Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1920

JUBl U Juni 10 8e u U 7 1714 7 06 21 3t 21 16 50 1 60 26 2 06 2 4 70 46 76 60 60 30 49 10 49 26 2 76H tit in Po vHcgendo Uolltuxler en hIh Uolüo In Trititttn rn Iftoia Clok Jiiet mevr Aniilo Tilgthitrl hi ett de heor Kiintatnt do dlrp4 tPur mderhandeUngoii uangekiioupt dio tmr W iftrnühiinli ik tot oon verhlntonU iinlIon leidem Mevr Doley Doviil p ej Alieo riato en Hendrik Dnml hlii oii urr DE PERa lei Hall iiiiuine iiftiehTOU en nilmleleii zullen vertolleu vnn de ervnringon lijdeiiH den uorhtg on vun do laak door de Maritiü in dien i i verricht Do dag wordt btïsiiilcn met een groot IcphI In den n rontuin Men hoopt daar iwii Mariiie Euncyfalr o houden not cabaret vnn zwvofficieren on artiNton on andere attriieties Zm ton te veel betaald IV Avp kwiun ter oore dat de Lande r Kederatte van Bouwvekarijeiders aan regeering een schuld heeft van f 00 000 we cna tem onrechte ontvangen Lw klo9i fwl i e r wüwien teruighetaald In verband met 2 te verwaöhten uitaluitiiw in de bouwJfcken ia dtt voor de Federatie een groote 0W Een kind verongelukt 1de UilenbuiKstrftat te Amsterdam vJift Mfttermidida een on etu k plaats gefcld Iwee karren moesten elkaar m doze Z Q straat paaseeren zoodat een der ÏTluirders een opstaand luik omverree t arachter een kind van 14 maanden was Zwwten Het arme kind werd totaal ver tterd Den bestUunier treft in dezen 1mi verwijt Het droevig ongeval verweken deze volkryke buurt groote ontstel De dcmOtiHtratie atakliiK en de Collectieve OvM eenkomit Het Grafisch Wiockblad orgaan van den Alg Ned Typ Bond stelt na een Itorto beschouwing over de ferihge deelneiHuing der typo s aan de ongBte detnonatrutie etaUng de vraa hoe het staat met het collectief contract Is er contractbreuk gepleegd zoo vraafft het blad Ën het antwoordt laarop direct Niets is minder waar dan dit BU de onderhandelingeD van het collectief contract is uitdrukkelijk vootimhouden dat het deelnemen aan een politieke stakir t die organisatorisch werd geproclameerd niet als con tractbreak zou worden beschouwd De daatl van de ai4 eidera die aan de proteststaking deelnamen valt dus teruig te hremgen tot het verruimen van een werkdag omdat voor hen op dien dag een belantfprüker zaak te behartigen viel i verder IHet collectief contract maig niet worden miabruÜct om de ari eidera te weerfwuden in zoo n ematigen tijd als we thans beleran zdoh schrap te zetten tegen wdlekeur en aanrandindr van de heiligste rechten Want dat zou inderdaad te duur gekocht ziJn FINANUBELE BERICHTEN WI8SBLK0EBSKN OfftciMle not eriii U Amsterdam 11 Juni 2 LAND EN TUINBOUW Kaaaeontrole Aan de Tweede Kamer ii aft het b tuui van het XaascontPoleataüon Noord Hollaod een adres goMnden naar aanletding van de nieiiedeeling van den Minister van Landbouw dat ook na de crisisperiode alleen gecontrolecrxie kaaa aal worden uitgevoenl on dat een laartoe atr tkend wetsontwerp de Kamer binnen niet te langen tüd tal beredten N u herinnert het adres dat het doel van de Kaascontrole is waai4 orgen te versohaffen lo lat de kaas nunatens een vetgahal te m de droge sM bovat overeenkomende met het op haar aaiyjohraöhte rtjksmeric 2o liat zu van Nederlandache afkomst is 3o dat 7 i vrii is van vreemde vetten 4o dat t een normaal vocht rahalt bezit Het miiddel om dwe waarborgen te kunnen geven is het rijlumerik hetwelk reeds bu de bereiding van de kaas hierop wordt aangebracht en later niet meer aan te brengen ia Oip een en ander w rdt voortdurend toezicht en controle uit reoefenxi door de Kaoscontrolestat ions welke zelve weer onder riikstoeaicht ataan Zoolang de Kaaaeontrole niet wordt doorgevoenl zal de verwarde toestand welke steeds op dit gebied bestaan heeft tengevolge van den aanmaak van versohillenïde kaas voorten zonder dat deze voldoende van elkander te orolerschelden waren blijven voortbestaan en daarom is het duidelijk dat een gedeelte van den kaaabandel hetwelk daarvan ptx fiteenle zoo sterk tegen de Kaascontrole gekant ia Anderzijds is het te begrijpen dat de producenten over het algemeen voorstanders zün van de Kaascontrole omdat zü de noodzakelijkheid hiervan inzien om den afzet van hun product in het buitenland te bevorderen en den naam er van hooar te Itunnen houden Het is de vaste overtuiging van adressant