Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1920

5 m f p j R h vf H j tif 80 TOINfifflND Wilt gij Uw tuinen belangrijk verfraaien besteld dan ons praclitio Tüiflorind Ook voorhanden 2795 40 Grlndzand Zand en Schelpen JOU DESSING j Co KANTOOR I OOSTHAVEN 26 GOUDA i C CISIIN ID Assonmtiéii 2841 T l foon Hó m Vraag tarieven voor ZIEKTE VERZEKERING IZAK VAN DANTZIG Makelaar WIJDSTRAAT m Teleph 473 20 GOUDA Belast aelch met aan en verkoop van hulzen De Patisserie JODERNE A SAMUEL Wijdstraat 7 Telef 267 bericht hiermede dat alle onze bekende 2896 40 Banketsoorten en Desserts van af heden steeds versch in de IJSKASTEN voorradig zijn N B Neemt proef me t onze Aardbeiengebakjes P Vraagt Uwen Winkelier uitsluitend Delftscli Plantenvet DELFIA Volkoffltn zuiver voadztam en gen kk l k vartetrbiir keukanvai f 0 90 per tablet van I2 K G netto HanddiinirkNOFInwipen Ltt btt Bs iponnrd OLIEFABRIEKEN CALVÉ DELFT J te DELFT a o i Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding Firma VERMIJ en BiJL GOUDA MEUWE HAVEN 53 56 Tal Intare 419 Stalling an Remise VEST Tal Intare 570 éÉl H TIMMERMANS Firma H A DIESTELHORSr llMtr Biljart n Mtubtlfibrlak LEIWCa 17 TtltfMH 1 8 tOUOA I IV£R fi h Dorlas Thee Alom v rkrllabaap o as as sa sa o cmnt per ons Oranje Pecco Gruisthee 3a cont por ons Porlas Koffie r iï V J AdvoPtoopt in cUI Mml Tijdelijke Prijsvermindering Junker Ruh Gastoestellen en Fornuizen welke nog steeds in het verbruik de zuinigste zijn en aanbevolen worden door de H H Gas Directeuren als de beste ERVEN M M VAN LOON ïïïl i ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR Oirecti MN J VOORZAAT en A VAN STAVEREN Accountant Uflr ren M O Bo khou en UTRECHT DRIFT U Telefoon 36S2 193S BiikaStoar t Baud L HUTTEN Waslh Mi 70 14 llll C v x RP£N Tèrrazzowerk Gouda J C Fickweiler s KOFFIE en THEE is de beste Neemt eens proef laiiiefleDiliiw6i45MSt 2905 50 liiiii l SIIIIES GOUDA H006STRAAT 7 Talaf 423 TRICOT eo NETONDER ONDERfiOEDEREN Goudsclie Hy lo TTanspoFlfloilefBeiiiiDi Voor het sluiten van contracten en het vervoeren van Goederen zoowel binnen als buiten de stad wende menzich tot onderstaande adressen hih A BLOEMEN Kattensingel 74 Telefoon 539 J HULLEMAN Lange Tiendeweg 5 Telefoon 350 PONTSCHOOL Westhaven 51 GOUDA 1 lunl a s vangen de Zomercursussen aan in MACHINESCHRMVEN Duur IVi maand I lanen par waak Xaatan f 12 60 OPLBIDINO TOT DIPLOMA Kanlooroplaiding en Handelsopleiding AMM f BMlX 2878 Aanmelding vóór 1 Juni a s 0 i ÜÜ Ce ruM tmtUn toven Electro Teclijiiscli Biireao J F W TVIi Lange Tiendeweg 24 Telefoon 32B 2074 31 Aanleg van Lioht en Kpaohtinslallatiaa Electromötoren van I4 tot 6 P K uit voorraad leverbaar HET OOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER BEHANO BEDDENWERK is Groene wireg 73a Iste klas DIVANS f SS Vraagt pr js voor Salon Huis an Slaapkamap Aineublainanlen en alle soorten Olubfauteuils Levert SPRINOMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMATRASSEN tegen den uitersten pr s Vraagt de stalen oollootie BEHAMQSELPAPiEREI vanaf 35 cent tot in Ae fijnste tJessins Levert alle soorten GordHnen Rol Vltrage en Overgordijnen Teven REPARATIE INRICHTINO I82S I Aanbeveleatl T DEKKER Üm COIINT ZATKRDAGa 29 MEI MJO Tweede Blad iiilarifl m Loonregdiugea Toor het UemeeDtepersoneel Htt Rapport der Raatfioommlssii VcrKkUlende Antbteaaren Concierge Arti Legi thans ƒ OU voor fl el ƒ law vrye woiung vuur en licht ld üymnasiura tnana ƒ boU ƒ lldu voorstal ƒ Mi Ai vrye woning vuur en licht ld Hw tBUcurwu th ns ƒ öOU vouratel ƒ Ai ld AmOiKhtsavoöüachooi thans öbO vooistel ƒ ji U KlokketUHt tiuins ƒ 4DU