Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1920

Cfimeenlfif iPlttfl m Ui DINSDAO 8 JUNI 1920 dm n m ton 1 UK zall D BÜBOl UtKSTl R en WETHOUDERS van GOODA trachten aan te besteden Htt bouwM van een Volki en SolmlBadhMlt aan rie Brie Ho 14320 69e Jaargang BeM k met teekening it vrkrijg baar op aanvrage per poatwissel ad f 3 50 adr 0EMB 1 NTEWERKi N Dagelijks gn tusscben 9 en 12 ure op liet StadserF inlichtingen teverkrijgen 2744 24 Q o CLd a ean t 3=cx©tx©iceaa l BKHALTK ZO N BN FMB8TOAGKN l d miaU 1 M rawl Mfc T E R st r Tl AdirtMirtrttk Ttltf Intarc IS Revoiutionnair coinplot in Frankrijk Motie van rertrönwen Be loteii t t ophe fing d r stalüngtii Bolaj wJ8tisch organisatie ontdekt De iMsiU der RuMtecfte sovjeta Htt Offensief tsgw Polen fionar Law ovw de PooJmsIm kiNMle De bolaitwialwch prop uda taatiiCe zitiint der Nattonato Vergadering DuitaehlaBd nFniitfcr ïiP l nt TurlMb oog aiat be ONS OVflZICIT Verbetering urgent Dibespreking m de IVeede Kanier van m bedryf der PoeterOea Telegiafe en Telefome ter geles nheJd vaQ de jaarlgk che reg linir van inkomBten en uitgaven aal ditiuaaj ook buiten den engeren knng van de ambtenaren en hunne naasten be angisteltlng vukden Onze Poet had vroeger een prachtrepu tatie De telegraaf met mjnder We her nneren ons no altgd het bu t ngewoon waardeerend oordeel van de eerste jouma eten der wereld di hier hun werk ver riohtten bu de VredesoottferetLties en we aren trotscit op zulk een rleoMid oordeel van mannen die aoo veel stof tot vergeld king iaddeB De vlugbewi van verwerken der meest uatvoeTiige en lang niH aH d even iuidelijik ge8 rhrert en telegjammen viA vaak verbaaend de Jjvei Ier i altman non om de meest onmogelyke adret öen telecbt t brengen niet mimler Dit aHea is u t Niet dat er ge n verdienetelijke post en ele mafambteMiptn meer K ii Die kQK er gelukkflg nog vele ware dit n t t zoo het 2 0U er nog heel andera uitzcnl Maar d t kan met we emen dat de k achten de achteruitgang en langaame bt I emng de overhand hebben giekregen Men i et het goede n et meer men aiet s echts wat niet deu en wat v oeg r zoo veel be ter wa $ Het is als met zoo vole andere zaken het ia duurder en aJechtei gewordm Vepwend aJs men wtts voor we n g geld uitstekmd bediemi te worden valt de exploitatie de laatste Jaren zoo bitter tegen De oorlog heeft ook dit prachtbe drtif bedorven Het leed geweld g onder dea cnsisdnik en de mobihaatie goede aitititenareu waren onder dienst meuwe waren haast met te kragen en het aanbod Tan postetukken en telegrammen nam on gekend toe Zoo jgroeide het bedrgf den laiders o ver het ihooftl ook dooidat de oorlog ons de noodige mater aien voor hoog noodige uitbreidiftg en herstellingen Mdfc eld Vandaar een toestand van ver e eken h v66r 1914 ontr denng welke door den onverwacht landen duur van den oorlog zóó diep je inffevrevcn dat rat langzaam verbetering mogeluk VtraehlUeiKle ICamerieden hebbevi uiting I aan de aJléezmB gegronde klach aanvaokeliik geen ytnpftüiée voor U bt v tjrmg voelde dooh teseiade de macht u haiHüen tu huudan toon naar auun toeae