dat de moeilüliheden welke laich tot nu toe voordoen bM het bewaren van de kaas in die pakhuizen door de volMige medewerking van den kaasihandel ook zullen kunnen worden overwonnen en het 1b dan ook met het volste vertrouwen dat wif het wetsontwerp betreffende den uitvoer van alleen gecontroleerde kaas hetwelk Uw collage eerlang bereiken zal in Uwe welwillende aandacht aanbevelen en de hooii uitspreken dat het Uw college moffe behagen om dit wetsontwerp aan te nemen Het gevolg hiervan zal bovendien nog zijn dat dan automatisch veibeterin intreedt in den toestand van den blnnenland ehen consument immers dwe zal dan ook in staat KÜn zich waarbo te verschaffen dat hü niet misleid of bedrogen wordt inzake het vetgehalte der kflas hetgeen nu dikwijlfl hftt geval is De algemeene invoering van de Kaascontrole zal tenslotte voor de kleinere bedriiven een bervordering van I iunne bedrijf scontrol e en een verbetering van het product tengevolge hebben lx nden BerlUrt Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stookhiolm Cbnstiania New Yorit Brand Woensdagmiiddag heeft brand gewoed in de fabriek der N V int Kapok Maatschappij te Nijmögen temBevoltfre van het warmVwpen van den motor In de kapokafdeeUnf Het vuur bleef tot een klein ge ie lte van do oude faJariek bwerkt Verzekeiteg dekt de HcJiade Het bedrijf onderrindt geen stopmis Aardappelen bedorven Te Zuud YvesiwiwoKie neuuen de laatste negens iooveei sunaoe aan net aaixuwpeigö vas gbuaan üal veie aKxeia moeien MUitien oiiiKepuoegiu De aaivjappt itn zuu in uen tMxiein veriii t Men wu nu aisnog op die aiuters naver zaaien op noop van uix 0 g wmerweder MARKTBERICHTEN Cobp vereen De Boskoopachc Veiling £ r worden prezen besteed als volgt Pioenen ei rt v ï X 80 ct Pyrcthnim ü Ö ct Uthynia 11 ct Delphinium 10 44 ct Bruldaanjers 1 ct Anjelieren i l ct Tapaver 10 15 ct Roxen in soorten 26 65 ct Lupinen 10 ct Asparagus van 8H DU ct Campanula 8 20 ct Iris 16 ct Leeuwonbekken 17 ct CenUurM 6 ct Spirea ö ct Monnikskappen Iti ct Phox wit 18 ct alles per bos ld in pot per stuk 20 ct Hortensia in pot per stuk van ƒ 1 30 2 45 Gaillanlia 5 10 ct Camillen 1 3 ct bcido per bos Kalmiatakken 2 3 ct per tak ld in kluit 10 15 ct per stuk Dianthus B ct per bos Lelie s lU ct per stuk Duizendschoon 9 ct per bos Acer in pot 4 ÖU ct per stuk Violieren 10 ct per tak Aardbeien 34 57 ct per 6 ons Groenten peulen 21 26 ct per K Ü komkommers lU ct per atuk zuring ct per KG STADSNIEUWS GOUDA U Juni ll 20 Examen Boekhouden fiiHteren slaagde vnor liet Ihiekhoudei der Vereeniging van ïiceraren in lie HandelöwetouBclinppen de hoer J Hei aron leerling van den heer L Frank Een luchtBteen In den AmeriKaanscnen staat Oklahoma is DiiutoaigiaYoniU een meteoriet neergepioti sa ueiL neituil ooven ver± ciimuene zuuiwes leiuiie 8iat ai verlicht te neooen tmjaenden waieii mervun geüuuge en verscnewiene geologen waren voomemens üe mcleonet ueu vougeiuien üuig te onuerzoe eji nauat i e aiigoKoewl aou zun loen ie meteoriet tXiiha paaseerOe zegt men dat hu siecliits eenige nonaerUen meters van üe aaroe verwuderd soneen Ned Herv Kerk In de prediikiantsplaat bij de Ned Herv Kerk alhf r vacature Ds Deur is beroet en Ds 3 H F Remme te Huizen Da Remme heeft mede een twroe ontvangen voor Bodegraven Broodkaarten De uitreikimig van broodkaarten za plaats hebben op het levensmiddelenbeilruf Waaggebouw van Maandag 14 Juni af tot en met Maandag 21 Juni Het kantoor is geopend van 9 uur v m tot 7 u n m behalve Zaterdag li Juni van y uui v m tot 2 uur n m Tevens bestaat er gelogenhei l voor het afhalen van aanvraagfoi muheren voor aanvu 1 li ngsbroodkiaai ten RKCHTZAKIM Arbeid van xoon en dochters niet verzekeringspUchtig voor de Invaliditeitswet ilij uitHpraak van den en tra lep Raad van Boroop Ib in het gesrhil oni staan tnssclien den voorzitter van den Kaad van Arbeid te Utreelit en K V te Maarssen verstaan dat do zoouh en doehior van laalutgouoeinde niotver zekoringspiichtig zijn kraehtonn do Invalidite iHwet wegenw liiin werkzaamheden voor hem on E G V vuur hen geen proniio verHohuldigd in opgrond dal in het algoineon kinderen die VHii hun ouders vrije kimt inwoning kletxUig en zakgeld guiiioten en werkzaam zijn in hot bedrijf ot de hulfthouding dier oudern niel kunnen geaehl worden mot hun oudPTB een nrbilds