Goudsche Courant, zaterdag 5 juni 1920

ËeD Zenuw stilKend middel dll tl niM o kalmte Bckankl n ten vcrkwlkkandaa aUap dal Mjaaldhaid an ODriial doat opbou OM axancavraaa w neemi t MB kok r Mijnhardt S Zenuw tabletten Ocauan U wa niiWÉcbiitfacldl P r kekar M M 3 koktra f l TO Rijks H B S INSCHRllVmO van NIEOWB LEEHLINUEN op liiisilil 9 Jiii ei ZilirtH 12 Jiil dm namiddagi van 2 4 uur in het 8ohoolgpbonw Do Directeur dr 8 S HOOGSTHA Qoade Hui 19 2964 16 Drogisterij ANTON COOPS WIJDBTRAAT 2t TELEFOON 328 Voetpompen met slana 128 cent Handpompen met elana 117 cent iwaï ai Alléin Kleiweg 67 69 Ooucfa AAN DE JEUGD Deze week moet ik jullie helaas te eur stelien en kan ik geen brief aan jullie allen Bchrüven Ik heb er geen hoofd voor want ons ÈUjp is erg ziek Ze logeeixle zoo vroolijk en welgemoed by Oma in Amstenlam toen ik plotbclmg tijding kreeg of ik haar dadelijk kwam halen Want ze had heii nwee on wilde naar huis Ik da ielijk naar Am terdam natuurlijk en daar schrok ik toen ik m n eigen kleine peuter zag zoo ble kjea zag ze en tk zag dadelijk dat ze ziek zou worden s Avonds ging ze met hooge koorts naar bed en nu ligt ze maar alles hindert haar alle licht en leven Jullie begrijpt dat m n hoofd er nu niet naar staat met jullie en praatje te maken over allerlei Nu heb ik nog een droeve tyding Jullie hebt bij de briefjes aan Gootje ook wel vaak een briefje gelezen aan Broertje Broertje was bijna vie jaar en zei Go attyd voor wat ze chryven moest zóó maar midden in haar eigen brief dan moest ze het dadelijk doen anders wist hy t straks niet meer zei hu t Was een lief en teer ventje en nu Dinsdag 13 hij gestorven na een droevig pijnlijk ziek ayn Gelukkig voor hem heeft hij nu rust uit z n lijden maar jullie kunt je voorKtellen hoe bedroefd zijn ouders en Gootje en Nelly en Jantje zijn Vooral Gootje zal de kleine babbelaar heel erg missen De anileren zyn naar school maar Broer hield Gootje altyd gezelschap en deelde alles met haar samen t Is geen opwekkende brief deze week kindera maar kijk jullie nu na t lezen hiervan maar naar de lachende zon en spring onbezorgd naar buiten Jullie hebt lecht op zim en vreugde Geniet er maar volop van en breig jullie zonnig gezichtje mee naar huLs en naar daar waar droefheid is CORRKSPÖNDENTIl Gootje Meisje lief als je dezen brief ontvangt is er al weer heel veel leed over je heen gegaan houdt moed m n meisje ik h op dat de temperatuur zoo blijft Denk a ar aan moeder en aan mij Ik kom gauw w er hoor Wat was ik bly dat ik dadelijk nèar jullie toe kwam ik durfde vader niets zttgen toen ik hem tegenkwam Z o n d a g 8 k i n d j e Je had zeker wel o prettig dagje bij t nichtje Je moet ook maar eens probeeren zoo zwemmen te leefm als ik t aan één van de andere krantenKaderen schreef Nelly V d L Was t prettig van de week ip m n fiets te zitten Zorg jij nu w ar gauw dat je weer roode wangen krügt ttder moet moeder zich over jou ook weer oüBerust maken Jantje V d L Maar die slechte tant EIm om Jan niet goeden dag te zeirgen Jt bent er niet boos om hè Volgende keer w je niet zoo moe bent mag jij op m n 0 i lie vraag Zou het uuigeliik zijn mautnigeloii fo uomeii om verdere verhooging van waterstanden op op het ï ovenbedoelci deel vaii den Kotterbamschen Waterweg U ormvioeden te voorkomen en eoo ja waarin zouden dan die maatregelen moeten bestaan luidt het antwoord der commissie Het m mogelijk maatregelen te nemen tot verlaging van de hoogste Btormvloedstanden op bet binnonlandrche deel van den ïlotterdamanhen Waterweg Door watervrije afaluiting van de Brielsche De kosten van de afdammii worden door de commissie geraamd op 12 5 tot 14 mllUoen gulden voor ver grooting van de proïielinhouden op den Rotterda0iBchen Waterweg tusBchen de zee en de Noordgeul De commissie ie van oordeel dat de aan de afdamming verbonden nadeelen voor de overvloedem viascherij en scheepvaart t enover de te verkrijgen verlagiing van de stormvloedHtanden niet van overwegende beteekenis zijn te achten en dat de door deze verlaging te bereiken Toonieoleu in het bijzc nder voor de gemeente Rotterdam ten aanzien van do aan de waterkeeringw in de stad te geven overhüogte boven den boogsten etormvloed en bovendien de met de afdamming gepaard gaande yffi dieping van den Rotterdamsehen Wawrweg tiWBchen de zee en de Noordgeul en moer krachtige gofijbeweg ng een uitgaaf van 12 5 tot 14 millioen gwlden wel wetligen OnhyviïniMh MedicünKlati Een Apotheker schrijft Het Ih mij altijd een doorn in het tog weest dat vele dames om huoiie dienstboden eenig vorval te bezorgtn de gebruikte medicijnfleHchjcfl naar de apotheek terugzonden Vooral in clen schoonmaak tijd loopt de stroom van ledige vuile tlesBchen en zalfpotten het hardst Alle collega s neiren om hunne cliön 61e te believen die vieze vuile flesschen en potten voor een ge dubbeltjes terug ik beu dus wel verplicht het ook te doen Ook