Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1920

No 14329 30 AMNiailiENTSPBMSi pw kwartaal 2 2S rtr week 17 eenl met Zoa4lat bla l par kwartaal f 1 M par waak 12 emt oraral waar de ba r int per looper iteiehlealt rraaae rar poet per kwartaal t n mat Zoailaiablad SM AbeaaaaleateB wordaa daKeljjkf aaaceBomeo aaa oa Bureau Markt SI GOI DA H eaxa agaataa daa boekhandel ea de poslkantoian ADTBRTBNTIBPRIJS Uit Goada ea omstrekel bakoorende tot dea beiortkriaf 1 6 rafeli 140 elkaa ratel meer ƒ l Vaa buiten Gouda ca den beiorneliriBK I i ngtU f 1 U elke re al meer 0 S0 Adrerteatiin ran publieke Termakelijkhedan IS eeai par retel AdTartentiën ia bet Zaterdagaummer 20 biJ Ur 6P del prtjs F uilieton Dl Vrouwe van Darracourt étor ORARLES OABVICb O utorifleerde vertaling van r P WBgflKUNK v R098UM Nadruk verboden ji t ïWfe RECHTZAKEN K Uuuik U Gravenhaxc De 47 jan e T P K t WoubruKK heeft ffiBteren terecht tf staao inzake dat hi op 10 October in het Leidsch Dajtblad een infreEondea atuli heeft doen opnemen waarin de iburi e aieefiter van Woubruinre ajaeteltjk beleedifd werd In het stuk werd m g zegd dat de veldwachter van Wou ru ge door den burKeoneester op lan zame maar zekere i ijze enQotii i werd G öu ht werd een week evanffeni straf Bekl bekende het beooe ie stuk ter plaatsing naar het Lehlsch Dagblad irezon den te hebb a Op een versoelc van den rerdediRei om aan het raadalid van Woubiugge Boot Qie als getuige optrad de vraag tt st llen of de veldwachter van Hemert slecht wa behandeld door den burgemce ttor besl fite ue reohtiiank na raadkamer ufwUxend De andere getuigen k décharite ver Jen daar na niet meer gehoord De beleadigde had iich aU civiele part I gesteld en vorderde Ie rerjpoeding ran de schade door de beleedigliw geleden en gesteld op een be drag Tan ƒ 2e dat b de t wiiaen uitspraak de door beklaagde gepleegde duad zou wor den verklaand als te zun beie igend 3e dat de aanplakking in het openbaar vaii het te wjtizen vonnis zou worden bc Tolen tan koste van den verooi ceeide met uien verstande dat de daardo t te maken kostMi met inbegrip der sctudfvergoed inff d som van ƒ 160 met zullen te boven traan Mr van der Lip naoneas den getuige J U Baumann burgemeester van Woubrug ge optredend wees op het z i zonderl nge verschijnsel dat bedd die oud burgeniees ter van Woubrugnre en anti revolutionair 18 het tuk ook naar Het Volk het blad der S £ A P gezonden had Voorts waa leide apr bekl die op niet eervolle w ze het burgemeesterschap had neerge legd niet geroef en om ter venlediging van de verdrukte onschuld op te treden Mr van der Lip lichtte vervol reno de vor dering der civiele parti toe De verdediger van bekl mr Bnet ont wikkelde eenége Jundisehe bezwaren tegen de dagvaarding Men heeft hier te doen met een amaadachrift en bekl kan dua nut worden veroordeeld wegens eenvoL dijre beieediging De wet onderscheidt betee li ging en smaad In de dagvaard ng wonlt het gelheele ingezonden stitk ten laste van bekt gelegd De eisch is dllfcn tegen de eerste alinea Op dezen iirond KOU ontslag van reehtsrvervolging moeten volgen Pleiter was voorts van meening dat het feit dat van deze aaak een gewone beleedlglngazaak geonaakt was btj het pu blieit weer de meening ou weJcken dat de aanklacht geuJt m het ingezonden stuk tegen een puWiek persoon in den doofpot wordt gestopt Pleiter protesteerde tt gen le vijfxe van het opmaken van den staat van inlichtingen waardoor bekl in een Hlecbt licht geplaatst wordt Be verdediger merkte op dat het karak ter van den heer Baumann iets heeft van de beleedigde majesteit Zijn optreden in uu tegenwoordige zoowel als in zun vroegere gemeente heeift veel kwaad bloed gezet Pleiter ging de ge eele zaak van ae eerste oneenigOieid tusscshen don barge meester en den veldwachiter af uitvoerig na en gaf te kennen dat de daad die be klaagde deed een daad voor het recht was De vonn kan een veroondeeling tengevoi ge hebben de jnStoud met Moet er een ver oordeeling volgen dan kan dat volgens pleiter jn geen geval een gevangenisstraf Uu Re en dupliek volgden N R Crt Met ontvankeltlk De Haarlemedie rechtbank heoft uitspraak gedaan in de zaak van xeven land bouwers contra den heer A v R strek kende tot levering