Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1920

No 14331 Dit nammcr Iwstaat uit twee bladen Mt mbegiip van de Kindei courant Eerste Blad De ilgemeiiM drepressle en liet ffllddel tot herstel Het li zcKei wel opmerkelyK at thans bu de vrede leeda lan gesloten s on tcitt lïjk reeda ongeveer anderhalf laar l wa jwmen lusten de stommmg van de intnt h Iteid en van de iuiropeesche menschh id wel m de eerste plaats veel gediukte en mttedeloozer ia dan m de laren van den giooten weieldoorloig toen de nieiische i jke waanzin op het verwoesten dei wereld 6die n mt te zyn loch ïs het feit wei beguipen k eii Jit de gebeurtenissen zelven en hu recht dtre 4isc ie gei olgen onmiddellyk vei klaar baai fn leze veiklaring zoo wc t ioe ken zal ons de oorwaiken van de heernciien de moö elooshei I en apathie alb van zei ifen mowyzen en op den algemecntn nood nog eens de aandacht vestigen De thans geeindigde oorrlog heeft talfan oorijaken gehad waarover loekomctige tyden zekei een duwleUlker licht zullenuoen schynen Maar het is zeker lat terecht of ten onrechte milhoenen menachendeien oorlog onder inspannung van deuiterste krachten srtreden m htt vaste prelöof dait er iets goeds uit zou vooitkomenen dat na dezen oorlog een bete c tyd vooihet menechdom zou aanlichten Ln het waazeker vooi eeai deel dut ge oot dat eenuergetyike mapanninig en opoffering aUEuropa gedurende de vier vi f oorlogsjaren heeft te men gegeven mogelijkmaakte Wianneer we hiervan uitsraaji dan vin tien we daarin reeds twee belarigrijkc oor zaken vooi de algemeene apathit tn de mm of meei wi evelige luatelooshe d waar n Luropa ooigenlblikkelyk gevangen gt De eerste oorzaak is de geweldige inspan iiing 1 tweede het uitblyven v n het re sultaat dat men als gevolg die inspan n ng hoopte en de daaruit voorcvloe ende tfleurstellmg De oorlogsins panu Rg zelve iM ongetwyfeld te sterk geweekt en heeft te lang moeten aajiflwuden Daar mocfct een algemeene uitputting op volgen tn dientengevolge een lustelooahei l en mee teloosiheid die tot absolute onve srh Wist heid wordt En wy zien een dergelyke ie afitie dan ook by alle volken d e oorloK gevoerd hebben maar het mee t natuur Hjk by die welke als het Bel ri che het Fransche bet Duitsche het Oostenrykache zich de sterkste inspanning ht bben moe ten getroosten en het meest onder den oor log gelede i hebben Want de leveatiomatan ugheden waaronder de in iinmiing ge eischt werd maakte dait zy nog meei van de voorhanden levenftkracht opf pbruikte Onvol bende voeddng licïiamelyk en gees lelyk lijden die vooral de vaer üoven renoemde volken het zwaaiwt troffen moes Ouders denkt om uwe kinderen I Wormen vmoorzHken vdn kwalen Vis ei R Woirapoedor i n van bij ondeto amensti liiti welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 cent Vet krijfiïbii ir hl Apot In kniM enDrogisten i 2 4 1 aiiiikant P Visser Em Erfschvesn Dr M I Laat u geen ekj s fl kjBs f 11 tüitt j woiminid Hülitn 8vijn Il ei cht alleen V l S S E R s Wormpoeder N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMKKVE ti OPGKRirHT 1765 627 Voedert uw Vee ai t S l LIÜNZAADKOEKEN m k sxtR w l L l J N IM EEL mil STER in geplombemile zikkna SOYABOONENKOEKEN merk wi All p I lil I 1 Zuiver on uitmu len Je Fere Diploma Parijs 1900 Feuilleton De Vrouwe van Oarracourt door CÏIVKIL GA RVU Geniitoriseerde vertaling van I P rPS FII K v liOSSUM