiiuré ohiiwe ee l ov uiden n B er dan eeu m Jiuut Do a akecra hadden ilcli venkpkt opg MJ aoliluT een heg tn iemand verokoed liad wat er guig ge ggureo waren za vetrdwonen Jnnuudi jk ifenl grtetefontwrd naar Wettd en reed etu our lateiT arriveerde de beer Vanipjmfgiada trainbcheorüer met don wa ütn e BP der roaréchausaéee die een ungBbreid outenofit l£r 2jn de pififtt vau dk Uel woLt ftDibewnlttwi IngetroKkeu i e lietroKken SeiW landsohü tn btl iueche auiorliealui liebben do oJideirscheiden niinteter Tan bal j dtiindMuJie zaken te ee trabMh op fle boog o i W Woeat mot4Hrrudeti la Ijzin tKJiende vaart paeeeenle Zon li vond eta nioi rrljd ir op y og uaar jrojLDgesi de genteen e Acljcp De rijder He den motor met vol Lomen beoeereohte koa bij du dorp den xie niet krijgenMiaardüor hij tegen een l kioonpaal aan hhhI De moor weird gencol vorjrijzollDe l unLer braiK liet been op tweepaa4 eu m bokwTuii versdüilleode kneuzin gdü In d emiswekkcödien totitand wtribi per groene krtu auU naar i t d iicoa hu i Ie Groningen vervoerd nadat hijitoor een j ust paa eiirenüü ple gzualer w is er oirien icj Kindermoord l fi liloenMMiddaL o poll iu litt t te Am slertimn aangBlvouden de 2 $ iAiige inoodor J G van het kindje wawvaai h ti Ijkj 7A ntkg tl een loot blj de LöidM he vasrl w gevonden H i 0ialerzo k i ilt aan htt licht gn lfra ht dat do nsiahgapan wuanu h t tijk jfl gtttlkkeOd wdH afkomstig was uit and oort Verder Ideek daar dat een heust bode dfto diar tn ixxrevkin g was geweest ihanH to Amnlerdom werknaini wa als i 4iHtl ode j leigdu een volltMlige i eken lesaH ut 7ii wa go4 de wanhijopmlaad g i komiui onitlati haar v irlooddc naiar Vnner ka was gestaan en do Ijevalling in he buH waATin zij diende niel gemerktwas ij had toon he pawgeborm kindje in et n nafht ipoD gewikkeld en ïn etu koifeT gelaaci die Zdj in een kaet heeft gwet 11 liet kiwSje geeefd h i ft wist zij akA Dt If Zondag gf beunl ZiJ heeJt verder haar vverk jetiaan maar omdat 7ij niet gioed l k te zijn h eft de dlune blj wie zij 11 lieLnkkiiHg was haar vergmnd een lag JA blj haair zuater die nog te andvoirt diende te gaan doorbrengen 7l horft toen M lijkje van het kindjie in tm Haagsehe Pw er wWvktJd i b e bo pak ui den Ha wi van de P SM ter hoogHo van Ie viaduct bij de LeidsOhe viart in een Hloot IftngB dt trambaan geworpen zonder Hat icn nd het opmerkte Ilr mpisje if aangelwudeja evi ki he DiflooneHiSMihuifl te Haarlem ter olwervatle opcenomen Het auto ongeval nabU Belfeld Satkr iikidt men dat liet ongeval pla its Imdf doordat lie auto tegtvi xti boomi roed Ito ütiauffeur ea twde dor in ii tendon vvor t a onmwldeljk giadood V r peraoiKBn w tv d fii gswxMul iM auto belioorit aan de fabriek Steel tw lloejrnioniü Üe chaulfeur wae zondt r iöt 4en iuuig uli gereflen Het voertu g is gehed verniell U I oeTTiKHid se tnt mt i nog dut tot de dooaptii be lw ort dd Al jarige kjt junker S4 p n uit Hoerroooi en Hot de gtiwond u lil spoorw Heden tttrfiiers en lioukes fv neeiio beiden uit deae plants De brand te