voorstel ƒ 4öU OpwmdernersCeller thans 6l U voocBtel ƒ uOU ijlraimakera thans ƒ 10 p week vooi tel 60 Vc groep werklieden vrije woning vuur en lieht ii wemmeester thans yixt w gedurende ÜU weken voorstel U e hieronuer Underwuzer Huisvlytschool thans zuü voorstel aOO lol oinichte van het geni van vrfje woning enz rordt verwezen naar het i du hwrvoren op emerkte ten opuchte van den concierge van het Kaadhuis Ue jaarwedden of beloomngen van de verdere niet genoemde gemeente ambtenaren gaven de commiasie geen aanleiding tot nadere beschouwingen in zake hunne bezoldigingen en kunnen h i dan ook ongewyilgd blyven Marktmeesters De meerderheid der Commiasie is ven meeaing dat de tegenwoordige marktmcester der jaar en weekmarkte Weil zoude kunnen worden geateld op wachtgeld i e overige marktmeerters en waagmeester zouden In loondienst kunnen worden overgenomen Zq acht het niet noodzakelijk dat deze functionarissen een percentagewyze belooBing over het door hen te ontvangen marktgeld genieten hoewel zy zich tegen toekenning van een zeer klein percentage boven hun gewone loon niet zal verzetten Zy geeft den Haad verder in overweging Burgemeester en Wethouders te verzoeken hieromtrent nadere uitgewerkte voorstellen aan den Kaad te willen doen toekomen Zwemmeester De Ccmuniasie acht het gewenscht de positie van den Zwemmeester die gedurende pl m 20 weken per jaar als zoodanig fungeert en verder de werkzaamheden van magaz nknecht aan de Lichtfabrieken verricht aldua te wyzigen De zwemmeester worde een vaste aanstelling als magflzynmeester by de Lichtfabrieken verstrekt Het werklieden reglement verzet zich niet hiertegen ook de Directeur van het bedrijf heeft tegen zjjne vaste uanfltellipg en de hierna volgende regeliUg geene bezwaren Gadurende h t 2rwem seiBO n worde aan den nagmsynkneebt mb vwloi verleend Zyne bezoldiging ware dan te regelen overeenkomstig groep III der werklieden tarwyi hy dan ala zwemmeester in het genot treedt van de daaraan verbonden emolumenten In deze laatste inkomat vindt hy dan een compensatie voor meerdere arbeidsprestatie GtHieeskundigen van Itcraoit Ziekenhuis De geneeaheeren verbonden aan het Van ItersonZiekenhuis werden door de Commisale eveneens gehoord De jaarwedden van deze functionarissen zyn in 1919 vastgesteld voor den geneesheer directeur op ƒ 4500 voor Uen chirurg op ƒ 3600 Door geen van beide gemeente ambtenaren wordt geklaagd over de oavoldoendheid van het tegenwoordige salaris wel werd aangetoond dat de salarieermg van de ge neeaheeren lir cteur van ziekenhuizen in an e overeenkomstige gemeenten en de bezoldiging van geneesMndigen in andere functies belangryk afwijkt van de in deze gemeente genoten bezoldigingen De Goudsche salarieering kan dus te laag worden genoemd Ontkend werd niet dat de gelegenheid aan de geneeskundigen gelaten door eigen praktijk hunne totaal inkomsten vry belantgryk te verhoogen een belangrijke factor vormt bij de bepaling van Als Geneeaheernlirecteur van het krankzinnigengesticht Voorirarg te Vught ƒ 4500 ƒ 5600 plus vrije woning Geneesheer directeur van het GemeenteZiekenhuis te Apeldoorn ƒ 5800 plus ƒ 600 woning uur Beider geneesheeren is toegestaan consultatieve praktijk uit te oefenen De commissie laat aan den Raad over of verhooging der salarissen gewenscht is VoorateUcA van de minderheid in de Commiiisie De minderheid in de Commissie de heer A J Usaeistyn vertegenwoordiger der Liberale raadsfractie deed de volgende voorstellen die afwijken van die door de meerderheid zün genomen Werklieden Ten opzichte dezer categorie van gemeentelijk personeel stelt de minderheid zooals reeds