Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1920

No 14335 OndepwiJzepCes GEVRAAGD voor onderricht in do Encelache Handeltcorretpindentle Condities nader overeen te komen Brieven onder No 30 il bun au Qoudflche Courant 10 OBVBSTIODi PH VAN BLANKENSTEIN Med Deett Arti Mlalla aar Blaas larzlaktan aa Malgaaolafla 3047 10 Diergaardelaan 50 ROTTERDAM Spreekuur 9Vt llvm l S iOm Bymnasiüin te Gouda De Ie TOELATINGSEXAMENS zalieo worden gehouden 3064 15 van 8 7 Juli Aanmelding daarvoor mi eten vóór 24 Jllnl worden gedaan bij den Rector Dr M A EVKLEIN S GELD S bctcbikbasr voor Vooncboiten 1751 18 AmbtsNaran zondsr barfl Bij ichrifl anvr poiia voo niwoord Xuldmr Credieibank Usurttawag S ROTTERDAM Til 8807 Meulnikoopils Trouwen f oli de Salon n Hulikamermeubeien liTatcli SloelcQ Lmaenkaiten SpiefeliScbilderijca Tbeetifeli Eik nb u ea BuffcitcB Boekeokailen Gtubfauteutl Ztjdespluche Aaeublementra Lecr in ubl meolvn RapokmatriMcn Woltco enSatijndekcas StroomatraMcn enz cox 5396 8POTKOOPJESIII 20 BE8TB ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJISPl ANNEN SIH8ISfflJllT44btiovenltüJinldeSc iiei a le ROTTERDAM Telefoon 12800 BBNT U EEN B00KFK7 Koopt dan onie gioote NAPOLEON en I sr niet 7 kw rtier voor slechts 7 cent All Reclaraeoierk Tir POP 4 cant Turfmarkt 54 80 Koopt ze Z is best BOSKOOP Advertcntlën en abonnementen op dit bUd worden aangenomen dooi P A WKLLER ZydewcK i 30 79 16014 I809J 81 49 14 85 34 JO 27 54 89 91 luw 661621818213 5611608 13744 a om BC0N0MI8CHE BERICHTKK Gem bestftanBinoftetijkheid neer voor dt DuttKhe bladen In het Bosseoblatt orgaan an de DuitMche iJoekharulflaars en Uitgever be schrift de lieer J i Lehmann oen oiuiioge tyken toetitand waann thans de Daltsche bladen verkceren waanloor hun bestaan on mofïelUk wordt Wg ontleenen daaraan uit het NteWrabl d Boekh het volgende De AOVKRTENTHN De Heer en Mevrouw MOGFNDORFF TaiJBiTs zeegen h rtotr k dank voor de binkan van belangstelling bij bun 40 jarig huweliiksfeeflt ond rvondon 3066 8 l en EXPORTKANTOOR te dezer stede VRAAGT Énl l voor de buitenlandsche afdeoling Brieven vermeldend genoten onderwtjs aar I tet enwoordige werkkringverlangd alaris etc etc worden ingewacht onder No 30Ci BureauGoiidscht Oourant 15 WERKSTER gevraagd voor Vrijdags Hoog loon 10 Rnt von onder no S067 Bureau GOUDSCIIF COURANT Markt 31 i C COSim ia Assuraatiéfl 8069 Talafoon No SI Verzekering van AUTOMOBIELEN MOTORRIJWIELEN RIJWIELEN DË STAKING van h t sonn rw p heeft moniReen reeds een verkoudheid bezorgd Laat deze niet verergeren tot een Bronohitia Aathma of andere borstaandoenlngen Neemt nog heden de beroemde ABD IJ SIROOP welke reeds Boovt Ion generen heeft van Verkoudheid Hardnekklgen hoest Bronchitta Influenza Oriep en Asthma en bovendien een uitkomst ii voor den kink hoest Uwer kinderen Alom verkrijfbMr per flicon rmn ± 230 r ai I 90 T n ± 550 rim 3 60 ▼ n i lOOO rtin 6 Kitchl wooAmm h aé metoa e bindie k iita L I AKKER RoCMrdam 3062 60 FLINKE W IIKLIEDEN l nn ll geplaatst worden bij de Kon RoHepd 8 ton ijzar Mij op hare fabriek te Krimpen ad IJssel Loon nader overeen te komen Ruime woningen beschikbaar 306s 30 Nadere inlichtingen Mijwepheidatraal 58 RoMardam DE JONG KOENE Erploitanten ran het Qam Vailinggabouw Amalerdam zullen lederen MAANDAO WOENSDAG en VRIJDAO eeD KoMool laÉ fareo voor Fruit Men ea ienefl van Gouda naar Amsterdam naar hun eigen Veihnggebonw Vertrek mn GOUDA nam a uur FUST bij don aehippor verkrijgbaar Ligplaats a d Kattenslngel b dKlelwegbrug Nadere inlichtingen te hekomon bij W ANKER en denschipper