Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1920

GBMENGDB BERICHTEN Woningnood en g titiilevt n Ken Fneaciie firma heett een itehuwden reiziger te Leeuwarden en een te Heerenveen Deze zouden van standpluata xer viasetLu en elkanJ i huis betrelcken Daar het hu s te Heeren a en u p de firma behoort wfflB dit geen beüwui de re riger te Leeuwarden wooide echter in vfn hniB gesticht door Paitrimonium aklaar en deel uitmakende van een complex won ngeu Patnmonium maakte nu bezwaar ornaat biJ eventueel vertrek vaa den reixiger huurtler een andere gegadigde aan de beurt was die of de tii t btond Patrimonium weigerde De finna deelde mede dat dan de oplosBing niet anders zou kunnen worden gevonden dan dat de reizigers in pension gingen bü de achtergebienren vrouwen waanloor het gezinsleven van beide fanlihes zou worden f chaad Patrimonium kkwam daoma op ziin weigering terug Eigenaardige voorwaarde Door veehouder m tie gemeente Schoterlaiwl die een huis te huur hebbeu wortlt ile voorw aairde geateld dat een dochter van den huurder bil h i ala meid in dienfat moet treilen KBNDMAKINOe PiitagltrsMotDrdlantt EI ubatli HAASrilECHr OOUOA Ie en 2e PINKSI EKUAU 4aaall k oha alw i XATBRDAG ZONUAO en MAANOaQ mei e i CXmAaDUMaT 15 t M utaal n na elloop an it voonMillaiaa CItCUS HAOINBECK 721 H De ooderaeaier J UE JONO OvcrredML B n werkman uit Ooaterhout passeerde op den Tilburgachen weg per fiets een nmre vrachtkar De hond die er onder liep schoot uit de weHcman viel van de fietfl kwam onder de nelen en uerd m zeer zorgw efckenden toeatand opgenomen ÜqiEil JRAADBBLOPLOSSINGEN Van lie Ouderen Als je de woonlen aan elkaar schrfift Itr ig je t vlirgrnde bert en dan Isr helgoed Ons briefje broer Tries Jn beeft Ill Azuur Van de Jongeren De kikker die het eerst begint t j lngen l i het ü gewonlen lalil Gituden regen Google oplossingen zontloo Vun de Oade ren L uiae P Van de Jongeren RIna de Vr NelHe eii Jantje v d U Willy Pr Lydi B J lMla De prü werd loegekend aan l uia peletler Ie iottda Jantje Nee maar vent wat is dat een prachtige uitvinding van vader zoo n Sdhe veningen vlak naast t hilis Wat heerlijk t iH om jaloersch te worden Ik al maar niets aan Elsje ervan vertellen dan zou ze vast zeuren om ook zooveel zand hier te hebben en dat zou niet gaan B l on d k o p j e Of t nooit ophoudt by jullie Hartelijk geluk gewenseht met nnoeders verjaardag Wat was dat handig verzonnen VOOI t opwaaien van je rok maar je rokken sijn toch nog erg kort t elatitiek waa dan wel heel lang toch hé Zondagskindje Heb je zulk lang haar dat je at een badmuts noodig hebt Heb je nog nooit gezwommen Je zult t wel gauw leeren als je jong bent leer je t erg vlug Elsje vindt t altyd een erge fuif om thuis te komen als de lichtjes op straat op ziJn Dat is natuurlek pas een heel enkel keertjt gebeurd in haar leven Sportman Wat gezellig zeg om eigen gekweekte aardbeien te eten dan smaken ze eens zoo lekker wed fk Als er rozententoonstelling is kom ik stellig kyken Wat zal die Oostenrüksche jongen t bi Jullie mooi vinden Zusje Dacht je dat ik jujllie in den steek zou laten als ik in de vacantle uitging Nee hoor jullie krijgt trouw elke week m n brief in antwoord op jullte briefjes Vis ik met Dickie wandelen ga zal ik je pens wenken dan mag je onze dot eens zien Elsje ifl gelukkig weer beter Dageraad J bent een verstandige kerel hoor om je zoo gemakkelijk in Je lot te schikken Prettig dat je Woensdag lelf nog iets kwam brengen Wat een angst die tw e jongens daar by M Jullie bent met dat roeien hiea in de buurt ook zoo roekeloos Wildvogel Ik ben erg blÜ dat weeens samen gepraat hebben Kiwlje watheerlijk dat moeder thuis is als je dezebrief ontvangt Zorg jullie er nu voor datje weer een gezellige vredige huishoudinghrt t ïk kom stellig eens gauw jl Gootje Oh kindje wat een angst toch ik voet zoo met jullie mee kon ik maar wat helpen maar als t werkelijk moet kunnen we loo weinig voor elkaar doen Geef moöler eens een ferme hwul voor mij en zeg haar Moeder Unte Else wenscht je sterkte en moe i Ik wil toch zoo graag naar jullie toe maar ik ben zoo bezet en zoo moe meestal Maak jtj je nu niet zenuwachtig meiriw Je