hiervoren werd opgemerkt voor de uurloonen in de groepen ï II III en IV te bepalen op respectievelijk 60 64 68 en 72 cent alzoo S cent beneden het door de meerderheid voorgestelde uurloon In gro V kan zij met een uurloon van 80 cent Ambt uren De minderheid kan zich niet vereenigen met het door de meerderheid ingenomen standpunt inzake vrije woning en en aftrek wegene het hebben van bijbetrekkingen zy wensdit het gnot van vrije woning niet in sommise gevtdi vefdtaconteerd te lim in het salwris en acht d vermindering VM de jaarwedden met een gewijze som van de inkomsten uit bijbeti jcingen die door de ambtenaien in emeentetöd wor 1 waargeiiBmeii nlef aanbevelenswaar BeaeUiciBg der grepen Zü meent dat eene bezoldiging voor groep VI der andttenaren met ƒ 4500ƒ6600 ƒ voldoende ia daar zij op de Jaarwedden van de dMrin opgenomen ambtenaren geen aftrek wegens het genot van viije woning wensoht te zien toegepast PlaalHèng In de groepen Zij stelt verder voor a den adjunct boekhouder bij de Lichtfabrieken te plaatsen in groep meerderheidgroep li b de l Directeur van de Bank van Leening en den Opzichter bij den Reinigingsdienst eveneens in groep I meerderheidgroep II c den Havenmeester in groep II meerderheid in groep III d den Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst en den Inspecteur van hetBouwen Wonlngtoeiicht in groep IV meerJerheid groep V j e de voorgestelde salarieering van de leeraren der muziekschool zoodanig te wyzigen dat een der periodieke verhoogingenad ƒ 100 vervalt en het nalaris alzoo te bepalen op ƒ 2000 ƒ2500 meerderheidƒ2000 ƒ2600 f het salaris van don archivaris te verhoogen tot ƒ 1000 meerderheid ƒ 700 Tusschen groepen Zoo noodig in verband met de bezoldiging van de sub d genoemde ambtenaren een tusachengroep fn te voegen IVa welke te bezoldigen zoude zijn met ƒ 3900 ƒ 4400 M rktmeesters en wi riging in de titulatuur van den Inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht den Directeur van den GemeentelUken Reinigingsdienst en den Havenmeester De minderheid kan zich met de voorgeBbeldc wijzigingen niet vereenigen en wenscht den bestaanden toestand te zien gehandhaafd Kostenberekening De Commissie ia van oordeel dat zy den Raad eenig overzicht moet geven van de financieele gevolgen der door haar gedane voors llen Voor iederen tak van dienst zijn de meer benoodigde b6 iragen afzonderlijk vermeld Secretarie ƒ 12952 Ontvangkantoor 1060 Gemeente archief 139 Gemeentewerken 21373 Lichtfabrieken 42234 Reiniging sdienst 17291 Bouw en Woningtoezicht 3258 Havendienst 10600 Muziekschool 7688 Bank van Leening 1722 Apotheek 2238 Keuringsdiensten 1228 Politie 19790 Geneeskundige dienst Verschillende ambtenaren 929 Geneeskundigen v Iterson Zieken huis Totaal ƒ 142492 Af ten laste der exploitatie Lichtfanriek n ƒ 42234 Voor f onot van vrye woning Dir c jr Lichtfab M rB 5üO Dir Bw k vai l frniiiig ƒ I Jcm H wmtester ƒ BOOj Dir Reinigingsdienst ƒ 300 Totaal ƒ 1500 50 k bybetrekkingen Insp Bouw en Woningtoezicht secr Huurcomm ƒ 250 Havenmeester gaarder prov rechten ƒ 300 Totaal ƒ 560 Vervullen bclooningen Opperbrandmeester ƒ 400 Leider Ontsmettingsd ƒ 300 Opz Ontamettingsdienst ƒ 100 Gaarder piecario ƒ 100 Secretaris commissip Werklooah verzekering ƒ 400 Ophaler schoolgeld ƒ 100 Totaal ƒ 1400 Totaal wat in mindering wordt gebracht ƒ 3450 De totaal kosten ten laste der gemeentebegrooting komende tengevolge van de voorstellen van de meerderhei l der Commissie alzoo ƒ 96808 De voorstellen der minderheid geven devolgende bezuinigingen Gemeentewerken ƒ 2612 Reinigingsdienst 4028 Bouw en Woningtoezicht 900 i Havendienst 