Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1920

m n Ko 14319 Abonneert U op dit Blad N V DE TIJDOEE ST Ireitlnng van 700 nummers len ovKPïlaan vin Notara A MUblt Donderdag 20 Mei 1930 Ml van I 1000 1102 13669 1 O 3285 8007 12378 1254116026 J 200 16359 17845 I 100 329 1027 2 181 87 5470 13516 13853 15564 19045 20925 Prllieti van I 90 lelaen oeid 170 1820 4736 7304 9799 1153113757 1597819469 203 2046 52 7426 1017 11699 1J857 16217 18607 42 2163 5104 7538 88IIP90 139J2 5520107 56 2453 II 7634 10232 1I89J 76166792022 373 2554 5293 92 10317 12259 14296 16891 32552 82 533f 7773 10407 12336 14116 I6i03 51672 92 5402 9610504 52 84 17077 6 0 2706 54 8025 12 94 14611 17281 2C600 gei 2962 5504 8168 10612 12418 14741 II327 1153 3275 37 8208 1078Ü 70 74 65 30 90 77 5633 860010886 84 82 17 i9 M 1228 3313 5717 44 93 12511 14985 1773S2073 43J485W24 86109181219415014 18169 20828 1337 3549 48 87091107812800 48 18455 38 80 6171 80 92 129611513318606 57 3748 91 8864 11325 I3ÜI I 8618939 0 38216836 8929 34 13110 97 I9H4 1472 82 87 40 213231 15215 92 97 4284 6990 90701145913318 5119392 1529 O 7018 9342 70 IJ430 15596 94 1740 4715 40 9686 82 13741 15898 19432 Later alloabaar 33 2363 4955 7582 9965 12161 14268 16 8M4 127 2433 5017 84 10W6 8814308 81 8720 40 45 52 7691 10172 12211 21 16190 III801 64 2520 5136 7701 10258 46 244 26 44 19 59 72 310 2627 5205 23 68 92 g 70 15 2737 II 783510332 12358 6316606 35 48 5317 4310496 1249414507 61 7 440 75 35 481052512471 77 91 42 2816 5474 5 37 12849 7616710 189M 61 615518 808510643 5714614 67 M 5012951 61 95 76 60 2016809 33 71 98 81481073112783 S M 64 77 5660 57 3412832 98 644 3043 5749 66 53 33Umimil et 710 59 5832 8110894 6614819 19243 43 80 43 82411094212934 jg J7 a 56 96 57 52 60130221493617210 98 68 3280 62 831311003 34 39 80 91 77 35 14 3694 3319 96 95 54 45 809 53 5915 B483I1II2 64 29 3413 96 8531 3013101 911 37 130 78 81 30 98 3819410 36 3521 2 9 i imS 55 3657 6130 874 61 13200 B ejl 57 87 52 8898 89 1215 61 5098 3745 6257 8968 11324 g 1 12 5 1034 65 6456 84 32 e 83 20 46 66 74 90 SI 13321 M 2119106 62 383666256006 90 29I53BB 36 U 75 3926 87 6111511 5 S 62 50 9616 63 21134 H SJ 0 1126 4115 41 87 39 88 176 35 49 82 0116 6613526154 5 14 W 1216 4 19 92 4411625 56 44 O 1318 23 6701 92n5 56 58 B 53 W0 39 34 76 BB 86 80 59 642 1420 88 6666 181174313661 16519 86 54 24 45016935 48 54 90 43177 20 65 6 41 4 5713724 44 26 50 1536 60 57 64 2 50156 40 1618 67 70 85U8I3 52 gl7805 51 14 58 ge 17 83 S Jt 62 4621 71 9410 18 88 68 79 8 ö 1717 83 86 30 30 961570218014 19 1819 89 7166 9506 9013896 88 842B18 1950 4749 7236 664011604 99 91 I82 20B41 I 59 74 71 44 51301315815 992012 1 67 85 73 9748 24 47 2718313 3 2C10 48U2 77 64 271401616051 3220864 bllO 36 87 9816 36 60 7818401 MBS 27 49 7320 42 58 8616268 18 32 74 7418 72 69 91 77 5 65 84 7530 9043 1202014166 16332 97 1S5 4916 74 45 3214255 3718525 Vorl9e li 3t itond 206 m j 209 229 nu 220 1580 m I 282 292 m z 296 4829 m 19560 mi 9S62 18534 mx 18543 OUITBGHLAND Nieuwe ontphiftiAg Op d puiphoopen van de fabriek e K nlncsbargen waar onlangs lulk een ffVMto oat Mo lincaraokp he ft plaaU nvondtn ontabond gitSteren opnieuw aeo reeks en pLosiLS di zeven uur duurden De ariMi ders WMten uoh bt tuds ia veiUheU te stellen POLBN Typhüe eptdeinte De presuitent van het Roode Kruis ta Warschau rapporteert dat in Polen 260 ÜOO gevallen van typhus zun g constatoerd In raUcie sdin alie stetlen onbvobtt vojr elke I OO inwoners Is innuddela iMechte é B K neatfti er beaohikhaar In de elaa in is nagenoeg da geheels bevaUung door de sjekte aaiwetwt Jt iteesnuideltm iin met te veHirtnren ilitr heeft elke arts k 30 000 pabtatea BINNENLAND 29I69IU 31 36 W 38 ELRSTk KAMER Schriftelijk bmuitwoora vragen