Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1920

B r T nf w jwf w W dan buiserlijken Ui de gmiMntebJ e arf levM twruiten do nrltirk He aroblev n dagitwMeoende van de invonMni der Franectui we inVlqg wi va viwr Itl Octo HC VÜtö deffiMJtterUjkearcèWMn m IHU U ifiSH ao dn M Ia er d v ovorted wm opjitMUawiit Ingevolge dr ordon naiflÉ eewr UeUwKlnf op bel reohi mi euo w van 4 Oeiober 1805 GemeaoMnvM doabnettge arcMeflokailen hx een eifenarchl arte kimoen éo etutken lot wed fOpB n p too ln Mrarii hiatei IV kerk Mjke dooj trouw eu begraafhofum dte zieh be i wi ia ib w liiev o x an gesneen M moeten binnen 10 jaren wonten arvt gt brachi iwuH bet algnmeen rljkMirciil U K iftiv4 ilwi XV Gflfoeanie en walerHObapA wiRurra zlJn verplkiht bet gdle ill liuenef RivMetea wet de feaeeo4e beurvA an oor tftlS veer d waternala iwa van vo Wil over i piaaibi JONGENS m 13 11 jiriin initij gGvraayd voor de Bllk n lMSllaa atHH k der T I VIRtlLY ao Sf m atooime pacl f M d H m r Loonen naar Iccttyd van f 4 S0 at f 14 SO per WMk Tavana kunnen plaatit worden eenlte ïolwisseii D lialfwas SOIOEEIDEIS Zioh un te msidaii DINSDAG Jf HEI of volgende dagen bg den PORTIER der Fabriek Bunrtje alhier 3884 40 Dorlas Thee Alom v i kpllobaar O am aof sa 4m c ni pi cm Oranje Pecco Gruisthee aa cmni pap ons tJOflaS IVOffflG f 1 88 pei ponir lUdelijke Prijsyermindering Junker Ruh Gastoestellen en Fornuizen welke nog steeds in het verbruik de zuinigste zijn en aanbevolen worden door de H H Gas Oirecteuren als de beste ERVEN M M VAN LOON t SL L Mfederoiii op kit Sportterrein geappiveerd ADRIAAN HUIJ6ENS Grootste en Modernst ingerichte Electrische Luclitsclioininel Zaterdagavond 6 uur opening PraoMig Muil k ohilterMa V liohtiag Aanbevelend 2810 30 DE niRFOTIK Tweede POLITIE LOTERIJ Ï781 Ï4 Goédgékearé hij fC Ö No 1 d d 14 2 80 Van de 160000 loten ziin er in enkele weken 118000 verkocht hetfemi bew dat de 1411 pryztn wo 4 pen Auto een Paard n RUtuig eikenhouten Eetkaaur ameablemcnt TafeleHver iware Harley Dadviduon 10 FonRers rUwlelen ± 160 gwden en zilveren HorloKes enz mooi het ddel goed en het vertrouwen root njn ELK LOT KOST SLECHTS 50 CENT Trekking Is bepaald op IS Juni a b Loten o a verkrijgbaar by G J VAN BURK Boekhandelaar Kleiweg 88 te Gouda TELEFOON 483 Fa J C SIBBES GOUOA HOOGSTRaar 7 Steeds ruime voorraad Dameshemden Nachthemden Pantalons Flanellen Rokken Taille Cortibinations ds logon ultopolo logo ppijson Reparatiën Vlug en Billijk Heerenhemdeth Flanellen Nachthlemden Aanbevelend t Wilt gij Uw tuinen belangrijk verfraajen besteld dan ons praditig Tuingrind Ook voorhanden 2795 4 Gplndzand Zand en Jlohelpen Tricot On dier góéderen voor Heeren Oaiiies en Kinderen 27M 100 Net Ondergoederen Woll n Kate n n HalfxitclMn mn ZIJ l rt DAMESItOUSEN BJjANMlMIEIIjBstoeiil en ioHed li het S O H O I S L alt 2812 30 Om Qoedkoope Winkel MT Vergeltk PREZEN en KWALITEIT VI RECLAME AANBIEOINO BOX HEEREB RMaBOTTIBES f IB 80 ladar paar gagarandeard Hal BESTE fotr dan UABSTEN priji Uuwitt Midallu In BRUIN tn ZWART KLKIweo Wo I hook Tuplmarkt Ho I KEI J GEDIPLOMEERD KAPPER KANTOOR OOSTH AVEH 26 BOUDA BARNSTEEN Sigarenen Sigarettenpijpje alleen échl met het merk R K Preniier Praohtifle Sorteemig Aanbevelend Sigarenh ndel ÓORNEO KLEIWEG 87 0 DUBBKLBBUURira OOUDA Ruime lorteeriot Parfumerieën en Toiletartikelen Speciaal adres voor HAARNEÏTEN in alle kleuren w o o k Mfll en gi ljo DANTZIG S VAii S 8t OOUDA MARKT 4S SALON voor Scheren en Hdaranijden RUIME KEUZE i VERHUIZINGEN van en naar alle plaatsen onder volledige garantie 9IÉI Meeren IVIüde Artiltelen Adverteert In dit Blad fUilE SOLIEDE u fiOEDMOPÊ Vpoagt Prljoopoaa f ri COSTUMES vervaardigt GOEO UITGEÏOEID ORUKWEIl l lifipidJ B lm w M 1 VLAG levert vlljg on tot blllijki j li Oi ijwielefn en Motoren flaardt i j au i mb i i uf Waacbt Uw hoofd taei