Goudsche Courant, vrijdag 28 mei 1920

1 hoorlijk meekomen Dinsdag allon present aan het atutioo om 6 38 uur Do InHtrucleur J BOWffiK Tot len ambtenaar ter Mcretarle in deze gemeence i in de plaats van den heer J v Diuiat die benoemd I tot len ambte naar ter secretarie en xeiMente ontvanger van Harmelen en VeLdbul en benoemd de heer W H van Oordt thane M btenaar ter secretarie van e G iw wland LUCHTVAART Luchtvaartterreinen De Minister van Waterstaat heett do medewerking van Gedeputetu de tJtalou van do provineioö ingeroepen vpor iiot verkrijgen van gegevens betreffende provsoriBCho en detinitieve Uiclitvaanlerreinen welke in do provincie reeds aangelegd of nufi in aanleg Ijn In verband hiermede hebben Qedé Uteerdv Staten aaji de gemeenlebesturen medegedeeld dal do Minister inlichtingen verlangt omtrent de volgende punten 1 de Ixiütemuüng tijdelijk bijv voor wedstrijde of demonetratlea of definitief hetzij voor vcrkeeradoeiein den dan wol voor o en en uploidtngsterrein 2 don naam en do woonplaats van den eigenaar of den oxplottani do Ügigiuc OU de ttlmetiuifeai 4 de Boort grond en at dexe al dan niet gedraineerd ia 5 Het aantiU en I0 jp ootto van loodsen voor otwh rbrenging van vllog tuigen i Het ll klstlp van inrienting en vande be indiging dor bestetnniing als liichtviiartlerre n Keih rhinder Plantenvervoer per vliegtuig Üou planton worden por vliegtuig vervoerd Eon toestel van do Konlnkl Liichtvunrt Mtj van Nederland en Koloniën heeft imar aan hot N v d It wordt gemeld dezer dagen vow ie kweekersfirina H van Ouden ea Z on te Boskoop eon partij planten Aster KIta een spoedheateiring voor deze firma vervoerd Een laehtHchtp voor fto groote aart ÜHteron hebben te Rotne proofneniiugiui plnahü gehad met een besliuir biuir luehtsehlp van 0 000 kubieke metei inhoud dat jjpstemd is om eon vlueht naar Buenos Ayres to ondernfmien In plaats van een schuitje is het kichtftchip voorzien van oen gulen in alliunlnliun waarin plaats Is ooi 1 K personen en voorzien van alle hedendaagsch comfort Ilbl v Antw HAASTRECHT In verband met he4 ToM Eomm van pokkengvvallen in de otncevt ff mn deze gemeente hebben B en W bea oten op a s Dinsdag 1 Juni vu de sdddags 1 IH uur voor een ieder gelt it t h6 d te geven tot koBteloQM inentinx Daarvoor zat Dr H ickeftb irg zitting houden m een der tokalea n de Gemeentesebeo 1 OUDKWATBa Het bestuur der OudeiVaterMhe Burgerwacht heeft besloten deel te nemen aan de Nationale SchietwedatrÖd voor Burgerwachten Op 8 en 10 Juni a B sollen plaatselüke wedatryden In de mangS klaase worden gehouden Op de voordracht voor oikierwUzer aan ue Openbare SduK zün lenlubrt Ie U K van Duivenvoonde te dQhir eiiingen 2e J L van Dyk te Graauiw Se H van Gelder te Veendam Een boerenknecht uit het naburige Willeskop heeft den manufacturier H S alhier opgelicht Voor een heereneostuum en 3 paar kousen De politie die de goederen m beslag heeft genomen heeft procei verbaal opgemaakt STOLWUK Gestaagd voor diploma Stenografltj aan de Pontschool te G iuda mej £ Aartsen alhier De kermia te Stolnvük behoort weer tot het verleden Evenals andere iaren kunnen we er aan toevoegen dat zïj weer zonder mcit ten is afgeLoopen Het StolwÜkach publiek verstaat de kunst zün feestvreugde niet te verstoren door vechtpartyen of anderszins doch deze dagen door te brengen met dansen ena Büna was de vreuffde verstoord doordat in het café van Verdoold een begin van brand ontstond deze werd echter met emmers water gebluscht We willen even in herinnering biengen dat we dezer dagen hier een jubifan hebben gehad en wel de carousselhouder T Both die gedurende 25 jaren tot vermaak van kleinen en grooten met zün carouasel Stolwyk heeft bezocht Ter herdenking van dezen dag zal behoudens goeokeunng van den Burgemeester de2e carousselhouder Donderdagmiddag zyn caroussel een paar uur gratis o pensteilen voor de kinderm s avonds hoopt hij nog eentge uren te draaien voor de grooten We wenschen de jubilanssen veel geluk Met het oog op het voortcomen van pokken in naburige gemeenten zal op 2 Juni a e n m 2 uur In de Ie Oponb Lagere School en op 5 Juni njm 2 uur n de 2e Openb School Beiersche gelegenheid bestaan tot inen ten en heriiwiiten POST EN VERKEER Spoorwegverbinding met het Noorden Up de vragen van den heer Vaa Kol lid rier Eerste Kamer in zake de verbiiJinig van L eilwardKin met andere hoaddpluutnen van het laiKl zoowel wat betreft het materieel door de spoorwügmaatschappuen gebruikt op als van de dienstregeling geldende voor die lijnen beeft de Munster van Waterstaat geantwoord Volgens de dienatregeliovf d r poor wegen welke op 1 Juli in werking zal treden zullen de verbmdingen mei Leeuwarden uitgebreid worden Op de lyn l euwarden Meppe zal het aantal treinen op 14 wonlen gebracht waarvun de sneltreinen van vier op zes 1 wee paar van tieze tremen zullen doorgaande rytujgcn Leeuwarden Kotter dam v v vervoeren Op de liJ9 Leeuwarden Stavoren stygt Jiet aantal tremen eveneens tot 14 waarvan de sneltreinen van drie op zes Op de lün Ijeeuwardon Groningen wordt het aantal sneltreinen van twee op vier gebracht Het verkeer van Zuid Limburg met Holland IS grooter dan het verkeer van Knealand met Holland en eischt dus meur leisgelegenheid Intusseben zal het aantal sneltreinen van en naar Maastricht 10 dat op de beide lijnen Leeuwarden Meppel Htaivoren te zajnen 12 bedraden Het bgt in het voornemen om de sneltreinen op de lynen Leeuwanlen Meppel en Enkihuiaen Amatenlam van meer mo em materieel te vooralen MAKKTHEIIICHTEN BOSKOOP Coöperatieve verceniging De Bos koopsche Veiling Er weitlen de volgende pryzen besteed Pyrebhum per bos i 40 et rhododeonron per tak hi 4 et lupinen per bos 6 26 et campanula per boa 15 25 et pioenen per bos 18 70 et rozen per boa 20 ö6 et id per tak 7 14 et apirea m pot per tuk 25 30 et acers m pot per stuk 34 40 et papaver per boü lU 27 et anjers per boa 21 et lygris p r bos 10 et asters per bos 2 et seringen per hos van 15 stuks 36 et detptnnium per bos 20 cent Aardbeien per 5 ons 36 48 et groenten postelein per ICG 17 et kropala per 