Goudsche Courant, dinsdag 25 mei 1920

Wf Wf g g jr INOEZONDEN MEDKnERUNOHN Sanatogen ONZE DRAAObOOZE DIENST Bankroof PirrSBCUG i6 Mei Uu gemaskerxlü mannen hebben de Slanlewüle oen voorstad van Pi lts burg beroofd Ze ontanapten in een uuto met 160 000 dollar W Nardepaliiüren on 1 00Ü dollar gereed guid Het Nederlandiich Betgiache e drug BRU SSEL 25 Mei V D De heer Hvniana minmtor van buitentamiacne zaken zal Woensdag a s in de Kamer mededeelingen o n betreffende hel boaluil van ue regeering over het voorloopig met on uerteekcnen van het NedariandschBel itich verdrag De uitnoodiging voor Spa aanvaard BKULUN 26 Mei V D De Rykakanseller heeft den Engel ol cn zaakgelastig le te Beriyn medegedeeld dat de Kykaregeoring de uitnoo llguig voor do conferentie te Spa op 21 Juni heeft aangenomen Frankruk en GriekenlajuL PAKU 26 Mei Uit AÜiene ürdt gemeld l olitiH minister van BuitenUndache aken m Grit kenland heeft een brief geacht tot generaal Charpy om hem te danken voor het bestuurswerk door het Kran che beiettingsleger in Ihraciê Uet hcretel I AKÏJS 25 Mei Uit Washington wordt ge n ld Het Carneirie fond in t belang van den vrede heeft besloten 500 000 dollar i i 7 500 K 0 frs by te dragen voor len weder opbouw der verwoeste gabierien in Frankryk Belgi en Servië 100 000 dollar zyn uitgetnJtken voor het herstel der Leuven s£ihe bibliotheek Ue moord op CHrransa PARUS 25 Mei Uit Now York wowil geseind Een officeel telegram Uil Meweo ontvangen beweatigt het nieuws van den moonl op Carranza gedurende dieng alaap Alecn de generaals CarraiMa en Molina zyn gedood OngeeorriiKerd htït KczichtMveriiLogen m uiitutaan Meiv hoopt echter dat iteze mot van blyvcntlew uard zal zjjn fRANKRUK DeHcbatiet uit den tiJh Revallen President Oeschanel m in den nacht van Zumlag op Maandag uit den trein gevallen toen m 2icli per trein naar Monthrison be gat Tagen elf uur kreeg de president die ree hi eenigen tyd in bül lag laat van de warmte Iiy scfielde urn z n kunu nlienBar die blukbaaiingeslapen was en met verHchcen Denchanel stond toen zelf op om het groote raam open te doen Uaar dit moeiitjk ging trachtte de presKlent het met geweid te openen het raam schijnt toen plotseling meegegeven te hebben met het gevolg dat preHident Deschanel het evenwicht verloor en uit den trein op de spoorbaan viel Niemand bemerkte iets van het ongeluk e i de trein reed dus door Ondanks den hevigen vat verloor de president z jn bewustzgn niet Nadat hg zich van de rails vei w derd had doorliep hij in het donker een alstand van ongeveer twee kilometer Toen kwam hy een wegwerker tegen tegen wien hy zeide U zult wel verwondeixl staan over wat ik ga zeggen Ik ben zooeven uit den presidentatrein gevallen ik ben Deschanel de president van Frankrijk De weikraan wees toen den president len weg naar het naastbyzijnde blokhuis waar men dadelyk telefonisch een auto ontbood Deze bracht Deschanel naar Monta gio waar hjj de eerste geneeskundige hulp kreeg Bij het geneeskundig onderzoek bleek dat zün toestand geen reden tot bezorgdheid gaf Hij was gekneuml en had enkele blauwe plekken By wyze van voorzorgsmaatregel kreeg hy dudelyk een inspuiting met een serum tegen tetanus Mevrjuw Deschanel en de ministerp resident zyn gistermorgen uit Parijs naar Montargio vertrokken Later is Iteschanel naar Parys overgebracht Hy kwam om 7 uur preclss per auto voor het F lyaée Deschanel stapte uit zonder hulp en liep met rappe achrwien de treden van het bordes op Aan het einde van de senaatszitting heeft Bourgeois namens den senaat een sympathiebetuiging aan Deschapel gezonden AFRIKk Generaal de Wet ziek ve nieuwabiaden uit Bïbemfontuin melden lat generaal De Weti ernstig ziek ia Kr is weinig kans op berst BINNENLAND De N U M wordt niet opgeheven Met betrelfllting tot het bericht dut comjnisaarisBen van de N U M een motie hebben aangenomen om aan te dimgen op liquidatie in zoo snel mogelyk t einpo van oe ovcrheulsbeimoeiing met den uitvoer voor zoover dat slechts eenigazlns mogelyk 18 meldt men uit iroe le bron tiat het niet in het voomemen van de lesieenng ligt om de N U M vooralsnog op te heffen MaatHcbapptJ tot Nut van t Algeiavcn Tot leden van fliet hoofdbestuL r van do Mii tot Nut van t Algemeen zyn gekoiten de hceren dr C 1 üunnmg te Amstertiam P Voogd te Xaren mr dr E van Ketwich Versohuui te Groningen en mr W C Mees te Rotterdam België en Nederland De redacteur van de ftb te Brussel seint Het Comité voor Nationale l olitiek heeft een motie aangenomen wu uin het ue onbepaalde verdaging van tie NederlamlMh bclgische onderfiandelm iren met voldoening begroet ala het eerste rebultaat van zyu acïtie Het Jioopt dat ook al geeft Nederland tOe op het punt der Wiehngon de regeermg het vernederend gevuarUik en onpopuiair venlrag met zul leekenen Het ipreekt den wenseh uit dat nc renreeiin r in haar voorwaarden voor oon bon lgenootachap met Frankriik en oak met i ngeland opneemt dat deze niogendlieden haar krachtigen steun zullen gevL n h de regeling van de Schelde en de Limburgkwestie Het comité herinnert er aan dat het geenezins zyn eifich opgeeft om l jmbuigc6dé tot het moederland terug te brongen en het vraagt een plebisciet per streek omler controle van den Volkenbontl I © toesUnd in de bouwbedrü en Ken uitsluiting mogel ik üe Centrale liaad voor de Bouwvakken in Nederland heeft naar aanleiding van de looneischen der rbeidera een ovcrz icht van lcn stiuul van taiten gegeven en laarom tegenover die eihchen zyn voorotellen toegel icht In zyn jonaste veigudcnng heefit hy besloten den toegeti eden raden en bonden al volgt te adviseerrai Waar ver chiUende IbeliangryJie gi oepen van werknemeiii m den lande Uians de Jaetstelyk goilane patroonsvourotellen Bonder bezwaar hebben aanvaard zoodat zU daardoor zeer binnenkort voor ruim p 8ü l üü bouwarijeiders uilen gelden on dus vi moifen worden geacht rechtvaardig en billyk te zyn wordt in overvioging gegeven zoo nnogetjjk reed met ingang van ny Mei a s de nieuwe loonan en urbcitUvoorwaanten voor alle bouwvaJ ii bi idore in te voeren Ken andere gedragslijn staat practiüch niet open Aan alle werknemers zal een individueele overeenkomst wonlen voorgelegd houdende de nieuwe bepalingen WIerknemers die wejjreren deze overeentooinöt te onderteek nen zuUen met inaohtneming van den voor hen geldenden opzegt rmyn worden ontslaigen De werknemersorganisaties zullen alsnog in ie gcIegenJieid woixlen gesteld op de aangeboKlen voorwaarden collectieve arbeidsovereenkonutten aan te gaan De maatregel tot bevrenzing van het loon in ii ff aangenomen werk bot 1 0 r van bet da