Goudsche Courant, vrijdag 28 mei 1920

Vrijdag 28 M 1920 U 14324 590 Jaargang l JMhM Dp H NANNING S g QUINA LAROCHE 601D8 HË PIlAlVTv par flaoon 2260 20 6 2IJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE I Tie a T rs eaa ia d rrerteaa tieTDlstcL TERSCHUNT OAGILUKS ABOMNBinNTSPBUBi per kwartaal ƒ 2JS per WMh 17 mat met Zondarsbld fgt hmnaal ƒ t H per waek 22 cent overat waar da bezorsing per looper geechiedt nuiir p r peat per kwartaal ƒ 2 76 met Zoodagablad S 4e AkMUMMMtea wordea dafel jki aaageBomea aan eni Bureaai Harkt 81 GOUDA b MM agMitaB d B boekhaodel en de postkantoren ASTBMTENTUiPRUS Uit Gouda ea ometrekei biliooreiida tot den beiorgkrinf 1 4 racela f M elJua r c l meer f 0 2 Van buitn GotuU en den beserf ikrmg 4 riffala ƒ 1 K elke recel meer ƒ 040 Adrertantite Tan ynbheke TermakeliJkhedan IS eKt per ngéi AdTartwtiëa In kat Zaterdagnumaier 20 bjjslaf op de prijs 1 W tatarc S4S oreaa MARKT n OOUDA fachadOTtrgoediog maar het la loiuluit on liiiluk tilt hjigetanil dat ea alle man eion vergroot uit den oorlog kom en nauivan de eooooinische toestand jbdan g s dat iCeynei het kan raden d bthuldon lei andere bomlgenooteoa op tich te nemen net slechts z n aansprafcen lundhautt uujir op een zoo groot deel van net kleine overschot der beschikbare Tergoe liagi som de hand legt Deize xelfizueAt za een bc btendigti samenwerking ntet bevoideren Ue e booize woonleu werden de midcte in de pen gegeven door het fut dat urn Is 3 dagen een algemeene stalüeg in de streek van Pnul heerscht als protest t gen de langzame leveling van wtaatsgelit tut hei Jtel van het door den oorlo verwoeste ge ibied De regsenng mUdw bekend dat een leemng vaa 4 nmlhaMl ititsluittnl voor dit herstel is uitgeeehrértm Daar bet sipoorwegversqtfket rn mitm bleven vele leizigern m het station Udbu steken ze slapen in de wagons omdat de hotete ge sloten zun Het vraagstuk der achiu i ÏOOTi tellmg zul vandaag m de ii ransere Kanur oeaproken worden Mitlerand zal d verUouwens k vestie stellen De finaniceete toestamd van i rankrUk om daaiop nog even teniff te komen zet er inderdaad weinug rooakl ung u a Op ihet congres van ambtenaren is er eeji boek over open edaan Laurent een der secreftiriSÉ n van de A V A heeft een zware beschutdicing ui ed racht Hu zei de Het mMiisterie van AvuveWn ju vol blagen ontwricht Het weidt beheeitl door mannen die mets kennen aoch ooit zullen kemwn van den dienst dien i moeten vervullen De politiek heelt heü oPi un it $ gaittma kt aU belooam voor aan im nüMTB bewezen diensten ftankrli staat aan een keerpunt zuner gaschiedenis Ms ue door Kamer en Senaat goedgekeunle 8 milliard nieuwe belastingen a ot voor het einde van het jaar binnenkomen iDrtekt er een onheil los Er ia echter nieta gedaan om den flnancieelen dienot m staat te stellen de nieuwe belaatinncn te nnen Ten slotte weirl een motit aange nomen tiie böhekt De huidige belasttn gen bedragen Id i francs per hoofd voor ue arbeidende klassen en 88 france voor de g oeden De ontworpen belaetingen zul en deae cufers op 304 en ISl brengen terwui m ïimgeland de begrooting sluitend s gemaakt met de overeenkomstige ijfers 198 en J85 Daarom eischt de mot e datde belasting meer ruste op de mkomsten der belastiDgi Uchtigen dan op hun be lioeften De tegenwoordige Duitsche regeering heeft juist deze dagen een pluimpje ge kiegen nog wel uit den mond van irraaf Bemstorff den vroegeren gecuuit te Vas hington die candidaat der demoaraten is voor den Rukediaig en daarom te Ësscn een verkiezingsrede heeft veibouden Leri t kreeg de ex regeering eemge verw teo te hooren Bemstorff zeide n 1 dat ae unver stondige poUUek van het Duitsche mi oUrteHe van buitenlandsdie zaken een der Frankrijk s financiën Rumoerige Senaatszitting Belasting voor coelibataus en liinderlaoze gaxinnen Vrees voer Duitschlantl De scliadeloossteUing l itaking ia Italli Rede van Bemstorff Nieuwe Putscli verwacht Het op traden der bolsjewiki Wilson s veto De kosten van den Volkenbond Onlusten in Spanje ONS OYERZICHT 6 kinderen heeft gehad ai runienteomnd uat het menscheJuk geslacht ntt al n ywor de voortplanting ia bestemd DaC een dierlijke tbeoiie xeide hu U eiop unt Btond opnieuw een oorvenloovend tuinuik voomaanute oorzaken van de ineeiutor ting van DuitschbuKi Ja geweest Ecu