Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1920

mm iw fm 4 21 7 t M a 1 11 10 a 2 10 11 4 1 U 16 4 3 11 n S S 4 n FINANCIEKLE BERICHTEN T WISSE KOKRSEN OfMnW M erijix tm AMSttriUi 1 9 Juni laSO 8 Jiuu Inoi LoDden 10 in7A BtrIUs U 7W ParUa XIM UM firuM v Zwitwrlaod t M tt Wewien 2 2 0e ttbO 41 so StocUulm M MO ChrirtluUt 4 Tl Nnr Vofe Ui aT H ONZK DRAADtOOZB D1KK8T dee nbakje dat gevuld la met varenwortel grond en Sphagmun Dan een warme kaaplant in den vorm van Tocca intag folia met byna iwarte blo men waartuaachen lange draden dia ala een baard afhangen Üraaaia crrucoBa la e n Orchidee van Guatemala en tooit zich met harlekUn vor mige bloemen die xacht grtjen geel gekleurd xyn De lip ia wit met groaae stippen l a Orchidee waar je gaarne naar k kt hen Fiscus ParcelH sloot de tü van date intereaaante collectie Oese v g ia zilver bont en elk blad ia weer andera geteekand Sommigen doen denken aan een witte see waarin tal van groeaa eüamtjea anderen aa n e n groene ae met witte vlalgea Van de Btadakweekeril der gemeente Haarlem dlreeUur de heer J L Bouwer zagen wy t a aantal takken van onbekende heesters In de eerste piaaU Dipiupappua Chr aophyUa am sameogestald bloemige uit Nieuw Zeeland De klwna dookergroaiM blaadjes z n aan de achterxude gouiUiieurig vandaar d naam Ghryaojphylla goudbla derig 1 hiiadelphus Lotaermii doet aan Ph coronarius danken de blatteren l n echter ktemar Comus Bretachreideri tooit zich mal tuilen wttte bloempjes die de vuorjarige twOgen tooien Magnolia Thompsonlana bloeit na de bladontwikkeling met roomkleurige bloe men die als e t theerooa geuren Hydrangea aeandens draagt zyn bloem tullen erg bescheiden de geslachtslooze straalbloemen die dikwijls zooveel vroot k held aanbrengen li n maar weinig in aan Ui eer mooi is Magnolia parviflom met sneeuwwitte bloemen die voontien i n van eenige kransen roode meeldraden Zoo ali dat daar stond waa het e n schddaratukje gelyk Gidaleca eandlda is een vaste plaat die alch tooit met witte bloemen Ten slotte noemen wM uug Uematia angustifolius met kieme witte bloemen Een mooie plant voor een bordes ben botamsch getuigachrlft werd ultge reikt aan Hoya bella I aria integnfoUa een getuigschrift van verdienste aan Heus Pai celli en een eervolle vermelding aan de Orchidee uit den Hortus te Amsterdam De varen van den heer Bier ontving een getuigschrift van verdienste een eerbewija wat ook gegeven werd aan bacaloma Lan glegenaiB van de firma Keesaeit Aalsmeer ji nienplaatsocn gedreven Ün verschal ïlnde punttn der stad werden charges uit LwcKi waarby echter geen ongeluiAen Juata vonden Ongeveer half vyf had iich ien stoet van pl m 300 pensonen op de Visohmarkt opgesteld die steeds aaiwroe Ag Bere en politie ohargeende waarby flinke klappen werden uiWtedeeld ook aan rtiet demonstranten Het oubUeit vluchtte in winkels en huizen Eemge ruiten werden r de n en gte ittg druJrt ook eiders weid schade aangericht In de stad is het Na de mislukte poging tot demonstratie weid een proteetvergadenng gehouden McLke druk bezocht was maar na afloon mg men ta i uiteen Besloten werd tele grafisch ter kennis van de iVeette Kamer te brengen een motie waarin verwerping van de anti reivolutiewet wordt geeiecht De atedeliiJce Federatie van de S D A P lond een telegram aan Troelstra waar in kennis wondt gegeven van de denuMi btratie en de houding der politie als erger lyk wordt gequalificeerd Te Deventer legde gisteren de aoc Jem raadafnactie in de btieengeroepen raaidsvengadenng de verklaring af dat de fractie als protest teigen de behandeling der anti revolutiereret de vergadering zou verlaten Daarop verlieten de 9 soc dem leden de raadzaal Door het onvoltall worden van den Raad wetd de zittuig toen gesloten Te sHertogenboach heeft de Eossohe Diocesane Werklaedenbond het vol gend tele rrajn gezomlen aan den Mjiustor president De Bossche Diocesane Wterkliedenbond vertegenwoordigende 40 000 georganiseer de arbeiders eau der vyf regimenten van het R K Arbeidsleger in centrale raads vergaderuxg byeen te b Hertogenbosch brengt de regeenng hulde voor haar door tastenden arbeid in dezen tyd verricht protesteert tegen ohsturctionieten die df werkelyke vrijheid saboteeren en verioekL de regeenng met dezelfde waardigheid en TOortvarendiheid te blyven voortgaan en op 1 Octol er daaraamolgende nog é n cent hooger De christelijke feestdagen wor den wel regendagen met vergoed Grond werkers en voegers wunlen erkend en ge lyk gesteld respectic velyk met opperlieden en metselaara flimiar kabinet afematMirr PARI S O Juni Uit Beriyn wordt gameid Het kabinet heeft i n untalag aangv bo D ma r prealdent tb rt hoeft HiUler balaat mat de vorming van een nieuw ml niataria Men galoaft dat MUller een aUp tal doen bU da onaihankaluken aan Up die ongetw lfeld geen enkal reaultaat i l habbeR en dat in dit geval by aal pogaa een miniaUfia vonn mat da ttoidlga coalitie AutonoBiit vaa handalahavena PABUS 9 Juni Na een Umeiyk langtiurig debat heeft de enaat Woenadag hat watioatwarp aangenomen batraffande da auttnomia der handelahavena en ile vereenvoudiging l r formalitaitan betraffawla uitvoarlng dar havaawarkan Draadlaaac tebgrafW PABUS 9 Juni De ondai staatia rrt riB van Poat ea Telegrafie heeft jen program ma uitgewerkt teooUide een betert toepaa ing te maken van 4 draadlooie Ulegrafia die da gewone teitgrfjda meer en meer ta hulp moet koumm Dli programma omval da inrichUng van aan Mt v or Ie oiariUetne radio telegralie een nal v or t binnenland een ¥ ranaeh lihiropMWeh nat n aen Intarkolonlaal net Frankrijk n Balglk PABUii 9 Juni Uit Bruaael wwrdt ga seind De koning heeft in den Mbtanrf een laiwdurlg ondeniwiud X mmI v tPÉI 4IWP Matflinsu cdief van dan gJWMwfali Dfcze vertrok winder ver fÜïj waar hil maaraohalk tooh a £ Geen oaderboud mal Kjraai l ARUis 9 Jum Het permanent eomi tC van den Op9 ersten I onutiUMC eQ lUad dat Hoenadaff voor da eorate maal een ont niM eting nkoeat hebAwn m l KFasain haaft wel vergadenl evenwel onder dan atwjat arg ovaanliiKde aangeaion I toyd Qaorga op zyn b lurt waa ton K gtJto nen Oplichter gepakt De rechercha te Delft heeft zekeren G F V gearresteerd een oude bekende der Justitie die den laatsten tyd tal van win keilers aldaar heeft opgelicht door goede ren te laten halen op naam van een bekend ingezeteiie Veenwerk Het staat te voorzien dat