Goudsche Courant, donderdag 3 juni 1920

11 sr s M 4 Ïl 9 ëë gs 94 4 IMÏa 2 44 7 770B 10427 131JS 1 K 48 81 3810810 32 61 178 1 WI 17 61 9412 1 J0 1913206 77 S It 74 8 41 u 47 1619BI7 1 Jj H 189113 40 80 93 8 n g IWJ 34 92 92 56 19611 14 36 38 7904 9313324 IS B 7 66 28I062S 1 S S 80816 30 9lH734JI H J334 9817 8078 71 13647 ft JJ 44M8J8 861080a 71 80 77 B90T fle 3757873 8 S2 88 8l e013MB Ut a 89 7 90 tmn E 19 S749 91 10004 13 30 15060 B aas s i s I81887339677953000 71 H 5311063 1380116063 43ÏB0O liM B 84 8300 9 16 4411141 II Ü 8404 63 401611411204 H 8514113 4 43 JJ Jj 1423 1147 91 98 18 55 IS 18 e 81 n 64 07 Ü S K I e4 70 7313607 £ £ I 1 81 07 74 85 58 n 66 80 BS3W5 5 611315 87 16300 7620600 M 71 8008 o 30 9 J V mi 3614009 77 W 7 48 7D 44 29 4 l 0 40 19 41 40 38 61 Tl I I 39 89 M 68 74 0X108 n 88081140814118 vmiaj I11 70 il 74t 1 811 80 WM lij 9 burfteriUkeu Btand te Dublin bewaakt overvallen en la hun automobielen het m 4iineff we r 10 karabiinen en alle mitiUiire uitrusting atukken hebbva weKK VDerd De Senaat heeft het nwrstel om VMi Ue VereeBii ide St ten hM mandaat vrui Armenië te aanvaarden verworpen In Belglëé is xoobIb een telegram rlgteren meldde de minister van Bionenlanaiicbe Zaken afgetreden Dit houdt verband met do Ntderlandach Belgiiwhe bettprekingen waarover b j Diet de andere leden van t kabinet van meeniag verschilde Naar de N R Ct verneemt zal Renkin deel van de oppositie gaan uitmaken en een gevaarlek beistrjjder van deü godsvrede worden H telt tal van aanhangers op wien hy veel invloed oefent Met Dtsstrée Carton de Wiart en anderen van ewen grooten iavloetl isliu vu ndig gezind aan het Neder andHch Uelgitwrh verdrag De kwestie van dit verdrag moet weldra in bespreking komen bü de begrootiog van buitenlandsche zaken Zoo wordt het vertrek van Renkin dan ook bewhouwd als het voorspet van neer uitgebreide gebeurtenisaen Op de Belgische begrooting is 378 000 francD uitgetrokken voor onderhoud van het Kanaal naar Temeuzen en 40 000 francs om de Kanaalrechten af te koopen Waar de credietposten betrekking hebbend op deze twee artikelen oorspronkelijk waren vaHtgeüteld op een baai van 4 francu per gulden is het noodig gezien de fluctuaties van de waarde van het geld en om op ledere mogelijkheid te z n voorbereid ze onafhankel k van gezegde begrooting te maken BUITgNLANDSCH NIEUWS De arbeidsconferentle te Geituü Naar de inliishtingendienst van Ie Volkenbond meldt heeft het Internit Lioitaal Arbeidsbureau reeds 21 gunstige aniwuoi den ontvangen op xijne uitnoodi ing vour de Conferentie te Genua te houden op lË Juni De volgende staten hefbben pedloten zioh te doen vert©genwoordi en Australië België Canada Chin i Dtnemarken Diiitsohland l inUind FMukrük Nederland lünffelachIndië Italië Japan Noorwegen Portugal het Servii chKroa tiach Sioveensche Komnkrük Siam Ziweden Venezuela Griekenlaod Poien cu Tejéc o filowakij e OoHtenrük Zuid Afrike Haiti Honduras Luxemburg Nieuw Zeeland Panama Paraguay Pende en Salvador hebben te kennen gegeven dat zu niet aan de conferentie zullen deelnemen daar de te behandeJen onderwerpen hen met direct mteresseeren D N£MARK£1N Kelnerwtaklng Te Kopenhagen hediben 2400 ke laer het wei4t neergelegd wagens een loon en ont HÏagkweBtie Eenigc groote restaurant xullen door de staking genoodzaakt zün geheel of gedeeltelijk te sluiten terwUt de kleinere restaurants xiob zoo mogeiUk met kelnerinnen en eelf uffetbediening zullen behelpen BINNENLAND Nederland en België Volgens een bericht uit Par s aan de Nieuwe Ct hebben de Nederlandscha gedelegeerden bij de onderhandelingen over de Wlellngen zaak aangeboden dit geschil t onderwerpen aan het Permanente Hof van Arbitrage wat evenwel door de Belgen zou xUn geweigerd WU kunnen deze mededeeling bevestigen en er aan toevoegen dat de Nederlandsche gedelegeerden nog op andere wyze hun in tchlkklijkheid ter zake van het door dn Bel gen opgeworpen incident hebben getoond In afwachting van de nadere mededceHnIfen van minister van Karnebeek en de souvereinit tskwestie op zichzelf daarlatende mag thans reeds gezegd worden dat van Belgische zUde deze kwestie opzettelük is aangegrepen met het doel de onderiiandelingen ter elfder ure te doen mislukken In verband met het bovenstaande verHchUnen de volgende Belgische pernatemmen In een eigenaardig licht De Petit Bleu zegt over de opschorting van de Belgisch Nederlandsche onderhandelingen Minder dan eenige natie kan België elch met den vrede van een overwonnene tevreden stellen Men moet dat Nederland duldeiyk maken eveneens dat dtt land op niet de minste inschikkelykheid recht heeft De Rappel spreekt van een telken duidelü ker aan den dag tredenden Nederland cheD kwadn wil en schryft verder do onderhandelingen kunnen hervat worden maar zal Neilertand het groote belang begrijpen dat het zelf heeft om de onschendbaarheid zijner grenzen te waarborgen Het A N V verneemt dal ook het AlKcintM N derlandHch VakvcrlKind eon Hcherpe aclle Bal voeren legen de untirevoliitie wet De volgende wofk zal iiu t n m Voor Amsterdam door het l e itunr VHU den Noulr BoHlniirderHhond de houding definit ef vnAtgeKielil Tt rden Kunion werking zal verzocht borden iiif tie HiüdernCTi en de ayndii liston GKMKNGDB BERICHTEN Berooving Uit Brussel seint men aan de Msib dat mevr Harte van Tecklenhurg dte Zaterdaffwvond aan de Gare du Nord Icn trein wlMe nemen eo haar baga aan oen drager had toevertrouwd bemerkte dat de man toen xij een plaatskaartje had genomen mM haar vmllesen waarin tich voor verschsidene duizenden francs waarden bevonden rpootIoos was verdwenen B j i t politJe is een klacht Ingediead VerfliftiKd watu In de poldenrateren aan lea T aoirendUk N H drOrwi alIerweRen veel dood vUMhen Men denkt dat het water verg ftlgd ia doondftt honderden vai n iBgcmaakte groantmi In de slootao u tgo i rt iUb Het Haagschc ledvnBcli iK ljJil Naar vvmocnen won t gr pt de uroeve ledeoaak waann VrÜd cfO vonnis zal geveld worden rog AteeJd om x ch Wit zeóden een vonub omdut pua d eerste groep TUI vdniachten vior ie rechtbankis gcAvaest In Juli komt d tweede groep aan de beurt Maar sa d urrestatie van beide genoemiü jTocpen i Un helaas al weer nieuwe verdadhtea aan dea PomüstotionHweg opgealoteu Vad LUCHTVAART De Luchtpostdienat Naar de Tel