Nadruk fTl odefi II Mijnheer Slake zag hom aan keek aJ M ijn bleek gtlaat met de koude alen oogen en sloeg de zijne neer I zult het geld hebbtn Dat IS zekei zei zijn lordschap w was zoo lea wreeds in den vastberaden glimlach om die dunne Ppen en in den koudon gTana van J talen oogon dat zelfs mijnheer öiakc er van terugschrok en voelde w hij zou gehuiverd hebben wan jwr filj maai had geweten hoe hii iocu moeet HOOFDSTUK IV eill ïf K ie vanmorgen doen Lu LucUle WHö een beeti © verlegen met iw vraag ran Marie Veruer daar zii SéiTie ® wandeling maken en trachten S VANI ANTZI J Berichten de ontvangst van een NIEUWE ZENDING Markt 43 Gouda 100 50 GEKLEURDE OVERHEMDEN Witgoednaaisters 1 Een LINQERIEFABRIEK te ROTTERPAM vraagt eenlge zeer bekwame WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE IMfltgoednaalstePS l tegen zeer hooge stukloonen De rqiskoBteu worden vergoed Brieven lett L 2 6 Adv QEBR BEVERS Wijnhiiven 42 H li rdsm M CMOCOUM MiT DCN NMUURLUK CEURIGEN SMAAK VAN DC CACAOBOON HEEFT lEN HOO l VCCDINCSWAAaOI BN VIROORZAAKT SEEN DORST DE JONG KOENE Exploitanten van het Qem Veilinggebouw Amsterdam a WEM INDISCHE IMPORT OOMRAMSTERIMN lullen lederen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAG mie lloMool laleo vareo voor Fruil Groeoleo eo lloeinon BFM Fl R00KFR7 Koopt dan onze gioote NAPOLEON en L geniet kwaitiei ooi slechts 7 cfnt AlB Rcclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 van Gouda naar Amsterdam Meululkoopjis Trouwen Sohede Salon on Huibkamermeubclenall Tafels Stoelei Linnenkaaten SpicgelaSchilderijen Theeiifcli Bikenbeu en Buffeiten Boekenkasien Clubfauieuih Zijdenpluche Ameublementen Lecramcublementen Kapok m mi raieen Wollen enSatijndekepi Stroomatraiien ens enz 5396 SPOTKOOPJ ES II 20 BE8TK ADRI VOOR iONGEl UI MET HUWFI IJKSPI ANNEN SllifillSmÉT44t bovenli8isiiNfikliiei aile ROTTERDAM Telefoon 12800 naar hnn eigen Veilinggebouw Varlrak van GOUDA nam 2 uur FUST bij den chipper verknjg iaar Ligplaats a d Katteningel b dKlelwegbrug Nadere inllrlitmgen te bekomen bt W ANKLR m d n schipper J OPPELAAR Boskoop 29 JO 5f UNION Wat is dat Neten i hti haar l Adverteert in 4it Blad Wasch dadelijk Uw haar met den haarvcnoiger LAX LAX verwijdert roos $ tot neten en alle onrein LAX bevordMi den haaigroei geeft glan en golving Per doot 25 Met yoldoende voet Feiten op t gebied vanf Huidziekten Beschouw aan tachtig le il luatratit Het geeft een zieke huid in Jool snee te zien Hierin uoidt aangetoond op welke wyze de ziektekiemen in de huid werken hoe zy deze vergiftigen en hoe zy de weef taels aantasten en zoodoende die hevige PUn en brandende jeuk vei ooizdken Het toont L tevens duide lijk aan hoe zy bepioeven hun er Kift nddi Ie oppeivlakte van de huid t tuweii alluij zweien koisten schitfets tn puiaten veioorzakende l t tLns op ie tliktt vdn de üppei tite huidlaag Om nu fe ziektekiemen welke in de huid aanwezig zyn te bt jeiken moet het geneesmid kl dic hkke buitenste lasg geheel kunnen looidiingen Vandaar dat zalven gt heel ongeachikt zyn tet bestryding van huidziekten Zy kunnen de dikke laag niet doordringen en vt rstoppen slecht de ponen waardoor de groei lei ziejctekiemen nog l evorder i wordt De Doctortn zyn het er lan ok alle ovei eens dat slechtw ccn DDO iTlfaicliiiiiddelvoorllulilziekleD la het meest wetenhchappelyke j eneesmiddel dat beken I is Hot geeftonmuhiellyk