Goudsche Courant, maandag 7 juni 1920

a b o i i tï ffli sta iB No 14333 S JST a S a 1 M ii i i di i B Sw M WWiSi S rfi Dinsdag rimi im 59e Jaargang mimm 2Srie a V7 S exa 4tik cL v©xt©xi t © bleu o VKB8CHIJNT DAGBLIJK8 AlONNEMKNTSPBItSi par kwartaal 3JS n r aak 17 cait met Zondafablad lf r fcwarMal ƒ ZM per week 22 ceat overat waar de beaurging per loopcr gew iiie lt rraocn pel poat per kwartaal ƒ I 7S mat Zondagablad ƒ 1 40 AboBBemeBtoa wordeo dagei ka aangenoraea aan ooa Bureau Markt 31 iMUUA b4f oaae dsenten den boekhandel en da postkantoren ADVfiKTENTlEPRUBi Uit Oouda en omstreken kahoorenda tut den tMiorgknns 1 S regolF ƒ 1 30 elkan ragel mets ƒ 0 35 V on bultan Gouda en den beiorsekting I i roselt ƒ 1 59 elke regel meer ƒ 0 30 Aitrertentlën ran publieke varmakel kbedan 19 eeat per regel Advartentien lo kat ZaUtrdagnummar 20 builag op daa prlja Badactlc Telef InUic 515 Bnrw M A RU T 91 GO UD A De uitslag der verl iezingen Nederlaag dei tegenwoordige coaJitie De conseivatieveii en de onafhankelqken versterkt De communisten verkregen weinig zetels Een zuivere arbeidersregeering Fersstemmen Uitstel der Spa conferentie De financleele bijeenkomst te Biussel Toenadering ttisschen Lloyd € ieorge en Krassin Anseele ovei Belgié s KannaJ plaBnen Verzet tegen de leger ont binding ONSOVKRZICMT De uitslag dei veikiezingen iii Dui ai h latid if noK niet voUwiift bekend lieiiiiet tegenstaunde zun de rec ds Republicceidc een kukere uit vormen duu een kiAvere aibeiu ii ireK eiing waai van allMm 4 cwiununibtongeen doel Eoutten uitmsMm Ü blad n vanalle rjihtingen wydon wttArobnlx beMhouwingen ajia h t resultait vaa den stemQU tfyd Dti KolnitHihe itung o a bevateen a takel dat tevene Mn aanvulling m wu de uitfila h ri8kUftWi w t rt h ontvineeiu k tjet blad legt m oWiJleaBtemimng met zyn 0D Ueke richting dM nadruk op de groHe toentming van h t aktttai stemmen uoi de Duitsche Volle part I die tooiU geen oikele aiuteie burjceilyki partij en aan de andere zyde teabtn de onaftianke lyktn is vooruitgegat4n De onalliankxIU ken zyn onUaiglyic m a tal toegenomen De VopMart me nt jl kJBC akt aan te bwUfelen valt dat de oitnag der verkie z ngen een aanztenl ka Terscherping den klA tsestryd ten gevolge zal aabtran Koe v e nw plan dt artieiders eth ei heb ben le en str d met ffewelddadi te mid i ien te vooien biykt uit het vemietgenile fiasco oor communiaten lii heoben oen Lu delyk paiool uitgageven en ue arbe liet v jllen van dit duidelyke par nci weten Jn zooverre itt het resuLtaat dftp ver C ezingrn reuls voUtomen duukmk Het lerniftdt dt verschuiving naar Imlu en de nel ging om tot de oud methode viui de pot lie terug te keemt maar op g ii enkele v jjze het plan de idealen vun lov l t Uunlai d na te Htreren Het leidende Centrumblad de Kölniftchc VoikHzaitung gelooft te mogen aannemen dat op grond van de hui ti 9 ver k ez ng uitslagen de centrum toitn va t xlaat omler voorbeeld in de geHchiedenis van de DuitKlte politieke partyen ia de teruggang in stammen Tan de democratische partyen over deze partii me in de Novemberdagen van 1918 ala een kmplant gegroeid Is Is een formeele hagel bui losgabaraten Zoo geven de bladen scfhankelyk van hun richting mbeltonen of klanken van teteurstelUng te hooren Daze laatste zyn uatuurlyk met onvermengd Zoo eikent de geesteUtke leider vap de Duitsch Pemo cratische Party Theodoor Wolff n het ooi het aantal utbgebrachte stemmen met uien veiatande dat per 60 000 op een par t uigtbrachtt steonmen m een kiewkting een ittel wordt toegekend De op de e vvyze overblyveade stemmen inink lan 60 0 l worden voor iedere Tïartll afzonder l k bijeengoniomen en geven oip denzelfden voet aU m de districten recht op zetelri n 1 éérf i e 60 000 Die zetels worden dan toegeweaer aan het district met het eroot Hte surplus wederom voor iedere paiti j af zenderlukt Van de 5 kieskimgen namen ËiecKt di aan de veikiezmgen deel aangezien de e bieden waai ingevolge htt viedo 3Vti Irag nog volksHteinmingtii moeten woi kn g houden nl Oobtliuihen Oppei bi ezie en West Duitrtthland van de veik ezingm zyn buittngestoten Hun afgevu i dtgden in dt Nationale Vdgadeiing gaan u ito ia Useh in den nieuwen Huk iaR o ei Deze volksverlegenwoordigei s zyn als