PUROUEEP Zij lemltt de hoofdfauid v a cblireit CD rooi bevoidert faa f froei sa est hur uuv l ea n aakf bet Jiaai Mcht s f anaead Prlfllper tHtk 90 ecat I f i l Drukkerij A BRINKMAN ZOCHt MARKT 31 Tel Int 82 QOUCW Po l n tr t 2 W jO Zie verkoopadtMace la dit bbd bif ncofU MUNttAIDT e i i 1 Abonneert Ü op dLJMadL iiri M i VAN HOORN 1 DE dNÊ f ZATERDAG 22 MEI 1920 Tweede Blad BRIBTKN UIT DB HOFSTAD CCCCCVI In overoude tyden behoorde de kemüa tot de meeat galiefde vermaken Ze was een iydabepalin o het Jaar Mmi maakte jichoon m de hulzen vAór kermia men gaig vlak v66r of na kermis trouwen men Ad de kermis fooien m één uoord tal van Bieer of minder belangrijke feiten m het buiieloke of maatschappelijke leven werden wat de t dsbepalmg betrof vastgekoppeld un de kermis De kermis was een groote gdKurtema in het jaar Feitel k stond dan de stad op haar hoofd altbaiis waa menig hoofd op hol Vele besadigde huisvaders en hiiUmoedera hennneren zich met vreugde de Duda kermis die voor velen nog deze blijde hennnenng heef dat zjj de plaats ia sweest waar de eerste connectie die later uitliep u den wettelgken band des huwelijks werd aangeknoopt De ontwikkeling van het maatschappelijk teven moest wel leiden tot de verdw ning van de kermissen Pn ze erdwenen dan ook De gelegenheid tot vermaak en ontspanning is het gansche jaar zóó groot dat het we onnoodig moest heeten vog eens een speciale week aan mets dan vermaak te w den Bovendien hadden de kermissen dit tegen dat ze met met den tgd meegingen dat ze ver iaken brachten die allanr mtgediend haddMt en dat zu m het algemeen een cachet droegen dat niet in stijl van den modernen tyd was Ook in den Haag verdween de kermia Echter meende de Dierentam dat het ge roepen was deze ouderwetsche instelling m het leven te houden Op haar terreinen ncht deze turn jaarl ks iets in dat een kleine nabootsing kan heeten van de oude kermia Typeerend echter voor het begrrip Jcemiis is het dat men angstvallig vermat om dit woord te gebruiken Telken jare verwekt de directie nog eena instante Ifjk om dit woord in de bladen niet te ge hniikwu Het heet nu deftig voorjaarsfaest h ett dus gwn kwalificatie meer is van den aard van het feest maar al teen aanduidt bet wanneer van het pretje Het dit oppervlakkige aardigheidje heeft men getracht de merwehen zoet te houden die ich met een de eli k feest minder kunnen vereemgen HM ia onbegrijpel k dat dit feest nog in h t iWw kan blyven trouwens het valt op dat het kermis vierend publiek behalve voor een deel uit kinderen bestaand voor het overige deel wordt ge vormd door dat typische overgangsgroepje van de menschheid dat slungelt tusschen 16 en 21 jaar Van een eenigszins massaal be zoek aan dit mislukte ersatz van de oude iKrmis is gelukkig JT en sprake Op dit oogenbljk woedt dit feest weer en wtj maken er melding van om te doen zien dat het vooruitstrevende den Haag ook nog wel eens akelig achterlijk 1 zun Over dcB smaak valt met te twisten ssl men baw zen ttiau er z n ten slotte stsaken aarvan kan worden aangetoond dat ze niet fraai en met fiijn zijn T rviE I Do pftp Is uitgeraaajtt dat de omstenbelastmg enorm moet styf n is Vians door den wethouder van openbare rken een plan ingediend waarvan de to tütalkosten met dainder dan zeven en dertig mitlioen bedrage Deze uitgaven zijn voor straat aanleg VeKeersverbeteringen schoIwibouw parken sport en speelterremen havenplannen gJbouwen voor gemeente diensten en geme schapsbelangen Men zou verwacftt hebben dat den Haag tl ins de uiterste zuiiugheii zou betrach ten dat het alles nalaten zou at met Btrikt Wodig 18 verre van dat wil het den Grand atigneur uithangen Allean de onteigemng van een nieuw raadhuis bedraagt dne milüoen en een meuwe centwle brandweerpost met minder dan IM millioen Voor havenplannen 4 mitlioen hetgeen bespotte1 IS Een tweede binnenhaven