kunt moeder nu t beste helpen door je kalm te houden en te zorgen dat jy nu niet hooger koorts krijgt Allen sterkte meisje Meidoorn De kaalkoppen zijn zoo vredelievend onwlat se elkaar niet in het haar kunnen viiegen Wat een aardig idee om dat Weenachê meisje een poesie album te geven Ik vond t zoo n snoesje om te zlea Marie t je Oh meiske wat Is dat lief van K dnt je zoo n mooi gedichtje voor m n Dickie maakte Ik ben er gewoon verrukt van Ik zal t briefje van jou heel trouw bewaren dan krygt Dickie t later en schrijf ik t in haar poesie album Ik ind t SOO lief van Je Ik Mt t deze week i ntettiitngfn tot IhtèMtiagmuidtig W mr Vü r tie Ou i I Wdt valt aanhouderul zunitir ouil te breken n EUJe Is 122 C M tang Prinsesje 8r c M Ie Prins Is 17 t c M tantf de koningin IS ïTi C M lang h laair W d KoninginHoeder lil BU welke visch zyn Itop n stélr et verst v4a elkaar af T Voor de Jongeren 1 Heb j wel eens een lialve varleentdtop met twee uo r n gezien U Wie brengt er nclioim h j t zelf Biet weet Bü de eea veel VreU d bü d ander leeil En brengt hü vreugd men dankt hem niet En geen üt hem gebracht verdriet UI Een woord v n twee lettergrepen De eerste lettergreep noemt een etgeawhap die unie huiwtifren met elkaar gemeen heUien De tweede ia d naam van een nuttig mensch Het geheel is een mui die veel leven maakt BU t e HANDJE Kkia Too ja es haar twee jongere broertjes wfronden in een mooi groot huis met ees gnwten tuin er adMier en te troffen ht t want iltt kinderkamer kwam met openslaanile deuren in den turn uit Op een nKirgea hadilen de kleintjaa naar hartüluit gespeeld en mui iier hail in huis een en under geiiaan toen zy de kimleritamer binnenliep en schrok van t vuile teil Toosje zat voor de open fleuren platen te küken de andere peuters waren achter in dan tuin Moeder sei hum heel booe tnren Toosji Wel foei kyk nu t cb eer wi Iieeft dat nu gettaui wat een voetjes d heele kamer door Wie heeft dat nu toch gedaan TooAje stMd rjlagiaaia en aadnktiitt op bclteek de vloer en toen haar voetje i tel heel verheugd ft niet moesje Ik heb het niet ge taan want Ik heb rtUAr twee VbetJesr v nog in de krant Vju Jantje v d L Klelae vent Ja t nu stilletjes bij moeder mes maar neet lief voor moeder Uaeriyk dat ja soa walnlg school moet blijven IwmI mm do rena b D rev in bewwlng koodeo SdveD om dio bl Wu rke r wederom la ontvangst te tunun Ten CMikde teJeur telHftf to be pw D uii dt rwnMifaSen dW als gevolg d arviut weUidil in do ineetün zijn koiiKKti to verkeeren d ki d t ev W terugkeer Id Nederland geen paspoort eh e t te worden vertoond zal e draen aanzien tol 1 Juïl a B door de diQorltatpoMfla l v govendhf td worden rtraclit tt ö aanxlon var de rDenjd ikj wi die kunnen aantoooen dat zlj reed vóór 1 Aug 191S lii om iMul warwi goveMJg BIJ UiM of de vreefDdeHngen ot deze ootcffoiie iMhooren km h t gcinlti van e r phiuMig voor tenftifceer naar Nvlcrlanl evkoerd poApoon demücttctntn non t Plangrljk opofitlioud baa do grenzen vur Na 1 Tuil a 8 uU tf aanzie van vrecnïdeHnffPU al hlt r vorpa4 ed dil bij rugfceer door de doorlaat o m wonleu 0rv lisndMd ejljk xulk gCMbMt t n aatizt n van vreerodt i qgiea wie logJtiinatlepapScTn niet tn orde wonlea Ix Vondon BminkoolMitEiiuilng Bm K B ifl aan dn N V BCT erodo inaMAotraippIj tot oxpIolUUie van nilnoralpn ïe Brunswii concontiio verlwwl voor óq ontginning vnn bniinkolen over een oppt n1akt£i van onigfvcor 23 H A In do f eino i Ie Heerlen H t t rre n zal voor de MopaMting van de weltcn ro loinenien vn verdMe vooHHOhrtfleti betreffende het mljnw zf ii met het oonoeflt4ove d ergle Wn mijn vorinen Omc ultvoerpoUÜek ronirrffMBTiBrt n der N I k h blteii naar het WAd nK Jdt lj mohe den Mfailnli r vtin LiimDwuw him ineefilig lo ktMuteit geg v ti dat do StaalübemoellngiMn utei don uitvoer naar eeiAgf f iïm nwg lijk dfcnt te wonlen o goiieiven Hel NederluuUdie eaUdcr In Japan Keu K S 4elt gtrain van tk zor ui 7 0 kij meldt IV atrooi van e 4eNikht deu ter eere vtUD het Inizoek VHn hei Ndderlandtscii trader U voortgoztl Naavitde iJfielwle ireceptii ö iiM r diplomatieke i oonA aire ain4i enarcn blijven de lapaniM iv ztdh titftpanncn onzeii zeeUt hii het verhlljf