ovpreeiikonmt te hohlicn gOBlotoni dat Iniriiers het vorrlohten vim ile wr rkzaamlieden voortvloeit uit hot tamilieverband dat wel in waar in bopialde gevallen z eh omstandighwlen kunneni voordoen welke tot het beslaan vaneen arheiflHovereenkoinKt zou ilen moeien doen lienlu ton maar in het onderliavlge govaj nieta van zoodanige oniKlaiidigheilen iw gebleken VrUgmproken De riM htbank te Tiel liecft giflteron den artA H to Leerdam Iieklaagil goweeht van rivertreding van art ifilhiH Swh vrijgeüproken Ongeluk In de fabriek ler Uatavia Margarine Works te tn U nieigen is Woeni9cta4 jiiiiwiiig de maohimst J K onüer een macjune Keraaltt weiK e bu het verpiaatMm omviei Hu IS kort na iiet ongeluk ovenetien K was gehuwid dociti hau geen kiiuieren AMMERSTOL Aan de zatmmarkt alhier wenlen gisteren aangevoerd 4 zomei zalmen prijs ƒ 2 75 ƒ 2 90 per K G Het wachtlokaal der Staatsapoor alhier zat aanmerkelijk worden vergroot hetgeen een groote verbetering teweegbrengt daar het tegenwoordige lokaal ree ls jaren te klein geweest is zoodat menigmaal reizigers in de buitenlucht den trein moesten afwachten Het nieuwe lokaal wordt tweemaal zoo groot als het oude Bovendien WDr lt er voor het personeel voor verkoop van plaatskaarten een afgesloten plaats met loket aangebracht Een moeiiuke redding Hot Woensdagavond lo IJmuiden uiin gekomen stiiomwctup Agnelu kupilooti liaroiuis rappurioerl in do Uici zer do benmnnjig van don l imielion Hchoener Hot Rtooinschip Agneta luid te Hafso eeiie lading hom ingenomen en wjiB daarmede op weg naar Jimsierdam i eii Ion Juni ontdekte mefa den thoeiier Venus woiKe zoniler niiihten f elijlv mot het water dreet Men gmg er iH on doch ontdekte niemand ip aan na een paiir nia en mot de Siooiniluu siguaien te hoboen gegeven zagen lio NedorlanderR de vreomdo ohiporeuke luigen uu de kajuit komen MOt oen rediluigboei welke aan een touw werd uitgevierd braelit men een li in over onuiat de zeo te ruw was eiii de seheepsboot over te zetten Nadat do verbind ng tnl stand wa s gekuiimn zette men op do Agneta W en üer reddingviollen over boord om lial naar oen HchoeinMte laten utzalaken Op dezo wijzereiido men eerst zeven en niet ifn iwoeden gang drie monBcben lii het tiental bevond zich de ree ler en een paHsagior Met do redding waren bijna vijf uren gemoeid het riMlilingvlot ging verloren Op hot stoomschip was niet ingericht op een onverwaeht toenemen au do bemanning met lion personen zoo dat do kapitein do geredden hij liet Inodfistatiob van Dalaró Zweden aigaf Do schoener ia waarseliijk gezonken deze had reedn plat op do zijde gelegen doch door hot over boord gaan van hei tuig was het weder re lit gekomen tot geluk van do opvarenden die daaraan hun hehoud te danken liadilen BOSKOOP Naar wy vernlmen zullen eerstdaags eenige heeren waarondpi de heer J H v Straaten v Nes naar Amerika vertrekken met het doel dat land open te krygen voor de levering van hoomen en planten Rott Nbl Tentoonstelling te Antwerpen De iierit hlgever van het Hbld uit Aidwerpeii eint d d 10 Juni Heden werd in de Antwerpvche Idoeniefilcntoon tfdllng de Iwced j NederIjKidsrho uizending viui den Nederland f lieii liiinbiniwraad geojiend in loffcnwoordiglieid van jhr Van re leiiIjiirgh den NedorlaiuUchen i aii M Bniftsel en vnn loden der Nederi inil sfhc Kamer van Koophandoi aldaar De heeren werden verwelkom door ilr inriehlerH van de lorahÖn het bi stuur vftji do feesten vaji Antwerpen STOLWUK Aan het op 4 Aug a s te houden concours zullen deelnemen 24 vereenigingen met pl m 2400 leden SCHEEPVAARTBERICHTEN WADDINXVEKN Benoemd is tot onderwuzer aan de Chr Nat Sohiooi te lievenhuizen X H de heei L v d Dool alhier STOOMV MÏ T MEDERt AND Uatjan uitreis vertrok 1 Juni van I ort Said eraiii arriveerde 10 liini vnii Amslerdaiii te Itolterdam Java vim Hamburg naar Aniwerpon passeerde 10 Juni VUHBingen Kangoan van Java naar Hamburg arriM crdc lil Juni te oiiua ilintang Ihji urols paHHoerdo 7 luniINrim I rinsps Juliana thnlsroiH paMHcorde S liini Perim Hembrandt ii trein paHweerde i h ni antellnria HOTTKilDAMSCHi LLOYD Haridoeiig vertrok M liini van Stn gapnro naar Hatnviu Hindjanl uitren vertrok I luni van Southampton der lIollandHcho Club to Antwer loden poi 423e STAATSLOTERIJ Trekking van Vrijdag 11 Juni tde klasse ƒ 70 met premie van ƒ 