de ziekeufondsdirecties eiechen ter besparing der geneesmiddelenrekening dat de fondsleden de ledige flesschen aan den apotheker teruggeven Daar dit gewoonlijk niet gebeurde en il apotheker de dupe werd omdat hij het glas en aardewerk u et in rekening mocht brengen is in den laatstcn tijd het systeem van statiogold eiwhen Ingevoerd zoodat de apotheker geen tiuanti le schade meer lijdt op die poüt maar het feit lat de vuid flosHchon in de apotheek terugkonieu is daardoor niet weggenomen ledurende do oorlogsjaren was een derg jke maatregel noodzakelijk omdf i er glasgebrek was thans ijehoeft du niet meer omdat er woliswaai veel hüoger in prijs dan vroeger weer volop glas is te krijgen Resten van geneesmiddelen in flesschen on polten ondergaan door hederf aan da lucht ingrijpende veraruieringen en zijn of niet of zeer moeilijk o verwijderen Aetiieriseho üli iïi ranzige vetten en vette oliön vormen met gent esmiddelen en lucht soms dergelijke ingrijpende veranderingen dut hei niet dan mot grooto moeite en met be hul van zoutzuur of sterke odaop loHüing Ml kokend wa er gohUit de korsten on restanten fo verwijdoion h mcestc fle iHchen en polten ziel mon bet altijd uan dat ze niet nieuw meer zijn Om dergelijk materiaal bygiönisch rein te krijgen zou iedere apoiheker moeten beschikken over personeel dat zich volkomen bewust waw welke waarde de apotheker hecht aan oon schoone flesch En dat personeel bestaat niet meer De ttfisïólent werkt in gejaagd lempo heeft tocli al zijn volle aandacht te wijden aan de receptuur bekijkt dus vluchtig do llesch of pot uil do kast en doet do geneowmiddolen er in Men l egrijpl dat de hygiöïie hier met voeten getreden wordt en nog wel door den vakman die er t nutest voor heeft te waken d t deze punctueel worde verzorgd Daarom geen gebruikt raedicijnglas of pot lèrug naar de apotheek Alleen nieuw materiaal zóó uit do fabriek dat door spoelen met koud water van R of en stokjes stroo kan worden bevrijd Juist voor medicijnen die in kleine doseeringen zoo ingrijpend kunnen roageeren moet het emballage materiaal geen aanleiding kunnen geven lot wijziging in het voor8 rift van den geneesheer Wanneer iedere huismoeder van de7e waarheid eens goed doordrongen was wanneer ze zich er eens in dacht dat de medicijnfieech of pot die nu in haar ziekenkamer staat vroeger met andere geneesmiddelen in andere ziekenkamers mogelijk van besmette of tiibercoleuselijders heelt gestaan en daar dus aan allerlei besmcülng heeft blootgestaan die niet altijd op doelmatige wljae is verwijderd geworden dan zou ij zich er wd voor wachteiu het gebruikte materiaal voor een paar luttele dubboltie fooi voor het dienstmeisie den apothdter terug t geven Wanneer de fondslitden zich als éón iii in vorïclten legen hot teruggeven van flesschen of potten dan waren wij voor goed van dat kwaad verlost Mijne oprechte huliie aan de Commissie van Beheer van het Ziek en On lerateuningBfonds der Nederlandsche Staiitsspoorwegen die met één penneslieok aan dien wantoestand een einde iieeft gemaakt door den apotheker het emballage materiaal te restitueeren in ivn vorm van betaling waardoor de leden van hun fonds vrijgesteld zijn van teruggave der flesschen en potten MODEPRAATJE Raiten De Mode is wel zeer brutaal dit jaar ik vertelde u ree l8 hoe zy onze oogen verblindde met overdreven veel hard ffroen en terra cotta en dat ik het een rust vornl dat er nu weer eens vollen japonnetjes zouden gedragen worden van wit zachtroze blauw en lila Maar jawel Hoewel deze wensch van m i JB vervuld en men werkelyk japonnetjes ziet in witte lila blauwe en roze voile i het Modekoninginnetje dit jaar zoo ondeufrend en zoo brutaal dat deze kleurtjes iiaar te zoet en te onschuldig waren en zü er heuBch niet lang mee tevreden kon zyn Dub nam zij haar toevlucht tot ruiten en strepen om de lichtere zomerstoffen toch ook vooral brutaal en opvallend te maken want als de atoffen tegenwoordig niet origineel en wat opzichtig zyn deugen zij schynbaai niet meer Met ziet nu rokken met reusachtige ruiten van ongeveer 7 c M meest wit badhanddoeken frott goed met gekleurde ruiten bijvoorbeeld wit met zwarte gele blauwe of paarsche ruiten De beschrijving klinkt stellig erg opvallend en brutaal toch gedragen door een aardig jong meisje met een vlug slank leenig figuurtje in het effect lang niet onaardig De rokken zün in twee opzichten zeer practisch zy maken den indruk van lichte zomersche rokken te zijn en blijven toch minstens 4 maal zoo lang schoon akr en witte rok verder kreukelen zij weinig of niet wat een zeer groot voordeel ia boven de linnen rokken Hebt gij wel eens opgemerkt welke stoffen veel en welke weinig kreukelen Het is zeer verstandig daar rekening mede te houden daar een japonnetje veel langer schoon en chic lykt als het niet kreukelt dan wel Zoo kreukelt gekleuni katoen zeer weinig gekleurd Imnen daarentegen erg