ditmaal de brandstofgruverij in onze noordet ke venen byzonder vroeg geëindigd zal zyn Keeda nu ia in vele veenderyen het turf graven zoo goed als afgeloopen en men verwacht dat het baggelwerk niet langer dan tot den tangsten dag zal aanhouden Veel turf en baggel wordt in voorkoop verkocht en de pryzen gaan tot ƒ 125 voor 1 dagwerk swikturf en tot ƒ 100 1 stobbe baggel op het veen waaiby dan nog de zeer hooge vrachten komen Been aficereden Gistermorgen is by het stationaemplace ment te Leiden de assistent Bronkliorst door een rangeerenden trein gegrepen Hem werd een been afgereden ben gevaarlyke mijn Men meldt uit IJmuiden aan het Hbid Het praairapport van het stoomschip PatrocluB heden Dinsdag van Hamburg te IJmuiden aangekomen iapporteert he den een groote myn te zyn gcpasseeid op 53 43 N U en 4 6 O L De Wiyn dryft zeer gevaarlyk voor de scheepvaart GEMENGDE BERICHTEN LAABêtK UERlCUlliJ Bolsjewistisch wapentuig By DinxperLo hebben Maandag ie ge meente politie en een ryksambtenaar viei Bwaar gevulde handgranaten n een watei afvoerbuis gevonden die klaarblykelyk voor BoIsiewistiBche doeleinden uit Prui gen naar Nederlami zyn binnengesmok Jfold Men denkt dat ettelyke personen aan het werk zyn om hel wshe werktu gen on land binnen te brengen Gevaarlijke vreemdebngen in de gemeente Buren zyn Zondagmor gen door de politie aangehooiden 2 vreem del gen die daar rondziw erven De nemen ayn Karl Jagen en Otto Schen zelen bei ien Duitechers verimoe leluk bolsiewisten Het bleek een goede vangst te 7yn die de politie hier deed gevaarlyke sujetten een was m het bezit van een browning re volver tnet vyftien scherpe patronen en twee dolken Ze zullen over de grens gezet worden I e ulUiag der vtrklealagaa Bh UUJN i Juni V D Volgwna en op h t muiiHteria van BlnnenLandsohe ZaJiaa gamaaku berekening aal de nieuwe Kijkadag 447 leden tclWn waaraader bc T pett tyn d ladan uit de gebieden In UoatPnu sen Sleeaw Hutstem en Uppar Hiiealft waar met het oog op de votkast mtmng B geen verkiezingen hebben plaata gehad ittiiuc zullen nemen lOü maefdenheklaM cmiuten 66 Centrum Men en 44 diNnO craten zoodat de partuim die na lot da ooaUtte behooren 21f zetela bezetten Voort zyn gekozen 63 Duitech nationalen 60 toten der Duitache volÜcMpartü 19 der Clir t oderalie ftartO 78 onaAuukelUikaa I communisten 6 Welfen tn 8 leden vaa ilaa JBeierschaa BowrealwiKL D comapondant vaa dUm Beiüntr Ijokal Anzeiger te Dreaden maMt dat de danvocral ache fractie m Sa aea bealoten heeft le coneeetuentiea uH de uAaUw der vcrkiaatagan ta trakkan AJUMraBoma mMt worden d t de democraten ga daol HMur zullen uiUnaken van da ragaariag Dingt Pemhing naar t praaiJaiilarluigT IX NDtLN d Jum V Uit Naw Yoric wordt gemeld Gen raal t trahing beeft ontslag gnomen wetk aanvrage naar vat luiidt wonlit gemetweerd door dim wenst h van dan generaal kieh eamdktoat t stollen voor het preaidentaehap Opatand van AlbaaetaaiL ROU £ 9 Juni VJ De bladm mekUn at AlbaneeaiAe opstandeluigen d donpaa IWstreza en SeliUa in Albanië hf pben bazet De Itsliaanaohe gamlaoenen hiriltwii zich temggetnukken op Valona i kondaa al hun mait riaa medewoeren kien torpe doboot die m de waterNi van Valona lag heeft den terugtocht der Italianen 8d rict De Italianen mcwtea enkele verUesan hAben geleden TWfcEDK KAMKK Zitting vaa hedea De baer Klearekoopar d vnMgt verlof tot het luiuden van een iat r wllatie over de nieuwe regeling der dilHlst en mattyden voor het spoorwegpersoneel Morgen aal worden beallat Aan de orde ia daarna de anti revetuii wet De heer 1 r oe 1 s t r a a d u ya rwl voort H betoogt dat de antVt HHt iW var kieiingutrijd vervalseht Dti vflH it aiagastryd gaat met om god lieiUUgn kMstiea doch om economische ea toclli badangen welke thana uiting vinden in den socialisatie isch Het tegenwoordige parlement la dus al t een weerapiegeling van betgean leeft m het volk D rom moet de revolutie langs onwett Èeg f door het lugrUpca der vakorgaiUaatie mogelük zjjn hi moet men zich venuikt n Ugea het wetsontwerp vooral daar de Hawwing reeds over maar dan voldoende wwpebso beschikt door il gtldmde atralwet Vooral art 8 dat bttaraationaie verataadhouding strafbaar st t is gevaarlyk voor de vakorganis tie Spr la tot de eunciuaie gekomen lat het la t bfrlang der arbeuleraklaaae is dat sjja flraeti de bahandeltag en reeka van ameadenMoten bewoont ea aan de alemmiag de neemt Amendementen zullen d fractial den evenwel niet vooratellea De vergadering duurt voort Het toon vaa apoor e traasparawal Men meklt ia urt Amaterdam Op voonatel van de vareeniipng vaa Spoor aa IramwatKwnMMieel aa u owar teg okM den Neutralen lload ec dea BmmI van Ambtenaren dfr Nederlandflcha Sneren zal d Loonraad der Nad Spoorwegaa naar aanleiding van h t door de voontanoemde organiaattea aaitfmngig gemaakt ea door da poorwaiptHractie aitoaiNMa var oek om da lnkamat a van bat aiMorwegpenKneel o yer dA jaar ie vetAwagm op 21 Juni büeen t komen voor da Imp liag vma het groodlooo d r op 1 Juai im bi I vhnn lomrtt Üm v or bH i er SPORT LAWNILNNIS Door de Open W OöUyden te Rotterdam op t terrein van de Kraiiugache IJsclub j 1 Zondag lïuwen de vastgeateUle wedstiy den in de tweede klaase C met door xoodui de at uul m die afdeeling ongewUxigd bleet en luidt als vulgt Se Klaaaa C Diod A V Purf Amateurs Wals De lenniacLub Absit Invidia De Cri udsche L T C verloor Zondax van Game Scéuedam met 3 4 hetgeen met do overwionang van TmkI LI op b ijdes II den Tolgeiiden mvloed op de itand had 3e Klaaae C Goune 4 4 20 8 G I T C 4 2 2 17 11 liod II 4 2 2 13 16 J Klee 11 4 4 6 22 Dt Uelgië HoUand ontmoetinit Hollandach aucoeaaen Algemeen wtw de aandacht op dez ont moetng geconcentreerd en mede met hft tournemenf op het Rotteniainsciie Usclub terrein oorzaak dat slechts 1 eerste klun ontiiioetiOfC kon plaata vindon die ioor di Ilaarlenuiche LIC net 5 12 van ue Utrechlsche werd gewonnen De uitBiag der Zaterdag gespeelde wed stryden is als vol t Heerin enkeiopel Van liennep si Lam meus 7 f 6 0 Di emcr Kool si Wa ker Ö 9 6 1 6 1 Scheurleer si de lornian 6 0 6 4 6 i van der boen 4 de Uveleye 6 3 6 0 6 4 Nt p t si Hftlot 8 6 fr 4 6 Storms Belg si Knap ert 6 1 9 2 6 4 de Ser rière si Sigart 6 3 3 fl 9 8 3 Heeren duiibelflpel Seheurleer iDiem r Kool ui gabrs I oux 6 O 6 4 7 6 Van de 8 ge peeUle partUan wenlwi er 7 door de Hoiiaiïidera gewonnen