n eu we bloei is alleen mogeltik langs den weg van verzoening en door het volgen van een politiek eMoe strookt met de enkbeelden van dev Volkenbond Oraaf Berostorff wees het verwüt van de hand uat htj het t en de behendige potlt a van Wilson zou hebben aEgelagd Wilson ifl geen bedneger De oorlog togen Duttschliiml Was de wil van het Anierj kaanachc volk en m de Ver staten is de openbare meening ibeetlssend voor den loep van politiek CraV Bemstorff noemde het een groot succes Xyoor de tegenwoordige regeering nat het getukt was de mogeljUkheid te cheapen voor mondelinge onderhandelm gen te Spa Hot denkbeelil der verzoening was nu bUikbaar ook m de wereid oer tente doorgedrongen ledore verstoring van de binnenlandsche rust hetsd van links of rechts vernietigt de mogelijkheid om er bovenop 4e komen Dit kan sleciits op democratisdhen grondslag geschieden n stem die op t bewaren dei rust aandringt is al die eens roepeuden in de woestun Van linke en rechts biuvon on geregeldhetlen dreigen men verwacht aie xelfs zoo stellig dat ia Halle de burgers die in de noibvheid van een kazerne wo nen er door de veilLghekApoI tie opmeu aam op zyn gemaakt Wt het terrein rtmdom de kazerne den An en Ben Juni operatiegebied zou kunnen uvorden daar op deee dagen een nieuwe V verrom peling dóór de iii erBij lB wordt viorbercld Terwul de rechtsche peraliQ Halle uch met de Tutschiplannen J dernioksche par tuen bezig houdt schuift d links ho pers uezelfde piannen m de podu eii det rechtsche partQen De Duitschers hebben naar men weet geprotesteerd tegen t vettJUf der awurte troepen in t betette gebied aangez en ze een voortdurende bedretgmg voor de vrou wen en meisjes vormen en den jcezond i eidstoestand benadeeten traokruk heeft daarop een verraseend antwoord gegeven waarin de benegaleezen beschreven wor uen als de braafste menachen tei A eretd die in plaats van de gezowtheld der Duit bchers te schadon hun eigen weliftaad in gevaar hrengen door hun verkeer onder deze b ankikie broeders maw zeut rank ryk Jullie moogt nog dankbaar zuü dat we je die ge zoDde kerels titdeluk afstaan De Duitsehe pers voelt zich heftiK belee digd en de Vorwirts wil de kwestae an de overige mogen eden uiteenzetten Dezitr dagen werd meegedeeld lat Le nin en Trotzky te Moskou niettj meer haulden te vertellen eu dat Broesstlof de macht in handen haid We trokken te iuiet heid van leze mededeeling dadeluk in twu fel en de sovjet iezant te Berlijn Kopp heeft 7e nu met beslistheid t engespro ken De Scvjet is en bluft voorloopig nog de baas m Rukland Bllrkeos een bericht uit Mofikou roflurt ze met straffer hand Wjumeer er veel bawaluiiea gesloten möidtei en geunuen gevormd atïugt htt g toortecuter naar evenredugheid iiLwut hat aantal jongens toe en de jongetut zu te jengeftnannen de soldaten dei loekombt Wil men t leger uitil eideii dan i dus 1 de eerste pitaata neodig d it guiorgd wwdt voor de vDork lautuiffl Zoo onge Teer moet de gedachtengang z in geweest Tan den ontnverper der WBi utiarbi i in Kiaitkrtik extra mkomateu oelaüHng ge iMTen Tordt van ongetiuwden en gezinian xender londereiia 1 behaD deling van dit voorstel heett gutemi in den £ enaat tot heftixe tounee tm geleid bfiaator Domaiuque Uelahaye stelde n 1 een ameodeinent voor om ét belasting met te hefleta van geestelukon wals prieateiw geeateluike zuster non nen enz Het oorq ronkeiuk ontwerp zuo ais het bn den enaat is ingediend stelt een extrabeLaating op het ntkomen voor van 25 van alle ongehuwde ea geschei den burgers boven de dertiK jaar Senator Delabaye verdedigde zun ameouement met groote warmte en hu stdide zelfs voor het ontwerp zooals het daar lag terug te nt men ea een byzondere belaat ng voor te oteUen die 36 lum bedrogen van het inkosnen van alle gehuiwxle per nen die meer dan twee jaren getrouwid waren en f een kinderen heibben Senator Uerver be iteeg de sprekerstrfimne eu begon de ar gomenten van senator DeLahaye te ueer leggen waarop de beide broeders Delahaye Dommique en Jules hun zitplaatsen ver ueten en zich achter d i spreker posteer den om bem te beletten zun rede voort te zetten Ër ontffbond een zoo geweldig la waai dat de waarnemende voorzitter eich genoodzaakt zag de zitting te schotsen terwul de wade broeders DelaJiav tot de onie werden geroepen Hervy