3000 No 1948 fiüi No b Jib f4UÜ No 18850 Prijzen van ƒ 70 1242 1628 3020 4 i79 0669 7640 9139 9175 11702 12441 13536 14336 14656 16277 18425 195 2 19836 20121 21150 21597 21721 22528 22552 Nieten 337 374 481 693 886 i 25 1668 1676 2201 3031 3524 37a2 3991 4380 4717 4964 bim 6142 5798 5836 Ö2b9 6375 6452 6925 7985 8096 SllO 8363 8902 8917 8988 9484 9746 10168 11749 11968 12321 12420 12713 12913 13333 13746 14388 14712 14855 15100 1519 1 15415 15643 16221 16306 16327 16544 17356 n514 17896 17998 18298 1830Ü 19043 19115 19234 19389 19760 21124 21522 21573 2218U 2 3 9 22630 22637 22763 22983 2U978 voorzitter van het Comité Flora de lieer Charlw DobosHchere er in zijn welkom tot den genp dat dozo lentooiiHloiling een Ilollandwh karakter draagt Hij Iiei iinerde teveiiw aan die van verled Mi maand waar BO XX Darwintulpen en duizenden nuIMioren eon woorgaloon sclionwHpel boden Ook dilmaal heeft do NfwierlandHehe tuinlmuwraad zïehzeU overtroffen Spr dankt den gezant en mevrouw Vredenburgh voor hun toge nwoordigheid De gezant daukto op zijii beurt in het Nederlandech en m liet Kranseh KaïneiiH den rniiibouwraad wprak de seerelaris do heer Valoton over don rol en de werkzaamheid van den I umbouwraad die ditmaal MO 000 i ioenon on 10 000 Irirtsen tentoonstelt waarop wi ldra oven belalngrijko inzendingen Gladiolen Dahlia s enz zullen volgen In gezelschap van den hoor Spakier den NiwlerlandMolien consul te Antwerpen en den lieer van Manen lien voorzitter der iloUandsche Club bezoehion do BriiMHelscho gasten verder de hoogst belangrijke en oon verrukkolljkon aanblik biedende tentoonötdling De litn weer zant eel 11 Het succea van de obstructie Wh lozen in liet Volk t Gebeurde to Amersloort Een vorMprflider overhandigde aan eenige vrouwen eon Rtrho biljet voor do openbare vergadering van Parlij en Bestuurdersbond waarop stond te lezen fro testvergadenng legen de Muilkorfwel Do vrouwen lazen aandachtig en plotseling zeide een Wat willen ze nn weer met dio lionden uilvoeren Hot Volk zet als titel boven dit henohf Ze hadden het niet begrepen Tnderdaadl IIDDLAM AMF RIKA IJJN Nieuw Am sterdam van New York naar Itottordam arriveerde iO Juni te Plymouth KON WB8T INU MA1U 1KNST Van Rensselaer wordt H Tan voorm van WoBtIndiÖto Amrlerdam verwaelit Prins Frederik Hendrik van Wwtlïiildi naar AiiiHlerdam vertrok K Juni vai Havre HOLDAND ZFID AFRIKA DIJN Adm do Riiyter arriveenle M Jnni vah Rotterdam te Port Nalal STOOMV MfJ OC EAAN Tjyeaon van Japan naar Amsterdam arrivocrdo 8 Jnni te Umden TantaliiH van Java naar Amsterdam natrok O Jnni van Port S iid LAND EN ZEEMACHT Ëen Marinedag Op het ver oek van het tJitvoereyid vomité in Den Helder dat zich teu ioe stelt voiir de slachloJera onder de Marine in den uoriogsuid een Marine ranipenJondft on Marinomonunipent op lo rioiiteii is in den Haag oen suheonuté gevormd dut mei alle kracht dit doel wil bevordei en Het ib toch van meening dat onze Marino dit dank fler lèn volle heeft verdiend Het comité tdelt zich voor don 17 lon Juli tot een Marinedag te maken Het zal daartoe do hulp van Ilegeering en autoriteiten inroepen Het plan is om de Marmemuziek met haar pijpers en trommelaars te doen overkomen en ilopiitalie s van zcc ofiicieren adelborsten onilerotfieieren matrozen en het Marineeorps uit te noodigcn Nn een ommegang door de stad zal nf Houtruet een groote bijeenkomst worden gehouden waarifa o m do heer Duitsche dieven Een DuiL ïcher die bij Dinxporlo gisteren over do gretis kwam om levensmiddelen to koopen i i aldaar do wonihg van jaai meubelmaker aan dentirensweg binnengedrongen en met eensom van f lOCH verdwenen KUNST Mevrouw Poolman Meisiner Naar het Vad verneemt heeft mevrouw l oolman Meissner voor het volgend HOizoen een contract afgesloten mot de opera lo Antwerpen Volgens de corr van de Tel te Antwerpen is mevr Poolman MeÏBsner op hiar eigen verzoek voorloqjoig nog ateehtfl voor een aantat gaslvoorstpliTigen verbonden Zij zal debutsoren in Fidelio en daarna optreden als Se i EKRKNIEUW3 SPORT Rem Kerk Viertal te Rotterdam vacature da Stenfert Kroese ds J W H Bisschop Boele Groningen dr J C A Fetter van Haarlem em pred N H Kerk te Zutfen dr M C V Mourik Broekman Ned Herv pred Ie Breda en dr H P Schim v d Loeff dezer dagen uit Petroffrad teruwcekMTd Vervt iging De GoudKh Padtlndn