verneemt zal de cluf der 4e afdeeting vau het Hoofdbestuur der ohter en en Telegrafie de heer L P j M Truffmo binnenkort naar Kngeland gaan ter bespieking van de verdere maatregelen welke in verbond met eventueel in te htellen luchtpjatdienat tuuschen Kngeland en Nt derland moeten worden genomen Zouals wy deatyda berichtten was de datum van inschrijving voor wat den HoUandBchen dien Ht betreft reeds 16 Mei gesloten eo die vooi den Kngelschen dienst op 2tJ Mei j l l rg veel succes hebben de inschrijvingen niet gehad maar men heeft hoop zy t wllicht met enkele wüzigin en m de voorwaarden tot een gunstige oplossing van het vraagstuk te komen aCHKEPVAARTBKtlCHTgNT STUOMV MIJ NKhKHLANIi Billiloii thuiBieiHj pawHuerde 1 uiii iibraltar Jiui i ietersz Cooii uitreis verliok fl Moi vun Suoï Kuiigojui UiuisreiH vertrok M Mfi van Ojeddah Itt rrEltliAMSOff LL 1 l Kodin van BueiioB vAyres ua ir Kotlerdain pasBeerde 1 vuni doö iiaimmiddagH Onessaut HOLLAND AMEKIKA LPJN Kieldrecht arriveerdt 2 Juni van Calcutta Ie Rütterdftiu Noordam van New York naiir Kuiterdani pawBeerde 1 Juni jiani mii lill PrawiejMjint KUN Wl TlNlt MAILDIKNST eniif vertrok 27 Mei vuii Parania ribt naar Barbados lüiRKNIBUWS Us W H Stenfert Kroese t Na oen langdurige ziekte die hem noopte emeritaat te ne uen ih de bekende predikant van den liemonr ir iiviiieenti Ie KoUerdani l b W li 8ten erc KroBse overleden Dta Stenfert Kroeöo behoorde tot ile vooraan8laan ie niaiineii iji de Keiiion strantsche Broderdchap welker verdienHlelijke BeeretariH hij wan lé predikant was Dn Stenfert Kruese bii zijn genieenleleden oowel in Hollerdani ale in zijn origo siandplaatbon zeer geliefd um zijn persoon lijkv eigenschappen ook stond hij bij allen i hoog aanzien De ReiiionBlrantst he Broedersohap leidt door zijn heengaan een cnititig verlleH MARKTBEKKJHTICN tiuuila Juni l J2U liUANEN Va t gestemd iHïliatve VOOI peulvruchten Tarwe I 13 a I 40 Kogg t M M AJ ersl I2i a i 2 i ierbL elie I 2 i a fmHaver Jj a f J i Erwten f 21 ü I 2b Br boüiien f 23 k 28 KAAS Aangevoerd i ó partijen llaiiitel niallg 1 Qnal f70 if 7 2e jual f iO a im lïOTEU Cloedeaanvoer Uan Ui ving f 1 20 i f 1 30 VEE VIAKKT Melkvee Rod aanvoer Handel nwüg f l JO 4 f yJA Veile varkens wein g aanvoer liandel vlug S i h HV4 et per half KG Magore varkons red aanvoer handel matig 8 J W et per half K G Magere Biggen goode aanvoer handel nmtig f 1 a lb per week Vette schapen geen aan voer Lamniüren goede aanvoer han del vlug f 24 Af A 2 Nnehiore kalveren red aanvoer handel matig f 1 a f 2 EfEHEiN Cioede aanvder handel matig per 100 stuks f n A f 13 CofiperatieTe Tuiniers vereen giag Gouda eu Omstreken Groen ten veiling iuuda 2 Juin V 2fi Bloemkool Ie f üorl f l OO 12 20 bloemkool Je soor f 2 8 1 i 50 bloemkool 3e soort f 0 70 4 30 Iduemki ol uilsehot fO 30 1 00 Komkünmiera Ie Hoort f l tlO 11 KO komk iiinners 2e s 1 70 9 00 Krojwla f 0 40 0 90 Stamboonen 0 32 0 41 por 100 stuks Teen f 4 W lÖ tiO Ral tirl T f2 00 7 80 Pelerftelio f 0 70 2 00 Selderijl 1 O HO 2 10 Radijs f 1 r 0 2 20 Cha hdton f 0 50 1 40 jmt 100 bo Peulen 0 240 30 Doperwlen f0 i4 0 40 Japercijners f 0 40 Zuring f O Oti Spinazie 1 80 7 tK Postelein f 1 80 0 00 Aardappelen 13 00 13 40 per UK kilo Aardheziftn f 0 52 0 70 per pond Nienwerkork a d IJsspl 3 Juni pilirigBl eritïlit der Coöperatie e Tiilnbnuwvoiliiig Nienwerkerk a d IJsHel on OniHtreken Eng komkimimers f 10 40 12 20 2e soort f 7 KO8 70 kleine halve komkomnierK f 2 1 0f iS V bloemkool f 6 50 10 40 2o 8 iorl f 1 50 6 20 uitBehot 0 20 1 HO sl 50 90 H alles per 100 stok kom koniniers 2 fi per groote ben peen 8 20 0210 2o soort f 4 30 4 80 per 100 bos poatoleln f 1 10 4 per 100 ki logram tienieenteraad van Uouda 11 ilut voorulel tul veiicenen ia HUbttitUe tiouuscav butgerwavlii l t V o o r ü 1 11 11 veiAoejit uu diacuomes Ic uciLorteu auitgü £jen de Ji ucipieetu otwubUu het vurig jaui retiitf m iu breude ibüSproa en Jti i e liter Lulvbei w l aan u i verzoti i VotUoea mitb lit a daanoe gtiicgeniLexd wunU gegeven llu j1 de Uaicu3 i t van t vorigu jaar nit t üpraKuleu lecn w l Uij aeiaalen in t iui lttuut van qo Uur ei w acJit een iii Lciliag te ziea Uie rfeuru ki wordi tegen le iinKiLrne aiücideidbünt ifing IJl aniLtre itruigeD Honien ue arguiiiutiteii tegen de uurgeuvauit getuei l u u ia uiuc fciwKnngen ler stavinK van ücic tJt iHüijn c teeit api een artiitei u t hel tijoschnit De artmene Het u t uiet vuur wyy beiCid ak men üe inatlu Jjt tU üc ttiidt ie paity tegen den gronu ty fUau t Lykt Afii verstandiger de öuiguri aait met te aiibstdieeren Uniuattui vvuiUta met aneeu uooi arbeitlerö vei Ae t Op i uugonIjlik li m Ierland de Üiim t ein bc weging Jie gesieuüd wordt dooi de geastehjAen aL te deokün geeft In üub land heeli ue piodikant heibten de inenöchen veneiUt Mpatandiü te woiden tegen t well g gezay oor hun op te retten teicn de invajiOileitüwtit WeUioiwiei HolMman rJt dnuKi ti Hl aan het subsidie te voteeren Zoolang o revolutie dieigt acht bpi de UurgerftacJit gezien de onbetrouwbaarheid van een deei van t leger noodjg Ue oui elaeestei heelt ais hoold der gemeente ten Sioote maoht m deze Zoolang op biute op epidemische wyze gepoogtt wordt het beatuur van den staat te verbeterea uchl jpi de Bui erwaoht noodig Ken groot deel der arbeiders i hei n et met de siensttuie van tien heer i ateber eens iij zullen pogen spartacisten eu eommunibten van zicah al te bc hui ven De BuigerwacÜit d ent ook om de u rbenler ï te beschrenien De itaadsieden he oen een ee i of belofte afgelegd om zich te stellen op den bodem van de wetten des Kiiks hei stemmen tegen de üuiyei wacht is daarmee in tegenspraak Er is gesproken ovei Sinn Fein De l aue heeft hen juist tot vredeUevendheiU aan gespoord De heer Potharbt r k legt ei den nadruk op dat de Uurgerwacht tegtn revolutie met tegen de raodeme vakbeweg ng u genciit Ook is een Bur roi acht met te vergeiuken met een gewone vercenigmg zooals de vorige maal is betyogd De Iiurgen acht zorgt eventueel voui de rust wat ook t belang der sociaaldemo i raten is De heer Sanders s d Lajt t den neer Hoffman gezegd zyji als er bescherming noixlig IS dan aal t de Burgei wacht zyn die bescherming noodig heeft H er zua geen bolajewiKi ais in Du tüchiaad Maak je toch geen angst