tie het ft er geen eer me uwaivjcd en al ie madevreriiuiiti maaciruen met uaAT bestaan mwttn bot oaten vn te eerder nu de geüane arrestat ea m tuuaAHkkjiutfA t eul hébbbn tot de onttleJfikuui van oofnpl te ifganlaatte om m t rankitlk eea th t atnc ia te veeren I van het complot koiulen i iwhntf met d chofa dtr retfeeistand Vcntciulieade groepva l ranl rtik xevunud liodden om twee centra het tdod b4 vjet vua Uaunee Hanot iu ltieafid to bu den onuubueUienat en iJt Vie Ouvrerc van den uui gnütr wyser Monatte telden tejiankin oaxevMur 60UU0 pemonen In gesohriten waarvan het titeiblail venneithle dat ile IranacuM jtreep aaogeeloten waa bti d e wununi tj Uahe Intematioaaie van Meaikou wetrd het aovjet tuich reg me verheeriykt Lit gevontien con eApomtentie van Muuatte met iUoak tl zou blylun dat het doed van de oenrt Me boM eging waa feiteiuka reVoutie en dat de natonaiiaatio aiw htf e a voorweodael wu BeMv Monatt wim Als bewüe hoe ffoed alle voorberekl wadi wordt gemeld dAt een ateropel levenden ta met dezen tekiA Part LonimU niete cinqueme Uovuet te ecretairen H t ondersocdt wordt voort eset met name om te weten te komen od H ike w jm de Iransche coinmunwten in veibindiwr btooden met de HuMdache en hoe ie d r tondiiun vaDtlaar heiti n gekregen waar wer ui bewiikten Het Abode vaar veatigi due op t oogeablik weer de voile aandacht op iJeh lelf mede iloor de lawliMt te Lnzeli dje ie boiejewiki rec bvaardiiren door aan te voeren dat i oh acb ïeo van Denikia in de haven aldaar bawnden duor hun nieunee offenaief tegen d lolen en dooa de n nichten over een revolutie die lich ta Modoou z m hdbbea voltrokken i en talegram gisteren mt K panluwen ontvanxen iluidt aan dat al heeft geen obiwentelm r plaats gehad het bestuur toch wol enige una van rohtitw ia verandard Un n en ln ttEk zouden eU meer naar rechU ün ffez enkt oftewil tot M erkcnmng lijtt komen dat hun regeerjngeidze toch met de Juiate la VermoedelUk heM ea da conunJaaenwan due wel hnn zetete behouden doek hebben Abaaneert U op lAt Blad jsoMe li D D Ü lli TVr clHiiiiidKlmrllii tMtei Slechts eeiOct drnppeli vu dit paa ontdekte K eneesmddel D D D het krachtig wericend vloeibaar wasch middel neemt alle jeuk onmtddelluk M eg De huid wordt afgekoeld ea ver frischt en de geaezuig neemt een wuivang Begin onnuddeïluk ten proef te nemen met onze ontdek kfcBrTet komt er met op aan welk wrt huiduitalag ge hebt Zeere Bee nem Umgworm Zweren Insectenbe tcR Jeuk en Branding of aambeien PaUten of de een of andere vorm vanhuidziekte een enkele fiesch DD D zal U overtuigen welk eenheflzame werking dit wa hmiddelop de huid heeft D D D ie een uit zuivere bestanddeelen samengesteld vloeistof welke een verfrisschendeuitwerkmg heeft Men moet het onmiddelltfk ep de aaogeUste plaatsen aanwenden binnen 2 seconden zultge dan van k of pun bevr d zijn De vloeutof drt gt onmiddeUvk in de zweren schil eri of korsten doodt de xfektekiemea en ipoelt deze weg de huid wordt gereiqigd en de genezingneemt een aanvang 1805 78 3 Vraag eveoeena naar D D D zeep en de gratie D D D brochure Pr s van en