vuUt veidetld 18 mcerdeiheidaaociaüeten O demo cidten y centrum 4 Buitsch naitionaion en Duitsthe Volkapartu De veideeling der Htemmen en netels VOOI de Nationale Vergatlenng wa Meei del neHivaocial IbJ zetei Democi dti n 75 zeUiU Centrum dl zetels Duitsch nat 44 zetels Onafhankel lMn i2 Miehi Duitache Volafcp lÖ zetela van eemge anoete partyen zetels Ue constellatie van den nieuwen Itukb dag zal Cl naar we lu den aanvaiiir m t kort Uiteenzetten geiheel ajulera M a De meeiiderheidhsociahfaten zullen mot meti boven aan de lije t taan de onafhAnkeU k Fre heit merkt zells uonisch op Jat dt meerderheHlssocialiflten minderheidBSijtiaIt ten zyn gev orden wat voigtns bo venstaande ciifera ovtidrCTta iou mn Hun erl lezen hobbt n ze vooi name luk te danken aan het lesulllut ki veikiezmgen in t industriegebied waai de onaJhankelulten hen de baaa werden I en kelijk Tjimg voor de aibe ioi m dat de reactionnaiien versteikt naar dt r lïuka nag terugkeeren la t gemeenachappelijk gevaar van rechts zullen de Ye d hill nde arbeidoisgroopen ook de felst rotxien wel hoht topnaidering tot elkaar zoeken wat zeker ten voonleele der meerderhei i ocia li iten z u zyn Peitelyk is het voor hen de eenige manier om aan t bewind to blyven want t laat zicih voorzien dat de po iitie der tegenwooidige coalitie ai kan ze xj h na ie byeenkomst van den Kyknuag hand haven toch uiterst wankel zal zitn Er moet dan ook een strooming bestaan fndersteuml door rukskanstiier Mullei een Loaht e van ociaal democraten onafhan elijken en christelyke vakveieenigingtn kwiiiiieii ag Luullu een keurigo kloi ne phaëton mtl de pojiiuetj er voui g Kpapnen Ikt w tB oen oracbtig ri l ug ial 11 11 1 flerne gekocht had hI vci tide hij het niet Het wufe ijijna nieuw en het wagentje hot tuig het zilver iiCKiag schutecdo in de Jum zon We licht had nog niets van al hetgooii ij un haai gj oote ri k lom gozten liad iulk oen overweldigend gevoel van ge nol bij LiKÜle upgowekt Met ziin hoed in de hand stond Tljir i ïWne gereed haar blJ het ln tlJg n i eliiilpzftnm te zijri maar zij raiikie ijii hand niet aan en ging Inde ige phaj tdii zijiidu hulp Ili rdapte in ui greep de iuigcls Ih u het goed vindt zal liv zo uf rijden MiwB zei hlJ Laai m gaan U i ham Dl stiilknochi liet woikelijk gaan v nnt 7ij vlogen als een piii uit den hoog weg en de binneni inia uil O hemel zei Liictlle to n 7 om den hoek van het terras de parklaan inbloegen 7ij zitn wild Dat IR leven jeugd eu daiit heid zei hij met een korten lach fcr iiit geen kwaad haar in Als u het weuhcht kunt ii hen dadelijk overnemen waitnoer ze tol rust aiin gnomen Jk zal verechrikkeUik zonuwarhtig zijn zei Lucille Pat geloof Ik niet hl rustig Lucille leunde me een gevoei van cijferfl voUioende om teiuKe conLUt trekken n I deze het regime van Ie huidige coalitie heeft geen jrenade kunnen Timlen m de oogen der 8tem ftlt ltlK ie mannen i vrouwen ze heeft ten gioot aantal zetels verloren zien iraan ten bate der teactionnairen oftewel oude lonstiva tie ien tn der onafJiankeUiken Vooral di laatsten hebben een root aantal plaat en veroveril m teffensteUlnK met de connu nisten die verre in de minderheu bleien juist iooall we giRLeren hebben voui iïeld Of de klaptitn die de coalitif kie ein heej t zoo pe iucht un dat ze van t hi wind moet afnen kan nog niet v or kn nagedaan men dient den totaal u tsUtr if te waohten alvoreo s met eenijre i it ih ii oi zeiri in ren te kunnen doen on aailm m aaiiraericnK te nemen dat di veilczin voornamelijk op t nwUt van een Icel dei coalitie komt nl op dat der meerdoiheid aotialisten Hut andere deel t cent urn i btina onverawakt uit denp stru te vjoi sdiyn getreden GistermnUlag uur lAaien I vooiloo ige uit l dren uit 30 kienki nif n tend Volders deze yn gekozen l sm leit j craten 4 onafhankaUiikan i coinmuniitj it ae ocralilh 86 leden van Ati cuiiliuin 14 i er Duitsche volkspartii 2 Uuilfch njt oiiulen 1 SleeBwtik IioU e n che no craat 1 lid van den Hesaisdhen Boeienbond 1 vai ie Wurtembergsciie Buifci ipaitu vjn lej Wurtenabergschen Hoeren en Wi ibouwe suond tonaal 24 aff evaard g One ei tic toL dusver Kekozün n bev nden z ch Ie volgende bekende neidTi Soa d m cr len Stolten bu i eMieei ter vin Hamourg Stucklen