onvergetelijk fr maken NederI i Tb oiik vriend uit vroeger jaireu graaT MirtHiira htWt én Videren een partij tf l ok o gegeven evcnalfl ImH giBnu Hite ertuur van Yokoiiamft lo Yokohama en zij kuatnen daanloor in ktiwils met de hoog R e Japan ie kruigen die ander voor VTPeemdehngtn i t lo 4 n Wijven Op H leefttmaaJ der grooU Hiwncierfl en kooplieden Ie To Mo weo i o voorzitter Y iniui to op du versic i1jnae4ifi e er Innige toenadering tu8t c4iim Japan j n NiyhTlatid irelke aJlerw gipn zlr iü ar is en de mjuwnwerking met Neaerdandtich Indifl I e iï attt do Ortteff a htwoordido dat Ja n Attain op kM volle vo rltsUttng en hulp kon reken avondi w rd t e l 4wi met een voorntejlmi van oiid TapaTWolie dnniten Hnlen onAvanffH i de otftioleren am boord en vtTlaten daarna Yo iohaina l o ri lw wonlt vcTvoig I naar Kjnbe en Monillu INGEZONDEN Suites verantwocnleltikbeid dar Itod Paling in de waterleiding ViBchdiittributie U zult nooit rB ien mijjiheer de Hoofdredacteur wat giuteren uit de kraan van de waterleiding te voorHchyn kwam Ik xal U maar niet lang in upanning houden maar u Itever dadelijk vertellen dat een levend aaltje aliaa Jonge paling uit de kraan kwam kruipen Niet genoeg dus dat de Waterleiding MaatAcltapp ons voorziet van veraterltend ijzerhoutlend water en van chocolade in onze badkuipen probeert zü het nu zelfu m t vischdistributie Het tal in dat geval evenwel wenacheiyk s n dat zy hare waterflttratie zoodanig verbetert dat er eetbare paling en andere viKch uit de kraan wonle gedietribueenl en dat die distributie te voren wor de aangekondigd opdat de gebruikers er aan kunnen denken om zich voor die dagen van mineraalwaU i te voorzien Met uank voor de plaatsing KORTUNATUS SPORT VÜhTBAL Kanipiot nacliap v Nod er il and Zoi lag 23 Aei Ie I UJwterdaff Hotietdftiü V Ö Ü lJy QuicU Deiui lli le Bokerwedstrljden AiiurtMdani a V C Aiu w oort V r C Dw Uaafl Lotden O V V Ch toi Uoilaudia AJkniaar Ooudt OoefMLwedstrijd Q V Ü Elftal Clotida ooi liWuu e Maandag Mei 3 PkOMeyfaCu SeriewodBtnjden Alfen Allen AUen Qouda I De Zondagawet en de SDort Dr Tllbii 8obe uraiK vern nt dat iMden te Tllbunï vergftderUi zal plaal he il un vau do k4der der K K pittvcr Miïg tDg en In Nederland i t4ndo httn lioiiftng vaM te ellen In zaite de inSedtmle Kondi fn fll indien M blai go l 1 Irisellolit beMaat er tn R K ftpoTtkri g ii beo wloft en haiwia nie voor de beperkende bepallttgeo ran art 9 Men ti blijkbaar va oordw dat de RpoMbeOetefdnff er emattff door ra I mr n gmKAmêA P l J om den nood die helaas in verscheidene inmtii On $ cv üri9flf9fH duBtrieën nog zeer gKwt is te lenigen Met wat goeden wil zal de Kamer de volgende week met de nieuwe L Onderwüswetgereed komen Daarna komt de Leerplichtwet en dan komt minister de Vries voorhet front TWEEDE KAMER De nieuwe L O wet De groote kwestie van de Lager Onderwijawet waren achter den rug en thani kwamen nog de kleinere aan de orde waaronder er wel zijn die op zichzelf niet van belang ontbloot z n Het spel begon deze week met de slachting van de amendementen Oaaendorp over de politieke neutraliteit en van Ravesteijn over de afschaffing der ChristeHJke deug den by de formuleering van het doel van het onderwya Daarna slikte de heer Oaaemlorp eenige penaioen amendementen in omdat deze by de pensioen wetten thui behooren en werd een amendement va dezen zelfden afgevaardigde om het wachtgeld nog letH beter te maken verworpen Na dit gemoedeiyk spel van guillotineering wafl weer een ander vraagrtuk aan de onle Alle ambtenaren die Kamerlid mochten worden krygen nonacitivlteitatracte menten Alleen onderw zera tgn van dit voorrecht uitgesloten De heer Otto wilde het hun ook bezorgen Spoedig zal Uit punt in de Kamei aan de orde komen maar tot zoolang wilde de Miniater die ongelykheid wel wegnemen en het amendement aanvaarden De ichoolartsen wilde de Minister onder het gewone schooltoezicht brengen Dat geeft ruzie betoog ie de heer Scheurer onderwijzera en rloctoren z n allemaal eigenwijze lieden en z kunnen niet met elkaar opschieten hetgeen de Minister ontkende De Kamer was het echter met dr Scheurer en diverse onderwij aspedaliteiten eens dat het beter