Goudsche Courant, maandag 31 mei 1920

QMelMhM MU i btl ito S S Met iDgftB 1 Juni mm wotdt uH den BoMh aan de Tel g m ld roêrt d H S weder geaeUchapflblIJetteR In voor kinderen beneden den leefttid van 16 Jaar Oe TrachtprU per kind b dr t 1 ▼ het Kewone r itt ri f voorTokwUMB D bitjettwi wonlen alleen idtimreTM voor min tan 20 kindereB t ï HJiL Voor jj 20 kinderen oüf t i elt r van wordt éto geleider kosteloos vervoerd De teielsohapsfailjetten lullon niet utVlU iUa op Zon en fM tdagen en den daaraan onmlddellUk Toora taanden n daaroo tmiddellyk Tol ndMi da SCHWYAAKTBHUCIfTglt Hollanil Ameriln It AmsteldUk vertrok 89 Mti van Kottardam naar Havana RotUrdam van Koturdun aar NawYork paleerde 27 Mei nam Cape Rnea ONZE DRAADbOOZB DOGNST De ehcntiMt a aaa t werk PARIJS 31 Mei De ipoorm be ÉbUB gaim langzamerhand w cr aan t wvriL Oi hervattiotf van d arbeid geKhtodt ovfni op bevredigende wjjie Hchoenbroer van den Mlluwl PARIJS 31 Mei Men meldt de aankomat te Marseille vu d yaksMlwot Aadré Ie Boa die onder haar passairlers telde de Mhuoabroer van den Mikade reiiend onder daa naam van Conunadxona Hl lal de letten op de MillUire Academie te r a lEpan bewonen De vrede met Hcatarlje PARIJS 31 Mei Uit BoedapeHt e Hongaarsche miniiterraad heeft bert dalaagd over do vraag welk lid der regeering het vredesverdrag sal teekenen Bealotwn U dat de miniater van Nationale Verdtdlarlng generaal Soos cal worden afgevaardiga on te teekenen GeoenMd üooê sal biwunkori naar PariJB vertrakkea LAATSTS BBRICHTBN Tegen Icgcralthrtidtag BERLIJN 81 Mei V D Kr lUn straibapalingen vastgesteld voor het sameastellu viÉ of indlenstnembig bU het tro p nv rband zonder toestemming vka de R lure geering De Hollandseh Belgische kwestie BRUSSEL 31 Mei V D De heer Rancin minister van Binnenlandsehe ïUken heeft gisteren voor een katholiek eon0 s van Luxemburg In M rche een rede gehouden in welke h ook de NederlandschBel gische kweatie heeft beaproken Na een historisch oventieht van de onderhandelingen gegeven te hebben b f loot spr dat de ontwerp tract ttin voor BelgiK geen onkele waarborg bevatten tegen een herhaling van de overrompetiag vui 1914 De Minister verklaarde verder D Iraetaten laten ook nu nog ome grens o pa r o or cen eventueels ovarrompaM éaor BMMV tand Ze geven geen waarborgen noah vot fl België noch voor den Igejneenen vr d f Alle gerexen moeiiykhedas dl vMtrtfpnitttn uit de tractaten vsn 1336 blljvc bestaan De voorwaarden die voor ons allernoodinkelUkflt zijn wonlen niet verwezenlijkt E p elachen van Holland t etreffende de souWreiniteit over de Wielingen bebbea h stopzetten der onderhandelingen met lic meegebraeht Dit ia een gelukkige omstandigheid dlft wlJ moeten benutten om betere voortraai den te verkrijgen tf K meeting te s Grsvmhage Y GiHtcrei heeft op Houtrust tn den Haa f an groote Roomseh KatboUelM meetlnjf plaats gehad ter viering van d uitvsardj glng dar encycliek Renim Novanim tw Elegenheid van het 3Ü Jarlg bestaan va n Ned K K Volksbond afd d n Haaf De aan de meeting deelnemende SO orga nisaties trokken in optocht met ses mit iJekkorpHcn naar Houtrust Ue openingerede wenl nltfeiprdhen door den heer H C Silvins voorzitter van de afdueling den Haag van den Neti R K Vulkabond terwQt daarna door een zestiental Hprekers onder wie enkele Kamer ea gemeenteraadsleden het woord werd gevoerd over het onderwerp Kenim Movarum en de standiiorganlsatie De redevoeringen werden afgewisseld met tang ea mukieknunamer Kerel see Mi ii dan middag wafl de meeting gMÜndlgd Een iicfdesdrsaia Gisterenavond omstreeks U uur besloot een verliefd paartje t Amsterdam een eind aan hun leven te akea omdat de ouden van het meisje geéh toestemming tot een Terlovmg wiklen geven Het meisje de 21Jarige C D nprong v n de Stadhouderskade te water de jonge man kreeg blikbaar berouw ea deed hét niet Met haet veel moflile is hut tneltj duk xg de pogingen van een moedigen die tot driemalen In het mod4ertfe mtej dook gered en in t teven bebooden Protest tegen ontbinding der C G T Men meldt ona uit Amsterdam Het N V heeft een telegram aan den bpur Millerand gezonden waarin geproiesteerd wordt tegen de ontbinding vna de C Q T Geen oorlog zonder t ptrlenMiit ROMR 31 Mei V D De regeering heeft een weteiintwnrp in dtend W wkij UM 4 reteering de keveegdieid werlt o n fa l l etn oorlog t verklaren of vrede te sluiten onder toestemming van het Parlement Verdreaken m het wemmen in de Uk kti Vinnen is gisteren een 12 Jarig knaapje verdanken TBLKGRAFISCH WEKRBEIUCIIT Hoogste harometerstand 760 8 ta ScUly Laagste baniMtersUnd 7U 2 to Lenriek Verwachting tot den volg ad i dafft M ge westeltjke lol noerdweetol ke later weer krimpende wind aanvankelijk nog i W É M i o lkt n iMiilA lilH opMli en iets warmer d el hebben fevomul over iietjteen zy in Kuitland hebben vexien In de geallieerde landen heeft men meer zorffen dan de Rüsstache krwestie alteen Hun naaat yiigKewl piichtje om mat Multatuli te spreken la de financieele en andere knvestieg met BuitschlanQ tot een ffoed eind te voeren en nu wil t ongeluk uat zich allerlei obstacles voordoen Het voorstel van Italië om de conferentie te Spa nog langer uit te stelten heeft een unstirf onthaal Revonden aan Nitti 18 gevraagd op eun venxoek tenw te willen komen Öe vrede met Turkije ia ovenmin een kwestie van korten tyd De Turksche delegatie heeft aan de vredesconferentie een nota doen toekomen waarin wordt verzocht den termijn binnen welken de opmerkingen der l urkeche delegatie op de vredesvoorwaapden der geallieerden moeten worden overhandigd tot 11 Juli te verlengen Ook de vrede met HmigarUf levert moei iikh en op De regeering te Uoedapest wil het verdrag omdat ze niet ander kan wel teekenen dodh het iastiufiite van het geval 13 dat er wemig liefhobberii bestaat om dat Icarweitje op te knappen Om den tegenim nog te vergrooten heeft t rjedrioh exminister het ll edesiverdrag aangevallen Hü voorapeM dat de Geallieerden spoedig tegenover de ondendrukte volkeren in het veld zouden staan vanaf de Duitschers tot de Arabieren toe De macht der Entente is reeds tijdens en Roemeenschen inval gebleken