Molken nhi Geck Cnrtfh itikeUiken Eichhïm Leaebou Adolf Hoffmann Fnednch Gevei Demo raten Dietrich de Badensche m n van niitenl zaken Centrum Bola de Wuitemberg che min van justitie Fehrenbach Diez Wirtli ryksmin van fin Duitsohe Volkapartu gezant v kfninitz baron v Leraner achout bïi Baciit Bru ningihaus Du itwh national en Luveuenz Düringcr oud mmiater van Baden Communisten Heckert en Wurtembergsche Boerenbond Vogt De verkiezing heeft plaats tliad vol genu het algemeen mannen en vrouwen kiesrecht eff het stelsel van e eniedige vertegenwoordiging dat eenigem ate van het Nederlanriiche afwukt Het aantal ze Ma van den Huksdag is n 1 niet bii de Kieswet vaBtgeüteld doch wordt bepaald FauiUetsn Da Vrouwa van Oarracourt I W ii iiii Il II 11 I gtiHit mhierovBr Door de Bnolle i ewt v ging onifitond er oen bnewje de vogels tiiigi n vrooli k de zuu ljeH heen hen gotilgiiiiKtig Zii keek hem van terzijde aan Uij bad een paar riihamlachoooen aangtttrukkeii zijn kleedmg waa die vau oen Inudedplmnn Er wah nietn In bet gelaut nuch in het uiterlijk dat aan ifm hi diende deed donken Echt Mouwetljk nmi LucQle hem op mi zl dftt aehtt i o er geleund buiten het h leWt vun ziSti oogen kon doen Knap sIh een prlnB ui een toovorapmokje iml Min Mtem 700 muziknitl en diep vah irttti hI vftii ernig ftrifftdcrnat met Il figuur waaruit een niet te vei Kjr gen graeio sprak Wie wan bij Waar om hW lederwm speciaal Mljnhoer Head de hand tegen hem op Zn reilen 1 en m o 8ttlzwiJK nd voort UI I ibLillc meende dat z jn aandacht p d ponnlt H gAve itigd waa maar zijn oodiHi g flpken die van een valk niet het i nngste het minötbetedtenende ontPnftpIe heiu Aléii u het koud MUw vroeg hijplott cÜng Wij zoude een yiantej Icunntn krijgen er wna een iteme op hfltlerraa y Een ila of Tk tag er geen fa ytj toiid aehter de vaaa om loiHJe dame met mooi haar en grtjee oogen Vernor Mejuffrouw Verner verl eterdo Lucille Ichzolf Tk 7Hg haar niet Il hoeï haar jong leven had l uc 1 ie oog Dooit lulk een kwartier doof BAKLbS GARVK 1 ilEiaftutoriBeerde vertaling van KSi LINKT l OSSÜM Nadruk v rbe4aai I 1 U Hij dl Hfttij ioli om en at oemge bevelen on terwijl de poniueH opgotuigd WBrilt n brttoht hij h lar mii den penen Mal iiuHi den rfndei Hkf warm jon ge veulens te zien daar karren paur den die de nerHtc prijzen hadden ge wonnen op de pla itselnke tentouneUd lingen en waar hij ook kwoni sche nen de dieren hem zooaJs Lucüle op merkte alw hun meester en viiend te herkennen Ei was goon hond dio met niet een geblaf va vreugde en welkom P hom toekwam en zelfs een sombe re oude raaf die van af zijn atcJt op het Htaldak liiiciUe droevig had aan gestaard kwam naar benetTen en yoite ich op IIarr Heme s hand toen do o liem riep Te schijnt goede maatjes n t hen allen Ui zijn zd Z uclltb rZij hebben mij al zoo lang g ttend Miss zei lïarry Heme D eren zijn de beste vrienden die een mensen kan t ben ZIJ veranderen nooit on lleMe ta nooit aan hen versplM Je geeft hun ö i duim en ïij geven ewi el terug Toen vil ap de bianenplaals terug antvoorddo A BRimniAi 001 TKBTK KKXNEN H ti van Wuk uit Rasm IHO naar Rotterdam Speelmanstraat 42 2 J Vink uit Drapiersteeg 11 naar Gouderak A 54 J A Wever uit Kleiweg 50 naar NUmegen K Burehstraat 25 N M Kngelbregt uTt Gouwe 161 naar a Gravenhage Schenkwegr 196 H A Pronk uit Kleiweg 16 naar a Gra enhag Steffi zonstraat D 98 W Hoogendoom uit Raam 29 naar Reeuwijk L flan ken uit Bockenbergitraat 24 naar s Gra venhage SteffenKnutr D 98 W Hogeaveld uit Groenendaat 38 naar s Gravonliag Stille Veerkade 80a A Kool uit CronjéstraatST naar Berkeoiiioude B Stemfeld uit Oroenendaal 86 naar RottenUun hoveBiersdwaraatraat 4a J C Verhoogh uit v B U Park 7 naar Oudewmter H Morrees uit Crabetiifftraat 20 naar Utrecht Ontftdalaan 28 osvaenGDBN L Koudataal verpleegHter uit Pourtugul Kiugerlaan 130 C J van der Geest acboenmaker uit Amsterdam Groeneweg 81 G Qaratiiagen tjzerwerker uit Doï d cht Kuiper traat Ui H Lieshout uit Zwaromerdam Houtenstraat 1 M v Zwienan scnipper uit Knmpen a d IJsel R van Catsweg tl9 C Hey koopman uit Rotter dwn Molenwerf l H H Scluiurmans opzkhtar uit Amsterdam p C Bothitmat 2 B H J Bloemen Bigarenfabnkant uit Ootniaraum L Tieudeweg46 I H P van Woerkura