Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1920

99 16 1804 22 33 35 16 82 44 89 47 4402 91 13 97 92 1963 80 No 14336 Dl liri m Arhiiil ti Eiuii Oalat op artikel 861 dar Invallditeitawet Brengt Ier openbare kennii dat de termijn tot welken de Raden van Arbeid het onderzoek ofemarboOer luvalide ia en de besliHing van een eKhil ovar het bestaan van ver lekenngapliGht kunnen uititellou door den Versekeringaraad te a Oiavenhage voor da tot nen Ambtaknng behoorende Kaden van Arbeid wcdar Is verlencd tot en met 2 December 1020 Oonda 9 Juni 19S0 Namana gemaldan Raad Do Voonitter S07a 28 DE BR EU KBRKNIKUW De Prat kerken in I rmnkryk üe heer A Kip nchrUft lo De Prot tMit over de ProtesUutKhe kericen in Frankrijk Geiyk in on land vindt men in Frankrijk verschillemle kerkgenootMhappen Dnar is allereerst de Evang Geref Kerk dia moa de rectiterzijde zou kunnen noemen Van haar 4U0 kerkvrouwen EJJn er bjjna 60 vernield IxjschnmKd of verwoeit In de tweede plaats lUn ar da Oaraf barken die men d UnkanUda sou kunnan noemen Van haar ruim 200 karkgebouven syn er een zeVental ernstic beschadlfd In de derde plaati ia daar de Lutbariche kerk waartoe behooren een 60 tal kerken waarvan er een 10 tal Kedeeltelfjk vamiald xtjn geworden De Luth kerk ondargut een balangrjjke uitbreiding omdat ui ElsaaLo tharingen een 200 tal dier kerken gevoodan woTden In b I telt mon een 60 tal Garaf kerken In de vierde plaats arfoaldt mat groote krarïit het Centraal E nn j Hdiarh QanootMchap m oen paar honderd plaatse n In de vyfde plaats moet nog genoemd de Veraaniging der Vrije kerken in Frankrijk dia ontatood In l84Ji toen verschillende gameenten den band verbraken die h ar aan den staat verbindt Over een 60 tal gemeenten strekk ïfêh haar invloed uit i aast de Koopt het t Is best BEKENDMAKINGa iMisI AboDm ii II op dit RItrf groote genootschappen xijn daar natuurltjk eenige kleinere zooals de methodlstenkerii de gemeenten van Dart y de Baptisten die vooral zeer krachtig arbeiden tn Noo dFrankrtJk en daar het verlies van een O tal kerkgebuuwen hebben te betreuren Al deze kerken hebben m haar dienst meer dan 1200 predikanten die in ongeveer 1600 ge meenten de beginselen van het Protestantsche christendom verkondigen Men meene nu vooral niet dat al deze ge noottichappen naast elkander arbeiden Want sinds 1909 hebben z xlch defimtlef vereenigd in de Federation Protestante de France wier doel ia to manifesteeren de werkelijke eenheid van allo protestanten en K Veitrok van GOUDA hen samen te doen arbeiden op zedelijk en eociaal terrein De Centrale Kaad dezer federatie bestaat uit 10 werkende en plaats vervangende leden gekozen uit alle Prote stantsciie richtingen naar getalsterkte der laden Het Fransche Protestantisme heeft zoo een centraal punt dat voor de belangen van heel het Protestantisme kan waken en het naar buiten in al z n geledingen kan vertegenwoordigen M Onjergeteekende maakt bekend dat hj OeOPEND heeft het VEER van Gouda Utrecht on tnasoben gelegen plaatsen W ddlngaveen Boskoop Zwammerdam Bodegraven Woerden Harmeien euz euz N V DETIJDQEESr IrfMüngnn 1000 numimntinonrMaaii Ml Motarü A 6 MUblE Donderdag aal 19M a f 50O0O 1031 lOOpMSI ai pramlavaBlJMN i K IS02S 15449 IXm I lOOVllt 6386 30020 100 4 7 7641 11612 1319 13 U 14307 1S14I 19611 1862 19101 19160 19179 Ptllaia aaa I 9a Wgeti gaUj 393 ItGS 4813 7497 9421 II53I 14420 1721 IHU 426 3102 44711 7S40 3311732 90 TtUIII 2124 99 9 72 217 3a B9I 243B 49 ia 7699 160 1169214913 47 i to 2960 4660 79aie7lll 6 3DI7lail a 98 2713 4799 T7IB 9B 12193 93 VS IWI 667 64 9004 39 9734 1223914600 ITStS 86 UU 