Leeuwen be rfohade veroorzaakt door den brand 1 i uw m woïxlt begnHXt op f 00 000 h fieoooo Brand in een schip Aan ItoofU vall bel uM de Hotkriamaohe haven vBrtinakkend benzmeschip owne lieöt Cgeoover de Lekhaven een ont krf hng plaada j ubadi Ikit Holup was oi ge den dot h naar intn vtrmoedt l evoiid ach in en der tanks nog eeiii iwïizine Daaraan z mi do onipk ui i dan te wijten ï jo Vier leden der bemannini AmerikaiM n bekwamen emrtlige brandwonden 1 De viae WMtr oit Cp veiTzoek der Chr Hiat Kiesvt eeni K ixg heeft de gemeenteraad van UoSotiol Ibtgwnrf nivt 9 teigMi G stemman in etrok ktu het k 1uIi voor een paar jaar door een socHalialidche meervlerbetd genoinén i n op verjaardagen van het Kon Huis aa Renv enb l ouw en de vlag niet uU te st ken ¥ Ito oestM banken bedreigd Op de bov f eroee4en kWt Zeeuw scheoes terlwmkwï te weer en dikke laag mossel au nwTBevallfln die die daaronder ig genrle oeSt ra dretgt te versliiken IV moÉWi iijoti zuUen moeten worden op t angen wat de werkkx ieid die bv in ler ek nog heerwht zal doen ver BMnderm BcdorrcK snarkool Hij de kunaakfabnek Neiierland Ie Oud pe lagmi reed gCTulmen tSjd een woof auital vaten zuurkool te bederven Ofi dof er geen afz tgeMed voor te vinden WK ftw Nu men spoedig de vatea weer voor Mïlwe ffiMn m nl noabg hahbwi wordd ïuaii ooI In het wa w geworpe Ooodeliik Mifaot OiMUKu bail de iwcrenzixHt N Ie Kinler wtjk hel ougela door bet ttotiob van e n UM rvaffead gt tlad u geweer te wor den geupoAeo de luj onder zljn aeiiad gtiAopt Oo kogel trof tiem in den pol en m de ujde Na enkele oogenbUicKen VI h I getrodene dood GavaariUk werk li j iiei gTenSdialion bark geni t ktt Aal tui u Maanuagavond een joogeniau An 2 jaar die uit den trein aproogi vüórdoio sulijielii door eeu lo M liK tleJ ovMTeden o g dood liD I rÉe iland lijden tal van menocHieii oaii moiulzeer vnj ztjker beainet dcKW hel Ü brink va ongeKoukte melk aikomstlg vau be iit4 vee Ui soiundge sczlaneoL zijo ulli ledt ii aangeUMt bet bbjkt daA de ont ti king 111 den regel l lj joingt kintleron litt ergsl la Meikevera Iji vulm g4 deelKn van Llluburg paciaal m de gt tneenleo lang de JAiae ten uL den van Hoermond La bet beel erg beett du liiais weken oen waxo ittetzevetf laag g di t rsolrt met het gievolg dot vejo Iruitjoonu n die een goeie opbrengM beloo len lot lal Kaal giovreteuj zoodai or vaii de om wikktluig der vruaaban met zal twreohtko iiKva i tt iiMHi In vroegere jaren ale het uie ai ti ing iep de veeivraton moestail hun vraatzucht o vierim den laaisten tijd gaai ineu r op verscihUlende plaatsen toe over om sceteebnaig jaolit op de soliadelijke la setl n te makui Men gaat daartoe s niur geuo vroeg Htbuddin aan de booinon waar UI Ie tlïeren naOiKlvtrblijI gelioudcn hebben L veiilgwin stljt gïmonkn eohijnen door de neohtelijke koude waardoor ze zlcsh a1ef hts met moelto nhljnm tu kunnen vasC Ikouden Wtix M wanneer elecbt Uobt aw dt 1 boom giiMtoolwi ol gnwclmd wjrdt val Un 7 rtwdri bl boadenleti op den grond tn kunne dan gemakkeflilk