proefflesch ƒ O 75 en van een groóte fleseh inhoud 6 maal zooveel en dui veel voordeehger Sis Verkrijgbaar bij alle apothe kers en drogisten Waar met ver krijgbuur wende men zich tot de alleenverteg woordigers firma B Ueinderama Den Haag Sneek Te GOUDA by ANTON COOPS Wydrtrut n 8 VAN LOON Markt Feuilletott Oi Vrouwe van Oarracourt door CHABLES GARViaS Owutboelmerde vert iln Vm I J WBSÖBLINK V ROflSUM Nadhik vwbodMi Ht rijtu wa duD i 7ofdki Ba d ul i tfi oader den liootf dour D l ajTacouf eaiie iwpenuuzlek iKib at0id aoe henl inotfailjk hM vx lk julc6to de meiv pen zwaa4deii nM hun hiwden een paar fciuderen klommen adwiffMiNmÜMd Oiwr de tbeonbeéd van bun uiww in ew terea i ff a h t rfjtuic ea iMiden wlila Me U gt wekl werdro de bakVcooiM gftworpen maar hot rtjiulf hldd til en et OJde man Inimpeldr nwir vü wi Vtsr ier pav nou op Luellte ioaaa H raak anu i hoeren Cto oude UMH kwam bloetohooldM naar VD en za dp daiaw aan t M e l d jonge meeet Teef irMnaH I uteUWt b ojede toen l al n p h f i i vmdde ben n4a Oanneoiu irt i n4i 0e oud ftwi likln aan ijn MrluoM f ji tk ben maan VaM n d 0ii4 OM man van dn plant la kom o et ne knm I beelwi op bet BoC nfai V ea oogeabllc wondde naarde iS j gezeleohapsdmne Ja i sMeuwl 8l Ooeje SJ 1 Ik beo e 1 Mt k a iBgrfllieiH dmnmpel li n mkt beliefd barT jfT 8 f V M M Ja j h te lev iUet j l gelid lat Ifc gaiHM jl Wld da 11 g Ja4 irtj I W maar tt b e maa I H ü = p i Groot Nationaal Concours op het Sportterrein a d Braaf Florisweg te 60UDA 42 VEREENIOINOeN CIRCA 2500 LEDEN Zfterdagavond 6 uur OPEHmQ VIW HET TERREIII y Avonda van 8 tot 11 uur ROOT BAL OMAMPÊTRE i ZONDAG 12 uur Opening van het Concours é lara Yaoralttar Taa kM Kara C mM 4a WalElal Aakikara Baa tn M MIM r aaaatfar Taa 0 4a Na afloop van het Concours Broote MarschwedstrIJd Aroodt 8 uur GROOT BAL CHAMPÊTRE MAANDAO II uur Aanvans van hal Conooura s Avond 8 uur OPAot Sal OHampAtraa 11 uur Oroof Sohinai and Vuupuwapka TM H tp lM Zatardagiavondi 15 ceot Zondag 25 cent Manndag 30 cent Doortoopende Kaarten f 150 n Pee lwqzer I 0J S Bcwaarplaatf van Rywielen p het terrein Op het tarrem zgn rancbiUaDde vermakdlqkbedea geplaaUt o a StoomMOlcn Zirccfen Vllecnolcn Lntbtwiiouunel ena eszJ777 80 HET BE8TCOB MARKT aOUDA laahia voor a daoan Cïsr HAGENBECK d t b lBMorl kat oariarakmlav au Curolia n P AM Elt LEEUWEN TIMEM MMEELE l OLIFANTEN ZEiM i U8BEREN FEESTELIJKE OPENINGS VOORSTELLING uur om UTERDAB tl MEI ZONO a 23 MEI liU Pliiluttrteg SSiraS M Sclittereiiii VoorstelliOHn WOEMOAB 26 MEI P f i ZATERDAQ 22 en MAANDAO 24 MEI om 2 uur NAMIDDAQ VOORSTKLLINQBN aiat kataaUda prafraoiBa alt aaToada aV Kindaraa betalan allaaa Taor aaailddadToaratanlafaB baira pn iea PRIJZEN DER PLAATSEN Oalani uaaoplaaraan rO ll in Raaf f 1 1 1 II Raol r 1 7 1 I Raal r 2 i Slallei lenumiDard tl SOi La a asommard I ijta Slallea ao Lo a 10 aaaf baapreek eld aztra Kaanaa arkti la alijkf Taa af If ai aaa da CIRCUS CAS8A aa bl MARKUS SII nKluodal Hoofitraal Da all ki Taa 1 1 aar QraaU aapaUUa mat Inllaa m Diaradbaaichll ia Toaia aprlj aa Kladalan II aaat Valwaaaaaan