Op een vraag van den heer Rmk b tref fende het tUdstlp vaa Indiemqg van het wetsontwerp tot rogwiing van de peniiw nen der bur rerljke ambtenaren heeft de minister van f nma n geantwoord Omtrent een belangrijke allwu ting van het wetKontwerp der staatüconun ss e heeft te regeoring eemt onlangs een op Jen iht frlag van nieuwe berekenmgen leunende bealiaüing kunnen nemen Het wetwntMs rp zal naar de ond nr AnJ nn Johua Rejnold het eonikienj nsorvan een g ot kun uenner veralaoid lat liet Iko leveodei vrouw wttx€4taoosi natuurbloemen de kuwtfokMAiMi ovw tdtm De oude danw menmKiir DaJkoa ut wcht fi in bet njtalg vriendelijk glimJauliend toejuffrouw Uarie VeniMr degeBeiiichRpHdaine was votfrover sbe nel s ii haU vroolljk halt ironlrtoh lachje u r LudUe Derraoouri leunle aalittftrer HKl m Ietwat Ihwnwrige utinikkinff op biar lii4 giHaat Het wae idet meiaaohe liek luK ai a lil4o i het la moelijk fe vs em wat M aohtar datnodMikvid eeolg zii droe i wtig gwilahtie rerborgnn lig loen zij onder een van do eervpxiftea doorreden m d luenlgto k l ae eo tuen b 4er ofimirkcr don d mowrtoni Zij Ie iUentaehilg mooi nwar xy t ailemaobfig iKiaohl TroieohP titp olin bi oman nltiAl de Dwraoour slja trotaA n met i den Hel Ijfaüg naderde de vwitate esMpoort bi dtri M b j het hek de wee ra bezet mn hiwoner van het donhdlejuableti eo m t dn hemisa awttildea Dwaoouj booc vwrww tutfi haar ktminm kopje en vM toen ewukterovur en metjuffrowir Vtntv die aa hmrtljk nM boeg keek ec eit van im eeoen kant naar d i aaderen e kesiNle toen haar 0w oht mar hev W0 m b ooglng pAA Mlja aata LudUer lis sij flbeiul Wti Ima kmA 66 1819332 72 20 69 83 67 79 8817318 82 25 Mt N m 8 uur enpidt nng Kanwtr tan Ar4 kl toor tif Bo iwhedrijtim kt Vrü Ltgï Jl Mfi 3 Uur Q bouir Bouw enHoallf loezhilK OiulaciMaadatïonaiitsata Anaaa zorg Eiectriache Drukken A BRINKÏLAN ZOON OOUDA Op sen Fabrlekskantoor Dsbg dfiD Hug kan gpplaatat w rden een aankomend Bediende Zg die reedi op een kantoor werksaam geweeit zijii geoiuten dp voorkear Brieven mot uitvoerige inliobtinffeo ooderNo 2721 boreaaOondaoheCoarant l Werkmeisje GEVRAAGD voor direct Salan Gl 26 per maand plas Ol S waaohgeld Goede getuigen vereiBoht By aanname worden rniakoBten vergoedAdres BRISTOL ÜOIhL te Schevonincen 2722 11 lOMAKINO PasMB Motordlensi EllMbeth HAASTRECHT GOUDA la au 2 PINKSTERDAQ dagaliikaoh Uiiat ZATERDAQ ZONDAG n MAANDAG met na CX rilA OICIIST 15 k 20 minuten Dl afloop van de voorttelHn an CIRCUS HAOENBECK 2725 14 De ondernemer J DE JONG Coöp Tuinbouwveilmg ALPHEN all IIIJH en OMSTItEp De Bioemenveilingen zullen te beginnen m jt DINSDAG 25 MEI eihouden worden des middags om HALF TWEE en voortaan e regeld eiken MAANDAG WOENS DAG en VRIJDAG op het lelfde uur De Veilingmeester 2723 20 J OIIEMANS OUDE wijsheid TANDPASTA Dapinzl M n L varzl kt n aalat n n Vstsuehl ulkapzlakt Jicht Niarclakta Blaakxuohl Zorg dat gii bierdoor met te li denkrijgt t n houd Uw II hauni lu gez nl Een goode handh i lin Hiiitnn bip It het b kende boek van Dr B f TH NCATE 27 M DESPIJSVERTtRING ® Prijsf2 40ln l3 85gib Uitgeveis Hollandla OrukkerIJ Ie BAAKN Advertentiin en abonncmrnten op dit blad worden aangenomen voor lïerkenwoude Dorp dooi A BOOM Berkenwuude voor Beritcnwoude Achteibioek door J NOOMDN IWernche Slolwul mKCR raiN iXeSfefeT IKBN AlXh Noa HaP TEQENMUN SPIT Verkrljyliinr I ij ANTON O OI S Wydstrail en S II A LOON Markt JICHT RHEUMATID Meubelkoopjesü Treyweii Soticde Salon en HuitkamcrmeubeHcnaliTafeli Stoeien Llnnenkaiten Spil cliSchilderijen Theetafcli Eikenhauien Bulfeiten Boekenkaaten Ctutifauteuila Zijdenpluche Ameublemeatea Leerameublemeuten Kapokmatraiaen Wollen enSadjndek na Slroomatraaaen ena ene 5396 8POTKOOPJESIII 20 ESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIIIIIIISTIUT44liligKDholi Dli deSchleluili ROTTERDAM Telefoon 12800 A HILLEN S SIGARENFABR DELFT houdt een ETALAGE WEDSTRIJD tussohen haar filialen over geheel Nederland van haar nieuwe 10 OENTS SIGAAR DELFTSCHE POST De étalages te GOUDA xijn gereed 19 7S blikehballage Aloemeene NederlaRilsGhe Vrouwenvereenpi ARBEID ADELT Algemeene Vergadering op 2 JUNI as des namiddags h aU twee in Hotel DE ZALM i7 7 20 OORDneCMTSCME METAALWAneNfABRItl voorheen Wtd J BEKKERS 1200N OORDKECnT MARKT B GOUDA NaVa Wessanen s KoninlclijkB Fabriel en Slacht voop e daaan W OU vil RVH R OPGERICHT 1765 f27 VoHdiit uw Vee mi t 34 HAGENBECK CIPOUS ARL d orootsla il balanorliliate andarneming van Europa 70 PAARDEN LEEUWEN TIJOERS KAKEELEN OLIFANTEN ZEBRA IJSBEREN VRIJDAG 21 MEI s avonds S uur ppaelas FEESTELIJKE OPENINGS VOORSTELLING LIJNZAADKOEKEN m k sTER ei wl U 1 P t E E L nidk STER in uplomhtiidu üthken SOYABOONENKOEKEN mt ri wl Alli pt uar I f 1 ZuKer en uitmunt ndii do r groott Voedingswaard Eere Diploma Parü 1900 Negen Gouden Medailles ZATERDAS 22 MEI q 8 UUr COHEN Co ZONDAB 23 MEI lits Plnk tsrdag MAANOAB u MEI 2d pinkitard g Scliittereiloe Voorstelliiioiii niMnnAn os HFl t ARNHEM WOENSDAG 26 MEI V ZATERDAG 22 en MAANDAG 24 MEI om 2 uur NAMIDDAO VOORSTELLINGEN FABRIEK VAR IVIarl iezen Zonnescliermen Jalouzieën Roliuilcen sb Tenten enz Agant voor Gouda on omstrtkon IH J VAN SCHALLS I WIJDSTRAAT 21 GOUDA met faetaellda pro rBnima a avooda g0 Kinderen belalen alleen oor namlddaJTooratellin en haiae pnjzen PRIJZEM DER PLAATSEN GalenJ alaanplaa len fOÓSl 111 RanJ I lOl II Rantfl IKangfJ lSlalle genummetd f2 80lLo e enummerdll3 50 Sia Ie en Loje 10 e t be preekjeld txlra a rilOi Kaanee verknUbaar dajelijki van af 10 uur r m aan de CIKCUb LAbSA en bil MARKUS Si a enhandel Hoojilraai 6 DaHciijki van 10 1 uur Groor Repetitie mei Stallen en D eranbeaicbtiginjToegangaprijaen Kinderen IS ent Volwancnen 25 at oO Voor de a s Pinksterdagen erste kwaliteit Rund en Kalfsvleesch tegen scherp concurreerende prijeen bl M J VERZIJL Kleiweg 36 W ms Vraagt prijscourant TI 10 TFLEFOON 379 A Haemoferrin StaalhBematogaen a HET BESTE OeTSMIDDe j Voor alle mctaleN Pen aangeniium smnknid bi uitMik bloedvormend versterkingsmiddel in novallen van bloedarmoede bleekzucht en alk daaiuit voortkomende iwaktetoestandrn Uitnemend middfl tegen pi nli ke menstrudtie Prijs per i flesch f 2 25 Prijs per flesch voldoende voor ongeveer 20 dagen f 1 40 Koopt het t Is best SANUUIiXOSe Vinum Sanguioosum in vacuo Iv iLcliti iuivii plaiildarlg iniiUI bi lloeiirmoede enuwz v kto il M inefini viisUpping H eft geen schudt li k tievon ut rkin Twtointiil daags een eetlepel IS in de meeste gevallen vot ioende Prtja per flacon ƒ 2 6 f I ƒ 11 12 fl ƒ 21 Btj alle Apothekers en Drogistente GOUDA 2709 2S VAN DAM CODa Ktemeratraat 2c 4 Den HaaK Dra Ha MANNING S Pharmaceutische Chemische Fabriek DEN HAAGa 4 6o levert vlug en tot billijken prijs AGEN02C Drukkerg A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Met het aannemen vaa DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belast zuh te HAASTRECHT d heer J SCHEER Drukkerij A BRiNKIVIAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA S9e JaaigalgT MH Yrtidag 21 lei 1920 GOMCHË COURANT 2 Txo a Tr © aa é d v©rt©3 i ti© t lstcL vooxO ovtd a ® xx OaacxstaroJbc © daetie Tdaf latere 54S Bnreaa HAKKT SI GOUDA AdnUaMntie TaM ImtmcU De positie der bolsjewiki Brocssilof d baas iu Riutlaiid Bolsjewiki in Perzié geland Ënge land s positie bedreigd Beweging in Transbaikaliê Hulp aan de krugsgevangenen MilUer en Ebert ovei t zwarte gevaai Incident in de Nationale Vergadering Verloop der staking in Franluijk Het Internationaal