a OPPELAAR Boskoop 2996 66 Vim BLmiKENSTEIN DE IIIIIIN Medm Deposito s Vreemde Wissels GOUDA KLEIWEG 84 ROTTERDAM NIEüWE HAVEN 70a Tel Intwo 12171 1 173 TaUffotm Intwoamm 160 Ü99 Eeinigt Uw koperwerk met Monkey Brand Uw antieke koperen ornamenten Uw kra oen in keuken en bad kamei blgvendansteeds belder en blinkend Talttgpam AdPtts b X T N ft O MONKEY BRAND 30S7 to Vegans de daling van de kalveren PpIJs v €i Ponn ao ent p p kilo fs al O n BUNDERLAPPEN POLET ROLLADÏ RIBSTUR R08B1EF FIJNE BIEFSTUK OSSEHAAS per S oai f 1 25 125 135 135 135 150 150 5 ODi f MO 130 1 20 110 100 150 KALFSFILET KALFSSCHIJF KALF8LAPPEN POLET CD ÜEHAKT KARBONADE KAI FSOESTER8 30 1 30 M J VERZIJL Klalweg 36 OOUDA STENO OACTYLO POIITSCHOOL GOUPAl WKSTHAVKN BI LEIDEN Nlnm Rqn M M I8 3 Oetobantrait lei RIJnMi III Til Itia reHtnit M M 3M0 I0 0 50 ZOMERCURSUSSEN in MACHINESCHRIJVEN OHUr I 1 masad Kasten f I8 M 8 laaaan per waak Versohlllenda Maohiaaa lO Vlaoarmathoda SLUITING van deze CnrBnssen 14 JUNI a n CopiCerinrichtlng Calllgraf eerinrichting Plaatiingbureav 1 JULI i i wordt de sohool virplatlit naar TURFMARKT 13 VRAAGT NIE WE PROSTECTÜS EN INLICHTINGEN NItniikta STwotilS il kti dtr uriMwigiri uabdn ontel pUnl iwakle onwiUekeuriw sn looiing JP eiken leeftud geheime iekS vernauwing vloeimge geiwelkn ImpotT tie eni Volkomen en el o gnniu per brief door de wonderbare ulantM oxiMrten TMi DOKTER DAMMAN Jï schillena voor elke xiekte Men vrage brochnre No Bi met bewuu aan bv den Heer SNABILIE Gr Markt 7 Rotterdam nel aaairkeurln iT cMI taw der ilekta miii Een Zenuw stillend middel d l u niM ea kalmte ickeokl en een rerkwikkeadea tlrap dM e a Jheid eo onruil doet opboa den ea ezemenvrcei ire eemt ii een koker Mijnhardt i Zenuwtabletten Qeoecc U v n i iiwacbüihajd Per koker 60 cl 3 koken i 1 70 I Bi Apoth ea Pfpjbtea a AboDoeert II op dit BImI H V DE TIJDQEEST I I n gvinlOOOnumintntuimtntnn vin Nolarli A G MULIE Woenadait 9 ttuü 19M Prqi vm 1000 7123 14683 I9 20 IN 19W7 i X 2622 3639 11302 UW 16527 17074I 200 6254 6814 7794 mi 13534 14260 18277 f 100 15471 1635r 1881S i I 73 31 51 iijy 51 61 1 25 73 1213 9 92 0 807 5995 I4 7 4UI8 6122 1761 24 648 8969 Prtlun vm I 9a gn gMl X 2970 4938 7712 nil IIK 14144 UtaM 103 2652 42 TBI I 39 90 142S3 in41 Ml 210 65 54 90 Se07 8414429 mum 79 78 9022 91 10054 11901 14940 IMSl 322 2744 27 76 7212017 99 49 M 93 9 6 91799310314 4214747 17013101 53 82 9191 809910631 8314842 S3 693 3077 9219 9 361218014922 XIII 716 97 43 8146 78 8419239 IT M 34 3217 9370 821 8612319 46 493001 813 33 5406 8306 10748 12539 15366 mum 19 43 10 8441 781263915994 74001 Me I3II4 5806 8946 85 12811 19647 ITIH 9 al 88 4919733 17n3 41 6 10801 12939 47 18121 R i3 19 9219874 21901 48 94 9616231 14 UJ 11048 13088 19919 It U 091113113129 2918330 i 64 13238 niiMxa i 2t 67 6762 24 9113343 niTOfflTTl 19Ü9 4IÜ5 6939 5211 74 8 I8O33I88BJ0 71 T7 98 95 9413413 72HI54a 0 5 4226 83 9111 1132713524 M O n 21 417044 291146113892 1610411037 24 05 91 9274 74 13937 94 ü 4405 59 9+H 94 481624919J So 6 7414 95II964I4062 S 7 4513 7977 9917 11603 64 163641930 UU 72 7612 61 16 71 16457 O 1 4 4006 14 9684 90 14102 16620 ISBet V iMUt lloibMr 2 7 4932 7299 9699 1 1T79 I40 H H 2729 34 84 9770 82 54 14 J 1 1 32 65 7312 8011306 316515 M n 5042 50 9825 17 ö Jl ri d5 60 67 36 74 92 g 1 72 79 7404 36 84I4II4166 7 7o 89 56 4512005 35 W J jUj 5134 92 B 55 39 57 JU 2bü 60 7916 9967 74 1421016741 J 3 17 74 63 92 98 a O JU 5220 70 tlxm 12106 93 1 4 1 M 26 7633 10109 44 14323 97 33 48 79 96 1222314430 78 9614930 93 t 61 e 95 79 49 5417 74 102O2 