Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1920

f W rf ï m KJ P IJ 1 U 14321 Bovenaan slaan Wi LONDRES 1 12 et sigaai 1 LONDRES 2 10 et sigaar T LONDRES 3 8 et sigaar CLAMOR 7 cent sigaar Prima ZANDBLAD SIGAREN Tabak en Sigarenmagazijn De Herder Firma A H J WiJTENBURG WIJDSTRAAT 40 hoak Opo n ndaal KLOIB latemaUonaal koloniaal reckt De vergadering van bel instituut van iatemationaal koloniaal recht la gistermorgen te Brussel geopend Onder de hu tentandsohe afgevaardigden bevond zich m r Fock voorzitter van de Tweeue Kamer van Nederland De morgeaaitting na gewijd aan de herziening fmn hel vening van Berllja d conventie van bi i nna B en dm Haag ENGELAMD Koningla Alcaaadra ongMteld By een hevige hoeiitbui ia een klein bloedvat in een der oogeo van ktmingln Alexandra gesprongen waardoor een storing vaa WO llsuw blOMje lAnvrouw Dalton 0iog naar de ht gi kwam lenig niel een Aenaunals Dit to uw kaqtmlM iittaa Damdpait zei ze zlJ zal u uw kaïoecn wlJie LiidUe stond op en vol pia bet meU edoor do tul de bread trappen op naar do lange 0 09Op dit oogieablk waK tij aatuurtljk to veel onder den faidtuk van kawr aookoinef en ontvaaget otu de a nMtkigwi i de praobt van het hato naar waaide to selMttetv maar zIJ kou uM osLaiw d f bo i gewelven de uHguetrekte gMgni M frome bweMlderde veiwter op to m ken en h k aantal beambten dat zich mat gü Jtadij ti IJrnr maar ouhooriiaar been M Htwr bewoog Het m braoht IwuwniMU etHi rij ki elkaar toepende kamera uAb riende op het Zaidt n móö Tnaidrntl g inibeld dat Marie Vemer die hMwap d voel gevolgd wae ent kwet van voidoeniog en b ondarto ttoakto letwtjl baar rijfn oogen MMMerden UKlIto bet U Aiiadfn o patoiat riap lU uil Ik naoht van verlauifea oma4aa Ie zien umar e liel r ntoe uit da sal tk aaar mtja eigsn kamar gwM H i ie into noodlg kan Ut toe TvaeiedoMif Maar wat praat tk voor nooaeoa hebi Bsar een w aoh to badeakea n tk twij fri V nlcl aap af tw paar doiljn bedten den zullen vliegen a dien ta varrullan ilet Mdi wal Ik nu nooüa kab to een oo tnhkk tU ie allien en Bii kud wvkekjkbetd la to denken irtatwi iB LuelUe mK esn afiÊOt A Maria Vs Ma laeMe Wit ir mfc En Eros Bn ditalL Z inl iar Z niclo k n V Sponsan D w ll n Coeos v riilM p tM OooosateftoPS nB l oh Basam T ANDERS Firma Wed P UITBNDAAti Bezem ea Baratelfabrikaal KleiwegBtraat 15 G De Vrouwf van Darracourt door CJHARLES ÖARVKTC dioriaeenla vertaüog vw I P WBSWaUKK T ROflSUM NfkdHik verboden B öttw wivoonfaoe uttlnc udoor een B8i waacachijoiijk langdurige tpeepwak et water vW drukte Ego julfl het T de menigte uit dat fj zóóP w i boem i ep ot de eereboo er tmddeu Een verboorde bloe kfeurde niopie fpeclchiie van het nieésie om te vefdwljnen tot zij aelfe Ao Wrtwi vooraver boos J nk r dank u Ilea zeer zei ze hoop dit wij goede vrieadeu zalleo n NoigfBMts dankl l id niet veel van een toeafnak JM de nMzdkale gbm waarin de kfatnk I n oourt8 ta hooxwa wae vergoed de rede aan lengte te kolt kwam ot rafBliMht door tol de harten van WTondlae Tolk Z3j ibelden aa Juich a vflrdronge zkh om het rijtuig eaJ Toontat bei eM eMn na de onrueH TonkQ peaiYlea wuut aUe famtenmet jw o vertfirf dreigde Het m het nj yn W € rerTo ek W pneW hoolilwdkeJ voor hel S bl i i Marie Vemer Aboueert U ep ëit Blad H C COSIIN in kméU eODDH 1710 30 T l loen No m BRANDVERZEKERIilG p Baupspolis an MaataohappIJiieli INBRAAKVERZEKERIIIG IZAK VAN DANTZIG Makelaar WIJDSTRAAT m Teleph 473 30 GOUDA L Balast zich met aan en