zeide hy Toen speelden de Koemenen de rol der Eaten te pol itie De Entente beloofde vodrtdflrtend de ontruiming maar haar vertegenwoordigers te Boedapest kwamen tot hM inzicht dat zü niet de noodige macht bezat om de Roemenen te kunnen bavelen De Geallieerden waren wel bereid om n et Bela Kun te onderhandelen maar waren na den val van de Radenregeering wantrouwend tegenover de christetüke coalitie en eischten de samensmelting daarvan met de liberalen en socialisten De VolkenlKind verdient jreen vertrouwen eeide spr Wanneer de overwinnende volken bondgenootschappen sluiten moeten de overwonnenen dat ook doen Men moet het vredesverdrag teekenen intt de vooropgesette bedoeling de voorwaarden niet na te komen heftige tegenwerpingen Afgevaawliigde Rassay riep dat de e woorden een zonde zyn te ren de natie Huszar riep Wy hopen op herziening Friedrich zette zyu rede voort onder heftige teigenwenpingen De entente ia niet opgewassen tegen Rusland zeide hy en zal met de Russen moeten onderhandelen Dan zal het oogenlblik van een aUemeene herziening dor vredesverdragen geiUjmen zyn De Hongaarsche regcering is niet bevoegd het vredesverdra te onderteekenen omdat y niet eens het verbrokkelde Hongarije vertegenwoordigt d Annunzio de dichter Jcrügaman doet weer eens van zich spreken In antwoord op © en vraag betreffeiwie Fiuime heeft de Servische ministerpresident verklaard dat de regeering er van was verw tigd dat d Annunzio het pls heeft op een nader te bepalen datum Susaak met ziJn troepen te bezettm De regeering had de Italiaan che regeering doen weten dat ztj gedwongen was om de noodige maatregelen te nemen Verder waren de geailieenle mogendheden met het feit in iVenms Rcsteld en had de Servische delegatie by de vredesconferentie instructies rekregen om den Oppersten Raad en den Raad van Ambassadeurs een en ander mede te deelen In aansluiting hiermee vernemen de Italiaansche bladen dat de bevolking van Piüme zich in optocht naar de brug tusschen Piume en Sussak begeven heeft die door geregelde Italiaansche troepen bezet is De menigte vernielde de afzetting en trok de brug over waarna verbroedermg met de Italiaansche soldaten plaats had Men trok het dorp door en keerde vervolgens naar Fiume terug waar van planken afkomstig van de afsluiting der brug een brandstapel werd gemaakt Bil al deze manifestaties werden hoera s aangeheven Volgens de Petit Parisien heeft d Annunzio zich met zyn arditi van het YoegoSlawische dorp Kavelay meester gemaakt waar hy eyn voornemen te kennen gaf om Susak te veroveren Het Journal verneemt via Zurjch dat de Italiaansche troepen Durazzo hebben bezet ingevolge de vermoordinjr van verscheidene Italianen B JlTgNLANDSCH NIEUWS ENGELAND Overs troominff Een noodlottige overstroominjr veroorcaakt door een wa t6rhoo8 of wolkbreuk teisterde Zatendag t stad Louth in het Engelache graafschap Lincoln De watermassa viel over een afstand van zeven of acht kilometer van de tad af alwaar njemand er iete van bemerkte voordat de rivier te Louth des middags tagen half vüf snel begon te wassen en in een half uur ongeveer vuf meter was gestogen De buiten de oevers getreden watermassa overstroomde snel het lager gedeelte van de stad en sleepte alles wat los en vast was met zich mede Dertig i veertig ihuiaen werden volkomen verwoeat Nog veel meer huizen werdai door den vloed beschadigd en talrüke werden onbewoonbaar veridaard De vloed overrompelde de inwoners zoozeer dat zü niet allen snel genoeg een veilig heenkomen konden zoeken De armste inwoners van de stad zijn het zwaarst getroffen Menig eïin verioor ziJn huisboedel De woning van den stade eneeeheer werd eveneens verwoest De instrumenten en bibliotheek gingen verioren In totaal un vüftig personen om het leven gekomen nUKKItUE Kwijtschelding van traf Deschanel heeft aan de matrozen diewegens muiterö op de Zwarte Zee veroordeeld warMi vemtindering van straf ofJrwytsöhelding vsa de rest van hun straftoegestaan jt i Kontng Alexander aan groot gevaar ontsnapt De koning van Griekenland die naar men weet met de Jonge mooie Grieksche waarmee hy morganatisch gehuwd i wnds eenige dagen te Parys vertoeft is haast met haar omf omen by een autoongeluk By Fontain leau dreigde op een krulspojit de auto die hU beatuurae in botsing te komen n een andere auto De koning wist de botslnff nog juiat te varmyden en yn K elachap bleef ongetleerd De andere auto reed ehter uitwükènd met geweld tejfen een boom op zoodat het voertuig geheel veriwÜzeld werd en de inzittenden graaf Kerganou me zyn familie seor znvaar gewond werden De graaf en zyn oudste zoon zyn doodeiyk itewond de gravin een geboren prinaas TonnayCharente en de tweede zoon ziin lichter genvond BINNENLAND WUnkoop en Kruyt naar Noorwegen Naar wy in De Tribune lezen z n gis teren de heeren Wynkoop en Vaa Leuven namens de communiatische party in Ne derland in gezelschap van den heer Kruyt naar Noorwegen vertrokken naar aanleidimg van een uitnoodiging van de Noovsche ArbeidersParty om het Congres van die Party by te wonen Nederland en Biplgië Staatsraad prof mr Struycken pen der Nederlandsche gedelegeerden voor de onderhandelingen met Belgiè is Zaterdag uit Parys in den Haag teruggekeerd 8amenwerkJng van inteUectueeI n De Commissie voor samenwerkinj van intellectueelen uit den Nederlandschem Journalistenkring heeft het initiatief enomen om alle opganisatiea van alle intellectuelle arbeiders samen te roepen ter bespreking van de juiste manier van fusie en aamenwerking dier organisaties Onder n tellectueelen arbeid verstaat de commissie dien arbeid welke leiding reeft aan het geesteiyk leven de werkkracht en de gezondhei r van het volk Intcrnatitmaliseering der Jaarbeurs In de te Utrecht gehouden algemeene ledenvergadering van de Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland is het voorstel van het algemeen bestuur om op de in 1921 te houden vyfde Nederland sche Jaarbeurs buitenlandsche deelneming toe te laten met op twee na algemeene stemmen aangenomen Bydrage uit de O W belastlng Het Rott Nieuwsbl verneemt uit bevoegde bron dat Rotterdam uit de O W belftstiag van