1231214635 14712 4 19 99 50 SO 4S 98 12432 o Jl 56 4 37 ffl n 74 14921 17017 73 y 12560 1919 2 46 69 77 g 541262419019 90 37 W 59 46 76 71 014 92 7789 31 U 69 7815 0 9 78 9359 Jt 740 3138 65 31 16616 Mtn 21 W SWtS Wil 67 H J 11 71 3220 BI 3364 64 823 66 87 2n 24 64 5927 45 46 3401 45 80 54 84 5637 8019 10301 W 3512 40 34 79 69 83 41 94 3603 5758 73 V 90 97 19W BI I5IW 17140 Ö 922 19 63 8132 70 36 71 43 1021 3700 91 7010413 1119 23 5836 8202 73 iJ J j j 7 29 72 1510513127 152 6 g l J 3Bei 98 75 26 SITTOT 55 79 99 93 79 l i 76 92 5002 99 WI28W 94 77 89 3912 57 8327 96 aij 24 6016 5210623 63 31 I 1372 1418 29 94 85 Ij25 51 97 1606 4017 1710 60 36 76 13 61 53 60 71 47 II 55 63 84271072312912 71 47 J e 23 g 62 1642 l 4 J 75 80 6203 6 98 1065813001 B S 8516 l3l l65 l75m J 12 S10J7 n i wg 1837 4119 r K 01 H 4203 6900 8870 1122 134 J 5 4 898 I E I 70 4il 0728 9033 W 76 74 87 4409 39 8611409 79160 l l 2214 80 45 9203 10 1 gxHI 40 4539 61 93 6013605 57 65 48 8609 9 96 SU 4625 72 11514 2344 9 6919 9406 41 34 46 87 36 29 54 74 96 56 46 57 bl 4703 04 47 71 84 7 74 94 2443 13 7033 jé M 515624171 g 8 961811000 132J6 g J 79 28 55 54 94 81 9516 83 36 22 25 40 7164 79 90 87 7214 9 4817 16 a 64 25 9639 48 98 26 4 i 13836 16316 24 23 47 20 58 2613921 Si 75 S S 16 09 52 15062 88 2512 51 i v l lil 15071 BImMkAi DnkkMit A MINSIUK lOOII il 59e Jaargang Donderdag 10 Jum 1920 e mimm mum iTxe a V7 s © 33 rik d v ext©xi t eTolstd rrooxOo a cLe © aa Oasjft etaceiceaD VEBSCHUNT OAOILUKS BIHALTB ZON N PBISTDACIN ftM elke nfd aiaar fUê bt eeatnet tel aear lendanaat plaatatiilmte IIWKWNDKI MSDtOBItDraiNi 1 4 Op 4e Toerpactea fO keoger laOMintlUNTSPBMSi per kwartaal ƒ IJS per week 17 eéal n ZoadacabUd kwartaal f 2 M per eek S3 cent overal waar de bezortiBg per looper geflchiedt fliaii p poel ft kwartaal 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 49 eidaa prSa Qmete latten ea nadea wonlea AdvartaatMa kOMa wonlaa lageaoaden detw lalana Adre f 9e a t l ehl r ea nw ea oaae Ajeatea AteaaMHataa woadla dagaUjki aaaceaemen aan au Baraaa Markt SI GOUDA 14 aie a ft e n den boeUiandel en de poitkantonn ADVBBTENTUPRUS Uit Geoda an onutreken kehoomde tot den beiorgkriag 1 6 retah ƒ IJt alken regel mee 1 25 Van buiten Gonda ea den beiergikriag 1 6 raceliv elke regel meer 044 Adrertentiën Tan pobll TermakeUlUteden U eeal péé rage Advertiatilia m het Eaterdagnumaier 20 btjalag ep daa prijs ïTilil latii lS Bwwa MABKT SI JOUPA RwUatie Talaf latere S45 mmmmmÊSÊÊmm De onderhandelingen met Krassin De Economische Raad zonder KrasBin Lloyd George teleui gesteld Het Fransche standpunt Weet uitstel der Spa conferentie veiwachte De poUti e crisis m Duitschland Men overweegt de voiming vaneen cononusch kabinet Nitti afgetreden VecAtende Kamerleden De iHtte terreur Nieuwe Jodenvei volgingen Rabmdranath Tagore spoort aan tot zedelyken moed OttS OYEKIICVT Kaar verluidt wa lonl Curïon d e het onderzoek bewoonde evennun voldaan ovor deze veritlartuxea en tu sou neoben gelUkheid van het harvaHmi vaa eoonomi ohe betrekkingen mr vOttr eon definitiuf vredesvenlratr is ttetealMHid wonlt toege geven Alit byiiKuulere voorwaarden voor de hervattmg van de eeoaomische betrek kmtfen wwnien genoemd d ecooomt ch t ertegenwoordi inc op dO ba ls van gat k gerechtigdheid vadtstelliiMr van juriduch grondölagen voor de eaOf tniHche oudtrhaiuleliagen en het verlMlHl van bwaaule facihte ten voor ecoKOiUKhe vertcRen wooidtgers opdat zU in fftregelde verbin diüft met hun tand bluv B verzekering dat geen verbonelting van d t epa iugeQ van ihet toekomstige