voof Sche vMingen zal alleen reeds 7 miUjoelT koa ten En als die dan even best is als de eerste zi n wij go d af Het is alles nog wel eea plan maar zy Weten dat van de gemeelïteraad niet veel imds 18 t irMbten Het ia een ovennoedig plan dat in dezen tyd stellig achterwege had moeten blijven Tal van posten dienen w oamiddellyk van te verdwijnen Zricer om t beginnen het nieuwe ra hui en het nieuwe brandweerstation twee flelde arti kelen Met de woninghureiMSedeelmg waaraan de gemeente zich al eenige jaren te buiten gaat dient eveneens opgehouden Hat ip zonderling dat in dagen van ar oede d hoovaardu zoo gemakkelijk het ipotd opateikt en dat een ni eerhoofdig go MÖSebertaor dese fout niet weet te ontgaan De cnsigschuld is natuurlyk enorm Ten slotte vermelden we nog dat de Cnsiscouraj die eemge jaren door de gettieente werd uitgegeven leeft opgehouden te bertun In deze courant kiramen de nededMÜngen over de crisiamafttregelen foor Toen deze niet meer voldoende In omvang waren om de krant te vuUen hgeft wen er allerlei andere mededeelingen m gebracht waarBchünlwc reeds met het oogwerk oiïi de counnt tg handhaVen ook al was er geen enkele cnsis regeling meer Verleden jaar werd tot die handhaving een t gedaan welke ten slotte ia mislukt Aten de bedoeling Ve z n om een ge teiyice afvoerkanaal voor ïfffiyieele be m te vormen waarmede Men feidireci P algemeene pers zou trachten te beatry a wanneer daise zich tegen het emeentaMrtuur Mtte Gelukkig is deze snoode iwP Biet gelulrt Wanneer er leta niet ge cmkt IS voor gemeentélyke eattoftetje dan het wel een krant Trouwens daarvan de Cnsiacourant het ondubbelzinnige y Wanneer die couraht nog wad ge fcPMtet onder leiding van en ter zake ku Wg man dan was er iets van te maken ge Ü echter geleid door een Tham nute z m vnde HAqeNAAR m a Medische Brieven Sen en ander uit d geechiedcma der Ademhaling II Wjj hebl en den vongen keer reeds gexicn dat John Mayou niettegenstaande dezen ge malen onderzoeker slechts n korten levens duur beschoren was een belangryke stap in de goede nchting gedaan heeft en deze een wegwyzer geweest u voor zyn opvolgers Onder hen moet ik nn eerst noemen Priestly die in de tweede helfd der 18e eeuw leef de Hy is vooral de man die zich bezig gehouden lieeft met onderzoelcingen die ten doel hadden de t edorvein lucht zooals die ontstaat by uitademing of bij ferbranding wederom dienatbaar te maken voor het leven van mensch en dier Alhoewel hem dit ten eenenmale mislukte toch heeft zijn werk nichten afgeworpen daar h nl het merkwaardige feit ontdekte dat hoewel mensch en dier kwynden in een dergclyke atmosfeer de planten hienn uitermate goed groeiden en de lucht we lerom levenskracht gaven zoodat mensch en dier wederom van haar konden proflteeren In die dagen leefde ook Lavoisier die zooals u zich misschien nog hennneren zult uit uw geschiedkuiuiige kennis den 83tek jll4art 1794 onthoofd werd Deze geleerde heeft opgemerkt dat het z g n gassilvestre uit vroe gere dagen met eéo stof was doch een ver binding van twee stoffen n 1 koolstof en zuurstof en wel in een bepaalde verhouding Het koolzuur dat nu m de uitademingelucht van mensch en dier aanwezig was bracht hij m verband met het verbruik van zuurstof zooals dit b de inademing plaats vindt De ademhaling is dus niets anders dan de verbindiuc van de zuurstof met de koolstof een sgewerkt product dat zich overal m ons Organisme bevindt Op deze wyze waa het ook zeer verklaarbaar waarom een mensch of dier een eigen lichaam swarmte bezat en zoo kwam lavou ier tot zyn be roerade en tevens geniale uitspraak dat de idemhalmg een langzaam verbrandingaproces IS zooals dit by het branden van een l mp plaats heeft Voor ons z thans deze zaken zeer simpel doch wanneer wy ons X oogcnblik voorstellen niets van al dezf essen te weten dan komen wy onwillekeurig in