v ei lichting 7oodra menhet aanwMWlt Binnen 2 secondenwordt het TOVigste lyden vtrzachtD D D dringt spoedig in de ponendoor en vernietigt de ziektekiemenwelke de huid aantasten De verzachtende olie welke het bevat komt denatuur te hulp ter voltooiing eeneispoedige volkomen genezing D D Dbevat in juiste verhouding die heilzame bestanddeelen welke door huidspecialiteiten als de meest waardevolle in de genezing der huidziektenbeschouwd wonlen Vraag eveneensnaar D D P zeep en de gratis D Dn brochure 1021 98 S I rys van een proefflesch ƒ 0 75 en van een groote fleach inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeelt gtr ƒ 2 15 Verkrygbaar b j alle apo thekers en drogisten Waar niet ver kr jgbaar wende men zich tot de al le nvertegenwoordigerB firma B Memdersma Den Haag Sneek Te GOUDA bQ ANTON COOPS Wydstraat 29 S VAN LOON Markt Litei hygitaltch ho fdwat i Elseht afilult band mat onze handteekaning L I Akker Rotterdam VarkrIJghHr blJ da maesta drogisten 2959 70 WEDER ONTVANGENv rlooi grootr Voedingswaarde Negen Gouden Medaille mmn nlsumira ooileclle SCHOENWERK rn In diveria kleuren en modellen tegen scherp concurreerende prijzen PAST OP VOOR TOCHT dit is zeer gevaarlijk voor uwe nierkwalen 297B R4 papatMln spoadlg n bllll k E BOUT Nieuwe Haven 330 m7 p Hen loovtel beter dan a e an pre m idelen tegen NIERKWA L Omdat zy ioor dringen tot Jen wortel van Uw kwaal zy gaan dii ect naar oe me reh Teneinde Dw nierkwaal met goed gevolg te c newn moet het vergiftige orrae zuur worden vervUderd hetgwn bereikt wordt doordat mu fe neesmiddel direct door de Bieren on blaas gaat en niet door dc ingewaii den Indien Uw unne na het gebruik dezer pillen een blauw of groenachtige kleur aan neemt bc hoeft gy U niet ongeruet te miken Hieixloor wordt nange toond dat een der beetanddeelen der p Hen hetwelk uitmuntende antiscp ti che eigenschappen bezit zyu werk ng vemcht Dit kenmerk onderBcheuit de DE WITT S PILLEN v an alle andere nierpijien Het is terWna een bewü voor U dat ze hun genezende kracht op de nieren en blaas uitoafeneo Het middel is becdist onsehadeUik n brengt b ina altyd een volmaakte J n bj het bukken zwaie li nf yn T well ngf n ondei ie oogen zyn meestal een ken teeken dat ge aan een n erkwaal ydt en voor deze gevaarlyke Aiokte moet ge oppassen By de mii ste of ger ngste koude of tocht krygt ge pyn in den rug Het iH levenage vaariyk om zelfa Ie 1 chtste mer landoemag te ver onachtzamen Zoodra 1 een ge van deze symp tomen bes paurt mo t U 7 nder u bstel een zeker werkend middel h ertegen gebnii ken en w l DE WITT S NIEREN BLAASPILLEN Heze werken direct en reeda na 2i ui ult U veel verlichting voolen De Witts Nier en Blaaepulbn wor en loor millioenen menschen met ucces gebruikt dagel ks bere ken ons van alle deelen der wer d de Bchllterendste dankbetuigingen van hen d e oiize Nier en BlaaspiUen JBIffiSSai IfedUJ Tt T T f jicmT SPIT VEBDWJWfch iP l D P tr 7ryEE 1 0 o flWRUVlNÜ nNKEP PflIN EXPELLEI 95ct f 140 Kou ICHrbW t Verkrijgbaai bi ANTON COOPS Wiidrtraat en S H VAN tOON Markt Abonneert ü op clil Blad SANOUINOSE Vlnum Sanflulnosum I In vaouo hebben bepnoefd Waarom toch zön lezing tot sti DE WITT S PILLEN DL Will s Nier en Blaaspillen zyn verkrmrbaar m doozm van ƒ 1 T5 en in doozeu van ƒ 2 75 welke laatste veel voordeeltf er run daar 2H maal 20o veel bevatten als de kleine Te Gouda bü ANfON