viedanerdrHit met uo huidige fmancieelc en econmiische oper i ties zal plaats vanden TftMstalluig van d wyee van betaling hentei Tan de vrüheid in verkeersmiddelen ta ittwt en tar sec en opheffing van d veracblllflBde tiidens den oorlog uitgevaardigde T lt den op den vTuen tiandel m bepaakte artdslcD Ten lotte wonlt een iMniimtng gegeven van de artikelen die RuaUuul weücht m te voeien en van de pvodUetiie die het kan uitwisselen Engeland s w bhBch om den handel mf t Rusland te hervatten ia t grooi dan dat men aou kunnen varcHldersteUen uat het oponthou I ontstaan door het verhinderen van KrasH n bespKldxNI i met den Eoo nolilidchien Raad te beletten bet vooispel IS van het afbreken der conferentie Beide partyen gullen wel mukleien weten te vin den om tot elkaar te ri rakeii Het einstigste gewdg van Lloyd Geor ge s harMleVwiJize zal hoORitens zba dat de eonferentie t Spa woóiffota wordt uitge stel I waarop de Franacfae bladen liet be langstellend publiejt al voortiereiden een uitstel dat naar sonunj É Msrimisten V or zeggen een Afstel ui rdea Uoe wenscheiijk een apoedlge bUeea komst van de entente a£ge vaanl gden iimt de Duitsche gedelegeerden ook is in de ilïuuliige omsUmdigiiiQiien kan der regee riQR te Berlyn een uitstel der 8pa confu rcntie niet anderb dan hoogbt aangenaam zyn Men beeft nu tenminste gelegenhe d de binnenlandsche xakeo m orde te bron gen alvorens met t buatenland t confe reeren Over den ttefimtieven uitsla der ver kiejungen verkeeren we nog in t onzekere de iCg offucieele mededeeling aan de N K Ct IS met bevebtigd mtegcadeel ti seinde dxwb met officieeU dat het nieuwe Ryksdag 447 leden 2al bevatten en net 460 zooals de correspondent van de N U Crt i e eenJe due overigens volvena de gisteren aangegeven vertuHMbngen z n gr oepeerd Ook het draadlooze oieuwi dat Muller met de vorming van een nieuw ka bmet was belast is voortmiig wtgena nchten aan de Nederlandsohe pdrs had de 1 ykskanselier gisteimkklag om arie aur 11e opdracht nog met ontv ingen hoeu ei aigemeen weJrd aangenomen dat hy zo ieder oogenblik kon verwacnten Rykspresident Ebert had overleed met le partijleiders en deze confeiccr len met hun fracties om het tuid punt Ier partyen te bepalen De poiititkt toeatuii was uus nog zeer Mkduideludt de mmister cn ua ral Keker met voor t eind d r vo gende wetdt ztin opweloKt Miuoluea tal om jit de i n vaase ie gwaken ttn gatwel aicuwe weg worden iWüMlagea watiibU men uitgaat van de viv g r ovtadokMi sodMute eea autver aiA Md mnlniat ri t vtmneQ waann ook d re ebfa wli purMlen Mwden vuniion vertegejafWBonKfK iJa t Zou geen beombtca regeeriag woidan maar ent w gewag die uit vertiMeawooriigeni der vakivereentguixeit van alle gfiaiD Iten ver der Uit verteganwoordwers fan de indua trie den handel en den landuouw zat b staan under dut op d politieke partijen gelet w nlt maar allean van tie overwe ging uitgaan dat de efonomlactw taak der regeeriQg drinR uter 1 dan auirer poli tieke De riJkiimmiatei van posteriien Ola berte ia de erate dei mini t ni die zich over het remiltaat tier verkiezingen heel uitRetaten Hy legt er den nadruk op tlat iioe uien ie veiikiwuMCsrtiniUatea ook traait mi wwadt sleobts een tuyfelachtige coalitie duoouit met den besten wil te ba len IS Het remiltaat geeft tou un I de meening van i ivu nerveuu en veibuittanb volkokruigen Meer die ten gevolge van het verdriet over den verloren oorlog tu van de re vobitte nattiU De Du tich ftaaiaimiiger kan er daarom met ei aigo Maarscb inly iheid op rekenen uut hy bin nen niet al te tanffen tiid opuleuw