het Ryk ƒ 10 000 000 ontvangen zal indiea dit juist is zal inderdaad deze berooide gemeente in financieelen zin eens even kunnen uitblazen Chr Hist Unie De vergadering van de Chrifeteiyk Historische Unie werd Zatenlag te Utrecht voortgezet Aan de orde was de verïiere behandeling van het ontwerp sociaal program Ten aanzien van de publieik rc hteiyke regeling v an den arbeid vereenyrde de vergadering zich met een aantal punten waarvan we noemen Wyziging van de wet op het Arbe dsoontract door het verplichtend stellen van e nale ng der Artt c en d Instelling van loonrarien ter vaststelling van in mmumloonen voor die bedryven waarvoor djt nootlzakeiyk mocht bliiken o a voor de liuibindiLStne Eifcenrang bu de Wet van uit de Maatschappu groeiende oijfanisa ties waaraan m toenemende mate bevoeerdheden kunnen worden verleend doch slechts onder zoodanige controle van de overhei i dat het algemeen belang ewaarborgd bluft Als taak van de overheid als werkgeefster no nde de vergadering Bevredigemie regeling van de salarissen van het overheidspersoneel en nadere regeling van het pensioenvraag tuk Erkenning der valkorganisaties met tnvoeruig van het georganiseerd overleg Invoering waar dat eenigszins mogclyk ia van den vryen Zaterdagmiddajf Krachtige bevordering der 2onda rt runt by Ie publieke dieastbedrijven en openbare middelen van vervoer Inzake de verheffin der volk skracht worden genoemd Subsidieenrig en iMJvordenng der oprichting van consultatiebureau s curöusspn en klinieken voor Kuigehngenverzorging en van stichtingen van barmhart gheid tot verpleging van behoeftige kraamvrouwen en hare kinderen Krachtige bevordering van den wonmgbouw mede door vlotte goedkeu nng van geschikte bouwplannen Wettelijke maatregelen ten einde waar het particu ier initiatief en de woningbouwvereenïg ng te kort schieten de gemeente indien de volkshuisvesling verwaarloosd blÜkt te verplichten tot zelfbouw Invoering van het stesel van plaatselukc keuze met d en verstande dat de beslissing biyve in de hand der Oveiheid In de belastingwetgeving wordt meer dan tot nog toe gesahiedt gerekend met groote gezinnen Op noodzakeiyke verbruiksartikelen worden geen indirecte belastingen gelegd Ten slotte hieUi de vergaderinK zich bezig met het ontwerp gemeente program dat na enkele wyzigingen werd goedgekkeurd GEMENGDR BERICHTEN Moord te Amsterdam In den nacht van Zaterdag op Zondag is in de Wyde Kerftsteeg te AmHterdam de 30 jarige G Bellmer vermoord De man werd hevig bloedend opgenomen en overleed reeds voor het Binnengasthuis was bereikt Het ingestelde onderzoek bracht aari het licht lat het slachtoffer met zekeren Duyker zoogenaamd Lange Tinus aan het vechten ia geweest en daarby vermoedelijk is doodgestoken Papier duurder dan vleesch Het I ackawanna Journal zoo wordt uit NewYork gemeld wordt tegenwoordig op bruin pakpapier gedrukt Boven aan het blad staat te lezen Dit papier kost ons 14 Amer cent per pond d i 4H cent meer dan het vleesch dat men er vroeger in pakte Stakende landarbeiders De staking vèn de landarbeiders te Standaardbuiten hejïpnnen heeft zich uitg ried over Langewog en Zevenbergsche Hoek De stakers ontvangen ƒ 9 per week uit de bondjritas Er wordt geroeid gepost alles verloopt tot heden rustig Ë a 24 uur staldng van de OnafhankeliJkenr In een gisteravond gehouden beatiirenvergadering van iwtA Plaatselük Arbeidssecretariaat is aan Ie besturen opgedragen aan hun ledenvengadering te adviseeren op den dag dat het wetsontwerp tot bestrijding van bet revolutionnaire woelingen in de Tweede Kamer in behandeling zat komen een 24 uur staking te proclameeren Stranding Volgens by Dirkzwagers scheepsagentuur in Haasfiluis ingekomen radiobericht vroeg het Belgische s s Nipponnier in de Haaksgronden om assistentie De Lloyd Royal Beige ree iery van dit s s droeg aan do naeuwe bergingsmaatschappü te Maa SBluit op deze aasLstentie te verleenen on de sleepboot tTrsas vertrok 11 80 naar lee Later werd bericht dat genoemd s s in het Schelpengt by Paal 2 is ge itrand De Lloyd Royal Beige droeg aan de nieuwe bergingsmaatschappy op de Nipponnier te bergen op Arlitrage Vergiftiging De familie Bockhoven te Haarlem werd Zaterdagmiddag doodzicJc Alle leden van bet gezin braakten geweldig en nadden het zeer benauwd Een in allerijl gehaaide qokter constateerde vergiftiging en wel door het eten van ondeugdelyk gehakt De politie heeft een ondenzoekingesteld Hondsdolheid Te Zwolle werden twee Tieröonen o w het gemeenteraadslid F Middag gebeten door een öngemuitkorfden hono die by omlerozökk door den distnctsveoaris alle sporen van hondedolheid ver toonde De beide personen zyn naar Utrecht vervoei teneinde zioh onder behandelimr van prof Spronck te stellen De hond werd afgemaakt Het cadaver ia naar Utrecht opgezonden De kunst om lang te leven De eerste medische ambtenaar van een der grootste Amerikaansche verzekeringsmaatscbappyen raadt z o verzekerden aan 1 Erger je met 2 Ga vee in dp frissche lucht 3 Wees matig 4 Laat Ie eens per jaar geneeskundig onderzoeken 5 Wordt niet dik De zorgeloosheid van den doorsaieeAmerikaan brengt de levenaverzeker nïsmaatschappyen in vertwyfeling Hy wacht met een arte te raadplegen tot hy ongeneesiyk ziek is en stoort zich dan nog weinig aan den geneesheer Vox Medicurum 42S AATSLOTERIJ 5e kl Trekking van Maandag 2 Mei flÜÜO nos 352 8067 8398 8727 21272 ƒ 400 nos 1447 4712 9826 16564 J74 S1 18178 ƒ 200 nos 264 6395 10206 13750 14178 14310 19176 21324 ƒ 100 nos 3680 4810 5268 5624 7824 9707 10211 11336 14307 16187 17954 19601 19913 20295 21690 Pryzen van ƒ 70 160 229 247 801 324 334 361 513 582 843 981 1132 1225 1314 1318 1423 1737 1752 J870 1956 2165 2351 2609 2729 2747 2783 2806 2984 3126 3317 3392 3544 3854 3869 3881 4185 4275 4345 4405 4696 4830 5048 5058 5119 5188 5332 5376 5431 5575 5597 5621 Ó734 5766 5806 5897 6122 6285 6411 6510 3656 6738 6896 6915 7023 7038 7104 7396 7460 7518 7537 7631 763Ö 7929 8072 8131 S159 8336 8360 8479 8581 8864 8863 8965 9087 9102 9178 9212 9417 9469 9531 9539 9703 9785 9977 9990 10019 10061 10275 10336 10410 10527 10531 10722 10889 10941 11014 11314 