Goudsche Courant, donderdag 20 mei 1920

1 U 14318 S Wfe PSW w w 7r PÏwffa 30 m 1920 59e Jaargang 1 30 AlVT @ 1bj 9icL w5b£ o a cLeu oxx C 3ccL tre2icexx BEHALVI ZON KN riBSTDAOVN l f MtZO n BN MEDEDBEUNOKNi Op ie ToerpeiriM fiO Iuk t OewoM dvvrteatiae lafVHmdaa med dMHt M bQ eoatnet to nar tmM oewden prij Groote letten m randea wordeo berekend aur pUutUralmte AdMrteniUn fcuaaea worden iBfetondea door tireeeheabiwii vu aoUede eelrh ielBMB Adverteatletar ax e dbm AfOiteiL 1 4 tat li ttM ak i Bb ftau M A R K T 1 G ii ü D A AdMiBl t tie Tdef IntMC 9 $ Daud t jn Je redi viel en v i syn plaata ƒ e n Verklaring aflegde die gedeeiteluK Daudet a standpunt bestreed nand erkende de slechte uitwerking der takingcn maar laakte de maatregelen van geweld der overhewi ioen iiriand vrueg BeMdiouwt u nui als den veiwakkti der trodMUen antwoordde Daudet Dat iwnt ü gewecjt Met een beroep op de republikeipiiclie geToGkn kretg Briand de g ieeie rechter stijdt m geestdriftig elan mee nwar oven ftLOfc wist hii den fttorm met te btzvtci en DiiLuiet las daarna aanhalingen voo uit toé i prttken 20 jaar geleden door Önanil gehoutien tn die aanspoorden tut i eweld Dt staking de ooiziiak vaa al düze herqie nadert haar eind De boiwl van mynwerker m het ileparbement van het Nauw van Calal maken bekend dat naar Ihun oordeel het dooi de regeenng ingeïHemle wetsontweip op de neorgamentje van h t epooi wegwezen niifuwe opvattingen behelet die beter dan de vioegere beantwoordtji aan le belangen van lust land en van dfi arbeidera Xeieffeuiund etn tlabitt ui het Lagtrauw iit t lokken De vraag zal eemoudig gesteld wolden uf de VüiKetktHUMl in fuctie zul mogen tre den of uat d Uppemte liaad suu macht lal behiuuOeii De iooiuau ounog heeft leze kw 8tie wel scherp naar voren ge biiwibt iiobert Cecil zal er biJ de r eenng op aaudnmren tt verklaren of de Opptrsto haail m lunctie zal bluven of dat de vol keubond deze funcwes over zal nemen jn dit geval had tie voikenboind den nieu wen oorlog van Polen dan voorkomen De interpelluat Ml in deze waaryc tiUD lyk steun krygen van AMiuibh en zijii aan hangeiis en van de nbenleraparttl en te vens natuurlyk van de eigen party de li beiaal gaziruiti conseyvatieveD AifaduJth behoort tfft d feJle tegeostan Mis dei entemte ipoUUek uuakc l olen welke hy soherp heeft aang vaii n op een vergadering door den anti honjcersnooulaatl byeewgeroepen Wy moeien leide As juith den aftichuwelyken toestand die Hft gevoUï van den oorlog maar nog meer vtin den vre le iv inzien Het eenige niid lel ti i verbetering van de trtt che situatie Is veramlering laat men het revisie of piacbsche wijziging noemen Vaa hei v redeavenlrag en het onmiddellijk in werking treden van het giezag van dun Vol kenbond LieCdUuUgdwid ia hier maar een lapmiddel Met moet het kwaad in xun w ortel aantasten Aaguith verwelkomt e AMjULth klaa le de Lng lsche rtgeering aan om de wyze waarop zy aan het parlement het feit da t zy Polen gesteutwl had Iia l vtii urgen dooi draaieryen die in liin jjiui 1 mentaire onde zu ini waren Het Poolsche optie ten een net te veiantwoorden acrress e en eun breuk van de begms len van den Volken bond Asguith vtx ten slotte om een rkelyken vretle om ontwapHh ng toe trediiig van de voonnahge vyanoen tot len VolkenJMiul en onmiddellyke vastdteltifig van den last die op de verslagenen ruHt Asquith vroeg ook dat de üp r te liaad der Gealliociilen Kal worden ont bonden iLaiiaanMUM wnattuienuuiuie is naar ikioekuu u i no Ntmd cmi d waiimeiu omtrent de KoiMieane aangeiegenbeuen te teervn kennen De ovjM regeerintf iaat het tatuseetran niet by wooruen Ze hueit haar kracntea weer versaineid en ten uitten van de Dwina hebtMMi ze suik een druk op ue 1 olea uilgeueieod dat deae