1759 Muziekschool 400 Bank van Leening 600 Gemeente Lichtfabrieken 3862 Verschillende Ambtenaren 70 ƒ 14231 Af ten laste der exploitatie Lichtfabrieken ƒ 3862 Waarde vrije woning Gemeente Bouwmeester ƒ 500 Directeur Lichtfabrieken ƒ 500 Direct Reinigingsdienst ƒ 300 Dir Bank van Uening ƒ 200 Totaal ƒ 1600 AftrBk voor bijbetrekkingen Havenmeester ƒ 300 Insp Bouw en Woningtoezicht ƒ 250 de hierboven genoemde belooningen van ambtenaren die de meerderheid der commissie in het salaris verdisconteerd acht ƒ 1400 Totaal wat in mindering komt ƒ 1950 Zuiver bedrag der bezuiniging ƒ 6910 De totaal kosten ten laste der gemeentebegroeting komende volgens de voorstellen der minderheid alzoo ƒ 89889 De kosten van het verleenen van premievrije pensioenen zullen bedragen hoogstens ongeveer ƒ 15000 zoodat de begrooting 1920 met een totaal bedrag van plus min ƒ 112 000 dient te worden verhoogd waarmede rekening zal moeten werden gehouden bij de vaststelling van het kohier van den hoofdelijken omslag voor dat dienstjaar N Bi Deze kosten berekening moet uiteraard als zeer globaal worden opgevat doch de Commissie geeft de verzekering dat bij ev itueele aanneming harer voorstellen de gegeven eindcijfexs ze r zeker niet noemenswaardig zullen worden overschreden KUN8T De muzikate leiding by het Ned Tooneel Volgens de Tel haeft dr Willem Royaards in zijn kwaliteit als gedelegeerd lid van den Raad van Beheer van de Kon Vereen HefNederlandsch Tooneel de nmzlkale leiding der Kon Vereeniging den heer J Richard Heuckeroth den tegenwoordigMi directeur der Amhemsche OrkestVereeniglng aangeboden Het is de bedoeling van dr Royaaitifl J Rich Heuckeroth een volledig melo dramatlsdi orkest ter beschikking te stellen Mediiohe Brieven GalsteeM I Nauwelijks zou Ik u eed liekU kunnen noemen die veelvuldiger de mensohheid kwelt dan bovengenoemde aandoening Niet zonder reden heeft daarom de galsteenziekte de medische wereld Jaren Ja eeuwen bezig gehouden daar de mensch gobukt ging onder de ontMttande pynen die de galateenk lek pleegt te veroorzaken Zeer vaak treft men nu galsteenen In de galblaas aan en is het geenszins een zeldzaamheid als de medicus btj een of andere operatie in die buurt ook galsteentjes vindt De bezitter bezitster was er zich echter soms niets van bewust zoodat de aanwezigheid dezer steenen nooit aanleiding tot klachten gaf Tech ia het een buitengemeen gevaarlijk bezit en dragen wij een geladen revolver met een overgehaalde haan met ons made want vandaag of morgen loopen wy de kans dat de koliek uitbreekt Hier wil ik tevens even opmerken dat er doorgaans meer dan één galsteen aanwezig is Wy kunnen dit merkwaardige feit aldua verklaren dat de eoÉe steen het ontstaan van de aivdere in de hand werkt De grootte dor steenen die meestal tegen elkander schuren en daardoor mooie afgeslepen randen krijgen is zeer wisselend Soms vinden wy ze als wat grofkorrelig zand dan weer kunnen wy ze meten bij centimeters Aangaande het ontstaan nu van de galsteenen Is het laatste woor nog niet gesproken By den huldigen stand onzer wetenschap kunnen wy evenwel veilig aannemen dat de galblaas wel ala de plaats moet worden beschouwd waar da galsteenen gevormd worden Voorts is een zeer belangryk feit dat de vorming van galstoenen In de ham schijnt te werken yde stuwing Hierdoor wordt het ons tevens duidelijk dat onder het vrouwelijk gedeelte onzer bevolking zooveel meer gaUteenen voorkomen dan onder het mannelijke deel zoodat op ongeveer 5 vrouwen slechts mannen behept zijn met dit lyden Immers de vrouw pleegt zich in t wgemeen meer te snoeren om het middel dan de man e0 