11379 11581 11723 11729 11944 12031 12123 12154 12262 12368 12409 12584 12597 12657 12763 12774 12931 12971 12972 13978 13116 13167 13174 13241 13275 13286 13320 13379 13394 13411 13552 13 570 13612 13672 13837 13905 13908 139U 13942 14084 14101 14153 14334 14428 14642 14803 14839 15419 15603 15669 15712 15754 1 5782 16844 14923 16093 16168 16178 16238 16263 16374 16376 16380 16462 16514 16667 16717 16884 16916 16955 16982 17117 17279 17404 17465 17570 17584 I759I 17619 17626 17842 17879 17914 17920 17985 18001 18012 18117 18199 18292 18342 18639 18662 18757 18848 18973 18997 19122 19517 19642 19759 19822 19831 19936 20029 20166 20220 20275 20302 20335 20372 20401 20568 20729 20825 20859 20921 20940 20972 21025 21112 21156 21315 21538 21610 21650 21651 21703 21708 22026 22144 22197 22249 22314 22424 22446 22657 22697 22815 22880 Nieten 34 63 66 111 142 144 199 327 378 405 687 621 643 659 683 757 759 776 796 814 941 974 1023 1068 1079 1201 1222 1251 1290 1377 1484 1551 1563 1601 1614 1616 16 36 1661 1706 1723 1790 1802 1812 1862 1878 1879 1914 1917 1980 2011 2045 2055 2108 2229 2231 2283 2330 2348 2396 2447 2532 2575 2591 2669 2668 2688 27622 2962 3022 3028 3087 3132 3229 3241 3247 3260 3286 3303 3334 3342 346 3402 3484 3537 3539 3671 3685 3706 3743 3822 3824 3841 3846 3885 3941 3957 3960 3969 3972 4031 4049 4060 4090 4104 4115 4160 4175 4193 4211 4229 4247 4274 4311 432 4342 4377 4526 4539 4561 4651 4719 4731 4742 4828 4866 4874 4887 4932 4965 4988 4994 4996 5007 5015 S078 5126 5145 5175 5256 5287 5377 5410 5438 6465 5528 6568 6571 5578 5580 6595 6664 5729 6754 5776 5810 5813 5820 6866 5914 6014 6020 6061 6057 6068 6114 6131 6135 6143 6149 230 623 i 6275 6289 6314 6383 6387 6405 6414 6429 6513 6517 6534 6571 6574 6600 6650 6693 6724 6764 6809 6824 6836 6865 6889 6964 7014 7025 7060 7099 7151 7166 7168 7223 7224 7230 7232 7303 7306 73 7371 7392 7405 7474 7479 7486 7492 7503 7515 7679 7585 7598 7681 7768 7813 7873 7907 7916 7979 7983 8005 8007 8041 8090 8117 8179 8267 8364 8437 8496 3504 8608 8511 8629 8635 8690 8720 8800 8846 8871 8873 8903 8936 9028 9134 9162 9231 9383 9399 9449 9453 9501 9571 VerVolg Nieten in het no van morgen ÖÏAÜÖNIEUWS GOUDA 31 Mei 1920 Jitbreiduig goederenloods en lot en laaaweg by station H H by schryven van M t ebruari j l no i i50 verzoent ue ingenieur van den Weg by de Maat icnappy tot iiixploitatie van taats spoorwegen aan B en W vergunmng voor liet uitDiemen van de goederenioods en üen losweg by het station a U aihier ouwel de demeente Buuwmeester Daar ue beide werken feitelyk één heel vormen verzochten wy gemeiUen Ingemeur ons te willen benciiten oi op toezenuiug van een veigunnmg voor de uitbreiding van de goedereiuuoüs zonder meer prya werd gesteld li en W ontvingen een ontkeimend antwoori daar de Maatbchappy vergunning nootiig heelt voor het geneeie werk levens wenl verzocht op dit besluit te willen terugkomen b en W meenden evenwel hun eenmaal ingenomen standpunt te moeten handhaven en gaven heirvan kennis by schryven van 10 April j l Ue Directie van de Maatschappij tot Exploitatie van titaatsspoorwegen komt thans van b en W s alwyzende beschikking by den Rjad in beroep Zy betwytelt de onvereenigbaarheid van de te verleenen vergunning met de aitt 22 en 32 q juncto art 1 der bouw en wooJngverordening terwyl zy het bezwaar van versmalling van den toegangsweg met overwegend acht in vergelykmg met de dringende noodzakelykheid vuornamelyk m het belang van den plaatsslyken handel en industrie van vergrooting van goederenioods en los en laatlwe Vergrooting van den goetierenlooda zonder opschuiving van den losweg acht de Directie onmogelijk Waar by art 32 letter q der Bouw en woningverordening als rooiiyn o a voor den toegangsweg naar het station S S is aangegeven de bestaande afscheiding hek en aan ons College geen bevoegdheid is verlend hierin wyzigmg te brengen waren B en W verplicht de aangevraagde vergunning te weigeren Verandering van den rooiiyn kan alleen plaats hebben by een besluit van den Kaod want daarvoor is noodig eene wyziging van de bovengenoemde verordening B en W ontraden dit evenwel ten sterkste Ëooals reetls eerder is vermeld zal door de verbouwing enz de geheele toegangsweg over de volle lengte 2 meter worden versmald waardoor het noordelyk gelegen voetpad byna geheel zal vervallen Het gevolg hiervan zal zyn dat de voetgangers meer gebruik zullen moeten maken van den ryweg wat in verband met het drukke verkeer op dien weg zeer zeker tot moeilykheden aanleiding zal geven De naast het voetpad staande ry boomen zal in verband met de noodzakeiyke verplaatsing van de Rykstelegraafbokpalen nos 258 tot en met 262 moeten worden gerooid Het behoeft geen betoog dat hierdoor het uiterlijk aanzien van onze stad zeer zal worden geschaad Ue Maatiwhappu voornoemd acht ai deze bezwaren met overwegend in vergelyking met de dringende nooilzakelykheid voornamelyk in het belang van piaatselyken liandel en industrie tot vergrooting van goederenioods en los en laadweg B en W meenen met de beantwoording van dit motief heel kort te kunnen zyn gezien een schryven van de Kamer van Koophandel tn Fabrieken alhier d d 21 Mei 1920 no 113 waarin zy té kennen geeft het verzoek van de Maatschappy niet te willen steunen nu e verbetering niet kan geschieden zonder versmalling van den toegangsweg Eenc algeheele verbetering is slechts te verkrijgen door het bouwen van een nieuw station enz waartoe bereids is besloten In verband met het vorenstaande geven B en vV den Raad in overweging afwyzen l op het beroepschrift van de Maatschappy te beschikken Levering KlectHcitiMt Schoonhoven Van het Gemeentebestuur van Schoonhoven ontvingen B en W naar aar lenlmg van het m de raadsverga lenn van 16 Maart j l beslotene ten aanziun van het met die ifemeente af te sluiten contract Het aangenomen amemiement v d Itee weni Hub 4 nieuw van art 3 der overeenkomht ouil sub 4 weivl 5 terwijl sub 4 alinea 3 van art 3 van het concept contract verviel bericht dat zynerzyds tegen een tweetal punten in dat contract bezwalen bestonden Deze punten betreffen de herziening der