tgeUlloon zal eveueen ten ftpoocfiffste en met kracht worden doorgevoerd iDe centrale naad ontveinst zich tfeenszintt dat deae maatregelen ermttige moeilijkheden zuilen kunnen veroorzaken docJi hij me nt dat tot zuivering van den toeHtand deze noodiuikelUJt rljo Ten Elotte heeft de Centrale Raad inzake Enkal lepe ts daagt tarkan nuwan n lichaam 21 0O0 Artsen 2179 tS de stuc o ioonui tak ing te s ïravenJÏ e die reeds bijna drie maanden duurt en pvon onH ten doel heeft het geëischte loon door te voeren aan den Raad van Patroonsvereenigingen in de Bouwibedrijvfln te aGru venbage en aan den N ederlandschen Stucüdoord PatroonülM nd geadviseerd om in jen binnen zeer a zienbaren tijd bedoelde staking niet is beëindigd alle bouwarbeiders te s Oraveniiage en alle stucwloora in dien lande lie niet lid zijn van een organisatie welke de laatste patroonsvoorstellen heeft aanvaard uit te sluiten Leidt ooik dit niet tot een resultaat dan Aal de Centrale Rxuid noodKe lwongen den toegetreden Raden en Bonden moeten atlviseeren alle bouwaitoeidere in Nederland bdialvc loden der orwaniiatieB die het c a o hebben afgesJoten op een nader vaat te stellen datum uit te sluiten In dit verband is het noodig mede te deelen naar aanleiding van een eenige dagen geleden versohenen dagbladber cht dat de bemiddelingspoging van prof mr J A Veraart om de stucadoorsstaking te a Gra ventfiage te bcelecihten geheel op diena persoonlyJi initiatief geschiedde en blükbaar voortkwam uit diens biizonclere belangatelling zü eschledde noch op verzoek der werknemei Prof Veraart overijfena Keer belangwekkemie concluBies werden dan ook door ifeen der beide partyen aanvaard evenmin als zijn aanbeveling tot invoering van het verplichte lidmaatschap GEMENGDE BERICHT EN Getuige per telefoon Xe St Pancraa bij Alkmaar is Vrijdag V een huwelyik voltrokïuen wearbii de vader fran den bruidegom per teJefoon getuige was Deie is n l reede gcruimen ti d ziek en kon daarom niet op hot raadhuis komen De telefoonkantooiihouder heeft tt nn iets bedacht waardoor le oude vader het huwelyJt vian zyn zoon en na amgenoot dan tenminste kon hooren Hy wist ge iaan te krygen dat s mans woninig telefonisch werd verbonden met de itroawzaal en zoo liecift de vader de voltrekking van het huwelyk geheel kunnen volgen MUhandeling In de buurtachap Rekken omler de gemeente Kibericen ie een boerenbruiloft gevierd waai by een politieagent enistig mishandeld werd DookT gebniUc van sterken rank waren vele brui lof tstraa ten beschonken 2oodat de politie moest ingrypen Ken agent waajgde zich mot een revolver gewapend onder de veohtemle boeren en vuurde een dhot in de lucht af teneinde den schrik ar Jn te brengen He t gevolg was edhter dat allen Zich vereeoigd tegen den poUtic agent richtten hem met messen en knuppel zoo toetakelden dat hy bewuatelooö IS blyven liggen Kr 13 onmiddellijk een uitgebreid ondei zoek ingesteld doch lit heeft nog niets opgelevei Bigamie De politie te Heerlen theeft aangehomlen een vrouw die drie maal in het huwelyk Ls getivfien eenmaal in Nederland en tweemaal in iDuitschland teriA yl de drie echtgenooten no r leven De vrouw is ter beschikking der justitie gesteld De krocHiprins van Djokjakarta Zatcr lagmid lag bezocht de kroonprins van Djocjaikarta a Hei togenboach om de Kathedraal te bezichtigen De heer Vincent Cleerdin leidde Z K H Ponrl die zeer ingenomen bleek over wat hy te zien kreeg en betreffende de bouwigeschiedenis vernam Na hH bezoek werd een autotochtie door de oude stad gemaakt Per Jiuto keende Z K H daarop naar s Gravenhage terug Jacht gestrand Het jacht Haua van Am itenlamrftiandde hedennacht op den Spatl ek Het schip wenl door ie sleepbooten Tesael en Stortemeik vlatge leei t en te TerhchcUing binnengeJ raoht Hbld Verdwijnend natuurschoon In ie volgende maand aal te Hengelo G publiek worden verkocht het oJ m 20 H A bcSioonc Jamigoed He Kegclink met bybelioorenule bosschen wei en bouwland en boeixleryen ia dezelfde maand komen te Vorden oen tiental boerderuen onoer den hamer van het Kasteel Vonien eigenaar W K H baron van der Borrh Kleze bezitting sal daardoor tot pl in 60 II A worden ingekrompen Motor ongeluk By de uitspanning de Groene Jagci onder Warnsvcid is de rifwielhandelaar J Beek uit Brummen met aiin motorfiets togen een boom opdjereden en gedood N R Crt Groote bruiloft In den Achterhoek wonlt nog wel oiulerwets bruiloft evierd Te Zieuwent bü Liohtötivoorde waren op een bruiloft 900 personen genoodigd Voor de consumptie werden vijf runderen eelacht voor een aangegeven waarde van ƒ 700 Bovendien werd nog voor een bedrag van f 120 Jian vleesch Ibijgekiociht Voor dorstige zieleai had de gaiStheer oveneena goed gezorgd door het In voormad hebben van negen groote vaten bier en 300 L jenever De geheelonthouding ia hier nog ver te zoeken Congres 8 I A P Gedurende de beide Pinksterdsgen heeft de S O A P haar 24e Congres gehouden in het Brongebouw te Haarlem De partUvoomitter de heer W H Vliegen hield de openingsrede Daarin betoogde spr lat Nederland staat op een keerpunt dat men hier te lande na de hervormli gen na November 1 18 ingevoerd caar de reactie gaat getuige de wetsontwerpen dia in dpi laatsten t jd door de regeering zyn ingediend De Christelijke vos verliflat wel zijn haren maar niet ziJn streken zei de heer Vliegen niet heel vriendelijk aan het adras der Regeering Er moet iets onder de arbeiders kapot gemaakt worden en als de 8 D A P en het N V V daaraan weerstand bieden dan zoo ironiseerde de voorzitter zorgen de arbeiders er zelf wel voor zooals blijkt uit het optreden van den heer Sneevliet in het N A S dat de heer Vliegen aldus omschreef HiJ kwam hij zag en de keet die was er By alle verheugenis over den groei der vakbeweging kon de voorzitter niet verheUg l zyn over den toestand der paHij Het gegeven paard ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der partö in den bek ziende constateerde de heer Vliegen dat dit een hit was gebleken omdat de geschonken som niet voldoende was gewekt om de party uit de schuld te helpen Maar djt miet alleen de party was In de laatste kwartalen zelfs in ledental achteruitgegaan Een der afgevaardigden weet dit in den loop van den dag aan de netelige wethouderskwestie te Amsterdam waar de party zeer moet lyden onder de verdeeldheid die er geheerscht heeft tusschen de raadsfractie en de soe dem wethouders maar welke verdeeldheid volgen de getuigenis van den heer Wibaut niet meer zal bestaan omdat er nu notulen van de fractjevorgaderingi n zullen zyn en oftidat er in de fractie vollwlige overeenstemming