verkoop van hulzen Qoplaoham Dopdraohl Qouda Oroningan Sohoonhavan Laardam Sohildwoida Kapitaal + resepves ruim f 3 000 000 OPENT REKENING OODEANT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSCREDIl TEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREICMDE MUNTSPECIEN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT i SPAARKASBOEKJES UIT NEEMT GELDEN k DEPOSITO SAFE DEPOSIT B86 60 Het beste adres Terrazzo Houtgraniet en Betonvloeren Granietgootsteenen en Aanrechtbladen Is bil 54 40 C OOMS Riddai van Catsweg il Geuda Bmr nimtik 4 H TIMMERMANS A Fb m H A DIE TELHOIIST EIntr BlIJirt fa Mtubilfikridi LEIWCe 17 TaMmi IM MUDA Il kiM Vittrin ALOBMBEN A SCOUNTANTSKANTOOR Direcli JAN J VOORZAAT en A VAN STAVEREN AccouBlanti Laerircn M O Pockhoudca UTRECHT DRIFT U Telefoon 3652 ItSt Bllkaataar la Bau a L O ÜUTTCM aatha n TO 14 De Adelaar Qouda RIlMflelffabHek liacl 1 S lEHIEEIEN EMAipiEN u VEIIIIKIELEN VIN lUWIELEII tM4a orku4 a ÏMm hUaM ONDBKDBBLBN BANDEN Sr fMl lag rt ht 2441 30 W I Mijnhardt s geneeskrachtige tabletten C A B BMIIS Bloedarmoede rujpijn zwakte duiielijheid bleeke C la tokicur Gebruik bieilefcn Mijnhardt s Staaltabletten De dienaa ot l eh l rvntw king van bloed en lichaam vctba teroB Uw ectluit en even e a texoaóc Celaatikleur io doozen vanaf 1 0 96 Heeren Modei Aptiicelen Wil stSan DamesMode Zenuwachtigheid Artilcelen onruit ge a dheid verspanrtini iapelooeheid axanien rees prikkel baarticid GebiWlk hiencjcD MMiihardt a Keouwtablettea Deze tabletten kllmavren m hoo c mats Ml DCmeii de evol cn van ovetipanniiig c Per koker 61 bovenaan wrat botpott onaw sorteering Rheumatiek Jicht koude en pijn m 4e ledematen licfaiat ipicr en gewrEchlipi n aan ciicfatapi n pijnen vao allerlei alrd Gebruik btert £ea Sanaperin tabletten D zewerkeiipi natUl iideageneiend Per kQki Onze prilzen zl i zéér laag Gat en slijm worden ver derd door Mijohardt s Laxeer tabletteo Regelen deo atoellang sija bloed luivcrend ea verdrijven uitali Per dooi 60 cl r zie Etalage II Beide Pinicsterdagen gesloten POTO SCHET8EN Maagzuur maagpijn maanwater opmpiiiA geen eetluit ilecbie ipijs vertering Gebruik hiertegen Mijnhardt t Maatfrabletten Per koker 7ji ü II Fa W V ZANEN 20 O Haven Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding l Firma VERMIJ en BIJL GOUDA NIEUWE HAVEN 63 65 Il Stalling en Remise VEST Verkni b bi Apoth en Urofilt nte Goud Aoton Coopi Wljditr 39 8 haoDho D H Smili H v n 33 Bekoop Wed I Sp uil J F Vetkade w ddiiiiT ii A d HeldeMoordrcfllit J V Oennep Stalwlik B N l i l Z773 81 Tel Intere 419 II Tel Intero 670 HEDEN IN VOORRAAD EIKEN PIANO S kruissnarlg met vredesultvoering Eikao an Natenh ORGELS prima Am en Duitscb binnenwerk met doorloopende Harp Cello 16 vt en Fluit mooi afgewerkte toon Ea iartar valt saawal ëa kaal ala da irl B maa Vpaagl Prijaapgaaff Plano en Orgelstoelen aolied met schroef f 10 Aanbevelend GEBRs KOOIJ BoskOOp mr ERFPRINS m Rookt ERFPRINS prima 7 ot Sigaar ADMIRAJIL fijnste 8 ot Sigaar WINKKUKRS FABRIEKSPRIJS f K BERLIJN Sigareofabrikant Tel Intere 589 St Anthoniestraat 16 Gouda Tal StI UmE TIEHDEWEB 27 VOORRAAD Aardbeien Asperges Blauwe Druiven Perziken Bananen Appelen Sinaasappelen Citroenen HEEFT J C FickweJier s KOFFIE en TIEF Is de beste Neemt eens proef LaflieMfe 4 iMH L 59e Jaargang Dinsda ö 25 ïel 1920 601MHË COIIRMT 3Sri© vx ws © ara J d ©rt©xi ti© blsuci oox Q o ctd a © aa Oacxi stx©3jc©3a TKRSCHUNT DAGILUKS BRHALTI ZON KN riB8TDA0KN