uit Enschede Bleekerssingel 4 C Huiwnan barbier uit Kampen U Verlaat 9j A Dercksen student uit Amsterdam Regent 88eplant8oen 16 P van Uyk timmermaSf uit Bodegraven Houtenstraat l J Seigen kommies Ryksbel uit Temauzen Gouwe 113 T Osteudorf glasblazer uit Rotterdam Vorstmanstraat 32 E Jonk man uit Leiderdorp Peperstraat b4 h A de Kievid leerllng klerk S S uit Utrecht Turfmarkt 66 J Terlouw uit Goudenüt Wydepoort 4 LUCHTTAAST De dlenat NerfcriMd Engeland De Jijchtvaartdlenst op Sngeland van de K i Luchtvaart Mu voor Nederland en Ko loniën is ook gedurende do afgeloopen Meek een succes geweest De toestellen vertrokken en kwamen op t jd aan ondanks de dik wtjU flindei gunstige weersgesteldheid Het aantal pasBagiers neemt steetls toe Zoo moesten gistermorgen twee extra toesteilen in den dienst worden mgelawht ten einde elf passagiers naar Kngeland te vervoeren Ook Is het vooi gekomen dat een dezer dagen twoe paKHagiers voor da Haiwichboot te laat te Hoek van Holaiul arnveerden er hunschip misten waarop zy de My voor Lucht vaart opbelden om per vljeghiig naar t n geland te vertrekken met het resultaat dat ïJi nog eerder in Engeland aankwamen als het schip waarmede zy aanvankelijk de rejii wilden ondernemen De tot op heden bereikte resultaten doen ons allesKins ven achten dat de proefdlmst bmnenkort In eeng reg kien vasten dienst zal worden omirelet KKRKNiEUWa De predikantszorgen Men schrijft aan Onze Crt uit een welvarend dorp uit Ovepjsel dat de predikant der Ned Herv Kerk aldaar j 1 Zondag de gemeente mededeelde dat z n hoofJ zoo vervuld was met de zorgen van zyn huis houding dat hü geen preek klaar kon kr gen 7ija traktement was van di i aani dat hii ei zich onmogelOk van kon redden zon der zich in schulden te steken OWPgHWTJg Een belangr ke prvefneumg op onderwH gebied Naar het Haarl Dagblad verneemt heb ben rector en leeraren van het Sted Gymnasium te Haarlem onlangs in begmsel besloten om met den aanvang van den nieuwen cursus en proef te nemen met de af sohaffing van het schrifteltjk huiswerk Waar or allerwegen veel te veel getheoretiieerd wordt over onderwy kwesties ver dient dexe proefneming zeker wel de aan dacht meent het blad De redenen waarom men hiertoe besloot z n dese Ie Men is van meening dat het schriftelyk huiswerk dat toch zulk een groot deel van den t jd in beslag neemt als maatstaf ter beoonleeling van da leerlingen vrywel waardeloos is hulp van ouders vrienden klassegenooten emi 2e Betwjfelt men zeer of de vormende waarde geevenredigd i aan den tyd die het den leerling kost Daar het huiswerk in de eerste plaats een voorbereiding behoort te x n voor de latere studiemethode aan Universiteit e d het zelfsUndig wer ken dus dleat aan te kweeken meent men dat voor dit doel achriftel k huiswerk vry wel geen waanie heeft In t algemeen wordt t huiswerk beperkt maar voor zoo verre schriftelyk werk noodig is kan dit be ter op school geschieden onder contrftle en met voorlichting van den leeraar dan thuis Men lemiydt daardooi o A dat de leerlin gen gedwongen wordenT lesuren per dag te luisteren en m zich op te nemen Men behoeft zelf maar eens zyn ervaringen na t gaan na een lealng van eentgseins langen duur om in te lien hoe dwahe t eigeül k is eea dergeliyken elsch aan kinderen te stellen rOST BN VKKKSKK Stortingen voor rekening courant Voortaan js bU het opefM i van isen rekenmgeourant voor aangeboden telegrammen en teIefoong sp reJü en als eerate storting een bedrag van ten minste f 25 verrischt Zoodra het bedrag van een verreken ngi vooriK hat b t ƒ js gacteald aal D nvuiLing tot t n minate ƒ 25 moetan plaats h il en PoatwiMelkoerMB De kaers van de postwisselu Uit Denemarken naar Nederland mu on IS Uei 100 = t 280 kronen flfi on 19 Hel 240 kronen uit Japan op 20 April ƒ 100 83 yen uit Noorwvgen op 20 Jlei f 100 = 206 kronen oiï 22 Mei 210 krmem alt airedes op 26 M t 100 k m ADVBKTBNTIiN m HËËR b b h g zoekt tegen l Juli een Zit Slaapkamer Brieven onder No 3036 bureauOoadiohe Coarent 10 TE KOOP AAOOEBOOEH 2 makke hitten 2 brikken 3010 te bevragen bg 13 C VAN DER VLIST StolwQkersltiit DUITSCH CONVBBOATIB BerUts aeth aANDSLOGORKESP 0 1 Ilerewias aa J f per Issuur 10 TSKTALINOBN NBDBBL DUITSCH i DUITIGH NBDBBL op