M aaal SO Aclv p rt In dit blad 1 Zit mijn haar niet netjes Dat komt omdat moeder het geregeld met LAX wascht Vroeger had ik ook zoo n raagbol als jij 25 cent per doosf voldoende voor Liter heeriyk haarwater AKKcr Itlaakc ablallkaad atM aaaa kaadtaak aiat L ACKBB RalUadUI Vafkriilkaar kV da maaala draliMaa OOUDA Aaloa Cooea S H v Looa BOSKOOP O J Sptkai J O Maai Wad JIpraill Lam A Blaak BERKENWOUDE O daa Hoad OOUDERAK F Dam I JIpakaalldar MOERCAPELLE C Slrljdhonl J Tol W v Heldar MOORDRECHTJ J r Oaaaap NIEÜWERKERK a d IJSBL P Oalaga Q Varkaik RBEUWIJIU Varwall C Vaibaak 8LUIPWIJK C Varwaij C Vatbaak WADOINXVWHl d Ha daa C T Mnaaa ZWAIillMOAMi I W Hataraaa VttI 14 I l NOlliEMill Jr li istnit242RBITEmM L Li IIUnnLIIinn Ih Sdi Iwli amf dt Huttitaii Zeer voordeelige Aanbiedingen in l antelcostuums Mdfntels Biouses Costuumrol ken enZa U vindt bij miJ de grootste keuza de allernieuwste modellen en betaalt daarvoor de laagata pplfcan HET aONTHUI TWEEDE PINKSTERDAQ geopend tot s namiddags 6 uur Voor fie a s Pinksterdager dtopatto kwailltelt Rund en Kalfsvleescli tegen scherp concurreerende prijzen bIJ M la VERZIÜL Kleiweg 36 TELEFOON 379 2726 30 lf Vraagt prüscourant ZIJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE den paefieeren maar rechit doer dringien tot de nieren I de blaas het doodelijaa ver rLft verw deren de meren venrterken en ze in staat tteilen hun werk te verrichten Wees met tevre den met de gewone mer of ruc p npiUcn omdM ge met weet of Uw nieren wel cijn aangetajt U Bult indien i het wei tlk aa d meren hebt reeds oa 24 uur een al reheele veriicfa ting conetftteerui omdai de DE WITT s Pillen diraet wierken m het Tengifticde zuur verwijderen Indaen Uw urine na het gebruik ilexer piUen een blauw of groen aehtige kleur aanneemt behoeft gy L n et oMigeruat te maken Hiecdoor wordt aangetc d dat e n der be dt mldeelen der piUeoi hetwelk uitmuntende antiseptwohe e genKhapipen bent zijn werking trerrefat Dit kenmerk onderscheidt de DE WITT PILLEN van alle anJere nlerpillen Hat is terau een be Us voor U dat se hun genezende kracht op de nieren en de blaaa uitoefenen Het middel ia beslist onachftdeluk en brengt b na alt id een volmaakte ft nezing tot stand Iedereen heeft wel eene feboord ym Nieruekte d ob het 18 merkwaar é hoe Weinig menechen de symptomen van deze kwaal ken nen Kent gy se Kunt ge zegigen of ge aan deze kwiaal ludt of met WU zuU ft er hier eenige noemen te weten Folterin gen en pynen de armen beenen VJercn en ge wriohten iwellingen onder de oogen troebele unne hoofdpfjn ilechte imiuüi dee morgens in den mond geewollen en plJnlOlH vuetes algeheel gevoel van ivakte en lichtgeraaktheid cm een slapeng Ewaai gevoel den geheelen dag Indien ge een deser symptomen bemerkt dan kunt ge er met te gauw b z jn wvnt het ie doorgaans een voorbode T n ernstige nekten ala Rheumat ek Ru pUn ÏJcht Heupjcht Lendcpijn Graveel en Steen Ze zeggen U dat Uw nieren zwak ign en Terateikmg onmiddellgk nood g hebboi Nu weet re waarom uitstel geiraarluk is Koopt U direct een doosje DE WtTT b Nier en Blaaapillen