naar ae aelf berxhten z Ui lu een meuwe verdedigingiuinie hetbben moeten terujttrekkan let laaitste woord over de Puoiiwbe wettie zai nog wel met zyn gezegd Wellicht zal ze oen onderwerp van beaprduoff uibmnkin tïp de iienitivoigeiMie aigemeene wivadenng van den Voikeolwnd Ve itaad 4 e op t oofcenbiik te Home vei gia en heeft Wi lsoi telegrafisch verzocht ae al emeene vergadering van den VolkenbosJ in November a te Bruaeel bueea te roepaa Miogolyk zal op deze veixader ng ook ue kiwcüti besproken worden enkele Ier vroagere vyanden tot den Volkei nd toe t Jaten Omler d gegadigden zat iiob taltlg Hongarye bewinden dat aan uen vooravond van den vreile met de nlente aiaat Men weet dat het beeioten heuft het voorgeiegtle verdrag te teekeoen Naar de Neue i raie Preaee Uit lioedapest venicerot zal de naar i ary vertrokken secretansgeneiaat dor Hodgaarscha vexleMleleKatie Prasnowaky den Oppersten Itaaci bil de omterteekening van het verdrag een nota der Hongaarsckc regeering oveHlawUgd Daann wortlt m de eerste ulaata de vraag der Latente of de t enw uriig legeerlng bevo ff l is het verdrag tv teakenen beantwoord en Verklaard oat iui $ kftb iietHimonyi fl sO i a ha doux M m Uitente gevutmacbtiade Mdeeade miiuaterla baaft oMQRoted w dua Po ncaré heeft met zim aftrapten aUwnoiz ttei van de tomiiuösie van herstel tenkiacjitig piotest aangeteeiiend tegen teKsiü ten te Hvthe wat nu de bladeneenig znns i teleurutelliog te bovenwaren en de Jiohtzyde v an de H thei wul taten gingen zien de ontevredenhtil opiMftuw wl deea opl£ait n Mjllerand s posjtie iis deidialve met be midenswaard en het is voor hem geen gc lukk ge coïncidentie dat Lloyd George s meenlerheid nog op andere wdze wordt giedeinonstieerd AanvEUikeluk was het ie bedoeling dat wanneer de fijiancieele de kundtgen hun beraa lsiagJngen hadden ge eind gd Llt y l George en Chambeilun naat Parys zouden gaan om de eindhe spiekin t n t voeren Hu hiuaLi inzien vint de Hrits he piemiei dot Milleraml evengoed naar hem kan komen aaiiKec en ny eindg het uitbreken van den ooilüg het Kanaal al zoo vaak is overgestoken dat hy sinds Augustus 1 14 al 160 dagen te l arys heeft dooigebraoht Milleiamt noest toegeven en zoo zal hy binnenkort no r maal een bezoek aan Lngeiami brengen Niet alleen in trankrijk is nen onte vTe len over den ipang van zaken ouk in Fvngtlaiul vindt men dat de bedoeling van t vi O teaverdiag van Veiijaütes en meer nog van t Volkenbondffverdrag ver ioren 13 geraakt Algemeen woiJt gevon dtn dat de Opperste Raad zich te veel macht toekent wat voor de Kngelsohen minder tot uitmg komt in verband met de houd ng tegenover Duitflchland dan wel in zake het Poolsche offensief De l ondensc he correspondt van de Man ohestci Guardian J eircht dat Low Itobert Cecil van plan J8 om over deze aan In de nota xmI wonlen g weiaa op kat vaorlooipig karakter der onderteekeabm met de verwijalnff naar de definitieve ratifiicatie ikwr de Nat Vergaderiag wau bl het vredesverdrag in dea vorm vaa Ptm wetsontwerp InxMliend en behandeld aal wonlen Verder zal de refreenng a daM neta er zich plechtug op beroepen dat Hon WJ slecht m de telUffe verwachtuag nding gelukk g zeld jn lo vervulling der door Wnson i PltasMde punton speciaal betn fitnue iie volkMtamming welke thans absoluut geuiigird Is de wapens heeft nadergeleid fenstott WM dt opniww de hoop uitgelïprokcn dat ia den zin van he begeli itond schrijven afl i wyctging der bepallligon nopens de nrriawin alamede iler uiikkende economisohe vaannarden tan gunbte an Hongarye zal phalta hebben De mimster presitient Ml da nota datat elogen aan de Nat VeilgïiÉiriag voorJ rgen en daarbij ook de redawm uiteasaetten welke de regeering aoadukan hal vimlrajt te onderteekenen Vanuit