Vakverbond protesteert Pogrom in Hongar De ontnuuiteiiDg van Helgtriand ONS OVIUICHT D bosjevrüd waren toet hua arbeulii dwaodC es andei straffe maatcuKeien om iten aomutkoi toestond te rstelleu mooi en 1 aftleetingen der Departeraupten v r emgd m lie t onfederation vooiuat lU pen bosi sainu konden neniun vooi do feltoB wenlen g laatat welke door de eitre iwstiïn werden geforLeerd De BLakiQgen EiJa op htrt ogenblik teg n zun wil Uaar het OQgenbiik sieoht gekozen is l lvl vn g ue extremisten de ota kings besluiten t herroepeo doch Ikenuui 1 CMn ffevolg g gtoml iJe iuJfiiir iitierii iK scfteoMt aan de jMMü vot iitdurenU haar eroauxi otMuerk uuunhud ea pootft aoo kaeAtu mugatUk uüM oe aunraadagtaa een eiiut ta maNen en te vorkruiten lUM er m h t besMto ge btad g Q gtfunuk meer gennaakt ui wer uea vau gw t urda troepen De NatiMuUe Vwvaideruig bad taster nuddag uiteen inoMw gaan om plaats t tnakan voor den ni uwan Utikauug waar voor b Jum de verkieAingaa wonlon ge houden i ehter in den aenouwbui g volgt op een laaMe rooratalUng oog wel ens uiW alterUiaMte opvoennc £ 00 ook hier Onvoorz ene gebeurtwuaiwn ziMk oorzaak g wee t dat de N V haar arbeid iristeren iiiüt heeft kunnen beamdweo in de eente aats was it t mat movettik de derde Ie iiDg van het wetnontwerp betreffende de afschaft ng van de militair reuhtapraak dat in tweede i mg ia aaiig nomen te be iindiigen Dit ku nu pai Woenbdag g beuren Kchter nu heeCt gutoren iet ernstigs plaats geha l dat nog tot een kabinets crisis zou kunnen laiden De onafhankeUt ken dienden gisteren een nu t e n waar bij de nut onale vergadering de regeenng verzoohi den taat van beleg op te heffen en de meerleiiieubiaocmtifften hd nonde van Loèbe den tweeden voorzittei van de nationule vergadoHng ondereteunuen oeze miotie Kodb de democratiache minister van bmnenlandaclui oaken hield een uit voerig betoog Mn te bewiiien dut wat t Iinkerzude verlangde met het oog op de aanataunde verineomgen onawgelu was Ua deze speech aou men bu zitten en opstaan atemmen Maar b t was erg ondui ileluk of er een meerde 4ieid voor het on aEhankeltlke voorstel was Preaident heh renbach raadplee pde de leden van het bu reau die meenden dat er vokkwnde leden aanwezig waren en Warop verklaarde Fehrenbach dat het voorstel aangenomen wae Dit alles sou natuurlijk nJet too erggeweest zün behalve voor minister KochaM er niet notg een stemming noodzakelijkware g w eat meldt de oojnreapondent vande N R Crt I r moest namelijk nog eensworden gestemd over het refi eriiigsvoorbtel om toelichting te gevui over het v r vol en uegens het plegen van hoogwrraiid van den olafhankeliikeo heer BrsMeir tn plaat van nu Weer bd Kitten n oPsaan te dttemmen wenl een z g Hommel sprung gehouden die daann bestaat dutde gcheele zaal ontruimd wordl w de Ieden die Ja stenunen door Mn deur en deeden die neen stemden door een andereleur wteer binnenkomen Aon de leuren vrordt lan geteld hoeveel Jn en hoeveelneen stemmen er zijn En nu bJeek et dat te 220 leden die voor het neonen vun eenbesluit aanwezig moeten zijn er niet waien Er waren er slechts 207 Er moet dps hoewel Je overgtroote nteerderhc d der aan w ii en voor het vervolgen van Brasz isin een andere vergadering opnieuw worden gedttemd l De sitting weid aflarop tot Vrudag ver naajrd en het kahmet vergademo onmUl lellijk Uit goede bron Verneemt de V I Crt dat minister Koch de portefeuJlle kiweetie aal steUen De stakingen In lirankryk loopen ten einde Het eene badruf voor het andere na herviat het werk Jouhaux de aecreta s van de C G T poogt zich schoon te va schen In een vergaderinar van den Natio nalen Raad van de C G T leule hd dat de verantnvoordelijkheid voor de stnklngen ru t op Midoi I nmouMeau en Leveque de dne