verzanmld wor di 1 V aama hel doodeu p aats v Uidt dOor b laiidilinis met zwavelk Mulstol o poottemi boen eon vTiiir Do laatato betbandehiig geeJt hot voordeed dat de doode dieren na fijn geso n ol geanalen te zijn een ivt tnjke nin i vormen dat geinengH on ïUr graan uitslekend gesohikt is al klpp i vo hr liiur en daar inaaki mtn oSk door het uiilnvdi van kltvine preimt Ie Hohool iHU d iiiDluel bIj Ie vervolipliig der kevcre rni vviliMiwaar wordim ze daarbij wol eensi wat g imeH ilfl docJh de hoofdtaak ia dat d n iii n b i duW ndfflï dieren gevangen en evlood wordt i eer ve l ediil hel len kinnen teweegbrenigeia en eey ze In de gelei i iheW gieweosil zlln haar eit eete leg gien oorafl dal laatsite Ih van veel baïaniP Il d fitjes d r iielkkev rs tooli die me t 1 I or de vroiiwe k eieinplartm tii wellanklen Rielpiijd worden ontslaan d vmat iK i1p engierllnBren Ifc drie Jiren langn d n larvetoeMand hlijvm en aUüen tij 1 ziel votidesi met planienwortols ood it zeon lo iniUjia ved Mhado tn grant en bouwInfTil kunn n v r ooreakwi Htild MAHKTBEKICHTEN KAASMARKT Woerden ly Mei l 0 Aanvoel 200 partyen Prua Goulache Kaas Ie eoort ƒ 64 ƒ 69 2 © soort f 60 ƒ 63 Ie soort met Ruksmerk f 95 ƒ 70 Handel matig Groen tenveilteg Nll UWFBKERK a IJSEL 13 Me Coop Tmnbouwve ling N euwerterk a IJbel en Omstreken Eng komkommers ƒ 12 0 1620 2e soort ƒ 880 1180 klei ne halve f 6 20 7 40 bloemkool i l 14 40 2e soort ƒ 6 12 uit8 Jiot f 0 66 4 50 sla ƒ 130 2 90 2e soort 10 20 et per 100 slavellen 10 20 et per ktst sel 1er ƒ 130 peen ƒ 7 50 1 o 80 abarber ƒ 3 90 per 100 boa postelein ƒ IJ 17 spi na7ie ƒ 10 per 100 K G RECHTZAKEN ROTljaiDAMSCHE RJ CHTBANK De rechtbank heeft gisteren verïonleeld T P V D 48 laai huisvrouw van A K zonder beroep en L K ib jaa slager beiden te Bergambacht wewen mwhan oelimig ieder tot ƒ 10 boete sub 4 dagen hech tenia JAK recidivist wegens ui fstal bij herhdling te Gouda by verstek tot drie maanden gevangeniBBtraf S R 35 jaar miikepbakker te Gouda wegens verduistering in dienstbetrekking tot ƒ 25 boete auibs 10 dagen hecht iuö W I K 43 jaar verlofhoudei te Gouda wegens helmg door seimld meerma en je pleogd tot ƒ 50 boete subs 20 uagen hech tenia De moord op korporaal Vob De Rechtbank te Arnhem de d hedenuitspraak in de zaak betreffende denmoord op konioraal Voa t Eue Zu veroordeelde den belaagde Albert Smit uitbelhi wokde wegens doodslag en diefrft al tot 16 jaar gevangenisstraf SPORT Het aantal automobieleu en motorrdwielen In Nodcrlud Volgens de laatst uitgegeven staten van numraerbewTjzen voor automobielen en motorrijwielen blykt dat in totaal in Nederland zon Uitgegeven 61710 dier bewU zen verdeeld als volgt Gronutgen A 3883 Friesland B 2904 Drenthe D 1319 Overyssel E 3718 Noord Holland G U914 Zuid Holland H 16906 Zeeland K 2037 Utrecht L 369J Geldar tand M 6S63 Noord Brttbant N 5095 Limbuiv P 2607 en Departement H 2175 STADSNIEUWS GOUDA 19 Mea 1920 Hinderwet U en W deeten mode vergunn BB te hebben verleend aan A Vert unr te Gouda en zune