vooi W onkoop Deigelyke menschen wordt veel te eroote eei toegekend Stemmen ïroelstral De heer Sanders fa d Daar komt de aap uit tic mouw Het niüiuiteni heeft ie revüiutiowet weten in te dienen AI mannen al Troelsti a iu de bak worden gestopt dan De Voorzittei We spreken ovei sLib sjdie aan de Öurgerwaoht Dt heer Van der Want u l Ach lioels ra zullen ze niet zoo gauiv in tie i ak stfippen De Voorzitter hamert en luept tot de o ld e De ht er Sanders s d Men zegt het gaat met tegen de Moderne aubeideia doch dit 1 j we t geval Spr licht dat nadei toe De heer van der Brug c s wil zijn btem motiveeren Spr kan zioh ei niet mee vereenigen de eene burgei tegen lien andti te wapenen Als de bestaande macht de ryvolutie niet kan keeren xal de Hurgei via it dit ook niet doen Boventlieii heeft de Goudsche bevolking tü lenb den oorlog getoond de noodige kaïniLe te weten te bewaren De Voorzitter zegt de laatntc te zyn om de Burgerwacht te wi lcn gebruiken aii deze was gericht tegen e modeine vakhoweging Wanneer dit t geval wa zou hy ze niet te hulp vvü fn roepen Het vooratel van B en W wonil aangenomen met 10 tegen 6 stemmen Tegen stemden de heereO Sanders Oveihand Oudshoorn Sterii y d Brug en Lafober De heer v d Ree had inmitUiels de vcriradering verlaten Na afdoening der agend zyn er nog enkele punten binten de agenda De Voorzitter dee l mee dat een Bouwvürteniging ie opgelicht voor woningibouw in Kort Ha r um die eerlangzich tot de gemeente om wubisidie zal wenden De inspecteur voor de VolkfigezonJ neid heeft geadviseörd iat üe iremeente en grond za ovemcmtn ria epreii etc en later nail de vereenïging in oi f pacht zal gewen D grond beatait uit twee nerceelen wiauivan het eenc toebe iooiend aan den hec Homeman gro t 2 H A 6 Are 58 c A ir voorkoop te krygon iq vooi f 60 per M B en W stellen voor aangezien tie term jn waartinnen de koop kan wor en gctfloten spoedig verstreken is tien grond aiJi te koopen Aldus bi bloten Staantie de vergadcr ng was van de hseren Van Benkei en U efvt t een vjors el ii gekoin n waarin tfwezi n werJ jD t na deelige iid volgen i art 24 van de gemeentewet de z g vlifireü le winkels geen belasting behoeven te jeta n I a en W wonden uitgenoodigd d ng te verzoeken m die bepaling w U F ng te brengen DeVoorzitter üegt nog gfcn pracadvies ic kunnen ui brcr n Er be staat echter geen bezwaar e re r e ng kennis te geven van den wen HCh di r heercn De Raad keurt dit goed Voorts herinnert de Voorzitter er tan dat van Rüikswöge een noo lregeling getroffen is voor steun aan werklooze sigarenmaker die 12 Juni afloopt De règeering Is met een ander plan gekomen om de sigarenmakers aan ander werk te helpen welke moet ingaan ï2 Juni en warby een conunieBie btistawl moet verleenen Om nu niet g vwir te loopen iat Je conunissie i Z Juni niet over de noodigc fioancitn beeohikt tetLen ti en W voor t en voorloopig crediet van f W tW toe te kennen De heer Lafeber sxl uankt B en W vooidit voortïtel en w Jst er op i ut de werkloozc Hgareiunakers de waoiioo naby sÜai Het voorstel wordt aangenomen Tenslotte komt in beluükdelinAr een Interpellatie De heer Van der Want u l mterpelleert in de eerfat plaats uver Je leorganisatie der waterlealioii Hoe jtaat het met de zaak Hebben de proefunJemcminden waaiovei onlangs mededetiingen w eitlen g daan een duadau g resultaat gegeven um te verwachten dal b unen afzienbaren tyd behoorlyk water kan wortien geleverd De tweede vmag betreft den bouw van t Volks en SchooLba l in den jiuncndaal t Volkaen SchuoLbad in den Uroeneaiiaal meening dal boven het badhuia eeu wolung vour den badmeester zou moeten worden gebouwd in de vorige vergader ng s echtei bealoten een bad te bouwen zontJei bovenwoning Ais Ud van de i ab cageCommusie w ü pr verzoeken op dit beHuit terug te komen Men krygl nu een ftebouw mot een ücwelibreedte van 14 M en een hoogte van 6 i M In l e gevel zyn niets anders dan een paar groote tieuren en zes ramen Zulk een gevel zal Gouda niet tot sieraad strokkan Men krygt door tic afmetingen een wangedrocht Het komt spr veid gewen icht voor tlat de badmeester in de nabivheid van het ba thui8 woont Het is veel voü deeliger er een huis op te zetten in pUats van later een woning te moeten koopen Men heeft gezegd dat de dampen omhoog stygen waixloor de bo nwoning ongezond zou zijn In andeie sleden bestaat echtei dezelfde toestand Ei is een oeüe afvoer voor de dampen te miken Hot huis kan dwars op t badgebouw worden gezet het neemt een diepte van EiVi M ztwdat het aan weerskanten sieohtd boven een badkamer komt Spr stelt voor de aanbesteding uit te stellen en een n euw ontwerp te projecteeren De Voorzitter antwooidt on t eerste punt dat de kwestie der wateile ding een goede voorbereiding eischt Binnen betrekkelyk korten tyd zuilen den lïaati voorstellen bereiken Intusschen kan ree is worden gezeg l dat de resultaten van het ondei zoek voldoende zyn Inzake het tweede punt betoogt Wethouder Hoffman nk aan de hand van een Duitsoh werk over Stedenbouw en hygiene dat het bouwen van een won ng boven een badhuis af te raden is De Voorzitter merkt nog op oat in de vorige vergadering de zaak in den breetie iiesproken is De loden ziJn toen tot de conclusie gekomen dat geen woning op t ba Ihuis beoorde Spr zou t betreuren als er nu anders besloten werd Of het gebouw er fraaier op zou worden kan spr op t oogeniblik met beoordeelen De heer Van der Want u l tieJtt zijn voorstel in De verga lering wordt daarna gesloten TWEEDE KAMER Zitting van 2 Juni 1920 Vervolg De heer Kolthek c p steunt eveneens het voorstel in een lange rede De heer Bongaerts r k stelt sluiting tier debatten vtwr De socialisten en revolutionairen verlaten de zaal Het voorstel wordt aangenomen mtt 58 tegen O stemmen Het vooratel Duys om zijn voorstel m stemming te brengen vóór tlat van den voorzitter wordt verworpen met 57 t gen 19 stemmen Het voorstel van den voorzitter om tie mterpellatie Duys te boutlen viitir de virruiming van het belastinggebied tier gemeenten wordt aangenomen met 58 tegen 17 stemmen De heer Kolthek c p vraagt het woortl over de regeling van werkzaamheden m verband met zyn motie over tie artillerieinrichtingen De Voorzitter stolt voor tien spreektijd te bepalen op 5 minuten De hoer Duys s d stelt in een lange