deed een po ging om t nimque Delahaye te bereiken on hem zun kaartje te ovenhandigen daar hij dit mcident met een duel wen chte te besluiten Be secretaris van den Senaat Bonetmaury en ivrienden der beide Dela hayes kwamen echter tuaschehbeiue en de uitdaiging werd met o vergcA racht Daarna stelde Merhn voor alle vrouwen ongehuwd of gescheiden van de opcenten vrij te Btedlen betoogend dat het gedwon gen celibaat maar bu uitzondering voor mann i geldt voor vrouwen staat het in dere W j verloren 1400 000 man Keduren de den oorlog er blijven S millioen ver minkten van wie 16 procent op zijn m nt t nooit kannen trouwen Dit is 450 000 man Een Qialf mülioen Fransche vrouw n kan geeo echtgenoot vinden I ater stelde Jules Delahaye Toor de ortcenten met te laten ftiden TOor Trtjgecellen uit een gezin dat Feuilleton De Vrouwe van Darracourt l e rapporteur protesteerde fensiotte hc tt Ie Senaat het voorstel aantrenomea Men hoopt nu maar dat t mes van twee kan ten zal bluken te snyden dat ceneniuds t aantal met kinderen gezegende huweiu ken zal toeneonen en dat anderzijds be laoigruke SDnimen m t la ie nullen loeien trankruik heeft beide noodx een grootere bevolking en geld het luaUte om ae Btaatemachine weer normaal te doen functionneeren het eerste om zoou s r nis gezegd m de toekomst een machtiirci Ie ger te kunnen hebben wat ten luiuwste verband ihoutlt met heimeluJ£e viees Ugen Duitschtaud Men kan het nooit weten üe Ueger vleugelB yan den ekoi Uviekten na buur moesten een aangroeien men vei trouwt t zaakje in trankiijJt ailenmnat Uil de behaadeling van het vredeavtnlrug met Oostenryk dat de Kamer heeit rfera tificeerd IS de angst vooi den vroaxeren tegenstander weer even om t hoekit ko men gluren loen n 1 de mogeiukeheiu van e m vereeniging van üoaienruk en Duitscn land ioader Pruisen ter Bpraike kwam r ep Daudet mt JJuitsohlaud heeft op twee puntenjün zm gekjifi Raa Jut inwaurde zyn eetflnid en zal mei behoeven te be talen Hiermee roerde Daudet aan de kern van een tweede kweatie waarover t luius bezorgdheid heeracnt en die de conieienl e te HyUie niet gedieel heeit kunuun nemen ui ih bepaaUi dat Irankruk i y bchuld aan hngelaud m t zellue teni mag afdoen ais Üiuitschlaad de teinuiui der schiKleloo atelhng voldoet Ueat toe gtvendheid komt iJWteiaatl duur tv btuan want naar de Üvemnjf Standard iiieldt hebben Italië berv e en Koeaneu o nu aan opraak gemaakt op deaellde behandiiiiHK Of Lloyd George geneiigd za zyn h tiop in te gaan staat te bezien umners biyie Und heeft zelf schulden te betalen in iie Vereenigde btaten dat wellicht gten ge noeeren zou nemen met een doorvoering oazer regeling doth ais de Butaohe pie mier de entente nog wat in stand wil hou üen zal hij een müde houaing moe en aan nemen in deze i r zyn reeds zooveel pe SDhilpunten tussohen de geallieer ien dat in t belang der samenwerking wrgvmg zooveel mogelyk dient te woidtn venne den De Corriere della Sera het toonaan gevende Itaiiaansche blad byv s aller minst te spreken over de houding van Ln gelandW j willen met redetwisten over het aandeel van Franknjk in de Duitdche alfa van een Gneksch beeldhouwwerk prachtig gevormd met donkere oogen en fijn besnedtu mond Over het door Ie zon gebruiudb voorhoofd welfde t kortgeknipte haar Het was het knapste gezicht dat Lucille ooit goiitn had maar uog letw Hndtrs dan het mannelijk Hthoon trof liaiu oogen waren prachtig maai de uitdrukkiug ervan vol aungeboroii adtl tn kracht uveitrof dio schoonheid vtrro Ha was hot gelaat van ton vorsi rott dt u tdrukkmg van otii liücrsohcr maar verzacht door oen n et te noemin ictw als veroorzaakt door ttn groot vtrdnet of oen groot onvol daan verlangen Lueille haalde diep udoni en haar liart sl eg snol zondei dat zij wist waard or Zij zou gaarne mgekeefd UI weggeloopen zijn want het scheen haar met kiesch hom zot te blijven op nemen terwijl hij geheel onbewust waa an haar tegenwoordigheid maareen vieemde betoovering hield haar vast on terwijl zij daai nog in dien twft strijd stond kwam een derde op het tooneel De hond die zoo vast sliep als alleen oen hond dat kan hief plot seling den kop op Lucille keek in de zelfde richting en zag de groote smal lo figiutr van Lord Morle langzofim tus schon de boomen verschnnen tot hlj bleef staan opKiemle