18 44 9924 66 81 38 782 3011 9108 82 79 12427 I48 l7g03 301141 819 3196 9293 7919 10112 49 76 181993010 39 3279 9363 48 10219 78 14937 18301 Vm 1104 S3 9928 64 701366419008 S03031 1095 3306 80 807110364 701914018916 64 1141 9 89 8100 79 127DO 1936318640 73 73 14 9704 7J 10441 12874 88188103090 94 29 21 92 10572 1304019436 6 90 I2W 3425 9600 8210 10601 81 15977 I9I3320BI 1320 3712 0U92 21 34 1320Ü 19646 41 1 92 28 6237 8499 971333919967 48 II 1477 38 6914 866110819 96160461937230706 89 40 34 8791 23134271620919367 64 1998 3630 47 8830 79 3016306 76 71 61 70 6711 8976 10000 13671 16994 19429 30640 69 90 6930 gi 7IIOI9 1380416796 86 10013907 69 9241 6314097 1692919993 1 03 4128 7088 43291118514124 70 4287 7197 43 11298 14370 11089 19600 32 43217369 9911443 89 17106 19 Later alkjabaar 34 2000 4976 6673 9267 11464 I30S7 16304 116 34 77 88 333 77 98 9 0 27 60 4600 6715 401152613665 C Tj 07 98 18 6843 90 3213789 80 II 73 2117 38 74 601162013890 l87llj 81 82 40 70 70 381390016444 1 94 2213 52 6601 75 34 l4Ca9 4 2 Ve 17 76 3 87 36I4I9I 61 4l 131 29 78 31 9404 71 60 01 39 S477 55 9 79 9016912 Ö S 67 48 89 66 92I42II 16 S al2309 97 7094 7311713 g g 403 19 4820 7142 87 13 44 88 9 31 34 60 9500 70 8616107 18M 36 61 M 73 1911842 14311 glKg 90 89 4906 6 49 11000 33 90 g 97 2406 a 29 70 39 3916811 IOKK ei U 30 971212031 M4 16004 4 T7 a f 26 4 3 si 88 12106 94170 ij Si S 19 96 0002 2314518 a lOnl 612 2673 16 7440 32 9 351710 g 57 81 69 89 44 12227 63 S S S 7593 B ffll4603 190 97 2938 5128 76 99 49 93 79 3 ü S g fM U SJ 67 2914 92 77 010122 8 31 g Pt a 1 DONDEROABSMORBENS 12 uur Ligplaata te GOUDA Turfmarkt Ook gesohlkte gelegenheid voor het laden van Vee voor deze plaatsen Hopende door nette en eerlqke be dioning het vertiouwen waaidig te worden teekend 8074 40 Hoog ach tend MIC J w d MEER Bsurtsohlprsr Voorksds II BOSKOOP teraau dieij dtad een uitlatiiwr iiti uil haai rerband gerukt wUiioenLh v as oiii d nei T u Hti DiiiUiChere die uoh nu al s ek lanit én van mica èn van reobts bedreiiiflijK Tiueles g MMt l van un ötiük t bruuien De KJUiHt liM ihtti buiveoieeibter mD t bil dt bt baodeünglt lvr begrootinig géi gd hebben Windt u met veitier op Waj Jiebben ttn boogüte over twet maanden de revolutie J Wu ziulleii itlan aJleti unwier werpen lleéiit 1 scha biatlCn haastten ch leze voorspel 1 tii t roikd te bamimen en in sonunitfre knn gen vond ze gaarne geloof AUeéTi t Ber j liner faigöblatt meende dat zts we wAt jheel onwaarsdiunlyk klonk en trok een op omlerzook uit bcheddtjimann iraf de vul g nide ojjiheldenn In ten vertrouwoUikc ïuttin van t buii3 houidieUi s conutc vin iW giemeeDteraatitiLoden van Ka aol werd bii ue behanileUag van de begrootinjj diie een deficit van miUioen M aanA iat uuic ue ïilgemeene politieke toeötand beapix keii leigeniover de abuoluiut oagerechtvti anlwie optimiaLiKche uitiatinjfen van ten Uuitecli nat ünual afgevaaixlttfde achten het niij jujst te leglgen dat wu bmnen korten tu weer een burgeroorlog iwoiden Jcunoen heb ben D M uitlating ia geluk geiespl n een streng vertrouweltike beaprekjng ge daan Van een reivolutie die binnen twee maanden sou komen heb ik niet re pio ken Men leize de e veriilanng oed bcheide loann heeXit uotk met gezeurd tlat de burRei uilou zal komen doch hu hou it rekening met de mogelijkheid daarvan en irezien n hundiigen pohtueiceu toestand m dit zeei gerocKtvaani id De uutbla der verkiezui gen he £t de vtnletUlheu tui schen dt ver scJulknde partyen in een btJierp lieht en president Mbert in buntenKewone moeilijik parket geplaatst Het lioofd der rcReeiing doet wat hy kan di hil confereert