Deze worder baarlijke pilletjea worden voomune lijk breid voor Nieruekte en het tuccea iB te danken aan het feit dat ze eiet eenvoudig door de ingewan I I DE WITT S PILLEN lli DL WIITo Nier en Blaaapillen ï n verkröftoaar in doown van ƒ 175 en m doozen van ƒ 2 76 welke laatste veel voordceliger zjjn daar zö 2 maal zooveel bevatten als de kleme Te Gouda by ANTON COOPS Wö straat 2fl Mej S L VAN LOON Markt Waar met v rkrijgba F wende m a zich tot de firma E C DE Wm A Co Den Haac NaVa Wessanen s Koniniciijke Fabrieicen P WOEMERVEER OPSERIOHT 178S ê27 Voedert uw Vee met M LIÜNZAADKOEKEN me k steit n w l L l l N NI EEL merk STER in geplombeerde aakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alle gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote VoedingswaardeEereDIploma Parlja 1900 Negen Gouden Medaillo i f WESTINEMSOIE CACAO EN CHOCOLADE C M DCOu w mr km mniuRiUKiN OIUWilN aMAAR VMN 01 CAMOBOOH Hurr lEN Hoetc voioaMmwMM 4 vanoaoAAKr okim wnmt WEST iNDiaaiEiHPaRrajNRANaTDnMMmi sftr Ëli i i i nmMM mi f h INeaEOMMUH lOMPUUNOaNi Or TMrptfla to keofd Bureaq M A RKT 31 GOUD A Oawoaa admtMtUa a iaiMoate n d d üi fM kt cmUm aT wm ewrda a OrooM Mtars aa raadM wofdaa btralnvl aar plaatamiBta AdvartaatUa koM erdaa laftKwIiia dMi nuiirlwekainat na a Hdb Dit nummer Iwslaat uit twee Maden RMt iokegnp van de Kindei courant moet II en xóó lang wachten dat het gesprek ikwTjIs geen iB meer he fft tele gramnBen vorderen even vel uren al roe ger kwartieren de beditailng urn vele to ketten u uittrat traag l odat een vang naar h t puBtkantoor vaafc eea t dverlies van een uur beteekent enf ens De Itegeerlng zal moeten jlti kennen I a t het niet lang er too gaat De ergeriuke me tedeetlng vw het Hoo stuur dar PöBt r j€n dat Wien er niet op rekenen kan dat 1 rieven s ateidags na l uur in den mjdda gepost Maan lag t o v in de eerste beatellfng komen heeft ile Mmiatei eenigBzIns verzacht U geldt met voor ptaatflf n aan de vooniaamste spoor veriilndingen Het blijft nog onaangenaam genoeg en de mededeelingen over de Zon dagsbest Uing zlin al even ila geruststel lend alleen de giootste ateden en die pro vincialo steden waar de omvang der bestelling zulks wettigt behouden hun eenige i Zondapsbestcllingr de re t van het land kr gt een uurtje geleg enbeid om br even aan hot postkantpoi of te halen k n de MiniatJr Jaat zich door de anti revolution naue vtx christelijk hiflttH Mhe heeren tel kena veider in de richting IVlngen van wei gering van telegiammen die z met Irm gend n odlg achten Ook hieirtegen kennen wlj op Ihlien Ie dienst op Zondag door hooger Balarleenn meer kost kan men voor ondags telegram men gesprekken en brieven een hooger tarief eiBchrn Daarover alt te praten M ar Jne blijv ona v n he lijf Met re deneering n over het al dan nlet noodzakelyke van een bepaald soort telegrammen waarmee Ie heeren niets te maken hebben en welke censuur uitteraard tot een voor de han I liegende ontduik ng dooi afgeiiproken telegramtaal zou leklen Hier staat da libe raal lynrecht tegenover den ctericaal De laatste zou mets liever dan