van 1200 aandeelen in ae NV SuikerfabndE Hollaodia te Half weg tot een bedrag van f 4 420 000 Be reohtbank verklaarde eischers met ontvankkelük en veroordeelde hen In de kosten van het proces iNaar vernomen wondt overwoog derechtbank dat de heer A Colun zich uitd combinatie had teruggetrokken en zlinaaafipraken niet aan anderen kon overdra gw Töd LUCHTVAART Een Juchtdlenst Lausanne ParUs Het Fransche gouvernement heeft zich gunstig uitgelaten over de instelling van een luchtdienst Lausanne Parys in aan sluiting op den reeds bestaanden dienst Pary lx nden Geen Internationale vHeghaven ie Apeldoorn De plannen tot vestiging van een K out vliegkamp in de omgeving van Apeldoorn dat tevens als station m het internati naai luchtverkeer zou dienst doen zullen niet tot uitvoering komen In de onmiddellijke nabyheid dor gemeente is n I geen ge schikt terrein be schikbaar ONDBRWrJB Het IVlftsehe Studenten Corps en de GroentUd De senaat van het Delftsche Studenten t rpB heeft de noodzakelijkheid Ingezien om de Cl rpswet te wijzigen in verband met de tegenwoordige opvattingen omtrent den groent jd en een aantal voorstetien inge dtend De senaat acht het in de eerste plaats noodig dat het aanstaande lid zich kan oriSntepren omtrent Corps en Corpsvereeni gingen dat hij een kennismaking onder gaat die zoodanig is dat hij na afloop daarva i zich thuis voelt in het Corps en Zijn mede Corpsleden als z jn kameraden beschouwt De senaat wenscht den groentijd van 17 op 16 dagen terug te brengen Officieele en particuliere donderjolen behooren te wordenafgeschaft de uiterlijke kenteekenen te ver allen en te vervangen door een groene strik of das Be mtenslteit van het can didaat lidmaatschap worde verhoogd door n B de CorpBvereenigingen zooveel mogelijk plaats In te mfnten De senaat acht het echter wetuebeiyk dat men vö6r een bepaalden datum het unktmieBde jaar geen ehtba vorue Weteuehappamke Beriebton Nieuws deer draadlooze telephoon Be Londensche rDaily Mail ontving VV dag i I voor de eerste maal nieuwsbe richten door middel van draadlooie tele phoon van Chelmsford in Essex Het ge BÉrek duurde twintig minuten en werd niet alleen amdetljijk opgevangen door de tue stellen m het gebouw der Daily Mail dbch ook verstaan in een aantal bngelschf sleden o a te I iverpool Woivtrhampton l loestei Birmingham znz SCHKKPYAARTBKKICHTBN Stoomv MiJ Nederland Billiton thuisreis passeenlf J Me Kaap Blanc Borneo van Amsterdam naai Ekiggano uitreis paueerd 30 Mei Kaap Bon Karimoen van New York naar Java ar riveerde 29 Mei te Sabang Prinses Juliana thuisre s vertrok iO Mei van Colonkbo Holland erika L Jn Noordam van N w York naar Rottei thun passeerde 1 Juni 10 u 40 vu L zaï d Sc iedijk amveende 1 Juni van Ham iAirg te Aotterdam Westend jk amveerde 30 Mei van Rot terdam te Baltmvore Rotterdamsche Llord Garoet thuisreis vertrok 28 Mei van Port Said Kawi uitreis passeerde ii Moi 2 u ra Ouessant SMnarmda van Batavia naai New York passeeide 31 Mei Penm 4DVMKTENTIeN HEER z b h h zoekt tegen 1 Juh a B Zit en Slaapkamer met PENSION liefst oiigemeubileerdaa met uitnioht Brieven met prijsopgave onder No 2 tl8 bnreau vandit blad 12 l bunder WEIHODI TE KOOP en Weivee gevraagd bg A J VOSHOL Zuulplas A n l Jmxveen 2940 U HET BESTUUR van de WonlngkouwvarMnlglng WADDINXVEEN te Waddlnxveen al op VRIJDAG 11 JUNI des Tootm ten II uur in bet IIAADHDIS aldaar in liet openbaar trachten aan te besteden Het bouwen van 12 woningen Bestek en teekening li f lO per tel restitutie f 7 bij P D STUURMAN 2865 26 Architect Wadüinxvpen S GELD S beschikbaar voor Voortchotten 17f l 16 Ambtanaran aonder boru Bi ichnft aaavr poatx voor antwoord Znidep Cradietbank Miuritiwig 3 ROTTERDAM T l 1607 Adrertentiën en alxmnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeOorp door A B 0 0 H Berkenwoude voor Beikenwonde Achterbroek door J N O O M E N Beierache StolwtJk Meolielkoopjes Treuweoü Solieda Salon n Hui kamermeubclen ItTalaU Stoelen Llnnenkaiten SpiegeliSchilderijen Tbeetafeli Bikeohauten Bulfeiten BoekenkaateD ClubfauleuiU Ziidenpluche Ameublemenlea Leerameublemeniea Kapok malr i en Wollen ea Sit ndakeoi Stroom atrafieo eni enz 5396 8FOTKOOPJES Ml 20 BE8TK ADRES VOOK JONGELUI HBT