was het instituut der schoolartsen onder het Geneeskundig Staatstoezicht té laten Het amendement werd aangenomen Het KaMcrüd Enteh Naar 4 Tüd meMt komt bet Tw ede Kamerlid de heler Engels ernstig ia aanmerking voor het bunremee terschap er gememte Alkenwde vacaiure Van ichen Het was geen verstandige politiek die ilen heer Otto leidde by ztjn amendement in zake de sumumeraire onderwijzers Als het jyzonder onderwU er é n aanstelt moet z i de gemeente de vrijheid hebben het voorbeeld te volgen voor het openbaar onderwijs Kchter moet volgens de finaneieele gelijkstelling dan ook die van het bUzomier omierwüs worden overgencnnen Op die wyze blijven we aan den gang en heeft het schoolbestuur van een bijzondere schod er over te beiilisaen of er overal al dan niet sul numeraire onderwyzers zulten woriien aangesteld OlOlclHer Te Ooeterbeek beeft een bewoner van het benedendorp een oi bekeod man als coiTunenaaal in hum genomen de voorgaf chauffeur te tyn op de rubberfabriek Hevea Hü noemde rich Rumhng en be eerde uit Ameterdam te k men Den volgenden dag giiv hy inderdaad naar d Hevea ooi zicèi als werkzoekend cl auffeur aan te melden hü werd echter niet aangenomen Aan zijn koatbaaa vcrteide hy van wel maar dat hü wadrten msest on zljn verkp k I Ien paar dagen later was het HeraeN vaartadag en ging de familie des middatra int zoo ook de nieuwe ko3tf anger Deze kwam editer des avonds niet teru Den volgenden morgen toen Je koetbaas eea M m van ƒ SOO aan banknupier uit ziin biandkaM wilde nemen bleek die verdwenen te siin met nog een linnen zakje waarin ongeveer ƒ 25 aan zi vergold De koflttganger was des middags teruggekomen en had meit den sleutel lie in de linnenkast lag de branAast irejpend Het ingestelde politie onderzoek beeft aangetoond dat de ongegeven naam vaJach was en de man een gewezen patiënt ia uit het Ryikaopvoedingsgestlcht te Avereest genaamd C J van den Berg en afkomstig uit Den Haag Vermoedelijk is hy naar Duitachland gevlucht De ipecialisten waren het niet met elkaar eenK De heeren Gerhard en Ketelaar ontrieden het amendement terwijl de heer K ter I aan het v r ledigde Het gaat hier indenlaa 1 om en heel moeilijk puntje m de financieele gelijkstelling aoo iets als dat van de schenkingen Waarlijk men kan hiei W4t meer zelfvertrouwen h ben en wat minder met wettelijke maatreg teD zich harnassen tegen de concurrentie Het cmendementOtto wen venvorpen Hierna was men genaderd tut de regeling der financiën die natuurlek van niet gerin KB beteekeni is al heeft het onderwys als zoodanig tr niet veel mee uit te staan Kr is natuurlijk een krachtig streven van bepaal Ie zijden m vooral len Staat voor alles te laten opdraaien Dat i zoo gemakkelijk en diverse burgemeesters en wethoaders die hun gioote belangstelling tusschen de Kamer en den gemeentenuui venleelen zyn er natuurlyk vooi te vinden om dat riemensnyden van staatsleer op ruime schaal in praktyk te brengen Graag ha l de heer Ter Laan thans inci lenteel beslist dat het Rijk vrywel alle kosten van het onderwys zou dragen en dat alleen le helft van de exploitatie kosten voor rekening van de gemeenten zou komen Belslnriki gepakt Vyf personen verdacht van brlsjewisme liobbcn getracht te Delfaijl aan land Ie komen Politie ging ecbter in het recherciievaa tuiif hen na en arresteerde er v er De vyfde IS het land ingeloopen tn nog niet gearresteerd Zif war j in het bcz t van Ruasische passen en papierei IVee zui n nuar Harderwijk en 2 ov i e grens oi itn gfoonden Maar de Minister achtte een lergelyk incidenteel ingrypen m de verhouding van Kijk en gemeenten ungewenscht F n de meerderheid volgde natuuilyk den Minister Ken poging tot opheffing van alle schoolgeld door den heer Gerhanl ondernomen werd verijdeld en pogingen om stwtdenHcholen te vergemakkelijken gelyk deheer Visser van IJzendoom wilde en om zetegen te gaan gelijk de heer Albania wilde wertlen eveneens door den Minister afgeslagen Alle jwholen zijn dus voortaan ge lyk maar de ligging van bepaalde wijkenzal zelf de stand scholen m stand houden De geHaakcrde roover De voormalige reaerve iii tenant die op zoo avontuurlijke wüxe e n bank heeft willen berooven