100 krop 50 et Burin per KjG 6 et radys per boa 2 et LAWP EN ZEEMACHT Een legerorder inzake schieten op ontvluchtende arrestanten Teneinde eeaerzyda het ontvluchten van arrestanten tegen te gaan en anderzyds bet verloren gaan van menschenlevens bij het beletten van pogingen tot ontvluchting zooveel mogelyk te voorkomen heeft de minister van Oorlog het volgende bepaald Slechts in de uiterste noodzakelijkheid mag tegen ontvluchtende arrestanten van een vuurwapen worden gebruik gemaakt Tevoren dienen alle voorzongsmag regelen te worden genomen die een ontvluchting kunnen voorkomen Daartoe moet in de eerste plaats gerekend worden het luchten van irrestanten binnen goed afgesloten ruimten Zoo noodig indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten by bet luchten van arrestanten handboeien gebezigd worden Deze voorzorgsmaatregelen zullen min of meer streng worden toegepa st naarmate van den peraoon van den arrestant en van de zwaarte van de overtreding of het inisdryf waarvoor hy zich in arrest bevindt In geval van zelfverdediging zal het vuurwapen ook zonder sommatie onmiddellijk aangewend mogen worden Bestaande consignes moeten voor zoover noodig in overeenstemming met deze legerorder gebracht wonlen Mail verzending Een mail naar 0 I per iKawl vertr a tUottenlam Laatste busbchting aan t hoofdpostkantoor in Rottenlam 28 Mei 12 jur s av voor aangeteekend 8 uur s av Demail neemt enkel Uiiefpost mede voor geheel Ooatlndie behalve Atjeh duniatra iOostkuBt Palembang Riouw Banka en eWesterafdeelmg van Borneo SCHBKPTAARTHBtlCïmN STDOMV MIJ NElUOlÜ ANi Prinses ludana thuisroifi arrlv L 2 Mei te Singapore KON NKI 8TB MU I tanao vertrok Jti Mei van Havre naar Bordeaux Pluterpe van Amsterl nni naar Marocco passeerde 2ti Mei iMingencss Helena arriveerde 21 Mcl van Amhlctdani te Kotterdaai Siitiirniis van de Flata Kivler naat Viiistenlam vertrok 26 Mei van Madera KON KOIX T T OYD Oeiria ihuisreis verirok 2 Mei v Hio Janeiro ROTTKHDAMSCHE LIJOYV lacatra arriveerde 24 Mei van Melbourne te Svdney HOM ANP AMBKIKA LI IN Beiikelsdijk arriveerde 2 Mei van Rotterdam te Charle ton önskk1 Raadloo ze die nst Vredesaanbod aan Sovjet Riuland BERLUN 28 Mei De Dutoclie pers maakt onder vooitbehood melding vsn een vretiewanbod der Poolsobe refreirlmr aan Sovjet Rusland De Poolsche nrfmster vÉn Buitenlandacbe Zakoi Patek zoo dadelUh nm de bezetting vad Klef verkftaanl hebben bereid te zün tot onderhandelingen met Rusland dooh het Russische tegenoffensief aan de Beraeina maakte dit onmogelt SPORT Veretiiiging De Goudsche Padvinderi Bij gunstig weer Zondag oefening nubij de Bleisjwijksche meren in verceniging met de jongens van GroenWit en met behulp van de roeiboot I u ie8 om t uur v m afmarflch en aan het Zuidelijk gcileelte der meren zoo noodig op ons wachten Bij twijfelachtig weer vour het vertrek even b i de firma v d Post kijken of de oefening mogelijk por telefoon werd iifgelast De jongens zullen dien dag irtM Ifiter thuiK zijn Het meevoeren n rijwioleu is geoorloofd mits ook gezorgd wovdt dot de voetgangers h om tentfroepliifr vao den jfduvemeur te aaoiien 7 Btuitten op eea piMquct Rcnaftrmen l e meniffte jouwde d Ksodarmen uit die yuur tod Er werd van weerikantcn ireBcftioten Sen nuuiiftfltuntt w nl K dood drie ffewUrmcB en ziiven manifestantan £ w ar frekw4tat BUITKNLANDSCH NIEUWS DUmOHLAlfS ï ntploffin 9 ItidonH oen college GiBtermorgen om negen uur heelt In liet chetuiflche laboratorium te Munster oen ernstig ongeluk plant gehad Profwaanr Scheok deed voor oea gehoor van driehonderd etadenten een aroof mot een explosiemiddel De inIioud va een groote ijeeren patroon ontplofte on stak den brand in een hoeveelheid springstof die in gewone gevallen zeer langzaam onihrandt In een oogenblik scheen de gohoorzual in een slagvt d veranderd da r h mooBte aanwezigen ook do nletge kwetsten in zwijm vielen Professor Schojik kwam er met oen lirht kwetsuur aan den linkerann af Onmiddflfljk ontbood men medische hulp lio det shichtofferR noodverbanden aanlegde Totaal zijn zes stiwlenten gedood en 20 andere voor het meorendeel oriwtiggpwond GRIEKENLAND Koning Alexander gehuwd f o PtrlJHche correspondent van de Tinies heeft ontdekt dat de koning vnn Griekenland in November van hel vorige jaar getrouwd 1h mot een Atheonsfh meisje juffrouw Manos be Itoorende tot een van de iiKtste ge laijhten in ürlekonland Haar vader is in Griekerdand wel l okend als mlliialr en IwkkyMide een eervolle poel aan het Hof Juffrouw Manos gchijnt als kind een spoelmakkortjo van prins Alexander geweest te zijn on koning KonRtantijn die wel nooit aan de mogelljkhoid gedacht schijnt te hebben dat z jn tweede zoon hem zou opvolgen heeft zich niet togen de jongdige idylle verzet Vervolgen kwam het aftreden van koning Konslan ijn en koning Alexander had nu het vooruitzich zieh te buigen voor Je reilcnen van staat eti van zijn jeugdliefde af te zien Echter bedankte hij er voor dit groote offer Ie brengen en htj hoeft waarschijnlijk gevonden dat de koning der Hellenon aan ftijn soöverelniteit niet te kort zou doen drror eon dochter te huwen uit een van de fierste geslachten van Griekenland Tn November is het huwelijk voor den archlmandriet overeenkomstig do lamlt gewoonte in het huis van de bruid gesloten liet is echter nog niet ingeschre en voor den metropoliet van Athene wat gelijk staal met het burgerlijk huwolijk in West Europa Na haar huwelijk heeft juffrouw Manof haar intrek genonx n in het koninklijk paleis te Athene maar er werd zoo gekletst en gelasterd dat de jonge vrouw met haar moeder en zusje naar Parijs vertrok Daar ontwijkt zij nu voor een poos het wreede licht dat minnaars van koninklijken bloede bcf ehljnt en heeft er thans met haar man die op t oogenblik eveneens te Parijs vertoeft oen gelukkige vacantie BINNENLAND De 45 uriKe werkweek Het Volk verneemt dat er eeft sprake van e dat de 45 uri e werkweek art 24 der nieuiwe Arf eidswet op 1 Juli zal wonien ingevoerd Het werktijdenbesluit wordt behandeld in de ne en cormmisaiea door den Hojcen itaa i van den Arbeid