naar het huis Htt yerdwijnende licht van den hemel viel op zijn bleek gelaat terwijl hij daai stand met oen blanke han f ge leund op zijn stok de ander ken IQ de borat van zijn lichte jas Zijn loiikore oogen geleken zwart marmei toen zij langs hel huis gleIcii Lutillo was nog met bekomen van iü vorwüudering over zijn aanwezig hud daur en van zijn gluren naai het huib met zulk een vreemde uitdruk k ng toen d bond zacht bruinde on Merle zich met een nauwelijks morkba len schik omküorde en don man zag lu am ion voet vun don boom lig leiihkiapH wer 1 het bleeke koude g I ut verlub ulsof bet d or oen spook at htifï H hunst 1 werd l eechenen de dun 10 hpjtüii o enden zich en lieten de wlttf tanden zien Toen heinam het gdaat ztjn oiigev leligc uttdtukking en keek hij stilstaande neer op den aiide i en man ben jo daar nogi zei hij lang lam alsof hij elk woord wikte Ik bui mg hier antwoordde de iiiiilei biniieiismoiids en ilo klank van i n isUin gaf Ijih ille een oangenamt V idocning In tegenstelling mei don halden afgemtten to n van den Mar kie klonk de stem van den aiubrmu zikual en zacht Fn waai tm vroeg Merle Hier 18 uu geen plaats inter voor je De mstundlght dt n zijn veranderd Miss Dl riaeoiirt kan de hulp an een on niittun bodeddo liest missen l t undtr sprong i vorelnd zijn knap gelaat gloeiend rood toen strekte hij ziin iPrko armen iiU en lathle Je spreekt uit naam van Miss Par iBiourt Myiord en met welk reehtV Het recht vau eeu vriend en buar 0BARUD8 QAEVIOE OMailhoi baarda Tertalfaie vw I P inMaKUNK v RÜ8SUM Natkuk varbodeo Ëenigezins verrast zag zij toen ui8t ouder zich een iungen man te e n een boomstronk zitten Eeu oogen blik dacht ZIJ dat het een van de tainkiiechta was maar toen eij nauw keuriger keek zag zij dat zijn kleeding weinig in overeenstemming was met di van een knecht Maar het was ook niet geheel die van een heer Lu clUe dacht nu dat hij een Jachtopzie 0 KOU wezen er lag een hond maast hem Geheel onwillekeurig had de Jonge Dian een ongedwongen houding aange nomen waaruit welgemamerdheid enz p rak ïijn lange beenen uitgestrekt wt hoofd rustend op zijn hand en er iets in zijn gestalte dat evenmin l8 zijn kleedmg paste bij een knecht Zich nauwelijks bewiwt dat zij hem aoo nauwkeurig opnam ble LueiUe op hem neerzien tot hij plotselii zijn w J P ïio maar zonder haar te zien n Lucille daarvóór reeds verrassing Iwijlel gevoeld hoezeer namen deze o toen het opgerichte gelaat haar chitterde Het was een gelaat l go g o ovw KANTONGIKKCHT GOUDA UlUpralua tui 16 Mei 1 S0 Wagwu droBkonich p 3 B z v w 4 nb 8 d h B U Moonlraoht 8 lub 12 d h C D Goudenk ƒ 10 lub 10 d h W S Rotterdmm enil ad h U 8 Gouda 6eab d h A deG i t w 4ub 8 d h A daH i v w 6iul d h A M S Goud ft Mb i é k W deK Ooudwak ƒ ml d h C D Oouderak lOMblOdk WAF PLv G NlMwerkerk dU eiubOd ll AB WuMkuvMi S lub a d h H de B Waddtauvwa 4 ub8d h J 1 O Gouda 6 nib 10 d h S K H Qoudm 4 nb 8 d h P W Goud ƒ 6 ub d h A de K Oudanratar Ssub d h A J P Tw eiubSdb Wegeu ieteen londer licht W S Keeu wtjk J B Uaaitreebt J O Gouda A W T Hooidreebt C de B Gouda P B Saeuwttk D V d V Zwanunaldam A E PV R yK JvS GvdH JH W S D S W O aUeu te Reeuwijk D 8 Laldanlorp R Z aa P H Boikoop CET JvB GvdBeaC te BeeuvVk GAS Oudewatar J G Wad dinxveea A t d H Boskoop T B Reeu irijk W M G en J J Boskoop E W HlUeiarsbeiv C V Stolwljk M v d B Raeuvtjk P U Waddlnxvean P v V HooRlnobt H B en A B Gouda W V StolwiJkarsluls U A H Gouda S t N Moordraabt J B Bodegraven J de B Waarden T B Seeuvuk leder ƒ 4 sub 4 d h G V R Gouda ƒ sub 1 w tuehtsch MTDenAvdS Moordrecht J v E H 8 en A Ie C Gouda A A V Utrecht J II Je J Gouda ieder tot ƒ 4 sub 4 d h G T W Gouda ƒ 2 sub 2d h J W Gouda R Boskoop J F Gouderak P S Beeuwijk T de D Zwammerdam J P H Waddmiveen T B Reeuwijk leder ƒ 4 sub 4 d b C W Blelswük ƒ 1 sub 1 wa tuehtaehool A H Gouderak J S L Gouda D V d K NIeuiricoop A v R Alphen adR SJHenPF Reeuwijk HAS CvL WHenPvV Waddlnxvaen JvV NCdeBenDB Gouda ledar ƒ 4aub4db FHE Gou da lhib 2d h C V V Moordrecht J A B Schiedam P v d W es L S Bawiwtjk lader ƒ 4 sub 4 d k Wagens erertr A P v Reeuwtjk W J C Banwlik ƒ sub d h Wagaas overtr A P v Gouds B S Goada ƒ 1 sub 1 w tuehtsch J v d W Gouda ƒ 1 sub ld h D H G Gouda ƒ aab 1 d k J de H Hasstt cht ƒ 1 bldh ThvdSenCV Gouda lader