mei ti purtuieidera clodi veel schiet hu daal mee oaat op De lewleira handhaven huii Htandpunt De üociiaal clemrtiociaten willen geen coalitie vormen met de onaöhankt Jijken en deoe willen wel aan een arbei desregeermg deelnemen mita daarm jreeii erte feniwoordiKerö van de reohtsche ar beiderspartuen zitline hebben Vün een ka bmet bestaande uit vak miniirters bohiint ook met veel to kiunnen komen De leiders der vafcvereemigin en zijn te en elke sa menwePkin van sociaal deimocratie en de Duitsche VolkspartH Zelfs mdien de so ciaal democraten het belanu tier lemibliek boren het partubelan zouiden utellen zou © en samenwenkanjc met de rechterzude on ADVERTBNTIIN In plaats van kaarten V er 1 oof d MARIANNE CATS enËLKAN FRANK l Gouda Fluweelen Singel 63 i Rotterdam Goudsoheweg 142 Geen ontvangdag 307713 BBNT ITBEN RO0KBB7 Koopt dan obm groote NAPOLEON U ganlat 7 kwartlar voor alechta 7 conti Ala Raelamam rk TIP POP o t Turfmarkt De Familie KEllSBEROEN betuigt hiermede haren hartelgken dank voor da vele bigkpn van belangstelling betoond bij het overladen van hun lieven Man Vader Behuwd en Grootvader den Heer PIETER KERSBEROEN Li Gonda Jam 1920 B076 12 Een luifrouw met algemaene ont goed typiste Leeft d ongeveer 18 jaar Brieven onder No 3071 Bureau Goudsohe Courant GEVRAAGD wikkeling Pa tol JC OOLDOOT GEVRAAGD Voor zeer spoedig ta Rotterdam J2 17300 37 79 19 3 12 37 25 O 28 tü 62 7869 99 tl 12331 a f 40 87 93 7 n 14824 1730 19624 4J 10 g 43 21 191 94 791310241 36 l g 51 m 81 6314011 67 I tï WW 8Q 8212501 87 95 9 X M S 8 1790 lts 96 8301 52 41 60 96 flette Dieflstbode in klein gezin Loon f 300 a f 400 s laars Brieven met opgave van waar getnigon te bekomen aan Mevrouw MEERBÜKG Orooswgksohesingel b RotUrdam 3076 14 KERMIS HAASTRECHT Vrijdag Zaterdag en Zondag a s BAL MUZIEK Bovenzaal HUIS TEN HOEK Motorbootdienst HAASTRECHT OOUDA ook Zondag dageiyksche dienst en Zondagavond II autvM 807 0612111 92 3051 64 81 89 3101 914 COHEN Co ARNHBMa F Mill t n De Vrouwe van Darracourt door 1 HAItLLi GAHVKF V u horleeerde vtTtaluig VBn P WF aKLlNK v itOaSUM Nadruk verbodeu Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enza 30S7 BO 1434 35 47 1962Ö 17806 71 JO 66 83 93 15749 I79202M 4613321 53 44 66 38 6 9 91 4319821 64M11 93 32 JiaOW 97 48 5 g 51 99 6418016 631314919902 9420II3 XT 99 91 61 89 6104 8401 79 BÖB3 7 J3 10742 32 85 49 34 30 4015 47 £ i6W89221C 90 70 II 63 04 4106 13 8MJ Ik vrees dat dat jonge mentich het met o zo1 erke iil htffl gedaan lin B verzot op ongelukken Zn loo nil h btt ijptor vtr lg4fo hij ter wijl hij den opzettoiigel losnei miuikte en HGor Iristeeg 1 iicilU juuiiilci acIildiMi oiiwfiiille ïich koelte toe Do dag sehten bmU gewoon warm te iijn gownidai en lit i gaf haar aerkelijk een bectie troost dat de ponies m do hinden van Mtrlo mei veel bedaarder waren dan in de hare Ëen feU was het dat de kwade geest fhe vlak onder de huid van een pony Hgt steeds gereed om uit te breken iu op en nper ging en nu de goed hartige markie hun hoofden had vrij K maakt hadden z l er gi nnegen in hun dwaaste spellenes uit te holen Werkelijk zeer sleoht afgericht Mt zijn lordsehap Het moest dien Bn nooit wunien toogestimn n n p iiird In te rilden Miss Darracourt gtloof mlJ Terwijl hij sprak aam hit de keu f f nr ep I 3073 14 Haastrecht 1859 36 Meübdkoopjes Triuwsnü Sohedc Saloo ao HuiikamormeubelenaUTaleli Sloclen Linnenkailan SplejeliSchildanien Thcel fcl E kenhauian Bol llen DockenkaMco CluhlauleuiU Zlldanpluche Ameablemeola LeeramaoblamanMn Kapoki lrantn WoUeo eoSatiindekeiia Slroomalra ien ana aoa 53 SPOTKOOPJES III 20 BF9TE