Wat tussor en zijpiqu aangaat deze kreukelen zeer weinig evenals een dikke zware kwaliteit of taf zij Piqué kreukelt in t geheel niet Het gezellige van voilen japonnetjes is dat tii niet gauw vuil worden en heel weinig kreukelen ziet maar eens hoeveel langer gij pleizier hebt van een wit voilen japonnetje dan van een wit linnen Ken wit Imnen japonnetje is hoogstens 4 dagen chic terwijl men een wit voilen japonnetje wel een week k 10 dagen kan dragen De reden hiervan lian ik u niet geven misschien neemt voile geen stof op omdat het zoo licht en doorschijnend van weefsel is zoodat de stof er meer door gaat dan er m bliyft zitten Met een helderwitfe onderjurk lukt een wat smoezelig wit voden japonnotje al gauw helderwit terwijl rtit op een witte linnen japon geen mvloed heeft daar deze niet doorschynend zyn Dus in het kort katoen voile en zijpiijué kreukelen nift tinnen kreukelt wel en zeer lunne zyde ook Over het algemeen kreukelen le allerbeste kwaliteiten van atoffen met of zeer weinig en een feit waar ik u geen re len voor kan opgeven Als gÜ lik zyt of door een opvallend uiterlijk bijv goutlblond haar of rood opzichtige dingen moet vermijden neemt dan vooral geen ruitjesrok Jij maken breed dus moet mon er slank en lenig voor zyn met vlugge bewegingen dan loopen lij wel wat in t oog maar staan toch lang niet onaardig Men moet ei alteen lianen uf voilen sportblouses by dragen daar dit het pfnige type blouse is dat er t ü utaat en door zyn groote eenvoud ip lok minder britaal maakt Een das in de kleur van de ruit van de ruk vormt een aanlig geheel en maakt er meer een japon van ook een strikje van lint in de kleur of een strik van dezelfd tint tulle Bij zulk een geruite rok kunnen witte of zwarte schoenen gedragen worden wat ook een voordeel i s by donker weer of als uw schoenen niet zoo splinter wit zijn als gy ze wilt hebben en gii geen tijd of geen zin hebt om ze schoon te maken Want gi zi t het stellig met me eens dat witte schoenen hagelwit of in t geheel niet gedragen moeten worden Zoo zult gü het ook wel eens zyn dat een licht japonnetje in den zomer veel meer voldoet dan een gekleurde lichte rok en witte blouse Een witte rok en witte blouse vormen een japon en bieden het voordeel dat men twee witte blouses er bij kan dragen zoodat het geheel langer schoon blyft daar de blouse altijd eerder vuil is dan de rok Ken aardig tusschending tusschen een japonnetje en een blouse en rok is een gekleurde rok met een blouse met een garnecring in de tint van de rok neemt de proef maar eens hoe aardig het staat Zoo voldoet een lila linnen rok met een witte blouse met lila geborduard met een portblouse nvet een lila das of met een witt voilen blouse met een lila rami langH ile kraag Dexc kleurcombinatie is natuurlyk uit te voeren in het lila rose licht en hard blauw goudgeel rood groen paars alles wat gö maar wilt Ook voldoet een voilen blouse in de kleur van de linnen of zypiqué rok xeer goed Het mooiste is er en hoed by te nemen in dp kleur of wit gegarneerd met lint of bloemen in de verlang le tint Heusch probeert eens zulk een combinatie een lichtgekleurde blijft met één keer opstrijken wel 14 dagen goed dan kunt RÖ er 3 of 4 blouses by dragen met dezelfde tint gegarneerd en zoo hebt gy al dien tijd een frisch licht japonnetje aan voor weinig geld of waBchloon MADDY BRAND Meditche Brieven Gsliteenen II De koliek die ik u den vorigen keer schilderde heeft langen tijd de medici geïnteressec d Immers de plotselinge vaak buitengewoon heftige pynen drongen er op aan eens nader de zaak te bekyken Men dacht zich nu het proces als volgt de steen of ateenen die in de galblaas aanwezig zyn begeven zich op weg naar den darm Is een Bteen nu een weinig te groot om den uitvoergang van de galblaas te pasaeeren dan zal het gevolg zyn dat deze bui wanneer de steen er eenmaal ingekomen is stevig omknelt hetgeen dan de zeer heftige pynen zou veroorzaken Ken enkele maal zag men dan ook dat de steen betrekkelijk spoedig in de larm kwam en met de ontlasting verwyderd werd hetgeen met het verdwynen van de pyn gepaard ging Zonder twyfel constateeren wy heden ten dage deze gevallen nog Evenwel kwam men tot eenigszins andere inzichten toen de chirurgie een grootere vlucht ging nemen en men de n gal8teeniyder e9 ging opereeren zoodat men in de gelegenheid was den toestand met het oog ter plaatse waar te nemen Men vond nu wel is waar byna geregeld steenen doch een enkele maal niet Toch had de patiënt e een heftige pynaanval zoo juist gehad en moest dus naar een andere oorzaak gezocht wonlen Het bleek nu dat de ontsteking van de galblaas en de uitvoergang in zulke gevallen een voorname rol speelde Deze ontsteking vinden wy nu ook meestal by de aanwezigheid van steenen in de galblaas vooral wanneer deze het slymvlies van de galbjaas en de uitvoergang beleedigd hebben Kunnen echter de steenen zich