Uder bUd ff I p r 100 iiva r4eM Bf No S0S7 bua Ooodsche Ceursnl Markt 31 WHf Bioscoop De Tempel der Duisternis E ii film looali tr mtar mlnlg zijn V Nog leehti drie daf en xne w AANVANO 8 UUR BENT U EEN BOOKERr Koopt dan onzs groote NAPOLEON en U fftnj t 7 kwartier vooi slechte 7 cent All RsGlanemerk TIP POP 4 OMlt Turfmarkt 91988 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke ewenichte uitvoering belast zich te HAASTRECHT de heer J SCHEER Mninikoopjis Trouwen Solifld Salon en HaiikainerDieubeten Tafall Sloeleo Linnenkaaten Spie eliSohildarijan Theetareli BikcDhouleD Buifallaa Boakookcalen Clubfauteuila Zijdenpluche Ameublementeo Lecrameublemealan Kapokmatraaaen Wollen enSali od keni Stroomatraaieo ena eoa539 SPOTKOOPJEB III 20 BE8TK ADRES VOOR JONORI UI MKT HUWBLUiePLANNEN SIIHISnUTMIibneiiliili nli ileScliiekide ROTTERDAM Telefoon 12800 Advertentün en abonnementen op dit blad worden aangenomen roor Berkenwoude Dorp door A B O O M Berkenwoude voor BetkenwoudeAchterbroek door J N O O M K N BelrrMhr Stoinijk Nleriiakte ilbuBlnuzIe Uieizlekte ziekte der urlRewegai lamfeaian ontit ptjal xwakte onwiIlekeuniceAjlriQelooaing op eiken leeft d geheime ziekten vemaawing vloeiingen geiwelten impotentie ena Volkomen en snelle genezing per brief door de vonderbare plantenextracten vaa DOKTER DAMKAN vereehillend voor elke ziekte Hen vraga brocliuze No 86 met bewijian aan bg dea Bear SNABIUE Groote Kalkt T Rotterdam net aaTkeerlga wa4HT l De Brandstoffen Commissie District Gouda maakt un belanghebbende Kldn IndustrlCelen bekend dat Ingevolge circulaire vu Rykskolendistributle d d 4 Juni I Afd A No 23 Inverband met de booge kolenpr zcn In den vervolge door hen paohlstraaks kolao kunnsn rapil ii batrokhen an Rijkakolanilialrlbutia Zulks kan alleen per wagon geschieden Belanghebbenden hebben als van zelf te zorgen voor het vervoer De Brandstoffen Commissie District Oouda 3034 30 STADHOUDER DlrecteHr Op de ELECTRISCHE CONFECTIE ATELIERS van A VAN DANTZIO kunnen geplaatst worden tegen zeer hoog loon en vergoeding van reiskosten Bekwame Naaisteré voor Witgoed 1 Meisje voor de Knoopsgateninachine 1 Meisje voor de Knoopaanzetmachine Tevens kunnen geplaatst worden ter verdere opleiding 3083 10 Ean halfwas Knipster en een halfwas Strijkster Zich aan te melden van 8 12 eti 1 S Oppert 80 ROTTERDAM DE JONG KOENE Exploitanten van het Gam Vailinaa OH l znlleo lederen MAANDAO WOENSDAG en VRIJDAO loÉol lal oor van Gouda naar Amsterdam naar hnn eijcen Veilinggebouw V rtp k van OOUDA nam a uur FUST bg den schipper verkrggbaar Ligplaats a d Kattensiflgel b dKleiwegbrug Nadere inlichtingen to bekomen br W ANKER en denschipper J OPPELAAR Boskoop 2996 56 Weder een nieuwe IJzeren zetter WIJ montesrdsn hsdan In onzs afdaaling MschIna zsttsriJ weder één dar nisuwsts sn mssst modsrns der Amarlksansehs grsots rsgsi zat sn glstmaahlnss dis door ds deskundigen san wondsr van taohnlok wordon ganoamd taasinds nlattsgonslssnda korter arbaldstlldsn onzs productie hsogar ta kunnen opnosrsil Door da plaatsing van deze nisuwa Intsrtyps Zst on Bistmaohlna zijn wij nog masr dan tot hodan In staat allo opdrachten voor hot lovoron van drukwsrkan vlug on keurig uit ts vaaren anzo voorraad ttsedo nieuw zatmatorlaal il ongelimltaard Bebalvo couranten boskon brochures oatslogi prljscoursnton bostakkon enz onz wordt op onzs modarna zotmsohlnss vssl hsndelsdrukwsrk gszat Vlugge en accurats levering van frasi werk wordt door sas stssds gsgarandaard DRUKKERM A BRINKMAN t ZOON BOUDA lunl 1920 N V Wessanen s Koninieiijice Fabrielcen WORMERVEER OPÖERIOHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN erk ster w l L 1 N RM EEL merk STER An geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en oitmnntende door groote VoedingswaardeEereDIpioma Parijs 1900 Negen Oouden Medailles BLIKEHBALLAGE OORORECHTSCHC MCTAALWAREMrABnieK oorhean Wed J BCHKERbS ZOON DORORECnT 1 SANOUINOSE Vlnum Sanaulnoaum i In vaouo De 8 a uiDOie ii e Q laiver pUiUardij middel dat in boo e male het bloed verrljkl doordal hel de loode bloedlichaampjea vermeerdert Gvaond en krachtig bloe 1 eane leveaivoorwaarde voor onj en oud en wanneer het bloed eaond ta krac iii II dan verdwijnen de kwalea de iwakte