De verdere u tslagen Luiden als volgt IrnkelDpel v Laiuup si Warfier fl O ó 6 i Diamer Kool al Larameu S 0 2 6 1 Sc wurleer al De Lava leye 6 7 6 1 A 8 fl O Van der Feen si De Borman 8 2 5 7 ft O 4 6 6 1 Storms 1 N jpela 6 4 0 41 7 6 9 4 Halot si Kna ypert 7 ft 3 6 1 De derrière I Laluox 7 ö 6 7 6 B 2 6 4 Dubbelapal v L nn p NÜpala 1 Waaier n Lamm u ft 2 4 ft 8 ft 4 D La valey en Hallot si v d Feen en l6iappert 5 7 ft 1 ft 4 6 8 Scheur leer en Die ner Kool si Waaher en Lam mens 6 4 6 2 ft 42 v Lensep ag NÜ pcla si gebr Ijiloux ft l 6 1 ft 2 Van de Feen en de Serrièra al Storm ca t Witaen 6 8 4 ft 8 2 6 3 De totaal uftolagm luklen Hollanl 16 ovnrwmningen België 4 orerwinnlngea Politiek van de DaadI De titel van een hoofdartikel in de Ti bune tegen de anti revolutiewet luidt Sla byt en trap van u af Verdedig en verweer u De tram Naar de N H Lrt verneemt n de soc lem raadsfractie voornemens ten vooi biel in te dienen by üen gemeentt aa 1 vmh den Haag om tot naasting van het ht Uyf ier H i M over te gaan Het houtbednif Naar de Msb verneemt is het coUec tef conti act n het geheels houtbe Iri f Vrydaig j 1 geteekend Moord r Gisteravond a ht uui is op het hooi e Boekei te Lonneker het lyk gevonden van len 27 jangen ongehuwden s gare maker De Jong die kort te varen m dronKen toe tand in gEizelscIhap was van zciteiei M Hoe ie J om het leven ls rekontn loor de marechaussee onderzocht STOLWUK Voor de betiekkmg van hoofd aan de Ie openb lagere school alhier hebb fich IH sollicitanten aangemeld De heer K Maatjes hoold aan de byzon iere school aihier ia tegen 1 Aög l enoemd als hoofd aan de nieuw op te richten by zondere school te Vaassen op de Veluwe K ASMABKT WOI RDI N 9 Juni IB20 Aanvoer 390 partyen Prys Goudsche kaas Ie soort ƒ ÖH Z Ie soort f 64 67 Ie soort met Kyk merk ƒ 67 71 Handel matig Groen ten veilmg NlLUWfKKI KK a d IJSSLI 8 Juni Coöperatieve Tumbouwvcilmg Nieuwer kerk a d IJssel en Omstreken Lng kom kommers ƒ 9 90 ƒ 1180 ld 2e soort ƒ 6 70 K50 kleine halve komkommers ƒ 3 80 ƒ 6 20 bloemkool ƒ 8 ƒ 16 10 id 2e soort 3 5 90 iito uitschot ƒ 0 60 ƒ e 20 sla ƒ 1 io i 40 per 100 K G stek komkom mers ƒ 2 ƒ 8 por 100 K G jieen 8 50 ƒ 14 20 peen 2e soort ƒ a 40 ƒ6 per 100 boB poitelein ƒ 7 ƒ8 20 par 100 K G Ook een manier Aan tafel staat plotsel ng kleine Ieter op en duikelt diie keer achter elkauiwer zyn hoofd Groote verbazing by de famfiie Ben je dol geworden jonjfen Neen miaar k heb vergeten myndrankje te 8chu liden vooi het innemtn in iaarom lioe ik het maar daarnal Meer dun een eeuw is het gele en lat n de Leipz ger Zeitung Ie eer9te mi vertentie versoheen hn toen de eerste ad veitentie was geplaatst m de cou int duurde het met lang of het advprteeren in dagbladen kwam steeds meer in zwang het gmg steeds crescendo steeds meer in meer algemeen werd de noodzakclykheKl en het nut er van ingezien De vaste keunngsconmissie In de Komngseaal van Artis te Amster dam zyn Dinsdag j i de inzendingen bloe men en planten door de vaste keurmgscom missie beoordpeld In een beschouwing over deze inzendingen lezen wy m het Handelsblad Door de firma W Keesen Jr en Zonen te Aalsmeer wenien bIoei ie takken ingezonden van l xcalonio Langlegensis een heester met levendig rood gekleurde bloe men en vyf gele meeldraden De e onbekemle fraaie heester heeft de laatste tien jaren buiten gestaan is wel eens ingevroren maar herstelde awh weer vry spoedig Hy wordt ruim anderhalven meter hoog De heer J Bier U Moordrecht de man van de varens zond ter keuring een reatal planten van Polypodium Mandlana een va ren mot gracieus overhangende scherp ing sneden bladeren loof Het waren planten om te stelen zóó fnsch aoo mooi I it den Amsterdamsehen Hortus zagen w y een waaptant van Java Hoya bella met sterk riekende witte bloempjea waann een paars kroontje aardig afataekt De plant wordt g kw dit in tvk Orefai Droevig ongeval G stèren heeft m de nahyheid van Kanpen een djroevig ongeval plaats genai Het Nieuwe Zorg van Hoogeveen wei d uoh V door de schippersvrouw en twee dochters voortgetrokken by het opvaren viüi ae Goot terwyi sohipper Boertien aan boor I bleef om te staven en op t zeil te passen By het onverwacht omalaan van het ze 1 schoot het vaartuig naar het mulden en sleurde de moeder en een der mci jes nee te water Toen de schipper de lün inhaalde Wend alleen de vrouw daaraan oDgphaald woh de 15 jarige docJiter was in de Iieote verdwenen Ferst veel later werd naar li oiaam met de dreg boven gebracht De toestand der moeder is note steeds beden kelyk De lOMiactie m GroningenIn de provincie Groningen zullen Donder de stakende timmerlieden het werkhervatten tegen de volgende minimum uurloonen A Voor den ri egenurendag opperlieden 13 mmerlieden 65 metaelaars 67 cent Bij m yoenng van den achturendag op 1 AugustM ao worden die loonen 80 72 en 74 eent Juni af wordt op alle prUcco met slechts enkele uttzoiwlenntfreD een bluvende re chictae van lU getteven In de ad erten tie waarm deze pru verlairuix wordt aan ïekondiffd v ust de directi er op dat de daluiK der wiaeeUcoeraen en der pruien van de rondatoffen re n onmiddeHuke prusverUffuiff van de artikelen teiu vol e zal hebben daar de producenten op het oogeablik Bog werken mat m ondatoffan die nog teeen de boofre prijzen waren in ffèloodit iDe directiie aecrt evenwel m af wachtini van de bojflse die mettertjjd moet intreden tidi een peraoooluke opof eruiR te willen getpoosten ten ouade zwxloemit mede te w rfcen aan den atrud teircn de duurte fil kMU door het intemationate veiitonil ¥ an vakvereeniiruwen ontvan ren bench ten poofft de üongaarache rCfCeeriiui van de Honiicaarsche vakbaweKinx en de Hon Kaarache ai UenapartiJ door middel van bedrejffiflfr te veriu JMcen dat deze een ma aifMt xullen pubkiceeren tejren de ovei Hongarije gaproclameende internationale boreot Tot nu toe is dit rewenrerd De Tervoictden wenachen ec iter reed thans te kennen te fcmen dat thorht een denrelük manifest verachnnen It manifest of Tal8 il of een twtiér titnafc afjreleitde vericlannx In bedde etvallen is het naar dekKW M t het L V Vé i BUITBNLANDSCH NIKUWS ENGELAND MMrJ4aa 100 vlieictuigra verbrand In Wf vlteifpark van Cranwell b j Slea ford tf tU IUke schade aangericht door en rknaj elke daar Zaterdag heeft ge wo d Bttt TOOte looils JH fjfeheel afgebrand waariltf 180 tot 160 vliegtuigen van