ƒ 1 sub 1 w tucktsckool Wegens straatschendery H B Heken dorp 1 m tuehtsch voorw proeftijd 1 j H K Hakeadorp ƒ 6 sub 2 w tuehtsch A K Hakeadorp 1 m tuehtsch voorw proef m IJ Wateas overtr Motor en Rijwi lwet P K T S Rotterdam A v N Asnerafoort K F P M Gouda A C O Hoofddorp Mar sub 6 d h C C Bodegraven ƒ 4 aab 4d h Wagens overtr Visscherijwet J v E Gouda ƒ 8 sub 3 d h J V D Moerm palle t maal ƒ 3 sub 2 maal 8 d h Wagens overtr IJkwet P v V Niou mrkaik a d U ƒ 10 1 2 xƒlsub Od hf2xldh AGS Idem ƒ 6 ƒlsub6dk ƒ ldh JK Id2x ƒ 2BUb2X2dh HvV Idƒl8ub 1 d h A tl Idem 8xƒlBub 3xldh Wegens fietsen sender bel P L en G B Gouda ƒ 1 sub 1 w tuehtsch E v H Bodegraven ƒ 2sub2dh AAGvd N Zwammerdam ƒ 2sub2dh JH D H Gouderak ƒ 2 sub 2d h Wuens dieren op pijnlijke w ze vervoe ren L v d B Jaarsveld ƒ 10 sub 10 d h BOEKAANKONOICmC Oase Wetgeving Btj de Drukkerij Oranje Nassau te Bsam sal binnenkort een meuwe serie schriften ket licht slan onder den titel Onze Wet gerving welke bedoelt regelmatig van be langrijke wetten een kort bevattelijk en voor dan oningewijde geschikt objectief ovanicht van zoodanige wet te geven B nt van welke de leiding Is toever trouwd aan den heer H Ch G J van der Mandere te s Gravenhage heeft tot medewetkers laads verkregen de heeren Mr dr J G Blink te s Gravenbage J M Bou aekolta Hoofdambtenaar ter Gemeente Seciatarie te Rotterdam L BUckmana Secretaris van den MIddenstandsraad te s GFavanh ta Prof Mr I B Cohea Hooglearaar aan de Rijks Universiteit e Groningen Mr dr M J van der Filer Ad voeaat aa Procureur Secretana van den Raad van Aiiiald te Schevemngen W O A Koster oud lid Tweede Kamer der Sta laa Generaal U s Gravenhage Mr M J A Moltier oud Directeur Centraal Bureau voor Je Statistiek te Bussum Mr H J Nleboer lid van den Gemeenteraad van Gravenhage Mr V van PeskI Secreta ris van het Comit4 van Graanhandetaren te Rotterdam Mr V H Rutgers lid Tweede Kamer der Staten Goneraal te s Gravenha Mr A B M van Ryckevorssel lid Tweede Kamer der Staten Generaal te s Grav iriiage J C Schroder Secretaris van de Redactie van De Voorzorg te Bus sum C Smeenk lid Tweede Kamer der Staten Generaal te Arnhem J van den Tempel lid Tweede Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage Jhr Mr G W v Vierssen Trip Rechter in de Arrondisse menta Rechtbank te Rotterdam A Voogd Redacteur van het Weekblad van Rotter dam en van De Scheepvaart Mr dr H J van Zanten Directeur Gemeentelijk Bn reau voor de Statistiek te Amsterdam Als eerste nummers worden aangekon digd boekjes die behandelen de Lager On derwijswet de Wettelijke bestrijding van den Woningnood den Politie en Klndei rechter en de Invoering van den Achturlgen Arbeidsdag POBT US riKKIlR De Zeeland Van 1 Juni af zullen de mailbooten reeds des morgens half ben te Vlissingen aankomen In verband hiermede zal de facultatlave sneltrein VlIsBingeo Amsterdam des morgana oagavaar 10 uur van Vllaalnffen vartrakkas ADVBRTBNTIIKi Ia plasu vaa fcaartaa Onderironwd HÉLÈNK M ZIJLSTKA eo W H CREMER Gouda 27 Uei 1920 Bttwehjkivultrelikiiiü 16 Jam a sta Gouda 2861 14 VOORLOOPIG KOSTELOOS Bg VODDIS der ArroodiBsemeDtB RochtbaDk te Rotterdam dd 26 Mei 1920 i J W SOHOUTfcN niplt li tersknecht wonende te Gouda West haven 71 verklaard in ataat van fiul lissement en zulks met benoeming vnn Ma H W M VAN KELTEN tot Rechter CommisstriB en van ondurge taekende tot Curator De CuratorMa H P C M DEWITTWIJNJN Oosthavün 64 Gouda GoDDA 27 Mei 1920 2857 20 Ten kantore van de N V KAAS HANDEL MIJ GOUDA wordt gevraagd een Aanmelding echriftelijk KantoorKattensingel 2SB6 12 GROSS RDFRIT IN KOLDMAI I WARtN vraagt oen REIZIGER Vakkennis gewenscht 10 Brieven ondei uo 28B5 Uuioau OOUDSCHE COURANT M rkt 31 GKVRAAOD een REIZIGER in Water en Verlicbtingartlkelentegen salaris en provisie 2850 10 Firini VERHOEFF a Cg Alpliia i RIJr GROOTHANDEL vraagt voorspoedige indiensttreding een 10 aankomend Bediende Brieven m t opgaaf van veilangd Kalarii te hten onder no 2854 liurean Goudsche Courant Markt 31 tE KOOP AANGEBODEN I een zeer mooie goed onderhouden U F IL INDIim iTOil Proef rijden toügefataiiii 12 Brieven ondei no 28a2 Bureau GOÜDSCHl CODRANI Markt tl BOSKOOP Advertentiin en abonnementen op dit blad warden aangenomen door P A WKI LER 7üdewee 72 BENT V EEN R00KER7 Koopt dan onze