irtKesteld Daarna moet in diezelfde commiaeies noj hut KusttUdenbesluit worden behandeld Wanneer al die commissies ereed u n komt er eerst een soort van advies aan den Hoofren Raad en die stelt dan een advies aan den minister op Sommi e van deze commiBsies hebben besloten eerst no de werkgevers te hoeren voorzoover Jiun bedryffitak niét verte enwooordj td i N aar aanleiding hiervan meldt het Ned Corr Bureau het volltende Uit de beste bron vernemen wij dat een tberieht in Het Volk als zou de 4j urijLG anbeidfiweek nJet vóór Januari l 21 worde ingevoerd wellicht zelfs niet vóór Apnl van dat jaar volkomen uit de lucht is gegrepen Zonder dat men een bepaalden Jatum itan noemen waarop de reffeliwr van de Art eidewet ten aanzien van de fabrieken en werkplaatsen in werkinjc zal kunnen treden kan met stelliRheld worden verzekerd dat dit betrekkielUk spoedig en zeker nog in den loo p van dit iaar het geval zal ayn Reeds heeft de Hoojre Raad van Art eid advies uitgebracht over liet ontwerp arbekiebesluit terwül t ontwerp werkHiden bcsluit bü dit colleg e in behandeling 18 en de 0TCri e desbetreffende olgemeene maatreffelen van bestuur weike departement voor den arbeid zün of wonden ontworpen eveneens met den meeeten apoed wonden onderzocht naar e y oy den Hoogen Raad van Anbeid intownen De subcommissies van den Hoogen Raad verfraderen biertoe dagelöJta Daar deze aigemeene maatre elen van bestuur jn de practljk van de rrootete bcteekenifl zullen zü n spreekt het intuaachen vanzelf dat de ernst van het onderzoek daarvan aan den spoed niet mag wonlen opgeofferd Ook de Raad van State at ten slotte de aigemeene maatregelen van bestuur nauwgezet hebben na te raan alvorens deze uilen kunnen wonlen uitffevaar ligvi Doch dit neemt niet we r dat zH stellig Dog dit Jaar in werkinsr zullen kunnen treden Chr HbtoriMlie Unie Ondor voorzllternchap van Mr Dr Hchokking werd gisteren en vandaag in hotel i i iurope in Utrecht de fllgenieeno Tergaderlftg gehoudon van de C hr Hlaiorisehe Uni IHi do financieele mededeelfngen bleek dat van 68 leden f 17 850 was ingekomen C p het stamkapitaal word i Na een ge hoaproklngen werd besloten dat de plaatselijke kiesvereeniging jaarlijks voor olk lid 20 cent lietaalt aan het hoofdbestuur 10 cent aan de K amorkringverecniging en b cont aan do Statenkringvereenlging Bepaald werd dat het dagelijksch lioRtuur voortaan uit 7 leden zal bestaan Daarna werden de gewi izigde statuten varftgealeld Tol leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeren jhr mr De Geer en mr Van Veen terwijl in do vacaturo mr Zubli gekozen werd de hoer H W Tilanus uit Den Haag Itij de rondvraag drong baron Röell tilt Den Hnng aan op een ernstige beharnloiing van hel wcermnclilavraagstuk De voorzitter zoido dal het hoofdbestuur zal overwogen bo Unie door een roinniiHsie in deze te doen voorlichten De heer Jonk nil Leiden gaf in overweging een lamlelijk propagandabureau te stichten vooral ook Ier Ijestrijding van hot werken der sor dein jeugdorganisaiie TWEBDE KAMER Verg van 21 Me i Vervolg ï r e n s w ii z i g i n g Delft De heer Kuiper tr k achtle het billijk dal de bewoners er te annoxoeren gedoelton mqde de losten dragen van het behoor der stad waartoe zij feitelijk reeds l ehooren De heer Kolkman r k meende dal reeds veel vroeger tol anowiatie ninosl zijn ov gegaan Alle kloine geiiieenlen nloeten op den duur door de aaiij frenzonde groote gemeenten wordej opgeslokt anders ontslaan belachelijke toestanden als thans té Delft bestaan M n R II y H d e B e e r o n b r o n c k betoogde dat annexatie in het belang is van Delft maar ook van de buitengemeenten en dat annexatie van klei ie gemeenten in overeenstemming is hict do bdgjnsolen der Gemeentewet Het am dement van de commisflie van rapporteurs om ambtenaren der feeannoxeerde gemeenten die hunne betrekking verliezen en 1 Januari 1921 biider zijn dan 0 jaar wachtgeld tot het bedrag dor jaarwedde lo geven tot l it de penfiioeiileeftijd zal zijn bereikt Wurdt aangenomen met 32 tegen 21 Htcmmen Hot ontwerp werd aangeno6ien zonder hoofdelijke slcmndng Leoningsfonds Bij ie bcgrooling van hot leonings nds verdedigde de lieer T e e n s t r n fv d eori niolie betreffende het vervallen van de opeenten op den suiker ijieeijnfl De heer v Tempel w d steunde de motif Minister De Vriew ontraadde de motie De suiker accijns opcenlen moe ten meehelpen lof delging der orinihscbulden zoohmg niet is besloten tot aflossing in W jaar in pUats van 22 i r De Rtenimiiig ziil heden plnaln liebben Het w o werd z h s aangenomen Vordodigingsbelasting Hot wetsontwerp tot verlenging vjin den termijn waarvoor do Verdedigingf belasfiihgen wer leii geheven tot V YM werd zonder hernadslaging of sleniini ng aangenomen De hoer v Zadelhof s d heeft bezwaar legen een aangevraagd buitengewoon oorlogscrodiel van bijna W inillioeri Hij drong non 0 verhooging der soldijen of wederinvoering vnn vrij vervoer bij verlof Besloten werd het wetsontwerp en de volgende ontwerpen der agenda te l eliandplen na afdoening van het ontwerp Dager Onderwijswet De vergadering werd verdaagd tol Vrij lag I niir EERSTE KAMER Vergadering van 27 Mei Vervolg De heer Polak s d bepleitte affrok voor premiebetaling voor weduwen wenon Ileezonpensioen voor kleine pensioenen De heer v Wassenaar Van tïi w ij e k r k wil het verschil UPsehen fndisehe on Nederlandaehe pensioenen behonden Minister De V r i e s zeide overtiiigd e zijn zeer billijk te zijn met de 40 verhooging Voor de penwioenen van gemoenteambtonaron kan het Rijk zich niet aanflprakeÜjk stellen De Minister deelde nog mee dn de uitkeering zeer spoedig na aannendng der we zal kunnen volgen Hot ontwerp werd z h st aangenomen evenals lal van kleine ontwerpen De Kajnor ging hinrïfii tot nader order nfleen Salaris en Looorfgelingen voor het Öemeentepersoneel Htt Rapport der Rutdtoominls jB II De beataaadt en de voftrgeatf dte niiuwe regellnx In een gedetailleerd overticht wordt een beeld gegmtn van de aalarisreRelingen SDoala die t ns voor de ambtenaren m gemeentedienst gelden t