ia ter be h kk nir van de justitie gesteld en naar het hnis vnn bewaring overgebracht Hre poatzeg eli Bij dt verkoop van eea postzefiMverzaiiK iiiig in het hotel Dmuot d J arija iH 100 XJÜ francs beJiald voor een UmurlliuH zc t van twee aniivers uitgave 1H47 Aanranding DktH iaK iK rgen te de ffiattdelaar H D te Kuidtjro4 k in den vroegiMi morgen op vtcg naar dun eersten trein die hem naur de vcontorkt te jgoningeD mooet breofien aangevallen en hoeft inen getraotit hem Ie iKtrooven van de geldAwaarlo dia hIJ ImJ zic4 d ocf Met eenitse snijwooden w4rithij lo ontkotikMi De da ier bleven onbekend f lKH ft zich onrier goneeHkundig behand ling geaMd Verder stippen we nog met genoegen aan lo dat een amendementRutgers om aan de waarborgsom voor de oprichting van bijzondere scholen te tomen en waarin juist zulk een noodige Vaarborg is gelegen tegen roekeloozeplannen met groote meerderheid 9M verworpen is en 2o dat de Minister by de quaestie van de toelagen op de wettelijke gewaarbürg le Jaarwedden der bijzondere onderwijzers zich evenals hy de algemeene beschouwingen op het sympathieke standpunt stelde dat al zijn de vrüe fondsen by het bijzonder onderwija niet te verbieden tegengegaan dient te worden dat de bözondere scholen niet alleen confessioneele evenzeer en misschien in nog sterker mate de bijzondere neutrale scholen door hoogere aalarisaen de goede krachten aan de ovefheidsschool onttrekt v aardoor een amenderaent Otto tegen deze toelagen kon worden aangenomen StaUtti geSimUgd D aitakkie onder de veonbrb4d c die 2 iiiaandon to 2e Exk emiond heeft geuuurd h getfndigd De arbeileni hebl eii alJi ii Jou arbeid herv De Jütirev heer van der Molen deed een poging om de kinderen die een school van ander geloof bezoeken te verplichten het laar gegeven godadienstonderwyh bU te wonen Deze ergerlijke iI wan g poging te ergerlijker daar de heer v d Molen lid was van de Bevredigingscom missie is gelukkig met overgroote meerderheid van stemme afgewimpeld De Kamer Is thans gevonlenl tot de op leiidng der leerkrachten Een mooie gift De heer en loevrouw Joh ton C akitortditwut van den Sbxya te Ahnelo Hohookfln aan do arl ide der tlnoa H ten Cato Hrr en aiktaar een ecamkapltaal van r 50000 voor een fonda tol vetjploglnftvfln tiiliemilofir patlWÉen BU een regeling van werksaamheden heeft minister de Vries een hoogt onaangenaam half uurtje meegemaakt Opnienw is het ging om het wetsontwerp op het gemeentelAJk belastinggebied dat eenigen tyd voor na ler overleg is uitgesteld gebleken dat de heer le Vries volmaakt onbekwaam is voor de portefeuille van financii n Het lal ona benieuwen of deze Kxcel ientie t nog lang zal uithouden H HmC paard n Heden zuUen in versohitlende transporten do te RoMerdan uitgeladen paarden welke door de Itemoiftaooiuuiiasie in Engeland voor het NeJerlanlBche leflnr Kijn aat ekooÉM nasr het remontwleiH Ie ÏMUi Hii vonien vervoerd Ken interpellatie van den Tempel over den steun aan werkloozen in t bijzonder sigarenmakers heeft de overtuiging geschonken dat de Regeering minirter Aalberae in het bUzonder in deze zaak niet it heeft gezeten en doen aal wat mogelijk ia AGENDA 2A Mei N m H uur Vergiadering Kamer van Ailx M voor de BouwljedrijvMi ki rü Uu m Mei 3 Uur Gebouw Bouw en Honing loezMit OrHianNasdaeoiiMntoeis Arate zorg Reie vervoaiisn wlJ geregald ÜJdig ii edeeJnc ta nwgea oatvanfen van vsrBfadar ngen eonoerlen rerraakaliJkbedMi m om d cc la ons nfaoda ts ver r eWen ADVKRTENTIKN tn plaats van kaarten Ondertrouwd H BAARSMA en G GIJLSTRA Hilversum Chrysantenstraat 52 20 Mei 1920 2802 11 Opmbare Veioiii ten overstaan van Notaris R W H PITLO te Gouda op MAANDAG 3l MEI 1920 des avonds te 7 uur in de R K LeesverMnigIng CONCOBDU aan de Westhaven aldaar van de vol grende perceelen gelegen te Gouda Een WINKELHUIS met BOVEN WONING en POORT Korte Tiendeweg nos 21 en 23 vrij van huur 7 WONINGEN in 4e Slapperdel Vrouwesteeg no 5 7 9 11 13 15 en 17 verhuurd tegen ƒ 1 60 p week 2 WONINGEN in de Petroleum buurt no 172 en 180 verhuurd tenen ƒ 1 15 en ƒ 1 25 per week en 4 1 WONING aan de Baan straat no 28 verhuurd tegen ƒ 1 20 per week 2775 30 Aanvaarding en betaling 1 Juli 