secretansBen van de apoorwegar fheidersfederatie Jouhaux deelde mede dat ie gedelegeerden van 38 vakvereenigmgen van buitenlandsohe aakan te Petersburg Hetzelfde kan man MfTKMt Tas de meeste off eieren zu ood habiwa widar den taaar gedieod Het iB het oude Ruauadke imperialisme d t onder een meuw rbajJur optree lt Het Internationaal Veihond van Vak vertenigingen heeft n ttoor Fimmtn W Oudegetwl ondtrtoekend tviejrraiu aan Müleraod gezonden naar aania diog van oa badnuging van den l VanMhen mlniat ter president d C G T t uJlan oathm den In ihet telegram wordt gezegd dat htt I V V met de mt rst UMrgi6 prvtei l ert legen den aanala r welken ie t raa Mhe legeenng op het tranwho proleta Maat heeft gepleegid en sich voarbeitoudt liJn standpunt te bepalen t r verdedagiog van de rechten op autonomie der vakmi eeniginsabewe og in I ra rUic xoowel als Idm Vit BoedapeM wordt aan hot Beriinar TageMatt gvselnd dat aldaar In Jen nacht van Dinadag op Woenadmr een pogran heeft plaats gehad die door de kat n gem van Horthy was geonganiseent Tal vasi jo len wenlen gedood en gewoad Ook ia da atad Saolnik hebben antkiemitisek relletjes plaats gnhad Ot bladen van BoedaDOtt hebben met geen woonl hiervan melding gemaakt omdat z onder cenmiw ataan of om lat ze volgens de comwpondent van het Page biatt het met de vervoUing der Joden eens zU Volgens Fngelache berichten sa de skMp g van de vcistiagwerkni van Hel goland spioedlg voltooid zijn Al e inge bouwde kanonheA der vestingwerken lün volkomen opgerubfod door Ehilt eho hei den ondtr Siw l oh toenicht 12en dezer een tjwlejewistlsclte slrudmodit was geland te Aatara ten Noonlwesteu van Lnzeli aan den Zujdeluken oever van de Kaspische Zee op d grens tuaschen ue sovjet republiek van Aizerbeidzjan en fer zie Dienzelftlen nacht zaffien de hngel aohen zich genoodzaakt EnJteb te onti u men De bolsjewiki bezetten de weiren tien mijlen ver rondoni de stad welke door de kanonnen der bolajowiki bestreken wordt De poMtie der Luitelschen na op t oogen blik in Perze alles behalve rooskleurig omdat hun met all en direct van de bols ie wJki gevaiar dre gt maar voofai doordat ze hu de bevolkiing hee slecht geziea z Waar men vro iger in de eerat plaat ant Russusdh was zun de Kussen nu zelfs populair gewiordeDt zegit de corres poiident van de lime te lehemn De ko 2iakken welke Tabrits bezetten en daar vroeger zeer diep geimBA wanlen gaan uu bu vele Perzen door voor de letulü van het land hun aanvoerder Stajrodselakv leidt daar met gro t talent een echt Rus Bische politiek alleen als Russisch patriot steunt iiS nu de bolsjewiki zelf is hl al lerminst een communist en inderttld zou hu met zyn soldaten zeifs zeer sriaag De ndiin hobben b ij ge pvonden De Da ly leLe raiph heett van d pUana teke zude een b€Bchx uwmg ontvangen die ook al n ot byater optimistuch k tint is Deae zijde voonziet dat ie bolaie wiki wel a meester zullen zun van het grootste gedeelte van Perzié De Perzische gendarmen z jn eenigen t id geleden m opstand gekomen teigen de weedscdie of ficieren onder wier bevel m atonden de kozakken van hun kant sdhtiiien met pak en Bak naar de bolsjewiki overgeloopen te zyn en onder het volk heerscht er zoo groote ontatenmung over den tetfenwoor digen toestand in het land dat velen bereid zun Peiz e 9 lot aan het hutdige Rusland toe te vertrouwen la Trattutn een stad van 200 000 mwo ners zou de Petosche commumst Koets jak Chan aich dan ook reeds hebben kun nen meester makien van de macht Er bUl ven dan nog aJIeen de fusiliers over om tegenstaiHl te bieden dezen staan onder fclngelsch bevel en kunnen misschien nog versterkt worden door troepen uit Meeo potamie n zoo maar dtt heeft alleen he teekeoiB voor Zmd Perzie en m allen ge valie