rechtverkrwewleo tot het uilbrei den zuner betaande brood beachuit en koekbakkeru door vergrootmjt der bestaande bakkeru door btibouw en buplaatsing van een heeteluchtoven in het ïcrceel plaatselijk gemerkt i piering tr at 66 ka dastraal bekend ffemeeato Gouda Hectie C No 3119 Scheepuneter Dortlands Schee Magentuur en Expoda tieÉKwlryf alhier gevestigd is door B en W dezer gemeente aangewexen op te trelen als scheepsmeter weger opnemer van den scheepsiik en vastteller van scha de en manco ÜQ Kon bealuit is benoemd tot hoon heemratd van Schieland Mr A van der Hoeven te Rotterdam Jubileum Men schruft ons Mongen ii Mei aal bet 26 jaar geleilen zyn dat mejuffrouw M C v 1 Kleun haar betreicking vaa onderwUieres aan de toenmalige 2e Koatelooae Schooi nu oe Opei are School No 2 aanvaanlde Met voonbeeldigen yver en groote pUchtsoetradïting heeft ze heel wat kleiukjes de eerste schreden leeren zetten op ilen moei lijleen weg der kennis Tal van leerlmsen uit vroegeren tyd nu zelf vaders en moe ders geworden vertrouwen heden met volle gerustheid hun apruiten aan de zor ren van mejuffrouw v d Kleun toe Het onderwua m de nuttixe handwerken heeft steeds hare buzondere voorliefde irehad Vele moedere van hedm auUen zich nog met genoegen de uurtje herinneren waann de jubilaresse haar m de ireheimen van de handwerken inwudde Wars van alle vertoon heeft zu met ge wild dat de courant iets van haar feest wist toch heb n vnj gemeend het n t stilzwijgend te moeten laten voorbtigaan We twufelen met of het zal de feestvie rende met aan blvjken van belantrs cU ng ontbreken iweede OrgelbeopelinK Het programma voor de 2e Orge ht pe hng m de Groote of St Janskerk op Dina uaK 25 Mei a a des avonds teb 7 uur door den heer J H B Spaanuerman met me lewerking van Mej Mara de Haan bo praan Gouda en den heer Carkl Haock tVioloncel den Haag bevat werken van Bach H ndel Mozart Rudnick G Faure Ch Gounod lammens César 1 mnck A Lefébure Wely en Jean Hut MiHiumcntenxorg Naar de Staatscourant meldt zi n o a tot benohtgovers voor de af ling B der Rykaoonunissie voor de Monumentenzorg benoeond de heeren Dr M A Ëvsiein te Gouda F A Tepe te Schooi ven en W W C Regt te Aiphea a d Aijn SchilderUententooiutelUng Wy vestigen er even de aandacht op dat de schilder iententoonateliing van mejuf frouw Nelly Goedewaajren ten huize Gou we 101 VrUdag as te lea uur geslo ten wordt Goudsche WfnkcUersvereenigmg Aan te gisteravond in café Backers gehouden vergttUerjng van de Goud che Win keliersivereemging was geen verioc nu ver bonden het was mooi weer dus voldoende reden voor de leden geen gehoor te even aan punt zea der agenda Opkomst urin gend gewenscht blechts enrtettn gaven ooor hun tegen woord jff held bluk van hun belangstelling in t vereenigin sieven De voorzitter tie heer C C Krom me moreerde in zyn openingswoord liet over Uiden van het medelid den heer Mtter die tot te trouwste leden behoorde Hcewel hu secretaiia was van de l hr Middenstands vereeniging bleef hu de WinkelieiHvereeni ging toch tiouw De