dientengevolge komt er een min of meer belangrijko stagnatie in de galatroom De gal wortit ingedikt en verbindt zich met kalk die door het slijmvlies wordt afgescheiden dat ie binnenwand van de galblaas bekleedt en er ook al niet beter op schijnt te worden door deze manoeuvre Bij jeugdige personen vindt men dan ook vriJ zelden galsteenen en zyn het meest dames op leeftijd die aan dit euvel lijden Ook een voortdurend zittende levenswijze Bchynt af en too het hare hiertoe by te dragen en de kans te vergrooten Hoe het ook zy en al meet zonder twijfel de vrouw af en toe boeten voor haar coi uetterie van jaren her toch zyn er ook gevallen waarin we voor dit alleen geen aanwijzingen hebben n we wellicht te doen hebben met een aamtoening die wy aU erfenis hebben meegekregen Immers wy zien zoo vaak dat vetzucht en galsteenen twee aandoeaingmn zyn die zoo gaarne samengaan tM iJl ook de Jitht en Suikerziekte als familieleden mogen worden beschouwd Zooals ik boven al mededeelde vindt men soms toevalUgerwi galsteenen in de galblaas dia dus tot o sd n geen U t verooraaakte Aan den anderen kant kunnen zy zulke heftige pijnen verooraalten dat zy volgens hdt algemeen oordeel de galsteenkoliek zeer berucht maken en tot de allervreeseli kstc en pynlykste aandoening stempelen die een mensch kan treffen Ook in dit opzicht zooats altyd in de geneeskunde il geen vaste regel aanweaig Nu eens verloopt een galsteenkohek vry licht ja 8om s nauwalyks als zoodanig kenbaar dan weer buitengemeen heftig iJegenen onder n yne geachte lezeressen en lezers die er van mede wetten te praten hetzü uit eigen ondervinding hetzy in hun omgeving zullen weten dat in de uitgesproken gevallen een beschryving slechts een zeer gebrekkige ia De patiënt e is radeloos van pyn weet niet waar hy zij het zoeken moet is doorgaans niet voor ecnige redeneering vatbaar Daarby is de zieke nog meestal mis tielyk en het valt geenszma te verwonderen dat de persoon in kwestie nog dagen lang daarna van streek is en tenslotte by veelvuldig terugkeeren van deze aanvallen het geheelc gestel ondermijnd wordt en niet het minst het zenuwstelsel de dupe der geheele historie wordt De komst van den medicus wordt dan ook in zulke gevallen met verlangen tegemoet gezien om zoo snel mogelijk de ondragelijke pijnen te keeren Wij willen nu de volgende maal met elkander nagaan op welke wijze deze pynen eigenlyk ontstaan terwijl ik ook het een en ander hoop mede te deelen van de pogingen die men heeft aangewend om deze aandoening uit den weg te ruimen of althans in aanzienlijke mate te verminderen MOD£PRAATJ £ VoJlen japonnetjes Eindelijk zal ik mijn belofte nakomen en U iets over voilen japonnetjes vertellen Zelden of nooit ia er zulk een verbchewJenhewl van soorten voile eweest Misschien komt het door de vrede dat ci weer een groote verseheidenhcKi van nieuwe stoffen uit het buitenland wuixlt aangevoerd dat IS elfs vr j zeker Hoogst waarschynlijk is de vrede ook de oorzaak van de buitengewone kleurenpracht die uezen zomer ten toon wordt gespreid zoodat straten en strand veel gelijken op een tuin vol helkleurige bloemen In den tijd van den ooriog vonden de vrouwen in de oorlogvoerende landen zeer terecht dat het haar niet paste zich m helle opzichtifie kleuren en buitensporige toiletten te kleeden terwijl haar mannen of verloofden dageliN nu edlE hun leven waagden en misechieu elk uur in doodd evaar verlwerdenl Maar naurwelijks was de vrede gesloten of haar ware aard kwam weer boven vol vreugde tooiden ziJ zich weer in nieuwe toiletjee en zoo bliJ waren zy dat zij niet lantfer aan donkere en zeer stemmige