renover die welke nu door de Commissie worden voorjrestcld De verschillende takken van di ti t zyn hier afzonderlijk vermeld Wu laten leze bijzonder ovei zichtelijke staatje s die duidelijk doen zien weike jfpoote sprongen de Commissie gemewid heeft hier en naar te moeten doen hier volgen Oen ente Secretarle Hoofdcommies thans f 2650 ƒ 3000 voorstel 3300 3800 Hoofdcommiesredacteur biuis ƒ 2660 ƒ 3000 voorstel ƒ 2600 ƒ 3600 Ie Commiea thans f 2050 ƒ 2500 voorotel ƒ 2700 ƒ 3200 2 Commies tlians ƒ 1500 ƒ 1800 voorstel f 2100 ƒ 2fi00 Adjuct oommjes voorstel f 1500 ƒ 2000 diploma Gemeentebei angen ƒ 150 per Jaar Klerk thans ƒ 700 f 1100 voorstel ƒ 700 ƒ 12U0 Geaneeatebode thans 1360 ƒ 1560 voorstel ƒ 1500 ƒ 2000 benevens ƒ 300 per jaar wachtgeld als marktmeester ConcierRe thans f 1350 ƒ 1650 voorstel ƒ IBOO ƒ 2000 vrüe woning v Jur en ücht vrÖ materiaal schoonhouden en groote ischoonmaak Bode be schrüver Gem belaatmjfen thans f 1350 ƒ 1650 voorstel f 1500 f 2000 Assistentbode voorstel ƒ 500 ƒ 750 Bevotkinjrsagcnt thans ƒ 250 voorstel ƒ 260 Kantoor GepeenteOntvanKcr Commies thans ƒ 2050 f 2500 voorstel ƒ 2700 ƒ 3200 Klerk than f 700 f 1100 voorstel ƒ 700 ƒ 1200 Indien de klerk vóór zijn 2lste jaar één der diploma s van de Ne i Ver voor Gemeentebelangen verkrij ït ontvangt hy daarvoor per jaar f 150 Beiïikt hy den leeftijd van 21 jaar en is hU in het bezit van het diploma clan Mordt hij automatisch bevoixLerd tot len klerk Bezit hÜ het diploma by aanalelling dan wordt hy benoemti tot len k erk Gemeente Archift Archivaris thans f 700 voorstel onjfpw inclusief ƒ 200 per wn toelajte Custos thans ƒ 16Ü plus ƒ 61 vertK oedinc schoonhouden enz voorstel ƒ 250 plus f 100 voor inem Ambtsjaren van den Bursr Stand thans ƒ 400 voorstel onjrew Indien waarogenomen by ander em betrekking wordt 60 f imïehouden De minderheid stelt voor het salaria van den archivaris te brerwen op f 1000 Gemeentewerken Gemeente Bouwmeester tJiaos J 3000 ƒ 4000 met vrye woninjf voorstel ƒ 5000 ƒ 6O00 BoEkihouder opzjc hter thans j 1500 voorstel ƒ 2100 2600 Opziohterleekenaar thans ƒ 1600 f 1900 voorstel ƒ 2700 ƒ 3200 Opgemerkt zy hierby dat de me rder heid derC muiiissie van meeninj is dat de jreachatte waanle van het jfenot van vrye woning ei van de door den gemoenle bouwmeefiter te genieten wedde dient te worden afgetrokken De gemeente istelt een wonm voor dezen ambtenaar disponibel Evenwel kan met gezegil worden dat het belaag van den dienst eischt dat deze wouinsr beschikbaar zij Gemeentelijke LichtfAhrieken Directeur thaHs f 3760 f 4750 met vrye woninK voorstel ƒ 6000 ƒ 6000 AdjunctDirecEeur thans ƒ 3300 ƒ 3000 voorstel 4200 4700 Opzichter Gaafabnek thans ƒ 1950 ƒ 2450 voorstel f 2700 f 200 Opzichter Centrale thans ƒ 1950 f 2450 voorstel f 2700 f 3200 Boekhouder Üians ƒ 1950 ƒ 2550 vooretel f 2700 3200 AdjunctBoekhouder voorstel ƒ 2100 ƒ 2600 Ie Klerk thans f 1200 f 1600 voorstel ƒ 1500 f 2000 Klei k thans f 600 ƒ 1000 voorstel ƒ 70O f 1200 Laborant voorstel ƒ 1500 ƒ 2000 Meteropnemergeldophaler thans ƒ 1000 ƒ 1600 voorstel ƒ 1750 Lantaamoipstekers thans f 6 f 10 per week voorstel 50 roep I werkiitden Ten opzichte van de vriJe wonins enz van den Directeur geldt dezelfde opmerking als die ten opzichte van den Gemeen teBouwmeester flremaakt De Kcchatte huurwaarde client in minderine ti komen van het jrenoten salaris Gemeentelijke Reinif inesdleni4t Directeur enz thans f 2350 f ilOO met vrye Woning voorstel f 4200 f 4700 Opzichter enz thans f 1400 f 1800 vooiatel ƒ 2100 ƒ 2600 Adjuct Opzichttr tiians ƒ 1080 voorstel als jfroep V werklieden Ten opizichte van de tot dusverre jrenoten vrye woning enz van den Directc ur geldt hetjreen hiervoren ten opzicht Vün den GemeenteBouwmeester en Directeur der Lichtfabrieken is oiwremerkt Tevens acht de Commissie in de saiarinsen verdisconteerd de tot dusverre irenoten beloonityr als Directeur en Opzichter van den OntHtmettinpsdienst Bouw en WoninRtoezlcht Inapecteur enz thans f 2400 f 2800 voorstel ƒ 4200 ƒ 4700 Opzichter thans ƒ 1600 ƒ 1900 voorstel f 270O f 3200 Concierge thans ƒ 442 met vrye woninj voorstel f 500 met vriJe woninjr Geweaen wordt op hefcjpeen hiervoren is gezegd omtrent de bübetrekkinjren tot dusverre aan den inspecteur opR edrajfen en de byvoeginjïen aan aijn titel De concienge reniete om de hiervoren ten opzichte van den concierjre van het Haadhuis medejcedeelde redenen vrye woninff enz Havendienst Havenmeester enz thans f 1400 f 1600 met vröe woning enz voorstel f 2700 ƒ 3200 met vrjje woninp enz Gaarder kaaien liggelden thans ƒ 1150 voorste f 1500 f 2000 Brugwachters Turfmarkt thans ƒ 100 p j voorstel ongewijzijrd Nieuwehaven thans ƒ 50 p j voorstel ongewijzigd Nonnenwater thana ƒ 66 p voorstel ongewyaigd P C Bothstraat thans f 26 p j voorstel vervalt Nieuwehaven thans ƒ 100 p j voorstel vervalt Haam thans ƒ 66 p j voorstel ongewijzigd Itaam thans ƒ 60 p j voorstel ongewy zirfd Pr Hendrikstraat iJians ƒ 104 p j voorstel vervalt Gouwe tluins ƒ 12 per week voorstel ala groep I werkUedea Kamemelksloot thans ƒ 10 per week voorstel 50 r groep 1 Werklieden ISluiswachter Moordreohtsche Verlaat enz thans f 624 per jaar benevens vrye woning voorstel 76 groep I werklioüen Ibenevena vrije woning Wat hiervoren betreffemde de funcüe van den Inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht ia medflKedeeld in veiiwnd met zij Q bjj betrekking eldt ook voor dezen amd tenaar De belooning die de BluJswaohtai van het Moordrechtsche Verlaat tot dosverrs ontving voor de bediening van de brug by de Prins Hendrikstraat zal thans in het nieuwe salaris begrepen zyn Vrye won ng blyft bestaan Opgemeiikt zjj hieilby dat de brugwachtevs van de Gouwe voor wie wordt vooi Kcsteld hen ats volle werklietien te beschouwen in verband met hunne thans no f uitgeoefende nevenarbeid een nadere ven ekening voor te weinig ontvangen loon dienen te ontvangen De sluis en brugwachterh hebben momenteel nog een langere werkweek dan 45 uur ifeleidcUik dient dus naar vermindering te wonten gesitreefd De be doehng van de Commissie is