ADHES VOOB JONGELUI MET HUWELIJISPLANNEN 81MBII8TllllllT lilioiiiiliiiK iili JiJeUeluii ROTTERDAM Telefoon 12800 ö 18102 n K S 47 14 88 49 3920102 43 7116211 21 9e 16019 3 a 66 S 06 60 g 15 iJ 55 91 31 6 8169 5i 9 64S Suo SOOIO 67 13 A Ml tar aw a m MStrekMi H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 OOUDA 20 0 S S 1610183 W 482M J7 8931 11116 § To 5 61 15 22 g S n ï 134ll34S Sl86L9 97 88 1140 7 9646 W 86 4500 SI 9139 2 OT 12 96 O i 11906 17 M I5M0 ati SH Sulkvpxlekla bloKlarmoeda impotentie hoest bronchi tia ashtma a heumatiek neuralgie jicht Ie veniekte verstopping ecieem en alle huid baard haar en anusziekten aderapatzweren anz Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief door de wonderbare plantenejtracten van dokter DAMMAN verschillend voor elke ziekte Hen vmge circulaire No 86 met bewijMn aai bh den heer J SNABILIE Gr Harirt 7 Bottardam sael aaawkeutlga oBKkrg 82 421354616200 63 52 83 I I SI luir WADDINXVBKN Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A N0TI5B00M WaddlaxTMik tlM 14 tkw it liakte CONCKIIT ORO TK KKRK OOUDA ia lUNI vend Mur door A CAPPELLA roal 1 MB Kotlarri ilii Eau 60 Ku l a kii 1 j H B aMMiDniMaa DE VEN B ▼ onda aaa da Karh BEKENDMAKINQ Hiermede borioht ik hot publiek v m Oouda on Oraitroken dal ik mgn BorvtOltabrlOk heb verpl at l van KL WEOSTHAAT 13 naar Kulpai tPaar 41 D aak Kleoragatraat 16 wordt door mijn dochter Mej A H ANDERS op denaelfdan voat voorlganet waar ook baitellmgan worden aangenomen itaat alle borstelwerken in dan kortit Door uitbreiding ben ik mogelgken tyd a te leveren Ou beleafd aanbeveland Hoogaohtend T ANDERS Firma Wed P UITENOaAL BEZEM EM BORSTELFABRIKANT 2495 7 M Dp H NANNING s EIWITSTAAL staangeld voPkrl aba r bl allo Apothokopo on Droal ton SANGUINOSE Vlnum Sanaulnooum i In vaouo De Saa4alao c I een z iv r pl nlaard g middel da X J nikt doorfa hel de lOod bloedl ch mp e eraeerderi Ge ood eo kr eMK bloa eene Cavoorwaard voor on4 ea oad waaieer hel I J f J k l dan ardwilaen de kw lea de awakl en de lu lelooaha d die het leven dl H d d n i eUen land babben reed de ede erkln d 8 n ul o e 1 ke en Neaml e ook de proel en mede wanneer l een baal vindt bO wj a Thl1f v S d 8 Lo e een Lik l ai eb uika Tw a l pa da aoo anal helpt m alle evllen van n lpuKinl en aljemeene W Sa uinoa wordt verkocht n alle apothaken en btj alle voornaantata drol a dSanlulnoae koet per f 2 6 11 111 12 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ék Co li Daa Haa De Riemera raa Zc 4 jMS 50 Fleaachen worden teruuenomen fT rt in lil Blad u 59e Jaargang Vrijdag 11 Juni 1920 HH U eoMCHE mmm BBHALVE ZON KN VIBBTDAUKN VGRSCHIJNT UAUCLIJRS IN0B7PNDRM MKDEDBKUI OIIM Op 6a Toirpaglaa 69 koogar Oawaaa advirtviUta aa lagaioarlaa nixMaallagaa bU coatract tat aaar gan oeardda prtja driote lattara aa rawlaa wordaa berakaad naar plaafeaimlaaka AdvartaatMa kuaaaa wonlea lagaaoadaa door tuaaehnakoBal vaa aalMa taitk a a ialaria AdvartaaUa raaua aa uaae Agantaa tacala IH alka ratal laaar IJ ONNtMKWTSPRUS ptr kwartul f 226 per week 17 cAit met Zomlat blad yer kwkrMUÜ ƒ 3 M per week 23 cent overal waar de bazorKinu per lonper genchiMlt PnMd P PoMi per kwartaal 1 76 met Eondagiblad ƒ 8 48 AlwitB tea wordea elacalUkii attiteBonieii aan pas Bureau Markt il CiOUltA m eaiie aK l i boekhandel en da poatkaotoreB i ADVBRTRNTieeKUS Uit Gouda ea omtitrekeB Miuorende tot deo beKurgkriBKi l b ageh ƒ 1 30 eiken regeel me r tSS an buitm Gouda ea den be rfalcr agr 4 regelfi ƒ I 55 elke regei noer 0 1W A hrertentiXo van publieke TermakelijkhMleii tl emt P AdTertaBtju ia ket XaUrdagoummer 0 bUilag