COOPS Wyt Btraat 29 Mcj S L VAN LOON Markt Waar niet verkrygbaar wende men zich tot de firma E C DB WITT A Co Den Hsac 1401 138 3 üc Sanguinoae ii een stiver pUnt rdi middel d t in faooi c mste bet bloed ver ri kt doordii hel de loode blocdIichMmpjci vermeerdert Gesond en krachti bloej il eene levenivoorwurdc v or jon en oud en wanneer hel bloed ficzond en kmc lig il den verdwiincn de kwelen de iwakte en de tmlelooiheid die hel leven dt wijli meken tol een leM Honderden in om rijen land hebben reedi de ocdc werking der Sanguinoie leerenkennen Neemt er ook de proe cena mede wanneer geen baet vindt bij Uwetegenwoordige behandeling t 2 8 50 Gij behoeft van de Seogutnoic geen Likeiirgleaajei Ie gebruiken TwcemMi per dag een tlepel il genwg Daar ii g én middel vent bet goed ge M enkel middel dat zoo el helpt m alle gevallen van uitpuHlng en algemecne verili piog Sangumoie wordt verkocht in alle pothaken en bij alle voornaamite drogitten Saeguinoie koit per 6 r2 6 fl f 11 12 fl 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co O Riemenlrael 2c 4 D n Haag Fleiscben worden ierua oom a 29i3 50 Taia aïïf Zaterdag 5 Inni 1920 fiOlMHE COBMIVT VfiRSCHUNtr UAGBLUK8 BEHALVE ZON EM riiaTDAORN INUB ONDEM MEDEUKEUNOBN 1 4 n ila LM alka ragal Op d voerpaglaa 60 hooger Oawone advarteutlla M tngMondn nwdvieeUacaa bï eoatiaat tit uw Hw ll ceaidaB pi a GrooU letten en raailaa vtordra bankaad aaai plaatHuinM Advertaatite kuanaa woidaa iagaaaadea daat ouehMkoBut vaa ioiMa SuMim lelam Advartentiabnraaui ea inaa Afcntaa ƒ Ml ABONNKMBNTSPEIJS per kwartaal 2J 6 r wwk 17 ceal mrt Zondapiblad kwariaal ƒ 1 par wmk n cent overal waar de bezorging pfr loopfr mschiedt riaaco pei port per kwartaal ƒ 2 76 mot Zoadagnblad ƒ S 0 Abooaemeaten wordea dageigks aangenomen aan ona Bureau Markt 31 WJUUA M OBie agenten den boeUiandel en de postkantoren ADVBRTENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken behooronde tot den beaorakria l 1 6 regels ƒ 1 50 elkm regel mee 0 26 Van bultai Gouda en den be irgskria S regols ƒ 155 elke regel meer ƒ MM Adyertentlén ren publieke vermakelllkjiedra IS leBt per regel AdTertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op dei prjs BoTMi MABKT 81 GOUDA TlW M N ia Si MKtia Telef latere S45 ttn ue ieüht rtiX6ksche gevoigtin van de ovdmdlge ni pa ninig nog ven igeieu lïiarti bovendon Jiioeist de rfuoti e mate ian lyden ook de teleurstelling bevigei ioen invreten die het uiteiimeiil itnul t aat van de ooilo alum iveicti Want naast de leactit op uc ove pan iiing van den ooilog werd vooi ü ook lc leleuibUUing een dei rexlenen waai i ik mensohheid na ck leuhaotitige gesUe tikc en liöhwmeluk inspaniung in doilc moede loosheid wegzakte Lu hH was een oor iaak dje met alleen by de ooiogvotien iieoi werkte maai die geheel L men cJi heid aantastte lydenB den verschrikkelyken owilog lioidden wy allen geleefd in de jly It hoop op het toekomende Ln het wa vooi al üeze veiwaohting die den oorly v tien iien maar oök den neutralen de Jtracht raf om zioh in te apannen en te dyJden Men hoop te niet alleen een betere en leee ere we tetd die zou aantoonen dat ue tallooze offeis met vergeefs gebracht wai n maar aamaast ook een spoe dijt hersle van len oeconomisohen toestand en nieuwe we vaart In beide verAarhtmiten ziet men zich nu deeriyk bedrogen n men heeft het gevoel wcrkelyk betlroKcn c i m sle I