te Htei nl u 4 geroepen zal wvrtlen Minister Oieabertu Is van manning dat van alle comb naties die tut hf len upge treden ziln die van een a alit a van luker dcrhMdsMocialisten uc noA jtto Centrum en Duitsohe Volkspaity als een uitgebrod mkkI A tok het steriost op den voorgrwid Icomt en de mceHte vooruiLziLhtera bMft op etn dumssaei bwtauMn antk eea oalltie zou een regeenngsprogruiuiuai moeten opstellen van een dundanigt a uocialen en economischen vorm dat het 2Dowet vour meerdet ieidssocial oi n dts voor de verte genwoordigers der arbe U n m het Cen tnim mogelyk fpu iÜR om de iioliiiok die hierop gebouwd u e valgeu Het schiint ecit4 r temuu ernood n i e lyk dat dit iloel bererirt wordt en wanneer het niet bereikt kdn worden lan ia rr aoR deze eemige oploa iiag om inet u trchakeIing van een üuh t rttht hfl n auiver littksche regeerm uin Ie begcnwoordjgo coalitiepartij d ki liug der regg nng zoo lang over te Utei totlu m het nu aair door de lueuAj vehciex pgai aan hel volk gelegenheul gegeven zal worden om met kalme zenuwen tien beter oun eel u er tiiiï politiek leven tu oonleekn Het Hbld ii emt enkele namen van ui henkozen leden i Vat onute Vergaiier ng De grootste vei n ion leden naluuriult de meenierheidsAotia t i en ie d mncntten Van de afgevaaru Avi die tot de Nat Vergadering bel oj 1 n we len ditmaal o u met golcDS ii Van de meea t hf hs a i iieo rlikspre sident Irtï Ebert e vi otgere nikawver miniiiter No Ie vfoeintre l ruiJti Wie minister van o nurnumo rhe raken Heine ie met opnieuw gesteH waun de vrre gere Polizeipiks d nt ran fier Un Eugcn iLmat en lt vVWt t al oudtW ui terMI van de Nat i enf iior ag l f3i gurb Üw g en nieuwe ttlitaiuui tiHWt haiueo nwor hadden in mui Een der laatste mummers van het iui gelache apotblad Punch steekt in een plaat den draak met hloyd Creoivte s bc rebdwiiU eiid om met Kraasin en andere KussiBohe afifrevaardLKden te onderhande len Odder t motto dat met kiwam aaonens de sovjets doch muneob de coope raties dK niota i ene einda lanff door de rergeentiff te Mosltou zjjn geannexeerd Op de plaat staat aiirebeeid een tïuis met een voondeur en een raam Voor dit hui £ de tiartxe tronies van een vuftal Rufts sche peiiüKers Zy zijn op wetr naar de bel waarop gelyik veelal i Enxelache huizen ViBitoJB staat terwyl een verder op flchnft vermeldt Tradesmen s Entrance in Area tradesman beteekent m d is u t cluukkinK weikk ien doc strikt venoimen jiandelaliteden Lloyid Geoi zelf ver aohiint m het raam met z ii awarte poes en zegt naar bet sousten ain wn end Aangenaam u zoo wel te zien heeren maar zoudt e naar den tradesmen e m ffaiv wilten gaan Om den twhtin weet u t Lijkt nu wet of Lloyd Geoi enoef heeft van deoe comedie trouwens hii hee£i m t lïarlement al moeten toegeven dat Krasain een verteKonwoordiRer waa van Lenm docli aan den anderen kant heeft ibu door de pers wereldkrundaff Laten ma Jun KroAsia ta iwèbeB veisekerd dat er van relaties met de sovjet reReennir voor loopj mets kam ikomen overigens schenen de ibespre Dxen buizonder te vlotte Echter er is thans een ikink in den ka bel Jtekomen Gisteroohtend wist men met anders of de Opperste Economiaciie Raad was aan t beraadsla en met Krassin en fistemuddaK kreifcen we draadloos bericht dat de Raad wel verffoderde evenwel zon der den Russischen rerteffenwoordifrar Over de oorzaak luKkle alleen Uovd Geor e Qs van edaohten veranderd Een vei dere aandutdin van de oorzaak deizer plotselinige m ixigiiig van meemnfc werd niet ftegeven Volgens den Londensohen correspondent van de Petit Pansien is de