RuslamI dat het on tud lunff ondei den Poolsch Oekraiensohen df uk erg benauw l heeft gehad regent het protesten De Moittkoueche wireless heeft speciaal tot te aroeKiers van trankryk hngeland Italie on Amerika e n oproep gericht getm wapens en munitie meer aan Poien te le veren in een teJegram aan den Volken bondsraad beklaagt de Sovjet regeer ng ziich fla het PooJiChe offensicf byna alge meen tilrwugeml ie goedgekeunl en een In versdidLIende landan bliJVMi R en heersohea In Duitaehland waar Mr links radicalen openlijk verklaard hebbe met nieuwe revolutieplannen rond te loepen in Spanje naar tie bakkers baken uat tot betoogingec der vrouwen ongeregeldheden en bloedvergieten leidue en in Ierland waar de Sann Feinera nog steeds Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wiid tiaat S H V LOON Markt 6 teOudewaler bij Wed EVD BRUGGEN enalle drogi len Voor Eogro Pa B MEIN DER MA Den Haag 1057 68 Fabr P VISSER Emmer Erfsch veen Dr Morgen moet ik even naar den burgemeester onk een van mija stukken te vwr koopen knipoogde Peter Goed beste jongen zei de dokter wdrt kan Oogenbiikkelijk wê het we lUt B krankzinnig hoofd waaronrer ze t haddan en m t slimme oogen wees ie dan dokter é doodsh Kifden die door hun eentonig geklepper de boeren moesten weghouden Eindeloos bijna waren i n verhalen detyd liail sijn afmetingen voor hem verloren Al Heel spoedig constateerde de dokter zyn nngeneeslijkheid eelopsluitlag waa echtt r niet noodig Met anderen samen werd hij aanvankelijk weer angstig en schuw holde soms plotseling weg naar z n slaapkamertje waar t portret hing maar daarin kwam geleidelijk verfot tering Alle pogingen echter om Hmb tot de werkelijkheid terug te brengen faaldea £ gn jongen was hem komen besodkm Schuw Was hy weggeloopen Men vond hem starend naar t portret Aan t werk was h niet te krygen Eerst hadden ze t geprobeerd door hem een ruwen verfkwast te geven met een pot verf onder belofte iai bil een lekkeren koek sou krijgen ais hy de dtur die men hem aanwees mooi tn otda sou brengen Woest had hiJ belde van sich geworpen Later bracht de dokter hem eenige penseelen mee en een kistje tubes Toen was hi van zijn kamertje niet weg te slaan en zat uren lang voor t schilderij telkens sijn penseeten mdoopend tonder n streek te zetten Gewillig had hij ze tertiggegenren toen de dokter er op aandrang Na eenige woelige dagen ea narhten waarin bat gillen vaaririaok ala liii tQk aaakomat en men hem blndra moMt stierf hti na vela jaren vaa waauia wiuinn men hem had opgesloten met gebonden handen en voeten De dienstdoende dokter zat een uur lang te tobben naaet hem om hem tot woorden te brengen Toen nep ie de beide verplegers en het hen vertellen hoe het er uit xag in de kamer waar ze den patiënt vonden t Maakte geen indruk op hem totdat ze repten van t portret Grietje Grietje huilde hij toen De dokter keek even in z n zakboekje met aanteekeningen VioM je dat portret graag hebben beste jongen poogde hy heel deelnemend te vragen Niemand mag er by komen zei Peter plotsi hng gekalmeerd Oat gebeurt beslist niet beloofde hem de dokter je krygt t hier bij je eh mematfi zal d r zien l en kinderlyk blijde lach kwam over hem Ga nou maar eer flt nog wat slapen spoorde hem de dokter aan AIh een kind sloot hii de oogen J at zat nog wel meeiwllen out deaen baaü merkte de dokter op tegen de verzorgers laat maar zoo spoedig mogetijk dat portret haten Hii ging verder de cellen lange De belofte van den dokter had Peter betlaard aan hoord en onder eemg verzet liet htl zich wasschen en verder behandelen Den volgeivlen morgen atond t portret op een ouden ezel voor i jn bed toen hu ontwaakte Met schuwe Dmxlehtfgheul lag hl rond Fluisterend zat ie voor t portret toen de dokter de