S het vruwet zeker dat heel het Noorder zal moeten opg egeven worden Vol ens het Engelsoh Perzische venlra dat negen maamien geleden onderteekend werd en eigenluk een soort En e dch pio De correspondent van de Daily Tele ffjaph beweert vender dat al de hoogere ambtenaren en onderhandelaars die voor de RuBaisdhe radenreg enn r thans n Cen traal Aaie werken oud ambtenaren zyn laan hex roorroalige tBanatigche ministerie 1 w c bu iMMitae m t biiuieland t b v Bti4ren naar tHuten beKonnen ze ook meer vertrouMnen in te boezeni n xoodat men met eenafc optinufime kou aanntunen lat na verloop ivan tud de Sovjet reicee nog volledig xou worden eiOceou en uaar komt OU wann i de Daily lelefr ph tjik heeft wat we ook niaar aiet voet boots aannemen BroeaiU £ roet in t eten ooien U TPOQfrere oppei jeveiiiebbet van oe KuLssische leKers onder het t aristiHch bewind zou thaifs feoteluk de n aclit in aanden heUben die tot heden of noR w rd wordt tut reoe£eml door 1 enm en ueiu konuuten m a w in alle i Ite zou zich in Riuland e i nieuwe revolutie heb ben voltrokken We jielooven de 7uistheid van dieie maiiede QK soa maar mei zoo Apoedog De Diaily i l icrapih poo t haar bencht aaonemeluk te maken dooi de toe voeguifc dat al aind £ verscheidene datren frerucihten de ronde doen dat in üe liaaei sehe hoofdstad een militaire staatsgreep Jb freschied dodi het ontstaan Vdn deze on dits 10 te dudt ijk om er vetl Kaaixie an te hechten Wat toch is het ftevat I eze w dc heeft hat Mo koascne station voor draadlooze tet ffra3nmen enkele da y n met gemerkt een versohutt el dat de ervann heeft het geleerd ttunelijk ver dacht 1 $ ESveoiwe eierfnis ren zond het 1 nacuwfl dat no r altyd mt bolsjewiek che bron kwam o a den oproep aan de ai beióere waarvan we gasteren meldinBr maaikten Hat benciht van de Da ly Tele ïrapb J kt dus in hoofre mate onwaar schlmlllk men zal voorslohitiA coen na üare buaonderheden af te wachten alvo Tens er eeniffe waande aan toe te kennen D boUjewiki hebben etoond een taai Ie v i te bezitten ondanks alle bestrydinjt iMUMO ze zich met alleen kunnen hand hanwn ma r ibwveodlen wisten ze hun maahit eibjed geBtadiff uit te breiden Naar t W t n bebibeia ze rfeen succes ehad De Polen en de o verj e randstaten vormden een te stevjge vesting m t verre OoiSten en m t Zuiden bereikten ze betere resul taten Hun niteuiwste operatie tei rem i3 Perzae Pchadolyk genoes voor EnKeland dat ztch over t aljremeene net heeft ge drajten als zulk een veiwtokte vitand der fionrjet als uat de hulp aan I olen zou kunnen worden geconcludeerd De boUie wiki waren in een uiterst jrunetute positie om Perzie te hedreyjen sedert de omwen telmg dne weken geleden in EJakw a De revolutionnalre resreenng van Azer bcidzjan brak toem de onderhandel ngen met e Entente en andere v ianden van Sovjet RuaLand af en deed het voorstel aan het Moskoueche bewmd een broe lei i ik verfïond te sluiten voor gemeenlbhap pelüStw actie t en de impenalisten in de wewM Verder werd gevraawd roode troe pMi te zenden Aan dit verzoek ton spoedig worden voldaan ivant reeds bevonden wch 5000 sov et oMaten op weg naar Ba koe waar se 28 Apnl bmnenruJcten Van hwirujt werd een weUwallwen bUk naar Peraie enciht Voteeos de Erniea voelde men hier de bul naderen er heerschte een jeweldi e opwindan zoodat het geen ver ï x r w 8 toen de ttiding kiwam dat den In Transbaokabfi ia eM hewejnng ont staan waati u de Rusnach boifljewiki ver moedel k eveneens de haad Jn t spel hebben De vertegenwoonUffen der groote mofcendheden te Peking hdbben benoht ontvan ea dot afgevi ianügdcn van alle klassen dei beVolkiBiC in Trandbaikahë heit gebied beooaten ha Bgikaljneer onaf Jiankel lt verklaairl helih a ouder den naam Repiuibhek van hot