Britsohe pr nier den dax ttldene het on derhoud met Krassin m Donwninjrstrect tgeJiouden teleuivesteld door diens uitin gen Krassm zou nameluSc verklaard heb ben wel m staat te zun voldoenlnir te tfeven in zake de kruffSKevauKenen maar betreffende de pro p iaraJida buiten Uualand en m ihet buzonder in zake de bescherm nar der Britsdhe belaoiKien jn Perzie reen schnftelyke verzeJ er njren te kunnen re ven In taRenapraak hienmee is een be richt van de I ily Expres dat de Rusf i sche reireeriiw zioh bereid ou hebben ver klaard alle politieke wenaohen van Enire land te sullen inwdliKen Vaa d iMnocraten boofdradartaur Nuscikke dr laobaieka da l gdeiirafer mer Adt f Damasobke l riedHch Weia hauMen en Wadhborst de Wence ftan edroiMren op ipositiever waarDarRun met name o de ontruunins van i nseli Omtrent de bueenkwmst van den t f per sten i com mi ohen Raad zelf heeft ie coi respondent van de etit 1 artsien de vol ffende buzendei heden vernomeQ i e heer Wife zette het ürïtadhe standipunt uiteen Hu betoofïde dat het nopdzakeluk s i e handelsbeüekklnK i met Ru land zoo b oe dl mogelük te ihervatten en verklaarde dat de Bntsche retreermvr zich zeer be aongd maakt over bet f ut dat Groot brit taonie op het croReobltk per hoofd meer koren verbruikt dan voor den oorloir In iihiropa IS Rusland ihet eeni e land zeuie hij dat in Kogeland s behoeften kan voot zteo terwul iuiigelaml een afzetKebie l moet vinden vow de artikelen waarvan èet veel produceert De heer Avenol heeft daarop heit Iran sche standpunt uiteen tezet H i deelde mede dat i rankruk in beginsel in het re heel met gekant is tegen herfattnnff van de handeldbetrekkjiuren met Rusland en dat trankruk dan ooik met voomemena is ouch laarteKen te verzetten indien die hervatting moRetuk blukt Wel verzet bet zich rt 4ten dai de bolsjewiki het fcoud 4aA lij tut de RuaauMhe nvkabank hetiben gehaald als ruilmiddel ffebniiken Frankruk wenscht ovenirens alvorens met Rusland handeMietrakkmiren te ope oen te weten waar men aan toe is of de Sovjet regeemng jfelijk men beweert in Rusland het eenijie lichaam ffi dat handel drtjft of het voor de realbeerde bande laars geoorloofd of ongeoorloofd zal zijn himdelswaren u t te wisselen met particu lieren en voorts welke waarboriren de bui tenlandsdie handel zal hebben indien deze direct te maken heeft met de rejTeeriniR die daar zy zelf de wetten uitvaardurt en toepast in ewal van een ireschil t zelfder tyd betrokken party en rechter zal zyn In ieder jrevai zoo eindwt de heer Ave nol welke schikkingen er ook mogen weiden getroffen zy zouden m geen geval de directe of indirecte erkenning van de Sov jetregeering mogen insluiten Krassin heaft aan den Eoononuadieo Raau een memorandum overhandigd dat uit 3 deelen beetaat ten eerste de voorwaarden voor de ondeihandelinsren ten tweede een opeomming van de producten welke Rus land zal kunnen ultwoeren en welke het wenacht m te voeren en ten derde een aajwullende nota Als voorwaarden worden renoeimd op aïeffin r van den ooploustoestand daaawcr keloke optheffing van de blokkade de lo Van de Dmtach natMNUÜaa maf Wta taip en de hoofdredacteur det Deutaeh IVesceituog Paul fikekar V ui d Duitxcha VotM ParH btaativMd von Braun BaabdUrwteur dr voa Stwae en d directvur ganaraal nut bat varboad der beroeps ldatea HlrKluii uui üet eaatrum en de onafhaidceliiken lieb bea daarenWwen al hunne ckn i a en van beteekenla weer ia ti n Htfkatlajr georaoht ¥ Ook lUttë beloaft wan voor ea Mi aUtarcrlala H t iNMMi vt riiMl nainlatena Nltti tb t darde kabinet wa rvaB d t premier