ronde deed dje hem wenkte e en buiten de eet te komeiu waarvan hO t ge tralje l deurtje ontsloot Over t portret sprak hi met deed aleof hii niets had gezien en praatte over gewone dingen hem de hand toe die niet aangenomen werd Ik wan hier m de buurt en dacht wat bij je uit te rusten zei hÜ gewoon en je nieuwe werk eens te bekijken want je schildert toch zeker nog Met open mond keek Peter hem verwil derd aan Mi n nieuwe werk hakkelde ie Met zyn waanzinnige kracht duwde hy den arm weg die hem dwingen wou den doorgang vry te laten en achteruit wijkend wierp ie hoonlachend de deur dicht Dat had je gedacht nep ie van binnen Kiankzinnig mompelde de dokter wie had lat ooit getlacht van den levenslustigen kerel IhuiB gekomen waarschuwde htj even met n kort briefje den directeur van t naast by gelegen gesticht hy kon met na laten er bij te zetten t is een gevaarlgke patient dunkt me zorg voor een paar flin ke verplegers Den volgenden morgen wenl Peter gehaald By instinct hul hy gevoeld wat de dokter doen zou en den hal ven nacht was ie bezig geweest de deur te versterken met gro jte zw re spükers die hy uit de muren nikte tot z n handen bloe tden Zyn uiterste krachten hail hy inge spannen en in diepen slaap languit op den vloer hggend troffen hem de verplegers aan toen ze met behulp van een timmerman de deur eindelyk open hailden gekregen Bloe tsprenketï lagen overal op den vloer en op de tafel en zijn geheele wezen was met geronnen bloed be iekt Voorzichtig droegen ze hem in n rijtuig legden hem tuaschen de banken fltechts even opende hij de koortsige oogen fluisterde ie met slaperige stem Je komt er niet in niemand mag Grietje weghalen SANGÜINOSE Vinun Sanoüinosum in vacuo Kluchtig zmvoi plantaJildig middel bij biuedarmoi He zenuwzwakte algemeene verslapping Heeft geen schadelijke nevenwerking Tweemaat daags een eetlepel ii in de maeste gevalkan voldoende Pras par flacon ƒ 2 6 fl fll 12 n ƒ 21 Bu alle Apothekers en Drogisten Ie GOUDA 2709 25 VAN DAM CO De Riemerstraat 2e 4 Den Haag J Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A B O O M Berkenwonde Toor Beskenwoode Acliterbroek door J NOOHEN Belenche Stelwtlk Luid gillend ontwaakte Peter i de eet VACATURES Op Exportkantoor ii vacature van in de moderne talen SolliciCnties met volledige inhrblmgen worden ingewacht onder no 2712 bureau Qoudrche Courant 15 Vrijdag 21 Mei n m 6 uur SLUITING der TKNTOONSTKLLINO van Ollerrrfschilderyen Aquarellen Kr jtteekenlngen en Pasleis door NELLY GOEOEWAAGEN gehoadeo ten baize van de familie VAN NASSAU Gouwe 101 2714 20 Land Uit da hand te koopi raim 5 H A best Wei en Hooiland voor ƒ 14000 Gntegen tusschen Gouiia en Schoonhoven Br fr lett I aan W II RPTTKN Boekhandel UTKECHT 2715 16 Medebouwer OEVRAAOD vonr het bouwen van 2 kleine Heerenhuizen op giiostigen stand De grond in dispo ibel 12 Brirtven onder no 2716 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 Maa0Zl ktan Darmzlakten Lavarzlaklan Qalstaanan Vatzuoht Sulkopzlakla Jlohl NIapzlakla laakzucht Zorg dat gil hierdoor met te lijdenkrggt en houd Üw lichaam dusg aond Een ji oede haudleiding daartoe biedlbet b k nde boek van ür B F TEN GATE 2713 30 DE SPIJSVERTERING ® PrlJif2 4Ofng f3 65g0b Uit Hvt rs Hollandli OrukkBrlJ o BAARN JOOH HET GEBRUIK VEN SCHUDDEN Koopt het t Is best Meuykoopjes Treuwenü Sulicde S lon D Huiikarncfmcubeteo liTafci Siuelen Lianfinkailen Spi eUSchilderllea Theetafela Bikcnh uieD Buffeiten Bo keDk ileo Ciub auteui a Zigdeflpluche Ameubleniaiilen Leer meublrmeDteB K pokfli traHea Wolleo eoSalijndekeal Slroomatynaen ena cna 5396 8FOTKOOPJE8 III 20 E8TE ADRRS VOOR JONGFLUI MET HT WELIJtSPLAN EN SIWIISrililllT44liliofanliuiMliÉScliiek ile ROTTERDAM Telefoon 12800 WADDINXVEEN Adrerteotiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOH WaddiuWML A C COSIJN ill Assurafltièn S710 81 BRANDVERZEKERING op BvHPspolis en Maatschappijpolis I NBRAAKVERZEKERING Chr Zang vereeniging HOSANNA te BOSKOOP VRAAGT voor haar Vereeniging 2703 jo een DIRECTEUR Brieven aan don Secr J VAN DEMI Rl f Stellen 13 Boskoop GOED 0 TGEYOEIID DIIUKWEIIII 1 levert vlug en tot billijken prijs 1 Drukkerij A BRINKMAN ZOON 1 Tel Int 82 GOUDA Wé OOI najgn met f 25 CMl per da ijc reldecadc nm i Uit hMlJwauckui Een geregelde verzorging van het haar met LAX verwijdert stof roos neten en nrein bevordert den haar groei en geeft aan het haar een mooie glans Goedkoop en aangenaam in het gebruik Liscnt ati lult Band met onze handteekening L I Akker Rotterdam Verkrijgbaar bij de meeste drogisten 2382 70 l Sï sS kVOOB 1 HET 5 Ö£VERZ0Ua KOKO een tuivere liclilcre en nlcNvettc vloefitof bevordert den haargroei vtrstcrld klieren en Kaar wortels voorkomt hel splijten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt ecnvou dig KOKO op het haar dan wrijft men het uchl iD oederwaartscht richlini en borstelt tlink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wy stellen geen dwaze of onmogelijke elschcn iin KOKO maar wi zeggen en houden vol dat geen i ander preparaat KOKO alu ceo zuiver gcnccsmlodtl voor het Ha r kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkoraende op elke fictch KOKO wordt nooit los zónder verzc gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r U B 1 OS iLltlni 2 20 nlldtn 3 W fM f flMCk KOKO Shanpoo Poeders f OIB per pakje Vaekrilf haw 14 Apotkakir DrofUlin ParfaB CvOOBHET ï HANtiCXSMERR Vöritrggbaar te Gouda by ANTON COOPS Wnd trut en te Soboonhovun bg A N VAN Z£SS£N i fHY i N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT I78S 627 Voedert ow Vee met 34 LlüNZAADKOEKEN merk ster en W L l U 3 N Rn EEL merk STER m geplombeerde zakkeu SOYABOONENKOEKEN merk wl PTRTITTITiT JICHT SPIT M j ar atofi bekci P ija pep flew 95cl f 1 40 bi Hri P0TH i FP3 nDR0ai3Tt N raJ PI HThR r BOTTERDAI llos gegarandeerd Zuiver en uitmnnteode door groote VoedingswaardeEereDIploma Perils 1900 Negen Oouden Medailles Iff sa Verkniebanr bi ANTON COOPS Wpditraat en S H VAN LOON Markt S GELD 5 btschiltbaar voor Voorichoiten 1751 IS Amiitenvran xoMd p borg Bi achrift aanvr poilz voor antwoord Znider Oredietbank Maurftswtg 8 ROTTERDAM Til 6807 GOUDERAK Advertentiën en abonnementen op dut blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak VISSER s Rheumatiekolie j ongeëvenaard in wer king geneest de hevig ste Rheumatlek Spit Ischias Spierverrek kingen Laat U geen namaak ver koopen Priji f 1 45 p flacon Voor onvermogenden grat a te bekomen bi den fabrikant N V DE TIJDGEEST Trekliinq van 700 nuniiner ten overstaan vin Notirn fl G MULIE Woensda 19 Mei 1920 Pnja van I lOCO 6908 10O89 i lOO 2125 11549 I 200 15713 I 100 3570 M7 7 5 HI2 15473 19411 2Ü018 Prl a van 90 leiHen gKla 10 2485 4S77 625 8135 ll 70 13288 I6T44 19S39 178 2711 4952 6JIS 88S0 81 13301 17164 IMS 3IJ 3057 81 54 8904 114 1 1346017283 U 447 74 5105 n8l5 9608 751395317449 91 78 3143 5218 53 9761 11583 13692 17171 19931 921 60 55 7118 982011621 141671800920142 977 3274 82 27 40 5714261 53 65 1245 3315 5377 7359 091172414428 1811820381 VISSER s Kiespijnpoeders gemzen binnen halfuur dohe igstek espiin tand pilii aan i aic htspijn Hnt latt n liiikken der kifzon woidt overbo hg Prijs 70 cent per doosje 60 69 5446 7459 9950 77 99 8920482 99 3450 93 7626 V 98 14510 18284 20537 1475 86 5606 5710170118051473718419 62 1928 3582 52 5810270 3115028 44 20615 1127 3809 75 7711 841206615163 72 74 30 439724 3910494 W2I3 15206 18697 781864 3913 39 88 10609 34 15403 18774 20761 1922 4007 5822 94 10715 