INOKZONDBN MCDKOSKUMOIN 1 4 nfala IIM Ou ra al maar J Op da YoarpaitM BO hoofar Oawaaa advartaatlia m iBgaaoKla nedadaaUaf b t eoatnet ot war uw Marde prtfa Groota lattar ea raada worde barak w d aaar plaalandata AdrartHtHB tawiw wotda lataaoMla daor tusakankaaaat ra nM idi ialaraa Adrartaatiakwaaai a om AaiataiL AaoranMSMTSPRUSi par kwartaal f 2J fm waak 17 eaal imt ZonlarMad ftt femnaal f IH par waak it cent oveiml waar de bazorgmg per looper geat edt fnM par paat par kwartaal ƒ 1 75 rnrt Zondagriilad ƒ 3 4t AWaaMnata worda dateUiki aaaseiomen aan ou Bureau Harkt 31 GOUDA m Maa afMtaa da koaUundel ea de poatkantoren ABTlKTENTBPBUSi Uit Gouda ea omstreka bahoaitede tot dea baiorsklUut 1 i ragala ƒ IJ elkaa rasel mM f iS Van bulten Qouda ea dea baaetzikrias i ncela ƒ IM elke recal meer OM Adrertentien ran publieke Termakeltlldiedaa K MBt par refal AdvartMtilin ia kat Saterdaffnum ar 20 bdalax op dea pnJB Bonaa M A SKT 1 éOUD A Ataialatrattei TsM btat M Ittetiai T M bitare 546 ter m geen enkel upxioht uiLgeuten over de woartftrgen tut reallMtle van de Duttsche schuld Waarsctmnlijk vertrekt JUiUeraod einde dezer week naar LoadtB om met Lloyd George nadere bespreiuaHQpi te houden Naar Woltf van otfiounAiGF cude verneemt heeft dt bngelsclM zaal f4lastlgut te lierlUn m opdracht van d jregeer ogen van Üelgte i rankruk ï e Untt4inn e en Italië Zaterdag aan dea l bi kanfelier een nota overhandigd w arin voorgesteUl wordt de conferentie te a op 21 Juni te uoen plaats hebben en de goedkeur ng der Duitadhe regeering wozdt verzocht Uier zal ze diu definitief te hoeren krijgen IA at ze te betalen beeft en daarm moeten berusten evenato ze zich te Vei saiUes heeft moeten bodEken Nu ia er echter één omstandigheid die de aituatie voor Duitsohland verlicht Spa wqrdt n I gcvolgtl ioor een internationale fuancieele conferentie tt Üruseel die buemgeroepen is door den Volkeabond en die d betoiiiM van de bchadelooestellinAr weUce bedrag te St vastgesteld zal regelen an bestuiten zal tot de uitgifte van een interaationae leeniog die ten doel heeft deze betaling ge makikeliiker te makeo Er uilen 26 naties op de conferentie vertegenwoordigd zyn ook Du btwhlaml en Oovtenruk Elke vertegenwoordiger zal den staat suncr fman tien van zun bultenlandsche schuld t n van i ia büitenlandschen handel mededeelen Bovendien zullen de wisselkoers de beperking van den inrvoer ea laduetneete r elingen bvsproken worden Over t Duitsche oorlogunaterieel iS uu ook een beslissing gevomea De gezanteiux nfereabe heeft Zat tda c eadar Tvoniitterschdp Yaa Cambon uitgemaakt dat al het Duitflch oorlogsmateriaal aan de commissie van schadeluossteiling toekomt Verder heeft de geeantenraaJ besloten dat de vrede met UongarUe den 4en Juni in ihet Grand Triauon te Versailles zal plaatit hebben De Hongaarsche vredesdelegatiu iis al leen heeft kunnen bereiken dat de ütemming in Europa ten opzichte van Hon a me ten ojUichte van Hongarije is verbeterd IS na een laatste zittimr m bet ministerie van buiteulondsche zaken te Boedapest ontbonden nkel Incident voor Blukbaar gold liet aea politieke manoeuvre welke met d kabiiMtecnsli ia vartNuid atowl Deie i iamldd opgeloet De afgabrtden premier Nitti is r m geslaagd een kiabmet te vormen dat als volgt is samengesteld Minister president en Binnenlandtfche taken Nitti Bmtenlandsche 2akan btialoju Kolomen Jiuini l inancieu Deiiavo i ublieke Werken Ueano Ldtadbouw Michelli Nuverhetd Arbiate