ej dei prijs R 4actM X l f latere U De pol iekéto étand in Dui schland gcheidemann Innil een nieuwevybuigeiooilof i iüKeljjk r Leen Lombinutie gevonden Wenschen dei vyi schillende puiteen De titUiaansi e iniinistercrisiaT Naar Spa o£i llmsHel De Üntwhe bitsen loemen de overeenstemfifinf tu Hchen Fjfankiijk en Ëkhgelaiul iiHet R Achegoud L De i lndeihandelingen niet Ki asmn l Oio ujkt inj ilund De j m v n Hon i e Heif of ihieel Ikiitf KdUaiul it ui fi ti4 l iiikt duor eoii uitlutirw vaii tli Schculcrnii ui burgeinet ter van IvuMet iti den trctmem AdalBlitnith TaM Ib i lul kdiliiuet luet meor te uteunuo De i a icliealea htuklen ivH eeriit een bealuit i e uuiueu en Ie aodera partiivn luulUuil tlaar op om tuetiucilit redeneu t raulicalen on eiei steuikl Dt moei ei ieb l van den iMinaal ku4 uox logen hel kabmot HteUiog gieno i i n uüüi voutxtiA de rtSKvelingbVeijilanug luikenu was iAU n whynbaar uver hel biwwuiecreti Revallen maar in wenkdyk uk1 liabbcn diapurt oursaken auww l vitui imen an Isiheii u buit nlundHtJiea k Ii t ekea ua l i ua h engaun nowttoiUiliJt m maakt v VlytLgliani liii tle ook nug ten Iwaar huw n tüt len t ransoheii tru aat te Kome Deze Jiioest met rfeloovun dat er hana mti kal ïnet ituü kumen zooa hi iat we l c4kte liu nwebt liever ounuUlel uk zun kolferb oakiken tn llalie van ïyn h wlerlljkfa teffcnwoüniigiheMl bevryiien De vergudeiULg e klixde tooah de laat t vdgud ring vam net vora k binet N l l te ntinkicn van eW algeineenc voehtpar ty tuf ihen de liokerztjde het eentrum en de r tlliu y lc fcr ihs een woord meti De Fianaiite bladt n di een uitbtel der Spu coiitiiüifuitu reetU waantchuiiluk ueJit ten zelfs mods aan afstel daditen zun nu overtuig dat er vooreerst van bedoelde ovöre4 nkofns t usets komtn kan omdat dt mmiste IX rifcks in rtalil een nieuwe oJjstacU Vormt De nUmatittnaie fïnancieele ton fcrentie te Brussel waarop de Cieallioenlen de Duitschers en de neutralen zullen zyn xertegenwooixl ipl zou hi de nomfaflt maatregelen kiunnen nemeoi voor de eco iiomi Lbe ipheffiug van buropM en de uit loemng van het viredearrenlraif van Ver sail les IntussoheD ie tocAi bepaald dat Uoyd l oorife en Millerand elkaar i Juli te Bru el zullen ontmoeten teneinde voor besprekinjren Lot de bipa t onferentit tt houden Deze t ajnenkombt eeft den llntsolien bladen aanleHiing eedi lofzang te zingen ap dt vnendiiehappetuke vtrhou img en de tensgcaukihetd der goall eer den waaraain voLgens somnugen denken n bew un iioifr wel ets ontbreekt De liplomal ekt t i riMpondent dtr vt luiiK SUimianl aegt ilat hu op frrond van leigter ngttmlichtingen eatagonsch kan verklaren dat er geen tweedracht n d bntente hteriwht Uit Pary heeft hy m lichtingen veikegen welke bewuzcn dal Ie belrekkingtn tuisehesi 1 lojd oopge en M kran l van den vnendelykaten aard zua en dat er geen misweratand of reschil tn sschen dt beide refreenmren bestaat Wel 1 kiulHuk dat m talrijke vraagstuk ken welki lK proken woixlon de transcfac in Italiaanitiie reweermit met altyd aien door de oo ren van 1 loyd George die in tusschen zooveel mofrelyk zal doen om de Uitstekende betreldonffen met deze b wU natu h zoo sterk mogellvk te tnaJcen De oorlog zoo söhryft ie Sunday limes heeft le Bntente n een verwant ctuiip voranilenl fee des te sterker is om at aan beide zyden vee moest worden vipgettn en vengeven Het tti onzimiig t met nen dat doze entente m irevaar ver keert uumlat Ijkwtiteliffe Mit p reoonJUke veete tegea bet hoofd der kotreiedhe re georing overt ivngt m het gvbled vmo bul tetllatKleclie polltauk Het blud voc t r bü met betrekking tot e n artikel in