te zyn Men ziat dat de algti itene hoop misbruikt is vuoi andere be ioe neren tn iLat dit mLSibruik dat in den viede van Ver öaulles zoo duidelyk tot u ting Kwam ok het herstel waai dat nu nog mogeiyk ou zyn tegenhoudt en nieuwe elleide teave Maar daarin luist schuilt het gruote ge aar Want laten we dit niet vergeten het eenige middel om er ULt te bomen is aao te paJoken en te werken Dat wermen noet algemeen zyn oimlat alle krachten noodig aullen wezen Daarom moeten we vooial le zwaksten en meest ontzenuwden weer op de been helpen Wy m Nederlai etaan ei zekei net het slechtste voor Mau dat zal ons niet veel helpen wanneer ook de lest met teiecht komt Waait wii hebben natuurlyk die re t noodig Dat on iervjn den we thans wel op de duidelykste wijze i e daling iler geldkoersen in de 011 on un femie landen heeft onsan uitvoei als t ware fltopgeiet ihi Nederland Ulkt nu wel een propvolle wjnkel welks klant n irten geUi hebben om te kioopea We zitten met onBe au velprodqeten ons froit onze viwch onjte eigaren en Indische pivductun Er m nog viMu ten waarde van 1 4 ld mill oen lam m ons laml w anneo wc geen rda 1 weten Door de credietvarleenlng aa Duit ch land heeft onze regeenng den wig nge slagen om Ie gevaren ïooveel mogetllk te bezweren Maai deiweUrite eretlietveilee iiing moet intemattonaal gerege woiden wii hot heistel van JSuropa moge yk zijn rplukkig beginnen ook de F antente reireenn gen dat in te zien en daarnaar hun hou iti ii wyziffen Maar dat laatste gaat nog aarzelend Ln de töd drinfct De n ü neemt nog toe vooral in de centiaie lan en en de algemeene depreiwie grae t tot wanhoop en tot baat en verzet AHeen ar be 1 tn een nieuw geloof kunnen Luropa en te menachheid redden Mi voor die bei len IS mtemationale afmenA oik ng en hu lp ver teen ing een nwdaaKelyiti vereifoh te De oorzaken der alg m ene depressie ie uit Ie veiklaring lelyk wonien oomti ciit middel als het eenifi e aan Het lo te hopen dat Luwpe het voor eigen be iioud zal wilteSvBHinement Mn X De algemeene styging der looiwn heeft eigenaardige gevolgen 00 viel het ieder op dat hter in Den Haag dtt jaar haait gew a pergdi worden aangeboden terwyl ln vroeger Jaren da aanvoer daarvan üie zoo alü t begriipen valt speetaal uit het West land komt zeer groot waa De verklaring tihynt hier n te bggen tiat de aspergd teett zeer Veel werkkracht etscht zoodat de pr B van t product uitsluitend van den werk kraehtprys afhankeiyk Is Deie teelt vraagt byv veel avond en Zondaff werk dat hoog betaald moet worden Het gevolg hiervan ia dat de asperge teelt m het Westland heel snel weer is achteruitgegaan en naar w van deskunthge ydo vernamen vatt het te vreezen dat deze ttielt geheel an al tal vei dwynen Deze heerlijlu en gezonde vruahi zal dus opgeofferd worden aan de u oDoi ilrtiving De vruehtenteelit is ook al t Wiwt land uit de vroegere druiven aanvoer U ook zeer verminderd Aanlappelen en tomaten zun hans hooldtaak geworden en daarnaast tie algemeene groenten teelt Hen zoekt ui steeds naar productie die weinig arbeid ikracht vraayt en weinig sorg Dat daanlo ir veel goeds veixlw nt en tan slotte aan do algemeene voeding wordt onthoudan kan ntituurlyk de pioducenten niet 0 wei mg schelen Misschien dat z wier vaak on gemotiveerde elschrn tot deie politiek leakleo er ten slotte zelf de nodeetige ge volgen van ondervinden Da verandenngon tn verschuivingen