retie onbeperktea spreektyd voor Ten 4 uur 15 stelt de heer Duys voor zyn rede te mogen afbreken Dit voorstel wordt verworpen met 58 tegen 16 stemmen Te half vijf herhaalt de heer Duys zijn voorste dat nu wordt verworpen met 56 tegen 17 stemmen Spr verklaart dat de obstructie nog sterker zal worden voortgezet De heer Bongaerts r k stelt sluiting der debatten voor Dit wordt aangenomen met 63 tegen 17 stemmen Het voorstel Duys om een onbepeikten spreektyd toe te staan over het voorstelKolthek om zyn motie over de artilleiieinrichtin en te behandelen vóór het revolutieontwerp wordt verworpen met 54 tegen 17 stemmen Het voorstel van den voorzitter om 5 minuten toe te staan is daarmede aangenomen De hecren Kolthek c p en Van Ravesteyn c p verdedigen het voorstel betreffende behandeling der motie waarna de heer Bongaerts r k sluiting der debatten voorstelt Dit wordt aangenomen met 68 tegen O stemmen de socialisten verwyderden zich by de stemming behalve de heer Troelstra die weigerde te stemmen Het voorstel Kolthek wordt verworpen met 46 tegen 23 stemmen De Voorzitter stelt voor den spreektijd by de interpellatie Schaper over de invoering van den 8 urendag te bepalen op 1 uur voor interpellant en een H uur voor andere sprekers De heer Duys B d wil hierover spreken doch stelt voor zyn rede te mogen afbreken Dit wordt verworpen met 51 tegen 1 stem De heer Duys 8 d stelt voor allen sprekers 1 uur toe te staaja Verworpen met 51 tegen O stemmen het vooratel van den voorzitter ia daarmede aangenomen Te halfzes wordt de vergadering gesloten o 423c STAATSLOTEBU Trekking van Woensdag 2 Juni 1920 Nieten 67 U4 2H Sib 403 672 688 640 64H 661 Mi 672 684 688 720 724 769 850 940 96J 977 1017 1031 1043 1064 1078 1141 1148 120H 1229 1249 1871 1378 1426 1474 1486 1554 1683 1621 1684 1747 1772 1785 1793 1867 1976 2012 2021 2049 21U 2137 2166 2189 2227 2268 2802 2807 2370 2470 2504 2544 2679 2388 2593 2628 2648 2651 2836 2844 B849 2879 2907 3084 3093 3134 3156 3277 3279 3293 3304 3321 3356 3390 3414 3434 3469 496 3664 3693 8617 8651 3675 3677 3792 3t27 3836 3859 3910 4095 4108 4118 4123 4126 4187 4203 4276 4281 4367 4392 4416 1467 4577 4689 4695 4661 4664 466S 4674 4872 4939 5030 6037 5047 5072 5099 5169 5185 5186 5202 5216 6230 6262 63J2 6367 5386 5436 5506 5515 5628 5546 5660 5667 5669 5711 5802 5819 5865 5908 5943 5987 6062 6089 6107 6229 6261 6296 6336 6340 6416 6476 6490 6504 6506 6584 6761 6774 d782 6833 6861 6861 6867 6890 6968 7017 7041 7086 7131 7182 7145 7197 7247 7264 7266 7342 7349 7351 7362 7416 7466 7468 7478 7480 7488 7541 7572 7729 7733 7734 7736 7771 7787 7796 7902 7919 7926 7927 7980 8040 8132 8157 8181 8207 821 8237 8246 8329 8351 8361 8430 8450 8486 8521 S551 8553 8683 8613 8643 8688 8719 8743 8812 8922 8933 8936 8958 9049 9088 9105 9110 9221 9226 9275 9300 9308 9380 9367 9413 9427 9489 9562 9569 9689 9698 9653 9664 9684 9687 9689 9743 9784 9808 9828 9852 9881 9891 9907 9911 9968 9973 9975 1OO29 10014 10074 10125 10133 10135 10152 10162 10156 10219 10242 10285 10325 10326 10319 10403 10445 10439 10523 10644 10605 10606 10662 10700 10702 10766 10863 10938 10945 10985 10988 11003 11029 11033 11131 iU66 11168 11208 11224 11233 11262 11278 11311 11316 11340 11416 11474 U479 11603 11543 11560 11573 11606 11624 11722 11776 11897 11918 11923 11956 11983 i2026 12069 12072 12098 12101 12167 12186 12202 12215 12230 12243 12266 12336 12466 12494 12538 12573 12628 12660 12762 12781 12806 12812 12835 12910 12935 13002 18014 13046 13050 13070 13150 13176 13256 18260 18286 13304 13329 13336 13341 13343 18382 13412 13416 13419 1342Ü 13493 13614 13554 j36 1 13565 13573 13580 13596 13641 13641 18671 13710 13771 13796 13810 13822 13864 18969 13995 14024 14033 14034 14112 14126 14162 14165 14170 14212 14257 14268 14315 14825 14360 14427 14437 14491 14514 14574 14810 14644 14696 14696 14723 14746 14747 14757 14824 14876 14908 149 7 14936 14940 14956 14956 14960 14966 15009 15013 16016 5042 15067 15116 15140 15172 16174 15180 15209 15314 15329 15397 16406 15453 16461 15480 15618 15585 16608 15657 15731 15796 lö881 15834 15858 15942 15956 15962 16980 15990 16005 16018 16626 16Ü31 16068 16133 16166 16185 16202 16208 16299 16336 16341 1641K 16445 16451 16463 16459 16463 16464 16467 16529 J6674 16694 16648 16661 16666 16696 16702 16757 16820 16888 16889 16896 16906 16920 16943 16946 16978 16980 16984 16991 16991 17014 17045 17066 17077 17096 17102 17128 17134 17187 17196 17278 17352 17394 17444 L7493 17516 17576 17648 17666 17676 17724 17789 17796 17844 17849 17881 7883 179U8 17949 17965 18038 18060 18058 18063 18099 18145 18211 18224 18258 18805 1B326 18376 lh379 18383 18442 18451 18463 18471 18477 18632 18651 18652 18705 18713 18722 18751 18767 18853 78915 19013 19020 19085 19111 19139 19210 19811 19366 19274 19375 19434 19563 19570 19688 19640 19679 19688 19711 19732 17935 19873 19885 19887 19898 19915 19943 19996 20016 20030 20031 20042 20068 20126 20161 20223 20234 20244 20254 20338 20347 20373 20291 20459 20496 20638 2Ü599 206 M 20613 20644 20674 20701 20718 20732 20785 20842 20869 20882 20906 20957 2Ü990 21146 21187 21232 21261 21360 21431 21460 21492 21530 21566 21661 21694 21717 21722 21740 21748 21807 21814 21833 21864 21904 21911 21916 21954 21961 21995 22036 22066 22135 22176 22196 22205 22246 22282 22278 224Ü0 22412 22496 22498 22504 22522 22523 22540 22675 22593 22596 22613 22629 22736 22746 22789 22808 22832 22835 i2H42 22848 22885 22898 22954 22969 22973 Trekking van Donderdag 3 Juni e klasM ƒ 25 000 No 3044 ƒ 5000 No 10964 ƒ 1000 Nofi 25 4684 5315 6810 18626 ƒ 400 Nos 3656 6679 8506 8733 ƒ 200 Nob 14498 15818 22786 ƒ 100 Nos 4395 4917 7207 9091 12094 13738 16128 17960 18264 19131 20640 20652 20687 Prijzen van ƒ 70 132 164 190 366 406 465 472 609 618 82 838 931 960 1058 1116 1268 1517 1665 1681 1763 1841 1915 1981 2008 2209 2281 2412 2423 2522 2605 2646 2666 2752 2838 2967 3170 3193 3436 3557 3706 372 3787 dSt 4085 4166 4184 4343 4S44 4868 4891 44M 4523 4696 4686 4700 4822 4886 6310 5393 5450 5461 5664 5583 5690 6799 6848 5916 0212 6234 6247 6455 6522 6636 6648 6980 7040 7142 7238 7275 7461 7606 7691 7674 7713 7718 7885 7931 7960 8211 8448 8537 8751 8802 8808 8859 8937 9240 9268 9492 9504 9630 9594 9630 9768 9874 9936 