HUWELIJKSrLANNEN UIIIKTIlliT446bimlois DbileSGtiiekadii ROTTERDAM Telefoon 12800 BENT II BEN ROOKEK K oopl dan onze groote NAPOLI ON n U ifeniet 7 kwarttcr voor slechts ctnt All Keclamemerk TIP POP 4 osat Turfmarkt 54 Het het aannemen van DRUKWERKEN in dke fewenachte uitvoering belast lichte HAASTRECHT d k w J SCBKBR H C COSim ill Assiiraiiliéi 37 T l foon Mo SI Sluit alle verzelceringen voor particulieren liandel scheepvaart en industrie Prijscourant m eerste kwaliteit RUND en VET BUilK KUFSVLEESCN gaan nuohlar par 5 oni f 1 0 HO 130 120 120 100 1 50 2941 30 KALFSriLET KALI SSCHIJl KALFSI APPEN KALFSPOLET KALF8GEHAKT KARBONADE KALFSOESTER5 I I 20 I 20 I 35 I 35 1 35 I 35 I 50 I 50 BUNUERI AFPFN POLET 1 APPFN V a RIB ROS BI EP ROLLADE R1B3TUK OSSEHAA FIJNE BIEFSTUK Aaobevaiand KI J VERZJJL Klsiweg 36 Telefoon 379 De Braodstoffefl Comiiiissie District Goüda maakt bekend dat met ingang van 1 Juni de prijzen der brandstoffen voor Klem Industrie zijn verhoogd met de navolgende bedragen Stoomkolen en Smeenootjes f 6 20 per ton Zulggasanthraciet 6 25 per ton Steenkoolbriketten 6 80 per ton Gietcokes 8 25 per ton m BRANDSTOFFEN COMIVliSSIE DISTRICT GOUDA 40 STADHOUDER Directeur GOED OITGEVOERD DRUKWEIlil levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Adverteert in dit biad kVOOB i HET KOKO een lutvcrc heldere en nict vette vloeUtof bevordeH deo haargruci versterkt klieren en baar worteli voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdzeer en rous verdwijnen nadat men KOKO m eco pau malen heelt gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrgft men het lacht o ocderwaartscht richtinf en borstelt lllnk Verwaarloos nooit Uw Haarl WU stellen geen dwaze of onmogelijke cUchen aan KOKO maar wij leggcn en houden vol dat seen ander preparaat KOKO aU een zuiver gcnsMiniddcl voor lut Haar kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk Voorkotnende op elke fleich KOKO wordt nooit lo lónder venc eldc buiten verpakking met llandeUmcrk verkocht P r U A106 klitna 1 20 mMtfin 3 80 graoti flMcli KOKO Shampoo Poedcn f O IB per pakje VarkrtftkUr bf Apolb k n Drotbte FarfwBerfabMlvlw ï VOOR HET üOJtP 0 HANDCLSMERR Verkri fil aar tB Ooada hii ANTON OOOPS WiidntrnRt wi to = rhoriihov n bn A N VAN ZF8SFN HUISHOUDGOED OOKDNtCHTKMK mTAKlWAIttNMIRlM KIMiZOOn WlttMGinl HET BeSTC TOET3M 10051 M VOOR ALLE CTALEr 0® v Koopt het t Is best GOUDERAK Advertentién en abonnementen op dit blad wolden aangenomen door L VLEGGEERT Goudeiak N V DF TIJDQEESr Trekking van 975 nummtrs Icn oventiin in Nolarli A 6 MUl IE Woenadaf 2 Juni 1920 Pnl V I1 1500 20773 I 1000 2231 3867 90 10974 20535 r 400 600 2905 12527 13866 t 200 2122 IO2I5 10567 OMI t 13168 l5fS 18913 20946 i3 100 1331 6813 9757 9954 T 10728 13902 15377 636 17830 18041 18689 189IT PriltCD van 90 rtgen gcla 2758 4544 7034 9 W 12029 14987 16999 IWTI 2 3973 4 1 7111 iV O15OB170 i 36J J005 4706 a Sf 9 15175 17176 IIKHI 433 46 4 03 737 K4 12104 1M74 17379 78 07 3129 7 87 9645 461547617459 77 3269 4936 7445 9725 54 9b 17538 Ii7l9 90 3342 91 70 90 12431 15366 56 H 604 32 3059 7520 10202 IA10 1 IOinOOIS9ll 40 3467 63 43 80 13 1217911 S3 71 3538 5292 7611 lOJIO 17 96 80 82 920 3614 5358 77JJ 41 54 15704 18I1620II É 1388 58 5494 47 10425 12712 57 22 54 1419 3854 95 51 4912933 05 25 56 43 88 5588 7816 64 6615845 40 81 48 98 5189 37 10570 13042 63 8220195 73 39015819 6110726 13153160121821520286 1715 4IW 76 7962 39132113 1620J 612030418 85 6128 91 1 895 59 22 9420424 204 4IÜ0 6264 84 1 978 13370 76 18396 41 U 5 81 47 11194 S7l647n 64 2 ei3 22 83 6326 81 1124913749 1659f 94 3 241 4248 4 8 26 9614397 99 18I232 BJ5 68 59 aaM 11311 14417 166 118852 20721 25H 4302 6654 8885 11585 14500 90 88 32 2R j J 6717 8933 11687 14670 16 3519008 44 2 1 443 6 1 1019 11946 14897 8J 19164 1 8 6861 9235 81 19 87 19231 95 14965 16927 195152 1132 U tlojl dr 11 1 I 4 37 70O7 934611 JB 13841 16552 18734 41 44 58 13 06 84 64 55 t 12J 61 4 56 49 821H04 69 95 18814 1 7 87 7119 9407 5313 16049 74 97 4461 32 13 57 27 I61U2 41 80 2597 J8 36 23 68 64 8 74 19 26 1 45 7202 3811501 HU32 13 SO iU il 61 7 9511 12 74 74 B m I 4578 33 28 15 1411216849 67 4 89 54 5711606 15 61 408 46 2 65 75 45 31 16932 M S 7 4 04 81 87 73 36 54 