het Briatol en De Havelandstype tijn ver WOttlt Het totale bedrag d r schade wordt op 260 000 pdst geschat DBKKHAIUCBN Schou w burgbrand Vrtfdagavond is er te Kopenhagen bruid uitgebroken in den Scala schouwburg door dat bi een revolverschot een xyden lap bo van in hat tooneel vuur vatte Het brandde daar ongemerkt door terw jI het scherm tuwchen twee bedreven neer was Toen viel het brandende doek op den grond waarop Mn kleed lag Spoedig daarop kwamen vUunmen onder het scherm de zaal in Er ontstond een paniek alles drong naar de nitgaagen Gelukkig werkte dadel k het qtrooitoestel op het tooneel en het water vaa boven neerstortend bluschte snel den braad Hat publiek werd bedaard en kon ieh ordelijk verwyderen hoewel door kort luiting het electrisch licht nog uitging Veraeheiden menschen van tie voorxte r Jen hadden bchte brandwonden en schade aan hun kleeren gekregen BINNENLAND Nederland en Bcigik D correipondent van de N K Crt te Bruaael meldt In varband met de verklaring welke vermoedatyk morgen sal afgelegd wonien door miniBter Hymans in antwoonl op de rede voaring van Van Kamebeek ovtr len stand der Belgisch Nederlandsche onderhandclin n Bcbriift de Ltbre Belgtque Hymans zal oBgetw feld de historische uiteenzetting VKH Van Kamebeek weerleggen of in ieder fferal rectificeeren of aanvoillen De toon aangeslagen door den Nederlandschen mi niater is die van een goetl geschoold diplu maat De toon van Hymans zal ongetwijfeld niet van minderwaardigen aard zyn Ht zal de onjuistheid bewezen van de bewering van een groot deel der Nederlandsche pers all xou het onmogelijk zUn verder met Hy mana te onderhandelen Ctmtracten ui Duitachland De Nederlandsche Kamer van Koophan del voor Duitschland deelt mede Aangeiien in de door de Kamer behan delde aangelegenheden gebleken is dat ver schillende Duitsche leverancier Indien z de wijziging van contracten trachten te bp reiken zich op het feit beroepen dat de be trokken Duitsche uitvoer autoriteiten de uitvoervergunningen niet verleenen omdat de prijzen te laag zijn heeft het gedele geerde bestuurslid onzer Kamer daarover met den Duitschen consul generaal den heer Villani een onderhoud gehad De heer Viliani heeft hierop geantwoord dat er met alle middelen voorzorgsmaatregelen getrof fan iMtf te bereiken dat de voorschnf tan mb Wn staat niet zouden kunnen woj den btntiC om contractueele verpUchtinmln ta oatdufkoi Zooals reeds in de aan de ÏJbl landsoha handelswereld bekende aanwMin gen van den Duitschen Rljkacommissaris aan de Duitsche AusiienhandelsteilenAis neergelegd moet ook m het byzonder bij oude contracten zooveel mogelijk op de belangen der daarbp gelnt resteerde perao Dcn acht worden geslagen Hierby wordt niet volgens een bépaaia Khettia te werk gegaan maar ieOrf Ai zonderlijk jreval wordt pp zichzelf btthkndeld De Kamer heeft op haar verzoek jnachtiging ontvan gen deze Inlichtingen te publiceeren en het is det4ialve raadzaam dat de Nederland sche belanghebbende firma s die gelooven dat te haren aanzien een andere gedrags lUn ffovolgd werd zich hierby met neder legffon maar elk geval op zichzelf opnieuw doan onderzoeken AtWtrage rerdrag NederlandGroot Britannlë Op 1 Junj J 1 ia te landen onderteekend èm verdrag tot nadere verlenging van het Maar op 16 Febr 1906 tusschen Nederland n GrootHBntannië eiloten arbitra ver dra De toeale bladen en de hooge papicrprya Zaterdagmiddag werd te Rotterdam een vergadering gehouden van uitgevers van locale bladctt in Zuid Holland Aanleiding tot deze b eenkomst was het vteeds duurder worden van het papier Na breedvoerige besprekingen kwam de vai adering tot het besluit om unaniem tot verhooging van den abonnementa en aivertentieprUa over ta gaan en wel tijdelijk ntet pi m 2S pi m omdat bijv een verluwying van n 7H eentsre eIpryi met 26 9t tot een administratief onmogel k cijfer KOU lei len Do uitgever der vertegenwoordigde bladen verbonden zich hiertoe terwijl de niet vertegenwoordigde zullen worden uitgenoodigd dit voorbeeld te volgen In beginsel werd boaloten tot permanen te samenwerking De burgenaoater vaa Leerdam 1 Te Leerdam ia door 11 van de 18 RaadaledMi van venehillendv richting en waar onder de beide wethouders aan dan Mlnlater van Blnnenl Zaken en aan den Com missaria der Koningin verzocht den heer J R Mees niet als burgmneester te doen her benoemen daar aamenwerkiag niet meer mogel k isl UIT DE PERS De anti revolutiewet HetWeekbladvanhet Rechtbeoordeelt het wetsontwerp Heemskerk dat gisteren in de Twee le Kamer aan de orde is gekomen ongunstig Ziin bedenkingen ztjn vele en ernstig Voor ons ligt het grootste bezwaar in de bedenkelijke formu Ie van art 79 en In de uitbreiding van art 131 Vallen die bepalingen weg en wordt er ernstig naar gestreefd te ruime redacties van de andere voorschriften zooveel moge luk te beperken dan kan wel zondM gevaar voor de vrijheid van gedachtenopenbanng m het voorgestelde worden berust De felle bestryding die het ontwerp in zun nieuwen gewijzigden vorm heeft gevonden lykt ons overdreven en in hare algemeenheid niet gerechtvaardigd De vriihaid van spreken en schrijven zou alleen door de uitbreiding van art 131 in gevaar kunnen komen de andere voor chnften raken het recht van v je ge dachtenopenbaiing niet Zij kunnen al leen belemmerend z jn voor hen die eene omwenteling daadwerkelyk willen voor bereiden Zich daartegen ook door straf rechtelijk beschermde voorschriften te verweren is recht misschien zelfs pHeht van elk geordend staatsgezag Ware wij herhalen wat w j schreven het staatsgezag in handen van hen die thans met zooveel scherpte het voorgestelde bestrijden zij zouden er zeker met an ders over denken De nieuwe bepalingen worden voorge steld in de verwachtmg dat zg preventief zullen werken Doch het is naar het Wbl opmerkt niet uitgeslpten dat nj laten wij hopen dat het zeiden zal zijn in toe passing zulten komen Dan krijgen wij helaas ook weer m ons land vervolgingen met een politieke kleur politieke misdadigers politieke veroordeelden dan wordt weer urgent de reeds meermalen Isesproken vraag hoe tegen zoodanige veroordeelden de straf moej worden toegepast Er werd onlangs zoo fel geoordeeld over wat m België geschiedt wij wezen er toen op dat wat daar plaats heeft bij ons niet anders z i zijn Ook daaraan mag in verband met het besproken ontwerp wel alle aandacht