evenwel dat zy in hunne groep het ïoon genieten berekend naar de normale werkweek van 45 uur al oo f 28 35 De Muziekschool Directeur thans ƒ 3750 ƒ 4650 2 leeraarsfuncties 2 maal ƒ 1500 plus bel Directeurschap ƒ 750 ƒ 1660 voorstel f 4750 ƒ 5660 2 maal ƒ 2000 plus ƒ 750 ƒ 1660 Maximum aantal lesurem per week 30 meerdere ƒ 1 50 Leeraren thans ƒ 1500 ƒ 2100 voorstel ƒ 2000 f 2600 Per uur thans ƒ 1 Concierge tJhans ƒ 800 ƒ 1100 met vrije woning vuur en licht voorstel ƒ 1200 met vrije woning vuur en licht Ten opzichte van den concierge zy wat betreft zün vrye woning enz verwezen naar den concierge van het raadhuis Bank van Leening De Commissie stelt voor lo den Directeur der Bank van Leening op te nemen in groeip II der ambtenart n Tegenwoordige bezoldiging f 1400 benevens vrye woning voorstel f 2100 f2600 2o ien pandbewaarder te beloonen met een jaarlüksche wedde van f 1250 thans i 728 Het genot van vrüe woning van den Directeur zal dienen te worden geschat en kome in mindering van zi jne bezoldiging Ge meen te A pot h eek Apotheker thans ƒ 2000 ƒ2200 voorstel ƒ 3300 ƒ 3800 vrye woning Assiötente thanfi ƒ 1000 voorstel ƒ 1200 Bediende thans ƒ 936 voorstel laagste groep werklieden De apotheker geniete boven zijn salaris vrije woning enz Zyn functie brengt in het belang van den dien st mede dat hy moet wonen in het gebouw waarin de apotheek is gevestigd Ten opzichte van den bediende in de apotheek stelt de Commissie den Raad voor deze te bezoldigen naar het loon in de laagste groep werklie ien evenwel onder verplichting lat de tegenwoordige functionari s zijne bij betrekkingen opgeeft Keuringsdiensten Ie Keurmeester Vee en Vleesch thans ƒ 1700 voorstel ongewijzigd 2e idem teven j bolast met het keuren van visch thans ƒ 1550 voorstel ƒ 1500 ƒ 2000 Keurmee ster van waren thans ƒ 1118 ƒ 1326 voorstel ƒ 1500 2000 De belooning van den len Keurmeester acht de Commissie voldoende Deze ambtenaar is niet in vollen dienst Wat betreft en Directeur van den Keuringsdienst van aren is deze niet gemeente ambtenaar De gemeente heeft met den heer Grondel een contract inzake het doen van keuringen van waren In hupverre bet noodig is dat dit contract hetwelk 1 Januari 192 expireert en waaromtreit voor 1 Juli a s eene beslissing moet worden fvenomon moet worden herzien dan wel in verband met de in werking treding der Warenwet moet worden opgezegd is niet ter beoordeeling der Commissie l e Gemeen te Poli tie Commissaris than s 3500 ƒ 4400 voorstel ƒ 4500 ƒ5000 Inspecteur thans ƒ 2500 ƒ 2900 voorste ƒ 3300 ƒ3800 Onder Inspecteur than ƒ 2100 ƒ 2300 voorstel ƒ 2300 ƒ 2800 vrije kleeding Hoofdagentrechercheur thans ƒ 34 ƒ 36 voorstel ƒ 40 f44 vrye kleeding Hoofdagent thans ƒ 32 ƒ 34 voorstel ƒ 36 ƒ40 vrye kleeding Agenten thans Ie ƒ 28 ƒ30 2e kl f24 ƒ 26 Het voorstel inzake den Commissaris vanPolitie wordt geacht de strekking te hebben dat de Raad by de betrokken autoriteiten voonstellen doet ten einde het salarisvan dezen functionaris op het aangej evenbe irag tiepaald te zien De klerk worde indien hy het inspecteurs liploma bezit aangesteld als ie klerk Verkrüfït hij het tijdens zyn in functie zyn dan worde hy automati sch tot Ie klerk bevordcnl In het salaris wordt behalve voor df politiemannen die in het genot van vrye kleedins of van een toelage daarvoor zyn geacht piles verdi sconteerd te zyn ook vrye geneeskundige hulp enz In dit verband kan dus het salarLs van den poiitiedokter vervallen Ren wachtgeld zal dan moeten worden toegekend Geneeskundige dienst De Commissie stelt voor de salaris sen van de ambtenaren by dezen dienst werkzaam en thans geregeld ongewyüigd te laten behalve dat van den Directeur en den opzichter van en by lien Ontsmettingsdienst welke haars inziens kunnen vervallen Met de leiding van dezen dienst toch is belast de Directeur van den Reinigingsdienst en overeenkomstig het door de Commissie aangenomen principe is by de berekening van Iftt voor dezen ambtenaar voorKesteldo salaris rekening gehouden met het be nst zyn van de leiding van den hier besproken tak van gemeentedienst Betjteffénde den opzichter zy hetzelfde opgemerkt De Commissie stelt voor de extra dienst die de werklieden ontsmetters verrichten te beloonoD mei oen vaat bedrag per Jaar fc nevens de gewone verhooging ƒ 0 10 van het uurloon die zy bü hot verrichten van ontsmettingen ontvangen Ten opzichte van den Schoolarts wil de commissie nog een afwwhtende houding aannemen en voorloopig het salaris ong wljzigd laten Wyziging van het salaria der vroedvrouwen acht de commiaaie in verband met het weinig aantal gratig verlowingen die worden verricht in 1919 26 niet nootbakelUk Slot volgt 423e STAATSLOTKKU 5c kl Trekking van Vrijdag 28 Mei ƒ 50 000 no 19909 ƒ 1000 noB 7200 11212 12069 ƒ 400 nos 16492 18694 ƒ 200 roB 3457 4360 5115 5750 6159 11090 12975 ƒ 100 noa 38 2456 3799 6319 6i9s 8397 S823 15263 18052 18985 19O84 20652 21516 I rjjzen van ƒ 70 271 276 531 602 736 761 842 862 882 IOI6 1071 1138 1146 1487 1622 1649 1623 189B 1987 2123 2134 2305 2359 2432 2523 2526 2709 2756 2778 2949 3096 3161 3183 3245 3340 643 3603 3666 3986 4044 4064 4121 4148 4369 4382 4409 4454 4470 4687 77 5081 5127 6358 5380 5643 5592 6672 6718 6132 6147 6436 6630 65S7 6616 6C8I 6844 6866 8902 690 © 7226 733ft 7417 7489 7539 7643 7766 7802 7965 8143 8252 8348 8349 8420 3445 8448 8649 8660 8734 8780 8784 8795 8917 9023 9026 9157 9279 9324 9477 9533 656 9753 9866 9909 9930 9978 9999 10047 10216 10665 10580 10628 10758 10828 10906 11164 11301 11389 11421 11447 1166 11730 12222 12223 12380 J2404 12450 12467 12473 12486 12556 12669 12753 13246 13410 13432 J3548 13659 13696 13714 13715 18782 13816 13944 13976 14127 14207 14480 14618 14680 14602 14676 14682 14692 14780 14837 15163 15249 15305 15367 15390 15580 15586 15671 16761 15813 16924 16968 16016 16069 16249 16392 16517 16715 16844 16855 17182 17143 17199 17227 17290 17371 17399 17440 17529 17533 17682 17606 17692 17762 17909 17929 17958 17993 17997 18056 18078 18240 18336 18394 18398 18730 18864 18911 1896818980 19235 19323 19328 19371 