1920 Bezichtiging volgens gebruik NoTAais N F CAMDIER VAN NOOTEN te Gouda zal op DONDERDAG 27 MEI a de avonds 7 uvr in hotel De ZiLii aldaar publiek Tcrkoopeni Een uitgebreide KweekeriJ voor alle caltaren geschikt a d Graaf Florisweg te Gouda in de onmiddellijke nabijheid van Spoor en Stxtion boBtannde nlt 4 verplaatabare kassen van gewapend beton K dekt met ruiten van 60 X BO cM elk met 1 Strebelketel van 13 leden en 1000 M 3 dnims getrokken vlampypen Zoomede Qenige perceolen bwst Tuinland ter gezameniyke grootte van bgna 4 Hektaren In veraohillende afzonilerlijke perceelen ook de kassen oombinatiei on msHB deel ook ala BOUWTERREIN Dagelijks Ie bezichtigen en terito d te aanvaarden Betaaldag 23 Juni Breeder by notities en schetBkaart vanaf 20 Mei te verkrijgen bj gezegden notaris 263 i 44 Mevrouw P BOKHOVEN Katten singel 46 vraagt een t voor de kinderen en als hulp in de huishouding Om den anderen Zondag vrij V g g V Brieven onder no 2786 Bureau udsche Courant Markt 31 H eo fliflk Werkiiieisje boven de 20 j r Loon t 26 per maiBd De iDbefrcpCD Bf No 520 Ad Bur BEUNFANTESCo Oed Burfwal 57 Dea Hu 2816 10 TijdeHjk tttvnagi bü 3 kleine kin 2794 11 deren een nette Juffrouw alleen voor de middaguren Adres Regentesseplantsoen lOk DE STEDELUKE ZWEMINRICHTIN8 wordt gaopend 25 Mal a s Abonnementskaarten en kaarten van 20 ba ien zyn veikrügbaar by den heer A D VAN VREIIMINGEN Wijdstraat 20 Het baïl is opengesteld I TEGEN BETALING Hoest gij i Mt Anga Bonbons ea ij voorkomt dat de boeit aich op de borti vailzcl a voor Heeren van s morgens 6 7H envan lOh tot de sluiting uitgezonderdWoensdagen Zaterdagmiddag van 2 3 en Maandagavond en Vrijdagavond tot desluiting j b voor dameat van s morgetts 8 10 uurjMaandagsavonds van 6 uur tot de sluitingen Woensdagen Zaterdagmiddag van 2 3 uur 2797 35 II KOSTELOOS I Per do S0ea90 t l Uw hoeit echter verouderd of zit de lijm zeer vail neemt dan AnCa airoop Deze iroop luivert de longen van de taaie liim welke zich in de diepere luchiwegen heeft vMt gezet Prijf per flacon f 1 60 Apoth enProgleUa a voor mannen eiken dag van 12 V i uen uitsluitend voor volwassenen Zaterdagsavonds van 6 uur tot de sluiting en bovendien gedurende de maanden Juni Juli enAugustus Dinsdag Woensdag en Donderdag s avond van 7 8 uur b voor vrouwen Vrüdagsavonds van 6 uur tot de sluiting In de maanden Juni Juli en Augustus wordt de inrichting om S uur in de andere maanden om 7 uur geslotéfl Des Zondags tfl de inrichting tot 2 uur geopend M Zie de verkoopsdreaiea in dit blsd bi edverieDlie UUNHARDT 8 genaeebraahtige f bleKea De Commissie van Toezicht Dr R K BOEKMEIJER Voorzitter J VAN KRANENBURG Sec retans Kwaliteit Handwerk Slflaren DpagiateriJ MARKT I STRÖBIN VarkiMaar UI S H VA N I O0N 11 h WOLF Cl Fim lEF I Bcsiit II II yiiii lö 1 Aanbevelend 2814 15 Sigarenhanilel BORNEO KLEIWEG 87 iPOOt Ciroue ARL HAGENBECK ém rostola M k laB Fi k to oadwumlai KwroM Heden ZATERDAG 22 MEI a uur n uur GROOTE VOORSTELLINGEN met onverkort ProgramitMi ZONDAG 23 MEI 8 uur MAANDAG 24 MEI 2 en 8 mr DINSDAG 25 MEI 8 uur WOENSDAG 26 MEI 8 uur SCHITTERENDE VOORSTELLINGEN REUZEN PRdORAMMA PRUZEN OER PLAATSEN Qalarij UuapluMm O óSt III Ru ll I l II Raat ri7 i I Kaal f I 9ullu aaamai rd f LSOi Lo aanJ i rd CinUKam opu lagaf 1 Kaatua kauaa kDcb wocdaa VlMAR U 8l4ar ihaod l Hooftuaal 6 J M Elkni di Taa M 1 nr Sullen aa IMarealinld li la Kladana IS Valmnaaaan 3S f Wegens familieomstandigheden UITVaMKOOlP tef n Uge prljzctl van Dames en Kinderhoeden BLOEMEN LINTEN VEEREN mnx aaoTC vooaiMAD aicuwaTC MODfLUH fiWiWVt itu H m OWnvwnTUK Wmt rmtrmM M Vraagt voor de a s Feestdagen ons bakende eoorten Koekfes en Gebakjes 5788 40 AANBEVELEND Gebrs DE JONG TELEFOON No 482 PEPERSTRAAT 32 Priii VAN HOUTEN S CACAO i H cint ptr ons f1 par pond Aclv iH Pt In dit blad Vitult jullie dit geiUchtje niet alleraardigst Ik ben er zoo blij mee dat kun jullie Je wet voorstellen hè en ik vind het kranig gedaan vooi een meisje van 15 jaar k ben trotach op zoo n krantennichtje hoor NADRUK VERBODEN Art IS Autaurawat AAN DE JEUGD Juist nu ik mijn brief aan jullie wiUle gaan chrüven ontvang ik een bneflcaurt van ons OostenrijkBche