die als gevolg van den oorlogstoestand hebben plaats gehad i n nog niet tot rust gekomen omtlat nog fteede naar lerstel van het evenwicht wordt gezocht Indien dat herstel gezocht moet wor den gelyk het in het Westland geschiedt zyn de naweeim nog onaangenamer dan fa kwaal HA QLNAAK BIN KNLAMa bllceenl en thans angstvallig wordt tegen gegaan dat dit geschiedt is niet dul WHJk atuuilijk veronderstelt men dat et hooge oomes of bekemle personen bi betrokken Ün en dat daarom zooveel geheimzinnigs wordt gedaan Dit is echtei zoei waantniyn lyk niet bet ge al F n uroot gedeelte van Ie namen is wel met zeiieiheid bekend on leze zyn alle van personen uit de burger middenklawjc Midsehien wordt spoedig door de uil spraak de nieuwsgieiigheid bevredigd at Aion ouk wy daarvan de noudzakelijkheld met m Het is een zeei oude puycbologidche strydvraag in hoeveiro publiciteit m rechtit zaken gewenhüit en gue l is en tlaarop lul len we hlei met ingaan Het valt échter wel op dat by dit schamlaal alleti zó4 gpheim vordt gehouden dat het aan de peru met gelukt PI leta va te settellen BR1EV£N UIT DI OfHTAD CCCCCVIU Menigeen had ei op gehoopt dat eindetyk by de behandeling van de daiinquenti n m het zeden schandaal voor Ue htbank nu eens iets meer bek ui zou Mr len van de namen der betrokkenen Hetj igenaardig dat er wel honderd nnmeniKffllnnd worden terwyl ci toch biecht een veertigtal ach ter slot en grendel zit Maar de lechtbank heeft het onmogelyk gemaakt doot voói den aanvang van de behandeling de deuren te sluiten en zelf i alle nieuwsgieiigen uit het gebouw te verwyderen Alweer dus geen en kele nadere aanwy ing omtrent de b klaag Ion en juist omtrent hun namen brandt heel Den Haag van nieuwhgiengheid By tic uit spiaak zal het eindelyk mogeiyk zyn deze te vernemen De uitspraak toch moet in het openbaar wuiden gc iaan en beklaag len die gedetineerd zyn moeten daarby aanwezig zyn i chtei kan het zyn dat dan de namen 7ob on luidelyk wolden voorgelezen dat het nog niet mogeiyk 11 = ze te verstaan Het is bovendien uiterst moeilyk de beklaagden te hei kennen aangeaien die steeds met den rug naar het publiek zyn gekeerd en het eeovormige gevangemspakje ook al met meewerkt om hen aan figuren of houding te herkennen Waaischynlyk zal dus de nieuwsgieiigheid ook by de uitspraak niet bevredigd worden Ln altijd maar wenscht nen te weten wie die veertig ongelukkigen yn die thans in de cel boeten voor hun ab noimaliteit Waaromvan den ordma ren il ef f den doodgewonen zedelooze wel precies den naam al duiden de kianten die slecht met de aanvangsletters aan wordt gepu Nog ultyd IS in Den Haag een tnuniita king n et uitgesloten l e direcUe en hel ge leentelwstuat onderhamlclen over allvrlei bepalingen maar het wil met vleugen Als ngenoode derde loet bet pemoneel mede De diiectie bindt de Iwlangen van het personeel steeds aan iiaat voorstellen en ly weet wel dat daardoor de gemeenteraad g mak kelyket m mee t krygen want vooi dezen zyn die belangen veel gowichtiKer dar die van de overige Hagenaars Dit 1 wel a oker dat het tarief ten slotte verhoogd zal wor den dat de tramdienHt niet beter lal zyn en Vlat het ritbliek van alles weer eens dg dupe wordt Ue atormvlaed van U U Jaauafi tDI H j kou besluit aa Maart lüiti werd oon staatseouimiKalelugwletd met d opdratht oen uiuler ueit in te stel Uu oiuttent de ouizaktui van d bui u uyow