vry bewegen zyn b v te groot om in den weg van de galblaas naar den darm te komen of te klein zoodat zy zonder eenige moeite kunnen passeeren dan merkt men meestal niet van hunne aanwezigheid Wij kunnen dus veilig en wel beweren dat zoowel de steen en als de ontsteking van beteekenis zyn by het optreden van een koliek Wy willen thans een woord wijden aan de behandeling van dit lijden Vóórkomen is beter dan genezen is een gulden regel die ook hier van toepa ssing is Wy zullen zorg dragen dat de alafscheiding zoo min mogeiyk belemmeni wordt en dit kunnen wy bereiken met een behoorlyke levenswyze en voeding en een doelmatige kleeding Men zal dus niet al te prikkelende spyien in t algemeen gebruiken terwyl menook het lichaam niet te veel zal snoeren Niettegenstaande alle kpiomen voorzorgsmaatregelen komen de steenen zeer terecht het leven van de n patiënt e vergallen Treft men een patiënt e aan in een galsteenkoliek dan zullen warme watercompressen en pijnstillende middelen weldra groote verlichting brengen Is de aanval nu voorby dan is het zaak te zorgen dat deze wederom zoo min mogelyk optreedt Wil men zich liefst niet onmiddellijk aan een operatieven ingreep n Jerwerpen dan kan men beproeven wat een tijdje bedru st gepaard met een licht dieet vermagj Het beroemde Karlsbadezüut heeft vervolgens geen onverdiende reputatie Mei fepft gemeend dat dit zout de steenen opKte geheel of gedeeltelyk en zoodoende hëcTranBport van uit do galblaas naar den darm bevordert werd In latere jaren Is men op deze zienswyze teruggekomen en toen men inzag dat het ontstekingsproces ook doorgaans een woordje meesprak meent men heden ten dage dat dit zout hierop een gunstigen invtoe i uitoefent Bovendien werkt dit middel laxeerend hetgeen van groote beteekenis teven ia Tenzij er een ander gewichtig tegenargument aanwezig is zal de lijder es veel drinken Karnemelk en We verschillende bronwateren l ehooren dan ook in t algemeen thuis in de kamer van de n patient e aan galsteenen Niette gen staamle al deze maatrei elen lukt hetons niet de kolieken af te weren Doen te aanvallen zich toch vrij veelvuldig voor teiwyl nog andere complicaties dit dringender kunnen maken dan zal men niet dralen ver te gaan tot een oper atie lmmerh de pijnen van de koliek ondermijnen geest cn lichaam zoodanig dat de chinjrg een ware redder is nog afgezien van den angst die de patiënt e in de tusschenphaaen doormaakt van vandaag of morgen wederom zoo n pyn te moeten medemaken als de vorige keer Het is dus zaak in die gevallen waarin de medicus de omstandighe len gunstig onleelt niet te lang te dralen en dp n zieke onnoo lig aan de indprdaa l onuitstaanbare pynen langer bloot te stellen Wy het ben dus gezien dat w in dit lijden een vry goed inzicht hebben en heden ten dage in staat zyn op behoorlyke en voldocmle wyze meestal hulp te bieden OEMENGDE BERICHTEN Een trouwe hond Ken landb niwer cmtler Hoogland naby Amersfoort had van zyn wagen een hooivork verloren zonder het te merken Zyn hond had het echter wel n de gaten t Dier bleef achter en hie d de wacht by het verloren stuk t Kost c heel wat moeite den hond er van weg te ki ugen om de vork aan den verliezer terjï te bezorgen Den honS kende men en z oa wist men ook den naam van den eigenaar an de hooivork Het opjagen der pachtprijzen Dezer rlagen werd melding gemaakt van een vergadering van den kring sHertogen boBch van den N Br Christelyken Boerenbond waar in overweging werd gegeven over t gaan tot het vormen van pachtcommmsiei om het opdryven der pachtpiijzen tegen te gaan Aln uitvloeisel daarvan is thans door de pachtboeren uit Oi then en Empel opgericht een pachtbond voor die plaatsen welke aanvanketyk begint met een zestigtal leden Volgens berekening van den heer De Bekker uit Empel kan voor 1 H A hooiland zeker niet meer dan ƒ 132 pacht betaald wonlen waarby dan de opbrengst in het gunstigste geval berekend werd 1 7 der pachtsom zal door alle leden gestort worden in de bondskas ter bestrijding van onkosten en tot schadeloosstelling van hen die tengevolge van het aan renomen stelsel nadeelige gevolgen mochten ondervinden De volgende motie werd aangenomen De pachtbond voor Orthen en Empel in algemcenc vergadering bijeen besluit op de a s hoollandverpachtingen niet anders te bieden dan by opbod en geen bod me r te doen wanneer binnenskamers wordt gebo4len De motie zal ter kennis worden gebracht aan de betrokken notarissen LAND EN TUIHiOUW Een le je uit het verleden Er zyn verschillende veraohynselen die heenwyzen naar een moeilyken zwaren tyd die hoogstwaarsohünlyic den boerenstand wacht Als we by herhaling telkens weer hierop de aandacht veatigen dan geschiedt dat niet om te verontrusten beangst te maken Maar op te wekken vaardig te doen zyn tot den stryd om zoo noodig de bakens te doen verzetten om aan te doen grypen met energie en uoelbcwjst de middelen welke ons