stroompryizen en de regeling der arbitrage re p vevat m art 3 tub 3 en at 8 van het concept contiact De Commissie van bystand in het beheer der GemeenteLiohtf abri eken lioor B en W om advies gevraagd heeft op 18 Mei J l me thet gemeentebestuur van Schoonhoven en diens adviseur geconfereerd Hierby was de Directie der Lichtfabrieken alsmede de heer Smit Kleine Dnccteir van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf voor NoordHolland die advies aal uitbrengen omtrent de vast te stellen stroompryzen voor nieuw aan te sluiten buitengetneenlen tegenwoordig In deze conferentie zyn partyen ten slotte overeenflrekomen de door Schoonhoven voorjreBtelde legeling inzake de arbitrage over te nemen en het contract overigens te laten zooals het in de vergadering van 16 Maart j t gewyzigd is De Commissie voornoemd heeft B en W vervolgens in overweging gegeven den Raad m dien zin te adviseeren B en W kunnen zich met de voorirestelde wyziging in het concept contract zeer goed vereenigen daar het ooit nTO d n lrKomen dat iiet geen aanbeveling verüZl öé artjitraffe op twee verschillende wt ie regelen Daar overigens een geschilpunten me r gerezen noch te waclilen un stellen B en W den UaAd voor het bu Haadsbewuit van it Maart j l gew dgd concept conl tract voor stroomlevcring aan de genieeu te Schoonhoven nader te wyzigen sla uealinea s drie n vier sub 4 nieuwi van artikel S vervallen aoodat djt wowi gelezen als volgt De bepaalde prijzen der maximum faaiiviiowatt en vei1 ruikta eoludd alsmeue kolenclauBule kuimen te enmaie om de drie jaien worden herzien temyl de her ziene pryzen zullen ingaan op oen eeraten oer maand volgende op den datum der uitspraak der scheidslieden De herziening zal plaats hebben waaneer door éen der partyen hiertoe 6 maanden voor het eindigen der dne jarêri aan de andere party schnfteluk verzoek wonlt gencht Mocht de Raad zich hiemede kunnen nen vereemgen dan stellen B an W voor te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst van stroomievering met ac gemeente Schoonhoven op de wyze aU hierboven nader is uiteengezet Vericoop van loodsen en machines van de N V Groen tefabriek De door de gemeente aangekochte onroerende goederen aan het Jaagpad niet zich daarin bevindende machinerieën enz toebehoord hebbend aan den heer W Woldenng toiyken een flinke waarde te vertegenwoordigen Kr IS een bod ingekomen van ƒ 16000 voor de loodsen met den gaheelen inventaris bestaande uit niachinerieèn dryfwerk enz van de Firma S Boelhouwer te Giessendam Dit boa komt B en W zeer aannemelyk voor De totale koopsom heeft bedragen circa ƒ 26000 zoodat de Gemeente voor f 11000 den eigendom heeft verworven van veraehilletide perceelen grond ter oppervlakte van 0 42 43 H A met de zich daarop bevindende vier werkmanswoningen en kabelhuisje Daarom verzoeken B en W den Raad machtiging tot dezen verkoop Geen spreekuur W ethouder Usselstyn is verhinderd dere week zyn gewone spreekuur te houden Broodkaart Voor de I39Hte broodkaart welke geldt van Zondag 6 Juni tot en met Maandag 14 Juni dienen de groengekleuide kaarten met grjenen ondergrond Hemonstrantsch Gereformeerde üenietute Zondiig 30 Mei werd na afloop der w iingfasamenkomfat in de Kamonstiantrfche kerk de juarlyixsche ledenvetgaüeriiig gehouden Uitgebracht werden de verslagen uer kerk boeichoudmjf en diaconie Als bestuursleden werden gekozen de heeren b D Grootendorst en dr T J Jaski Van de rentelooize ieening zyn uitgeloot ae nummers 2 84 93 86 34 63 69 27 De aandeelen No 20 en 26 die reeds in voorgaande jaren zyn uitgeloot werden nog i iet ter mwisselimg aangeboden by den boekhouder der Gemeente den heer J Slop Classicale vergaderug Ned Herv Kerk Woensdag 30 Juni zal hier ter pliaat e in de groote of St Janskerk de jaarlyksche classicaie vergadering plaats hebben van den claasia Gouda der Ned Herv Kerk Uywieldief gepakt De rukspolitie uit Oudewater heeft naar hier overgebracht T v d H 22 jaar wonende te Stolwyk die zich het vorig jaar Jum alhier had schuldig gemaakt aan diefstal van een njwiel by J v D aan den liwlder van Cataweg Het rywiel is in beslag genomen en proceö verbaal wordt opgeanaakt Mishandeling C V d H wonende Mieuwehaven h eft by de politie aanigiite gedaan dat hil is inishanüeid door 1 K Iv eveneens wonen le Nieu ehaven Ken onderzoek woiut ingesteld Te water Zaterdagmidtlag is by het spelen op denTurfsingel de achtjarige Nicolaas Tuinenburg wonende alhier Vlanungstraat tewater geraakt G Groeuedyk wonendeScheltcmastraat die zich juist m de aldaar liggende veerpont bevond sprong gekleed te water en bracht den jongen weiefop het droge liet bleeK dat hy met een nat pak en ien seniik was vryjfekomen Onvoorzichtig padvinder De achttienjarige padvinder N van Kooy uit Wdddinxveen fietste gistermorgen op ucn Jtiduer van Catsweg Hy had de cavoorzichtigheid zich vast te grypen ean een met paard bespannen wagen tengevolge waarvan hy van t rywiel getrokken word en zi in linkerarm brak Dr Homburger legde een voorloopig verband aan waarna hy door Eerste Hulp by Ongelukken naar het Ziekenhuis werd oversrebracht Aanbestedinx By dp te Woerden gehouden aanbesteding van 35 middenstandswoninsren door de Woningbouwvereeniging was ue laagste nschrijver de neer J Amesz alhie voor 246 990 De gunnmg is aangehouden Drietal vacature Ds Deur Het kiescollege der Herv gemeente alhier heeft in de vac wülen Ds Deur het volgende drietal alfabetisch gesteld IKievit to Benschop H A Lecnmans te Oudemirdpm en J H F Remme te Huizen Woensdag 9 Juni a S wordt uit dit arietal gekozen Sigaren en tabaksbewerkers De af deel mg Gouda van den Neil iPigaren en Tabakabewerkerribond heeft Vrydag in de zaal Jlollandia een vePgH dering gehouden w rin de volgende BWtie werd aangenomen De leden van den Nederl Sigaren o Tttbak bewerker bond afdeeling Goud in hu h idenrke vergadering bQeen op vrydag 6 Aiei in de zaal lioüiindia pro tcBteeren ten i rgste tegen oe lage en nog lae wordende uitJweringsbeU ragen TOrvat in de IVlinisterieele circulaire no 40U A Z en 442 A Z gedateerd 1 Mei ea iO April 1920 geziea dat het niet de schuld van de arbeiders is