alle overtieids bedryf op ondair radkaa sluiten omdat Ilu arbeid op den Zondag zonde aeht Wi iaarentegen gunnen lederen ambtenaar Kaarne zyn Zondagsrunt doch het publiek belang gaat voor ons vóór en m ommige bedryven gelyk de P T T zal een beperkte ZoulagsdienBt noodJK bleven Kan het zóó geregeld worden dat de ambtenaar lie principieel bezwaar heeft tegen 7on dagsarbeifl in kantoren wordt geplaatst waar liet personeel groot genoeg ia om dit mo eluk te maken wie zou daar tegen zyn Doch men vergete nooit hetzU l i e quaeHtie van den Zondagndienat hetzÜ bij regelingen van den dienst op gewone werk dagen dat de P T T is een monopolistisch Staatabedr f dat zoo goed mogelijk dient te zyn en dat het er is voor het publiek Ken bedrjf als dit b oort zich te schik ken naar het publiek Att er gebruik van maakt en dat er giel ruik van maken moet Niet omgekeerd Eerste Blad ten van het publiek de ontstenur trf wae jfuet gonng Men kan zeggen dA t ovw alJes en nog wat geklaaigd werdr terwyi de Mialeter nog het geluk hsd dat dit oa derwerp m een ala altyd lecht bezochte av ndvei adering behandeld werd BBRNBHTa Maandag 2en Pinksterdag zal dit blad nlèt vartehijnen Het rc nt motleis van vertrouwaa n de t ranbf4ie Kaïnei J inds Mitleiand ala pre m er j opgetreden komt de mu eiueltttg uat dt Ivahier haar vertrouwen in de re Iteennx ht iX ait4PeBt roken per oJiex te iug Dozen keet Jieeft de beba ditling der nterpeilat e oVer de Bpoorwe iiUik n er aanleiding tM gegenren By de iW HUiug der diAatten ovei ie interpellaties gaf de minister vAn 1 ubUeke Werken Le Lraguer z n veiontwaardjff ng te kenneii over bet febt dat de leidere Ier Htuikjnx boN egiaff turven beweren dat zy den minister m dwonn T het ben het wetitootwcrn betrei lende de r organiaatlo van le spoorwegen n t dienen en herinnerde htl aan de vei achlUende verklaringwl die btj in het par lement heeft afg t pd waarbij nij beloof le het wet onfvverp dat toen lo vooibererd was te zullen indienen Mtllerand eomtbatoerde vervalgena dat iiet viooi wendael bot de staking n et ge lechtvaardigd Ia Wanneer de btweging geeiaa i was zou dtt het land oiot hon gersnood huM en bedreixd De mm ster verklaarde dat het noodzakelijk s le U u T wetteiiik te vervolcen eu weoj er op dot tonvijl de affitatitni in frankrijk aan het eti hwi wttren anderefl n het bui teniand het wofalatfcen Van hun pog ngen aiWaohtteo Be rtfgeerinrf heeft de deor de wet gi oorioofd mlddeiw niet overschreden lei ue de min Bt r en vraagt u met haar tiu men te werken aan deil adbeid van aocialen vooruitgang dje alle tninacihea moet ver een gen Nadat de debatten wer ue interpellatiejj n zake de staking waren geélmi gd nam ie Kamer met SiÖ tegen 90 atemmtn een motie van vertrouwen m de regeer ng aan leffelgkertyd met de Interpellatie mner de atakiDgen zijn deze zetf geèmd gd met uitzonder ng van de apoorwegwtak ng De naiuonale ra id van valevereenijtinirü bonden heeft nt met M te n ii rtemmon en 15 onthoud ngen tot hervatting van Jen ar beid bealoten dooh uit een circulaiie van den bond der ApoorwegUeden gericht tot