Zondag giH ii oefening DiiiHdag nllen present om r 3H n m aan het h atioii De Ihfltructeiir J BOWIER to Toonbomen en ter beiKjhermintr van h t periwnMl in Utnutt van do veitiahoul van ucevaanlcns Ken vciIlro navitrutic in du Toeën romLocn lerlund ia een sihak die met alleen voor Fliweland maar vw r alle volken wier achepen die wateren bevaren van belanit in en die bedreigd ia Kewordon door de aanvallen op vuurtoren en Boinposten door extremisten onder de Simi Fciners Elveneena zyn er aanvallen Redaan op poaten van de kustwacht De matrozen zijn Rezonden om de kust te bewaken om do Boheepvaart te helpen en om levens te retklen In Reval van oorloff De door het Internationaal Verbond van VaknrerceniKiniren te Ajnsterdam geproclameerde boycot van HonRarUe lal naar uit Weenea wordt Reaeiml door de OoatenrjjkBohe vakjvereenoiginjten nauwkeurij volirenB de uit AmKtenlam komende aanwÜziRinRen worden uatRCvoerd De voliRende vakvcrcBniRinRen komen hiervoor m aanmerianjj die der spoorwejrarbciders hanniels tranaoort en verkeeraarbeiders de z R n Technisohe Union en de orRanl satie van post en tele graafper wmeel BUITKNLANmitri NIKUWS DJUlTSCtïtAND Gi zelaar pnKeB Ie Munchen Jn het dcnle liaetaaaHtinceH te Munchen eiHctite het O M de doodstraf tesren de beide aangeklaagden WclleHihauer en Rotter DeM laatste ih Ooütenrutcach onderdaan Uit ïpraak Zaterdag KLGIK ScheeptiJKmanninx ad interim Dê IJtigiwe G azct verneemt uit Antwerpen in onae haven bevinden Eich twee Deensche sdhcfpen die e n aomderknife bemanninig bezitten t ts te zeigwen geen mannen VHn t vak niaur notarissen advokaten en stjiflenten die zich vruwilli aanboden om takende Deensche zt eheden te vervanfR en De bewelihebfeers der scheDen verklaartlen dat hun toevallige bemanmng goed werk verricht De Btaikimg der Deensche zeelieden is inmiddels opgeheven FRANKRUK Monument voor Edith Cavell Zatenlttg zal te Pari h m de Tunltenén een monument onthul woiilen ter eere van de te BruKsel door de I uiti oher s dood genchoten vcipleegator VAhÜ CavelL Het monument boont haar op den grond ügs ende na de executie De Fransche minih ter van financiën Marsal zal de plechtigheüd leiden SERVIË Slechte gezondheidntoetttand De berichten weikr uit Gr ot Servie komen zun wat de gezondhewistoestand betreft zeer treurig schnift het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne In de laatste 8 jaren zUn 66y 8l8i bo daten en 1 500X 00 burgers door den viian l edood of temgevolge van besmettelijke ziekten en ellemie beaweken Dit 1 1 ongeveer 20 van de bevolking Het aantal kinderen die hun v ler of moeder hebben verloren wontt od 500 000 geschat waarvan 100 000 geheel ouderloof Voljjens een mciiedeelmg van dr Uuck van 11 April J l ds de toestand dier kinderen allertreungst Velen hunner Uiden tenigevoljfe van ondervoeding en doorgestane ellende aan anaeime mchitus en aan tuberculose De sterfte m het eerste levenBJaar die vóór den oorlog 15 k IH 7 be iroeg is tijdens den oorlog vervijfvoudigd Vooral heeft Oud Servië tijdens de bezetting zwaar golwien maar ook de gezoniddieKl stoestiml in de eeer s en onder de terugkoerende troejx n wa zeer treurig BINNENLAND Nederland en België 1 Vaiidii licit nmldi volgens W IVl dal nndaiiks licl allirekcii der Dndi i tiaiidi lm eii iin t NciicriaiHJ liet HotgiHchc ininiMlcric viui Hui teil amlHilic Zaken en Openiiare Wer lxi jj èaj de leden aii Kamer en Se milU ey ii iJieiiKininihim lieeit duen l ie kiMUfiji WHHrin wordt uileeiiKezel waar o ii hel nl ver AnEwerpeii lüjiikiinaal n et Venli de MHirkeiir V Tdienl ho eii eeii znidelijkei aanleg iiiiiWk i iinal Dit Brussel wOhlt dïf ffe N K Ct geseind De Brusselschè Standaard die nauwe betrekkingen onderjioudt met minister PüuUet minister vai it at Helputte en van de Wijvere kamerlid Vkri Cauwelaert en andere invloedrijke leden ier katholieke Vlaamsche Kamerfraktie heeft in het nummer van Donderdag een hoofdartikel over de schorsing van de onderhandelingen tusschen België en Nederland naar aanleiding van do Wielingen kwestie Het blad btelt vast dat de verklaring van minister van Kamebeek in de Tweede Kamer over de opschorsing inzonderheid over de kwestie van de Wielingen niet kon nalaten in België eenige verwondering te wekken Wanneer men inderdaad zijn verklaring en uiteenzetting van het