18JM il 8 4 11 94 S6JJ 11704 70 69 14 I 2 59 l 7306 704 66 143Ü5 72 2 O 73 47 25 6 86 817052 40 74 96 4912 7415 10 11814 24 88 43 J28I8 46 75 40 27 39172 4 ItCOJ K 32 86 7539 9831 59 41 28 5 37 92 71 701195114316 2919109 83 45 SIM 75 9910 57 41 38 1 J52922 70 94 3I6346S045 652 1 Ml 95 42 82 6917313 47 62 40 43 7jj5 84 97 84 17426 6 707 50 49 43 tl 1200614452 41 19248 45 65 69 46 1001 3 36 71 82 93 77 7 1 S S 40 93145911751919412 810 J004 522 7720 9612198 99 27 91 7 72 48101091222514616 28195 4 UI iijM 6 13 19 33 42 1 30 64 61 7807 38 m 40 72 68 7 80 64 24 17618 M 32 3110 88 911020912339 45 19 95 65 14 5406 79 1 11 74 59 291962 1015 31 20 70 35 12419 55 W 26 72 2 75 67 42 64 91 68 48 85 38 8021 88 12533 71 17 ISni 56 93 61 33 99 SOU 84 3219 91 46 10344 M g S JK 96 J4 5520 69 49 99 45 3719914 1106 73 23 8155 85 12 7 141BU 41 g 82 3307 fcS 5810410 33 n 36 W 96 21 3735 95 05 48 81 1791320004 1217 U 40 8J66IU521 92 4 29 3406 61 8480 1C616 127041503 84 3J 86 i7 5862 85 2 22 36 00 2ül 13 40 9 8557 5i 361511118007 l 55 49 44 41 5912880 99 8 48 95 73 45 52 61 12978 Ui I 56 1412 76 67 56 65 13ÜM f 3506 74 5910707 85 80 78M20 63 80 8611 2913126 91 9U11375 38 77 5913 8710607 61 1534618106 W 6 88 33 98 18 6315503 53204 1912 69 35 8702 10901 4 £ 79 3610 86 13 2 90 96 78 1697 31 6229 J6 61322615632 90 1705 42 43 46 21 37 7818 43 205 69 47 76 74 3613303 157BJ 18317 1II94 88 6342 8827 37 415862 25 1902 3704 82 58 54 5 70 31 25 2 6406 72 69 44 1590 O 30 69 6521 S959 99 I 4 72206 56 86 51 9602 1601 92 19 5 J 74 3826 58 20 5613420 241843 1 2012 53 6630 95 60 41 30 4220721 49 63 44 9101 95 48 61 43 g 55 96 6729 4 97 6416045 50 91 2197 3931 2 2311114 8316111 60 30 37 73 22 89 22 832081 2207 54 6810 75 1I2OI 13519 3311520 8 61 30 9220 24 38 72 27 73 64 87 32 49 2813626 l 4620B 85 88 71 60 71 76 9 1 64 7 92 4 95 94 63 93 1370516200 85 732357 99 927 71 11312 31 FlK I lk l H DkUmO A BBiniiAM é iQDa aoMU 68 4142 28 9311 1313807 54 M 63 48 22 Ja 3516431 19 e 94 4216 91 34 09 39 I8 2 1S B Eargang Donderdag 8 Jtmi 1920 fiovMHË mum I Tie va ws ean uf d rr©xt©3rLti© bl d v oor Q o cud a © xl OaaouetroJKoaa TERSCHUNT DAGCLIJK8 BRHALTK ZOM SH HHg TPAGBW INOKZONDBN MBDKORKLINOBNi 1 i r rala f Ut alka ratal maar t M Op de voarpatina 60 koogar Gawaaa adnrtaatita aa lataaeadea me ladaatlataa bV eoatnut tol aaaa taiafcManlaa prVe Gruota lattara ea raadM Wonlaa barakead aaar plaalanillllta Advartaattia knaaaa wordaa lafaaoadan door toaaekeakoniat eaa aolMa l ea k ki a lalaraa AdTarfeaatfebaraaiu oa oaaa iktaataa 1 RmImM TtM Intwc 5 5 Banu H A R K T n O O U D A AdalolitnU TiW biMf M De besprekingen te Londen Fransch wantrouwen Waarom Uoyd George met Krassin ondeihan delt Uitsluitend ruilverkeer Polen en Sovjet Rudand Het bols Jewieksch offensi tot stand gebracht Fool che voorbereiding tot ver deren etnjd Samenzwering van Polen Troepenconcentiatie om Beil n Het complot der Oosten r ik se he oflKieren I inancieele overeen komst met de entente Vorderingen dei Turksche nationalisten Hoe renopstand Mmlster cnsls m Beltne Het kanaal naai Terneu en ONS OVERZICIIT Nauwoljjiks is de oortoR ffceindi 1 of al les IS veiveteii en d jacht naar nieuAL voordealdn beffmt de volken die niet f poe dig gtuoeg en afdoetule xenoe hun s nti menteeie twenzm hebben kunnen over innen worden ffahandicapt door mindei aattwgeoiette en handijrer naties ui us een klacéit van Georffe Grand m de Mercure de Fraaee een klacht die al in vele tuonaar bchen de vertegenwoordigers der Poolsche tn lietBohe regeeruwen Op deu conferen Li zullen de vnhAgatukken bespr M i wor den he bd de vtttdesond rhandelingen met novjet Rusland zullen worden behandcUI acht men het van liet frrootste be ang l t d itealtieerde ou oaztiiUlse landen duideluk begrufpen dat Groot Urittamue deze on ler handelingen van Kustaoct met de Gealt eer den niet bevordert met eentffe hoop of be docling om een vooraprong te vtrknlgen op un mede liRgers oip Ae Kuawsone markt Voortij v rdt er up eweaedi dat geen lo comotteven en andi r materitwl luWta uoi uen geleverd aonider weuidwrg dut deze uonlen gebruikt voor handels en met vooi m litaire doelejnd i Lenitfc daigcn geleden aolieen het dat ten Kussen ut 1 olen Keen gioot yevdai