verkregen iH over de loonzaken Had mr Troelstra des heeren Heykoop s systeem te congresse aangeprezen n l dat een soc democratisch wethouder zich maar niet moet neerleggen by de bezuinigingsneigingen dêr burgerlyke le len der B en W s en het op een conflict moet latwi aankomen omdat anders ie Hoc dem wethouHers geheel zouden afglyden de heer Wibaut kon echter het geprezen Rotterdamsch systeem niet bewonderen evenmin trouwens als dit met het Amsteixlamsche systeem het geval was zooal s hy gulhartig toegaf In de Amsterdiïmsche fractie was men nu tot deze afspraak pekomen dat in zake de loonkweatie door de wethouders voorgestaan zal worden net afsluiten van collectieve contracten tusschen het gemeentebestuur en de hoofdbesturen der vakvereeni gingen De ieer Troelstra doelend op zyn bekemle uitlating dat hy sommige socialistische wethouders zoo graag van hun zetels wilde wegtrappen weet deze drastische uitlating aan les défauts de ces qualités De heer Vliegen ha l in zyn openingsrede nog meer aanleiding tot klachten de uitslag van de eerste verkiezing onder het vigueur van vrouwenkiesrecht te Groot Maastricht wie hem niet met evallen maar de Limburg he propagandist kwam den voorzitteK een hart onder den riem steken door te becyferen dat in het gebied van Groot Maastricht het stemmencyfer der soc dem gestegen was van 3060 tot 4920 zoodat als men in het oog houdt dat het aantal vrouwenstemmen zich tot dat der mannenstemmen verhield al s 3 tot 5 nog een kleine vooruitgang der mannen temmen kan geconstateerd wui den Uit de verdere discussies is nog vermeldenswaard dat l t lid van de hoofdredactie van het Volk als zyn meening te kennen gaf dal er meer soc dem plaataelyke dagbla ien moeten opgericht worden opdat Het Volk hoe langer hoe meer kan steunen op Amsterdam en omgeving ook onwiat het hoofdorgaan geen voldoende plaats heeft voor het plaatselyk nieuws Roosbroeck secretaris van de Belgi sche werkliedenparti verwelkomd door den heer Vliegen als een aanwyzing van de solidariteit der Belgische broederparty legde de zeer toegejuichte verklaring af dat de Belgische Werklieden party met alle kracht zich zal verzetten tegen de annexaazzc en de Nederlandsche socialisten waarschuwde dat het internationaal kappitaaliez m zich gereed maakt tot een feilen aanval De heer Troelstra hield een rede ovei de binnenen buitenlandsche politiek welke meer dan twee uur in beslag nam De heer Troelstra nam de gelegenheid te baat jm den Belgischen afgevaardigde de boodschap voor het broedervolk mee te geven dat Nederland er niet aan denken kan en dit ook niet wil om in plaats van de groote mogendheden die de zelfstandighei l van Bolgiè niet langer garandeeren den politieagent voor België aan de Maaslinie te spelen waarby de heer Troelstra wees op den slechten toestand onzer vloot die volgens den Minister geen govechtswaarde bezit Op het congres van Genève mag niet het verleden worden aangeroerd niet de schuldvraag nagepluis I wonlen maar maatregelen beraamd om in het proletariaat dit besef levendig te maken dal als weer jorlog dreigt het uitbreken daarvan voorkomen moet worden In do tweede internationale is er niemand die geen vrede met SovjetRusland wdl Het gro t kapitaal welks positie na den oorlog nog zeer versterkt is heeft tydens den oorlog zijn onmacht zyn vepderfeiykheid getoond algemeen is in de arbeidersklasse de conclusie getrokken dat de oorlog den val van een stelsel beteekende Daarom moet getracht worden om het kapitalisme door de socialisatie waarvan het rapport op dit congres aan dp orde komt en dat door den Belgischen afgevaardigde n meesterwerk is genoem l dat aan de Belgische commissie als leiddraad zat ttrekken de mocht ovpr de pro iuctiemiddelcn en de transportmiddelen te ontnemen De heer Troelstra zeide geen reformdst te zyn geworden maar hy ziet toch in dat men uit de hut lige impasse alleen kan geraken door aamenwerking van alle klassen en desondanks worden de klassen van elkaar ge ireven Men roept om giwteip productie maar zoolang de arbeiders weten dat zij werken voor de bezittende klasse zal de aansporing om harder te werken weinig resultaat hebben Nu moeten de arbeiders echter zich niet gaan aanpassen aan den toestand maar de klassestrijd moet sterker gemaakt worden men moet met een sterker revolutionnair voelende arbeidersklasse den toestand ingaan Beruiniging wordt gepredikt en de soc dem willen ook wel bezuiniging maar dan op het mili tariwne en door de aocialiaatle der bedryvea waardoor een groote verapilling lal opgeheven worden Een scherpe critiek Delende de heer Troelstra op de regeering die hÜ reaktl Hiime verweet Hi kwam er tegen op dat de kapiUtlsten de vertegenwoordigers der arbeUlenklasse weten mee te krygen in de richting die U beoogen door hen in allerlei commisaiea te zetten en allerlei baantjes te geven waardoor men meer en meer gevaar loopt zich te compromiteer a Daarvoor waarschuwde spreker Üe heer Troelitra critiseerde nog omstandig de versehtUepde wetsontwerpen door deze Regeering ingediend en ageerde scherp tegen de anti revolutiewet die naar spreker m de afdeepingen heeft gesegd niet gaat tegen de soc tlem maar tegen de communisten maar zegt spr ala dit ontwerp in 191 j wet was gewelkt zou hy voor vyf jaar In de gevangenis gezet zyn als ze dat aithami geüurt d badden voegde hy er aan toe Het zal de geheele Kamerfractie een eer zyn voor overtreding van deze wet in de gevangenis te gaan en het wordt voor mr MendeU een gouden tyd als hy ons allemaal verdedigen moet zei by onder gel h der vergadering De heer Troelstra stelde in het vooruitzicht dat hy by de behandeling der wet in de Kamer er van alles by zal halen wat maar eenigszina in verband ataat met de wet en dat hy zich dus niet in zyn spreektyd zal laten rantsoeneeren dit in verband met den wenk uit het congres iat er obstructie tegen deze wet moet gevoerd worden Hy merkte ook op dat de persooniyke verhouding tot de ministers veranderen zal omdat men niet langer vriendelyk kan zyn tegen menschen die iemand die zyn plicht doet met gevangenis dreigt De tyd van lief doen is voorby de tijd van den onverbloemden stryd is aangebrc en aldus eindigde de heer Troelstra Aan het debat over Troelstra s rede werd deelgenomen door afgevaardigden van Amsterdam 3 Dordrecht en ook door den Amsterdamschen wethouder Wibaut De lieer F M Wibaut gaf toe dat het werk der sociaal democratische wethouders met binnen het raam der wetgeving en dat der regeeringspolitiek moet blyven By de aanneming van het wetsontwerp tot verruiming van het belastinggebied der gemeenten