extase en tot de conclusie dat I avoisier een buitengemeen begaafd man moet geweest zyn die a h w by intuitie voelde welke richting hy b j zyn onderzoe kingen had id te slaan Al kunnen wy dit alles geenszins ontkennen en staan wij vol verbazing stil wanneer wy dezen genialen greep beötpdeeren toch moet ik er onmiddellyk cp laten volgen ook groote geesten kunnen dwalen en wie onzer is onfeilt aar oo wa het ook met dezen groote man idtvoiBier meende dat de longen de plaats was waarm het verbrandiii sproces plaata vond en op deze wyZe onze üchaamswarmte onderhouden werd Dit was echten een nisgreep want zou di waar zyn dSn zouden onze iongen een hoogere temperatuur moeten hebben dan elk ander orgaan in ons lichaam Het kostte weimg moeite aan te toonen dat dit met het geval was Op deze wy ze werd de zaïdc weer danig aan het wankelen gebracht en begon men ook te twyfelen aan da andere door Iavoisiv opgestelde ttieorieen Gelukkig trad spoetHg een ander bekwaam man naar voren Löngrange ge naamd di Lho weJ tevens eén der eeraten geweest zJV die Lavoisier bestreden had in staat was een andere meer plausibele verklaring hieromtrent te geven en mede deelde dat in de longen een uitwisseling van gassen slechts plaats heeft en het door Ie longen circuleerende bloed eensdeels kool zuur afstaat anderdeels zuurstof opneemt terwyl het verbrandingHpi oces in alle deelen van ons orgamsme waarin het bloed stroomt plaats vindt oo was het ook begrypelyk hoe onze liahaamstemperatuur over het geheele 1 rganisme een gelyke eh constante onder normale omstandigheden kon zyn U tfegrypt wellicht dat deae uitspraakeen buitengewoon ingewikkelde was en zeermoeilyk te controleeren Ik zal an ook metuw tijd hiervoor m beslag nefnen doch ualleen mededeelen dat het werkelyk geluktIS aan te toonen dat op deze wyze e$n enander in aijn werk gaat Ooic later is dit alles herhaaïdelyk gecontroleerd en juist bevonden y Zooals u in deze beide keeren gexien hebt Is het ademhalingsproces mét foo b zonder eenvoudig en hebben na Anstwteles al heel wat geiee rde mannea hun hoofd hierover gebroken Wy plukken nu de vruchten van dezen arbeid die eeuwen m beslag genomen heefc en meende ik dat bet u zou interesseeren eens een kyltje te nemen in het me diach geploeter vaa vroegere MODEPRAATJE Zomer J apoonet jee Ëindelyk zal ik m0n belofte nakomen en u wat over de meuwe zomer japonretjee vertellen De retien waarom tk dit met eer der d e is dat de geruchten over de Mode heel in het begin van den zomer meental te g zlJn om los te loopen Dan ia het of alle Mod artisten hun fantaisie tot het uiterste inspannen om zulke gekke coatuunfis te bedenken dat men hoofdschuddend voor de etoUges staat en zich vol verwondering afvraagt of de scheppera van 4b Mode nu werkelyk denken dat alle vrpu wen hun verstand hebben verloren anders moesten zü toch f ali eéo vrouw weigsnen zich zoo toë te takelenl Nu lê helaas de dwaasheid van vrouwen ta het volgen van de Mode zoo algemeen bekend en aJ zoo dikwyls tastbaar bewezen dat da Mode artisten nauwelykt too iets onzinnigs kunnen verzinnen of zj Tinden nog eemgevnavolging Zelfs de Ulerdwaaj4te modellen heel in het begin van den vomer uitgestald vinden altijd nog eenige navolging Toch voel ik al voldoening dat eenige te kunnen onderstreepen Immers daaruit hl kt dat hbt zeer weinig beteekent n dat is al een groote tap voorui Want vroeger beteekende een nieuwe mode iets wat zeer algemeen ge Jragen wanL Nu beteekent het dat nog ali een weriieldk mooie Mode is maar i zy le k of dwaas wat zeer veel voorkomt dan wordt de Mede aterk gewyugd moqfer gnedragen of in t geheel niet door de groote nuasa Ik weet niet of het ooit zoover zal onen dat aUaea de mooie Modes wolden aangenomen ea de leel ke of dwaze kort weg geweigerd maar hopen doe ik het van harte want daar moet het tooh heen Zelf