kleuren gebottden waren dat zÜ aan den anderen kant overdreven en zioh tooiden met de hanlate bontste kleuren die zü maar konden vinden Het leek wel of zU uit de wildernis de bontste papegaai hadden gevaaften die zij maar koiiden vinden mi of zf toen elk een kleur kozen uit lUn kakel bonte vleugals en Ich in di tint een Japon lieten milMK De twee handate tinten haidgioon en teri otta werden tot Mode ltleuren uitveikoreo Deze beide tinten liJn evenwel gelukkig zeer schaars in voile stoffen vertegenwoordiffd Ik zeg gelukkig omdat de Modekleuren zooveel gedragen worden en zoo zonder ondersciieid deor wie ze btaan en niet atMn dat het en verademing is eens een andere aanUge Ulcur te lien In voile zün alle dankbare zachte tinton m alle mogclyke schakeeringen verkrijgbaar En zooals ledere dam het wel met mij eens zal Ün dat op den duur een luin met rozen in zacAkte kieureu als wit goudceel crëme en roze mooier zou zijn om naar te kkijken dan een tuin vol OoitImlische Kers die voor een oogenblik een aardige friasche aanblik geeft zoo zult gij het ook wel allen eens i in dat na straten overvol van terra eotta en bardgroen het een rust voor de oogen en een aangename afwissebng sal zyn alle dames weer eens in t wit roze lichtblauw en lila te zien Dit zUa de voornaamste tinten in voile Het roze varieert van kersrood raiao enz tot zachtroze bÜ wit af Ik wilde wel dat de dames eens eindelijk tot het beset kwamen ten eerste hoe weinig haar de kleur roze staat en ten tweede hoe weinig haar h a rd roze goed ataatl Men moet voor deae laatsce kïeur eer blank zyn met een friscOi roze kleur ook weer niet te rood Ge ziet dat er heel wat voor noodiff ii Het beste is het loie te nemen dat het meest overeen itomt met de roze tint van de wangen wal moeilük te bereiken is maar het allejvnoodste dtuatl Op die manier voimen tint en japon als het ware één geheel gaan in elkaar over en dat ia het mee t flatteerende en ttgelyk het meest Mi istiefce wat men beruiken kan Immers iiarmonie is de tooverspreuk die de poort opent tot ae wetenschap hoe men zich het mooist en het meest n ar e en persoonlykiheid kan kleeden Als uw japon in kleur overeenkomt met uw teint of die bet best uit laat komen hebt gü at céïl zeer belangrijke stap in de oede richting gedaan Zo staat het ook altijd goeil een japon te dragen in de kleur van het haar als dit blond of goudbruin ib swart voldoen gewoonlijk niet zoo goed Dikmes met zwart haar viml ik roze nooit moot staan al is haar kleur nog zoo frisch rtdssohien ojndat het zwarte haar een te Ifyoote tegeosteUing met hst roze vormt £ en japoo in de kleur van do oogiten voldoet ook gewoonlijik vooral als die blauw of blauwgroett ztjn met blond of bi uin haar of als de ooffen donkertiruin zyn met kwart haar Ëctt Japon van donkerbruin fluweel staat alle dame met zwart haar goed Denkt vooral aan het priiwipu voor goede kleeding dat zooveel dames vorgeten Let by Het kiezen van een iajou niet alleen op de kleur maar op de kleurschakeering Let er op welke speciale tint groen of Wauw misschien blauwgroen of lila rood lila of blau w tila U tiuit en weest niet tevreden met de wetenschnp dat groen of paars of wat het moge liJn Lf Btaat maar vindt precies uit welke achakeering tvan roen vergoot het nooit weer en neemt geen anderei Maar ik dwaal steeds weer af van de voilen japonnetjes Zooals Lk zei is er een groote keus m lichte tinten voile en venter een groot verscheidenheid van witte voile effen of gestreept wit en swart wit en roze wit en lila Verder is er feel voile met geborduurde bloeanetjeB in het wit of gekieuitl de e voile voldoet no r meer