groote NAI OIION pn U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent Turfmarkt 54 2a47 40 WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen oy dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOU WaddiazTMiL I d re D heeft w I Mu ffftboord TM Nieruekte dttcb het 18 merkwaar lic hoe wetalg ueasehMi desymptomen nuidese kwmal kuoen Kent ffü Kunt ge segffen ofge aan dese kwaall dt of laet W mllen er biereenige noemen tewetffli Folteringen en p nen mde armen beenen IMeren en gewnchtan swelUngen onder deoogen troebele urine hoofdpijn slechte smaak de morgens in den mond geanvoiltn en punll ke voetea algeheel gevoel van xwakte en licht geraakthei I en een slaipeiig zwa r gevoel den geheelen dag Indien ge een deeer symptomen bemerkt den kunt ge er ni t te gauw by zyn want het ie door raana een voorbode van ernstige nekten aia Ribeunidttek Rugpijn Jacht Heupjicbt LendcpiJn draveol en Steen Ze teggen U dat Uw nieren swvk cyn en versterking omhiddell k noodig hebbeo Nu weet te waarom uitstel gevaar ijk is Koopt U direct een doosje DE WITT s Nier en BlaaapiUen Dne worder Imarlyke pilletjee worden roomame lyk breid voor Nieniebte en het succes IS te danken aaji het feit dat z niet eenvoudig door de mgewan den paaseeren maar recht door dringen tot de me ren en de blaas bet doode1 jke ver rift verwti deren J nieren verjterken en se in staat stejlen hun werk te verrichten Wees mat terre den met de gewone nier of ruc PÜnpillen omdat ge met west of üw meren wel ÏVIQ aangetajt U Butt indien V het wericeluk aa de Qieren hebt Aeds na 24 uur een al feheele verlich tmg constateeren omdat de DS WITT S Pillen direct werken en htt yergiftigde uur verw deren Indien Uw uriné na het gebruik nezer pillen een blauw of groen acht ge kleur aanneemt behoeft gu U n et OMgeruA te makwiL Hierdoor wordt aangekKAid dat een der be tanddeelen der Jollen hetwelk uitmuntende antisteptjBohe e gen M happen bezit lyn i rking ver cht DU kenmerk ondersïèeidt de I E WITT s PILLEN van all lJmJere merpiüen Het is tevens een be vijs voor U dat xe hun genesende kracht op de meren en de blaas uitoefenen Het mittóel ia beslist onschadelijk en tii engt bona altyd een volmaakte ga nez flg tot stand 2 1671 144 DE WITT S PILLEN DE WIIT Nier ra Bl jpiU a jun v ritrdtlbwr m dooien van ƒ 175 en in aoo n vin ƒ 2 76 wolk Ia t te veel voordeoliger zijn da r sil 214 maal aooveel bevatten ali de kleme Te Gouda bij ANTON COOPS Wo traat 29 MeJ S L VAN LOON ÏÏS M en uch tot da firma E C DE WI7T ft Co Den Haa N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORM □ ¥£ R OPGERICHT 1765 Ö27 Voedert nw Vee met 34 LUNZAADKOEKEN merk ster e w l L W W § Ml EEL merk STER m geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parijs 1900 Negen Oouden Medailles GOED UITGEVOEiD DRUIIWEKK levert vlug an tot bipijken prijs Drukkerij A BRINKIVIAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS ERA Ukmnm öi k mei Dm ii voldoefide bekend GEEFT ZLLPS BIJ REGEN NIET AF Wacht U voor waardelooze namaak Let op de 3 letters Adverteert in dit Blad SANGÜINOSE VimSiagyJiBSüiiiiiRmN KincIlllK niMr plni la iiHi r miHdil liij liloid imn lil i lUw z ikt iLimnii liipiiii Ili ofl gicii cimilolgki Mnen w rking Tweemaiil daug e n eetlepel u in de mepute gevallen voldoende Prijs par flacon ƒ 2 6 f fil 12 fl ƒ 21 fi AP k s n Drogialente büUUA 270Q 5C VAN DAM ft C0 De Riemerstraat 2c 4 Don Haar R V DE TIJDGEEST Trtkldng van 9S0 nummin lm ovintun nin Notaris P G MUUB Donderdag 17 Mei 1930 Pt a vaa I ISOO 1 65 I 1000 5951 i 4019 20934 t 200 956 12403 12768 15S22 I 100 105 ISOl 2229 7622 7993 10495 12459 14084 15807 17083 PrijtCD vao I 90 Wgcn gcU 1X2718 4329 6831 191112152 14875 ITOetiastt 8 28014868 38IHe2 65 1501Ü17JI3 HB7J 117 U 4730 47 UZI 12379 69 21 mÓ 91 29 485J me l 27 88 15234 4319 229 2910 9055 52 4612439 7I 49 3 303075 80 700010012 12921 91 17484 20I 2I 3013198 9176 6610100 44 15 J3U 17541 20112 880 78 9234 7198 I03B9 12683 32 HUI M m 91 5J2J 14651053512798 7917723 U 38 3367 33 7624 10666 I28 19 40 87 20235 92 3402 5489 7871 10808 I33AI 13006 80I20 I2 1000 3911 5522 8243 57 IJ4 6 19021 62 3 43 97 33 7010908 16 4317974 20 lU 1171 ge 70 8326 44 ld6S 16127183 2 31 86 3600 gots 85 66 82 92 ÏBiieO 1376 2 11817 8411 88 I374J 16210 18601 20 43 1480 