vooraittei wad na mens de Vereemgin de moeüer van den over edene wezen condolMren De letten toonden met deze betuig n van ueelneining hun instemming De voorzitter deelde vervoi i i a mede dat de cursus m boekhouden tot welks instelling de vorige vergader ng be sloten was gevolgd wordt door 2y leden Allen zun zeer tevreden over het gegeven onderwijs Ingekomen was o a een scjiiuveii van oe an vereeniging Gouda met verzoen voor het concours op de as Pinksterdagen pruzen beschikbaar te stellen De voopBitter stelde voor een zilveren medaille te schenken wat met a jremeene stemmen went goedgekeurd Vier nieuwe leden hebben Kcli aanjreKe ven Voorts was een schreven ontvangen van t Hoofdbestuur waann werd meeifedeeld oat het algemeen Middenstandscünirres op 21 en 22 Juh te s iraivenha re zaï worden gehouden De voorzitter der Iweede Ka mer mr D Fock heeft toegezegd stellm Ken te zullen indienen over De vormin van den toekomstigen nuddenatandAr Dr Nedeitragt zal een praeedivies indienen over een onderworp voor den Mid kna tand van belang Aan de beurt van aftreden mn de vol gende hoofdbestuursleden Vaa Bommel Goms Sehaal en Schuurman Besloten werd de aftreilenden weer oan didaat te stellen In t Hoofdbestuur van den AI Mid len standsbond tun voorts twee vacatures ont itaan door het bedanken van de heeren de Graaf en Koppei Ata candidaten wer den o a genoemd d heeren Drekmuer en Korff Besloten werd adbaeeie a in deze candidaturen te betuigeo Tot afgevaardigden naar bet C mgres te s Gravenhage werden benoemd de hee ren K de Jong fdaatsvervangead ie heer RtetveW en Slegt plaatwervangend de heer B de Joiw Hierna las de secretarie een circulaire onderteekend Comeha Loef TOOt waarin kennw gegeven werd d t 17 Jaa 1920 enige Sbddenataaden beelotea hadden tot U vierkUeden der gai oo eleotcWWai bt vtrjviw begoten bet work lo herwkteo U dirvotMu vm Itet dt pbljü PopoUke it blj dkvu rvoUbff vau luatruotte oaktMdeu 0111 iutKriAotfeo té wpiOotUifa uvetl bat oriikil veu Vadtent t Mobuier it Seint ItaiiMHKt wiide de foiUeo ror giaaii lol arreHtalle van Uomwt b ea c bi U Oêiifi mt oattetaip op de sclitédevrgtaHd lA HtUiuT 1 LyoD duurt de triakli blj de da bUkc voort l e traiuwt vo wordw beuaaKt deo du poldio lu d aiukvo Jt iiiu eii Ie L yob is de toeOHnd ouvetaAr derd Onderzeeboot gei hen MALMö 10 MtM D De srootwe en inoueruao oiulivrceeboot ie gisleliaa kk de lia eu van KarU n4ic ae iOK n U oor aak la ondwtLend tr zijn feen ptf Q00 Uji c oDceiukken Uf betmiwa Stad fgebraMl KOl hSHAULN IH Mei V O VolffeaeetMi t i fpram uU Ufibdii orH werd de plaatallvat y btj UjonoMirs d r een frootectbrand imn d iUQ bouweu w g ii bo MkbotMeüen wecd r hxi prw ItT UinHMi Iww peraofMu werden ydoa d W Ou nstlM u ïijn dJWOs VUegoaievaL REI LEN IM Ste V 1 Tft UudoMIhel zli4 gittiren tvteo b tgebwhuj vtte tuKfoik Viroui luKi t Mt twiukfer V llt iuaobHi M btAomt zloli tijdene ot4 Auia i mdelaoM h iii plotMllikg Mvi inaoiiéno w n ierkee nk wending maakte togen een ander Mi et Bede vHoguirgiüi vieJiu v