dat zy met de groote werklooivneiu te kampen hebben gehoord dat zy met deze uitkeerinjtsbcdragen absoluut niet rond kunnen komen gelet op den maandenlangen lydensweg dien zy al bewandeld habben dnngt er met den meesten ernst bij de bevoegde autoriteiten op aan óf de uitkeeringsbédragen te willen verhoogen 6f te willen zorgen voor werkverruiniinB alg zlJnde noodzakelyik om hen voor geheelen HUlergang te behoeden verzoeken de pers deze motie te publiceeren en gaan over tot de orde van den dag Ned Zinontst n Btmd Ue fd Gouda van den Ned Zionibteu Bond heeft gisteravond in d e bovenzaal van Hollandia een propagauda avond gel Quden die maar matix was t ezooht wat nfet de schuld was der organasaties die voor een programma vol afwisselinK hadden gezorgd De heer M Zeldenrust uit Den Haag hield een rede waarin hy uiteenzette waarom een jood Zionist moet zyn en waarm hy de vóór en nadeelen van den terugitfer naar Palestina aantoonde De rede was het ernstige geileelte eenijre dames en heeren hadden de taak op zich genomen den aanwezigen ook eenige ontspanning te geven De dames Monasch en Marcus vergastten de toehoorders reap op zang en pianospel mejuffrouw D Cats en de heer B Stemfeld amuseerden de aanwezigen met voordrachten die zeer in den smaak vielen Witte Bioscoop Als ge soiïiB denkt dat het een pretje was van vorstelyken bloe le te zyn ga dan De vorstin van Beranië in de Witte Bioscoop eens zien De kroonprinse s met wie men hierin kennis haakt Is moe van alle weelde en hof formaliteiten zij snakt er naar voor een korte poos eens een gewoon meisje te zyn en die wensch wordt ingewilligd Juist niet tot haar geluk want ze leert een man kennen wordt verliefd op hem maar natuurlyk kan er niets van komen Alleen wil t wreede noodlot dat de minnaar een vermomde hertog niet wetend dat zyn liefste een prinses was haar later beoorloogt wat tot de meest tragische conflicten leidt Ken heel mooie sparmende film dus waarvan de aankleeding byzonder goed is Om De nachtelijke bezoekers kan men hartelyk lachen en voorts kan men op de film een reisje maken naar Monaco Een dag uit De Vereeniging en dag uit heeft Zaterdag j l haar jaarlyksch uitstatije onoemomen Het doel van de reis was ditmaal het eiland Marken Om half negen vertrok het gezoibchap per trein naar Amsterdam waar men roet de afgehuurde Salonboot onjïeveer te 10 uur van de De Ruyterkade afvoer A m boord werd de lundh jrebruiikt Na t bezoek aan t eiland Marken waar de eigenaardige kleetlerdracht der bewoners natuurlyk zeer de aandacht had keerde men naar Amsterdam teri jr waarna de tocht verder gmg naar Utrecht ILer werd in het Hotel N rd Brabant op het Vreebuiig ondur genot van een uiUiianten t strykje gedmeei d Uit talrijke sppechea daar afgestoken kon men hoorcn dat een aangename geest onder de leden der Vereeniging heerscht By tprugkomst te Uouda werd het gezelschap dat uit 80 personen bestond onder wie eenige genoodigden verrast door oe invitatie van een harer leden om no een poosje in Hotel de Zalm te vertoeven waar een paar uur alleraangenaamst w ertien doorgebracht Geffiien den prettigen omKung en Je uitmuntende toon die zich overai en in alles kenmerkte belooft de toekomst voor K D U nog vele prettige uitgaan idaajries BERGAMBACHT Aan den heer C J Boon alhier ia voor ƒ 10 00 door het bestuur van den Krimpenei waaixi opgedragen het onderhoud met dykvernooging van den Lekdyk In de zitting van hot Centraal Stembureau werd in de vacature v d Straatcn tot Raatisli l benoemd verklaanl de heer C Voorsluys a r oud lid van den Gemeenteraad In afwyking van een bericht van Gedeputeerde Staten besloot de Raad tot handhaving van den aftrek van ƒ 700 voor iiooiizakelyk onderhoud en eveneens tot handhaving vaTi den aanslag voor den hoofdelyken BERRENWOUDE Tengevolge van de tydsomstandigheden was sinds eenige jaren de Septemberkermis alhier niet gehouden Naar we vernemen zal het ouxie volkavennaak nu in eere worden hersteld echter niet dne iiagen zooals vroeger doch slechts twee dagen zullen de kramen etc geopend mogen zyn BOSKOOP Te Harmeien is met algemeene stemmen tot gemeenteontvanger benoemd de heer J V Dienst alhier onlangs benoemd tot len ambtenaar ter secretarie aldaar GOUDËRAK Voor h n die zulks wenschen bestaat er gelegenheid irtch eiken werkdag van 8 9 u v m te doen inenten of herinenten ten huize van den geneesheer Dr T BeckenItanip indien te voren aan genoemden geheeaheer daarvan wordt kennis gegeven ÜQor aanplakking ia thans de politieverordening bekend gemaakt by welke het aan bestuurders van motorrytuigen en rywielen verboden is sneller te ryden dan 15 K M per uur in de bebouwde kom der gemeente zulks op straffe van ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis Het u l raadfllid de heer J de Bruiu tH üie ge fmtig aan het rranscnk irappez Irappeïtoujours teUcens weer gewezen iheett op de wenaoheiyicheid de brandspuit eens te beproeven neigeen in jaren met W gebeurd Jieelt succes vao zun stre ven laterdagmoivcen is de spuit emdeiyk voor den dag genaaid en onder groote Detangsteiung vooral van de Jeugd oeproetd De resultaten van t onderzocit naren treuriig en toonden aan hoe noo lig deze inspectie was De siMiit geelt we nig water de dnuc 18 zoo gering dat het water nog geen tien meter in de hoogte Jion worden Keuracht Het branUweeimateriaal saai U8 aanme rkeiyke verDetonngen moeten ondergaan tenzy men er mee tevreden ig by eventueeien brand tot üe ouue hiuschinobliode n l met emmers terug ie koeren HAA S l UJfiCUT De lluad dezer gemeente is büeeugeroepen in opeafcare vergadering tegen Woens lag ü Juni ay2i vjn 9i uur Ue agenda vermeldt 1 Voorstel van den heer van den Uerg om de vernooging van de jaarwe lde van den Ambtenaar ter becretarie in piaata van met 1 Januari j l met 1 MCi J l te doen ingaan 2 hiem om ie volontaire ter becretarie op reKening van de gemeente lessen voor het voorueleidend examen in de gomeenleadmini stiatie te doen volgen 3 Vooraiel van B en W tot verkoop van de bciue ueiecce brand spuiten 4 VaatstoUinir veroldening op het corresipondentöchap der an eid ue iiddeling benevens mede lechn t