achtte hy alle sociaal democratische gemeerftepolitiek onmogelyk Eveneens zou dan het oogenblik gekomen zyn dat overal de sociaaldemocratische wethouders het byltje er by neer moeten leggen Een oj ossing inzake de loonpolitiek der gemeenten ha l spr gevonden in het beginsel der collectieve arbeidsovereenkomst Dit beginsel hoopt hy binnenkort in Amsteftiam toe te passen De heer Schaper zeide met den heer Troel stra van meeniug te verschillen inzake het afkondigen der algemeene werkstaking ingeval van oorlog Hy kiwam er tegen op dat het socialisme bevorderd zou worden door minder hard werken De heer Albarda wethouder te Den Haag zeide dat wethouders niets anders waren dan vooruitgeschoven posten die gehandhaafd en nog versterkt moeten worden Ue waarde der politieke democratie aohtte spr in tegenstelling met mr Troelstra uitermate groot De voorzitter de heer Vliegen sprak over het internationaal congres dat in Augustus a s te Geneve zal worden gehouden Spr meende dat na dit congres een delegatie moet worden gezonden met een vry mandaat Wil men er menschen heen zenden met meeningen als die van Troelstra en van derGoes dan heeft men daarvoor de volle vrijheid maar spr gaat dan niet Spr wil er als man by zyn en niet steeds staande achter Troelstra Spr kwam op tegen Troelstra s kleineenng van tie deanocratie Ook de heer Mr Bongaards zei op den bodem der democratie te staan Al wil men affdwalen op zywegen men zal toch steeds tot de democratie moeten terugkeeren De heer K v d Goes bes treed deze meening De heer Troelsira repliceerend zeide dat men niet altijd de gladde paden van het pa riemen tairisme behoort te volgen Wanneer het mogelyk schynt langs revolutionnairen weg door groote machtsverschuiving de macht in handen te krygen dan mag men dit niet laten voorbijgaan Spr meent echter dat dit oogenblik niet zoo spoedig zal komen Ten aanzien van de internationale zeide spr geen groote illusies te hebben Hy gaat er heen slechts uit pbchtsgevoel Er wertl nu overgegaan tot stemming over het voorstel Amsterdam om alleen socialistische wethouders te kiezen als in den Raad een socialistische meerderheid aanwezig is Dit voorstel werd verworpen Ken aantal amendementen op de resolutie van de Internationale werd ingetrokken De door het partybestuur voorgestelde resolutie tut deelneming aan het congres der Tweede Internationale te Geneve werd aangcnopien Alle aftredende leden van het Partybestuur werden herkozen In de vacature Mathysen werd tot partysecreitaris gekozen de heer Van Berkhoven uit Arnhem Tot hoofdredacteuren van Het Voll werden benoemd de heeren P J Troelstra en J F Ankersmit Het congres wenl Maandagavond voortgezet Het socialisatierapport In de avondzittiag werd aan de orde gesteld het socialisatierapport Üe voorzitter van le socialLsatiecommissie de heer F M Wibaut leidde de besprekingen in Het rapport is meer dan studiewerk zegt spr De socialisatie is een technisch proces voor een betere productie Ken antler punt dat in het rapport sterk naar voren is gebracht ia dat waarin de belangen aan de hand en hoofdarbeiders van de productie en die van de organen van de verbruikers en van de gemeenschap hun evenwichtige vertegenwoordiging moeten hebben by de leiding van de prwluctie Het rapport is bedoeld als een proces aan een plan voor de constructieve voorbereiding van de Socialistische voortbrenging Een vajï de voorwaarden fs ook dat de arbeiders zelf lullen mee waarnemen en beoordeelen Geleldeiyv moet de socialisatie worden opgebouwd Naast den opbouw van het nieuwe moet een en ander van het oude 423 STAATSLOTURU 5e U Trekking van Dinsdag 2SJMri ƒ 100 000 no 19008 ƒ 1000 noa 5367 7423 19343 21121 40Ü noH 8871 19 98 ƒ 200 nos 6346 6688 llBSl 22684 f 100 nos 3720 4397 7148 9966 llS l i 22465 PriizcM van ƒ 70 192 811 870 S8t 448 Oil 676 707 766 017 1028 1119 1126 1288 1260 1847 1686 1743 1912 1929 1986 2064 2106 2250 2343 2434 2463 2476 2626 2671 2710 27B4 302 32nt 8841 8506 3617 3648 3665 3K66 3H 0 4084 4100 4130 42H7 4690 4816 4 jK 5076 G26ti 6642 5627 6862 594S 6048 6337 6630 6696 6786 6966 6987 7037 7803 7844 7855 7926 8206 8209 8387 8565 8641 8653 8792 8806 88D7 S916 8930 8984 9029 9081 9104 359 9667 9693 9648 9696 9843 9855 9955 10028 10194 10201 10271 10461 10561 10699 1071 10918 lUOO 11149 11177 11214 U380 11546 11664 11621 12007 12406 12612 12911 13U38 13165 13170 13252 13269 132H1 13287 I3 40 13435 13461 13617 13629 13683 13782 13785 13860 13823 14117 14226 14228 14262 14391 14407 14740 14921 14961 15177 15356 15494 16689 15706 16742 16792 15806 15908 1B9I5 16974 16979 16066 16078 16132 16150 16267 16824 16468 16616 16661 16825 16829 16884 16873 16963 17065 17081 17092 17263 17369 17392 17426 17521 17558 17559 17677 17721 17729 17745 17863 17878 18065 I8II6 18221 18266 18313 18333 18334 18386 18521 18609 18622 18698 18721 19126 1918C 19204 19219 19433 19564 19662 19709 19731 19762 19908 20091 20148 20163 B0215 20232 20251 20343 20358 20394 20431 20543 20779 20841 20985 20989 21068 21076 21082 21438 21785 22000 22011 22066 22068 22276 22343 22347 22444 22654 22574 22617 22676 22734 22741 22761 22870 22872 22934 Nieten 6 31 66 87 166 167 174 281 296 367 398 444 467 471 506 517 649 568 603 625 641 668 T05 740 772 786 848 889 949 1056 1114 U31 1136 1140 1142 1160 1190 1231 1329 1335 1361 1364 1366 1432 1464 1460 1493 15Ü6 1506 1535 1516 1632 1650 1669 1697 1719 1720 1722 1826 1869 1922 1941 1983 2041 2050 2115 2132 2328 2344 2354 2364 2367 2480 2603 2647 2576 M29 2645 2653 2716 2900 2917 2922 2944 3021 3027 3039 3050 3114 3152 3168 3220 3265 3287 3312 3326 3344 3361 3369 3498 3606 3516 3602 3645 3669 3689 3691 3714 3763 3800 3830 8838 3845 3861 3882 3888 4052 4063 4106 4170 4206 4216 4285 4348 4360 4363 4386 4387 4893 4410 4439 4487 4532 4648 4694 460H 4620 4681 4713 4811 4849 4949 5043 6057 6107 5114 5157 5170 6227 5240 5286 6317 5331 6366 5391 6669 6686 6598 6644 6788 5845 5857 6990 6997 6006 6013 6043 6191 6223 6268 6310 6326 6352 6367 6415 6536 6639 6568 6694 6707 6780 6837 6882 6892 689416898 6954 6981 7046 7076 7083 7087 7118 7146 7163 7202 7235 7263 7321 7SJ5 7321 7421 7440 7531 7626 7686 7687 7692 7748 7783 7806 7863 7935 7943 7954 7981 8063 8118 8149 8175 8183 8273 8259 8330 8347 8393 8418 8505 8620 8532 8678 8803 8834 8856 8898 8901 8934 8952 8966 9015 9038 9068 9097 9100 9101 9141 9167 9170 9183 9209 9223 9228 9B60 9262 9271 9349 9406 9422 9429 9473 9481 9515 9631 9645 9631 9719 9720 9773 9813 9832 9845 9861 9908 9925 10139 10158 10207 10229 10268 10427 10495 10520 10662 10604 10610 10668 10696 10706 10707 