den beataansstnid kunnen vergemakkelyken Wü zulien onze krachten hebben te richten naar binnen en naar buiten Naar binnen om ons il edryf zoo stevig zoo intensief dua zoo productief mogelyk te maken Waartoe we zullen hebben toe te passen hetgewi wetenschap en ervaring aan de hand doen We moeten breken met den ouden bleur en willen profiteeren van wat ons door deskundige voorlichting wordt geboden Wie hiervan afkeerig blijft in traagheid en conwrvatisme de oude paden blyft volgen gaat straks onherroepelyk te gronde Naar ouiten ook moeten we zien en onze krachten richten Ons product gaat naar de wereldmarkt dus mag het ons niet onverschillig zyn hoe het daar aankomt welke plaats het daar inneemt of het kan concurreeren Het is óns belang in de eerste plaats zoo niet alléén ons belang welke prys daar ginder voor onze producten wordt besteed Ons belang is het verder langs welken weg onze aardappelen en groenten onze zuivel en eieren ons vleesch en spek en andere voortbrengselen uit ons bedryf voor zojver zij voor het binnenlaml zyn bestemd tot den stedeling verbruiker worden gebracht Stedeling en boer vinden hier een gemeenschappelyk belang zy moeten elkander naderen tot wederzydsch voordeel Willen wij ona sterk maken naar buiten dan kan dit alleen door samenwerking door organisatie en coöperatie Ook by de Regeermg en Volksvertegenwoordiging wier steun en medewerking we niet kunnen missen zullen we eerst ian ons kunnen doen gelden en men zal daar eerst dan mot onze Ijelangen zoo goed als die van anderen rekening houden imlien we toonen dat we er zijn We moeten in de toekomst voor onze belangen en rechten opkomen als één man De noodzakelijkheid flaarvoor is in t verleden reeda gebleken niet minder is dit thans noodig en zal dat in den komenden tyd ook een eisch zyn om ons staan le te houden om den bestaan fKtrüd met succes te voeren Het verleden noemde ik daar Ook in vroeger lagen ontbrak er veel aan den economischen toestand van het bedrijf toen de handel overheerschte en de handelssteden de macht uitoefenden Ja de dichters mochten wel bezingen het rustige boeembedrijf rijk in eenvoud Gelukkig ia de mensch wien t la gegeven gij t vreedzame en onnoozele vee Dat nooit noch kwaad noch onrecht dec n t veld zijn dagen af te leven maar aan hun dichterlyken geest ontging le werkelijkheid Hoe waa het m en na de middeleeuwen We laten een aanhaling volgen uit een aitikel van H te S in het Wbi voor Zuivelber en Veeteelt De stapel en marktrechten uit de middeleeuwen zyn lang blyven bestaan Een blik in de geschie lenis doet ons zien hoe de steden die ont taan en opgekomen waren als vrye plaatsen als bolwerken tegen slaverny en onderhoorigheden trotsch op hun verkregen vryheden door allerlei rechten het platteland met boeien in de klem hielden eii beheerschten Door invoerrechten trachtten vele steden de industiie en de ambachten in de dorpen te bemoeïlyken De poorters van Kneek hadden b v eertijds het privilegie dat in de omliggende dorpen geen ambachten mochten uitgeoefend worden geen handel in zware goederen geen groothandel in boter en kaas mochten gedreven worden zonder toestemming van den magistraat Leeuwanlen maakte het den b eren op de murkt zoo lastig in de l5e eeuw dat deze rlit met wilden verdragen en naar Sneek ter markt gingen wat Leeuwarden trachtto te beeitten Zoo was de toehtand on ler Karel V in de eerste helft der 16e eeuw De lieperkingen van de vryhwlen en rechten der boeren waren in de middelpunten van den handel voortgekomen uit de macht van het kapitaal in de steden ook door de macht van het vereenigingsleven Waarde lezers wat zegt ge hiervan Mij dunkt we zyn in dit opzicht toch wel vooruitgegaan Maar toch er is van die overheersching en achteruitzetting nog wel wat overgeJdeven We merken het uit het geringKchattend oor lee van menigen stedeling nog daf men den boer nog niet voor vol aanziet dat hij er eigentijk is teri behoeve en ten dienste van den ander Die ander i de stadsbewoner en de handel Ja vei makelijk is het als men den droeven den ergerlyken kant wil vooibyzien den verwaten toon te beluisteren waarop de handel het recht opvordert blyft pvorderen ook voor later om der boers producten door dezen met zijn zweet gevoe i uan den man te brengen En daarmee zich een bestaan te verzekeren rijker dan dat an de meesten onzer boeren Wat laartegen te doen Het verleden traks aangehaald leert het ons Het beheerschen van de landelijke bevolking dat langen tijd in allerlei vormen heeft voortgeduunl is eerst geëintligd let well door de ontwikkeling van het vereenigingsleven in de boerenwereld Wy weten het door de oprichting van coopemtieve zuivelfabrieken exportvereenigingen en coöperatieve boerenleenbanken De verandenle en verbeterde positie zal de boeren thans anders en beter doen staan tegenover de tijden der malaise Maar zy moeten hun positie nog verbeteren en