worden geschonken POST KN VBRAÏkR De mail naar Oost Ind De directeur van het postkantoor te Am sterdam brengt ter kennis dat bnevenma len zullen worden verzonden naar Ned Oost Indife per stoomschip Oranje van de Stoomvaart M j Nederland Het zeepost tarief u op deze zendingen van toepassing Laatste buslichtmg ten hoofdpostkantore te Amsterdam 11 Juni 8 uur s avonds aan teekenlng tot 6 uur s avonds voor groota partijen drukwerk aanmerkelijk vroeger RECHTZAKKN BOTTERDAMSCHE RECHTBANK Strafzitting van 8 Juni 1920 Het O M heeft nog geÉischt tegen P H v d L 84 J lossen werkman te Gouda recidivist wegens diefstal bij her haling van een pakje inhoudende 20 doo zen cigaretten en toebehoorende aan W Burger meubelmaker te Wormerveer zes maanden gevangemsstraf P J K niet verschenen wegens diefstal te Nieuweikerk a d IJssel van eenlge broeframen eigendom van C Oostlander al daar fj boete subs 20 dagen hechtenis W V niet verschenen wegens weder spannlgheid te Moordrecht een maand ge vangen isstraf F N D 36 Jaar lossen werkman te Rotteriiam wegens verduistering m dienstt etrekking te Knmpen aan den IJssel van een aantal stalen tappen eigendom van J H C Hoos ataalkantoor twee maanden gevangenisstraf LANDBOUW EN VEETEELT Veeteelt Stand van het mond en klauwzeer in Ne derlanl gedurende de week van 23 0 Hei 1920 Aantal Provindèn Veebeslagen Gemeenten Groningen 172 24 Friesland 102 8 Drente V 24 23 Overijssel 24a 40 Gelderland 1m 68 Utrecht iK 22 Noord Holland 227 1 6 Zuid Holland 182 81 Zeeland 68 26 Noord Brabant 311 78 Limburg 164 34 Totaal 3066 486 TELEGRAFISCH WE BERICHT Hoogste barometerstand 7l8fi 4 te liora Laagste barometerstand 766 6 te Hapa randa Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen licht tot half bewolkt droog weer ieta wnruer ovcrdaf 1 WttKüt KAaibK Vet gttdenQg van 8 Juni VervoiK De anti rwoitiUcwai De heer Dresseinuys vl zeide de Indieojiuc van Ihet ontwerp te hri ben t etreunl omdat het stof moest opjagen terwyi er in de erste piaats bc ioeite bestaat aan geestaluk venwichit en samen weiicing 6 uert Noinanber 191S zijn da partijver houduigen veraobamt en eaMWRuaLh na deel IS toagebracht Dit ailea kan alleen terecSit komen door rust De indienuu van du ontwerp was een stap aditeiu t Het Nedertaodache volk lü eciiter ver stanidiK genoeg om te weten dat er van een zorgwet geen sprake is iNu het ontwerp er eenmaal is moet i len het naar parlementaire zeden behandelen het beoordeeleod naar eun even mentes Men heeft m et een strafrecht on twen te doen dat op noodzakelukheidaoverwügin gen moet steunen Vruheidf itraf m K daaH l in alleruiterate noodzakelukhe J dienen iSpr gelooft wel met aan een revolutie m Nederland al s er een zekere groep d e i et wel zou willen Meent de Kegeerinff echter dat een der gel ik ontwerp noodig is dan wordt de erantwoordelukheid der Kamers anders Bedoelt de Minister met deze wet met anders dan concrete revolutieplannen t treffen dan is er met hem te praten £ ypr 18 er van overtuigd dat er nog ét vuiJ d verbeterd zal moeten worden aan het Int werp maar hu vertrou vt dat net ge nt IS telgen concrete revolutiepog et De Voorzitter wees er ov dat het zun bedoeling is de beraadsia ïiu en over ihet oat rp Vrvdatraivond om i uur te be eindigen Het woord was daarna aan de heer Rmk wieiM fractie drie kwartier spreekt d kreeg De sociaal democraten werd 4 uur de conununutiBche f artu dne kwartiei apre rtud toegezeg Interrupties hierte gen van de boc dem fractie t en groot rumoer ontartiowi waarop door den voor zitter de veiucHdermg een kwartier wenl geacdiorst Na heropening der openbare vergadennK deelde de Voorzitter mede dat hi overieig heeft geipleegd met de chefs der ver cihiilende fracties h i stelde nu voi r Dmad a Wloeiodavj Donderdag en Viij dag de vergadering om 11 uur te beg n nen A klus werd beatoten Krachtens zyn bevoegdflieid volgens ht re lement van oude veiideelde de voorzit ter den spieelitud aldus dat veikrugen room wh Jcatiholiekeii 4 uur soc dieim b uur bravogenoep ChristJiist uur levol socialiaten 6 uur Kolthek 3 uur vrija dem uur Unie liberalen 60 mi ruten v d Laer 0 minuten A f Staal man 4ö minuten neutra en 10 minuten anti revolutionairen nog 30 minuten er Uraat 20 minuten De heer It i uk ui trad m een bc schouwing over de eiscJien aan de i trat wetgeving te stellen Op een vu lai punten ia het ontwerp zeer beiangruVgewijzigd De de£initie van aanslaig ia veri eterd duideluk blul t n dat iiet een voprlbereid ngahandelin moei zijn l n tweede zal met meer in het al gemeen elke voorbereiding strailbaar zijn pgenomen is een aantal gepreciseerüe nandehngen len deixie is de strailbaar te ling van invoer van voorwei pen uil liet buiten and nader beperkt Ten vierde is d opruiing nader omschreven Het beLaogrukat is dat een definitie vitn het begrup omwenteling werd opgenomen Intussohen kan apr zich met iiet K w ztgde ontmerp niet vereenigen er zun n ü te veel algemeenheden in en er is geen voldoende waarbong voor de rechtszekei heid Van de uksttnuning weUce de amende menten zullen ondervinden zal afhangcr z n stem over het ontwerp uit te brengen De heer A P btaalman chr dein meende dat de overheid haar ipositie moet veixledigen tegen pogingen d e tegen haar macht gerioht zun De heer de BuiBünlé eb sloot zidh aan b de heeren Dresseïhuva en Kink De vraag van urgentie is echter yan on dei geechukle beteekenis Ala de heer Duvb weer mterruntpeert zeide h i voor diena optreden een ontzettend groote m nachting te hebl Mocht de regeenng zich mei kunnen vereemgen mat den geest der amendementen en mocht biijJten dat m toch reactionnaire bedoelingen zyn dan zal spr B fractie haar houtluijjf nog eens ern öt g moeten heriien Overigens meende spr dat het ontwerp de vryheid van ge daohtenuiting met aantast Met het ge maakte voort eilw ud zal spr zun stem duf met aan het ontwerp onthouden De heer T r o el s t r a sjd a p betoog de dat men voor de obstruct e de n ieat wettige reden heeft öpr bracht hulde aan den heer Doivs Spr weeë op de gewuzigde verhoud ngen aedert den oorlog hoe polit eke partuen zyn neeJ ge tort boe nieuwe zyn ontstaan Ook Nederland heeft hierm zyn aandeel gehad en nu nog wat de eoonomiaohe aan gelegenheden betreft Spr wees op de groote dividenden en vermogensvermeer denngen Dat werkt zeer revolutionnair De toestanden van heden kunnen geen