draag ik nouit iets wat ik leelyk van lya vind il IS het honderd keer mode en wat ik dóen kan om anderen te beletten zich door Mode boven goede maak te lattn leiden doe ik met hart en ziel Het begin lan dezen zomer was al mets betei dan andere de uitgestalde modellen waren mier dan bespottelyk En de Mode huizen leken er wel op gesteld on de Mode lüeuren zooveel mogelyk tegen te maken want juist de meest sthreeuwende tinten van groen en terra cottu tot vemulioen toe werden uitgestald alsof er geen prachtiger zachtere tmten m bestonden Zoo lyken zeer veel dames overtuigd van de noudzakaliikheid de twee mode kleuren by eikaar tê ragen en liefst dan nog bet hardste groen en het liardste terra cotta of oranje at zy bd mogelykheid maar kunnen kragen Ln hoewel zachtgroen en tirra cotta in t geheel met leelyk by aJkaar ataat geven z j m harde tinten genomen zulk eeh schreeuwend effect dat het Pijn doet Lian de oogen Toch ziet men zeei veel oranje sportjasjes met groene mutsen en groene rokken en zelfs groen met terra cotta opgemaaict en andera om Natuurlijk zou ik u ten sterkste ontraden u maar aan n van deze combinaties zelfs in de zachtste tinten te wagen want het ia nooit of xeer zelden een succes Wat de modellen aangaat zal ik u maar vertellen van de meest gewone die g kunt gebruiken misachien vertel ik later nog wel eens iets ovei haai fantastische ooi gangsters in den voor zomer 1r linnen is zeer veel keua m zachte kleur ren blauw roze Irla wit crème enz Hier van Ijunt gif het best een sportjapon neimen tie blouse van aport blouse model met eenl e mooie met stof overtrokken of paarlimoeïen knoopen de rok een weinig gerimr peld zonder eenige gameeriiog dan misr schien een opnaai of geheel glad aansluitend met enkele knoopen of geheel zonder iets Men kan zulk een sportjaponnetje ook maken uit een stuk geheel m de rondte met plooien of met enkele stolplooien waar men een ceintuur onderdoor laat gaan on het middel Men kan hier aardige effectea in verkrygen door kteur eombmaties Byr voorbeeld en wit japonnetje met randen afgezet langs kraag mouwen en misschieé een breede zoom van roinl groen paarsch of lila en met een ceintuurtje van deielfdt kleur De gekleurde linnen japonnetjeb z a nog practischer omdat z j met zoo gauw uil zyn Deze japonnetjes voldoen altyd met een witte kraag en manchetten Mea doet verstandig als men twee stel kragea en manchetten by elk japonnetje neemt ea dQ kraag met drukknoopjes er op iet d manchetten met een losse rygste k Op deze mouwen kan men zei vlug en gemakkelijk door een bchoou stel vervangen terwyl mei als zy er op siikt zdn genoodzaakt it fa et geheele japonnetje dat zelf nug schoo 18 te wauBcnen omdat kraag en manchettea smoezelig ïyn Len gryze kruag en manchetten verdienen nog meer aanbeveling daar y even lang schoon biyven als het gekleurde japonnet je ürys staat aardig by aachtrood en zacht r te hnnen bu Ida e zacht groen Crème vtHdoSt by brum en terra liotta hoewel me iiuie kleuren hf i best met een kraag van denzelfden tint ca stof kan nemen dat staat het allerbest Denkt er om dat gy alt d a n kraag van dezelfde stof neemt al is het een witto of gryze kraag by een gdileurd japonnetje wit linnen by gelüeurd linnen wit of v ryti zypique by gekleurd zypiqué tuaaor b tusBor crêpon by trepon Dit verhoogt zeer het effect en vormt een smaakvol geheel hr IS nog een aardige nieuwigheid Jie ik u kan aanraden I en gekleurde Imoon rok hard bHbr banl groen rood oi saehtere tinten lüg rood of groen Hierb een iang witte blouse van hetzelfde soort linnen aan den onderrand gegarneerd met 3 opgestikte reepen gekleurd Imnen byvoorbeeld één van 16 c M aan den zoom één van 10 en één van 6 c M of alle smaller Kraag en manchetten worden dan ook gekleurd genomen en ge zult veHiaasil staan ver het buitengewoon aardige effect De volgende