versterken door hun organisatie grooter en hechter te maken de coöperatieve lün door te trekken en uit te schakelen de voor de gemeenschap overbodie en voor de boeren zelf allermeest schadelyke elementen in den handel De les van het verleden ia Vereenigt U C B IN DEN 8PÜÏH0EK WIELINGEN We kunnen niet veel goeds meer doen In d oogen van de Belgen Het allerliefste zouden z ons Met huid en haar verzwelgen Was W i e r i n g e n de eerste steen Waaraan ze zich eens stootten Een Doorn in hun oogen kwam Hun haat wel iets vergrootenü Van Wielingen wordt wel is waar Niet neel veel meer veraomen Maar zie inplaats van letter R Is thans de L gekomen Nu is de steen des aanstoots weer In Wislingen te vinden Men vraagt zich in gemoede af Wat willen onze vrinden Is t soms de nawee van een roes Een overwinningskater Üf zoeken ze nu bugevalWat spijkers op laag water De R werd L blyft nu dé BelgOp meer verand ring hopen Wordt ie ook oe zal Wielingen Op woelingen uitloopen ARK VAN RAALTE Jr De Loonactie i In den Economi3t betoogt mej mi E C van Dorp dat de loonactie op den verkeerden weg is Mr van Dorp tr ht aan te toonen dat het hocialiame aan het menschdom een onmogelyk uit te voeren taak wil opleggen dat het van een dwaling uitgaat aisoi zekere maatschappyvorm de menschen van waard zal doen ontstaan in plaats dat zooalö de individualist meent alleen menschen un waarde een goede maatschappij kunnen vormen Rechtvaardig zou deu nieuwe maatschappy zyn maar de schryfriter noemt rechtvaardigheid als scheppende gedachte als organiseerenJ beginsel volmaakt onvruchtbaar ja doodend Kechtvaardtgheid kan alleen een ordenend en uitvoerend geen levensbeginsel zyn Het streven naar gelykheid desnoods ten koste van den vvelbtand van allen is vernietigend schrijft zij Want destructief werkt de wangunst die het socialisme leert het is zyn moreele fout dat het die menschelyke dwaling tot leidend beginsel maakt Ook zyn practische fout naar het schynt Doordat de arbeider den kapitalist zyn winst misgunt ziet hy voorbij dat hy zelf óók profiteert van die winst Loonen af te dingen die de nijverheid niet betalen kan staat gelijk met wat aandeelhouders zouden doen die terwyl er verlies in hun zaak is toch op een gefingeerde balans zich dividend laten uitkeeren De schryfster redeneert ais volgt Op olk gebied zijn er ondërnenilnge h di juist bestaan kunnen wordt het loon opgedreven dan gaan deze ondernemingen te gronde Er wordt dan minder geproduceerd en er komen meer werkloozen Door de mindere productie worden de producten weer duurder en nü krygt men den vicieuzpn cirkel waar wy op het oogenbük in zyn nu men eenmaal afgeweken is van den grondslag van vraag en aanbod voor de loon paling maar toe geeft aan wat de arbeiders eischen nu is die prysstijgtng die het gevolg was van hooger looneischen een nieuwe red in voor loonsverhooging immers de arbeiders komen met nieuwe eischen omdat alles zoo duur is en daar wordt opnieuw aan toegegeven weer met dezelfde gevolgen Deze vicieuze cirkel duidt op een voortdurende productievermindering En tot groote verbazing van de vakvereenigingaleidera gebeurt dat eene alleen wat zij zich voorgesteld hadden niet de meerwaarde i s nog steeds niet wegge taakt die is gezond dan ooit Want zoolang de eene on lememer knapper of in gunstiger omstandigheden zal zyn dan de ander zulen er ondernemingswinsten worden behaald Juist in dezen tyd is het byzonder gevaarlijk dat het loon zoo geheel en al van zyn natuurlyke basis is losgemaakt Terwyl de heele wereld snakt naar productie moeten tal van bedrijven stopgezet worden of de arbeiders afdanken omdat de kosten dat zyn in dit geval de loonen te hoo zijn En komen er werkloos dan wonlen die gesteund Wat bij een steeds achteruitgaande nationdie huishouding eens spaak moet loopen Dit en meer voert de schrijfster aan in haai waarschuwing tegen het verlaten van den weg van vraag en aanbod ADVEBTENTIëN Een net Jongmensch 19 jnar oud biedt zich aan voor Kantoorwerkzaamheden a Brieven onder no MOi Bureau GOÜDaCHE COURANT Markt 31 En grmn En dttaiL Zaamladep Ze0mclo k n Sponzen DMfalien Coooswspkborst CoeosMoHers Engalscha Bezems 49Se 20 lu Ml T ANDERS Firma Wed P UITENDAAU B Kcm en Borstelfabrikant Kutriritrul 41 KItliitiailrut 16 eouo L Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding Firma VERMIJ en BIJL GOUDA m NIEUWE HAVEN 53 SS Il Stalling en Remise VEST Tel Inte re 419 II Tel Intaro 870 m FOTO SCHETSEN 11 Fa W V ZANEN 20 O Haven i wwi pw Adverteert in dll blad Z KINDERCOURANT Roosje Als Elsje beter is ga ik heel gauw voor I otti zorgen Ik heb heerlijk veel geld bij elkaar Als volgende week m n hoofd er bpt r naar staat zal ik precie vertellen hoeveel ik heb ontvangen NADRUK VERBODEN Art 16 Auteurswet Indiaan Ik wil wel eens voor je inforraeeren naar zoo n winkel maar kun je ze niet zelf vangen Of zijn hier gern hagedissen Misschien is