voorzitter ia la gebteken een Mn Ukgavbag t liJn CtiBtonm stelde Nltti ifein kabiattt aan t parlement voor ea taifalU kerttjd Inod htj a n onMUw aan Dat Nltti R katrinet geen lang leven beschoren aou aUn was t voortien aUean reeda om het feit dat de premier steunde op de lw holi kea die Juiat dtm val van t vorige kabinet bad verooraaakt Boven dien beeft Ntttl wnda t begia rao sÜn lenl Mg eAriMm rtede veraotiUtende ÏM ten begaan verbod vaa vtaffgen op d a Jaardag vu den ooriiw in Mei wa blatdic botaiiaca tm a ii l g i had nelweglM van den bromtiH Ua Boader roedewetaa vaa t parlement ea Fen onaangename biJikomMtigheUj ia dat ook Orlando de voorzitter van de Kamer ontslag heeft genomen De aankondiging daarvan wakte een narveuae stenunlag onder de laden en op d aiamjm4l ri buaes Natlat Nitti het onteNHF van het kjiblnet aancnkondigd bod vroeg te mUtden v a veel opwiftding de aoeialist Mo iiRbani bot oord Hü vroof wie da opvolger vso itU xiJA aou Verscbillende stMareen riaiieB Gialitti Dit lolcie weer uitroepen vaa alkur lei aard Carrocec rechts Iftiaraal venW digvle 1 houding der liberalen De tH eia i ten protetiteenien i r wenicn scheJdwoor den en aenige vulstnlagen gewiiiseld Nitti verklaarde dat het voorstel Modl gliani tuidfliMi dat te Kamer binnen e a week weer bijeen xat kemen onmogelijk aan te namen is Oe ledan lallea aiakr wxinlen opgaroapen Het voomtel Modigluinl w nl venvMpoa De witte termr ta In d Heawaar NaMonata VercwleHag itx mwk gakwenen w te vemtaan in een gohebna bU eenkomst waarover de Vossiwiba 3Soi tui t echter meent m ii deeIlngMi te faun Fttuilletsn I ll ii inBw w w ip gebeurd dat de dag phitseling zoo sora Ier wis geworden Zulk een 1 eflyke morgwi als ifeze iB oen u passend welkom Miss Darra c urt zei zijn lordschap Ik hoop dat u tevreden is met uw erfenis O ja zei I uciUe haastig Het ia mooi en grootscb en bijnn te prach Z 1 keek bain met aan zijn tegen V oordigheid maakte haar zenuwachtig en niet op haar gemak Zoolang aln Ilarry Herne naast baar zat was zij me bang gewooet voor de ponies maar nu werd zij verlegen en raakte ver ward in de tengels waaraan zJj on hand g trok Eon paar prachtige ponies zei de Marki s alleen slecht ingereden vrees ik Ja 7pi 70 Ik meebde dat goed gedresseerd waren Bijna al de paarden van Darracourt ZMn slecht gedresseerd vervolgde hij sleepend Zij ijn alle ingere 1en door dal fongemensch dat ons zoo paa ver liet Harry Herne zei Lucille koel Ik meende dai hij er verstand van had Hat denkt hij Hij verbeeldt zich dat hij van de meeete dingen verstand be zei hij JRen verwHandaJEnaap vrees ik Verwaand zei Lucille huuitlg laar ziet hij niet naar uitt Hu zei 1 u tonder tvi t c1 d beste beentje voor zei Lord Merle i lk hoop dat u bet mil aiet kwalijk neemt maar ilt had een gevoel van spijl ttren ik zag dat hij uw eenig ge zolschap was Miss Darracourt Lucille weid vuurrood Ik btdool dat het veiiiger geweest zon zijn wanneer u een stalknecht had niocgenomtn Uw velligboid m veel ie kostbaar xn toeiOTtrnuwd te worden uan de handen van zulk een gevaar lijken en onverschilligen knaap als Harry Herne H J S heen inlj zeer zorgzaam II miptlde Lutille slhijnen Daar is het weer Ilii B even l edriq elijk als onverschillig Ik snicek u u niet meer lari hem toe te Vfftrouwtn T Kille 7WMg zij haatte zichzelf om dat Al het niet opnam voor den afwe zigen man die over haar g waalvl had zooals een herder waakt over afijn schapen een moeder over haar kind Het spijt nuj u te moeten zeggen lal wij hier verscheidene van zijn soort hebben Miss Darracourt jonge