historische veiloop der on ierhandeling naast den uitleg door mini fter Hijmans verstrekt in de Belgische Kamer plaatst kan men zich niet weerhouden aan deze laatste zoo niet een groote mate van onvolledigheid dan toch van eenzijdigheid en verdachte voorstelling der feiten toe te schrijven Het blad vergelijkt venier de beide teksten en stelt de vraag wat voerde men in en om ons nuni stcrie van buitenlandsche zaken in htt schild bü het plotse afbreken der onderhandelingen en besluit als volgt Zoo men dan de onderhandelingen heeft afgebroken met het inzicht tot een oplosfling in zake de Wielingen te komen dan is ook noodig dat men na rustig te hebben nagedacht een modus trachtte te vinden om de zaak weer op de goede baan te schuiven Men wist toch immers goed genoeg dat de schaduwbeelden in ons parlement niet eeu wig in een venlochto donkerte zouden biyvenT Met ia enkel gelukt verwarring te Ktichten twijtcl te zaaien m de gccHten terwyl mon de biaam op iNedorlami ging itchuiven Dit thema ts natuuriuk daueiyk door een grag pers hier on in rrankryk tot in de uiterste inconsequenties doorgeürevi n Zoo men ectiter op een bieuk zou hebben aangestuurd om het naarstige werk van zoovele maanden ongedaan te maken en om met onze buitenlandvcho politiek nieuwe richtingen in te siaan dan moeten we daartegen hier met den grootsten nodruH een klinkend verzet doen hooren We weten iat in en um het mmistcrie van buiteniandsche zaken dravers aan den gang zijn die al znaar door Ueigie in netten van meer zuidelijke politiek willen vcratrengelen en den aigumeenen toestand zoo willen vertroebelen dat op veratolen manier het land ten lange laatste aan een verbond met l rank ryk zou ovurgelevord zyn Tegen le tallooze gevaren welke daaruit voortvloeien voor onzo cultuur en zeU itandigheid hebben we ree ls te likwijls gewaarschuwd om er nog op terug te komen Er moet klaarheid worden gebracht in den toestand vol onzekerheden en er moeten ophelderingen worden verstrekt over vragen die ten zeerste de goode laam en het ge ag van ons land buiten de grenzen raken We kunnen er enkel met naitruk op wyzen hoe onze junge diplomatie zich in een vertlacht licht moet voonloen by onze verbon ienen en andere regeeringen door het aanwenden van verdachte manieren en achterbaasche methodes We kunnen enkel besluiten met den wenbch uit te spreken dat bij de aanstaande bcttpreking in de Kamer van de begrooting van buiteniandsche zaken gelegenlieid gebo ien worde om lecht te maken wat dit minder mocht zijn en nieuwe wegeen te bereiden om le verbroken onderhandelingen weer aan te knoojien De nieuwe militaire pensioenwetten Naar het Nedeil Correspondentiebureau in Den Haag verneemt zou dezer dagen de indiening by de Tweede Kamer te verwachten zyn van de ni uwe ontwerp pensioenwetten voor de militairen Duitfwhe paspoorten De Nederland sche Kamer van Koophandel voor Duitschland deelt mede De rechten die bij het verleenen der Duit sche passen geheven worden zyh on langs belangrijk verhoogd Voor een enkelvoudig visum be lragen zij thans ƒ 18 en voor een zoogenaamd Dauervisum ƒ 60 Het gedelegeerd bestuurslid onzer Kamer heeft te dezer zake met den Dultschen consul generaal te Amsiterdam den heer Kiliani een onderhoud geha l De heer Kiliani was zoo vnend lyk de bestaande regeling als volgt te motiveeren De Duitache regeering zag zich tot eihoogde con SU laat rechten genoopt omdat de kosten van beheer der verschillende Duit che vertegenwoordigingen in het buitenland tengevolge van den slechten stand der Duitsche valuta buitengewoon gestegen zijn Om te vermijden dat deze rechten tot onbillijkheden en moeilijkheden aanleiding zouden kunnen geven is bepaald dat de consulaten een vermindering der rechten kunnen verleenen Zoo zou aan onbemiddelde dienstboden en kleine employe s die bv voor het bezoeken van zieke familieleden naar Duitschland reizen een dusdanige vermindering van rechten verleend kunnen worden zoo ook aan andere onbemifldelde en daarvoor in aanmerking komende personen bI naar gelang van omstandigheden Turf naar Duitschland V D meldt 180 000 ton turf zal door Ix irnukleliiig van het Algemeen Verkoopkiiintoor van turf te Nieuw Weerdunge vanuit oa7Anoordeiiike venen naar Duischiand goaonjden worden De door Duitschland aan Nederland verkochte schepen