Verre Oosten De regeennjT oischt de oatniiniing door 00 Japanners en kant uch tegen het ï wind van Koltsjak bemenof en Uorgelijke Kraan fijett rf de niiniiter van buitenland he zaken van de nieuv republiek zou eigenlu c TobieaoD heetM en RusAsche Jood Zi n De boUjetwiki veArote mlusschen de De onderhandelingen dir de sovjet afjve vaanlqgde Kopp te Berlljta g voenl heaCt ten sput he4 béiMla knw Tavangcnoa boa altyd geen gelegei eid tct id naar hun va üetrland terug te keeren pe Duitache re geding heeft het te druk met de onb 1 lijkheden die ze zelve ondergaat dan dat ze ein tige kracMen ton Jnmnen iniipan nen om haar vVoeffare toelagen legen standera tairemaet te kioaiin BUimaANDSCH NISUWS In den Nationale Vengsderlng i aen m terpeltatie geihoaden over de aanwezigheid der nwarte troepen in t bezette gebied die sooaia men weet wor vrouwen en mensjes e n gevaar opl v ren De mimater van Bu 1 tenlandsche Zakwa Koster v r klaarde naar aanleidiaj vkn die interp l latle o a Gisteravond wtUj ondantts alle protesten ook uit het buitenlind nog geen enkele gekleurde soiitaat mt het bezette getbied verwudejd Wu onthouden oni van l e overdrljvanff maar juist daarom moeten KU m alle open baAttoid verklarra dat y ww i tt a ntMHr van ongeveer 0 000 troepen van vreemd ras naar het midden van Europa oen mis diaad jegens geheel Europa beteekent De voortdurende geweldplegmgen moor ien op onsohulidijre burgers de vele ver krji t ngen de groote toename ier prostitutie met al haar noodlottix gevol ffen Ie opricht ng van bordeelen tot n de kleanaite steden toe vonnen een uolitiek vi n traokruk jf ns Duitaohland Ite men alechta als een rüchaicbrtslose voorzet ting van den oorlog in vrede tu 1 kan bramknerken als een oorlogvoering d e zoo al met tot doel dan toch tut gevolg heeft dflt het Duatsche Volk aah ien tVest land van het rt k gtiheel veruekt Wu moeten ile pui iiek aandacht van X uropa en van de geheela wereld wakktir sohudden tot het mzj Q van de chan Ie in het Westen n ons tot den Voilceni ond Menden ni het v rsoek om middelen te vinden die Prankryk kunnen bejegen tot verwudennsf der zwarte troepen Preaident Fbert heeft nopens de bezet tmg van Rijnland met zwarte troepen een verklarnrf openbaar gemaakt Waar n ge zegd wordt De ryikspresident heeft tal protesten ontvangen tegen de ifeweldple gin ren van de zwarte troepen o a van Duitsche vrouwenvereemgingèn en van tal van vaderlanflHevende bonden De rijks president acht leze protesten ten volle g Feuilleton slond op een rIJ ie gaan atauj wanneor de muziek ton jjaan lAetteren widebiil cr Rtoi ï ataiig alfl een heiHogi inaor vca krach tger op D brfede Btoeuwn etooi ntetd hand lovei de oogiwi terwijl hij cc 11 hou d ng aa iDiam aI of bij volkoinpii ouverjachll li wae voof een en verheven bi v n do 0 t groote begrinte voorpUn dat Ich ullfitrekte voor d stoep met d ateeü n lepuivei ali bwwakw wart uoa half rto zin rijkïwchlB opgiealeld met ie handei op hu 1 niemgordela A oogen gerioht op Ie por or9wonittg Afgaandf op al die deftighpid on lit op geivondeniieid zou men de tikeo nl di niTj chen in afwachting wvr n van de koinsl itthifltens van en kedi rln niaar m wtTKellIjkheld waohtten zi eet m Isje van iiauweli kft twinüjf iap i i norwi van Daoraoeurt van d rroo bp ii lin oniHn 1 daor e i heliMng van h t n a vp 7Üver dat de a gua t van ipir gio H en TanKs had opgleweki van het vee dat giraianle op de nabuHse beuv van al It n njkijoin Hq de Darraoout hadden v r zameld en giefirfl lïedert zij tn het land kwaniwi iiKt den onvt rgiMeJjken Willem hjgienaaind den Vijf tien ininuteii flio en vol rerwaah tliifi en ona lerheiil v uorWi toen keek de buÜOT op ztjn horto i P dat m n den pa oneec edlg een koekepan had hoo nm no