dan de gebioemcle voile die in zeer gi oote verycheidenheid te krügen is omdat de geborduurde voile in de wasoh onveranderd blyft tenvul zelfs de beste bedrukte voile op den duur vei leektl Als gy evenwel zeer goede qualitsit bedrukte voile neemt kunt gy er Jaren mee doen en het is zeker een derde goedkooper dan geborduurde voile Kr is dit jaar veel gekleurde volle met een ander tint figuren imltafcie batik byvooiteeld grtjs met roze of lila geel met goudbruin paars met roze of grÜs enz De voilen japonnetjes worden djt jaar eer eenvoudig en bijna zonder garncering gemaakt De blousea worden zeer wijtl genomen aan alle ikanten overblousend of heel glad ik zou U aanraden ze erg ruim te nnnen De halzen zün nog steedb ovaal vierkant of Juntig voor vollen Japonnetjes voldoet ovaal zeer Men Biet veel combinaties van kleuren Bijvoorbeeld wordt er een glad tijfje genomen van effen goal bÜ een gebloemde Japon waarin weer gabtoemde mouwen worden gezet De rokken zün middelmatig vvy l en bestaan dikwijls uit tunicas of Btrooken twee of drie verdiepingen In voile kan men veel in rimpelen zoaJor dat het hindert doordat het niet dik maakt daar de stof zoo soepel Is De rokken wonden meestal otn het middel ingerimpetd of aan een glad lüfje dikwijls een soort jumper dJe tot halverwege de heup rijkt aangerlmpeld Het iiifje ib gewoonlijk van een ander kleur een effen wit lyfje by wit gf loemd goed of de roTwitlnt van gebloemd gekleurd rfoed Het effect is eer artistiek GewoonUik wordt bij voile in t geheel geen i ameering gebruikt dan misschien een andere kleur van lijfje of kraa Het sUat ook veel mooier dan waUte g nieering oük in mUn oog bederft een wit batisten kraag of kant direct een vollen Japon voile moet alleen opgemaakt worden met stroken of kragen van dezelftle voile of van volle van een awlere tint maar vooral geen andere stof eitijl De rokken van de voilen japonnetjes zün middelmatig wUd gerimpeld staat veel mooier dan glad een gladde aansluitende rok pMt niet voor Toile Men kan ze garneeren effen voile met niire opnaaien gebloemde voile met een tunica of ireheel glad De iieupdrt erie tt van voile zijn teer artistiek maar o waagt U daar niet met een huisnaaister aan houdt U vooral san iets dat gemakkelijker en eenvoudiger IS dan züt ge met een audi Toile tofi hoe eenvoudig ook veneekerd van wieces MAW Y BRAND BINNENLAND TWKKDE KAMKH WÜllginff van artikel 77 der iemeentewet n van arl 3Ö der PravlaciaW wet Ulijkens het vuorloopiff verslag bevreemdde het euniire leden dat met tevens is voorgesteld wijaiging vaa art 94 der Gemeentewet in dien zm dat de wethouder dt deo bungemeester V4 rv wrt diens salaris geniet en met elUk ans het jteval lü syn salaris voor de helft bepaald ziet door sUne aanwMigheid in de vergadering vaa buRgenaeesU r en weirioudcrs Anderen hadden met verwondering opgemerkt dat xoowel in de memorie van toelichting als m ile memorie van antwoord aan de Tweede Kamer als beswaar togen d bestaande rugeling wordt aasgevoerd dat de wcbfaouder die den burgemeester vervangt van de regeanag t enenmale onafhankelifk is wat allurminst met de beginselen oaxer staatsinncètiDc evereenk omt In dien gedachteDnanc is het te verwachten dat aij de vervanging van burgemeedters speciaal personen die wèl van leregeertng afhankeluk ziJn niiUdion dmbtmaren als ontvangers mspeeteurs leden vnn het openbaar ministerie en dergelijke benoemd zullen worden wat alleimmst gewenscht is De opmerklBK werd gmuukt dat indiMi de burgemeester om welke reden dan ook vervangen moet wonteti ar taaa wJloffV van B en W is om een daartoe strekkend besluit te nemen en