10132 10166 10169 10198 10330 10832 10917 11011 11043 11075 11108 11255 11304 11333 11620 11587 11692 11607 11768 11836 11862 11886 U905 12099 12220 12226 12289 12392 12414 12486 12607 12688 12727 12794 12874 12960 13071 13099 13120 13166 13212 13220 1 S230 13846 1341S 13481 13643 13653 13673 13784 13789 14048 14087 14092 14128 14144 14160 14227 14265 14316 14416 14530 14697 14718 14774 14861 14886 14983 16019 16188 16194 15206 16289 15338 16377 15402 15412 1 626 16590 15639 15668 15814 15866 16675 16B67 15976 15994 15995 16002 16032 16092 16106 16209 16325 16379 16412 16483 16628 16641 16641 16650 16709 I690S 16948 17166 17239 17361 17644 17894 17698 17647 17671 17825 17938 17981 18142 18232 18237 18367 18401 18547 18704 18771 18866 19006 19068 19077 19102 19206 29211 19251 19326 19662 19700 19817 19881 20084 20267 20325 20355 20267 20458 20526 20694 20720 20777 20898 20908 20949 20968 2116B 21159 21194 21236 21408 21428 21584 21608 21680 21772 22054 22180 22239 22541 22681 22737 22752 22891 POST EN YERiaKlt ZeepoM Oost Indil Per Hindjani zal een eepost n ar Oo tInddë vertrekken Laatste buslichting f het hoofdpoatkMtoor den Hnag 4 Juttl irtWOTie correap 1 uur nschti aangeteikend 8 uur 1 wwwd pnUtetpMt i iHU STADSNIEUWS GOUl A 3 Juni 1920 Ondenoek van verlofgangerb De Bui mee ter van Gouda maakt be gui dat het oodeii oek van de in het verlirfgangersregister doer gemeente ingejobreven verlofgan ers der militie te land wviden gehouden te Gouda in het GynuiastieklolkMl van de Kazerne op jjlModag 21 Jund 1920 dos voomiiddags 9 80 en U uur n des namiddiws 2 a tr Arbeid Adelt üisteren vond In het hotel De Zalm de vijftigsto Algemeene Vergadering plaats T n de Aigemeene Nederlandsche VrouwenVereeniging Arbeid Adelt onder leiding van hare Voorzitster Mevrouw Vening Meinesi don Tex te Amsterdam Na do herdenkingsrede die dpur de Preildente werd uitgesproken wM het jaarveralag uitgebracht Daaruit bleek dat ook deze Vereeniging idweer met groote moeilykheden in verband mat de tjjdaomstandigheden te kampen heeit temeer waar in verschillende Afdeelingen klachten omtrent achteruitgang van het ledental moesten worden in ontvangst genomen Toch kon in t algemeen met fToote voldoening worden geconstateeid tlat 3e Vereeniging zich in gestagen vooiuit nng mocht verheugen waardoor ei altijd gelegenheid bestond om in de vernchillende Afdeelingen geregeld werk uit te geven zoodat gelukkig niettegenstaande de moeilöke tyden de Vereeniging Arbeid Adelt ook in het afgeloopen jaar wcdeiom aan hair doel heeft mogen beantwoorden Aan pensioen werd uitgekeerd in 1920 ƒ 925 tegen ƒ 150 in 1896 aan subsidiën in 1920 ƒ 1300 tegen ƒ 200 m 1H96 lan werklooien in 1920 ƒ 33 674 01 tegen hl 1895 ƒ 13 525 de omzet bedraagt in 1920 ƒ 8i 211 3lH tegen in 1898 ƒ 27 503 13 het aantal werksters is in 1920 290 en was ita 1896 210 Ëen krachtig woord van opwekking tot bet aanwerven van zooveel mogelyk nieuwe leden werd door de Presidente uitgesproken In de plaats van mevrouw ËrdbrinkNa ehenius die uit het Hoofdbestuur trad werd benoemd ale Vloe Presidente mevrouw de Clerq s Jacob uit de Afd Haarlem Mevr van ThienenTilanus werd als tweetie lid voor de Afd Arnhem gekozen Alle dit jaar aftredende Hoofdbestuursleden werden herkozen De rekening en verantwoording der Ie Penningmeesteresse werd onder dankbetuiging goedgekeurd Deze vergadering die als gewoonlijk in grooten eenvoud plaats vond droeg toch een eenigazins feestelijk karakter omdat gisteren het 50 jarig bestaan der Vereeniging werd gevierd Een aangename vorras ing werd der Vereeniging bezorgd door een bijzonder fraaie bloemenhulde haar aangeboden door de Afdeeling Gouda van de Zus terVereeniging Tesselschade natuurlyk werd deze attentie hoogelyk gewaardeerd Ht Is te hopen dat door krachtigen steun ian deze zoo nuttige Vereeniging te verlee nen het haar mogelyk gemaakt zal worden haar werk in stilte met energie voort te setteni BERKENWOUDE Toen gisteren een tnouwstoet na de huweHJkspIeditigheid naar huis reeii 13 een der r tuigen by het keeren gekanteld waardoor de inzabende vrouwen en lutiisies op den grond vielen In hun angst gilden ly om hulp Het paard hleef gelukkig taan en kon terstond wonden afgeÈ pannen Waardoor erger werd voonkoiuon Het bleek nu dat van alle inzittenden er slechts Mn door glasscherven aan de hanti Was gewond en deze wewi spoedig door den dokter vertwnden Het lytuig wend eng beschadigd BOSKOOP De heer M Vowkuden administrateur der brandstoffencommiftsie alhier is geslaagd voor het examen boekhoudein afgentttnen door de Vereeniging van Let raren iu BoeUhoudeu Pioenen Het Bestuur van den Proeftuin noodigde tegen gisteren de kweeJters uit bot bezichtiging en keuring der talryke pioenftoorten nu in bloei t Ia ean schitterend geaicht op het kwedcterrein in de Roz ilaan die kleurenKohat van pioenen te zien zooals byna aergen btiem sol zyn V or Boaicioopers niet kweekers en TreenxteliiNrenHbezoekers is een wandeling door den Pioenentuin in de fiozeniaan zeer un te bevelen deze week nog en tian la t veer met de pioenen afgeloopen Door eenige pioenenkweekers alhier zal een cesainenJüke inzending worden gedaan van pioenen naar de tentoonstelling te Antwerpen weUie in de eerste helft duzer matod wordt g liouden HAASTRECHT Onder voorzitterschap van den Butgemee ter vergaderde giis teren de Kaad oeler Gemeente Aïuiweeig waren alle raadsleden Na leaing der notulen van de voiuge vergadering welke onweraiwlerd werden goedjTokeurd werd mededeeling gedaan van de MfMomen Rekennng dienstjaar 1919 van wt Annbeetuur van Rooaeadöial en de oed uring van Gedeputeerde Staten van e raadslbealuiten Adhaeaie werd bewigd aan de motie van B m W van OudMtierland behelzende het veraoek alle ameente politieoorijeeu tot rökspolitie te xetten Ben adies ran P de Jong om subsidie ïwr de door hem ingestelde passagiersi rt Hekendorp Jlaaatredht werd afgewtaen De Toorzitter aoowe 1m de heeren Re en Scheer waren vóór opheffing n amen dienst De èeer Vah Dük was TOör voortzettinjf en subslrfiererleening jeiwyi de wethouder Graveland er voor w de zomennaaiKlen nog af te wachten t nming gebracht werd met 5 stem tten Toor en 2 tegen bestoten den t op te heffen Hierna werd punt 1 van de amende In wwweling ffenomen Em wwntel