Justitie Kalbioai Oorlog Kodino Marine ütchi OaderwUs Torre UevrUde gabledm Lapogna Poifierden Baratore e Cairaaaa da maa dia tot tooi kort ia Moxieo de taugals ia haadea had maar die ongeveer twee weken geleden voor de revolutioonairen moest wyken 1 op aija vlucht veraioord Den 20ea Mal werd kU te Fliuccala I nga overvallen door een groep onder aanvoering van generaal Dodolpho Herraro die tot voor kortaa ttfd i ij de partl van Carranza behoaroe ea paa oezer dagen tet de opstandelingen overging Carrania en aea tUner aanhangen wenden gedood De chef van sija ataf Barras en Bouilla de vroegere gezant van Mexico ia Washington bevinden zich volgena gentchtaa la veiligheid Er is sprak van dat Carraiiza s lijk aaar Mexico City oT rgebradit zat worden Ueneraal Coltea vertegenwoordiger van da voorloopige regeering heeft een ultimatum aan Villa gevonden en hem 24 uur Ud gelaten om mede te doelen of hU In vrede of oorlog mat de aleuwa regeerjag 11 leven Hat mlniataria van buifcailandacl ea kan ta Waahingten meldt dal Vilta ta CSdhuahna dan EngeWhman Miller heeft gevangen genomen en een losgeld elscht van 0000 doUars In Fraakrilk dreigt ew nieuwe mtfnwar kerastaking In de federatie van münwarkurs heeft men verklaard dat de federatie welke iieeft vernomen dat da maatschai pUen onder het personeel lieden naar hnta sturen die aan de staking hebbm deelge nomen voornemens 1 een nieifWe taking ip de roUnen af te kondigen ü oolsche ciirüihewiad In de str ak van de vnlks temming De entente moet van pkn zi a het aan tal beaettingstroapea m Teschen t verbterkeu Op den Uingplata aldaar liio Fransche en Italiaansche troeiwn gelegerd Infante ne en cavaliriepatroeljes dèorkru sun de btad Er zun enkele treinen met i ooliche arbeiders aaogedtomen De arbeiden trachtten herhüald ijk op den Uingplatz te komen doch de troepen beletten hun dat iiii de betoogiogen van gisteren ayn twee Polen aeenreachoten Polen s bontfigenooten de Oekraieners werlwn met koortsachtigen haast aan hun verstetikingen tegen de Kuaaische bolsjeuiki du met succes ütnjden Het aparattuterretn der sovjeis dat de meeste aandacht verdient is overigens Enieli lo de buurt waarvan n l ten oosten van Kasian een nieuwe landing is oodemomen De bolsjewic scne troepen taan nu dwaru over den eg van Enaeli na Resjt De eluitstukken der kanonnen van Denjikm op het fort van Ënzeli ijn aan de bolsjewikl afguleverd De Engeleche troepen hebhen ilch teruggetrokken op Keejt en kregen bevel elk handgemeen met de rooden te verinuden De positie der Britten is verre van aangenaam aangezien de Perzen de aanvallers VT endetOlc gezind zijn De Perziaehe bladen wijzen op de groote overeenkomst die tuaecbcn den Islun en het fioIsJewUme bestaat en noemen de Bolajewlki de geestel vrienden van de Ferien ZU vergeiuiken Lenin met Mohamed Ie Teheran en ook m andere Feralsche steden helriien bloedige anti Engeische opstootjes plaaU gehad De EBgaladi bmH tmg IS met sterk genoeg om overal deze Qproerige beweging te ondetxlrtikklh latusBchen naderen de boliJewistiBclw troepen Tebris De Sjah en ziin trovpen maken xich gereed om naar het buiden te vluchten De Perxiache endarmcre weigert de Zmreadsehe offclerea te gehoorzamen In enkele steden In Anatoliti en te Trebiïonde waait de bolsjewische vlag De Turken roepen de hulp In der bolsiewilu Ook uid Europa beleeft te woelige tyd In Spanje duren de bakker iitak ngen voort en als gevolg daarvan de broodoproertje voort en uit Italië