10730 10736 10768 10797 10842 10855 10911 10919 10923 10967 11019 11074 11092 11095 11140 11156 11176 11213 11249 11279 11283 11321 11441 11616 11534 11720 11733 11743 11881 11917 11949 12003 12006 12029 12063 12055 12113 12169 12285 12320 12340 12346 12407 12432 12493 12519 12648 12666 12567 12606 12610 12619 12647 12666 12681 12707 12762 12843 12852 12888 12921 12922 12960 12986 13068 13082 13101 13102 13124 13161 13154 13173 13177 13268 13278 13306 13309 13366 13357 13376 13479 13630 13571 13613 13623 13646 13667 13698 13706 13745 13779 13806 13832 13838 13840 13894 13912 13954 13999 14038 14044 14066 14079 14181 14322 14328 14363 14362 14403 14468 14528 14564 14689 14609 14632 14653 14674 14679 14722 14726 14883 14978 14997 15028 15082 15120 lMfl6 15155 16165 15252 15310 15315 15331 15394 16404 15422 16448 15486 15676 15506 16626 15645 16709 15743 15745 15778 15821 15897 15927 15928 15965 De Rest der Nieten in het volgend nummer worden afgebroken en dat ia de heerschappij van het groot kapitalisme het eigendom der productiemiddelen Verdwijnen moest onze onteigeningswetgeving en een einde moet gemaakt aan de ondoelmatige voortbrenging van het particuliere monopolie Breken en bouwen moet echter een wisselwerk zyn Schadevergoeding wordt aanbevolen om te voorkomen dat het bestaande dat met kapitalistische stelsel nog noodig heeft ontijdig instort Spr motiveert vervolgens de duideiykheid van de uitvoering van de socialisatieplannen De kosten bchad evergoed ing moeten niet komen uit het volksinkomen maar uit heffingen op het vermogen uit het staatserfrecht Spr eindigt met een uiteenzetting van e conjrreBresoIutie Van de gelegenheid tot debat maakte gebruik de heer Reinalda uit Haarlem die opkwam dat in de betreffende staatscommissie slechts opgenomen zyn twee sociaaldenwcraten en veel te veel burgereconomen De heer Van Eek uit Leiden meent dat wanneer de politieke macht zich snel zou ontwikkelen de socialisatie der bedryven wel eens te snel zou verwezenlijkt moeten worden Spr meent ook nog dat de verhouding van de rbeiders tot het bedrijf niet duidelylt is De afgevaanligde van Roermond slobt zich daarby aan De heer Van Beverden uit Schoten wyst op het groote belang de Banken te moeten social i see ren Spr zal geen wyziging in de conclusie vragen maar dringt er op aan dat in die richting gewerkt zal worden De heer De Boer uit Leeuwarden vreest dat men nu slecht met kleine middelen zal kunnen werken en dat dit zal leiden tot teleurstelling Spr meent dat de politieke macht eerst grooter zal moeten ziJn voor een succes zal worden bereikt De zitting werd verdaagtl tot Dinsdaghalf elf Wordt vervolgd TELEGRAFISCH WEERBEKICH T Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Oosteiyke tot Zuide yke of ZuidwcBteiyke ind zwaarbewolkt waarschüniyk regen of onweer aanvankelyk koeler STADSNIEUWS G0U3 A 25 Mei 1920 AanrUdIng Uu boompjes om t stadhuis hebben al w wat stof geleverd tot critick v6ór ze j waren en tot engernis en moeillJKhwlen dads M de Markt herschapen hebben in olantsoen Drie sta s in den weg zyn ten Sfer moeten vallen a h circus Hagenbeck At worteltjes der ongelukkige sluclitoffers iin zorgvuldig ingepakt eo we zullen maar hopen dat ze als ze ovei morgen hun oüde plaats weer innemen apoedig opfleuren om te groeien pn te bloeien tot vreugd van t nageslacht dut zloh op wamie zomerdagen zal koesteren in t lommer van t ebladerte t Volgend jaar Ün de wortels u iiBvm om deae manoeuvre te herhalen een circus dat hier dan eventueel zyn tenten zal opslaan moet dan maar uitzien naar een andere fftundplaats Intusschen gisteren heeft een der boomeit weer moeten ervaren niet thuis tehooren op de Markt t Gelwurue zoo Hetdriewielig motorrütuig H 12771 bestuurder C M F wonende Den Haag kwam uit Ie Üroenendaal en in iwtsing met een anuer motorrytuig dat de Markt wildn oversteken De H 12771 liep vervolgens tegeneen der meergnnelde boompjes dat beschadigd werd en wellicht t leven zal moeten laten terwyl deazetfs omhull ng hetheJtwerk verbogen werd Van het onfortuinlyk motorrytuig werd een lantaarnvernield reden waarom de bestuurder eenciviele actie zal Instellen tegen den eigenaar van motor no twee Nieuwe aardappelen Vrijdae werden aan de veiling der Coop Tuiniersvereenijjing Gouda en Omstreten de eerste nieuwe aardappelen aangevoerd üoor den heer H v d Heuvel Hz te Stolwyik Op straat ongesteld geworden Zateidagawond half negen kreeg de 24jarige mejuffroutw H v d D wanende HaastrechtBOhedük m de HoogbLraat ptot6eling een toeval Ze werd bü den heer Hoogendyik binnengetlragen waaran zy ipoedig weder by kiwam ZÜ kon alleen huiswaarts keeren Kapt R O van Gennep De Kapitein R O van Gennep van het 21e Regiment Infanterie voordien geplaatst bü het Wielritdersdepot alhier wordt op zyn verzoek op den len Juni e k overgeplaatst bij het 17e Rog Inf Suiker In het tydvak van Maandag 24 Mei tot en met Zondag 30 Mei zullen geldig zyn de bons no 33 en 34 van de Rykssuikerkaait Siroop Üe Minister van Landbouw heeft besloten met ingang van 24 Mei 1920 in te trekken de maximumpryzen voor siroop Boter De Minister van Landbouw heeft bepaald dat van de boter bereid door producentenbedoekl in artikel 1 en alinea 2 van ziJnebeschikking van 15 Augustus welke zichschriftelijk hebben verbondeta tot nakomingder verplichtingen hun ingevolge genoemdeartikelen opgelegd zal mogett wonlen uitgevoerd 60 pet der productia over de weekvan 9 16 Mei j l Opbrengst Bl6emendae Ue opbrengst van dè gehouden Bloonien lag ten bate van de aan tubei culose Uiuende typografen a4ier heeft opgobraciit 408 06 I iroot Nationaal Cbncours Gomentfdt Zangvereeaiging Gouda De Gemengde Zaï ereeniging Gouda heeft met byzonderen luister op de beide Fmksterdagen haar 15 jarig bestaan herdacht door een groot nationaal concours voor harmonieen fanfarekorpsen gemengSe mannen vrouwen en kinderkoren op het ruime sportterrein aan den Graaf Horisweg De Burgemeester van Gouda de heci U i Mya heeft Zondagmorgen het concouramet een toepasselyk woord geopend De heer Mys riep de damea en heeren deelnemers aan de wedstryden een hartelijk welkom toe Spr wees er op dat deze wedstryden dee te belangry ker zou ien zyn nu H 61 de Koningin en Z K H Pnna Hendrik eeremedaiUes hadden uitgeloofd die zouden worden toegekend aan die vereenigmgen die op de beide dagen het hoogst aantal punten zouden betalen De burgemeester had gaarne aan de uitnodiging tot opening van dit concours gevolg gegeven omdat hy zyn belangstelling wilde tuonen om den zin voor muziek by het Nuderlandsche volk aan te kweeken Het veitieugde spr