van heer van dm Bene em de verboogiaff w d imrvMide nui d D Ambtenaar ter Secretarie in plaat van met 1 Januau j l met 1 Mei j l te doen ingadui De heer Scheer diende hierop een amendement in om de veitiooging inpiaats vanaf 1 Mei vanaf 1 Januari te doen Ingaan waarmee de Kaad met de stern vöh den heer van den Berg tegen zich kon vereeaiKen Punt 2 voorstel ora de volontaire ter Secretarie op rakeoing van de gemeente leasen voor het voortiereidend examen in de gemeenieadaninustratie te doen volgen werd door den heer Reneman bestreden Hy wa voor het geven van een subsidie terwijl de heer van Dijk de gratisopleiding m de gemeehte adoniniatratie waanloor ze iater een beter Kesalarieerde functie kan verkrijgen al belooning genoeg achtte De heer van den Berg trok zijn voorstel m De heer Scheer tieed hierna het voorstel icn belooning te geven van f 76 De Voorzitter vreesde met aanneming an t voorste een precedent te scheppen en betoogde dat de Gemeente Secretarie met als leerschool voor functionanaeen lientle te worden gebruikt In stemming gebracht werd het votft stel Solieer verworpen met 6 tegen 2 stemmen Voorstel van B en W UA verkooi der heide defecte spuiten De heer Scheer weea op het feit dat het naburige Vlist in het bazït loonit van een motorbi andspuit die door eenige uarticulieren en de Brandwaartwrg Maatschappij daar zal worden gestationneerd en beheerd Spr gaf B en W in overweging een overeenkomst met het bestuur der motorbrandspuit aan te gaan waarby in e val van nood de assietentie knn wor len ingeroepen Hy verklaarde zich tevens vóór oiinummg der l eide oude spuiten De hoer Van den Berg verklaartie zich tegen tie kosten verlbonden aan een overeenkomst met die Maatschappu De heei Itenemaa wiide evcnuel Ut voorijitel aanhouden totdat de tyd van levering der motorspuit bekend zal zyn De Voorzitter wees er op dat tjok zonder overeenkomst het bestuur wel bereki zal zyn in geval van nood hulp te verleeuen maar verklaarde zich vóói het amende mentScheer onulat by deeln aning door de Gemeente controle kan wortien geoefend Het jreamendecrtle voorste van B en V UI stemming gebratdit wertt met aigemeene btemmen uangenomen Punt 4 Vasts telling verordening op het correspandentsohaip der arbeidsbemiddeling benevens metle leeling van de door B en W vastgestelde instructie voor iWn correapondent De heer Kenemtui vroeg of het veiphchtend is tot instelling van dit correspjndentschsp over te gaan spr kan de nootlzakeliikheid hiervan voor Haastrecht niet mzicn De oorzitter antwoordde bevestigeml Indertyd is besloten tot het RiikiiA ürkloosheidfifonds toe te treden waardoj de v erkloozen 50 i RykstoesJag genoten op hun reglementaire ui tkeering De heer Scheer vroeg wat B en W utnken te doen wanneer na 12 Juni 1 0 ne Rykssteun aan reigleinentair uitgetrokken sigarenmakers ophoittlt De Voorzitter wees er op dat de iiibteJiing van het correspondentschap met uitsluitend voor de sigarenmakers gelden zal maar alle vakken omvat en wees er o dat de heer Scheer met zyn vraag Uict bi i het betreffende punt is gebleven maai punt 9 met tilt punt dooreenwerkte Hierna vroeg de heer Scheer eerst punt j aan de orde te stellen waartioor hy nan aan de orde bleef Als ingewude stond hy geheel anders tegenover dit Punt at i de VouraiUer die het als zuiver agentlapunt behaiU if Itie Deze onverwachte wy igiog lier agentia loon de Voorzater evenwel met toestaan De heer van den Bei g kon zioli wel met de instructie vereenigen en weeo er eveneens op dat de heei Scheer buiten de onde was Ook de heer Scheer ging daarna met het voorstel mee het werd met aigejneene stemmen gt edigekeurd Punt 5 Voorstel van B en W om de jaarwea len van den correspondent ilei arbeidsbemiddeling te bepalen op f 2U0 40 c hiervan wordt door het Uyk vergoed Na toelichting van den Voorzitter vioeg de heer Reneman of met het oog op de uitbreiding der gemeente administratie dit werk met aan een zelfstandige commios e kan wortien opgedragenDe heer van den Berg bevreemdde het nog nimmer een overzicht te hebben gezien van de werklooshewisbcmoeungen sinds het toetreden tot het RÜKswerkloosheidafonds waaiop de Voorzitter hetn antwoontlde dit bijna daufeiyks na te gaan nat door den heer Sdheear eveneen kan worden gecontroleerdDe heer Scheer wees nog op de meerdere kosten van kaartsysteem ena waarop do Voorzitter anwoordde dat dit onvermyde Ók is daar deze admoiniatralV geneel afzonderlijk gevoerd moet wondan Vyf raadsleden konden zich met dit voorstel vereenigen terwijl 2 zich van Btemming onthielden Punt 6 Benoeming Commisie van Toezicht op het correspondentschap dei arbeidsbemiddeling B en W stellen voor om tot leden werkgevers te benoemen de heeren P Blanken en Th Jansen tot leden werknemers de heeren J Scheer en J van Zeiat en tot voorzitter den heer M Graveland De heer Van Dogterom vroeg de Voorzlter of de aanbevolen heeren een eventneeie benoeming zulten aanvaarden waarop de voorzitter antwoordde dit niet individueel te heiiben afgevraagd De uitelaff der stenuning was dat de aanbevalen heeren werden bent enid Punt 7 Aders van den Polder Aohtfjrpoert om de subsidie voor het puien te verhoogen of reductie te geven op den prijs van de electriciteift B en W waren te en verhoog ng of reductie en Taadeb cbe bestaiode subsidie voldoende De heer Reneman was voor het bt aoemen vau een speciale commissie van ondenzoeJc voor betere regeling van hetspuien in overle r met het PoldeHt e tuur róerdoor zal eerder de sta aer otenT rdnrtl a De Voorzitter kon dit niet aanbevelen omdat door het benoemen eener coovninta de zaak niet opschiet m we tlexen zomer nog niet van de stank verlost worden tudien evenwel sa corauuiHue snel weikt luui hy inut liet vooi stei iieutuiMu inetigaan De heer Scheer stelde hierop voor lU tie cuuiuuifi t lie Lremeeate op uhler tv beiH um u opdat de stand van het puideiwater gecontroteenJ itan wuiiiun Dti Voorzitter giiiig hierna over u t bunueming eener coimuiaaie waarm zouden zitUitg hebben de heeren Keneman Scheur en de Gemeente upzichter wut aliei goedkeuriug Verkreeg Spoedig verwaoatte de VooiiEilter een lapport in den geesi van liet voorstelSchaer Punt 8 Voorstel van B en W um de distributie van rerfeerings en biumbi ood op ic iieiïuu De Vooï tter liohtte