en de luilelooiheid dte het leven di wijU maken tol een laat Honderden id om eifen land hebbeo reedi de focde werking der Sanfuinoie leerenkennen Neemt er ook de proef eena mede wanneer lj een baat vindt bH UweteCenwoordi c behaadclin l 2968 50 Gij behoeft van de Saofuinoae feen Likaurflonajaa te ebrutken Tweemaal per da aan tlepal ia gcaoti Daar is téio middel verata het oed gaan nltvl middel dal BOo anel helpl fwvalle fevallea van uitpuHinl en algemeene vfnlappinf Sanfuinoae wordt verkocht In alle apotheken en bij alle voornaamate droCiatan San uinoie kolt per fl f 2 6 fl fll 12 fl 21 WACHT U VOOR NAMAAKVAN OAM Co Da Riamertlraat 2c 4 Dm Haal Fleaachen worden tcrufleaomea 2WS 50 GOflEN Ge raBBiu waa Markiezen Zonneschermen Jaiouzieën Rolluiken Tenten enz A Mt nar liims n aaitnkai H J VAN SCHALEN WyDSTRAAT 21 QOUDA N V DE TIJDQEF ST 1 frehnna var tOOO nummtn ttn overdian iran Notaris Q G MUblE Maandag 7 Juni MJO a PnJ van I 1000 5081 16227 1 070 I O 2588 6584 f2171 i 5l7 18917 f f 200 1910 6826 6819 SMS 11505 20965 J I 100 730 1091 2803 X 5332 6860 7521 7761 P 8899 10692 13177 IS1II 16318 16153 20357 Prlina vaa t 90 tlgco geld 72 mü 1996 792S 10690 129S7 19287 17382 ig3Sl 230 2110 1949 7 0e 10775 13090 19306 17131 iSw ia 76 9011 7891 lOeOg 13100 12 I 91 512296 86 7952 2113220 3 i 52u 75 316 2319 9107 8003 10910 71 93 17701 ll 93 2KI 9290 9 9613121 69 91 19702 9 2903 91J5 810711169 39 15113 7i 987 28 18 17711201 82 19912 WIWT 602 15 98 8311 2313925 33 178261991 7 99 5599 8513 7013021 7917935 JJ 36 2769 5691 A 11329 56 1967 1 la0062 U 38 2896 788 8751 9613776 71 68 81 711 2917 586Ü 81 66 81 15793 7920127 69 99 6093 88IX 11120 13929 1981 1UI80 32 909 3003 6111890011716 88 1599 1822920328 1181 31U2 51 9135 96110191601218 J 79 87 3129 6326 17 91 lil 17 16198 IB111 20413 97 3999 6576 7111810 72 16379 i IJ 1251 3651 81 920112095 11211 1612Ü tmt W 1301 90 6609 1912120 H 1657 l 731 30543 13 3758 X 9381 8611101 16600 95 71 1100 3866 72 960012200 19 38 1881320819 I52Ï 1075 6706 97ri 12371 78 16810 11 20988 1831 1187 50 187112108 01 19 1 167 70 38 1262 68 0 1 1371 3111661 21 79 1 60 7 XX 101501251511763 2y 191 12 12 96 7110530 381194616921 30 1006 1363 7177 68 2n9 19128 6 19195 12 18 98 71 12901 53 6319337 49 28 7106 89 5719218 17187 51 I alcr afloabaar 1 2211 1911 12 16 80 19 2311 9000 19 39 7 GO 90 U 190 2117 88 205 52 71 63 69 83 71 81 513781 2958 3989 87 16 312 89 66 i 2608 5215 66 19 9301 91 10 15 165 17 63 502 61 80 5 85 83 8 2701 91 II 10 9123 26 2891 56 39 2907 81 42 14 86 41 19 97 72 3001 9558678 18 66716 49 74 63 67 97 834 66 5618 62 83 5983 9 82 ei 3170 5741 913 am 93 68 3309 66 IOCS 37 5805 36 30 7 14 S7 16 60 42 3417 981128 49 99 33 3593 80 79 73 8388 79 8908 70 90 1240 to 1003 01 01 8 t329 3Ü0 66 9037 89 00 336004 80 73 36 01 90 SO uosatoo 00 8 to 6114 10 4053 49 32 4159 99 8 78 0287 sasias O SI 11 1632918 94 16409IB6I3 13 Id a 61 73 09 1652918742 37 47 1718857 6218930 16608 88 7319 10 9 24 1672 38 48 30 16821 88 191013 63 at 83 91 16973 90 77 79 17101 81 919290 6919311 96 H 17201 19100 29 21 92 10 97 11913 69 31 i 1 321WI0 1019 04 17109 9 14 6 3 179171 804 3711013 1620024 s 17609 10 7209 9928 1175511065 11 36 76 72 1189011105 23 48 7318 igSil 80 26 13 120T3 73 31 12110 7110 65 12 80 7502 90 4714238 810106 55 99 97 16 661132 66 7612 1012216 28 13 6014456 62 61 70 7715 83 96 te 66 10207 12305 14902 68 17 83 88 71 S7 12120 11605 87 T7 61 37 7801 10321 82 11751 7902 22 8911823 21 5712510 11 56 83 80119Z7 8026 10100 12811 9 1 35 121270519001 27 B7 8138 8222 12 3819110 17 81 99 86 89 91 19210 29 7912812 85 18 77 81 89 32 66 7110649 80 95 9019318 81 96 63 8320 87 31 10624 12928 88 28 97 8176 39 TO 19110 04 01 13029 91 8503 07 16 91 02 IO70O 96 15910 8629 9013101 34 63 1 23 92 8710 19 83 13 81 75 S 17702 9320m 17811 a 20 31 18 10 11 17100 11 63 70 SXB9I Tiioia isiw 73 183011 97 9020819 16333 2 87 7 18100 89 8 33 63 18928 38 8 93 83 79 83 113201 19603 7310833 5 0 8909 H 26 g M98 6813313 36 69 3J 2J 9117 86 86 90 3110963 13169 19761 922111029 7919 31 6813511 67 47 94 18 80 88III70 go 302 80 JJIBO 2011238 81 38 5Ï Ti 13900 40 26 90 12 46 09 99 It 73 63 80 a IW3 4B n U 40 77 S It 9913 33 H 80 13 to 14 4 4624 6611 51 90 60 90 SB