meer soheen te drcüR n 1 W ai schau werd onder den indiHik van de RuKsisohe missie een vietle aai4 od opigestcid dat len Sovj a zou worden aan rei oden 8 mis dien IS de kan gekeenl De Kooden heb ben weei klop gekreyvB wat hun offen Mef tot staan heeh gebracht geltjk tt Warsc hau woedt geco t teeiU De Pool Muiie logLrleidinv ueht het daarom het ge fachikte moment om Lcn overaicht vim het ifgeloopen strudperk te fterven 111 t vol gemi communuiue Het gioote bolsjewuntisohe olfennief dat ien l4Ln Mei mt t een groote slru Imacht tusBchtn te Dwina en de Pnpet is begon nen s lieden volkomen tot staaa ge bricht 1 e vootnaajmrte aanvallen van het Ifgci Iti bovjetb waren eenerzil la gentht angs ie iipoortiin I olck Moloiletnu an ler lKl oostwaarts van de Berts na in tie I oht og van Mmak Deze aanvallen had en voigeoh onderschepte bevelen de be zetting van de n Molodechno Minsit ten loei Do kloeke houdintr onzer troeptii die e boven Beresina verdedijftien en tot den legena tarval overgangen brak het vuande lyk offensief Onze tro en bezetten e im 7 Ma de Bera4fe Um eft tngen e versche dtn olaatsen met micces tot den aanval over Onze tegenaanval in den sec tor van Plesnise Kesniss werd met uc ces bekroond In de Oekraiinc zun de aaiDvallcn van de legers van Bmdienny in de richting van do hp Oorlun Kiystyniowa I ipowese welke verschelden dagen hebben geduuni af ge slagen De vuand waa gedwongen den af tooht te blaizen Bu Woledark wierp een charge vian een onze escadrons de vuun deluke cavalerie achterwaarts tn bracht leze groote verliezen toe Onder don in vloed uezer aanvallen hep een cavalerie brigade van het leger van Budiennv met haar paarden naar onze ziide over Toch bluft Polen blukéu Patek b uit lat ng die we gisteren vermeiïlden bereid In den loop Van deze week beginnen waarschunliik de oadei4iaDdelingen tuB vluehteliDgi beschouwd wi van hMt boo digaU voonü a De stiud te ren Rusland belet den Po lcn met hun intiwes in Oost Duitscjiland voort te Katten Volgens d fagl Kund bohaii IS te GoduUihutte een nieuwe l uol sche samenzwerlnR ontdekt Se Iert ecmgen tud werden Len huiie van velschillende IV len nachtcltlke buoen komsten gehouden die ten koel hadden dü PoolBchffezinde elwnenten der bevolking te I wapenen de DuJtachers te oveirompclen en Ie openbare gebouwMi In beX t te nc men Veie reeds h den opsbind m Augustmi 1919 betrokken Polen hadden ook hiQr we det de hand in het spel Vooi t overige kunnen de Duitsche bla len buna allen belanKstelling hebben voor Ie Putsch plannen Het Berlinei lage blatt en de Vusmsche Zeitung hebben weel schrikwekkende aanduidingen van een vemvachtcn Putsch ontdekt In den omtrek van Berlyn zouden uid Duitsche voorna melyk Beiersche troepen worden geoncen tieerd Te 1 urstenwuldo moeten ondanks het protest van den butgeineeKten dt zukinhui ien wonien ontruimd Ook te I utsdam h j nen Beierache troepen te worden veizanwhl Naar het heet sp elt daar prins August Wilhelm van Hohenzollem een b zondera rol Naar de beide genoemde bladen van be trouwbare zijde vernemen is er tegen m Zondag een actie beraamd waarby aüu pa cifisten en bekende linlu staande persoon ItfUMden zultwr wowti m m nm im i É gttëe bladen geven deze medeoehngn onder voor behoud weer Het Aioht Uhr Ahemlblatt heeft naar oanleiling van deze geruchten telefonisch bu het gemeentebestuur van Urstenualde geïnformeerd en kan op grond van de ont vangen inlichtingen mededeelcn dat ei van leze geruchten voor ouver zu 1 üratenwal de beticffen geen woord waar ih 0 k in de omgeving van t urstenw aide zQn geenertei ongei egelde troepen aangeko men In de latervD gt tiouü ii uttuijt vu de fiiuMkciwle CttnMnmww der UostearUAschi NatioiuUa VeriraderUNi hea t stoaukaiu lier Kenner ten rtide icehoudea W4tarOu htJ eiL voorwaarden vooNos waaronder de ka tontc Oosttturyk wit heitpoA K luk d ae In een nota vao d ootanuMi v a herstel aan de Ooittehi UlüK e ragetiruig ttjn vor vat miei geiheel i n eiffon gan Raat Ue bla den schruven hem allerleu bu bedoelinffcn loe evenuia trouwens Kjasaiin Htt aan knoopen der handelabetrekkineen i n i t t voornaamste doel het levert alleen eeu aanknooptDffspunt onn tot fTodachtenwibse linfï te komen over Ransch aodeie zaKen want