schel men die luieien onder hH voorwend seY nuttig tt zijn en zich aan de plaats vasthechten ats bloedzuigers en op diefstal uit ziln Hij sprak nog sleepend met een bem nnelijken zachteta gllmlatfa op het gelaat maar er was teto in zijn atem dat den geest der Darracour s In Lu cille opvekta Harry lïernfl is m miin dienst my lord cel ze trotsoh neem mij niet kwalijk Werke Jijki Wie Is er zoo onverstandig geweest hun u aan te bevelen Nieinand heelt hem gerecomman dl rd M 1 Lucille kot 1 en toen zIj zit b de scène herinnerde waarvafi zij getuige was geweest en de wijze nitnrop Harr Herne den man aan hasr zijde geis iHard had toen hij hem tn Ijn ninibt bad lit on 4ianr bloed f I ken Niemand beeft hem gerec II niandcerd Ik luiorile dat inijii ttam hem bijim als een vrl iid tiehandililt Wijlt n mlmlwser Darracourt was op bt punt niet ourdeolknndig zei i urd Merle met een glimtath maar bij klem U de tanden op elkaar Hij plicht de stronpers zelfs aan te moedigen wanneer die In zijn smaak vleb i of wanneer hei toevallig grooto en sfan ke gneti uitziendi vagebonden waren Harry Ht rnp net er zeker goeil uit zei I iicUle en bli dat antwoord werd dt MarkieH voor een seconde uurrood Wa komen dit eAkm van het jaai prachtig uit 1 bij alsof het onder werj te wt nlg ïH angrijk was im Ie vervolgen Ta yei TjicllU afgetrokken OiidertuBsr he U buldtu do ponies door haar verlegenheid en wmuwaoh tigheid door de harde oogen van haar metgezel een prettigeii tijtl getiad Xif wUten dat boa m eeg f w w vaa tn Dt Vrouwe van Darracourt óeot aAHLES OARTICE Mutoruewde vertaling vaa I P WHsaELINK v ROeSUM Nadruk v rb M 16 Meffle slapte in on nam t e eenige onbezet e plaats die van Harry Her ne Lucille zag van hem naar Harry Herne Merle leunde achterover alsof er een enkel stalknecht stonl Laat ze gaan alsiebheft zei ze t n slotte trachtend on erschtllïg te spleen Harry Herne Het de ponnies los en ging op zij Kaak ze niet aan met de zweep MisB zei hi zacht en maak de bochten niet te kort Mis Lu lle bloosde en boog het hoofd Goed zei ze etf het volgend oogenblik schoten de pobies vooruit Har Herno bleef staan en keek bon achterna met een bleek vastbera lsn gelaat en gekrulJite armen foen ging hii zonder een woord te spreken door het park naar het Hof met ge bogen hoofd en vafltgesloten lippen Hoe schitterend hoe heerlijk hoe mooi waa een kort oogenblik geleden de dag g weestl Nog sobeen de zon nog bos S B d TOgi en toch wat wutr dat do jonge dan mker op iHn MWhlai hun meesteres niet waa m m begon ne zich te gedragen looala poniiM en kinderon doen waaneer men hen vrij biat gaan Zij rukten ilj wwdan schichtig en t n Lucille aan de taa geb rukte hï is oü zij In galop In een paai meuten üféU he zweet op Lttcille s gelaat haar armen deden nija ulaof 1J werden o tgerukl haar handen Irf deu en Ij was m een atani minit dat zij er zich niet over jou hebhen vtrbiaad wanneer de twee kt l ne warte duivels op aen boom wa ftn UngtlnujH n eu daann geklommen O wat is htt warm z i m ten ülctlft wanhopig lerwljl lil met fa rt n ïi l wenscbi dat Harry Herne naaat baai al in plaats van den groo ea Marklca van Merie ZIJ Ts hei niet antwotjrdd hljinim lielijlt Die kleine slecht gedreMeer de UHtnies maken u moei Wil Ht se tvoM mennen O graag wilt a antwoordde Lu etU mei een zucht van verl obdnf terwijl gij hnn de tmigola overgaf MH lieel veel genoegen m1 hij Zi zonden wel ruatlgar gaan wan neer de opsetteugel oiet loo kort was voegde bij er aan b e hen Inhondend Ik zal dien wet veranderen ZIJ gingen In bel becin ruitif nofiff ef tooate