swB en u op kijkende uMrkte pkttfieHng op De trefai moet laat ulim 0f ali0atHm baeft uj hm amM hndrfen gehad of neen nh bep labl Mllm nwuir p rd V bezeilend De ander w ha mit Duwaoo lirt zelf IM la n K4LIJk ero be whrlj Mingj Ie geven an de pJi onare van Darraoouri Een gTOO nthe pentoonttjKhfid aa t Kie ivlemanil hr rwht 0 t cgigien z i te nw Bn o trodft aI juiNk beoonlei luar aiii sDtiooo llr4l In hp algen een hwlt bewettfd dat Sohoonh 4d ligt ta de u tilmkkingi indien da wanr tff en het I0 waar daiL a liedte DerraAHirt oiitt i7 0 lijk t i Hctoorthetd 7lj wBi groot fi tdank haar if mir 700 lenig m iHvall g ab van lu Iianeiji vort ti verorldtvtóel 1 dooh hi tgwn m ar zeldMi ht gumd k flanr lm r b 1 groo idpmad vim de vrou wa vin d wnrme bnlnr I tt aXfptiieni abit fcaManjehniln boken 1 a aat en hii ewi fi dit vrouwen wiT h ar die hwerlljke kleur hwft sterd fffezegienrl zÜ e o ii lcm taarvan Haar oogun aren Umin pwi warm diep bnAi hit van den hazelav en overeohaduwd door sIJ deiahrtg rpchto wenkbrauwen ilei war re wondm oofeti In att alle uSt tp drukken Vt dl figwiarwi luirdoor mllf hootl K n oogwi gepaard aan I pptn ol n todt rdH zinnelijk en rood b k m n Hvwr gnlaatuklcur wft zoo l tt verwatli ttn wa r t ij yalk iMiar rooiiikk ur g en loeh niet beek want oavoorzimk sitet s b jmgie Motd naar dt HefliJk ge U v om de fliweeiasehte wangen ie kletinw Waonier er oo t Ij oorlljker Da Vrouwe van Oarracourt door CHARLÉ 8 GARVICF Oetutborweerde vertaWnig vian I P ffFSSELINK v ROSeUM fNadhik verbod wea do een van de tdjkueohKa te opparttn Z Hiit ka tl f Waniieir Je van je iieerdftren flpr l mijnheer don noem e Ue tn iwwini Mïsfl Darracourt ale t u liefti Ds rij kneoht raal Ie ak v ffoitM Uigiil £ zij 11 liocd aan M Nö Danraoouirt bedoel tfc infjohmr Bonies zei hij iiedwlf 1 HOOFDSTUK I P eeai heMereo rustigien Juni vond lud wn kWa aantal meiiaoban aleh verzameld jyden hootl i ftnf v o een oud Bn iE49ch ewnhuto Op en pamr meters alsland n dten iagatig waren van die dwaze ge J JJ ea 8 ri fct r eohpaa ttmraerhom 1 Wl demketakken bekend onder den van eer joortem maar die juUter n eMinQpoorten koadba gienoemd worden Jf ziï nle4 zelden nmrralka op de on Itiokklca hooiden vaa hen e wier ecrc J berden opffertoht M t de poort d In hmehjk Boheeve ooaekere letters tot opadwift dfvong f op DMwwoiMt wa9 M Darra owtTteefce bladamuziekkiorpeop wuld wht 0 elk lid tójn fciteMn mmwrt g Weid voor M oofleobbk dal he verwich jfu ff Ito het zleht zou komea door het oate IJzeiwn hek te zijnJN n WJ de btfolrt van d oprijlaan p ï M te rieo n daar waren In de J Sitfundco bijem gftwto m In v ttvnA ol klBinWn klMr cm uo Zeg don ook Mia Dnracouit Neen joug iM n ehv ik ieoR nipt datt aam ÜMr paeouK dob tredii hevti geaAni I armc irt fl 7ljn njpt gkwoon Ie laai aan den treil Ie koiiitii eu tk Terntool dat naiim r mies I amK7u irl to AM wa giewdo t de tr in jujHv afdit zou bttbbon Dat denk Ik ooio mijnhepr cd t njkncobi n kwmplijk ontdaan door do tWH litwIjzAn verwljderie hi liflti een v einig vtui zijn cML MfHfi Darmoourt had baar trfiii osct gt iïA t Pp dl o gtiUiIik had het opm rij tt W4 iUjk hel eiLation pi fa verlMen n had hut D tnriioourtóche muziek korp op do fliuw ecdw van fwn verwijdwd gejuinh éei vtracMkkittijke inMniinontfit oog tivigfr oinkleintl Fr at in dri personen li Itti rljiug f i oude diiiie iiVjI éhu zaobtrtmg gkfSM zender mldnikkkig an fa loof infiii1 Eea daar Mi wae de vrinvUn v n lU se Dftpraooiiri gwel E Mif dime aio mOT wt eoii knap ineéej mei blond haar door lu wfni g 9kroe t met bliiiwgriize oogï a en een g JaaitBkleur van eea ÜMidbiA 7ij zou iwkoorlljk gewfcet iljo wumeer de weVje ormde Dppen net zoo dun warenen de oogiHi aiet zulk een itfraaie lAdittkkiBg