to 81 lonao 90 J7 60II 1859 4 94 75 74 4B49T019 82 72 21 1014 82 35 20ll3a92 30 3221 94 18 30 4109 7104 9416113 30 94 30 7t 13717 99 35 63 J5 64 97 99 T 16110 48U10S 9665 19 71 30 8iro7 19 20 91 W 10 aum 78 19 U 38138U 18 B7I1610139U 06 gg24 19 031 a6 35 91 72 91 9 H 5 81 91 93 89 090111717 IWJO 16313 9912 80 3216041 BKHALVB ZOM K riBSTDAGBN INOBZQNDVN MBDBOKRUNaWf 1 4 ragwU LM Ikb r ff l mMr M Op le voanuwtn QA hMgwr OswoM dvf rfemtilNi w ingutoadn nwdedMllagu by euatraet tot Mat genAi maipk püV roo i htltn a ntadaa worden benkand Dtar plaetmulmle AdvutMtUn kuamw wurdea bagaewMlAB Akw tMawhmknmat vu aolMe BmÉéhaté tm A4vartentl bttmuu a mu Af tm t w AdMinMftöii T M latan ai BeHinet lagtfblatt dat u n partti de aaiprlaafi iii ftfl feltKlan dooh geluoCt dat i kiezer op onaangename wyicc xull n zyn wakker geschud Dan spreidtt hti ovar Le mot diJKiiedea va dt vornuAH eeoer nieuwe reKoeniiX Mkotk aiet mag worden vertraagd omdat uit de nieuwe Lmwind htboeis lie afgcvaaixligideD naar Üoa mue ten worden gexozen en Duitstnlaad goed ziu toen te toonen dat het ge n voi daginK ler conferentie noodig heeft Wat dit laaibite betreft zal hat wel lo loopcii De ripa byeenkomst woidt naar alle wiuirwhynlUkheal onafhankelijk van Duitschland s behoeften of verlangen verdaagd Naar alle waarschit nil kheld wortlt het hall Jul aleer de voortwsvreJungen gcrted zyn dat d geallieerden hun vroegeren yand kunnen ontmoeten zoodat ten intte Nitti rf Yerlangen wwrdt vervuld Uitatel der c n 0renti heette deatyda onrac eiyk omdat dan ook de financleele eonfennüa te Itrusv latei zou moeten worden gehouden at MiUerund verkeenl achtte in veibamt met ilen lagtn traiucetuieu Dit bez vaar srhUnt nu verdwenen te tl n of iiift meti te worden geteld In vei hoiul mpt de au beraad agmgm te bruflsel heeft de Volk jtdïond r ad ta Kome een rapport van Léon Bourgetfu aangenomen Maarvan L l u Nouvi üt thans den tekst publk eert Na een uitvoerige tnleldi ig waarin de gcachledenU an de plannen dei genoeint t forderentie wordt nage u gaat het I tpp r1 uldu8 voort Ot Votkenbondsmwi z u gelegenheid titiin om t dens z jn ziti uw £ ta Utmv htt iigemeene programmi vaat te htelten in samenwerking mol d 1 Hecretarit jc iitiaal heeft de onganMüt i commiaale het vvilgende plan opgeatel lu C eiiiDg van de wft uamheden dooi oen preaident 2e Va t it t n van de agtata Ho tJenoeming van een urgunldat ruinmissie 4e Mei sdeeling door den pietiuient van de beslui m van de Gealiittjicn a over de kwestie rler rhade looM telling b ever de kwj tle vm tc ut rlogf Eichuiden 5e Voorla ing der openbaiu medodtelingen van icicr and over a d buitenlumlKclu M huldtr i b de open bur finuncieen m t j begr p van belafcLin en c den buitenlamtachen hunne wif etkeeriien cradieten beptrkeTule bepalmgeo ogn den mvoer d oontrok over 1 Beurzen en de hulc politiek van iedere rageenng m dezen 6e Benpren ingen o ver de blnnenlandache achalu geld m iHuloop en re elmg van den handel in waardepaf eren 7e Betprekingen over het herstel van den handelabaiani de gevolgen van de depreciatie der WHselkoer t en de beperkende bepalingen op oen in voer de uitvoerpolitiek de eoonomUche voorwaarden voor herstel transporten steenkool voedaelvooraenlng en grond t offcn en de faciliteiten te verleenen by crediet aan het buitenland 8 Kap port van de conferentie aan den Volkenbondai aatl Het rapport a het onvoldoende flat het reiultaat van ét verklarag vas S aa itemo ii dat er yta conferentie zai plaata ti U en ttuiidien de vertegenwiourdgera van de tealiieerde vergaderingen en den Duitsohen kanielugr waar ini httagea zullen worden itavraagd Oiver d i onwraieehen ea financieelen toeataiW van het l utt ïhe rij k Opdat de Volkenbooderaad aan den prehulent van de a s oonfereatle to Urukiel alle inlichtingen en turtructiea kan geven Wülke de oonierentle in staat n laa atelleo om vwr allen aatti en vnj tbaar werkxaam te ctJn ia het noodiakei k dat de Volkenbondaraad op de lioogte wordt gebracht van de definitieve bealu ten der Oeallleerden met alleen nat betreft de Duttecvhe sohwievergoeding en h modaliteiten van de betahng daarvaiu maar ook wat den huidigwi toebtand vaa £ uitaohland aangaat welke volgen het vradMTvenlrag of financieel