alle aang aloten vakvercewiiKuigefl blijki oat de order tot hervatting van den aitNod niet ataat op de spoorweglieden De circn laVe tipoonlê aan tot voortzett ng van de bew gang op dt poorlUnem Het zowÈprlInge m daze ia dat dt b w ging op de ai oorlijnen al Laox tot e md nimum van activiteit ia gereduceerd De uheminots voelden van dea aanveutg af weinig Ktakinxaluet en lecht een zeer klein deel heeft aan de bewegiw deal jtenomen Van deoen heeft een groot aan tal zch inmKkleU weer aangemeld De spoorwegtitakJnjr ib dus bijna een ficUe en de onfe ierat on fiénónUe du Travatl ede iDe Mjnister heeft iuer geen benodens wa trdige taak W zien in den heec Könlf een bekwiaam ingameur en een eeriuk man z l een mimetwr Vfui goeden wil Maar er ie hier méér WMMii r den een jfoeden wd De heer Kbni ta natuurlek niet tn het PTT bedi nourri dans Ie s ra l HJ kwtun er an als vreemdeling zooat zUn voorgangers er in kwamen en iooa s nfn opvolgere er vreenxi in zullen komen H i moet draven op de mannen van het Hoofd bestuur en daar heersdit de fatale neiging aan zoo vele groote bureaux eigen om alle fouten goed te praten althans de adbuld op anderen af te schuiven Daarbij komt dat minister KiJnig geen preker is MioBohien k n bij het wel maar hd durft t met wanneer h j acbter de regeemngstafel zit ie h waar geia tien wat de ansbtdmareoi noemen klaar gestoofd Dan kMrft hy zijn speech al klaar keung getyiDt op en groo t aantal vellen papier die aJEdeelin by afdeellnff tot een pakloetje Een hartveilheffenden indruik maakt lUt schouwepe niet en men krijgt hét gevoel j van een komedie waarbij de hser Kön g de acteur i8 en de hoofd aimbtenaar de 4Ut eur Het belu eËt dan ook geenszins te verwiondanen dat de rede van den Minister op ïun aud tonum zoo sterk den indruk maaikte van een goet ratery van ailes wal by ie P T T niet deugt En dit Juist inteert de Kamer die beu Is van de g wone amibtelufce afeüietjes waarmee men de klagers met een kluitje m het net zendt Xn 2 n repliek zei de Mmieter dat dit vol strekt n et in zyn bedoeling bad ge egen Fen merkwaaridnflr vereohijneel Z edaar een ExcelleAtic tUe nieta Impro vieeert die alles di o i als een notarlaklcrk voorleeat en wiens mededegl ngen op zyn toehootdera prenea een tegenover Stelden indruk maken dan hy wenachte te vestigen En dae in lyn tweeden iet mijn dii zonder getypte antwoord nota s oen goeden toon weet te treiïen Zegt dit fe t den heer Mimstei nlete Het platteland klaagt teen en been Ie ste ien klagen met minder iuid ck be stelling gaat te langzaam en met te veel fouten op intercommunale aam L it ngen i aw ng piiii ma x k 1 plkübtv AI w t IJ te doen heelt le C iitelijk te bu Ba raor de buMe die jMrouwea en voifgeUta n haar bnw En het i lOet gein kkel k de edduvli $ 0 Sroeten van de ineoV op julatowij X ia onnaiigMt te nemuo z d mevrouw Dalton pkMlHv 1 i Ja dw die adjudant waiï viui den pmoten bertotf va llel ingMMi hoorMi ZH0 DM dol tot bat 1 JijilvitugHt nwen van de hulde f€0 ri m DigK ffraoJo en gwUe verecdalgd nioo a Iiu hM ft Lutitle In de lOtereb pvfi c tl gedaan an Wv