vriendinnetje Zy heeft haar ouders en broertjes en zusjes gelukkig goed aangetroffen maar ze schrijft dat het leven in Weenen vreenelyk slecht IS Alles is zoo duur dat moD niets kan loepen ZÜ wilde voor mvj een portret laten maken maat stel je voor 3 portretten kosten 100 Kronen Ala je rekent dat een Kroon voor hen toch altyd nog een hootfe waarde heeft kun je wel nagaan at van portret ftiaken daar niets komen kan Oh kinders wat heb jullie byna alten goed voor haar gezorgd Wat dank ik jullie hartelijk voor at jullie gaven Ik hoop dat Ik nog meer ontvangen zal nog ieder keer wordt me iets gebracht ik weet zeker van enkelen die me nog nict zonden dat zn t vergaten Ik wacht dus deze week nog af en vertel jullie dan t totaal bedrag Ik hoorde dat er suui t verzenden van p jes naar postenr k nog heel wat moeilykheden verbonden zijn maar die zullen we allen wel ovei winnen Ik zal alles onderzoeken en dan zenflen we zoo spoedig mogelijk een pakket Elsje IS gelukkig weer beter Ie ziet nog wat stnalletjes maar is verder weer goed Nu ik jullie zit te schrijven ben ik bezig erg verkouden te worden ik ga dus maar vroeg naar bfed w nt morgen moet ik weer f riflch itjn ïk schrijf deae week nu eena een heel korten brief dan is er weer eena plaats voor een verhaaltje AJtoe ik doe niets als niezen en proesten dat kan een verkouden Pinksteren worden gelukkig dat we geen uitgaansplannen hebben Öag kinders Prettige zonnige Pfnkaterwgen heb jullie nog een paar extra va cantledagenï Als t dan maar zonnig weer is geniet dan ntUr naat hartelust v n t buiten zjjn Terwijl ik de briefjes beantwoord vind ik wn briefje van Marletje ZÜ was met Hemelvaartwlag even bjj mij en ppeelde erg a llg met Elsje en Dickie Ze vond Dickie oo snoezig dat ze thuis komende een gedichtje op t kleine ding maakte dat ik jullie hieronder zal opschoven Kindje In t vriendeiyk lonnetje Ugt ia een helder japonnetje Een l ef BtJske Een achat van een meiskc Z woelt haar voetjes telkens bloot e tien van koude een weinigje rood 1 zy praat bij buitjea zachte geluidjes Op t oogenbhk giet het Maar dat komt zeker omdat myn moe ier by me is Stel je voor vindt je dat niet zielig Moeder heeft nog nooit in Gouda by me gelogeenl met mooi weer altijd regende het t Wordt al spreekwoordelijk in de familie als moe der naar Gouda gaat kun je op regen lekenen Zielig hè als je zoo n regen ianbrengster bent t Belooft niet veel goeds voor de komeii de fee ttflagen maar v c zullen maar moed houden hè Prettige dagen hoor Nu is m n brief toch weer lang gewonlen CORRKSPONDENTIS Pad vind ei Wat lief dat zusje ook iet gegeven heeft voor ons Weensclie vriendinnetje Je gaat nu al gauw weg hè Prettig dat vadi r de krant stuurt Wat iul je me dan veel te vertellen hebben Ja ik hoop eens gauw naar den tuin te gaan maar ik heb het zoo druk Ik ga met naar het circus we met Elsje een kijkje nemen in de stallen Kabouter Wat heb jullie vanavon i een we lBtry d gehouden op de vliegende Hollander ik geloof dat jullie plezier had zeg Wat gezellig zoo n uitstapje naar Utrecht Staan de stoel en tafel in de open lucht Zou t mooie papier er dan niet afregenen Waarvan z n de meubels gemaakt Veel plezier tn Gelderland t iel er prachtig zün Kruid © roer me niet Heb ik je heiueh vergeten terwijl Je de raadsels foed had Dat is zeker een vergissing geweest Wees er maar niet boos om Won je Dkkle zoo graag eens zien Nou weet je wat Kom dan Din sdagmJddag om 3 uur met Elsje spelen doe je t dan heb je toch nog vacanCfe Vindt Je Jaap H ook geen snoesT Theeroosje Wat had ik t van middag druk toen je juist kwam jammeri Ik kan me voorstellen dat jullie pret hadden dien Üondeniag Wü gingen vroeger ook aitiJd uit roet een heele club jongens en meisjes en dan had mijn vader de leiding We hebben ook menige prettige dag gehad Ja je vriendinnetje schrift bizondtr niooi Poppenmoede rt je Wat heeriyk dat je naar Velp gaat Gaat Nelleke mee Wat een gepak zal dat zijn voor t poppenkind Zul je de oplossingen van je raadnets op een heel apsiit blaadje papier xetten t is nu zoo lastig voor me om alles uit elkaar te houden Veel plezier hoori Indiaan Hartelyk geluk gewanscht met je