komt de opzienwokkende ttidiog over mets meur of minder dan een staatsgreep De revolutionnaire complotten en omwentellngspogingen hangen in de lucht en m lulié blijft men hldkhaar met achter Het 11 de KSln Ztg die dit mei waardig aieuws verspreid heeft Vr Jdagavond tegen 11 uur liep te Uwne het gerucht dat Garibaldi de ministeries en het parlement zou hebben bezet met behulp van eenige nonderden j amenzw e rders Er werden onmiddellijk uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen en detachementen politie ea barabinien bezetten aen omtiek van de ministeries bet parltnnent en het Quimaal doch er deed zien geen De economische toestand GMn hooger loonen Meer productie Economische onderhandeliii en te Paiijs Wat Duitschland moet betaleo Conferenties te Spa en te jfonawL ï e Vrede met Hongar e Diplomatieke betrekkingen afgebroken De Engelschen in Perzië bedreigd Relletjes m Spanje Bevoluttonnaire poging te Rome Het nieuwe ministeiie Carranza gedeod Vrees voor een mignweritersstaking QN8 0T1UUCHT De Ikfttote w 9teii is t fcelulüciBe ver miwel waHffenomen dat de waarde zootrcl Tan den franc als van de mark noK mi ni t aansiMiUjdi maar toch noMnenawaanl U vtegen waarsdmoluk een ftewljt wn de Hrthe eonfermtie en een teekm óêX men voor de aamitaande bueenloonutiai te Spa en te Brussel de beste verwachtinffen koeatert Het directe Revols Tan de etüffinff Tan den wiaaelkoere l v rt ecbter voor de Ihiitacbe induatrie nieuwe mMil Uieden op de concurrentie op d internationale markt werd haar ten eroÏKe Tan de Jage valuta nog Juist o Mjic gemaakt dexe woitlt nu noir leta iMtrger ie zal totaal onmofceluk worden wonnee men m de beruchte vicieufie cirkel blijft loopen en de loonen nog hooger worden De iwoductiekioeten zullen dan zoo duur ziin dat de handelaars ia het freheel wet meer tefen d © buitenlandAthe colle ïa s kunnen opbieden Daarom moet er een POffing lïedaan un u den cirkel te ver breken Onder t motto Verdere verhoofi f al tot een ramp voeren hebben de DuitBcht werk everaÉMuden een oproep tterich tot alle aanKeslotrai vereeniginjcen Mn iedere nieuwe opala van loonen en eal risBen ie weijcerwi daar de renö beleikt isB X Me n oep U nuHchien t bevciu wm een aauaclEetr die teulotte h t ccooomiflch evenwicht zal herstehen intusKhen met meer dan oen b rtn nog meer hepaald een poging t Zal nu van de arheideiworgantsaties afhnngen of deze poÏJng elaa t maar t ia de vraag of t begrip dat meer moet worden eeproduceerd wil er een algemeene piusdoling en een üMtspamung in den economischen crisis optreden reeds zoo diep ia dooi ïedrongen dat ihet streven d r patroonsbonden geen tegenweiikmg ondervindt of nieuwe loonacties opwekt Op de noodrakeHikheid van toenemende productie heeft de F t nache minister van Handel gewezen in de rode waarmee hü Vr ïdaig de Franech Duitflche Economiache conferentie te Paru heeft geopend H j ide na de Duitache gedelegeeiden welJöin te heMxen geheeton dat de taak van hemtel welke het meareroieel van de Euroff f opgelegd op het oogenwik alle toweatïes van economiwAe rivali t t op den Bohtergmoad achuift en dat alle uwpanning vereend moet worden om door de meest geschikte middrten de productie werekl grooter te maken en op deze wöze de economische heropWoei van elke natie te vertiawten In de tweede al emeene vergadering w ke Zaterdag is gedwuden 13 geconata f l t ie deskundigen het met alleen eens waren m zake voortBettins van hun be s l ingen maar ook om ze