zelfs een vergude iing van dut culle e niet kan worden belegd en dat het dus de bedoeling der wrt moet zUn onmicklenük nadat deze in wcrkinc lal zyn gctriilen de wethouder plaatftVOT teireftd bur vmeetter in het col lege vanS t W aan te wilzen en dus met te wwhteft tolaat de rvanging noodig is gei tden Gaarne sbu men Meromttkat het gevoe en der rageenng nrneme Ëttkt le tln achtft de ladit aan dea cuimulssajris d r J aamrlli rleena om tea alien lijdfl In de itenmLrIn van den bur neester ta v orzïen litensporig a oerMve niet zondttr b n ur Be vrees werd tÜtjgeii iE sn dat mulat door B en W de i laiAiMlf uwer van dea tnirgwneester is aanxewe de ctmimissaris der Ronincin nog zi3 overgaan tot oen andere benoeming wasSblj de politiek een rol zou kunnen spelen Van andere aUde erd hkrtegcn aangevoerd dat in oQ taml e zoodanig optreden z r weiaia waa chijnlük moet worden g aaht De wÜziflii der OEukiret Namons de NatioiMile Commiasie tegen het AlcohulWme waot liij met uitzumlorliiH jui dt n Vulkiixuul alle N i tlerlaiit t h uriinkww irganisatie vuil volwamotHtn iiftngtvii ti u zlin iA uüu uUruH uuii TwMHle Kamer znmicu nift vcrzuük ia hi t wolHOiitVi rp lot midon oiiwclirl wing van de iti d ï Itiiinwet güiwewmlü dranjtenoittier sterk B draiik te begrt pcu allo alculutthcuidoiulQ draiikon dlo meur duu 15 ptH nlrohol bovntton on onder aU ohoI ii die welke iitot meer daii p t iM itIrtnt WiJzlginR der RadsnweL in dl iildwlui juii der tVoeiU Kniiu r Imdümi namwe iu luit Vot r o iplK iTHlug In likt ht l wKHOiilwerp lot wijz fiiig Afx der wel lejr vom Itv doii iiitt liwlunuiimK koniiiu muinoit vfi du indiening van hot ontwerp betwelk Uxiugt de Utiandeotu züllBtaadtg held van do Itaduii van iVrbèid eu hun vuurzittcrH die op hou loffoltiko wijzt zij ook uveriguutt de huu opg diagtiii taak tot dusver bobben vervuld i d t gebied niet atoedfl all n iiK l ilwn noudigen tact hebbon wctwi i to treden eeiilgezluB te bemerken Door Bomntige leden word de vraag gebtdU of liet niet iiaubovelii Xqu verdienen in de H denwet o Ih mIw ilut hot Iwhour vun un de aanaprakeIijkhoid vuur du koHuen van daliaden ven Artioid bij speclaal 4laarvoor aangewezen iiniMoiwren zal beruslen gelijl do lemeentewet daarvoor ile geriiceiiteoiitviingerH aanwiJHt Daarin Ken ilezc leden een kraehiiger middel uil buHeliernilngi van de kuHMeii der liadeii dan in hel vm rK wtdde d wl Ptr rfende ar lkel iHo De aaiKlaeht werd gf veHligd op d grniite nngelijkheld welke er iKwtaat leii ii zirhtP vim de Halnrieering van lie aan de verMehilIeride Raden van Arl ei i verboiulen umltUmaren Dultsche hernngen op Nederlanéwh kapitaal higevolm o idrneh vnn de loden hcefi hef f eniratil Bureau voor Beurs nlrijfH en liuntleiniiilii htingen te Amslrrdiim aan de Twoodo Kamer twn luireH gt Korid n waarin wordt aangedrongen hij Ie liehandeliog van do betrellemle outwer Htii van wet bij elfc I ri dielvorleening nftri Dn tNehlAnd ftlfi erHte voorwaarde Ie Ktelltm dat Bonder eeiilge beperking dnnr de DullHche atiloritejlen df DtiltHclx hantletareii wordt iiHgckiMiif Ti witt JH toegez of over iijïekiiinoii Ketlrnen vuii dit adrett xljn de nl ei Hiigenaiiie ervnringen welke NfiderliirulHehe lielejjKertt imi haiMtelaren In dit land nndervimlen Zoo s than wew t ebjpken dat ife ophrfHifeHt van tn Dullseliltind iM Iegde kaïdtalen itlett iiHtK uidt lie nitdrnkkellike voorwnarileii in proHpiH uh hl nilKthe van g nieentelijke en andere ohlit atleti wel l onilerworpen aan da 10 pCt ZliHMtnHteuer Ken nfflohrift van het adres aan de Twefldo Kamer la oTergtfrocutkt aan de Dultaehe egeertng en aan ona geaautsehnp In Berliin