verjaardag boor Je hebt beat weer getroffen met dien dag Wat zul jullie een pret gehad hebben ik nad best mee gewild Ik denk dat moeder wel gauw een eind zal maken aan die avondpraatjes uit t zolderraam t Ib een leuk huis van binnen Jammer voor ons dat ze weg lijn ZS klikt naar de lonneatraaltjea Hn kntpt een paar maaltjes Haar oosja difkt Voor t tMatVaaila liaht Viooltje Ik wa echt hly dat ik weer eens een briefje van jou kreeg Dt kan me begrijpen meisje dat jy t druk hebt Moeder heeft een keeri ke hulp aan je Doe je nog handwerk examen Je stapte van middag zoo geieUig met vader voorbü Als Je Jd hebt ï f jroöff wel eens hé Zoo juist ontvangen n groot sor oorlng Linnen Jongedames Costumes in wil n a M upd Groots voorraad In Zijdon an Volls Costumss Rokkan en Blouses PEOIAAL ADRES wMr hel leweren Damescostüines Maotels en Maotelcostumes naar maat onder leiding wan enn peoiaai Damaeooapanr m QOUDAp GEZ VAN DANTZIG HOOGSTRAAT 9 11 Coiiilsclie iDslierrieliliDg be eell ilcb beleefd aan voor hel lraa wr Mna va IHaaa a Oraala en eraatfhaataa ene ene VBRHUICINOKN Derginf van INBOEDELS U3 Aanbevelead IS U Re POLDERVJIJIRT TEL M4 TURFMARKT 1 lOUO Zomer Sproeten I clfl de donkerite verdwijnen door B pol sratiTOL jL l ojd JojjMja li II Motorbootdienst f Gouda Rotterdam W li ELSHOUT Tal S4r aouwa 435 ia O O U O A r Aannemer van tranaportcn te water naar alle plaataM V Vraagt ZAAL s BOTER en GEKRUID St Nicolaas MARKT 32 Telefoon 216 Erica Hoe kom je opeens aan de namen van de peuters Als ik jou w h sou ik zeker onderwijzeres worden die twee andere zakken zouden mij niet lijken viMiral een kantoor lijkt me vreeaelijk Als Je onderwijzeres bent met hart en ziet is t het mooiste vak Nelly V d L Waarvoor hadden jullie dat feest op school Gelukkig dat Je weer eens een pretje had bU al de immberte thuis Germaan Ik wil heel graag nog v ut raadsels van je hel ben Zoo ga je naar t circus Neen wij gaan niet Ik houd ei niet van een paard op twee pooten te zien londhuppelen en een leeuw op een tonnetje te zien zitten Ik ben met bang voor onweer maar ik vind t toch niet erg prettig Voor df vtiiif nd u RAADSELS Goudkopje Ik hpop volgende week tüd te hebben om in je album te schrijven Heeft moe ter er met IngeMhreven I Wilde Koos Wat gezellig lat je nichtje komt Neen meisje ik weet hier niemand die Je daartoe zou kunnen opleiden De bente manier voor jon lijkt ma naar de Diaconcssenschuol m Amsterdam te gaan Je moet zuster Marie maar eenn om raail gaan vragen die rawH Je zeker t allerbeste Prettige dagen hoor T u 1 p j e Ik vond juist dat je een timhh lang briefje geschreven had Jullie zult el weer veel lawaai hebben van t circus ztxi dicht bü Gaat de openlucht operette met door Krekel Dank vwir je briefje Je bent een type hoorl De anderen sloten huo velU allen gewoon bÜ hun briefje in doe jü dat ook volgciule week graag Hoe is t met de kies Brr ik moet ook al een heele poos naar de tandarts maar ik heb gwn tIJd Ja ik hoop ook naar t volgende orgetconcert t gaan Roosje Wat heb je dew weck keurig geschreven Je hail seker een heel mooie punt utn je potloml Je moet altijd maar lyntjej trekken Schryf je nooit met inkt I n meisje dat al Fransch leert kan toch zeker wel met inkt schrüven M 1 d d e 1 p u n t j e Ikk an me vooratellen dat jullie een prettigen dag gehad hebt jullie bent me tlppelaara Ik doe t je niet na Moet fi underwijceres worden Sneeuwwitje Ja dat trof wel heeltoevallig dat sus Juist jarig was toen ze lie prüs had 2 la zü sooveel iTelukkigerals jü Daa zuUen we ht n dat Jmi ookeens gauw t lot trert f 9 roert Je Dom kaïeltje om zoo tiek te zün Wee maar ganw e n verstandig ventje en wordt beter Je moet weer flink gaan eten en vrool k babbelen en als t soraer wonlt met vader mee naar Ie boot Dag m n jonkie van harte beterschap Krullemie Wa heb jü weer een goetlen dag gehad jullie wordt maar verwend en nu ook nog naar den Haag heerlUk hoort Als t mi maar mooie Pinksterdwen itjn we sullen t beste maar hopen R o I e m a r Ü n t j e Ee naaHIge schuilnaam hoorl Vertel J nog een wat meer van je zelf Heb je broertjes en zusjes Ik koop diat Je volgende week de krant hebt en raaibi kunt oplossen