ordrie Man Verwrdar dl Mik Goen keJzarln zou gmadigtir en Mnalllgir bebbeu kunmeiu gtMaoltein buAgffl Ik ben er benieuwd naar of lor Uirle or al zal zijn om one le ontvaft 11 e wei iprhMf k idet ktt Tfarra oourt zet oau wljl i d iimvIeIm ll l toel ettoonl en dai je oott bel ifM door erit fietukletgi toeval heefi giekr pa Ja 04 Bdjn epijt mooi tk bekenamdv ik nJete m dM allM ww z 4 kaim Je zult hel alj ommm vtTtWIea wannoer wij dj MeU em ooffmbWc m thuto zlja Slanf V rupr lac4ili O daar zat mljAbeer H i I afjii oMWoonkle zij om aflM k v rt lia Hj hootft aiobaetf grae ptMen He In m vreemde g dKMedente O wtM em iiwihtebeo Zie enr tuotllo wel een pnebk g wwba v Kijk wIJ oaderwi de een w lv lededtHL m een baU nittg iotigitffdM leariin wa op een F nnsobe koet W kregen genoeg te otMi zoi I uoilI I A een giinlaoh B l dac w kl Maar denk eenaaan I Leu ko0boe op goitooj fe St Malo oi kT eenhir vooniltz cb op iete en nu de Diee ï er M van ditt Ueel Zij we methaar hand naar recÈte en JliiJt Ato er 00 iiM noodigi wae om f b wtjzeo d t e een Daracourt bent wat de Heme ZIJ daj nut noodig ia dan zou Jetiou dng nu he4 b€ ee bewIJ Icn vren Eeii zachi blosje veiflpredrie zici over bel h Idpn ovale laa v u J noil e Dernaicourt Je ve feof j z f ze dat dwo ontvaognt den erii iiimaaii den etgienaar ragi l amoourt Idt 7a Idt nlel tsA mfjzetl Wan nee höt ïoinaod audfitw waei 09in eet biJ oorbeeld pen oud man d n vaii tniddnl Fiarea lea Jd dan zoudQn zlJ h n eveo bortelfjk b be to 9FSttUdit Oeed maar nd ben j de eJ BoMw m ÏÏMTHöcMu wierp MaHe VemerIvrar toe en bet ie vwr ou en JezH er ïoo kajm b J zoo koet W 0 3 ha me wat ie V Hft wan de hoomnuzieJt van D rnU urt die nadat ilj he rijtutff In he4 xicU had gekj ien In de grootó dMumoonie yam Iiieine glfcnlacfcta inj zijn diehl bij fanie wA M iW ff Dtt k e k nuMdnrp Weiuftwuw Vetwr boog zktf un toei zfj t deed zaïg zIj tuffiohen de boouicn van de oprijlaan door een poo gtlKMiw links van de plaaM M iA dl t Vroef ze wijzende loet MP ptKMol Dst moet Uefte Hall zij i t uol Ie ie M faoiife keek op zfj en kon oa itulMeen fiedeeMc zl ft vam fM langwi w tengievel die u BC ion d booiiei dborkwam Ja dat mor de pinato zijn van den n rkl e van fIp ztóde mejuWrwiw Ver ner Alehnatit jo rwiaffe Huurman LurtUe Na JOU i4 hiJ t voomaanwle per oni4fe in tMrraeottrt Vat een U aoMilge IriaotBl I iicil e dira ti 4iBfev h M om en keek fr neer nH uefnig ba tQgM 11ng R if twndenwd of hij er bij zal zijn i je ft verwWkomen ïftj l heel arm en öKirt daAToiii bevl l eieeÖ zijn vervolgde fioo w je dat alleif vi eg LuoUle OM AH i lmlaclK Mhrle V wor IwÖte terelil h ireci rpe oo en reohta eo Unkei turend alien opnataen m Dat veriekle nrijnhew Head de tvoena mtj zt4 ze HIJ ww het Jou we hebben kuftien terielleii maar je waa zóó elders met Jb gednohten zó6 vnrvuld bm je rileuwt grootheid dnt je iMm i mitaaa laohs eidionk Ik heb oen zwak veer biJzaken daar ffrod ik teIk gyoof nH dat wl goed dom omzeovee te praten roertte mevrounr Dalton ornMtff op fflj heletkn m p Darf oiwt hffW ph9ht te dowi PlleM horiMUe llMte VemaU Vet