zoowel voor i n reland als vooi Hue land staan Kroote belanden op t spel Voor hjijtoiand in Pcrzie De Britten iin h ei ten KevolKe van den boisjewistischen an viai leeluk n de knel eraakt het Biitsohe l ezant chap zou laheran al verUteai heb ben doch waarheen het estoven js ver meldt de hihtorit nie t I loyd Georxe ui ei een lief ding vooi g nen a Juo rede lieert de Pransclie perb oan den opin ir ch ler bolsjewirki die de Pera sche be oneM maar afvallifï van hai elaml maakt Krasdin heeft een overeomtomatütenwensoh te verdodijten Hu ou nl hetloolsohe offensief tot staan wiilen brengen waaraan J nffeland wel iets kan oenHet 18 overbekend dat de Polen arenteund iUn door de Kealiiieenleiwhoudt uie Rteunnu niet alleen in naam docX ook inderuaatlop dan 20U de aftak veel reenvoudiipdwowlen i Aldus beschouwen de Fnanschen de e kwestie en m de redeneermK hut wel cm fond TRn wMH Mtd Het denk be t h dmb 1m iierste der handelï bctrekkiniffen toch ook Trankiyk voonleelen zal beooi Rcn is een schrale troost Men elooft er te Parus met aan Kraesm heeft nu wel iret taieerd welke waren liusland heeft aan te bieden dooh die raededeeiinffen zun vr i sceptiseh untvantjen Het eenijpe dat de soviet re geenng feiteluk kan missen is oud even wel het zou te dwaas zun dit in ruil voor jtoederen te aanvaarden aooJainjr Rusland zun oude schuld met heeft afjredaan Het fouid komt met toe aan de Russi jche ie geerinfi doch beihioort eijfenUik reeds al thans voor een deel Frankruk toe ler geruststellin r wondt uit Londen teseind hat de conmiercieele ondeifiianidelmïeii 7ui ver gebaseenl zun op ffoederenruil Er in in het jfeheel geen sprake van bebul n r door de Russische reReennjc in ffoud voor temge waren dde naar Rusland u t de tre allieerde landen wonden jrezonden waai over thans sprake ih in de on ierhandelin gen te Londen Indien hetRCon waaincihiin luk 13 Reval aan de Oostzee en Odessa aan de Zwarte Zee worden aanjreweüen ah de havens voor de jroederen uit Enftelan trankrüJc en ItalJë of eenipr ander jrealli eenl land dan zou er ter regeling van dien handel m die havens een jreall eerdr en dus met een luuver Ens jache comrni e worden ingesteld Naar verklaard wordt aen en in vele lauden resiaakt is dvch die ira beti kinff heeft op een bepua d feit en die de schruwer met wi latei relden voor de Franschen Deze hEft ben n znn oog lelieblanke zielen Het i erfd Albion heeft m deze weer nusd an en vooial dooi zun ond rhiandeItin en met den xevaaiiil ken bolsjewiek Krassin Hadulcn c m n 4 Iers te San Remo niet afsreaproften uit sluitend economiscihe en treen politieke on derhandelinjïen met de sovjets te moeren en daiufraat Lloyti George nu zien n et atorend aan de overeenkomst de beraa 1 l K n fen met de Russische afvaard rinK in twee gedeelten onderscheiden economi sehe en politieke hu heeft de brutaliteit Frankruk en Itahe uoojfenaamd om advies te vrajfen dooh onidertusechen had hu zicè reeds met Kra ein aan de tafel srezet Mil terand liet natuurlek pej omjraande weten aat hu zich houdt aan de èesluiten van dmn Seaw Dit i af Ci i rKee Grand dtnnlei tunjT tot zun bittere woorden da hij nu der aldus toelicht Het vertanjren de Duitsche of liust sche ru k kmmien te expUwteeren hettreen ifioo ler winsten belooft dan het herstellen van ons veiTWoeste gebied heeft de spons aoen haten over het verraad en draajrt er toe ibij het vredesverdrag te hard te vinden De handeUoverweKuigfen heibben het zelfs klaar jrespeeld de banden tusbchen de strtfdmajtkers van lateren jreheel te ver anderen Hun financieele golidaruteit schunt nojT emstijfei bedrejRd te woitlen Jan hun politieke solidariteit De cene staat na den andere met iwien wtj ona ibloed irestort hefcbeai voor de KomeenschapiïeUlke zaak weijfert ons verder zun economische hulp De oorloïf is urt eeflfen tij laten wy te lUffkeeren tot de vredesmethode hn i raden ons aan ons te bekrimpen meer te produceeren en uut te voeren alsof men zoo maar in een handomdraaien kan ttnwf keeren tot den jionmalen toestand als of men landen die intact en bloeiend zun wWeven op één lun kan stellen met vol ken wier rukste jfebieden zun veiwoest on uiitfl eput Deie joumabat staat met alleen or heenschte m FVankriJik al een