t wel heel erg dom van me dat ik dat niet zeker weet De dierëRtemnvers mogen nooit bang zijn nis ze maar iety van angst in zich hebben voelen de beesten het en toonen ze hun natuurlijken aard ik ben blü dat ik al die krachttoeren niet gpzien heb ik vind er niets geen verdienwt in Jaa ppletier Wat zal ik dat heerlijk vmden als je mij monnik skappen komt brengen uit je eigen tuintje Wat prettig dat je mee naar de kerk mocht Vht zou jammer zijtiL ftls zusje dip aardl eiblo nenis afplukte ik tlen dat ze tater de aardbeitjes veel lekkerder vindt W i I de Roos Je hoeft me mets nankbaar te zijn ik wilde graag veel meer voor je doen maar hoe Ik ben verlangend te hooren wat Zu ster Marie je voor raad gegeven heeft Ik vmd het heerlijk voor Je riat je eiken morgen zoo prettig zwemmen kunt Nu flink moed hou ien meisje niet t hoofd laten zakken Kom je ons e ins opzoeken Krekel Wat onze bezoeken aan den tandarts betreft geven we elkaar niet veel toe Ja zeker heb ik je ansichten gevonden heb ik je er niet voor beflankf Wat onhebbelijk van me Dan nu maar hr t Waren snoezige kaarten l uk dat je weer aan de Operette mee zult iloen Natuurlyk vind ik t niets gek dat je nu van je wandeling vertekie ik vind dat juist gezellig Kriidjeroer me nii t Wat kun je toch eenig spelen met je poppen hoe verzin je het Ik dacht dat t heele verhaal al uit was toen die handige poppen ontdekten dat ze vylen hadden om zich te kunnen bevrijden t Ls me een geschiedenis hoor Als Els e oeter is kom je dan eens gauw Poppenmoedertje Nee maar wat zijn jouw poppenkimieren weer goed ingespannen Mak ze hun zakdoekje nogal erg vuil t Zou jammer zijn van die mooie kleurtjes Je hebt zeker prettig gespeeld met die drie kleine kleuters Theeroosje Wat jy maar niet ver noemt 2H uur loopen Wat hheft vader een gezellige tocht gehad Ik ben er ook een geweest t is wel aardig alleen jammer dat alles zoo is ingericht op t vreemdelingenbezoek t natuurlyke is er zoo weg Rozemartjntjje Meisje wil je me eens fjen langen brief schyven Ik weet nu nog zoo heel weinig van je Waar ben je de Pinkstei dagen heen geweest Kabouter Wat een echt leuk kinderpostpapier heeft vader meegebracht Stel je voor 1000 kamers en dan op de 7e verdieping iaar kunnen we ons hier geen voorsteling van maken Ik ben nooit in FJngeland geweest Alleen in Duitachland en Zwitseriand Ja wat een weer i8 het Zaterdag geweest fn door heel Nederiaad is t zoo bar geveest Hartelyk dank voor t fr ld voor Lotti Blondkopje Hartelyk dank voor t mooie portret Ik ben er erg blU mee voonü vaa l m o d t j niet Iteen een fcnmten r Wed$r een nieuwe IJzeren zetter gearriveerd I WIJ mantairlin htdtn In nu fdaallnf MièklM Mttarll wadir één ilar nlauwila an naait mailariia dar Amarlkaanuha graata ragal zat an glatmaclilnii dia daar da daiknadlgm aan wandar van taehnlat wardaa ganeamd tanalnda ilaltagaaitaanda kartar arbaldttqdan anza praduetia hangar ta kvnan apvaaran Daar Ida plaatilng van daza niauwa latartypa Zat an Slalmachlna i n w nng maar dm tot hadai la itait nlla apdracbtan anr kat Itvaran an drukwarkan vlug an kiurig uit ta vaaran anii vaarrand itoadi alauw latnalarlaal la angnllmltaard Bahalva enurantan bankan brnahuraa aaUlagl prl aenurantan baiiakkan anz in wardt ap anii mndama lalmacblna vaal handtUdrnkwirk gazit Vlugga aa anearata lavarlag van raal wark wardt daar ana itaada gagaraadiard DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON aOUDA Juni 1920 ÜÜBBEI WZEEP Abonneert U op dit Blad Vraagt ZAAL s BOTER en GEKRUID St Nicolaas MARKT 32 Telefoon 216 Vi I 1 g rige medetipeltir zijn ile vogel eit taan aan tén kant Elke vogel moet af ün beurt beproeven onder de neervallende dorsehvlegel door te sluipen lomter dat hy geikgen of geraakt wordt De garMJcte medespeler begevjen alch naar een Wngewexen plek zy die niet geraakt ittn komen weer in de vogalschaar Zijn alle vogels onder den dorschvlfgel doorgekomen dan moeten de twee kameraden die hei eerst geraakt werden durscher zUn en begint er een nieuw spel prachtig je moet het toch heuach gaan leeren Meidoorn Wat ben jij al een kraan op de piano Volgende keer kiJk je maar eens in den wagen hoor Als de buitenlucht koud is is t water juist zoo heeriyk Ook als t regent is t zoo fyn in t bai RAADSBLOPLOSSINGEN Van de Ouderen Beter hard geblazen dan de mond gebrand Een jaar Kalender ill Anna of Ada Van ie Jongeren HDokvleeMch ook vlee vleewh Staart taart Raap paar Goede oplossingen zonden Van de Ouderen 2 otigeteekendc Dini E Agathu 8 M V S Gonde v W Dick v V Marie P Van Ie Jongeren 2 ongeteekende Lydi B Henk H Nelty en Jantje v d L Gijsb P De prtl werd toegekend aan Marie Petharst te Gouda nichtje bent maar ook nog JjjÉfh tuiderd was hé Ja t woei 2e Pinkst r IÏ8 veel te hard voor een groote fietstocht Zusje Als ik nu eens alleen ben kom je maar eens hoor Maar als je Elsje siet mag je ook gerust eens met haar naar binnen