stand houden Er is een economische ont radderuig In het büzonder wee spi nag op het landbouwbedryf dat een Joakere toek wnat tegemoet gaat Op grond van de gewbaigde toestanden meende spr dat als daaruit werkelijk een revolutie al rolden deze met te keeren M met wetten Het zou ook zondo en iam mer z jn dit tegen te houden iemand oie de weritelykiheid onder de oogen wÜ e en kan niet zeggen dat de veranderiniren in de maatsohaipp precies laiws onze weU lyke regetiQgon zullen gaan Spr ontJcent dat een onwetl ffc veran derinir van de staatsorde per se een staat greop van de mindei4ieid behoeft te rijn Spr kan ich voorstellen dat de e Kanhtr bv lhe noodi r achtte zelfs alt consfai taeereadereiigBdering op te treden en dus de rol sounrerelntteit aan dch tr kt Met de anti revolutienmt m dat oranofpelijk Wat de meeitdaiiield betreft e stabiel barrip ia dat ntet Orenrakliidiic door e n meerderheid waardoor hoc dem plannen tot uitvoering kondfn komen zou n tt eens een achteruitgang zün Spr betoogt hier bi dat de soc dem nooit de chnstelitke aiteiders in hun geloof hehben willen be lammeren In dat opzicht staan de soc dem aooveel sterker dan de conuntiniiten De socdem wensohen geen geeste yken dwang De vergadering werd daarop verdaagd tot heden 11 uur 423 STAATSLOTERIJ Trekking van Woensdag 9 Juni 5de klasae ƒ 1000 NoB 3K8 173 4 ƒ 400 Nos 236 1166 4824 13468 21116 ƒ 200 Nos 3949 12948 14113 14666 ƒ 100 Nos 2195 2890 9868 16670 Prijzen van ƒ 70 62 116 249 436 666 686 752 809 900 U86 1206 1286 1292 1428 1479 1483 1561 1662 1724 1886 2096 2199 2276 2292 2440 2642 2864 2919 2972 3009 3016 3153 1261 3289 S395 3608 3761 3867 8898 3975 8981 4019 4149 1277 4334 4609 4644 4680 4694 4867 5097 5247 5518 5670 5795 6153 6167 6168 6171 6201 6312 6322 641S 6606 6862 7359 7459 7528 7597 7604 7616 7776 7990 8114 8213 8318 8352 8396 8470 8678 9198 9218 9219 9261 9284 9 42 9817 100 0 10224 10264 10489 10686 10724 10772 10824 10840 10854 10869 10972 11102 11109 11135 11302 11339 11346 11365 11638 11667 11601 11783 117 11803 11826 11891 11980 12001 12019 12025 12136 12170 12201 12268 12526 12558 12698 U729 12730 127 5 13037 13086 13424 13431 13460 13500 13503 13525 13628 13667 13674 13682 13719 18981 13985 14041 14076 14081 14172 14350 14686 14892 14958 14962 16187 16216 15264 15433 16523 lt 528 15539 16708 158 6 1Ö107 16342 16636 16625 16642 16737 16752 16915 16934 r059 17161 17256 17500 17622 17526 17646 17790 17809 17832 r916 17951 18104 18184 18248 18299 18320 18356 18399 18410 18417 18486 18582 18667 18665 18680 18929 19093 19173 19294 19608 19654 19843 20007 20110 20214 20319 20389 2060 20604 20606 20668 20675 20797 10839 20986 20994 21050 21138 21266 21278 21317 21318 21328 21473 21591 21604 21678 21863 22071 22168 i2198 22266 22333 22390 22407 22470 22650 22589 22699 22608 22675 22809 22861 Nieten 83 119 136 187 189 222 261 312 343 387 423 462 480 502 507 512 690 804 866 866 892 922 961 966 1003 1116 1188 1247 1253 1261 1352 1411 1462 1503 1520 1627 1648 1667 1669 1674 1678 1688 1721 1741 1792 1881 1891 11 34 2023 2034 2052 2162 2164 2228 2269 2329 2J31 2346 2390 2425 2430 24672534 2542 2624 2682 2750 2784 2786 28712876 2894 2974 2987 3011 3033 306 1088 3094 U12 3182 3212 3269 3282 3291 3319 3330 3376 3397 3433 3466 3511 3522 36283587 3661 3663 3728 3783 3787 3805 38293858 3876 3878 3893 3927 3946 3953 40074080 4089 4129 4142 4168 4172 4180 41834188 4207 4268 4278 4364 4370 4404 44154463 1468 4477 4478 4494 4498 4499 46374654 4567 4690 4610 4616 4653 4720 47654807 4814 4829 4910 4919 4969 5006 5079 j086 5112 5116 6129 5204 5311 6319 5335 5430 5454 5473 5504 6540 6552 6614 66516656 660 5689 5757 6774 5783 6805 68086812 5822 6824 6884 5906 5939 6988 60626064 6064 6076 6110 6126 6172 6187 61936226 6246 6265 6374 6380 6437 6443 64466472 65B9 6620 6704 6706 6712 6728 68596988 7096 7121 7125 7163 7166 7178 72087292 7296 7304 7334 7343 7373 7424 7432 7471 7472 77497 7517 7577 7690 7624 7651 7679 6784 7710 7746 7810 7868 7862 78807886 8014 8016 8061 8106 8160 8161 82028310 S366 8370 8544 8567 8682 8634 86828686 692 8699 8750 8771 8775 8862 89318979 9047 9062 9088 9136 9143 9164 91869217 J220 9225 9227 9293 9816 9411 942 9470 9475 9528 9654 9578 9639 9660 973 9731 9882 9938 10022 10023 10030 10075 10095 10101 10226 10227 10309 10316 1033410391 10398 10466 10459 10609 10676 1069010638 10642 10743 10764 10822 10847 1084910868 10881 10883 10884 10892 10967 1097 10992 11028 11061 11065 11076 11141 11188 11250 11266 11264 11315 11366 11454 U522 11631 11636 11669 11676 11613 11623 1164511661 11681 11746 11754 11794 11834 11849 11863 U870 11886 11910 11920 11988 1201 12134 12178 12253 12258 12266 12309 1231112371 12379 12435 12438 12448 12453 12669 12660 12663 12677 12699 12834 12906 1295f 12959 12962 12968 13019 13034 13039 1311813125 13168 13307 13374 13387 13446 1356013677 13693 13701 13756 13760 13761 13792 1381 1 13828 13834 13847 13880 13881 13940 13958 13968 14026 14030 14031 14067 14068 14104 14111 14119 IWS 14132 14145 14148 14169 14191 14268 14271 14381 14386 1439714441 14467 14462 14489 14496 14603 1450514509 14533 14556 14607 14664 14667 1468114697 14701 14714 14805 14867 14878 1488914893 14962 14976 15001 16023 15029 1505615080 15084 15098 15107 15126 15145 1458115235 16336 15258 15266 15293 15318 16343 15351 16368 I53 8 15468 15473 15479 l J568 15584 15689 15682 16685 16688 16715 1571716726 15748 15759 15760 HHttM i6836 15888 16932 16940 16986 15992 1B024 16040 16071 16095 161f7 16159 16203 16207 16211 16217 16264 162t 8 16319 16363 16368 16370 16416 16438 16503 16640 16566 16593 1668316703 16736 16772 16788 1 795 16804 1680916832 16840 ieB87 16926 16952 16966 1698116996 17001 17008 17030 1 031 17066 1706717068 17083 17103 17167 17191 17201 1 21517218 17224 17268 17295 17311 17339 1 36617430 17458 17481 17602 17519 17527 1756417597 17628 17683 17 22 17753 17763 1776817770 17783 1 794 17817 17824 17839 1786617864 17886 17928 1 979 18024 18057 1806418091 18135 18196 18246 18350 18385 18392 18419 18454 18462 18476 18618 18632 lf 579 18686 18644 18650 18664 18672 186 9 18719 18742 18817 J8922 18979 18991 19060 1908419166 19168 19170 19176 19207 19209 1921219232 19271 19277 19300 19307 19384 1941719430 19439 IJ480 1963 19571 19614 1962919662 19667 19861 19906 19921 19946 199 0 20059 20107 20111 20120 20127 2016 