7915585 19307 912013 4138 81 7870 10839 MIO 16116 81 77 4647 5985 8421 11022 12850 29 194S7 92 4741 6108 8591 87 1315516532 V 2460 4804 21 8666 gc 76 69 80 Later llaibaar 107 2154 4875 7217 9392 11744 138801591318429 00 2250 4914 56 761183913917 160I1 60 61 53 22 62 9411 86 7916179 73206 2435 43 75 2811902 8116216 95 29 77 87 34 61 87 16308 18607 7014119 35 77 42 70II 29 70 ID 7301 n 1014017 41 1890580 2968 5001 34 05S3 2 2610 5124 7439 60 314 17 5279 53 79 27 9 5372 76 90 VISSER s Wormpoeders verdrijven de wormen rrker en snel Wdt wiirmon iiroor zaken en Ijijna tikefn h ef woimon wonll nml bi dar lit Prijs 40 cent per doosje 2712 9413 7503 065412004 83 8318909410 61 21 7 60 2214278 9619003 68 72 18 78 7514390 IS440 2 89 2824 70 97 12126 14468 ISSOS 19109 924 2999 9917 87 V798 34 91 18 31 62 98 S3 7716 96 6914631 34 ia 76 98 9634 41 9812207 94 39 91 78 3061 68 89 0832 31 68 4219361 74 09 84 98 41 42 091801619461 74 9910734 914719 53 93 00 87 7869 9913701 3134 9702 791810018 23 3312 6 23 39 97 20 69 42 3930 20 431010312469 30 77 71 96 39 85 80 2312530 6016880 19802 96 9812 8135 95 91 801093310909 30 3073 35 69 IO330 120681484 43 61 43 02 9MI 82111040312719 6917073 81 97 3727 66 836310924 91 85 9019 1796 30 73 08 43 791496217141 44 918 64 6063 0310064 99 80 4919747 1008 80 0109 84141071212903 01 17203 70 47 87 18 19 10 8 71733119800 1104 3849 4 91 51 9319061 43 10 92 3021 0201 8981 1089913020 94 14 72 93 48 871910015 4119144 73 75 81 71 1259 00 03 9 3 00 09 4012 83 97 9S 91 1309 88 9400 40 4122 2 49 88 90 14 0 4260 91 60 73 06 71 77 6550 88 91 66 1 1536 4342 21 22 2011134 70 49 83 97 OS 11290 S3 ü 9919200 9019029 81 117402 39 S3 50 702KM8 00 S811S20 90 9913130 19304 4020100 28 7911318 81 49 88 54 9011426 94 3719404 70 91 94 1617660 60 98 241718210216 92 9011809 24 9715923 07 3S 4613213 02 68 47 1047 4440 9708 8935 83 59 15015 18032 48 50 51 18 92 97 91 53 7030374 78 66 33 611158013300 87 8920 29 1785 4943 07 9112 67 56 92 9729991 1889 4609 94 361160413471 1572018138 0 1900 32 0918 66 II 79 37 792002 82 37 7068 209 5513668 4018234 44 87 4780 7112 13 74 13606 99 l8o45 79 2111 86 20 I9II72I 4419824 7120001 18 94 66 53 35 13850 36 8030911 50 4829 71 75 36 78 6618422 11 Vorige blaiiKar 1953 mt 1653 1960 mi 1660 A£IENOA 31 Ntel 3 Uur Oebeuw Ba OiloeM verUMlien wij gwaokl UI Tiiedt fieeiiDS t mofeo aDtvaufso ram vsrgad rtD en oosoaciao rermaiMljklMda om dMce la ooie a g m i l i ntm kl o Electrt di DraktEeHI A BRXMKMAN A SOOH OOUIU TERSCHUNtDAGKLUKB aaONNIOIENTSPKIJSi per kwartaal ƒ 2 2 tr WMk IT cMt met Zenda lad fH kwanaal ƒ l per waak 22 eeat overal waar do tajorghig por loopar geadiiedt rnmé f foit per kwartaal ƒ 2 79 met ZontlagWilad ƒ 9 40 AfeeBMnaente worden dafeiyka aaDgenomen aan ona Bureau Ua t 81 GOUDAk aua asemten de boekhandel en de poatkaatoreo I ADVaBTEMTlEPRUS Uit Goud e omatr ke behoorende tot de besorgknngl 14 rasela f tM elJun regel meur ƒ 0 15 V buiten Gouda en den beiorgskr ng 1 S ragela ƒ 1 55 elke ragal mear ƒ 0 90 Advertentita van publieke vermake J heden 15 wal per regel Advwt tiëii ia het Zaterdagnumsser 20 b alag op den prijs IsAutie Tclef Interc Ui Rumoftrige Kamerzitting Interpellatie over de staking der C G T De wet van 1884 Rumoerige tooiiceitjes Fransch Britsche besprekingen Opperste Raad of tigin te willen afdwingen Üezs poging tó mislukt de stafcingcn verioupvU jiieei en iHcei maar de attie is toUi n el Ken t 1 zuiwler huctes gebleven want zt a i i i i i v geweest dut de regeenng htt it orgaii sa SeviaagStuk der spoorwegen tei hand leeft genomen Het betretieiwi ontwerp jftelt minister Le iroqiier Dinadag by le J amer ingediend In de inleiding van het dntwerp tot reorgaiusatic der spooiwegen lennnert Le lioquer er aan d