ontevreilen stemnumr ten opBchte van Enjceliind die w niet op vertieterd is nu de Britschc nre limvrvolge deze bopaluigen zal de Oosten ru kieh refeenog worden gedniu tigd onder de caatn t der OostenrulLWhe of ileeliDg vaa de ooownlaaie vos henit l Mtuktkistbiijettea t t K mn ktu d tfl d er ictetklatAMlJatten mU de Oosten ruk ehe regeenog af vui aan de gesll en geass rei eerin t n en omi die neutrale btaten welke l rt Novenil r ll ib aan Oostenruk rMUeten voor levensm ddeien liefatxHi verleend in dier To e dat de bohuldcn door de missie decer Mha Ckist üiljetten sullen worden geconverteerd De schatkiatbljetpteo sullen op 1 Jaa lÜM m den muntstandaard der crediet verleenende landen betaaMwar lUn Mi 6 rente dragen De üost Mir k9ohe regeennir neemt te genover d Oooteni iiche afdeehoff der commissie van her tel de volirende vfr piiohtingen op zioh lo de eigeoidoinrunen van den HtHi de anden n de gemeenten slechts met toe steemning van d Oostcnrulcache afdeellng ier commissie t v rkoopen en de verkoo pingen die sedart den wai eaatil taad itin geschied ongeldig te verklaren 2o de door do Oostenruksche afdeeluK der conunlssJe voorgestelde wetten d e op len vet oop van Oostenriikaohe parUeu licro bezittuwcen in hi t buitenlana b trtA kiw heiiben aaa te oaman verdrr beboiia d ootuutnte u W btel zich het recht vpor de innlnjt der be lastjngen too noodig iel te controleeren Omtii nt htt contra revolutionnaire com plot van Ooslt nruksöho officieren wordt uit Weenen gemcUi dat de HongaarMhe regeenng Woenwiag zal antwoorden op het protest van Oostenruk tegen de vor ming van een troepenmacht op Hongauisch gebied die vyandige l e ioelingen tegen Oowtenr jk xou he hLen De Hon aar schc icgeering zal verzekeren dat lu up geen enkele wy e mtt de bewanmir ui relatie staai Daarentegen Kal zu tocgOYen dut er indenhutd in Zola Kgcrszy een aantal Oorten nikst e officieren ongeveer hon terd verblijf höuden le oorwpixtnkeluk in het Honjraarsche legerTadden wiüen dienst nemen nmar als vreemde onderdanen ge weigerd werden ZU werden ala politeke De Turksche nationalasten die verklaard habben te zullen beletten dat lurkUe het voorgelegde vrede rerdra onderteekent voeren een gewekiigen rtrUd tegen do rogeenngstreepen die de boA tün gewor dea D national iBten ticèhMi Bul daba Kar beset tij naderen Imiid en Chomlok en zUa reeds in het beait van de geiheele kuBt ten buiden van de Golf vaa Ismid en de Zee van Maimona Kr loopea g ruften dat er onderhatMlehnjrcn zou leA zUo aangeknoopt tussdien de regoering en Ie Kemalieteti Uit andere deelen der wereld komen veneens opotandberichten o mouten in Znid Rusland een ernstige boe m opstaml zljn voorgekomen die s echt na bloedige gevechten bedwongen kon wor len Honderden boerm lUn g doiod en vela dorpen sim verwoetft Aia het vrer oniutten vaat ontbreakt Ierland niet op t wppél Uit I roden wondt ireroeLd dat dertig fiowapencte menseben OüuMlagmlddikg de mUttalPB w adit die het bunau van dea Hij sprak tot mijnheer Head maar nvi idili rustle op Lucille Mijnheer Head weiiddü ich tot haar maar haar n gen blüvtn op den gjrond gevestigd Neeii dank je zei zij koel het IS tijd voor het ontbijt Harry Heme boog wanneer men al thans een kleine neigung een buagin wil noemen pn ijn hoed afnemend ging hij weg Op nieuw gwi Lucille govolg aan een plotselinge ingeving Ik zal ze na het ontbijt komen zien oi e TlJj diaaido zich om en bleef blools lioofds staan alsof hij een belangr j ko opdracht had gedaan Ta Mias 7ei hij en do toon was 7nn zacht Cl g leken met dien waar op hij miinhter Head had toegeepro k n dat deze ei van opkeek Pat i hot jonge menflch Har ly Ilerno van wien 11 gesproken liobt 7ei mijnheer Head zacht ter wid zij weggingen Ja stemde Lucille toe Hndt 11 hem al eerder gezien vroeg hij snel Ja antwoordde Lucille Wat zijn do stallen groot Daar l en ik hlli om want ik bon dol op paarden Hiidt u MiMfl Darraenurt Panrdriiden behoorde niet tut do vakken waarin te St Mslo les werd fregeven Natuurlijk niet Ik maak miln ex ciisefl Miss Darracourt houdt bet mij ten goede maar u maakt het mij moei lijk te gelooven dat die verandering nog 700 kott geleden hoefi plaats ge had I ank 11 mitwooidde zij Woi kclijk hot 18 mn nog zeer