lun hougo watoratauueu lijdeiiut len Mtoriiiv luod van U i4 Jaauari lUlb VOOI gekomen up de in i uxu tlüiiand gulegen bonoduunviereu nwor btipaal uUjk op deu Itutlurdamaclten VVatei wog De tommiSHie iw oniangit iiiM haar tiii ir uuk genedgekoiuen en Keeti 0p il Vpril j 1 liaar verslaag u tgoiK aLht lan ii M de Kon ngiu binnenaurt b 1 let vurslitg urdeu gepuolicoord l ni iiail don uitslag van h umlerzoak detll het N V ü D o m het Volgenlo me do Do oommiHam ia op gruiMi van best hik bare gegevens van oordeel dat bij oit Hamtiiloop van ouguna ige oin staiidigheden nog liuügore watt rdam tueii bil uturmvtoed op deu Hoiterdam Hfbeii Waierweg suliea vourkonwn In len laatsten ty l valt weer een belang ryke vtsrslechtenng te constateeren die Jan INibhek zich weer kalm laat aanleunen Nog zes jaar ml dat duren en dan tal de ge meente het zaakje wel overnemen Of het lan beter zal wonlen moeten we afwaeb ten In elk geval i t de tegonatreven le iirec tie dan uitgeaehakeid en sal aaa hei ewlrelg met staking ook wel een einde komen Trou wens ten opzichte daarvan neemt het pu bliek hoe langer hoe meer een an ler hou Img aan Zelfs de gemeenteraad dat onbe kwame college dat uren praat ov r pietlut tighed n zelfs ile gt meenteraad heeft zijn ir lkouring aan het ontslag aan ze ven iienatweigeiende kolen sjouwers dh wei j onlen te werker omdat de kolen die zy te ervueren hadden besmet waren Het was nog een nawee uit de dagen der transport stakm toen getracht wenl een relletje te rganiseeren waardoor inishchien de ba voorziening m de war zou loopen hitreen natuurlyk met gelukt is Van gas gesproken één dei wethouders heeft ilweei de aangename mededeeling ge laan lat Ie prys der gaskolen met ƒ 6 per ton IS verhoogd waardoor de prijs vooi een kub M gas weer met 1 i cent stOgt VÓ61 len oorlog kostte le kub M zen cent nu kost hy twintig cent Ten opzichte van de pryien in het ulge neen valt het p dat weliswaar geen gere celde daling valt waai te nemen maar dat ie uité nloofiende pryzen die in verschillen de stetlrn en zelfs in verschillende deelen van éi4i z Ifde groote stad het vermoeden Ioen lyzen lat kunstmatig vele piysen worden hoog gehouden nu in tt denken dat ik zelf daar gn ei ZIJ ontwijkend Dan ga ik met je mee om ie daai tn tt helpen laehte Marie Wannet i u mets belangrijkere hebt doeib juffrouw VIiiiio trok een scheef gezichtje en k M k miar I ncillc in hel vertrouwen int I e wpI 7011 eggen Laat dat nu maar Maai tot haar verba ing zei 1 iicille niets en Alarie Verner aiit w lorddo dus dadelijk mei een vnenile lijken glimlach Zeker mt r iiiwDal hn dat al heerlijk zijn Dan vind ik dit wij maai lideJuk moesten beginnen zei mmvrouw Dal ton Dnoi je plichten dadelijk te vtr lillen maakt men ze minder zwaar Zie Lovonale sen bladzijde JH mompelile Mam Vornei terwijl zij op ml Ik moet afethoid nemen zei mijn heer Head torwid hij de deui voor haar opende laarna ging hij mot eeu vreemden glimlach op zijn gezicht naar Je tafel terug Mtjuffrou Verner is uw Intieme Of ken haar van of den dag dat ik naar do kostschool ging antwoord de LucUlp eenigsziuB verbaasd Ja Ja dat weet ik Een zeer innomende jongedame Gelooft 11 dut zij in oprecht U ode IJ half hosehtmnid dal ij e r zit h loved om liekommerde liaaHtlg haai hoed op on ging naai hot terra Het eerste wat zij zag was de slan i t lenigo gestalte van Harry Iltrne I ggond op