19381 1939T 19404 19456 19512 19523 19721 19795 19876 19910 20198 20272 20321 20369 20429 20448 20450 20567 20698 20887 20995 21088 21089 21098 21128 21126 21684 21744 21829 21888 21969 22048 22092 22104 22145 22271 22525 22604 22626 22651 22672 22685 22873 22921 Nieten 13 21 22 60 103 108 138 147 156 210 242252 25 1 282 331 362 383 439 440 461 6Ö1 603 515 562 564 656 737 743 747 778 8101117 1226 1255 1307 1326 1328 1375 13981412 1431 1444 1471 1502 1568 1586 16491784 1791 1811 1843 1849 1856 1869 20062015 2029 2091 2118 2185 2200 2206 22082249 2255 2280 2325 2350 2362 2386 23912403 2437 2442 2465 2590 2610 2627 26342701 2723 2769 2850 2867 2869 2915 29412993 3043 3064 3137 3158 3206 3208 32113224 3226 3228 3268 3378 3404 3440 34873604 3525 3665 3661 3595 3624 3631 37168731 3768 3815 3816 3892 3935 3977 40774205 4402 4418 4444 4611 4568 4598 46264660 4667 4782 4826 4841 4865 4871 50755128 5166 5174 5291 6338 5341 5381 64085427 5428 6611 5616 5632 5646 55648 56956696 6717 6752 5784 5792 5834 5894 59006028 61 13 6197 6266 6381 6408 6525 65616572 6586 6626 6695 6720 6725 6747 67656901 6905 6913 6941 7053 7ll5 7119 71567167 7191 7252 7255 7267 7268 7269 72737295 7316 7368 7375 7376 7470 K08 76837732 7769 7819 7821 7863 7882 7898 79107913 T934 7945 8042 8089 8136 8220 82558258 S270 8285 8317 8339 8369 8395 84228428 8454 8607 86I6 8681 8701 8707 87828786 88 1 8842 8865 8869 8895 8962 89648976 9018 9046 9073 9089 9276 9329 93409448 9464 9467 9460 9463 9634 9667 97699788 9821 9826 9836 9920 9934 9987 1000010017 10026 10027 10129 10155 10157 1016410384 10190 10256 10315 10345 10374 1039610432 10482 10494 10654 10685 10739 1074610778 10864 10912 10944 10980 10986 1108711088 UUO 11134 11181 11204 11231 1124611326 11338 11395 11464 11539 11550 1166011669 11690 11779 11804 11857 11882 1190311913 12004 12049 12088 12093 12120 1216012161 12162 12176 12212 12218 12246 1227912290 12322 12348 12355 12394 12434 1243612463 12478 12516 12546 12574 12681 1263012766 12776 12802 12866 12880 12902 129091 3018 13047 13141 13143 13183 13198 1320713227 13284 13296 13302 13325 18383 1839613401 l 402 13404 13445 13459 13646 1355513568 13638 13641 13648 13688 13709 1372213755 13762 13764 13780 13890 13910 1392614006 140X1 14042 14122 14140 14U7 UlQi 14219 14287 14244 14247 14263 14311 14 S63 14366 14376 14380 14467 14478 14579 1458214584 14592 14720 14737 14792 14795 1481114832 14845 14906 14922 14926 14928 16006 I6Ü17 15032 15047 15067 15106 15113 1614315176 15238 15271 15297 15379 15463 1547615499 15504 15508 15525 15691 15616 1564215696 if780 15788 15826 15846 15853 1688616893 15904 15943 15938 15960 16975 1602316050 16128 16146 16191 16201 16233 1625916308 16330 16419 16423 16457 16627 1663416713 10745 16786 16822 16869 16938 1695017033 17047 17051 17064 17154 17190 1720217209 17246 17303 17355 17357 17382 1738917398 17421 17428 17445 17476 17484 1749717498 17504 17528 17585 17636 17646 1766017703 17718 17728 17742 17773 17911 1793517971 18031 18076 18095 18141 18207 1822018241 18254 18268 18304 18309 18420 18426 IH435 1J 480 18497 18504 18519 18524 1859018618 18640 18696 18712 18765 18775 1878718863 18897 18954 19047 19049 19058 1909919109 19112 19135 19148 19161 19178 1926919278 19313 19317 19350 19426 19469 1948319538 19657 19559 19660 19580 19600 1964619666 19G75 19693 19694 19763 19797 1980619819 19848 19855 19867 19877 19937 1996920010 2C035 20056 20192 20236 20293 2030420309 20340 20380 20386 20398 20457 2047520481 20506 20610 20621 20566 20566 Ï0618 20683 20696 20796 20822 20864 20871 0880 20899 20923 20962 21041 21094 21142 2116121168 21202 21215 21274 21330 21382 2141721421 21436 21445 21496 215 4 21629 2154321549 21566 21537 21669 21613 21632 2166621658 21724 21768 21769 21822 21922 2199322024 22084 22096 22098 22119 221S4 2222322254 22352 22362 22440 22443 22506 2261022558 22562 22563 22610 22743 22757 2276522768 23783 22807 22901 22922 22944 22951 22955 Vorige lijst no 80 moet ziJn 89 h h GEMKNGMI BKRICHTBN Patei abt brandweerlieden Te Vlodrop Limburg brak door onbekende oorza ak eeu hevige brand uit in lie tegenover het station golegon boHhcbcn Het vuur werd aangewakkerd ïoor een sterken wind en breiddo zicli in korten tijd over meerdere hectaren it Ongetwijfeld zouden hon ierilen hectaren prachtige dennenhoflHchen verloren zijn gegaan ware het niet dat men een nabij elegen klooster had gealarmeerd waaruit onmiddellijk 12 patora 60 studenten en een aantal broeders naar het tooneel van don strijd trokken difl er na eenigo uren van harden en onvormoeldeiii arbeid In lunchten slagen liet vuur meester te worden Bn alzoo verdere uitbreiding w fiten te voorkomen Onweer Men meldt uit Zwolle aanhetHbId Tijdens wn hevig onweer sloeg de liUk 4m in de tor m van de Si Michafelskerk de blikaemafleider word vernield op verschillende plaatwn wof len leiöft a eslftgen hot aan den lor u bevestigde vangnet voor draadh o e telegfaf o werd vernield De telefoontoestellen vnn de meeRto nhonnf s werken niet meer h t telefoon verkeer is grootendeelH stopgezet Nog op vier andere plaatsen sloeg de hitkfiem in waarbij slechts geringe srhnde werd aangericht Deor den blikaem gedood Do InndlKiuwer J Peters te Twello werd gistermorgen overvatlen door een plotseHng opkomende donderbui door deit hliknom getroffen en was omniddelljk een lijk Smokkelen Uit Zuid LinKburg schrijft men aan Ie K R CA Bij don hoogoreg markenkoers neemt liel sniükkolon van Nederland naar Diiitschland weer hand over hand toe Vooral lovensniiddolen in het bijzondei boter vet en koloniale waren worden de laatste dagen in groote hoeveelheden over de Duitsche grens gebrachl lil de laatste dagen hebl en de winkeiiers in levensmiddelen het weer druk als in den smokkelbloeilijd van twee jiuir geleden liet smokjcelen is ihaijs zooveel gemakkelijker dnn voorheen Ook San de Belgiscli Nederiandflchc grens t ert de smokkelhandel weer woIg Tonover en andere alcoholhoudende drankeri gaan bij honderden liters fniudnleu de grens over De smokkehmrs kome nït Belgiö terug met rlin8ncn en klewlingfitidtken