20176 20181 20306 20341 20469 20509 20529 0534 20581 20673 20728 20764 20769 20777 2078320790 20800 20868 20877 20891 20904 2090720935 20965 21022 21066 21095 21104 2111121118 21129 21135 21161 21191 21197 2122521231 21347 21287 21311 21320 21333 21373 21444 21475 21491 21493 21496 21497 21576 21639 21666 21676 21719 21809 21887 2184821852 21879 21890 21896 21907 21920 2192121939 21960 21967 21984 21986 22003 22004 22043 22067 22101 22194 22267 22274 2229422298 22320 22364 22886 22512 22616 22519 22666 22666 226M 2277B 22812 22817 22847 22906 22987 Vorige Ifjst stond 12377 m z met ƒ 70 1Ö697 m X 166Ö7 De iieiiionstratieiii 24 iigrstil ii Men meldt ons uit Amsterdam H de tiooidtotaü was oe 4 uursstaitmg gigt r vonu reetis vryiwel geettta ü t e naciit pioeKen aan de gaslwurieK en aan de ei e iric teutawerken waren byna in haar g iieei opgetomen Alleen b da geuieent tram waren veie wagwiDoetsers met aaa den arbeid gegaan In de auui waa het aa teravonü vowcwmen rustig De directie dar gemeentetram had nog overwogen ter wilU van de veiUghcÉid het tramvemeer by het invallen der doisternis stop te zetten doch kwam na ruip beraad tot het besluit dat het beter was om booh maar den tram dienst den geiheelen avond te ondeihoudeo Dit geachieoide dan ook zonder dat eemg incident plaata vond Naar wy vernemen ia thans gebiedten dat tydens den optocht ier syntiicalisten van gistermiddag itf tiaonwagena gebombardeerd werden waar door 20 i uiten werden vernield terwyi een werkwillige tramconducteur gemoietteeni werd aar ons door hel bestuur van den modernen Ixind van gemeentewerklieden weid meiiegeueeld waü het aantal stakers over de voiüenttó bedryven altius verdeeld Bij oe te oMii oon fataaitten van de uu inoder nen löu by de leiniging van de 813 modernen wit by d eiectricite tswenkea van Ue luuO iiwKlernen Iftiu by de gaatabriek im de 1640 modernen 12 1 bii Ue stads IruJokLru van de 13U modernen 56 by de waterleiding van de 120 modernen lüo bd liet tevshiiibch pers train van üe buo Bloemen i OU By de gemeenttlyite handels inrchtngen staaJtten alle kraandryven Verder taakten by üe tram alle radve ge fi alle werklieden van de bovenlediag tn alk straabvogers Na ailoop van de gistermiddag gehou len lenroiuitratie gingen de betoogers kalm naar huas en na de venmelde ongeregeld heden kwajnen geen incidenten meer voor Het Hibkt mekit ook nog dat het personeel van de keuiken van de gemeentelQkt KinnleiToetiiing in zyn geheel was wejtjïebleven wdardoor op de scholen geen voed beluitdeelmg plaats had 1 erecht sprak reeds een medicus in dat blad zyn verontwaardiging hierover uit om op die wyze lie armste fichoolkinderea te dupeeren Ie 4 T r avenh atge s gisteravond in den turn van het Aioilkigf loMw aan de 1 1 nsegracht een byeenjcomst gehouden waarn üe Kamer eden Duyg en hJeerekoo per mededeelmgen detlen ovei de gehiou n heipi k iii Ln m de luimer In en looip van den dvond verzamelde i ch voor htt Vo ocsgeibouw een zoo groote Liugte dat zy n tt meer m het geöoiw iwn wurden toege auui up het bordes vóór et goüouw Bpraat tlaama het Jweeüe Ka inei KI de iieei L Hei mans de menigte toe ilij v eLh laaiuy op den stryd ke nog ad Ue iJe po tie moet t omuut liet tram veiifteet door üe menijrte werü veiftooni opLieuen tot het itoen uiteengaan vdn het vo a y gai len heer HernidiLs nog üe ge fijjenuitijil een liort b oCwtwiü te spreken tot beemdiguig van zyn leue waarna hy i et boiKies verliet en de menugte uiteen ging xiet 1 et zioh overigens m de stad rustig oaiLz en Ue voerlui van de Zuwl Hollandsche Bier brouwery neibben na het atdoen üer eerste otstei ingen het wenk necigeitjgd aootlat n len ndjn i iLag het tranbpo twerk daar t 1 lag i e dfdeelintfï Den Hma van den Alg Bond vdn Ciemeente personeel m Neder dnd najn giisteravomi in een mot e het be u t jfetn aCeel te nemen aan de protest ataki nvf maar ten steiköte afkeuring uit te spi eiken over Ie iniKexüenüe anti iwo utiewet Aan het bestuui werd opgeüragen deze motie ttr keim s te brengen van de I weed e iuuiier Ie K otterdam hébben de iiottenlam ache Bestuuixlersbond en het N V V ver HM ei Higen gen oumen in het Algemeen Ver toopioKaal en m den Doeietu n iii t ivdjneri d De Zeeuw tieclde ia liet Ve Koop ottad meüe dat in de iweeue ha mer een rugeiing is getrolien over üe be pieitiig uei amU revo UI owet iwinug u ZLiid iiienschen neooen zaue hy e ie en tr tjuc dd ue lücidiihtne Auniienitac L in ien hddg naai uet tiinflemwi De geieui wat de iem onstratie te Rotterdam be t er zyn te eurstellinjfen Uat ue ge o tew eiiK leden neMK n Deaiolen mei te fltai en i voor de aiue aeiaoeweging een e Luibte ling LxtPoep van scuuuiue II eer ae Zeeuw mttnt dat üe oiMiergrondvan lit bt B u t 11 tn gömeenteraaü xitUe geiueeiiioweiitiieden htOöen veel op het pe gezet en uour Jiun houmiiff vee symijaiJiLe by üe anüeie wem leucn verioien ve uei bi dcnicR de haveaaroe üeis teeuislL iing De siaikiing uie zy aonier den lug htb fcii ifa zek i nog van invloed op lua gees tesLoet tand meöode apreJier War ne Jiui de braciit hy laarentogen aan e bouwvakarbeiders en üe mannen van öe iram Het was zaaJt om te toonen wat er n üe harten van üe Noderlaniüsche arf ei deus onvging Niatuuiiylc wordt hert wetsontwerp ui de Iweede Kamer aangenomen maar evefl natuuilyk aoht spr het dat van dat oooto bi k af een scherpe propaganda gevoerd moet w orden tegen de regeer ng en actie ter vei sterking van het sociaJistisoli lenient onder de arbeiders Als spreker kreeg haerna de heer J ter I aan het woord die aich onledig hield met datgene te bespreken dat er volgens hem tiians onder het Nederlandsche arbeidende volk le ft In verband hiermede besprak hy de anti rewolutuewet Spreker wil het voorkomen dat een groOt gedeelte van hat wereldgebeuren onopgemerkt aan de NederlandBche regeenng is voorbygegaan In de Doeletuin voerden de heer A W Heyikoop en Mej S Groeneweg bet woord Ht tnamverkeer m de stad tot in den namiddag vry geregeld was is gisteravond negen uur stwp ezet Men meldt ons uit Gronnng Stekende demonstranten kwamen om 2 our OP de Groenmarkt aan doch werden door beredeiL agenten en marechaussee met de blanke aabel uiteen gejaagd en ten getale van e uge honderden groepjes luar M leerl ngen tussdhenttjds noopten de schoot I te venaten Het schoolversuun waa dit jaar betreii kcIUk geiing Over vorderingen kon