dit vooiott oauer toe en deelde mede dat door in fezeii it n weinig ui geen gebruik meei wuuit nemaukt van het UegeeringabiviKxl lat u e e gevallen vooi veevoer is aaugewund Uiei vaor f 30 per week uit de Gemeentokas te onttrekken aohtte hu overbodig Op de vraag wan den heer Sclieer of door opheffing de Regeerouguprya vervalt antwoordde de Voorzitter toestenuneud maar de menschen zouden tian alleen iuiver brood ontvangen Met ulgomeene stemmen goei ekeurd By punt 9 Atlres van de Oiganisatie van Sigarenmakers inzake uitkeerinu uitgetrokken leden tot 12 Juui a s zeide de Vooi zitter dat in de vorige Kaa l besioten s geen steun aan workloozen te geven indien de werkgevers zelf met medewerken De Voorzitter lus een missivt vun dtn Minister waarin tieze de Gemeenten aanbt va te bteuiien doch tlat op tie ICegt enng met meei viel to rekenen De meerd rheül van B ftn W was tegen een toesluig van 60 Vv zooals in het adres weni gevruagvl De minderheid in casu de Voorzittei wa s vóór bteun naar aanleiding van de uiinisterieele missieve De heer Scheer braclit dank mui den voorzitter voor zyn opvatting m zake ftteunverleening weet op den notxltoestanti der sigarenmakeih en deelde motie djü de werkloozen slechts 60 i van hun reglementaire Uiitkeenng zullen ontvangen deet een beroepeip de raadsleden en vezooht de wethouders terug te keeren van hun tlwaling om de werkloozen naar het Armbestuur te verwijzen Het Rijk zal voor de helft bytlragen indien de RaaxI gunstig op tiit tvies besluit De Voorzitter tleeUle mede dat de teunregeling geldt tot 12 Juni na lien komt een antlere regeling De heer Scheer verlangde echtoi een pnncipieele uitspraak vian den Raad om ook na 12 Juni te steunen De heer van den Berg wais vóór steun vanaf 1 Mei tot 12 Juni terwijl de wethouder GravelantI de steunregeling aan het Armbestuur wilde ovendxagen Nadat nog eenige Jieeren hierovei het wooni hajdden gevoerd braclit de voarzitter het verzoek van de sigarenmakers In atemming en werd dit in afwijking inet het advies van B en W met 4 tegen 3 stemmen aangenomen Intusschen had tie heer Scheer de Voorzitter de volgende motie ter hand gesteld De Raati gehoord de besprekingen 1 zake uitkeering aan de reglementair Uitgetrokken Siigarenmakers besluit in beginsel tot ui keenng na 12 Juoi en ziai regelend optreden De Voorziter zeide deze motie uog niet m behatiideiing te kunnen nemen waaraa met op 1 na algtimeene stemmen weril besloten deze in een volgemle vergadeixng aan de orde te stellen Voorstel 10 van B en W om tie penwt enen van de Wed Üohterhng en M Stiaver met 40 te verhoogen werd met aigemeene t temmen aangenomen De af en üwersöhryvingen dienstjaar 1919 werden goedgiekeurd Kennis werd genomen van een achiyvea van de Boerenl nbank waarin deze de geidleeniivf groot ƒ 28700 opzegt zegtB en W werden gemachtigd deze elders te plaatsen tegen een rentevoet van ten hüttgste 6 c By de rondvraag vroeg de heer Soheer eenige nlichtingen omtrent de salurieeriing van het bedieningspersoneel der motorsipuil en de eventueel te verstrekken kleeding van straalpypihouders waaiop de Voorzitter anwoordde daft een regeling in liewerking is en naar kleeding zal wonlen omgezien Spr wees op tie elcctr st llc vcriicbtin van het ibenLinedepot en bracht ten klacht over van de onvwonemien dat de pomp aan de school geen of onvoldoende water geeft ïjem onderzoek zal worden Ugeetetd De heer Reneman wikle den fiitkKveldwaohter een siüwidie van f 26 toekennen voor ortdenhoud en diensten van zijn speurhontl waarop tte Vooreitter antwoordde tegen toelaige van eiken Rijksambtenaar te zyn laar de Staat voor haar dienaren zK rgt en behoort te zorgen In stenunlng gebracht wordt dit voorstel met 6 stemmen tegen en 1 vóór verworpen De Secretaris bracht dank aan den Raad vtxjr zijn benoeming tot correspondent voor tie ai beidfibemixkitiliing en zeule toe de opleiding van de volontaire voor jsün rekening te zullen nesnen Daarna went in besloten vergadering behandeld het Kohier van den Htkofdelijken Omslag Bil het sluiten der vewadering weid tien leden metlegedeeld dat vooi vertlere b awk ling van het kobïer den Raaul Vrijdagavond 7H uur zal worden opgenneipen We kunnen thans mededeelen dat in verban i met het RaadHbesfutt gisteren genomen de motorboot de tlienst op Dondcnlag naar en van Hekendoirp Gouda ingaande Dont ndaff 10 Juni niet meer cal varen MOERCAPELLK In de vaeatiire Van der Mpek heeft lie gemeenteraad ntet algerfieene sumimen lot wethtmtler gekozen den heer A Brouwer die liéiuiemniKheeft aangeiii men N Tï Vt OUDEWATER Mejuffr N Vepriouw alhier is aangesteld tot tydeiijk onderwiisteres aan ue Ohr Bewaarschool aMüer Bü den heer D Tan der Veen rijksveeartfi alhier doet zicb een gf val van bii dvergifttiging voor aan de rechterhand waankrar hlJ vft4iinderd ie de praktük waar te nemen FINANCIEELË UEUICHTBN WISSELKOSBSEN Nill otliclMW lHM rinK U AmKUrdmn 2 Juni 1 Jui Loml n IU 67 10 07 k BerlUn 6 40 6 10 8 40 Parii 21 16 21 30 Bnisaed 22 30 ZwiteerUuul 49 27 Weentn 1 W i 5 i r6 KapeiUiAfren 46 20 Stockholm 6S 7t Ohristianta 48 71 New Yoi 2 72 ONZE DRAADbOOZE DIENST Polen en TsJecho SlowakUe l AitIJS 3 Juni Uit Londen woiut gemeld Uenes ministei van Uuiteaiaudhclie Zaken m i sjecho Stowakye heelt verklaanl geen bevestiging te liubben ontvangen van het bericht in de bladen betielientle h t albi okea dei diplomatieke betiekkingea tusöchen i olen en lajecho Slowakye Ue mimster IS overtuigd dat de zaak der leschen viiund ichappeiyk eu vredelieveud zal worden geregeld llened vertrekt Woensdag naar l aiys Iranwhv miBsie naar Uoemvnie I AUIJS i Juni bit Boekarest wordt gemeld Len uitgebreide runsche mihtaiie iiussie wordt tegen t eind dei maand te loscani veiwacht Van deze missie z dlen tien l iansche generaals deel uitmaken ze woixlen gezonden om het tlorp Marasuati te tlecoroeien IJr zullen b die gelogenhcul groote leesten gegeven woiden Ireedt Muller al 7 I ARIJS 3 Juni Volgens zekere infonnaties uit Beilyn zal minister Muller dadelijkna de oikie ingen altreden zelf inditin deregeeringöcoaiitie ougewuzigd bteel De samenstelling van htit kabinet ïal beiangrykewyzigingcn ondergaan jLAAiSl UKKiCaiKM IW EËUK KAMER ZttUng van heden UE WlEUNUKNKWEHl lL De Minister van Buittnlundsohe Zaken doet een