dat dit concour wonlt genouden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan der vereeniging Gouda aan welke vereeniging spr zyn gelujowenschen bood en haar een bloeiende toekomst toewenschte Alle voorteekenen voor een welslagen zyn aanwezig zei spr groote deelname een bekwame jury en prachtig zomerweer zoodat het concours slagen moet Spr uitte ten slotte den wensch dat alle deelnemers aan deze W6 lstryden aangenaMe herinneringen zouden meenemen Hiermede verklaarde burgermeester Mys het coMoura voor geopend Applaus Terstond daarop vingen de wedstryden Wör en aanvaardde de Jury bestaande uit de heeren J H B Spaaadernuin Gouda L C JCeereweer Amsterdam en I Zanen Amnierstol yn niet ffemakikelüke taak IJe uitslagen der wedstryden zyn aldus 1 e D a g 4e Af l Gem Koren Zang en Vriend f 278 punten 2e prijb 71 Vrouwenkoor De Kleine Stem JJtrecht 270 punten 2e prye Zang en Vriendschap Halfwe 316 punten Ie prys i oefening sterker Amsterdam liÜS ponten 2e prys 4e Afd Harmonie Graficus Amster wn 204 punten tnoostprys 3e prys Ie Afd Harmonie De gesloten Steen Utrecht 306 puntim Ie prü s U Afid Fanfare Bens ezmdheid Kwaniet gelukwensoh van de Jury i57 Ie priüs f l UilmunteniLheid Harmonip Werklieden Harmonie Utrecht 340 punten ie pry 8 Afd Ultmuntao üieid Fanfare Volharding Donlrecht 285 punten 2fl prya 3c Afd Vrouwenkoor Morgenrood Hoek van Hoüand 283 punten 2o prUs ie Anl Gem Koren Mordenroo l Hoek van Il uUamt 265 punten 2e prUfl 2e Afd Gem Koren Door oefening sterker Amflöftilam 278 punten 2e prija 2e Afd Mannenkoor Klein Koof I recio a Amsterdam 295 punten 2e pry Ie Afd Gem Koren Harmonie Sloten N H 309 punten Ie pHia Ie Afd Mannenkoren Gouda f Mannenkoor ouda 284 punten 2e prÜ3 Marschwedstrijd De Vothaixling Dordrecht Ic prys 26 punten Eensgezindheid Kwadyk 2e prys 21 punten Harmonie Utrecht 2e prys 21 punten De Gesloten Steen Utrecivt 2e prys 20 punten irafioufl Amsterdam iie prÜa 16 punten 2e Dag 4e Aft Gem Koren ExceUlor Waddinxveen 301 punten Ie priJa Thaüa Arasterdttm 311 punten Ie prUs 4e Afd Kinderkoor Biltêch Kinderkoor de Bilt 316 punten Ie prija 3e Afd Kinderkoor Zang en Vriendsdhap 312 punten Ie pr d 3e Afd Gom Koren Excelsior Harmeien 28 punten 2e prys Excelsior Monster 812 punten Ie prijs E m M Polsbroek 309 punten Ie vtisa 2e APd Fanfare Een eiindheid Nieuwkoop 305 punten Ie prüa 30 Afd Mannenkoor Oefening kweekt Kunst Amsterdam 328 punten Ie prijs Nieuw Amsterdam Amsterdam 341 punten Ie prys 2e APd Gem Koren Sempre Crescendo Amsterdam 305 punten Ie prys Apollo Zövenhuiïen 323 punten Ie prïjs 2e Afd Mannenkoren Nieuw Zangtust Amatenlam 310 punten Ie prys 2e APd Dameskoor Polyhymnia den Haa 355 punten Ie prys Ie Afd Gem Koren I ölyhymnla den Haag 349 punten Ie prijis Harmonie Papendrecht 19 punten Ie prys Afd Uitmuntendheid Gemengde Koren Zang en Vriendschap Moercapelle 322 punten Ie prijs Zan en Vriendschap Gouda 324 punten Ie prijs Euphonia Hansel er sdyk 300 punten Ie prys Euphonia HendrikIdo Ambacht 855 punten Ie prya Directeur pryzen Gom Zangvereenigingen de heer Haaöbroek Dir Euphonia H I Ambacht met 355 punten ƒ 25 Mannenkoren de heer Wolters NieuwAmsterdam met 341 puntöi ƒ 15 Vrouwenkoren de heer Bartelmana Polyhymnia den Haag met 355 punten ƒ 15 De Eere Medaille van H M de Koningin werd toegekend aan Euiphonia H I Ammacht de Eere MedaiLle van Z K H Prins Hendrik werd toegekend aan Eensgezindheid Kiwadijik welke vereenigingen de hoogste punten behaalden De Marschwedstryd die op den tweeden dag zou worden gehouden is wegens gebrek aan deelname niet doorgegaan Het feest werd i eBjoten met een schitterend vuurwerk Gemengde Zangvereeni ging Zang en Vriendschap Op den 2den Pinksterdag behaalde het Kimieikoor den 1 sten prys met 312 punten en het Groote Koor met 3 24 ounïen eveneens den Isten prys Zie hierboven Vermelding verdient dat door ziekte van den Directeur de heer K J de Beun f e verplichte nummers doo beide koren in 3 weken zyn ingestudeerdi Circus Carl Hagenbeck Het circus Carl Hagenbeck heeft hier sinds Zaterdag op de Markt zyn tenten opgeslagen waarin het een groot aantal paarden en ponniea honden en voorts ook leeuwen tijgers olifanten kameelen en dronimi dariSöen huisvest Een aantal woonen matenaalwagcns terzyde van den hoofdingang flaakeeren het geheel Zooala reed s gemeUi was de late aankomst van den tiein op Vrydag j 1 uorzaiik dat de eerste voorstelling niet Vrijdagavond kon worden gegeven Zaterdagmid lag had daarom de openingsvoorstelling plaats Er waren in de groote circustent die wel 4 k 5000 plaatsen heeft niet zoo heel veel bezoekers s avonds ilaarentegen was ze nagenoeg geheel bezet Er werd een program uitgevoeixl dat zoowel in omvang als in de qualiteit der nummers uitmuntte Wel is waar zyn het aantal nummers paanimdressuur niet in evenretligheid van het geheel er ontbraken daaraan de altyd zoo imponeerende groote nummers wat er gegeven werd was superieur We wyzen hierby vooral op de werkelijk interessante nummcr i van de parforce rydater Mej Bertha en van Miss Mia Astoria wier evoluties op de Arabische öcnimmelhengst Muselmann bewondering afdwongen Ook de vryheidsdressuren van den heer Adolf Hess en de praestaties van het springpaard Hexe goreden door den heer W Schroube waren interessant De voorstelling werd geopend met de dressuren der wilde dieren Eerst kwam de heef Radtke met zyn leeuwen in de tot een groote yzeren kooi gemaakte manege en vervolgens kwam er de heer Matthics met zyn tygergroep We hebben menigeen by de uitvoering dezer nummers zien griezelen van de waaghalzerij n de dierentemmera die de stoutste stukken met de wilde ilieren aandurfden en hen in bedwang wisten te houden niettegenstaande ze lang niet vriendelyk waren Hun dreigende houding en het gebrul tegen den temmer toonden dat wel aan We hebben toen een oogenblik ge tacht aan de mogelykheid van een ongevat als vorig jaar met het circusWilke hier plaats vond en wat de gevolgen dan zouden zyn Maar t weer was gunstig en de tent solide dus was er geen reden tot ongerustheid Toch is het wel zaak by voorstellingen met wilde dieren als deze aan byzon lere veiligheidsmaatregelen te denken voor e v gevaar üe Oosterling Simon Pascha heeft het talryke publiek heel aardige dressuren laten zien van zyn kameelen en dromme larissen die maar hoogst zelden in een circus worden getoond De olifanten hutlden natuurtyk zooals altyd veel succes De dresseur Carl Herbig liet een merk waard ijf e groep zien waarby hy zich op den kop van een der olifanten posteerde Een dezer ko lossussnn liep heel netjes op zyn achterpooten