Ken part teWsgram uit Pary s aan ile N R Crt meldt Oip een vraag van Bethon over schepen door DuitMihlamd aan Ne lerland verkocht du Uians oni ler Ne iej amlsche vlag varen en die de Engclschen met willen aanhouden venkJaande de omlemtaabesecrotans dat de zaak bil de commissie voor de vengue linigen m onderzoek is Gasprils te Rotterdam U en W van Rotteniam stellen den Kaad voor den uniformen gasprys die in Januani op 15 ets wend bepaald te verliioogen tot 19 ets omdat te verwachten IS dat voor dit jaar de pro lucti6piu tengevolge van de veHhoogde loonen en verhoogde kolenkofiten niet minder daji IS fjS oth 7 al kunnien bediagen zoodat ree Ls nu Kvp ie f abncatge zeer groote verlie zen worilfn geletlen Gemeentelijke Middenstandswoningen De gemeenteraad van Winterswiik besloot tot den bouw van tien mididenstandswoningen van gemeentewege en tot hel verleenen van f 10 562 50 subeKlie voor de bouwvereeniging De Bree tot den bouw van 7 mKidenstandswoningen Ned Koode Kruis Hl kon litwhiit ziiii Ie rekenen van 1 iiiiit KL O voor den lijrl van vi if ja ren iierioeiiid lot oor itlej in liet ho j dbostiiiir r vereenigiiig liet Ved Riiode Kruin Z K n de Pnn der Nederlanden tot leden van genitdd lioofdhoHliiiir de siniselief van den generuien f taf ils zooilinig en de heer niï J Wolt miui adiniiiislrateiir bij het depnrteineid van oriog lot eersten onder Rdoile Kruin in iloii Kriiifj Stelling AmMiTduiii Ij J 1 M Imnm van Voorts I d VnoitH te Twelln riddor in de oilvereiiK fJnle vtiii MitUrt W C barun K iell worknieoHler der CiimnieiMlery NtMlerlanil van do Juliai nitor Ordo te rireehl en meji A II M Tlmrlifeke e h Cuavonlmgo De hulpverleening a jn HmtK rOc p de vragen van liet Tweede Kamerlid den lieer Drcflselliuys botro lende liet i ptre ien van den NederlaiidHeluMi ennKuIgc neriuil te BotnlajieHt in ake de hulpverleeiiiiig aim de uoodliideiiiien in iloiiganji lioeU de ininiKlei van HiiinenlandMeho Zaken geantwoord Tenejiido oon oordeel lo kunnen iiJlHpreken over ilo wijze waarop door den N Mlorland8 hen eouHul goneraal te BoedapeHt den lieer Jlmge Fleddenih wiirdl inecgüwerkt aan do vfirdeeliiig M v lie gaven lier NederlandHche lievolkiiiK uil behoeve van de inioillijdendeii in Ilenganie heeft de mjnislef inlu h l iigeii ingewonnen bij de lieliainen wel ke 7 i li met de verzending an goederen pli gen Ie belaslen en hij zijn ambtgenoot van Biiitenlanilsche Zaken KerrtLliivioeldw I eliaiiieii lieblieii reed een onverdeeld gnii stiti getuigenis afge tegil omtrent liel ojitredeii van den heer 1 leiideruH in zake de liulpverIe Miing I Ie iiiiiii s eT van Biiiienuuidsehe Zaken lieetl nieegedoeld dal Iiij Harer Majeslet gezant lieeft o geilragon Ie dezer zake een nauwgezet onderzoek Ie doen instellen I e nitiiiHlor stelt zieh voor waniieei lui van lirt FRHultaal van dut onder zoek zal liolibeii kenni genomen de viagen van ilen tieer nreHseUun s defi nitii t Ie beantwoorden Fusie van Tyd en Maasbode Naar het D v N vemeemt zou men in principe tot overeenstemming zijn gekomen over een fusie van Tijd en Maasbode Wij hebben reden te ermoedpn dat de onderhandelingen daaromtrent m een gevorderd stadium verkeoren Spoedige opheffiDK cnsisbureaux lnge liend is een wetaontwcrp tot aamulImg en Verhooging an het tiende hoofdstuk der Staatsbegrootmg voor het dienstjaar 1920 kosten wegens crisis uitgaven aan de toelichting waarop het volgende is ontleend Uitgetrokken is een be lrag van ƒ 1 500 000 ter bestryding van de kosten van de onder het departement van Landbouw ressorteerende crisisorganisaties Ten gevolge van de gewijzigde tud somstandigheden is het moeilijk thans met eenige nauwkeurigheid een raming te maken van de totaal voor dit jaar te maken uitgaven Voor zoovAr den minister daartoe gegevens ter bescjSïkking staan zal voor de bestrijding van Ie kosten der Provinciale Productiekantoren en de Commi ssies van Beroep in zake de Scheurwet 1918 tot opheffing van welke beide organen vermoedelijk eerst tegen het einde van dezen zomer zal kunnen worden overgegaan nog een bedrag van ongeveer ƒ 750 000 benoodigd zyn Voorts zal na beëindiging van de werkzaamh den verbonden aan de distributie van den oogst 1919 tot liquidatie van het Kykskantoor voor aardappelen kunnen Wür len overgegaan Voor den dienst 1920 worden de uitgaven voor