t op il aan den staat i èyb i hb óób trancb bcdioeg Het ontwerp beoogt vooral cuncurrencie Ier apooren waterwegen op te lieffen Iwee tt Ken stonden open om le hervor ihmg tè verwezen Ui ken totale anmiddellijke itaftkeep en exploitatie dooi ten staat n direct ot jjeintereseeerd beheer De es eriil0i spoorwegnetten i e nu nog afzomieriOk geexploiteeru uord n nor len tot een groc spoorwegnet vereenigd waarby men waken al toeren dt op ht tt ng van een 7ekere autonom t die uo concuiientte levendig houdt Hierna begonnen de interpelUtits waar bij h t heftig toeging o a toen de tociali t uiafoiir aan t woord was letgeen w t g teren reeds meedeeitiden Gisteren werden de interpellaties voort gezet Loon Daudet woe de eerste preker m hfvi Ullwri vci de KtaJuoieaii Uat wt rd een onaamenhangemie scheldparty als ooi een kiexers vergadermg doordat ae uiterste hnkerzyde het er op toegelegd had Daudet niet aan het woord te laten Zoolang DauKlet sprak schreeuwden de ao cialisten voortdurend op de maat Moor lenaar Wegene de socialistische ob true tie poaeerde Dau let als vcrterfcnwour I gwr van de partyen van orde en kiöpg hu ook die groepen mee die ovei geus niet van loyaliame gèdieiul zun Dauifïet pakte uit over een sainenapann ng en over een bak m de Kue de Kiche iifu die hej ge ld er voor verscl jaft Toen hy de aotiaU tisohe bladen benevens 1 Oeuvre en Btmsoir aanwees ais de aan tciUers van de beweging i cihtten de leohter ude en het centrum zich woedend naar op loge van hoofdredacttars waar Qustave Terv leider der twee laatstge nm mde bladen zat Het kabaal was toen oo erg iat de voorzittei de vergadeung vooi geruimen tyd stfhoi fte Intudschen ovorlegxle het bureau met de vei tegenwoor digers van rechts en links alsriierle met lerv De meerderheid meende dat ie laat frte geen aanleiding tot de uiitbarsting gegeven had Wel had Tery bn D indct s re levoenng e n epottend gebaai naar het spr eckgestoelte gemaakt dat als hoon was opgevat Ka de heropemng der vergadering bleef het aanvankelyk kalm tot oat Sri and Volkenbond Rede van Asquith Protesten tegen het Poolsche offensief De Polen tei uggeslaijen Aiffemeene vergadeiing van den Volkenbond lïöngaaisthe not u Onlusten De Britsche legeeiing teg p extend De nieuwe Mexicaansche regeeiing ONS OVIKZICHT Het graat dezer daA ruinocii toe in ite i raoache Kamer ais $ evolff van t f e t uat de zaak dje op t oojteoMik bthandcld wordt de stakiOifi van de C G I nti van bijzonder root belaojE is en wifiïnöor uit gtiv l 2jch voordoet Eftaan de pu u en g woonlyk scherp tej enover elksur D ttO cifliisten zyn ze o l a te begrepen js heftix verontw aanlijpl over de amstandiRhei l dat de refïeeniij relfs maar zou kunnen denken aan t ontft mdeii van den Aiirenieenen iJMidersboiul terwgl onder ac rechter üt é verechetidene l den zun d e liet optanden van den C G T alles behalve kun Mn ffW euren Is het bestaLn van de CouMde General du Ira vail al of aiet wettiif f Ziflidwu des Pudels Kei n Om de kwestie te Ix ikditea t êtt het Journal des I ebsrts een overzicht van de recfats kwestie v aar het hier om R t wa raian 9 4M reljrMde onUMnen Sjndg ISftd hebben de Frandch a ei lerB het recht v n vereenl ine i e artwi ders luet allen overisrens alle burjtera nio t n ioh vol f nB de toen aanRenomen wet Vereenigen om een ot andere actie op touw te zetten ter vendetdj inw van hun remeeu Bchappeiyifce beJaiwen Dit recht wjl men m zQu voHan wnvan laten bestaan Iwia tV iWtf Uiter m 18 4 jtinj men ech ter een stap verder d toenmaUtfe nytee Elnff onder Waldeck Roueseau wifde de r ciitapo itie reffelen van arbeideriröindi cateD zu zouden onder zekere vooi waar den rechtsperBoonlyloheden worden uie leïfg geibniik mojfen maken van rejree rinKSJtebottwen