70 38 8960 Ue 13916 16JI9 29J1824 1574 3718 5032 8614 11047 14040 V8 18716 4 1694 3825 42 641113014113 165111 61 2IU8 1747 57 6011 8732 68 142211660511805 JT 60 60 12 81 42 71 92 81 38 21001 187b 3972 6225 9016 11712 14475 16729 18942 9114009 6309 19 93I498lli034 88 1983 83 87 77 11858 87 42191 j 2196 916653 9124 12052 14708 4319203 4125 59 67 57 75 64 II Later alloebaar 90 2364 4888 7160 9192 11816 14229 16659 1 94 55 2544 4973 62 77 20 39 80 5 63 2613 77 73 87 24 641670519041 66 64 6 7286 89 32 79 14 96 162 2717 5 04 7317 0292 74 94 20 19I5I 65 67 46 22 9347 1191514305 33 67 94 96 66 38 74 22 18 3519217 2222835 75 529420 66 37 51 S 29 75 87 56 53 93 5516805 49 47 71 5106 7454 6412021 64 4 14 3 84 99 12 7506 81 7714402 90 97 2903 25 29 92 12116 W 7t M 321 79 41 49 38 U M 1518 26 93 49 61 9312349 146U4 II iSS 45300652 83 Oeoa 69 UTlliau 92 95 95 7617 19 21 1702 K 79 3108 5230 39 3412301 10 40 In 400 46 59 63 41 2 46 1714e 111143 2 47 5321 66 A l 49 16 88 IHM 510 50 25 75 6612900 77 17206 Jt 45544294832179 17 45 61 77 89 7724 89 n 8U 60 w 625 81 97 78 9812 7914733 II I9M 33 3247 5416 7854 9926 77 14801 17346 14 48 60 19 65 38 97 4 62 44 56 33115500 78 49 12612 O UI 60 30 9 88 70 42 31 17438 19 K 92 39 24 79171001912718 40 91 jl 95 78 60 40 27 97 61 I79II n 99 3414 9649 41 14 63 62 47 H 731 24 65 47 9012814 190£tl 4tl20O14 79 34 9712 8012 94 43 32 65 5 837 41 14 3010100 47 15112 I763Ü30IJ4 gee 00 51 6i 9712919 ji u a 50 70 60 76 10252 33 72 44 U 88 72 68 74 85 8317737 2 IJi 10113544 5801 94 10324 1300 J t h 18 3620 26 8I 7 30 94 14249 83 41 31 44 5923 36 31 72 ge go 1 69 SI 49 41 65 95 153281 893 53 76 3715 6054 45 I04Ü8 13122 94 I 916 51 87 36 99 54 81 28 1542 33 69 1102 93 61 8223 10537 39 41 82 77 15 3824 6106 2i ftl 65 54 96 90 21 40 6295 34 88 88 9i l OI2 94 36 0 6399 5j 10O29 13217 15507 28 6 1222 78 64 83l8 42 62 63 9 g8 1316 3949 6434 22 56 72 93 57 20314 1514 4025 54 74 63 75 15606 90 il 42 66 88 91 10614 83 6I8IM204II 1626 4141 6505 97 61 13309 63 29 44 27 4282 7 840511075 j3 76 37 20501 71 4344 31 1 96 99 91 87 33 82 88 40 31 11127 134 16 15T28U2I4 34 96 4400 49 36 4713535 36 16 1735 11 92 8506 7 50 52 l 91 44 43 6625 27 11215 55 71 3620635 5268342853 77 ge 76 85 79 73 68 29 57 97 15829 1 3 20759 94 81 6713 35 6613603 33 56 95 IB96 4914 54 71 m 80 47 51 20SI7 1904 67 6804 76 81 81 95 5i 23 7994 11 89 87 83689718 2031 95 35 8603 11314 94 1602018430 5 1 63 4803 45 47 97 77 48 S 65 35 46 B7ür 7313733 89 60 II 2100 65 55 3311436 4 16 43 79A9I9 51 4737 6921 34 47 861631218509 O 2249 39 30 64 86 13823 5318620 33 61 47 90 93 11501 jl 78 31 O 77 65 7028 88 lu 13 03 9518702 88 76 37 81 25 6U 9616441 2306 78 50 70 11648 69 65 32 10 92 78 74 58 85 72 51 14 4814 96 9030 59 14022 76 59 22 15 7124 6011700 39 1631118861 40 È 26 91 12 48 14157 91 62 45 58 59 31 94 89 16601 I8MI Vorlac li K Koad 19957 a 9l n i IS9 n 9C 19917 ni 18917 69 7 mi 6J73 AGENDA 11 Mei 1 Uur Gebouw Bouw anroataf lopziUhl OldlMaaikeoailniaala AnH rorf Bek eM vermeiaD wij fttêU tijlll inededeeiJu te mogen inlTlngna Hm var rli en eonsartn vanMduUJtklba OOI dace la nauw gaadé ta vir ElecMnha Dnktaitt A BBINDUM lOOM aOOIM BBHALTB ZOMEU FaBBTPAGKN INOBZONDIN MBDKDBCUNOaNl 1 4 nnla ƒ IJl Um mal mw tU Op 4t voatpBfflaa 60 hoogar dawoBo advartutltl aa iacaioadn m dadMlIaxaa bV oatitat tol latr fn aaardan pr a Qroota lattara aa rnodaa wfrdaa barakaad naar plaataialnt AdvartantUa kaaaaa wordaa Incaioadaa door tuaaekaaluMBat vaa aoHada I Agantaa Jalaran AdvartaaUabaraaux aa i Adoiliitotntla T M latart ML oan ooit KOU is e OeufMrat weer inge voerd i legen de lolen wonli kradhtitf opgetre teu m de omstreken van Muwk moet het 1 uotHCbe toger venuetigeiMt ventlagen lün In de oingoving van Vvuaa woreit swaar gevochten Naar uit Hetain oiw gemeld wordt ohruft 4 rawdA dat de l eniM aii ItUBiUiche regeerlngfm druk nota s wiuselci I hit ii een ovureenkonwt gttroften be 1 reffeiulc de aanknuopuig der diptomatle kt betrekkingen en ek hervatting vaN bet haodeUverkeer O de republikemsohe v redes reiotuti um den oorlogatoeataod met DuttscJuamI voor geüindigd te verklaren die zoowel het AmeriKaansche Huis van afgevaardig tien ais lie iienaat heett aangenomen beeft president Wilson sua veto uitguspnAeo Unmaklelluk is hu met geluke mum bc