an een boogto a n IMt meter ter wude Twen olüoicireu werlen gedood ui twee nteoanideaa zwaar JottivaUat BttiieweiMu HENtiBLHM IH Mei V D D bokel de i loiHTburgur medtfwerkrr ren het Roptiiluu 9 olM blad 1 oliüken Keory Kal FMit tte aek rt deu heriet van bui vorS e Jtar ill I U Mbung vertoe t la door de In UriiAlIoimIe xnimdHOii uitgKfwezrai Üaloaten la Teeehen lAEENtN l i Met V D IH leMhen wordt g iH4d ttat dtMf novive pjimdeiiii gen in itïi patln i van de zijde der Po kn ijii voorgev iUen De ineii trok door dt xad tn plunderde talrijke f touwen l it du gevtukgeilf werden drie Poleo w o e n lodHcdt ofBulw bevMjd T i o u moewi dö Entente tagrljpen Pwee Poten werdin gf k od n i ii gewonde 8eUp teracht iXHAhLN H Mei V n Dh Hooh ni fkioiiert A U aiAyUtf bef4 iA uU Ironirti dat dew het f dwtMi n ectiip rai lo Mhj mei zeven telen van de oudn bemaiudng aangekoinen DUeeteur Generaal vaa ArbekL Naur WIJ vernemen i de heer O ZaalUig dto Bfd rt tn iireden ma denvroag Ti DirvoUHir Ooneraa van ArbetI de ti r Van UiMeMi4n thai odi Mr vaa I Ibouw tijdetljk tietaet waa metdavaar nemuifl van de fuiiode vani Dhwolew mvaM duuu deflndff tot DiraqteuffiUeaaraal V 11 rbe d lienoeiivd Untrottw beheerder l U 4 van tk jxiiJo 1 te Ar dhwt e arr tent l iM ee Bat bedrljWeider van de U K erbndkeojtkper ti V O V O De ooiip Taii was failliet verklaard met ert paeH t van ffioOüO Hat werd door eura lopet alfl waeader vaa den wlakWhavwa tarth nH eeii w ar k van ItOUN aan Hekt OtbUk K dat hj uit den wiikkvl voorraid goet ten elglen bat tieett ver koutu IXt ht er B te Ikl van daA emeni teraad lUi bad Ikww I Itij daactee mhi nudd len Ikxt t den laalatetk Jd hutaen ge kocln MoaiH hll lieweei had hIJ ann nokkek ft goll venliend IJÜ TWBKDK KAMBK ZMlnc van hMlen Na de he edigii van Am heer NWr Hrewz wordt voorlgipguui rati k I gt r Ouderwiiswel De iiM t e ler l an auigaaoae het uU Me vwii du l ebandellQ c van de anlkc ett M ff tulu df goinn o i lljk onterwijaNrei len won verw j wii we 44 JsMU IV h r Ketelaar rO d k i een ann d inen tn om de bouwkoMMi voor dt e Wwan door het rijk en Mn kwart ioor de gMm eoten te doen tieuOen H I am nd nifni Tfr Laan ordt zooda W ffwljztrfd dat de meutiileerins vofdt otergetinw t near een ander amMideaiMit dst voor een aantal ff oe n en de onder wijH uitfpa eii voor de helH ten laat van t Hijk wit doett i ngi en da bi aalt dat voor de l ouwLoH t fti ijkHcb eru niixlimini zal wor len viiiMfer et l Ue vergadariof duur vont h parlemenialre krin verwacM nten dat MliflC d Twefiïe Ramer h dkfn zal eeo vetacMitwerp tot wljztnmg dw oortofls S ootng voor t looponde jiar waarbijen ovePT r 11 000 000 Jé 1 worden atbVi vmacd lot dekkha van de otikoelen Vti rbondHi aan kt 1 Jan jl iiigevoerde erhoojid tx ktging 1 1 ih I n maolit TELEGRAFISCH WKBRBBRICHT Hoogste stand 76S 6 te Mfinchea Uagate Hand 789J te Lerwick Verwachting tot den roWendea da KraehtMCe later afnonende uidwesteliJke wmd zwaarbewolkt met tUddiike opkktfinf waarwhijsmk aoff r i ttlMitm zalfde tampcratnar