nug uit te breiden teneinde de problemen te peilen welke de amenweiüiuig biedt Voortaan zullen dne eubcommiasicft worden srevormd waarvan de eerste de metaalfabricajre en de wetiktuiginduetne benevens de electrlciteiteindustne behandelt de tweede de textiel industrie hot linnen de katoen en de zutde en de derde de verschillende branches van de chemische industrie Waarfichunlyk aal er nog een comniioeie voor oen groothandel bekomen De Duitsche gedelegeerde H de Dultsch Fransche economtedhe onderhandel m en tfl Parus Deutach heeft aan de Excelsior verldaard dat het hem zeer verheugt in Frankryk den uitgesproken goeden wil ontdekt te hetibeo voor industneele toenauenn r Om de wereld weer op te richten zal in de mbnen 10 uur en in de fabrieken 12 uur moeten wonlen gewerkt B verze kering van gezonde en voldoende voeding zouden de arbeiders de te eischen groote ipreetatie kunnen leveren BU1TBNLAND0CH NIKUWI In Oost Europa bl ft een oorlogszuchtige stemming heenchen De Polen hebben nog met genoeg aan hun stryd ttgen de Kusschen de verhouding tot Tsjecho Slowakue was den laatfitea tyd aeer gespan nen Zaterdag heeft de Poolsche Landdag besloten de diplomatieke betrekkiuKen met TsjechoSlowak e af te breken en te eisdhen dat de Tapechische arbeiders uit het gebied van Teschen wiaar een voLksi temming plaats moet vinden zulten worden verwijderd De Tsjechische minister van buitenlandeche zaken zal aan den oppersten raad een krachtig protest overhandigen tegen bet iot aoorer de Duitache gedelegeeide Ongetwufeld kunnen le Duitsche arbetoera 10 h 12 uren per dag werken voor een der i ke krachtsinspanning is evenwei meer wwdiff dan Iwig voedsel d arbeiders moeten ooik bezield x n met een buitengewonen werklust met enthooaiaeme met overtuiging dat hun voor oorloKM he noeste vlyt hun eigen Jand dus ook hen zelf ten goede komt In dit opzicht heeft de ontmoeting van Lloyd Cjeorge en Miileraud te HyUhe óen goed uiarf tenge volge gehad Duitechland zal niet ouals irankruk graag had geajen meti schade vergoeding moeten afdragen naarmiite het ich herstelt welke betalingswu ip alle energie zou hebben gedood Toch bUtft de kwestie van de echadeioosateJIing ten teer punt over de grootte van t bediag heeft Duitechland zelf mets te zeggen te Hytbe lis dat reeds vastgestekl en de hee len zun niet bescheiden geweest m hunne eiaohen 130 Milliard zal X uitachlAnd moeten opdokken Geen kleinigheiul Daajbu vergeleken is 40 müliaid die Keynea in aon bekende boek noemde ala t maximum uat van het ex keizerryk mag worden gevraagd een bagatel Toch is MiUeraod met tevreden Gesteuaod door minister ilaraal Jieeft hu een ooramiasie uit üe KamcT inlichtingen verstr t over de conferentie te Hytihe waarby hü o a verkUarde üat üe verdeehng alleen op de uitoetaling m geld gebaseerd mocht zyn m dat geval zon 120 milliard mank aannemeUik An iera zou het bedra belaagryk vcrhooRd moeten worden Bonar U w heeft zich ech Feuilleton ren lippen Hel gMaat wm ftjn be aaleo en zou knap geweest ziiii zonder tet vaags iets onbepaalds dat op het eerste geziotkt eeoj ongiimatllgen ladmk maakte Het was luodlljk te zegyao wat bel wun omdat er gleen ankd leelijke lijn ki zlja g aat 4 Vloden wsif iUeechteu kwam bi door liea zekera ttaidheU in de ot jHim tm atFengmu trek om dea roood mistwhien kwam het door ee klein ildte eu dai leo lijn trok van een psar oenlun ler i o fV dtn liidcp r alaap Haar boe het ook iJt Ludtle werdl vr dadriljk door