komen en in t wiegje kijken t Luie vlegeltje ligt nog steeds op haar rugje Elsje at al een beetje toen ze zoo oud was nn ü o u d k o p j e Ja de beate manier om zwemmen te leeren is op je buik op een pianokruk gaan liggen en dan regelmatig en gelijk annen en beenen inhalen en dan weer uitslaan Probeer t maar eens je kent t zoo VAN EN NUFJE Klein Poenje zat een poosje reed Te turen in het nat Ën ditaide aan haar snurrebaard En streek de haartjes glad Zij sat op t randje van een tob Die vol met water was En d eil wat Ijd te kinder vaak Doen IP een spiegelglas Haar moeder had haar wel gexegd Kind doe soo iets toch niet Je wordt en ware Ijdeltuit Je di ct my veel verdriet Maar t nufflg katje Uet h9t ffLefc Het Juiaterde geen zier Hel was door moeder zeer verwend Een echt bedorven dier Wie kwam daar om den hoek gewipt Was dat niet buurman hond Die liet bet mooie katJcMpel En loopt r hefp fjfrtopd Pvft tilt ontstel het hondje aan Verlieat het evenwicht En wat er nu met haar gebeurt Baadt seker ieder licht Daar lag ie midden in le kuip Van schrik voor driekwart dood Haar spoedig kwam xU weer wat by En sloeg met staart en poott Ze klom druipnat het kuipje utt Al Itond de hond ert ij Maar dtie liet de stakker gaan Want h kreeg me lelO Door al de katjes uit de buurtWerd zij nu nage nauwd De trotsche nuf werd tot haar itrafOntzettend uitgejouwd Het koude bad die spotternij Genazen voor altUd Ken heet dwaaa kattenprankatttrtja Van al haar y teUieid W i 1 d V o g e I Ik zou het heeriyk vinden als ons praatje een goeden invloed had gehad Wat heeri k dat moeder weer zoo gue i is Als je deze ontvangt ben ik wellicht al by jullie geweest Is t niet heerlijk ah je ziet dat rikoeiler gelukkig is thuis met haar 3 groote dochtera Nee vorige week kreeg ik je brief toen alle cople al weg was Toch was ik blij nog iets te ontvangen 1 I Voor de volgende week RAADSELS Ingendingen tot D nsdagmiddag lü uur Voor de Ouderen 1 De beginletters van Een stad in Gelderland Ein stad m Friesland Een stad in OVeri el Een stad in Drente F m stad in Drente Een stadje in Zuid Uolland Een stad in N Brabant Vormen den naam van een stad In NuordHolland II Maak de naam van een eiland uit l r n d a e g n o III Raadt ge mU dan hebt ge verkeenlgeraden nadt ge veriieerd Arnm hebt gegoed geraden Wat is het Voor de Jongeren Welke klok heeft geen klepel 7 Waarom dragen de menachen iu denwinter wollen kousen 7 Wat is bet VèFadlit tu8w htB4 n rondkwartje en een vierkant atulvertje M i 1 d e I p u n t j e Ik ben bly dut je een werkkring kiest waar je mooie handHchift goed dienst kan doen Och nee a s je in Amsterdam geen familie hebt kom je er ook zoo gauw met Eerst maar en zelf wat venlienen hè en dan de wereld bekgken te beginnen met je eigen mooie land 41 12 jaar geleden logeerde ik in Schoonhoven t is een aardig maar erg stil plaatsje Dageraad Wel baas wat een aardig verhaaltje weer Maak jé ze zem Ik zal er weer enkele dmgen in veranderen n dan plaats ik het weer eens Je oplossiiigen staan weer niet op een heel apart blaadje papier Germaan Wat jammer Waarom gaf je Je itond weg Elsje krtjgt denk ik gauw een prachtige poes de moeder is een echte Angora en de vwler n Engelsche Teddybeer Beiden z jn vele malen bekroond op kattententoonstellingen De Teddy is zoo n pr chtbeest k Had nooit loo n mooie poes gezien T u I p j e Dat kan ik me voorstellen dat je t heylyk vindt naar Leiden te gaan en dan mug wel naar Katw k en Noor iwijk Vindt je t strand by Noordwyk niet veel mooier 7 Erica Meiske je hebt heel geen ongezellig briefje geschreven maar weet je waar je eens goed op moet letten 7 Je schrijft iedere keer ik heeft en dat auI je toch op school niet geleerd hebben denk ik Ik weet nu nog niet wie je zuster is Natuudijk wd ik heel graag een portret van je hebben Ik hoop dat ik je verjaardag niet vergeer Help me nog maar eens onthouden SPELLETJE VOOR DEN ZOMBR Twee jongeni wonlen aU dorschers gekozen hun donchvlftgcis bestaan uit stokken aan welker boveneinde een zakje met meel of kr t li vastgemaakt Beiden staan kAA ver van elkander verwijderd dat hun dorsehvlegel bQ het dorsehen elkaar Biet kunnen aanraken en er toch ook gtm ruimte daartusschen overbluft Het dorscheii heeft in een regelmatig tempo plaats klip kUp klip klap De ove Mededinger Wat jammer vent dat je weer postpapier kreeg Weet je wat je doet Ga maar eenti naar t bureau van de krant en vraag heel vriMdel k of je t ruilen mag voor een boek omdat je al eens postpapier gehad heM Ik denk wet dat de Directie zoo vriendelijk zal tljn Als Elsje beter ig hoop ik gauw te komen HeeriiJk vooruitzicht dat je me weer een bloemen komt brengen Marietje Kindje wat een Kchrik voor jullie da t vader zoo iets errs had ope iB Gelukkig dat nu ten minstf t gevaar geweken is Wat weeg jij zwaart PrstUg dat Je oo vaa t orgel g aoteD hebt Hoe komt het dat jullie piano weg is Viool is