hel gras aan denvoetvan I fiuppni met ziiii hond ruiawt zich Ik lJk luj geUok zolf veol op eenliond di lustig 011 vd toewijding op ijn meesteres wachtte I mille blooado zwakjeH en 4ag II hol volgend oogcnbHk juist omdat f KI lil KIS i had trotsch on hoogmooliL lilt Hh sprong ovtrt nd ui stondi tht als iui pijl nitt don hoeil indeIl ml ijti iiioi 10 oogcn vol nfwiuhtii I haai gtruhi Wathue jt op mf zd I ucille k fci Dat was niet noodig ik had je wil k until n laten hulon 7 sprak voel koeler en heersth mhtigii lan ij ooit tot eemgen btv liindi hud gispiokeD maar hij ant w oriUte nut dien diepen irbiod ge laard aan waardighod dtozno vTownd lantleed Ja Ml het was mijn plïeht te wachten Hit was niügotij dat Ik vart plan vtrandord wa zei LiKiUe Ik OU toch liebben moeten wach ton zoi hy Meofd Maar Ik geloof iitt dat u van plan zoudt VOTande rtii t iicU e koek hem aan haar donko K wenkbrauwen opgetrokken Uaarnm niet öuHlat u niet b hoort lot de men then die zomier roden van plan ver Lueiih kreeg aon kleur Hot had er wtikelijk veel van o imjnlietr Hiad jten morgen lii raadselen sprak Marie Vernei ipretht herhaalde IJ Waarom Waarom vraagt u dat Oh zoo maai antwoordde hij tirwiil luj met zijn vingers op dt ta i i tr imnieldi Jk vermoed dat 71 j een wees Is Tflr oven als ik zelve zei Lmille intt 1 en yiichtjö H t is om zoel innMoende longt lani liorhaalde hM zondor eeiiig erl tiiil Nu M HS Darracourt ik zie I II miju spilt dat mijn voorbij is 00 Un dig Zult ii inij schrijven of ilfgrnfioTin waniieti ii miin raad of ini lf IK odig hibt Btidi uilen u la l lijk goworden Lti Illi dnnktc htm en zot Ooe don lag met don trots dei iJarra louits verzacht di or oprechte tooge iiogfufTtid en dankbaarheid t is 7oor vriondolijk voor mij ge weent m mho r Head aei zij en liobf u veti inoeilp voor mi gegoven Ik lien It zeer dankbiar H t 18 mij een genoegen geweest u an dienst te zijn Mina Darracourt vfrklaarde do rechtHgeleorde oprecht I tioillp bleef een half uur onrustig in de groote kamers op on neer wan iol 11 haar gtmoedastemmJng was ver sloord Het t ene oogenbllk was zij met van plan haar Mofte te houden wat beteebende twn belofte aan een bediende htt volgende waa zIj be Mloten het wel U doen en teu slotte luderen Uiua sei hij met aemnoea itn oi rbtod en kalmte Woikulijkl Ik verander Mcr dik wijlH van plan en vtwl vaker stfnder dan tnet rede itl zij uit de hoogtu Hij keek baar aan maar bleef iwlj gen lil het i vreemd uin te xe i n maai tjn stilzwijgen mlshaft e Lu cdli moer dan legenapreken tm l ubi eii gedaan Nog zwijgend ging hij naaai hftar nita don binnenhof De morgen waa intueaoheii warm gewordt n en Lm ffto waaide zich koel te tot mot etn virenblad dat lij oo brwt tiad afgeplukt Fl is geeti HchaUuw Hiaa xeé hl 1 zon schijnt warre in d i biniun hof Dat vergat ik zei ze maar het loet u niet toet Hij wimdde zich haastig tot en va a lo stal jongens f naar het bu e ea vraag am da kamenier van Mis Darracoun om dn parasol van haar metvtterea N ulat Lm tllo had gezefipil het do I r UM 1 toe had dit h vel als een on g pastheUi kunuen wurdtm aangmitcrln iiiuar do wijze waarop hij hot gaf hield mu vernntaihuUhgit t m voor hM aamna igonde daarvan mi toen da jon gen nu t d4 parasol U rngkwam ra dea aan Harr Herne overbaiuligde af LueUlo die van plan wa geween haai ni t aan te nemen plotaelinffto en Kcj Dank e immik v m M