de manege door Behalve de dierennununera waa een groot deel van het programma gewijd aan Üiletlek Allereerst noemen we de goKiwteri Kieffenach die op het gnzatleld paard allerlei acrobatische toeren ultvoenlén vervolgens de kuiytwielry ler Harklni die aelfa op één wiel op een staabtraad reed de gebroeders Kngel die met recht met den naam moderne gladiatoren worden bestempeld hun toeren getuigden van groote behendigheid en kracht de reuienkerel Arthur Saxon die net hondenion kilo s balanceert als een gewoon mensch met zyn wandelstok Deze krachtmenseh hief niet minder dan twaalf menschen die op een zware balk zaten met zyn sterke becnen omhoog Het moet ngeveer 1060 kilo geweest zijnl De clowns zyn ook by Hatfenbeck n groote attractie Ertyn er versehlllende die met elkaar er byzonder slag van hebben hot publiek tot een onbedaariyk lachen te brengen De dwergclown die hier ree la eerder zyn grappen verkocht ia thans ook door Hagenbeck geëngageerd De oriceatmeester Mr Grobb lorgrle met zyn troepje voor opwekkende muziek De voorstellingen die het circus Carl Hagenbeck Zatenlag en da beide Pinksterdagen heeft gegeven waren alle uitnemend verzorgd By elke voorstelling was de groote tent nagenoeg geheel bezet Naar wy vernemen vertrekt het circus morgen naar Dordr t Een dodÉsang versperd Dank zy de bolnnen op de Mtujct is hetcircus Hagenbecjf zóó moeten worden geplaatst dat er russcben de tent en hetWaaggebouw g en ruimte voor pabsageoverbleef de aiüters waaraan de tent bevestigd is hebben den geheelen doorgangdaar versperd Pe in den weg staanc c jongeboomen heeft men moeten wegnemen Hetgevolg van óete plaatsing Is geweest datachter de Waag om het verkeer voor ryen voertuigen moest worden geleid hetwelk met de drukte op de beide Pinksterdagen zeker niet zonder gevaar was Behoudens een enkele motorrijder die tegenoe versperring is opgereden hebben er geenongevallen plaats gehad hetgeen wel eenwonder mag heeten 4C Een mestvaalt op de Markt De bewoners van de Markt in de eerste plaats maar velen ook die op de beide Pinksterdagen langs de tallen van het circus Hagenbeck zyn geknen hebben zich geërgerd over het feit mn daar midden op de Markt een groote mestvaalt was aangericht die dank zy het warme zomerweer zyn onwelriekende geuren in t rond verspreidde Mag dat maar zoo We meenen te weten van niet Het werpen van vuil op den openbaren weg IS by politieverordening verboden Het is begrypelyk als in de stallen niet voldoende iuimte tot berging der mest is dat deze naar buiten wordt gebracht maar het gaat toch zeker allerminst aan om die stinkboel dan maar doodkalm op den openbaren weg te deponeeren Dat is zoowel op grond van de Wy vernamen dat eenige bewoners ékhi heden persoonlijk by den burgemeester t W dezen toestand hebben beklaagd en de uAl zegging ontvingen dat heden het vuti zou wolden weggehaald Zooals dan ook hedennamiddag door den Reinigingsdienst is geschied Dit feit doet wel de noodzakelyhkei blyken van het opnemen van dwingende voorschriften by het verleenen van verlff tot plaatsing aan houders van tenten waarin dieren zyn gestald ÜUDIWATER In de Herv Kerk alhier is een gift van 100 gld gecollecteerd In een algemeen vergadering der hr Hi t Kichvereeniging alhier zyn tot afgevanliKden naar de algemeene vergadering der Unip op 27 en i8 Mei te Utreoht gekozen de heeren H Berkhof en W Bensoliop A an het Wstuur werd opgedragen een ptookster uit te noodigen voor bet VI ouw enkiesrecht STOLWUK Voor ihet examen akte Ittjrer onderwije la Ke laai Nt Mej A tie Konine alhier Rotterdamache Veemarkt 25 M 1920 Aanvoel i ib paarden 10 veulens 2 ezels i03Ü magere runderen 627 vette runderen 3 5 vete graskalveren 80ti nuchtere kalveien 151 schapen of lammeren 5 7 varkens J 3 biggen 3 bokken en geiten Prijzen Vette koeien Ie kw f 2 10 2 20 2e kw 1 90 2 3e kw f 1 70 1 80 Ossen Ie kw ƒ 2 06 2 15 2e kw l Ho 1 95 3e lew ƒ 1 65 1 76 Stieren Ie uw ƒ 1 75 1 80 2e kw ƒ 1 66 1 65 3e kw ƒ 1 45 Kalveren Ie kw f 2 10 2 20 2e kw ƒ 1 80 2 3e kw ƒ 1 60 1 70 Schapen Ie kw ƒ l J0 1 70 2e kw f 1 4 J 1 50 óe kiw ƒ 1 20 1 30 Lammeren Ie kw ƒ 1 60 1 70 Varkens Ie kw f 1 80 1 86 e ikw ƒ 1 65 1 75 3e kw ƒ 1 1 1 65 hcht soort Ie kw ƒ 1 85 Handel over t algemeen matig pry en in alle kwaliteiten eenigszins teruggegaan redeiyke aanvoer MelkKoeien f 320 6 26 Kalfkoeien fa26 050 Stieren ƒ 160 650 Üvorloopers f 50 125 Pinken ƒ 126 176 Vaarzen ƒ 150 225 Weritpaarden ƒ 300 050 Slachtpaarden ƒ löO 275 Nuchtere kalveren ƒ 16 28 Fokkalveren ƒ 25 5 Biggen ƒ 25 60 Hitten ƒ 126 300 H t delover t algemeen matig goede sooi jfcs tationnair naar mindere soorten af VulEnridepyaen rodelyke aanvoer 1 Coöperatieve TuinieriTereenlgiBK Gouda en OmBtrekcn GroentenveiiiBK Gouda 25 Mei 1920 Bloemkool Ie srt ƒ 18 80 2e srt ƒ 8 22 3e £ rt 4 10 uitschot ƒ 1 6 komkommers Ie srt ƒ 8 10 10 70 2e srt 3 10 8 20 kropsla ƒ 0 50 2 80 por 100 stuks Postelein ƒ 6 12 apinaite ƒ 2 30 15 zq HBHH fiag f 7 peuleu ƒ ttl per 100 K l een ƒ U 18 rutaiter I 3 80 8 40 eUlcrl LO 10 1 70 radlli 2J 0 2 70 p r 100 Zurini ƒ 0 8 ilavillm f 0 10 0 14 p r J l t AanRwlen f 0 IM O 70 per pond KAAtUHAKKT Bodaitruveii iS Mei 920 Aanvoer L78 partUen waarandei 71 mftRIfksmerV 7881 itujia awlcht TiM K G Frlli Oouilnc Kaai Ie art I 00 71 eirt 66 Ie art met Kilkamerk t dS 73 Handel inatl SPOBT VOKTH A l lUislaKtii KwmdoenschAp van Nederjwiid Kottenlam V Ü C Be Quiek 7 1 Denufmale Bekenkeflatritdan Anutenlam H V C V UX 0 1 Leiden C V V HHollanilitt 2 0 Oefenw lstryd G V B £Utal Goutla U V B Klftal Gou4la comli iia tie 2 2 Serie wedstryden lfen FINANCIKELK BERICHTEN WISSISLKOKRSRN Officieele noteeriag te Aroaterdam 25 Mei 1020 Alfan lfen Jouda i O 1 Mei 26 Mel 10 6H4 10 63 It 6 82 7 40 a 2S 21 35 48 70 48 70 1 60 1 80 44 82 ti 44 75 W 2S 57 70 SO OiH 60 2 76 it 2 74Vi Londen Beriyn Parya Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Christiania New York Ken xeldxamer verloop van de kompioenaweilatrydun hoblicn we nimmer ontmoet V OA wist in H thulMwedjitrijden dehelft van het aantal punten te jcoreu alsin de 22 competitteontm etinffen n l Itft Ue tweede eigenaardigheid in dtsea strUdom den hoogaten voetbaleer is dat er bil eon totaal van 20 gespeelde wedstrUdenprecies 100 doelpunten tyn gemaakt watals een offieieus recorti kan wonlen genoteerd INGEZONDEN Buitea verantwoerdelijliiieid dar Red De Gemeente Ueiniging Zondnc op m n wandeling de Markt passeerende sag ik achter de tont van Hagenbeck een formeele mesthoop men kon om de stank de uitwerpselen van dieren niet binnen houden dus men doet net ala de huisvrouw met de