mudolueung umtient liet vooigevalleae terzalte tie Netkr laiiilscu Belgische omlenhamtelingen in verband met de Wielingenkwest e waarby hy dceti uitkomen dat de Belgisclid delegatie 21 Mei onvei wacht teruggekomen ifa op t besluiit dat ddie kwestie onopgelost zou blyven Van de Nederlamische teveering kan met gevergtl wonlen dat ly een solutie iou aanvoeren die alleen met Belgische belangen rekening houdt Koekeer het te betreuren wai o indien tie Itc rziening der tractatcn van 1831 ten slotte met tot stand kwam Nederland heefi die herziening niet gezocht zy biedt Nederland geen voordeel Op Nederland kan geen otlium worden geleffd in verband mvt het gebeurde De heer Troelstra sjd acht het beleid onzer regeenng in t algemeen correct De schuld van t afbreken dor wnderhandeluigen treft niet de Nederlaml sche regeering Spr yraagt evenwel of onze mgeenng in t aohrüven aan Belgié over t opbrtinlen van tie Duitsohe schapen in de Wielingen in t begin van den oorlog niet beeft veiwocht rf een aanspraak te maken op de souveretntteit op tie Wielingen en waarom oUiZe regeenng niet j htieft Seantwoortt op de Belgische nota van October 1918 over die kwc itie Hit vraagt voorts of de minister een tegenspraak zal geven van de beweringen van Nothainb omtrent een geheim verdrag tuaschen Ifingelantl en Netlerlaml betreffentie de Sehel Je Spr acht onze historjAche aan JpraKen onbetwistbaar Hy meent dat het Bo i4ë alleen te doen is om een streep te halen dt or het bijna gesloten tractaat Evenwel mtigen historische aanspraken ruet den doorslag geven evenmin als juridische gronden ontleend aan t Volkenrecht We mt eten ons laten leiden door t balanir van den wereUivretle en tie Nederland iche belangen bij een goede internationale positie Zeebrugge mag met geblokkeeni ïijn en aniderzlids moeten we onze rechtmatig aan ipraikcn hamfiiaven Daarom zou apr ai itratfe toejuidiat De heer Van Ravesteyn e p spoort fan tot de grootste tegemoetkom ing tegenover Belgié De heer DresseihuijH v 1 1 ziet in de Wielingenkwestie slechts een voorwendsel van Belgié met welk doel dan ook Hij waarschuwt de regeering vt or stappen die onze belangen ook maar eenigszins kunnen schade 1 De minister verklaart di t wij nimmer de souvereiniteitsrechtcn piijsgeven Van een geheim verdrag met Engeland is spr niets bekend De vergadering duurt voort Het zedenntlfldrUr Inzake het beruohte zedenmisdrüf te ravfn liage heeft tic rcchttiank dMaaheilen veroordeeld 2 personen tol 2 jaar tot 1 Vb jaar 4 tot 1 jaar 1 tot 8 maanien 20 tot 6 maanden 9 tot 4 maanden en 1 tot 8 weken gevangemsaljjf sommigen met vryspraak voor een tleel der aanklacht en vrijwel aUeo im t aftrt k fier preventieve hecivtenJB f n bejciftagide werd geheel vrögesproken met bevel tot onmuhlellijke invriihéitlHtelling Parel overladen Vlen M iiit i iis uil ViUHtenliun Me tuaiitlwaidil l arel die giwereii inorgeii t den brand in do HiKDtfaitm n de fiange T eidKelMilwarfHlraal ei n tig werd gewtmtt in he h im vlil te balt drl til li t WlllieliiiiitagHMihiiia Hii ii bij was upgi imnieii i verlwU ii 1 iaar geClscht 1 Vii rdr kiiuiei der TELEGRAFISai WCBBBERICHT Huiig ttei Htand 77 5 U Ut Stfi H0f grd IjiagHio stauti 7 t t U Memel VerwHohtilig Matige noord weHlelijke wind awaurla wolkt weinig of geeii re ien ie a koeler AnVKBTINTIÜN De Gemeugdü Zangvereeniging Gouda bren£ t bij des haar dank aan het Eere Comité heornn schenkers van de verschillende medaittei de Jury het Pulitiepersonwl de Fers 80 verder aan allen die bobben l ygedragen tot hot welslagen van tiet feest en liöt golioudun Zang eo muziukGouoüurs op de beide Pinksterdagen bij gelegenheid van het lf jar g bestaan vnn bovengeDoomdo vureeni 2957 16 HET BESTUUR Jongmensch 2 i jaar algemeen ontwikkeld zoekt een hem musend U Brieven franco onder No 29Ö Bureau Oondachü uiirnnt M rkt 31 N V DE TIJDGEEST TrtkMflo vin 97S nummin tin ovinliwi nn Notarli D 0 MUUE DoBdwdaH 3 Juni 1930 l l l W MOOO 23 4878 7082 M W I 100 I07 0 18 7I 183 8 50274100 513 921 5010 5157 M02 8836 11203 DJM 15781206 8 Prqsca van W Mgn gelfii 5 2347 479 B 84 104 11247 I4I2I 164811 ItOTI 37 2401 4846 6844 U214 lie eM2 ll 16907 71123 2984 SUKI IU24 0614319 4 IIB34 116 2733 ie IK 711im U 166621 900333 2918 5101 4J 5 11 nou 14414 10706 60 30 Wl 7J2J W1I4 11964 02 32 6892 38 5248 63 20 lOTO 06168411 609 UO 67 9307 742 9814 121 12 l4 e4 16V7 l gii 009 3029 9432 7592 20 77 14793171841988 Sn 43 7801 b122M 160001 204 JOU 94 3433 82 48 KMMI IISI 17 41 968 6 3MU 99 84 10218 O 6 8410141 48 40 0 9691 7 1 1039 63 1916 1 33920 1234 73 5755 7920 10440 89 15229 17432 M 1334 41 5850 044 U 04 12412 O M 204Ö 94 53 9937 48 49 715475 178I 6J 1402 424C 6034 8130 lono 88 1X9 WI20806 m 83 6193 8236 10848 12998 I972S 1 646 811524 4199 0 8310 1U 1 IUI 1 19964 TOUIOI 6 12 6322 8412 24 l 4 1Ü017 17 30 9l lOH 85 6460 79 41 133j 16109 1833E 20758713 4916 6906 8534 1 10O4 13933 97 18480 WI8 1 01 4619 33 44 57 136 810250 18SI12 I 217 30 l 6684 8413817 818064 2234 97 74 739 11243 13 67 10302 limi B 4753 6738 82 44 14000 16404 18 B1 8li Latfr illoabMr 29 1892 4240 6412 9014 11917 1439 16966 18681 Sm 59 36 56 1914409 781871841 1 60 4310 OuJ 83 24 3 117 368 66 4410 6620 4 28 14J1 9 116 68 20 29 91 11641 24 98 IB22 74 48 9100 90 6616648 186U 49 1 22 4907 63 7911720 70 iO S 66 89 460 74 B 2614600 71 Jtl 83 91 19 96 0208 74 30 618864 204 2126 4718 48 84 4316720 76 Ê 66 6 S 11801 3611010 i 43 2Z 6 79 0W3 91 29 72 M 34I 10 04 82 6914 MOI 4714720 78 97 8 4838 7012 18 S7 g 0 2303 60 JS 31110 5 14836 18808 74 108 98 70 67 55 12063 10 79 83 7109 630 72 34 824024 0 32878268l O 98 33 13 901211514011 M 38 3 7 39 94 24 2617006 IB 7 2497 62 7240 56 45 31 417 2626 78 M 60 48 34 MKOT 91 21 29 g002w l688tiMU 84 27 21 7303 62 1 il g 83 91 30 74 4 19ua2 171 537 92 40 22 9 37 123 0 34 l i 71 J893 88 99 64 ns 63 O tt 64 9113 tl 80 19 5l 78 B 40 6ni3 88 9011 16 on at 24 8301 7611 01 B 18 1610206 34 821 50 O J2 5 37 9612417 M 2 jS 99 0 60 £ 09 70 ITiOS 1072 9912531 ISlOj W 9 07 612606 9 ra 40 71lS 10005 M £ 3 39 73 5 8 5 S S i2Si5 g 8010347 13014 £ 03 68 3 69 60 19844 1913 O k 549165 tl 81 l 8 no 4 s B4 t7 4146 1 78 m u sai nti 0 4109 16 51 98 15 9018403 24I4U3 12 33 1 68 38 41 71 76 1431 70 ia n M 18914 83 IM3t I IMW I S Sl74S 8 T 32 17574 80