de TIdmm dat in ufficiuele krimren te tjoiuten woTJlt IgezeRid dat er meUt bekewl U ototrent ijeenkg vtraohil lussohen Groot BnttAnm jien I riinkri hetwelk nitke beweriOKea f üu kunnen wettigen iM potltMl van de twee nigoeiniinicen is eenegoziud eo er be tAUtt een iloUwioen overeenatemmiiur la alle taken di voor de tfeallieerden vaa belang xljn i taut ujcn aüfi et soèHLal ide fnK Jer gevS r M ItK jvangery jin iltW siteek De DiHitt ob Volk i oü er i geDii de V gewaax fn zien uutieh eOdlitiB iioiu bUiiven bet ttiigen zékere conoeBsu bereid zuji Jiet kaïbint te oaderateunen fJt den bebqprei een gnoe Uen hconomühOhen raad geluk zal moeten veiKwl ren onulat de politieke partyen mert meer ttlUen m staal zuQ de veiantiwoordeUiklheul dei eeonoitii soiie maatiCiffelen te dragen De byzonder hcKJen van deze niaatrüjfelen in K ten diooi dtiükomdtgen door werkirevefs en werknt mtri onderzocht worden Venler zal de Duitbche Volki partu veniuMxieluk e achen dut het dapartemient van buiteniundi cJie zttken en van acononioöche raken met d K i pautu politici würden beihtersehi ImUen de VoLitsparty aan de regeering kan deelne men zullen l ar eaiulMlaten ook ireeii parlemenbaireu scua De Ireiuheit drulKt een reeiks van eauciheu af welke als overgangtsmaatreKel dadeluk zouden motten wiopden vervuUl Ie ontiWa pening en ontbiudunK van alle toffen revo lutionnaire troepenafideeUajiren 2e opihef fmgvan den uitzouideriimtilwtjatand Je be ïtraffinijt vdJi degenen die aan de kapp itóVülutie Uebbeu deeljfenomen 4e ten uit vocrIeggiiiK van de aoeialisatie te b ipin neii p het gobiod van munweïen en iee lileiteit uitbiewliDtf van de boeialisatie dei geconcentreerde uzer en staali rwiue tie hel Iraiiaiport en verkeerswezen en amieie hterk ouLwiikikeide takken van nu verheid 6e heit oveibrenjren van hot groottfronidibezit en de j roote boaaolieu van piartieulueren n haiudcn der gemeenschap be het stellen van zokerhewl betieffende de vyedbtlvooizjiemog der bevolkimc in de iteden en bcherpe bentiyiling van den woe ker in leiven middelian e uitbreiding dur sociale v etge viniK aanpaijömg der loonen tn saUnisaen aan de koaten van het Ic vensondenhoud 8e vrieodachappeluke be tiekkinjfeu tot alle volken vrede met Kut land vervulling van de verpliclitinffen welke uit het vredesverdnw voortvloeien In vertwnd met deze eiwjflien merkt de I reiheit ftp Terwyl wy thans de eischen n hernnering brengen ja v ooi ons zelf de Ceoiitrum Meeixleihe dtsocialiisten Duitwrht Vtlkapaitu Onathankeiuken Duin oeraten DuiUeh Naöionalen Uok te i pandiiu hobbcB mannen ea vrouw en af zunderluk geatenkd oow e inunneii uU vrouwen utemdc B voornamely k voüi bede öociatistiache pdrtuen van de mannen JÖ4 pet voor de onafhankeluiken en J1 J pet voor de meerdHrieiddbociaUo ten Bu de vrouwen Ü nik voor ila eo afliankeluken en lüJ pot voor de meer derbeidopartu Het aantal vrouweluke tomune ytoor de beide conservatieve pai tyen b poro dl 2 pet hoewel van de man nen alechta ib S pet voor deze partyen btemde a De iiuniHtercritiis in Italië ia al even raoeilyk op Ie lot en als die in Du tsuh and De koning hevtt nog een kub iieto forniateui aanii eft e en j ieehtH worden tn kek mannen Kcnoeiiwl o a die van Gio I tti ü £ hy meei kana heeft een levejin vatbaar kaïbinel te vormon dan N tti bUiek te heibben ia een andere vraajr wiaarovet de meenmgtn aanniieiikeluk kunnen ver ïch llen De oppoöilie te en Giolitti i nog groot dooli men gelooft dat wanneer het hem met moeJit i elukiken een minia tenie aamen te stellen onDbinnlinff van t parlement aou moeten volden een expe riment dat m de tegenwoonlitre