getroffen MtA m sprfoigeo en stuigama werden ia paarden voor de stoep gebracht di rijkuecirie kwamen vooniit 1 grepen ie teugels de butler tuiende het pturtfer va mijnheer Head stood uut den bo d In de band gereed ite domee Uj Itef iriMappen behtilp aam te zijn VTaikom thute Mise Danmoourit zelbij viwMjk IrfUtlle stond een oo eobUk riU met een Uosfie op iMÊT liet griaat toen leinrijl aij de otoep opgfngi gevolgd dVor de beite iafim de Iwige heer niet den hoed lade baud naar voren kwau 8ta ook ibJj tOe u welkom te heeten Mise Danaeeurt zei hij t n fir rwtj Wj sprak niette zijn bUfc voor een oagSt blik op haar galaat met nauwelljka vmiboiig n vemuKdng en bewoudtwrtii ora zoli daarna op zijn Uaneu te rtohtan Ala uw neaete buurmao veroarioof Ik onj de vrijheid hij uv ontvao itt tegMiwotmttg to iija De sIhb wm zaeht en alet Aw liuideod gmm eM wa tol a al uiieteu en loaakto oveoaie he lenvat oiUMeieiiide in zijn üzlcht een oaaa 0tfiamen indruk Ik vrees dat u een lange tMi vernioaeode reis aobter den lughebt iUt wae wel lang oiaar ik ben met vcnuould zei LucaJ hein de baud gevend iM Ie mevrouw kou en nmif rouw VenieP Lord Marie IJn lonhohap keek vaa de eene naar de ander en groette baatr toeu w dde zijn blik aleh osar Marie VAoeven rustf op haar lBat xaotim bij op dal van I iicille had gerust Mn oogenbiik met langer H plaatste zich naast Lucille en oo ginfpuD j Muuen de bad bhmeu Eeu gtlukl van steutmeit dot btjna op een juiubtoon gurieek mm op uU de op ran rl up eMteldB dttnaren eo ariieirieiijk hot tioofcl buigt ofareed Luoille ntet lofd Mt lt naar de Wvangkanief a v a de eerste de bsMe gBh90 nhetd gebruik e hebbM MnaaikI om u welkom ie heeteu lltaa Xlarraooun iel hij kmu ik at eofaeld U beb raat DOodl Ik lioop dat u niet zuH vergetea dat ik uv buurman uw iiaaete buurman bon on dM u lue zult nalaten mij tl lahii komen wan ittir u mijn dledeten kuni gebnilken Ik k i gelieri tot uv dienst Ik dank u toni Merle zri Lurilta Ooeden dag dames fèl hij me £ e n Uikgkig voor de andtfre n V tr Iel laof zoiuii ca itlg d iianier Kaaroro vroeg je haui niet te Mljvao diuBeivn fhiJMuwdo Marie Vermv haaaüg AN bIj rifcaar uamea ben it toeh wol wat oue set LoMt vrfantelijfc um Bchitercude oatvui0Bl door de öndeAwri gen de menigte omstu wi hei rijtuig de jen me bloemwi bestrooid wetoprekenrte redevoeni v a wim Darraoourtr Lucille adimiacaite zlj hiekl haar oogan guvesd op het huis dat ou fai het gezicht kwam teiwljl haar Tmger hetkoo end de bio neu streeldHi Je hebt veel gievoel vow het humonsDibohe Mftrie set ze Mrt waar Dat ts mijn eeo ywe Waneeer Ik dkin owdeu uimi ncgi had kunQen overhaJeü een oake walk e dansen zou ik ffaaxlijk juftrouw Vemer zei n vrouw DttKon emelig vwrnanaid fct ooge blik scMjnt mij niet gaacfaikt om zoo late ttürtzinniip te seftgw een oake waJk daiLStfir awJ z Uarie Venür Wlj lija er Lucille Wat zfjn dat vow measohea op lie stoept Daar Le mijnheer Head en de butler of I0 hel de blMtobop Hmt die andw O Lucfile ik ben er s cer van dat het de markie Loid Marie h Mïjnbeer Branee de but sIemuI tu acbei twee andere heeren in Een vaa mlddelbatea leelijjdv Qwt een nadgwic l m peper m zout faanr waa mlJidMBr Head de a tvocaal de aodM joogi kng met doo£ere oo ea n tameUjIÉ bleek wae ntfeioand tadpm don de marines vaa Merle Hij Mond een webdg algecóodecd van de aokAvn Het zijn buige wtte handen op Kljn stok nuMeo en toen zijn dook ie dogen ztob op bet rijtuig riofatlnL a fijn i ha 4e zijn