geblati onder de controle vaa de Commtaeie voor llerate wonlt geplaatet Kerat na ontvanget van dase be ilttltwa en na daarvan acte genomen te he6ben heeft da VolkeaÉwDdaraad een baala waari p MJ kan voortbouwen btj de a a iateraationale conferentie Kerat dan w ut de oonfereate de uitipifte van een internationale leen og kunnen overwegen f baseent op het vlottend maken van de Dultwshe achadelooaaUi ii hetffeen ie eerate voorwaarde vooi d hervatting van de inemationale eredieten la Het uitatel der Apa eonferen Je huvtdt ongetwyfekl hxlirert verband mei de b iiprekmgen die Lloyd George mot KYan sin voert aancetien de ataatahoofdon eent t BruMie kunnen H aentien Mw voor de beraadslagingen di aan de Spa confe rentie voorafgaan ala de conomiMha onderhandelingen wuraan Avenot deajneemt i n afgetot ieB 0 De oradeiliandelingen met den aovjetof evaanligde hebben een tameliik not verloop Lloyd George Curaon Bonar Iaw en andere leden der regeering h 4 b n gi te len Krasitin ontvangen Uil bevoew io bron wordt meeicedeeld dat Maanden der vo1 ge weak ter bUeeokomxi van K atoiu n ue leilen van bet Brltscbe kalanet toen erkend werd dat hervatting van oen handel tusHiheii Kualand en het Westen voor de belangen van du wereld dringend nooillg W geen vordering kon worden gemaakt tenzij duidelijke en defimilewe waarborgen Acrden gegeven m twee zaken n 1 dat allo Bntuche govangenen nu m kuMlstal vastgehouden onim WBl tik zouden wonlea uitgeleverd en dat de Mowkmuwnj recec iing alle bolsJewiHtiache en andere prtma gamia In het Oosten zou staken Veafclaarl ordt dat KrasHin gisteravond aaa Dow mng Street ua geffaan met dese geéischte waarborgen by aloh HU sohim nl uit Moskou draadlooa matructie te hebben gekregente antwooitien dat alle Enitiliiche gevanifl n m KuaUn l worsten vrygelatm dat dcTolejewistiw regeerlnic i h van propaganda door middel van hanue fta enten in het Vereenigd Koninkrlft ud onthouden en de Engela ehe belangen la het üoU zulk een half tiid tn onihtandigbpid Ihriie liaai Hprak van lalf uur Zij vergat terwijl Harry iprak van wat de iwjuie natuur langt den weg to Zion gaf Nu Misk Z51 hiT tenalotto ijn e tftt raat gekoflien Wilt u zo nu ne nif 11 Hij toog uit e gaf haar detougeUi f U Htaundo bij de hnofdea van Uu pon iili veranderde hij teta aan den km ki tiMig om de levcmiige kleine dieren nat geuukkolitkor in i ed lrftng te kun nen hoiidm IiHcitle nam de feuge s manr Irok M ii hel ik gi ziiht hl iiM 1 zij aiiijdeu uuj in de v tn jj r dal kumi omdnt Ik geen haad wildenen aan heb Ik kan ze niet goed hihmiden Hii lotek geweldig tetourgmteld toen kreeg hi üijp eigen handaehoenen In iel oog dh hij op zijn zitplaats ttail m ergelegd IJa r oogen vulgden ie A ne O di rjn Ui groot zei w i np d T r h j t denkon toon ket zit er weei naar Natuurlijk waren re te groot maar zihi hand wna welgpvormd en klein vo tr een man Mlswhien zoudt u er eeu ui uw liand kunnen nomen opperde hIj C i ef ze ndj aftfjel lêll zei ze kalm fe ueefgf agen oogep en terwlU Ich au een Moa op sijn wangen kifam gaf hij ie haar Uttdm Irok ze aan e viiMtera geleken wel ooren van terrwR Beepotteliik T tf di uil M inr höt w boter dannleta S ar nu jweet Ik niet hoe ik d leugeU uum houden en die vorniioeiende klelnyvii ï r waarvan hj de warmte ielfa dour den handaehoen he ni voe de wat rija biukd bUjkba r dead b VVR f erg onhaniHg vrees ik zei Lueillo ruMig Neen neen autvoordd hij haaatlg Uat U heet aatuurlijk Nntuurijk dat Ik onhandig en ïferne zei ze naiel Neen neen nep h j uit Het lt nntuurliik da het aanvankelijk onhandig moet aohijne 0 H hot zoo goed Ham wat trekken atjl Zj tttlen mt uH het riituig trekkenl Met suolang Ik er bij ba et hIj zonder er hM te denken Toen bh d WJ Mti loelang ik er ben OU de leiwela te nemen miaa innn £ 1 goeij aoo Wanneer ik wenden moei aa welke tauffel nK i k ilajn trekken Maar natuurlijk Ku weet Ik w l O het fai verrukki tvelijk Tk gn toderen dag rijde den geheolen dag df ur oe Ik hM goM Hern Maar zeg moh hoe seezitt men jo Maater Harry antwoordde hij gender erg terwijl hij zijn oogen op haathanden geve t gd htehl N mt u he mij niet gwalljk Miaa ik ImmIoH Harrv V knnt raii noemen zmmi u wiltMtae Vfw gd hij er nederig aan to l Wordt TWfflBU