van do door ïi en W vastRestüKie instructie voor den correspontleat 5 Voorste l van H en W om de jaarwe lden van den lioiiesyondent der arbeidsbemiddeling te bepalen op ƒ 200 40 hiervan wordt daor het Ityk vergoed 6 Benoeming Commissie van loezioht op het correHpondentschap der arbeidsbemiddeling B en W itellcn voor om tot leden werkgevers te benoemen de heeren I Blanken en Th Jansen tot leden werknemer de heeren J ücheer en J van Zeist en tot voorzitter den heer il Graveland 7 Adres polder Achterpoort om dP subsidie voor het spuien te vtrhuogen of reductie te getven op den prys van ae eiectriciteit B en W stellen voor afwUzend te beschikken 8 Voorstel v n B en VV om de distributie van regeerings ea bruinbrowl op te heffen 9 Adres organit atie van sigarenmakers inzake uitkeeiinjr aan uitgetrokken leden B en W stelten voor afwyzend te beschikken 10 Voorstel van B en W om de pensioenen van de wed Oostesrling en M Straver met 40 te verhoogen De verhooging zal in totaal ƒ 50 50 per jaar bedragen 11 Af en overschryving dienst 1920 12 Kohiei HoofiielyOten Omslag li O OUDBWATEK De I inkstercollecte voor de zending in de Herv Kerk alhier heeft ƒ 44 36 opgebracht De heer W van Loon onderwyEcr aan de R K Jongensschool alhier is m gelyke betrekking b oemd te Wouw N Br Van c en landbouwer van W in het naburige Papekop is een koe in de weide door den bliksem getroffen en edoüd MAKKTBEMICUTBN Kotterdamsche Veemarkt 31 Mei 1920 Aanvoer 431 vette runderen 214 vette en giaskalveren 51b varkens 134 schapen en lammeren l ryzen Kunderen Ie kw ƒ 2 10 ƒ2 20 Üe kw ƒ 1 95 ƒ 2 00 3e kw ƒ 1 75 ƒ 1 8fi Ossen Ie ƒ 2 0Bt ƒ 2 25 2e 7 1 90 ƒ 2 3e ƒ 1 70 ƒ 1 80 Kalveren Ie ƒ 2 35 ƒ 2 B5 2e ƒ 1 90 ƒ2 00 3e7 1 60 ƒ l 0 Schapen Ie ƒ 1 60 ƒ 1 70 2e ƒ 1 40 ƒ1 5Ü 3e ƒ 120 ƒ 1 30 Lammeren Ie ƒ 1 60 ƒ L76 Handel m prima kwaliteit iets williger dan ile vorige weett pryzen iets vaster redelyke aanvoer Varkens Ie ƒ 1 80 ƒ 1 90 2e ƒ 1 65 ƒ 1 75 3e ƒ 1 45 ƒ1 65 ütieren Ie ƒ 1 80 ƒ 1 85 Üe ƒ Lti5 ƒ 1 75 3e ƒ 1 55 licht sooit ƒ 1 35 Handel by den aanvang matig later iets willifjer redelyke aanvoer Coöperatieve Tuiiuersvereen gini Uouda en Omstreken Groen ten veilinx Veiling van 31 Mei 1920 Bloemkool Ie soort ƒ 6 10 ƒ13 id 2e soort ƒ 3 7 70 id 3e soort ƒ 1 20 ƒ4 70 ld uitychot ƒ 0 30 ƒ1 30 Komkommers Ie soort ƒ 9 70 ƒ 12 10 ld 2e soort ƒ 4 10 ƒ 9 80 Kropsla ƒ 0 10 ƒ1 Stamboonen ƒ 0 32 ƒ0 47 per 100 stuks Peen ƒ 6 20 11 20 liabarber ƒ 2 40 ƒ 6 60 Feterselie 70 UlU Selderie ƒ 0 10 ƒ2 40 Kadys ƒ 0 50 ƒ2 30 Sjalotten ƒ 0 20 ƒ l JO per 100 bos Peulen ƒ 35 ƒ 40 Doperwten ƒ 40 Zuring ƒ 7 Spinazie ƒ 2 20 ƒ7 Postelein ƒ 2 50 ƒ7 2ü ƒ Aardappelen ƒ 12 ƒ 13 per 100 K G Zunng ƒ 0 39 ƒ 0 40 per kist Aardbeien ƒ 0 84 ƒ 0 97 per pond NIEUWERKtlKK a d USSEL 29 Mei Cooperitieve Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJssel en Omstreken Eng komkommers ƒ 12 70 ƒ 14 10 Eng komkommers 2e soort ƒ 8 ƒ 9 10 kleine halve komkommers ƒ 4 40 ƒ5 70 Bloemkool ƒ 7 12 Bloemkool 2e soort ƒ 2 80 ƒ5 70 uitschot ƒ 0 30 ƒ 2 50 sla ƒ 0 70 ƒ 1 10 alles per 100 stek komkommers ƒ 3 ƒ7 per gi oote ben peen ƒ 8 30 ƒ10 90 per 10 bos SJPOKT VOETBAL In ovn incidontvollo wodstrijd heeft giHlcron Be tuniek zich do meerdere gil K iid van Go A bead of beter geï cgd bij het klinken van het eindsignaal had hpt mot 1 0 gewonnen want oiik Cio Ahoad had weten ie doolpiintcn welk jiiint uni onverklaarbare redi nen niet werd geteld Het moest iii t kunnen voorkomen dnt gelijk gi trreii gebeurd is bij een zoo gewichtigo ontmoeting spelers als protest tef en do leiding het veld verlaten Hieruit biiikt een tekort ann leiding in do rornpetitie aangelegenhoid Do wedstrijd IK bfivenil en nog f minulcn to vroeg goHiidigd wat geconstateerd werd door groiiswaolitera en eenige ofMciais waar tegen Cio Ahead heeft geprotesteerd É DU protosl wordt dus zeker gewon non IJotU üm kunnen we san dezeal uitstag iiiot veel waurde hechten daar gwloelpiint w A er niet oodat ook hier 2 X Vi niimiut moest wordea v rlingri die evenmin resulüuit ople dete ontiuof ting wid opnieuw zalwor iverdo De loting bracht do G V B den vastgesteld I e wetistrijdon om üen üoudft b ker zijn oveneoue woer achter don rug Uok bier bleek wederom dal serioonimootingen al haar Titlracile hebben verloren en er naar andore lokmiddelen zal moeten worden uitgokokeu om loze W eer op hot oudo nivenii te brengeir 11 e m i l 1 II n I o V U U K V U 1 U i u i woiiwuijd werd in een Uiuieiijk voig Loiiipo gwpeoid waaria vuurtii lie lx V u erh uuuioiiKoii v uor uoet uv Oh H 1 Oiukun ilt itüH voelbUiiorti Ue KiiiUs Kwtjl en niut le pruuleureii van ue Uuii gurmuen Kantten ue V u Cvt nli luglIl wuarih vourii Ue mvailer oot liiiuii 111 Lulu iiK hioio goed Ki anU t u kreug teiKenK geiegcntieiii njj lu i jiiiHte midiH iil ty reuueii Ait l riint wari Ui Si llHl U tl Kort na Ue hmvattingdu eegi do UnketImueii Vtto V Lj C uveneeiis eun Uivaiur giilcgenlioid lu ttcoren uien liij liuuuig ueitudo Oehojpeii uour uu fiwaniiii van ztjn liChaani uroiig hij Jcii luj een Bciininmgo op hei It V l doel uour uHen heen ou hep Oen liai m hel Uuel iJo Keeper Hloug hem tviiiwi l eriiit Do seneiusreehiei Ken le iiet punt loe ümüat he i z i over 110 iioeli jii Was geweest Hierna was K V tv ünmineereiiU maar speeiüe voor uoei gekomen zunoer eenigo tacUoK waarooor de aehtorimede van lj L geen groeten last word bezorgd Met aei cii HlMiid plaaiste V U U Zich in Ue iioale liiernu kregen we eeuig getrap to zten tusschen Alfen 1 Kcnoonhoven 1 wal üo vliiiattingSHtnjd nioeul vuorHleilen iJil geoeuzol waarin vooral Allen uitlhiink emuigdo in eon 1 Üo ver Winning voor öclioünhoveii Kinds t rijd V U C Allen 2 1 Na eenige lorbclio aanvallen brak l liiikKOiiifien van Alien beliemlig dooi remie op den V U U koepor ai muar mot zuiK een vaart ut liij één o genbuk éèn motor voor den bal nitlieji waardoor hij m absolute builonhpel posuic hoeft vorkoord waarna hij het leer in t net werRto U IJ ü biennd door don schuin over hot tufroiii siaiindon wnid Kwamen do blauwwiiten loikeus opzetten doch niisien vuor iloei ovonuls K V C do nood go doortawteudbeid zoodal