nietiiw en 7 tr vrtomd maar ik geloof da Ik er wel aan zal wonnen En eer fli oe ilg ook merkte bij veelljcieckenend op Wanneer ik liet voorrecht bI hebben mijn volgend bo 7oek nan liet Hof te hrongon al ik tl hier 700 tbiiifi vinden alsof u er Kcborf n bent T IK illo lachtt en hij ojwndo do dein Mi haar om Innne t gaun Terwijl bi bit d e kwam Marie Ver nor naar liïinr tft n keek met scherjien blik van den een nanr den andtr Hfhben jiilhn als vroege vogels vwl wiiim ii gevonlPnt ei n met een vro lijken liuh Wij zijn naar de stallen geweest Il 1 ut die Dal weit ik lieve Mijn kamer he ft daar nttziobt op Zeg eens wie was die gioote loiigoman met het vooi komen nn een vorklecden prins Miinhcer Hend trok oen verbaasd ge irbt on Lutilli boog bet hoofd om Ltn roos p haar borst te si km Een verkleede prinw iiiff ouwV r Kr zt 1 de rwhtsgeleerdi III n irachl vnn een kn mp l Hi met do iweep O l edoelt u Harry Hernei ant woordde bj onverst billlg Kn Hie Is IlarrvHerne vroeg zij Imjis ig Niel bijzonders antwoordde mijn heil Hond scherp Mai o kook weer van don een naar idi ander Ih hij dat met Dan moc t Tul het wezi h wanneer unmndsviir k untin hom kenmerkt Ik geloof niet dut ik ooit knapper man heb ge itn 11 iij LiiciUei Ik nh er nog zoo weinig int moet zil I ueillt onvfrschillig tir WIJ ij langs haar boongii HOOl ns IlIK lil f tl uui lati r kwam de MnrkU S van ff ril in ijn wi rkkamor De zon m been d I r de getralied vonsterH i n de mees U 11 UHt h n zouden iljtt beblien open w rppii om i fnsstbe 7uivon hieht III hit onluht oiigthmderd u laten biniK riHti ocmton maar I ord Mf rle ging niiar het raam un n i U jaloii li M zakken Isol liet zonlicht letn wati dal moest w uden bidt ngijsloteri Oeduremie een paar minuten bleol hij Ih een standl old staan iiotT Iende op 7 in pairferen met zijn lange witte Ie tafel yljn dimm ip H iii op cdkanr g perst Toen nam liij cm bruf op Hl tptii vM r hem tag en Iöm duMi langyaam ok tiisHihen de regels d M r Niidnl hu dU n h id iii ge iiuwen en op bibl geworpen klopw een iHHJiende aan deur Mijnheer slake mvtord 7t hti lord Vferle dio nooit siwak lielmUi wannter bij er toe gedwongen werd knikte de bediende ng op zij en liet een heci hinmn iOi U n morgen mylord z i de tniitsd met uun eerbiedige buiging ter Wijl hy H lM t knipoogde voorden plotseling overg ng van het zonllrhl daar buiten mei de halve duigternls in Ie kamer 10 r e jonge man keek hem vaet aan fn Lucille merkte het op dal zolfs mijnheer Head zijn koele ougen neer flioeg voor den kalmen bijna hoog moedigen blik uit de donkere oogen van den ander Zij had or schik in Het zijn alle honden van de plaats bftbalve die eene üei hij roet zlin tvwp vijzende naar den hond die hem naar het plein gevolgd was Dan zou Ut Misa Darracourt aan raden ear eenige weg te doen Eei mijuheer Head O neen tiep Lucille uit zij ïijn Ie heel mooi Ik houd veel van hon dea Harry Heme keek haar niet aan en jjch had zij hot gevoel of hij dit dog t een 8lng met zijn jfirmp gtng mi fibar een van de deuren opende die en weeë den honden naar binnen te gaaji Zlji deden het dadelijk zonder Wijk van protest Hij kwam terug en el aarzelend Ik ken al de paarden hier Wil Ik mw Darraoonrt laten rien ouden morgen antwoordde xlju lordHchap Cia ritten mijuheer 81ak Ik merk da n mijn telegram bobt I tMingoi Ik kwam met d nvondtrein m 1 rd t i niijnh H r Siak roetsapplg ik oiitMng uw brief gisterwimor Ml tui ik Miiifl htt beter u persnnn 1 ji iiiHpnkin zei zijn lonlwhap Utt wiis mij aanginaam uw Irt rd sdmp 4idjn opwa hllng te mogien ma kt II jnuiiiMdde miJnliM r Slnke het liotdd J uigi nd Uftfr4 een n m hu lijdtng ii i Mer l met zijn biiuikeii wljfl nger den Uriel iMinrnktitd op kouden afgenifsttHi toon en mul m n uiterlijk onverwhlllig als uit eeii gehouwen gid lat Mijnbe i SInke knikte met hrt hiMifd im medtgejnol Hwl al ht Mylwrtl Hel kon mrkol niet wgor Pat geloul ik ook U er geen mo gt lljkheld uan dien eisch te voldoen Vllinbt r ft akt apHsfe iljn lippen e wliudite opnieuw h l hoofd Ik te er geen tiikole Mylord 5 lel 11 wij baddiu idet grtlacbt daldere h puil cvk zou worden opgtf zegdindera hadden wij 11 nJot aangwadeuim mot het geld dat u daar kreeg teap uleoren Wordt verrolfd