week zal ik U wat over voi len japonnetjes vertellen HADDY BKAND Een pedttl0 nur Spltsbtrgin Den en Juni a a vertrekt uit e Hotterdumsche haven met het stoomschip Mont Ceq s van Van der Eb er Dreaselhuys Scdieepvaart Haatacbappy een ex poddttie naar bmtjdiergen die een t veelcdig doel heeft 7 Ongeveer een half jaar geloden weni de heer Dresselbuya diiipteur van bovengenoemde maatschappij geintercssterd bt een Noorache maatóchappy die kolcnmti nen bezit op Spitirtwnren De claims dezer Isefjord Coal Company die zyn ingestbreven bu het miniaterle van Iwitcniandsche aken van Noorwegen en waarran de lechtsgeldis oid onderzocht is omvatten tezamen een gebied van 400 vierkante rnÜ en daï in hoofdtaak gelegen is om de machtige Ysfjord die ns de ontdekking f oor de Hollanders door hen de Groote IniwOk IS genoemd ea die het voornaam Fte eiland van de geheele groep o I Westspaisbergen bijna in twee eetca verieelt De ongunstige lwIe9Poaifcie iie nog ateeds moeilyker wordt dt gunstige rap porten ckie hit resultaat zlm weeit ran onderzoekingen bet feit dat Q te imtgin en grondfsn bunkericool van itst kende kwaliliteit leveren benevens de mogelykheden die een eaenrleke pxploitntie biedfr hebben den beer DrB lMuya r toe gebracht voor de leefjord Coal Company waarvaninmitUel meer dan de helft der aandêelen ia Nezlérlandac e banden s ire koDien een xpeditie tai te rusten die behalve een nauwgezet geclogijtch onderzoek van de eoncapieles ten doel beeft de ontfimnittic ter hand te nemen van een van de oudste kolaubeddingfla op het Kaap Bobnaneehierevland waarvan de dicht aan de oppervlalote Iwvende laag 8 vkrrk KM beslaat Vo deze ex editie i de M mt Ceni ingericht Het ëAlp laadt t Kotterdain flUe noodige levensmiddelen kleeding matr Men ereedac4iappen werrfiu gen eni en neemt twee betirouwtare houtefi taora barkassen aan boord die tegAnoet zullen komfan aan bet beswaar dat het verkeer te voet over het rotsige nwt scherpe ge teenten eb i t a ea g MM tn bedekte wy geven de femiddehle opbreagit P r koe In 1917 IMK en 1 19 per dag 1124 K G melk met 307 pet vet 12 78 K ü melk met 3 20 pet vet 18 46 K G melk met 8 17 pet vet Per Bchot in dezelfde Jaren 27 KG melk met 3 tl pet vet 34 KG melk met AM pet vet 10 S2 KG melk met 8 80 pet vatPer vaara in die jaren 7 0 K G melk m t 3 22 pet vet 40 K G metk mot d 28 pet vet 46 k G melk met 3 Z pet vel De gemiddekle melkopbrfngst per koe was dit Jaar 3206 KG mat 8 17 pot vet per schot 2597 KG mtet 326 pet vet wr vaars 2068 K G met 3 26 pet Uit het volgMMle mag nog biykaa bet out en gruot voordeel ilat een F Ji ett CuntrAle vereeuigmg kan gaven Het Verslag vergelijkt da gerakldelde metk eo vetopbrengid van den veestapel van een der leden den heer de Bruyn In het Ie Jaar van het mdersoek en die in het 8e UT 1019 t Eerete Jaar van onderzoo waa de ofbraagat per koe 818S K 0 melk met SJO pet vet la 1919 4066 K G met 8 £ 9 pet vet De opbrengst per schot w a t Ie Ja r 2627 K G melk met 3 34 pet vet la t 8e jaar 3136 KG nMt 8 01 pet De vaarzen gaven door elkaar ia t 1 jaar 1886 KG melk met 8 pet vet In 1919 2188 KG met 3 42 pet vet Genoeratle veehouder heeft slechts 2 schotlm waarvan één slechte gemiddeld 2 78 pet vet produceert om deze reden was de vetofr breogst aanmerkeiyk lager De veralagjn ver de controleur der Vereeniglng te Cothen becijfert even het voordeel dat de heer de Bruyn die albes duet om een veestapel te krijgen met hooge melk en vetopbrengat van de ContrÖlevereenigiag heen ie hier Van 10 koelen elk 9 6 KG metk met 3 28 pet vet Is 9660 K G melk Van 2 schotten elk 606 KG melk mel S pet vet ia 1096 KG melk Van 4 vaarzen elk 269 K G metk met 8 42 pet vet ia 1012 KG melk Totaal H678 KG melk méért Deze 1678 KG melk be vat ruim 369 K G botervet Berekend naar de prezen die er aan toegekend zijn lou dat een grootere opbrengst zUn van 