ook thans de V U C aehierhoodo gelegeuheid kroegzich ie herstellen en rodere onUoilente voorkomen Ook haar voorhoede kreeg geen goeden kaoM om tegoa to scoron door de solulitoii viui lu i Alrcnscho bnckstoi Kust 1 ü Tien miriiuten na de hervatiing wist do U C linksibinnen zoor mooi legen te scoren on braclit de parlijon hiermee op golijken voot 1 1 Langnuineihaud veramiite hot sjiel gowei i g Lr word Kondei eonigo aninio verder gcLspeeul voonü van de zijdo der liagciiaarb Ailen behield iiet beste van liel spel eu brak zeer vaak gued door maar net boHiisweade Bi hot kwam lUet hiijvele oi llikkorondo momenten vuu V U C braeht do Alten verUeU giog ialiot nauw Ken paar sehoten kwaiaontegen de bovonlat of palen eon anderweer togen dea loeloopenden koepor ileide keepers liiolden Imii doel vorder atliDun en einde kwam met golijk spel waarna 2 1 minuutwerd verlengd 1 eze verlenging brachtevonmiu e ultaUL zoodat er doorgespeeld Wtud lot een der parajon scoor lo Wederom bracht de Veterttan invalI er links hui ten do zege aan V U C Hijeen tüoge peolden bal rondo liij langshel lljnijo pasHoerdü do backs on zotlo eenige minuton voor zevonon onhoiidhaar in 2 1 Dit staaltje brachthet pimdiek in extase dat op den veteraan tooHneldo en hem tnomlantelijknaar de kleedkamer droog ploeg In den eindstrijd Hierna kregen we de verl lener a ronde tnsschen het B V B elUnl en Morwe le dio door do laatate met 1 0 word gewonnen E i n d 8 t r ij d D V B G V ft H O Oogenhlikkelijk im don aanvanf M het D V B elftn up rloiir on Week d Q V B pluog 2eèr vermoeid Hiervan profiteerden de tlonllenaren hamllg en leidden met nwl mot 2 0 Ntt de rust wlflt de Dordtw ho ploeg do Hcore sneeesslovoli ik op te voeren tot 8 0 en kwam voor do 4e maal in liet bezit van don wtsselprijs De R V B on de D V fi hebben leilef 1 maal dezen wiBselprljs gewonnen zooijiit er bij ontbinding van deze plaatselijke hoadenwodstrljden nog nader over het iloflnitief bezit beslist zal moeten worden Koei en Zeilverecnlglng uda OïHtcren heofl do Iloei en ZellvorooniginiB tiouda op den R euwljkNclien Fins ffnderlingo zellwodetrljdon gehnmlen Ais starler kaniproehtcr on ComBüasaris van Aflnjtomst fungeerde de heef PortUuid als oinmlssaris van Tijdopname de heer J Olraan De nitslagen der wedstrijden waren aldus 20 K M zeilwedstrijd Srbcrpe vaartnlgen 1 Vob X gostnurd door J M Zuijdnm 2 uur fl min 10 sec 2 Slormvogol 1 A U Reijnders 2 8 47 BnoorB 1 Hilda N H v ScheN ven 2 10 4 2 Neator Th Tukker 2 113 12 voois flt indnardjollon 1 Corrio P de Mol 2 91 IS7 2 WlWo man P Herfst 2 1 25 3 Gny J P A van Calz 2 34 26 T K M wedstrijd Boeiers 1 Hilda N H v Sehelven It min It sec 2 Nestor C A Ketilor 40 20 3 Justine Th Tukker 41 40 S horpo vaartuigen 1 Vos X A Porttaml Az 32 10 2 Marne P Herfst 32 12 12 voots stnnilaardiollen 1 Wlldomnii H KrnlBheor 9G 49 2 Corrie P do Mol 39 50 Ringsteken voor zeil vaartuigen lo pr A Dortland Az 11 punten Jo r O H Looihan 11 i ünten 3e pr J M Zuydani 8 punten Ie en 2o prijs toegokend bij loting ATHLETIÜK Voorwed Btrij den voor de Olympiachc tpelen Zoiul fT werden dezc we tBtr iden op het U V V terrein te Utrecht irehouden ze ma acliiterend rCi laufd Trots den Hturkea wind werden er toch nofc eenlKt recoixis verbetfi d Het 300ü meter wandelen w lkB record atond irp naani van J J A Huimers met HO mm 40 ii b sec werd door den Kotterdanuner C A GubbcU irebraulit op 14 min 321 5 see Het record hmkstap Hprontr staande op naam van J j Petri met 12 0 M werd door W R va Kuip febraoht op 12 62 M terwUi A Lepare het e te op 12 88 M wist te breiw Cen In de overifie v R trliden werden eveneens foede tyden emaakt De Marathonloop van 42 K M IbO M werd afKcleKd m S uur 7 mm 49 215 Bec wat eep flinke prestatie is onwlat meermalen tefren lien wind moest worden opKetamd WIELKIJDKN Recurdrit Amnterdam Utrecht en retour iiii de tweede nt Ajnsteniam Utrecht en teni voor Iwien van de A ö C ympia went A Kloipp nJjurK winnaar van ie Zilveren Tak in 2 uur 7 miB 44 aec De houder N J de Jong plaatste zich thans ills tweeile StadionwielerlMMi Gisteren wiat de üeltriache dem fond kamptoen Linart na ean apaiuienden strud om le leidinir t Ken de FnuiBchman LUdier weilerom als overwinnaar uit dail strud te komen In de 3 manches wiat de Be R dieoht 8 maal 1 ixum vooraproog op deo Frooschman te venkry en terwyl de Beritenav van Boxel 2 maal baan voorffift 10 f 2 banen worfott achterbleef en m d 3e manche oa 30 ronden d a stnió opgoï FINANCIEKLK BEKICHTBN È 1 WIS8KLK0KR8KN Officieele noteering te Amsterdam m Mei lt 20 29 Mei ai Mai 10 66 10 64 e üb 7 a2 é 20 66 21 80 48 95 4 0 2 16 2J0 46 76 46 69 26 69 49 76 49 40 V lx nden Berlin Parufl Brussel Zwitserlawl Weenen Kopenhaffi n Stockholm Christian li o n 1 o n w e d 8 t r ij d e n to Dordrecht jaurlijk jclie Bonden wedstrijden dit seizoen to Dordrecht geen waarbij do ü V B zich door ig Hl do finato wist to plaatsen lui puntloos gelijk spel tegen het H elfUil in den oindstriyl togen het D V iï olital werden uazo staogenooten mot gevoelige cijfers geklopt en eindigden dU seizpjen niisscbion het laais o waarin dezo ontmoetingen zulten worden gehouden als lide T £ N VEKKKfiR AA sterdam Volfcens Hkt Vaderland overweeiït de directie van deV xlie enst Amsterdam tx nden een dairalüluichen dienst m te stellen De po t voor Amerika Laatute buftlichtinff aan het Hoofdpof kantoor te Rotterdam voor Amerika p r s a Andj Voor postpakketten en aan eteekende stokken 2 Juni fespectievelUik 4 a en 8 1 gewone tukken S Juni 7 s monreus V rzendinff KCMhledt uitsluitend op venoA blükeiKU uit vm a nwtixitui op Dg wedstrijden Daar do L V B niet was opgekomen word aaugovaiigen roet een wedstrijd D V B Merwede 3o klas N V B welke eindigde mot oen 1 üoverwinning voor het D V H olftal K V B ti V B 0 0 Het C H elftal verscheen met 1 invaller voor L Spaas dio door A irnenewoutl werd vorvan ün Voor de rust was ho R V B elftal het mewt aanvallend waarbij het O V B dool aan onkole gevaarlijke momenten onlHuapte Na de rust ging do strijd heen en weer Nn eens domllneerde lietG V fl elftal dan weer de B V B ploeg maar liet adres