de bekende arbaidsbeur sm D t wetsontwerp werd door Kamer en Senaat Koedjrekeurd daarfali dtsid zich echter een klem Incident voor dat van Kroot belang is voOr het huidijro debat in het voorstel der rfiKeerlnjr heette het na iMiyk in art 3 Tan de yBdi Bt n iiï fc b ben tutslmtend ten doel de studie en ae wrdedigmjr van de economische belansren Tan nuverheKl faandel en landbouw De Kamer het het woord iiitsluiteiwi ex ehisiveanent vallen maar d Senaii de d het opnieuw m den tekst opfiemen en toen de iwt weer ui de Kamer kwam werd er ftiet meer tegen dit woordje epiotcsteepd Tengevolge van het d bat dat er in Ka nur en Senaat pia ts had is hot uitslui tend economisch karakter der svndicaten wel zeer duideluk aangegeven Er kan Keen twijfel bestaan aan den wil der wet evers pohtielte actie is aan de vakbon oen vsrboden MiUerand beroept zich duü met ten on J 4te op de wet van 1884 wanneer hii de C G T wil onttMnden immera de Bond n naar boekje te buiten gegaan n heeft rt de economische ook politieke aotie Wroend door de nationalisatie der spoor FEUILLETOIIa 06 tragedie van een leven door Dr ANDJJé SCHILLINGS hunne toekomst over het aanzien en den rykdom die t schilderen hun eens schen ken zou Aan haar portret besteedde by zyne geheele arbeidskracht en onvoldaan zat hij uren te zoeken naar de kleuren die meehelpen moesten zyne rbeelding te belichamen V Slot Waarom toch met vroeg t in hem tn een antwoord kon hu Wiet vinden Ze B 100 goed voor hem g€wee t altyd nooit er een verwyt over hare lippen geko 5 n en toch had hy dat nooit willen doen e gedachte het hem met meer los ze P afoe hem overdag en hielii hem wak ï f l ü 1 t bed te woelen lag en n i met saamgeperite lippen naar l ooHlen die niet gresproken werden Nog werd hem t aanbod gedaan van een JJJre womng raaer hu weigerde nu bot en bezoekers snauwde h af met korte JJ Mgden Plotseliwr kwam t m hem l l t hy misschien nog wat herstellen JJV t onrecht tegenover Gnetje ge f Dat gaf hem eenige rust En uren ï achter z fn doek te turen naar d tT f P h J haar gezicht zooht Jrog Wilde verbeelden met de volle kracht Vn vermogen Niemand zou mogen we J t hy deed overlegde hy haastig en r f S n r hy m de deur staan wanneer 2 bezoeker bjj hem kwwn om hem den J ng te versperren Langzaam groeiden r n kwamen duldeljker uit de wit Sp e muren de lönen naar voren die n ll behoefde Xi nerhand begon h de doode te E i tt gesprekken Mi met hMMor aet als vroeger over Schuw was Peter van t Land geworden voor de menschen sedert den dood van zyn vrouw Niemand liet hü meer binnentreden in zyn woonkamer joeg de kinderen weg wanneer ze op t kerkhof kwamen bpelen als vroeger Door ze bang te maken pro beerde hy de boeren weg te houden en toen dat niet getukte door zijn nagemaakte ge luiden bond hy op een avond eenige doods hoofden dte hy loswoelde uit den boven grond met een touw aan n stok ten luguber klepperend onnaspeurbaar geluid veroorzaakten ze als de wmd ze tegen elkaar deed botsen Alleen en ongestoord wilde h j voortwer ken aan Grietjes portret Dat was zyn le veitddoel De gedachte waaraan cieed iwin zonder rond te kyken voort hollen over den weg wanneer hy voor mondkost uit moest of een zyner vroegere stukken wegbracht naar meelydende koopers De dokter bedacht t eerst dat t met van t Land misliep toen ie hem op n middag ontmoette en zyn zenuwachtige angcttige haast bemerkte H j probeerde n gesprek maar gauw liep Pieter weg als voortgejaagd door n onzichtbare macht Ik xal hem eens opzoeken besloot hy Óp z n ronde stapte ie af b f den toren en sloeg met krachtigen knokkel op de deur Lang duurde t angstige heen en weer loopen voor ze geopend werd De schilder plaatste zich m de deuropening Vnendemk groette de dokter hem etak