die in Nederland annmerkel jk duurder zijn dan in BelgiÖ Hiit de jenever in groote hoeveelhc len voor uilvoer wordt opgekocht blijkt uit het feil dat in sommige grensgc iHceiiten fle Liter ongeveer 80 et dm ir lier i Wf diiii het overige deel vnn liet Verbrand Oiidpr Relde i gisteri n de arl ei er j woning van 1 lïor gedeeltelijk afgehriind Ren tweejarig iongetjei Is in de vlanmien omgekomen Actie vsn het apoorwe rper on el in verband mot de afwi izeiHlie i escinkking var de directie op de persoiieclverzoeken in zake verhoogiiig vnn den be iaaiiden bijslag liehberi de hoofdbcsluren van de Nedcrhindsche Vereeniginig B A N S en Neulrn Bond reeds gisterenmiddag tolegva f sch een onderhoud aangevraagd niet den Minister en tevens besloten de VwcHiie in den Loonraad Ier sprake tfi brengeiii en icr zake binnenkort niet lit l personeel gemeenschappelijk ovyr letf te plogien Pai emood In Hongarije is de papieniood zoo groot dat de dagblatlen te Boedapest sinds 11 Mei nog slechts in vier bl id iüliMi uitkomen Voor lirie wek m kan iiirn nog toekomen Met begin Jniii zal en de meeste dagl laden zoo ni el idle moeten slaken Op een drooggelegde kermis lH n siiagavoiid t was kennis Ie Krommenie en nog wel een drooggelegde ontstond een geweldige vechtpartij van dronken lieden met de politie en marechnnssee die vnn salie en revolver moesten gebruik mal pn Er wordeni gevoelige klappen uitgcrlephl Sonder pas Twp heoi f uit Arnhem die Zonflüi Oen fietstiK htje maakten gerankti n bfi Pranenhurg over de Nederl l uitficiie grens Toen werden zij door fle Belg sche liezettlng aangehouden en t Vefeld in arrest gos eld Pogingen in hunne vrijlating te bewerken zijn bd heden vriiHUelooR gebleven TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste atanb 7 i9 0 Ie Tlernösand Ij iagste Htand 7 57 6 te Thorshavn verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Znldelijiie tot estelijke wind gedeeltelijk bewolkt i MiVankelijk weinig of jgeen regen iide temperatuur i BTADSNIBUWS GOUI A 28 Mei 1020 Afirek p jaarwedèftn hooNen vkn holon wegenH genot van vrüe fronlnx B en W stellen den Baad voor in te tr kken zyn bealuit d d 19 December 1919 N 1122 en behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie ZuidH dland de huurwaarde van de ambtuwoniogen io gebruik by de Hooifdeu van de c iDlen voor gewoon lager onderwijg noe 1 en 4 de Ie en 2e Üuivierseholen voor Meisjes es de Ie Burgeraohool vosr Jongeas vast t stellen op een bedrag van 00 per jaar zullende deze nadere regieüng blijkens Artikel X 2e Ud van de av rgangjft epattngen der Wet van 14 Juli 19lp Staatcft lad no 493 eacht woixien 1 Januari 1919 te zjja ingegaan WeJieiykacbe toelage lan de weduwe van wijleti den werkman J Breeduk B en W adviseeren op het adres van Maria ItiJ weduwe van J Breedyk wonende 4e Kade no 15 albier hoxidende verzoek haar een welKlyikBcbe veldellike toelage te verleenen ten einde in haar onderhotid te kunnen voorzien joinstif te bebchikken op grond van bülökfaeldaoverwegingen i stellen den Raad voor aan de Weduwe J Breedijk Rip een wekely ksche toelage van f 3 toe te kennen Personeel wiaaeling by de Potit Er heeft binnenkort een heele wis elin van pertjoneel plaats aan het postkantoor alhier Met ingang van 1 Juni a 3 worden verplaatst de commiezen titulair P C de Mol naar Rotterdam Postkantoor en A Gelderblom als reserve naar de inspectie den Haag voorts worden verplaatst met ingang van 1 Juli a a de commies titulair L Barreveld naar Amsterdam Postkantoor de adjunct commies J A Broer naar Rotterdam spoorwegpostkantoor no 2 en de ad junctcommies mej R Besier naar Amsterdam Postkantoor De door deze overplaatsing openvallende pifatsen zullen worden bezet door v f kantooliiedienden van de opleidingseurBU i ieQ te Rotterdam en den Haag die met 1 Juni a s in functie worden gesteld Het Hoofdbestuur der Posterijen zal wel zyn reden hebben voor een dergelijke overplaatsing in t groot de bezetting der plaatsen met goedkoopere krachten duidt deze reeds aan Of daarmede nu ook de dienst niet wordt geschaad 13 een vraag die naar het schynt niet Is gesteld Het ligt toch voor de hand dat wanneer aan een klein personeel vijf krachten worden onttrokken die vervangen worden door anderen die zich nog moeten inwerken het belang van den dieinst daarmede niet wordt gediend In een particulier bedryf komt een derjrelyke verwisseling van personeel zeker nimmer VQor tenzij er zeer dringende redenen daarvoor zijn Maar de Po st ia een staatsbedryf Dat is heel wat anders iubileuiq De koster van de Jiemonatrantsche kerk ie heer G Boot viert 15 Juni zün veerUigjang jubileum Het zal den piichtsRetfouwen grijsaard Boot is reeds bijna 88 jaar oud zeker met aan belanjCAtellmjï ontbreken ter gelegenheid van dit zeldzaam voorkomend ifouden feest Concours Op ihet te Hendrik Ido Ambacht met de Pinksteitlagen Behouden conooun behaalde le Mannenzangvcreenigittg Gouda s Mannenkoor onder leidinw van den lirecteur A H Tegel een 2en prya Examen PontHt lioid Bij Ie door de Pontschoul te Leiden Utrecht en Gouda irehouden examens zyn ffoslaagd Voor Kantoor stenofrisaf lAO letter jrepen per mmuut de dames P M Via er M Slordiau H O van Alpheu O W Wildenburg E G Heyfcoop H tie Mooy P riaseleger E A Bakk M C Nebbeling J Klflnkhamer S de Jon allen te Utrecht Mej J II A Broers te Voordchoten de aoies G V d Steen K Boot f Rietveld te Gouda Mfj E J AarUei te Stolwyk ue heer Th CVt d Maat te GouJa en ie heeren J Dammen J H de Brouwer W J B Wimmers H H Kulhleaneiei Joh v Gooi Louis V Gooi te Utiecht Voor Kantoor Stenograaf lOO lettergrepen per minuut de heer E J B Neuweniiui te Gouda Voor Nederiandeche Handelscorresnondentie ie heer J H v d Hooft tf Gouda Voor Fransche Taal A Mej L v Erkel te Moordreaht Voor Machineschryven de dames G v d ateen A C Voe X Kooyman M de Waal I A Bomhof te Gouda Mej h v Erkel te Moordrecht en de heeri n J H V d Hooft en C hr van Mourik BERGAMBACHT Tot leeraar in de Enifelsche taai aan de zeevaartaclioo Willem Barentsz te er sohellmg 13 benoeimd de beer J T P Ka kman hoofd