over het algemeen gunstig geoordeekl wonien IJver en gedrag gaven weinig raden tot klachten doch hackien getuige h t Klem aantal uitgereikte pr vxen op de promotie tocJi beter kunnen iiJn Het werk der leerlingen bleef gtregeld naar het program va Onderwyi De inventarissen der werkxalen konden maar weinug wonien uitgebreid De lessen in Lerste Hujp by ongevallen konden dit maal weer door den heer hivera arts al hier gegeven worden Jn financieel opxioht ia het afgolo pen jaar voor het bestuur moeilÜk gewecsli Voor het eerst sedert de oprlohting 1910 hebben w een nodeelig saldo De leeds iwogerop vermelde Rijksrefteling voor de salaiissen van het personeel is daarvan de oorsaak want de eigenlijke exploitatie der school IS gezien de algeraeene duurte ver van ongiunetig geweest Het verstoorde evenwicht der financiën belet bet bc tuur om reeds lang voorbereide plannen op oit oogenblik tot uitvoering te brengen Niet or voldoende zekerheid verkregen is om trent verbetering der mJiomateii durft het bestuur over te gaan tot maatregalen lie wyizigmg aitbreidmg of verbetering van onze school kunnen brengen Zoo nu esten in het afgeloopen Jaar een bestaande vacature noodgedrwoiw n wor den verlengd Len nieuwe leerkracht voor L O vakken werd nog niet aangesteld De totaal inkomsten bedroegen in 1019 met inbegrip van het batig saldo over 1918 ƒ 29860 H de mtgaven ƒ 31 44 6S Aan voorschot op de Ryksduurtetoeslag weni bovendien uitlg even ƒ IBOO en f i b zynde ic 50 aalarisvei hioogbiig van het ryk Het nadoelig aaklo bedraagt ƒ 2084 05 H STADSNIEUWS De begroeting voor 1920 wHat in ont angsten en Uitgaven een bedrag aan van ƒ 46000 Derde VolkBCoacert Het Derde Volkaconcert van het Stetlelijk Muziekkorps zal worden gegeven op Don derdag 10 Juni a s in de mniiektent in het Houtmanspiantsoen Het concert vangt te half acht aan Het volgend programma is daarvoor vastgesteld Marsch Souvenir d Eljldhoven W JReyniers Ouverture Une ronde de Nuit A kau Valse dch l leurs A J Roeien Fantasie Diana G Joh v Da Ouverture Festival Leutner Valse Pleureuse P Ermenglldo Fantasie Carmen Bizet H Marsch 1 1 Capitan Bousa GOUDA 9 Juni 1J20 De AmbachtHschool We ontv ngen het Jaarveislag over 191 Ier veieeniging J e Ambachtsbchool voor Gouda en Omstreken waaraan w htt volgemle ontleenen De Veretnigmg telde n UU S leden onder wie 7 donateurs Mos De Gouxisohe Machinale Garerspmnery dioeg ƒ 10 de ii on bteanne Kaarsenia br ek Gouda ƒ 60 de Plateetbakkery Zu i Hollaad ƒ iO on het Nutideoai ttmint f 20 by h inanc eel steunden ie voligemie bui tengerneenten Aimmeratol met f 10 bergambacht met o Goudei ik net ƒ 25 Moonlretht met f 2 5 Ueeuv yk met ƒ 26 StoLfwyk met f 26 Hal a nxveen per leerling met f 10 en Ze venhuizen per leerling ƒ 5 tot een ma ximum van f 26 BERKENWOUnB By Kon besluit van 4 dezer Is goedge keurd dat de heer M Gautiér burgemees ter der gemeente Berkcnwoude is benoemd tot secretaris dier gemeen HAASTRECHT Door de afd Haastrecht van het A N W V IS een adres gericht aan den Minister van Handel Landbouw en Njverheid om de bruinbrood voorziening welke in de Raadsvergadeiing van 2 Juni was opgehe ven te behouden Ingezetenen verzamelen handteekeningen voor hetzelfde doel Nog steeds wonlt geklaagd ovei geb ek aan belangstelling bi die omliggende gemeenten die net geneigd blyken tegemoet te komen n de kosten der exp oitatie hoe wel toch elk jaar leerlingen uit lie ge meenten tot de school worden toegelaten De bestuursleden W Gol en L Koole Wzn bedankten eerstgenoemde wegens vertrek uit de gemeente Door de Alg Ver gader ng werd in September m de open gevallen plaatsen voorzien Slechts één Ier benoenïden de heer P A ngeilinff nam f cKlert f tting De heer C C Kiom danvaardde zyn benoem ng met zoodat er nog een vacature ia De Raa i herbenoem Ie den heer P Bokhoven na zyn periodieke aftreding Onder het personeel hadden geen mu tat ea plaats De heer Brands werü bil den M nist voorgedragen voor een vuste be noem ing De heer v d Harst kon wegens ziekte zyn taak niet vervullen van begin Maart tot em ie Jun Kort nadat hy z n arbe i weer had aangevat overkwam hem een ongeval dat hem tot aan het e n ie van den cursus belette zyn werkzaamheden op e school te ven chten De tyd Iteraar voor verven werd wederom voor een laar gecontinueerd MARKTBERICHTEN Met ngang vdn 1 Jan 1919 werd üooi ons aldüs t verslag eeoi salaii regel ng ingevoerd volgens den leiddraad van Oct IJ18 ons door ien M nister van Onderwys toegezonden In den loop van het aar kwam evenwe een natleie Ryksrege ng tot Kland iie direct door ons werd overgenomen Het Ityrk nam op zich 50 7 van de aar loor ontstane meeidere kosten te veivoeden De anxlere 50 moesten wy u t an leren hoof Ie zen te verkrygen Gelukkig bleken I lovincie en Gemeente bereid hitr by te springen Over 1919 heeft dus ona perso neel zyn zeer beduideode vernoog ngen kunnen touoheeren terwyi door ons seJeit 1 Jan U O geheel volgens die n euwe lege iig ie sa ar ssen u t betaal l werden Ook zal ingaanjde 1 Apn 1J20 de gewensch te gunstvger prem estorting voor pens oen voor die leeraren d e er voor in de tei ien vullen ingevoerd woiden TUINBOUW V at betreft ie erl ngen o 1 janua 19U waren ajiwezig 2 lepi ngen Decihool verl etei mei qiploma tecllin en tegelyk met eur uswiaseling 1 leeirg lu sscnentyd van i Ja i t ii 1 Apr 1 4 leerlingen samep Icetlngen tp 1 April waien dus aanwezig 44 leerlitigi n Nioufw opgenomen wertlen 4i jongens o dat de meuwe cursus begon met 87 leer ngen IXisschentyda van 1 Apnl tjn Jl December vertro4cten er J leerlingen xoo dat op 31 December 191 aanwezig waren H eerlmgen Ze waren mgeacfareven ais volgt 44 voor smeden 22 voor timmeren 4 voor meubel matken 2 voor verven en fa voor potten raa en Uit omUggende gemeenten icwumfn tjoi ens en wel uit Al en 1 Blei wyk 1 Bodegraven 2 Gouderak 4 Haastrecht i den Haw 1 KJuwiert l Mooitlrecht U Nieuwerkerk J Ouderkerk 1 Reeuwyk 2 Schoonhoven 1 tolwyk A Streefkerk 2 Waddinxveen 2 Woerden 1 en Zevenhui zen 2 Van Bchooübetaling wertien 13 leerlm gen vrygestekt Vyf leerlingen die het getuigschrift had den ontvangen vroegen en krwten verlof fien nieuwen cursus nog tydelyk te vol gen nl 3 timonerlieden en 2 smeden In den loop van het Jaar verliptei ei ms omdat zy goed werk konden krygen Van patroons in dit vak hadden wy dit jaMT B cai t x nmiiunK doordien au