om tan lijgheden inuuler aaiwrenuam ib De Duitsohe bkuden vernamen nojr eeni ge byzooilerhoden over de rumöeriiiïe Ka merzitting waarin N tti zyn ontala aun kondigde De socialist Mjo IikI ani zeade dat deze i ig een overw Binmjr voor zu n partu be teekende De val van het kab net Nitt was onvermydeluk gwvorden nadat m den voormiddiag alle partuen bealoten hadden llohalve In zake Hualand Bad h t bUA Jliioraan wel mogen toervoetgea Op dit puat Uertichlllcin traouchcn en tjnnJechen aaa V merkelijk at vrm het alleen reeds ten aa Iz a vaa tie goutl kfweelBe Ken draMdW e bericht heeft W giater dl nog een bydboikler den nadruk op gfrItyd dat de Frantwhe regeenag het plaat nea van bet RuasiacAie trou l in buitenland e banken ten zeerHte afkieurt eaa zientiwu the men in hntretand wet deelt Ue laoodeüiiche medewerker van de toon aangervejule MaaoheAter Uuardian leirt dat de HuHien een eenvoudigen uitweg bedacht hefabtn uit de moeilytaheld of sü redkt heiibt n gouti te gebrutkcn voor handel doeleinden tkwr icoud te deponeeren bj Detnoche banken tent mde daarmee Toor hen credieten m fnaroland te openen De medewerker ze t dut geen neutraal laad eenige poging van een andere rtweeo nc tmi toelaten om op dit goud aauMoraak te makt o De Petit PariMen verneemt uit Londea Het permanente comité van daa Opper sten EconomiHcbea Uaiui vergailert weer paa ala Knuutm ïljn titandount venkiideItfict lieeft toireno wr ét towesiéea door A nol In E jn uiteenzetting vao de houding van lie V raniiohe regeering opgeworpen Daartoe zal Kra win een of twee dairen behoeven Krassui zal Uoyd George en het Britfiohe kabinet evenmin ontnKXvten aoo lung hu Ktin antwioonl ml Moskou het ft omtrent dt waaitopjren door l loyd Geong n Curwm geeischt Het soc aliKti iche Kamerlkl Lafont heeft un vrrzoeik tot int ppellatic ingodiejid v r hot aanil el tlat de F ranedhe regeer ng aan tte boaprekinifco met Knuau lenkt tl nemen Dt Ilr tsche roireennu heeft Ie handen vol mtt Ie Sinji 1 tintrs die hun actie tegen It Voorgt itteUle Home Kule wot ysti inatiNch voortzette n De wan lu4ten van Sina I em zijn in em neuwe p ia gekomen Fe Cork tja gisteren dni nuktaire telcwrambeHtuller aangehouiitu en van hun ruwielcn be toof In één geval wonlen de teleKran mi n afg nomeai en van deze aarthoudingen greep ptaate n dt buurt van tic politiepost een andere dicht bu tie kuxeme Hcmdcrdt n waren er van getuige maar er wenlen jreen arreata ties gtdaan OnlangH ïijn matrozen naar Ierland ge Tj ru eii dat volgtne een bericht uit Ixwi Itii geschiodde met bet doel om seheïuili 0 gtbruik 1 zwoop nietl zoi Liu oilto anti liij waarschuwde er mj sptMLiaal v fr nitt tt slaan Mule peiBU de Ippm p elkaai on gal nm n MKinUlijk 1 tdliji It n p 11116 een sldg logetisthijiilijk speloiid maar du in erkelijkheid nijdig w ih n hm pijn dn 1 pmi hm 1 zoowol als aan hun g flel tion sprong en terwijl Z len t huddui hioldui 7il shegon toen op hul M rl idf i 11 rif I u lil I liaan hmlen tn niet ik nogoii ang Mg ndit V 01 uh lutslaioml iHl 1 ing mompelde Mi rk liiNsdien ih mdni Jk al i dadt luk I laan 1 111 gen H 11 iIfi i u lldi met hang T 1 kaai bill 7ig 1 lil Uk I idi nil den li ek van ci n bi S hpui iij V aniieir k ponies htm in hun d dk iiri lir ikti n bigrtep 7i li e on i lil dig Iin lik dat het rijliiig en zit hiklnn OU worden g wki lil it voorbeentn ttiigi snuif Ntg gwn woi rtl igi I n w ledi in tin III 1 MtiMg 1 t hlilsland gi briH 1 1 i ii lik r s vi n ind i n bllkti r iid lid lerJK 1 i zag w is Hari Uu 1 II ilf p II II gion I liggiiiil 1111 1 II ii ds lidit lil tiet gdii in 1 l lu n gikl md io akrin