389 maal 8 26 Is 1264 26 Zegge ruim twaalfhonderd vier en lestig guIoeDl Leaer ia er by u ook een eont 6lever eeniglng en sijt gU er lid van C B l nd groote beswaren oplevor All leider Tan dt expeditie zal optrodon de eivteiiDgenieur L Maivcelaar Mcerlens die vergezeld zal atfn 04n van een dokter twee i uKlonotera en aasi n jngenicur eea Duitsohen ingenieur met ryn assJsteni bi geroutineerde speciaal voor dit doel aekozen munweikera tHce marcanidten twee kap te ns en twee mac i maten voor de barkassen twee koks en twee ftte anla Leider van de geotoguch j af leel ng u ingenieur h C Mendanoa die op dit gebied een goede reputatie beeft en wiens toodi door CSiina en dwars door CeleOei bekfHui zijn Bedialve dragers en rtwiemera gaat mH hem mede ludenuat ter zee A J D kshoom om de terid nen op t meten en in Vaart te brentes Goede kaarten bestaan er van dese steeleen n jr n1 t Voorts zuilen twee leden van Uotterdamsehe fandhes de heeren Koctfi ea Cam do expeditie vergezellen de oer i e ojn er te gaitn j igeoi voorts een Noor die Je laatste twintig jaar het survey ovei de cUuns heeft uitgeoefend en S Noorscbe irveyors uie het land kennen Ook mevrouw Abeatlanoo maakt den tuchit inee Twee stoombarkaaeen die Ie najuen Heemskerck en Bareodas uragm ea een aaütal sloepen zéé gecoaatrueerd dat z tegen den i adruk beètiaiid xya voeft de Mönt Lenu mede i e rMottt Cenw krygt een draadlooze installatie en op Kaap Üoluuan komt een eigen ataition dat in verbm lu zal sUian met een vaat station dat e Nooracoe regeering op Greenhaven veJtgt van waaruit de vetbimkng met l uriis tot tand gebracht Kn de mannen die het knd intrekken zullen draagbare toestellen medenemen waamuxle z m geval van noud tot op 100 K M verbindiiw met Bohman kunnen kriM env BINNENLAND i e Chniatiana zal het acbiv berakken en woningen lonam die voor de owerwintenng etjn ingepchi De helft v n de expeditie biyft nl op Üpitabargen jin den mantel van de te ontK nnei beikhagen op te aohieten opdat bei voigende Jaar de exploitatie met voll krao ut t r band kal wonleif genomen Dit jaar dankt men een UOO ton kolen te kunnen leveren die bun bestenumntr in Noorwegen zullen vinden ln de toekomst aJa de voorWMa uvii ziin venvezenJykt noodig n den arbeidskrach ten op Spitsbergen het levtn en den a beid onder gunatige omstandigheden te waarborgen zal de hoevoelhe d natuurlijk bel angry k grooter worden Ah een de Ilohanan beddingen bevatten 16 oniUioeB ton op slechte 2 meter diepte RUksMlddelaa itlijMWM ÏM 4 ovufitloj van de epbreofst der Mddeieu over de oiaiHMl Aj rli la ia li tijdvak m tof uU fuiteraai MJu t oui ia ieti zgiid bgaa U naiikioea 4 kl iiHwr unu m otHselfu joaauik v u bel vo ugo s r lut deae voruMMcuetluf noooen ouit nvkwiOfOUiO iiAOdt te boiteuraHuu w o VQur tUMiwlij de llkMHuaienuebaUiitf ow4 114JJ00O V 1 o öo Uul al Vir liH ceiu buU Unc imA i li b Mó v 1 lU öi3bj heé GedleuUwd dm 4 iru d69 gid V j iblUUOt de 4 rtit alreoQi u mei JU0UU8 kt V i 18Ui Uo iw slra ennMitHen net aéMKIMl ftd v 2 Ob Mt7 b d MdfliH en iauii4w hela tli met ÖÜH3 2 M v J J3u 00 en de iteubUA p d iuvowT mul H iial ttd V jl JQuéJl D ov n e uuddateu wijzen m 4H bn ujpit g rin farir voef d eed 4qr iotiilMi ol OOK wat tvUiele bettufteaul gen ao tMTultt an Ut bad o a piaafei mer do alH alooe Wiaaelv4J e baton derttuol oetMtierechteu Me 2 97 L fid opHWibidd ie an 2w4 i00chkv J ookhe Stn uarfiureoht umh Ü IW C d v J i l mi m de UioiKlbuliMlng bM 1 630 600 fkL v 1 6M a7Jj breolile t tnlader 6p De opbrei lMi der belsatinfda iu v cband ii t Je buUeii4ievvoiie omeuuHdgiiMden nruio en la d afgeloopen lUAand Iti 967 761 § IJ up lio q 0 jn en obeven len bale va JM lAtt nit KuMia 1914 476B00 ld De reis naar Spitebergen lal drie weken luren De heer DreaeeUiuyB gaat zelf het terrein Van de ueuwe onderneming verkennen De Mont Cenla aal bem naar