taaid De Senaatscoranüawe voor buiten landsche aangeltj t iuieelen heett Wii taa s voorstel om het mandaat over Aruienie te aanvaarden verworpen Zoowel in Noorwegeu aU m Zwedes iseen voorstel tot het toestaan van de nood e credleten voor het betalen van de bd drage in de olkeeten van den Vulkirnbend iiii het parlement aanhangig gemaakt Uit de toetiehting welke beaue regee ringeii op bedoeld wetsvoorstel geven biykt t dese regeeriDgen een sohriiven hebben ontvangen van den t ecretaris en r uü van den Volteiift ond J ïir h ric Di ummond gedateerd H Maart waai4 u herinnerd wordt aan de verpl cbtmg welke U leden van ien Bood ingeivolge art 6 van het Voikentwadsverdrag hebben om bu te dra K f in d mkiWten van dan Bo Mêa mM dat miuat iB en teÉrw vm 4 000 pond sterling Doe4ic zal itfn tot dekiklng van de uitgaven gedaan m het eerste boekjaar loopende tot UI Maart li j 0 en tevens voor bet verkrijgen van d feklen benoothgd voor de uitgavee ui den ud die zal verloopen voordat van een tweeik betaling sprake xal xljn Overe enkoniHtig art 6 van het Volken ondaverelrair dut bepaalt dnt de kotten door de verschillende leden van den Bond zullen wonlen gedragen m dezelfde ver houding als ebt het g val is m de Wer d rit unie worden dé leden van den Bond 7 klassen verdeeld Verschillende staten hebben huU eerste bijdragu reeds betaald n daar het Secretariaat dringend behoef te heeft aan meurwe inkomsten wor len de tndere Staten uitgenoodigld hun budnige ten spoedigste te storten Ingevolge het achruiven van den ecre tarls GMieraal vraafrt de Zweeil tchu re jeenng een crediet van 180000 de Noor che van ISO 000 kronen In Spanje zUn nieuwe onlusten voorge komen waarom in de geheele pravincie Gu puzcoa le staat van beleg is afgakon digei Volgens officieele berichten uit St S astlaan trokiken manifestanten naar het paleis vaa den burgertUken gouvenwur tiian de htt tot 7ijn pUeht lekoiU haar V u een luien vagebond te ontslaan zei Vferlc met e n koelen glimlach De ander slak zijn hand bijna smeekt ml uit terwijl door zijn poging tot Z Iflxheersihuig di aderen op zijn voor b lofd lik opzwoUöJi I as op riep liij üU da hoen en laat tiiij alteen Ik mag ju nicl afran Hthn dat wiel je je l ent otn lafaard een man lo tie sehimp u wiens biiKli II giboii len zijn Merle glunladile en een vrienide gliiiiH seh en iiU zijn oi gen Ik lien klaar ze l hij Ne m luiin laa tin tn v rlaat de plaats Wan iitt j gild noodig IkIH Dt iiiidire man huf zijn hand op 1 Kille 7ag dat die b Hfde als wn lila 1 en wees naar het l oscb Om t Ihw I verdwijn zei hij ik sta gteii oogmbilk meer vottr mljztlf in I I rd M rb draa di zub om meteen koel latbii 11 Ih woog zlrh naar het b H h Poeiit hij de boomen bereikt had hield hij stil m draalde zich oöi De twee keken elkalir een kort nogttnbllk aan toen wandeltlo zijn lordschap Mr Il r met eon glimlaeh vol koi i bt re kenden haat Lwillt was z M bluk als oen doti tl mi hal ledtr fiogenblik verwaïht dat nMitletdIgdi op rijn kwehluivel on tU n rmgtMi Zij had begn pen dat de Markies in den gre p van die kracht armen we rlo is zon zÜn geweest als en riet en haar hart klopte van vol doening toen de lange st hrule Hfj ur verdwenen was fie man die ui hter hleel wierp zich in hel gras eu verltoig zijn gelaat voor 11 oogttnbtik In xljn handen toen ruk le bij Z weg met epn onsUiimlg ge IhmU Hii hetfi to h gelijk lp zoi hijlol zijn bond ik bon ihmi l ed elde wi sn vugtbind m deed het Itestereen IimIi aan te iiMkg i Maar hij hef zijn III geqi p en koek rofa i i P otHf ing wtHinotxllgi tee jï rhrld maar lut iH itard dit allt s li vi riate n Kom i i laten wii gaan lllj irwlil rU i b In de rlclitli Min l laan I inillt waihtte tot hij Ml Iweiieii waM daalde de Irenlen van lil ttiriiH af in ging gevolg gevend iiin Hii lfitKi I ng Il andrang naar U it k waar bj door UtU was nan fits lilt n N iiiwi I jkH bivd zij deti l ooin bereikt td rij hiioidi cfit f tslap alhier ileh en zi b mkt irtnd sttind Ij HIj was e vin verst hrikt als zij welt maar bij nam zijn ht etl af Hlnmelde iets ier i rontse huldigftng riep zijn hl ud dl op liuilli was loegidoopini en lK rzig w IS vriuHlseliap Ie sluiten II slrnh rdi wi Plolstdin liieet hij Hlaai lil yi I lilt t 04 11 blos op lijn Ntoni mij niet kwalijk Is u een WttrOt vervelffd