eener school albier Door I dykgraaf en hoogiheemraden van den Krimpenerwaard ia aan den beer C J Boon alhier opgedraigen het oaderhoud van den Lekdyk met dykverhoog ng voor f 10 000 De prys van de volle melk raat steeds m de hoogte Met ingang van gisteren hebben de melk boeren den prijs weder 4net 1 c nt verhoogd en gebracht op 15 cent per liter Als dat zoo door blijft gaan zullen we weoer spoedig den wlnterprüs moeten betalen Zondag hoopt voor de uitgetredcnen uit de Ned Herv Gemeente alhier op te treden ds WoudwÖk uit Hilversum BOSKOOP Bij beschikking van den Minister van Landbouw is mrt ingiiuf van den datum waarop hij zijn betrekking zal aanvaarden tot 1 Januari 192 benaemd tot tuinmanconciërge aan d lAndbouwhoogeschool te Wagejtinges de wwr J HtwthMMr alhier LithauMh KuMiKhc overetnkDJMt BEHLUN 2a Mei VoUwiB bericht uit Lildiauen zün van 12 tot 16 Mei te Kowno ondertiandelmgen gevoerd tuiKbui fjrevaardigdon uit Lithauen en Muitkou waarna Uthauen de verpllohtinir op cich h ft jrenomen b voortdurende aanvalltn op M WHna en Grodno tegen het teruffke rendc Pootmdie leger te opereeren Hiertegenover neemt Rusland de verplichting op zich WilA en Grodno aan i thasea af te dragen en ziin troepwn teeamcn met Ijthauer tegen Ooet PnUsea te laten oprukken voor t gtfval het Memalgcbled nie vril wHUg aan Litouwen afktast FraMcfa Belffieelie overeenlWMMt PARUS 28 Mei I e erate roinwUr a Luxemburg Renner die eeni e darren te Par ia vertoeft heeft een oidertioutl gehad met veracheddene leden der Frauche regeering DeBe hebben hem 00 de hoogte gabraoht van de vojideriMTen verkrege bU de economische onderhandel inxen tuieeben Frankrijk en Belffiê onderhandelingen die iipoedig zullen worden gevidgid door een militaire overeeiUcoènst De entente tueachflp de kabinetten van Parijs en Urutael over de spoorwaffen wanmnm men de motllykheden niet ontkent kan m unncipe orden beschouwd te worden geveeiLgd op de volgende basis De twee lijnen die naar de BeUi cbe grena loepen zullen worden geptaataf onde Belgiscbe administrafaieVe controle De twee lynen in de nchting der Franeche grens zullea geplaatst wonlen onder over wegend administraitve controle van Frenkryk Maar deze rvereenkomst houdt natuurlijk geen enkele aanalftg op de bestaande rechten van het Uroot iertogdoin L uxemburg in De toeitwd vM DéééÜMlL PARIJS 28 Mei Aaag i a ftmaodheidstoestand van den president der Franfxhe republiek bü voortduring bevredigend it hebben de doktores het nutteloos Ktoordeeld na hun v niibe o ric ten u btiB op te aitellen Benry Bok deaux PARIJS 28 Mei Henry de RAirnier heeft gisteren op de Acadéinüe fran aiw ontvangen den romancder Henry Bor eim die een lofrede uitepnrii wer zÜa i oofyfn ger Jules Ie Mattre Henry Bordeanx dJe den gebeelen OtV iCg heeft meegemaakt als kapitein nat name hl VM dun had tot peter maarschalk Joffre De koning van Griekenland on talrijke generaals woonden de plechtighedd bü De werken van Henry Bondeaux worden ook in ons land veel gelcoen BÜ i tl auteur o b van La peur de virre L uiKrar en fuite etc Red O Crt LAATflTK BERICHTEN TWEEDE KAMER Ziting van heden De motieTwenatra betreffende de afbchaffiag der opcenten op de suikeracoüni wordt verworpen met 44 teicen 30 stem Aan de onie ia de LaRcr Onu rwü iif $ ik anenderaeaM ï Skmtüm Vê dbom v l tot vrijateitinx van hst examen in het verptiohte vak handenarbeid voor hulponderwtjawreafen bü Hot onderwyzerst ltamen wordt aanjieiiomea met 39 tegcQ 37 stemmen Het BmeadnuentOaaMiidorp i it van leeraren aan kweekscholen t bezit der middelbare acte B te vonderen wordt gonomen met 44 tegen iO stemman Het amendement van deoacUea aijgevaardigde om tot toelatang tot de kwr Mcholen te vorderm eindexamen H H S met 6 jarige curnUK lyceum af gyn nanlum onit vorwerpen met M tegen 22 itMn Bim Het amendement Ossendorp d om de lioelage voor ailspirant onderwÜifn te verhoo gen tot f 1 K 0 wondt verworpM jnet Qo tegen 26 stemmen Ket amendunent Oaseadorp ad betreffende de verdichte rlükaleerwheieik bU de kwefkariwlm wordt venporpea OmI 40 tegen 36 temmen llesloien wordt dat de inturpellatleSchaper mL over de Invpetinjt vaa iea tlchturendag op Dimdog zal wonleil ffikouden Daanta wordt veortgiagium m 49 WHamteling der Lacer OndarwUawei De tlandcl rereen tbir Naar We vernemen tal aan de alreme ne vierga ienng van oandeelboudern van de HandelavertWigJng te Amsterdam in Jfal a te nouden voorgesteld wordBJLh t duidend over iyi9 te behalen op 50 A cd uit te gevdU 2 d J OO0 aanUeelen tot jM i imira Op rekening van bovenbedoeld dividend werd r eilH per 1 0 t 1919 en 2 Jan lfl 0 teilienmale 10 ftls hiteHm dlvida d V taalbatr gesteld ValMhe bankbiljetten Tl Arnhem heeft de politie een Belg ngcorrestcenl die opgaf genaamd te lUn Ledewljk Charles PJiilip Plankart verdsdit van t uitgeven en in voorraad hebben van valeehe biljetten van ƒ 26 Hy had getracht bij een cigarenhandeUar een valsch btljct uit te geven doch deze had de valflchhehj ontdekt en de politie gewaarsehvwd IB s tnans kleeding vond men een gtoot aantal oogim schUnliJk valsehe biljettm die k aaide Vi Brussel gevonden te hebben Vootiitterachap der vioet a iai Ha fet het voorzitterschap van de aangekondigde interdepartementale vlootocw inisbie waarin de ministers van martaa koloniën oorlog en financiën sullen zijn vertegenwoordigd zal naar verluidt worden belast de kapitein ter zee A T Goossen van den marineataf en van de afdeellng dafensie van het departement van mariaa Kolendietributic niet afgewhart Uit de beate bron wordt ventomea dat het zeer onwaarschtjnlijk is dat sooali één der bladen meldde vermoedeiyV het volgend jaar tot inperking der rijkskoleodistributie zou kuanMi worden overgegaan Van afMchaffing der r ksbemoeJing met de huis brandvoorziening kan g ea sprake sijn zoolang de fabriekskolen nog duurder s n dan de hutsbramikolen Voorshands wijst ïïleta op een verdwijnen van dit pryBVcrachil binnen afzienbaren tijd Aan den wenach van industrieelen om den prijs van ten hui brand en de industriekolen te ffaliseerea kan de regeering niet voldoen