Nederland terugbrengen nadat hit den heer MAngelaar Meertens da leiding van de expeditae zal h d 6en overgedragen Zal m den aanvang Noorwearen de afnemer zUn van de SpiUd ergBcbe kolen in de toekomst zullen vermoeiiedik ook Noord Duil hland RuaÉand Zweden OD de afneming zyn aangewezen en wzATOtn zou ook met Nederland het syatie goud van de Spi sbergscJie gronden haar hanrens zien b nnenkomen nu bet reeds kolen ontvangt uit Zuid Afnka dat ia van een afstand van 6400 myien ot 4200 mill meer dan die van Sai bergen waarvan o tmuipcrt kostenUan nog zooveel hoognr lUn i tJzomler eenige moeite m1 de HollandscVNoorache owlememing zich kunn n vestigen in het tand waarop a ontu r n gaan afzwenmen de A ve I tic is dvfi o ik uitgeniat om lich zoo no t 1 g kracht dad g te kunnen handhaven tegua wie haar re hten zouden willen aant en Aan de gëïfHudems vao Spitabergen waarin m n tetkennule da echt Hollanu che namen ontmoct uit den tlM van onze ondernemenJl loorladers zal zij een nieuw Nederend h hoofdatuk gaan leeTor pn dat ons lun l en onzen naam tot eere move atrek ken 1 Archieven Mwl mks n Zuid Hollend beBbattana h gfUHrfmebesainNi e watMecttapeoeamlen op v noek va óm Uute er vaa U dnrwlja le aandsoht g Ai d op de wet wc r K ng van be arefaMwwaen l e vtk gcndf anibiobtukkea moetaa ovMyebrMH Mordcai nnar hK RtJkiNWUhie te el uvBabs do kerfcdljka doop trouww ea betfuafboe De heer Dreewelbuys meent dat eenknachtige exploitatie vrüwel het geheelejaar mogeluk ia Wel daalt in den winterde thermometer bot hiw 40 Ceiciua dochóók dan kun er gewerkt wonden aan hetmet dynanuet wegschieten van rle i Mdikke zantisteenlagen die de kolonbe ldingen bedekken Een ttU groot ueel van hetjaar kan de exploitatie daarvan zei f geachiedeo V Jladden de oude Hottande a volgens de lopende vcriialen op f p tsbergen ontzettend te lUden van seheuiiiu k dit was het gevolg van de oovoldo n Ie voeding m boofcbsaak met gezouten vVesch die thans natuurlijk niet meer nou lg ia omdat een voldoemie aanroer voortdurend mwelUk btiüt V do KerfMijKB ooop qrowr ea nefniaieoe keii dagtrplfeoeode va i voor de invneffias van dan buiserlijken MuM Mi M tfieo LAND EW TUINBOUW Heud uw beal koeien aan Mili4 twnl PoBiMilid IM h la rtMmi Ê ttmm ImtmUtt 4m tJJil qM o ati lti iiii Ma é KRon M vrrtooDMi nm tm raar riuluM naar MttnUnd fnffttrt pwpiott voil varlad na nMBMlbcn v Mw nis u r kM battttimt te NotktUnd IrAlHlnxIn l ti raili muk M na ilo uhMla tttfUng it U huo Alten door herhaatdettjk op hetxelfdl aambeeld te kloppen en met voorbeelden te illustreeren hoe nooHzakeiyk het is te on derzoeken hoe gr H t de opbrengut van melk en vet van ieder onzer koeien ia kunnen we verwachten dat steeds meerderen hun koeien gaan cuntroleereti Waarvan tlan het gevo g zal z n dat men de minder goede exempUren verkoopt en met de beate voort fokt Welk voordeel dit kan opleveren zelf na betrekkelijk korten t d z t ons het Jaarverslag van de Fok en Contrélever eenigmg te Cothen Utr jn 1917 gavea de vaagzen vaft den veehouder J v d Homt gemKideld 3 11 pet vet m 1918 gaven ztj 3 16 pet in 1919 gemiddeld 3 40 pet vet Alleen het ve waa dus door overerving in 8 Jaar tyd met O 29 pet vermeerderd AJa voorbeeld van overerving vermeldt het verslag Betje gaf ia 265 dagen 3746 KG melk met gemiddeld 8 83 pet vet Pwee nakumehngen beide doehteraVvaa Betje 844 gaven in 1919 de een in 271 dagen 3041 KG m4k met iHi pet vrt de ndere in 268 dagen 26Hi K G melk met 3 63 pet vet Aan genoemde vereenlging waren 68 koeien ingeschreven in de boeken van het Nederlandsch Itunttveestamboek V e haditen een opbrengst gemiddel l van 3366 KG melk per koe met eea vetgehalte an 3 16 pet Een statistiek in het veivlac geeft U zien hoe de productie a 4 r ngst in de Jaren dat de vereeniglng heeft beataaa Ia geweekt b koeien tfchotbin en vnarzen gIL jihwia4fe li B ifcL