vuilnisbak Maar het is ondag en dan wordt Bulks niet weggehaald 2e Pinksterdag weer de Markt passoerende lag ue mesthoop er nog selfa m tmivang grooter maar nu gedekt met een leit het moest daar dus biykbaar nog btyven liggen hoewel ik daclit dat behoeft toch niet want zoo waar op den Tiendeweg komende werd dat bevestigd Er trokken Juist een paar sproeiwagens uit om de straten te verfriaschen dua de werklieden van de G R waren in actie maar neen dat vuile karreweitje had nog wel den tyd hbewel ik al weer dacht wat is noodiger want met een fhnke regenbui was het week van den sproAiwagen reeds gedaan en hadden zelfs alle straten bun portie wat men met de behandeling van de sproeiwagens niet kan zeggen althans de Peperstraat waar ik woon komt die nooit en wachten wy maar geduldig op een buitje Toevallig van morgen orasti eeks half negen weer wandelende zie ik een paar vuilniswagens weer uittrekken uit hunne stamlplaatsen Men ging Tiendeweg over op de Markt aan ik dacht zoo nu wordt toch eindelyk die stinkboel zeer aangenaam vooral voor de Marktbewonera eens weggehaaltl Ik deed de moeite om de wagens na te loopen maar neen hoor men reed door en de mesthoop werd eenvoudig genegeerd Als het zoo door gaat wordt de Markt nog te klein of de roest zou moeten dienen voor de lindenboompjea omdat men zo graag gauw groot zag door zoo n sterke bemesting Ik vrai mij af U het geen schande voor Gouda dat vroeger als zmdeiyk stadjd zoo bekend was te meer taar we toch van een Eifdngsdienst die zeker voor de belaspnifihtigen geen goedkoop bedryt is ht verwachten dat hy meer actief ware F G OVEREIJNDER Wy verwyzen naar het bericht onder Stadsnieuws Red Door dexe geweldige bvorwinning hebben tie Weateiykc kanipioenen getoond er niet aun te denken den wampioenslitel naar het Noorden te laten verhuizen en momenteel een goede plaats Ingenomen E grootschen stryd wacht du de ba de ploegen in den indwedatryd op 9 Juni tf Groningen De atADd is tliuu i V O C I 3 1 X l 1 Be Quick 4 8 1 14 11 6 Go Atwad 6 2 12 10 13 B M V V 6 84 10 ao 2 In een uiterst apsuiende outmnetinfl wiitt hut Haagacho V U O met 1 0 van de Oostelijke 2e klasacr H VX te w nnen waardoor ze met de Charloische Voetbatvereeniging die met 2 O van Hnllandia won in den eindatrijd om den Iteker komt Het G V3 elftHl speelde Zondag tegen een Gouda ombinBtle een aardige ontmoeting en iiaf als grtieel een goeden indruk waarna het elftal officieel werd aamengesteld üe wedstryd a V B el tal Goudft combiiiatle 2 2 ndag 23 Mei speelde het G V B elftal een oefenwedatrUd tegen een Guuda combinatie welke eindigde in een gelijk spel 2 2 De heer B P M Wagner fungeerde by deze ontmoeting aU scheidsreohter Met ruat leidde de Uouda combinatie met 2 0 waarna het G V B elfUl in de e helft geiyk wist te maken Na afloop werd het vulgeode elftal samengeatièld dat op 80 de aer den G V fl op de Bondswedstrijden t Dordrecht h1 vertegenwoordigen J H Bakker Niemeyer Olympia doel O Koolmees Gouda A de Gruyi Gouda achter M Middelkoop Gouda L Spaaa r O P Th Jaspers T O P midden H Spaaa T OJ Ifc de Hertog G 8 V H Spee G S V L Horueman iT Ü P Jef apaas T O P voor Reserves M Jonffeneel G van Dyk en C Donk De samenstelling van dit elftal net er met kiwaud uit het liitkt wel In ataat dit jaar dat ala laatste geldt waarin de bondswedstryden gehouden sullen worden een beter figuur te slaan dan vorige seizoenen Holland A mcrika Ülii Castillo arriveerde 22 Mei van Kottardam te Tampa Schiedyk van Rotterdam naar Britschindië arriveerde 22 Mei te Hamburg W eaterdyk van Rotterdam naar NewYork en Baltimore passeerde 21 Mai v m Cape Race Zuideniyk amveerde 20 Mei van Vors LruiE te Port Tampa Zyidyk van Koterdam naar Now Yorlc passeeroe 22 Mei 6 u vjn WighU Stoomv Mii Ncdeflud Jan Pieterat Coen uitreis passoente 2 A Mei Gibraltar Stoomv My Oceaan Kuryphylua van Japan naar AmHteniAm vretrok 19 Mei van Port Said Hvaon arriveerde 23 Mei van Japan te Amjtterdam Java Chlna Japan UJn Tjtsalaik vertrok 14 Uei van Namtaki naar Hongkong Tjileboet vertrok 21 Mei van Yokohama naar Batavia SC HBEPVAARTlïEWCimW Paling in de Waterleidiiu Mynheer de Redacteur In Uwe uitgave van l t Zatenlug staa een ingezonden stuk waarin Ol dt medegedeeld dat een levend aaltje uit de kraan der waterleidinK gekropen ib en Maai in wurdt gerept van visch en choco a le distributie der waterleiding De onuertcekentng Kortunatuti is mu onbekend Ln lykc een schuilnaam Hoewel m den re rel op anon emo stukken niet geantwoord wordt veiitoek ik U om voor ditmaal een uiLzondenntt te ino en maiken daar het artikel in atuat is om onrust en wantrouwen over het goede lunctionneeren der waterleidin by het publiek te voorschyn te roepen Will tlauruin het volgende ter toelichting opnemen Het aaitje u t de Wdterleiilimr in in verschillende steden be eml en geniet do beroemdheid van de zeeülang en van sinterklaas Naar inyn iKjraoonJyk j ondervinding elders b eken t ds de ter overtuiging in een jampotje ten Rautkhuue of op het politieA ureau gedeponeerde exemplaren van die aaltjes bloedzoigers te kOh die door de afvoerpyp der guotutucn omliiooggokrapen moeten zyn en in de goothteen waren aangetroffen To di ben ik huiverig om het aaltje nuar het ryk der fabelen te verwyzen aangezien palmg zich naar bukeiui is zeer Uei n den bodem kan inboren en het dua mitschien mogelijk is dat ziJ door de meer dan een meter dikke zandlaag en de een halven meter dikke grintlaag der fiiteibeddt n zich heewboort Zeer waarachymyk iykt smi met en een goed geconstateerd ontwyfelbaar geval is my met beikend Wat in het mgeionden stuk over chocolade distributie wordt gezegd is onduidclyk omdat het in het onzokere laat of de kleur dan wel of het voorkomen van bruin uzerroeatbezinksel is bedoeld De kieur van hot waLei behoeft met te verwonderen d e is aun te treffen in alle vecnachtige streken en ook de IJael heeft gaduranda het groot i deel van het Jaar die kleur De zuivering vei Kydert die niet en het is o k geheel onheteekenend voor de goede hoedantgheitl van het drinkwater Wat het voorkomen van bruin bezinJcsel betreft belioorlyke menschen brangen deze klacht aan het kantoor der waterleiding met opgave van he perceel waar het waargenomen in Deze klacht kan grootendeela veiholoen wonlen doch niet ste ds geheel en al vooral wanneer een sproet wagen sich onderweg aan oen brandkraan op straat heeft gevuld wordt het steeds aanwelage ijzerroeitt m de buuMi der wat rlekUDg opgeroerd en komt wel eens uit een knu t vooracMin Onder dankvacginc voor de opnam Hoo taoht nd DE DIRBCTEUR DËR WATEmJËlDXNa Gowia n M i 0M fe