pg Ik ti I kd rin of i w uir laiigH bi t Mei str mik IIi I v dgnd gi iibiik t n 1 liij n in i gi it i ii krarhlig 1 k dl 1 inaikics lan milmnliik hl I n II m rg ten n sIk y f I 11 ag I It mt i dan 7ii In p n lai I t X n lil lid hkin N u iiMiw d tn kkuiki n it u gi n gi i n 1 1 i p I 11 ld h d gdaal 11 1 g n b UI 1 lld g h rd r g I M I t liMiid I 11 n gnil Nt 11 int li ftlllw 1 I t ii r kdiiig Muil lu 1 wtt 1 111 ii k t 7icht Hl biarhl 7ijn tiatid aan hd b ifd en lid dk weer ir t r erlti Tig unwnoid k ii w 1 1 n gi fiprttkf n s 111 lit 1 m n i isi tun b ii ti van ha Mil Int IS i iiw Kdmld s M h I ui nair Htrin kt k In m zwng mi aan maai mti e n inblrukking an riihting f II toi rn 1 I it ille h l ililinn II inrf je hd leven van Miks l iiru nrt wagt n aan deze kwaad uir kge IteMen siste zijn Itinlechap iliun pns raof I Vq Miss Darracourt wanueer ik tt een raad mag geveu vervolgde hij boesch van kwaalhtid do oogen oiiafgeweud an lat knappe hloedi mlo gelaat dan moet u dien vageboud timniddelijk uit uw iiunbt ontslaau Ik zei u dat hi iorgtlooH wua ilij is veel ergor dan hit Ik bid y hoor naar imjij waar sdinwing Ëii onlala hmi stil hal g n h itidMli Hf I a 111 I tl II t I Ml ijn k i I 1 1 mIi Iki I Ifs 7un ni in glim iiith il nil Ilu Inulitt lien in l h ii Icii il l 11 hu im ikU dal dit ni i ging 11 M II lilu wuilui Zuwuil n III III 111 ila iIn an til It li ii ki II II II 11 7l d n berg p tut n n iuin h i en hi l knrd irhtf giiM elddi flnisttrdtn i dkiai ids on irutrtnis m en l legnn ti i wnkelijk p hol Zu WHr n g led ipge oed g lOd dl ir iod sterk als leeuwen en 1 i uid gew rden t r de mg w ni nns Iiaiidihng met lU zweoji M rie rukte maar lm kon e en goed lan nn m iehden hebiMn gerukt Iiuillo b gife eerst nut w il r g heurd was maar toen zij di bonm n Ipngs haai heen zag vliegen hit iij tnigie hei n derwaarts slinginle di wielen nu eens do r een m lshmp d m weet door het hakh ut Mliirhn tien d lucht aK tn swlnt lane hnir wangin Ticii oüiHt sprak Harry Horne 11 kl M I I ig h ettt zijn tan II hm kil Hiil t iim I iii p rg il I 11 l I nnn Ui gi sdi lar I htn nj ii drei I ri I I d hil Iwaelilen iotd 1 I lik liief en wi st siiiK kg ba ir an hiiar h n ki liji f w lordin Ilarrv l km I dl Imi I k inden mi I Il r h iiK I mai p II nl loden rtair MfTk hoor ie mei uu woede tn als u naar raijti raad w It lui teren MIms Darract urt yei hij n itn sttni kl nk diep tn klaar en na dt karwdit wo irdtn van den ander waar lig als du van n vorst Wan neer 11 naar mijn raad wilt luisteren MiMf harrattiurt vertrouw dan uw Ie vui il ut toi aan de handen vau oen lafaard die noch verstanili uoeh ge noeg ntoed bezit om een paar oneohui dige pony 8 te riidon e on oen hevige ton iitvlamde in zUn hart II j tndde zieh om alsof hi liaar wille tesprtken maar i had zih nier In tilling nm rgeworpi n en bftIf kti kaar i ngui met dt liaiden N iil r nfe d i nader dt ur ti Mixin was liK bij ben hf t vdgi n 1 lOgen Mik tl rw esllng aanbrengen M lar M idr dat lOgt nhlik aankwam pr lig uil man uit liet Iium h hd i hl i II UI ml II II hemel U oor wdiMn t i wierp leh p d ponies Pen SI hok een wotwie verwarring Mn Hd was en re elijke uitspraak van een l OtltGnde tegeuovor ewi mar kioh vrutsdilk door de koele hoogheid van dt sloin ondersteund door den treiuïfn donkeren blik die op het ge laai an den MarkicA was gericht nle die an een Ijew huldigend god Oiil Hfhaain b 8iste Merle 1 U den wig ga u nilin oogen ot Ilij gnep de ïwf ep on hief die nu hoog ito miin Ue bedreigd werd had kun nen oniwUkoi maar dan had hij de pon s nuiftten loeUten wat hij niet wilde rVW rw d l