gemeld kantoor voorloopig begroot op een bedrag van rond ƒ 160 0Ü0 Verder moeten worden gekweten de kosten van het Kijks Centraal Admmistratietcantoor voor de tlistributie van levensmid le en waarvoor een be lrag van 2 h 2 ton wordt noodig geacht l hndelijk worden uit het aangevraag le crediet nog betalingen gedaan ten behoeve van nog in functie zijnde crisiscommissies alsme le van enkele in den crisistyd ingestelde kantoren die thans in liquidatie zijn Naar de minister vertrouwt zal in den loop van dit jaar tot opheffing van zoo goe l als alle der bestaande crisislichamen kunnen worden overgegaan TWEEDE KAMER Zitting van 10 Juni 1 20 Vervolg DK ANTlKEVOI UTIEWET De heer Van Rave stei n c p zet in de namiddag erga lering zun rede voort acht de bestaande bepalingen van het strafwetboek voor de kaoitalifctische regeeniiig ruim voUloende Spr wyst op maatiegelen en handelingen tegen de revolutionnairen om aan te toonen dat de opJiitsing der bungerlijlte pers de re eeMTkg gtHeel wist te bëheerschen Vervolgens zegt apr dat de communisten herihaaldeluk bodreiig l woi den Hu legt een enveloppe over met eeji kiein gedeelte van de direigibrieven door hem en zyn partijgenoot Wynkoop ontvangen Ook las spr artikelen van vuile bestrij lang uit versdhillenide bladen voor waarop de heer Troelstra s i ajp interrumpeert Dat is dezelide wuze waai oji k door jullie ai geruimen t ld wordt bereden De heer De Savornin Lohman c h betoogt dat de naam van het ontwerp niet past op den inhoud Het beoogt met de bestrijding van revolutionnaire woelingen die niet door wettelijke maatregelen kunnen worden bestreden doch het gaat tegen het bezigen van onwettige middelen om de staat sorde te veranderen De scherpEmnijïe beschouwing van den heer TnoeUtra besprekend en die van den heer Kolthek wil spr zich op hun standpunt stellen Voorbereiding en medewerkinig voor de revolutie wordt door het ontwerp met straf bedreigd Spreker bestrijdt dan het beeld dat de heer Troelstra gaf van een volgena deze toelaatbare revolutie deze zou etditeo niet mogeUjk zün zonder medewerfdiv van hen die door hun ee l gehouden zijn aan de bestaande vorm en dat kan alleen wanneer zii uit vrees zich niet verzetten iMen heeft tihans volkomen vrjijheid van spreken en van vereeni ln een parlemont waar alles wordt behandeld enz In een dei relüiko staat ia niet andera noodig dan overtuiging geweld ooJc geen opruiing is niet meer noodig Wat het buitenland betreft de re reerin in vei Hoht ïloh mn te stuiten bU den feitelljicen toestand in andere Landen wü hebben niet te oordeelen we de recftsbvaardi hekl van iwohitie atóaar Wie zidh t en do wet verzet ia anarchiHt en stett dan het gwreld tegcawnrer het redht Dat bleek noff by de ob tructie waarbij de oc d m zioh verzetten tegen het rewlement dat liJ zelf hielpen samen ellen Na een verdere bestrüdinjr van mr Troelstra komt apr no tot de gemaakte opmerkingen als zouden de niouwe bepalingen niet noodig zijn Men kan niet wachten totdat de voorf ereiding tot uiting komt omdat dan niet meer te beletten is dat het vuur ikh over het göheele land veriipreidt Ook kan het zijn dat het buitenland er belang by heeft dat hier een revolutie uibbreeikt oondat anders de nieuwe toestanden daar niet zün te handthaven Tegen dat gevaar moet men zich wapenen De hoer Bom an s r k protesteert tegen de uitlatinjf van dr Van Raivesteün over priesters en nonnen toen laatstgenomde het vreemd noenrwJe dat prieaterj en nonnen dezelfde rechten hebben als gewone memiohen Hij protesteert ook togen het laohen van den heer Kleerefcoper om dic uitlating Dit lokt woedende en langdurige pirotesten uit vian de heeren Kleerefcoper en Troelstra Spr verklaart dat zijn protest tegen de beleedigentle aanvallen van den heer Duys op alles wat den katiholiek heilig is niet zoozeer dien afgevaardig le betreft doch wel mr Troelstra die Duys hulde bracht Spr wat uit het gebeurde bewijzen voor de onvereenigbaarheid van goulsdienst en sociaal democratie Spr geeft dan een overzicht van hetgeen de heer Duys gedurende de obstruc tieincidenten aan scheldwoonden de katholieken heeft toegevoegd waarroor hü huUle keeg van de leider van ziJn fractie Spr betoogt dan verder dat het niet mogelijk is een goed geloovig katholiek en te elük soc democraat te zün Dat ziet men aan Vliegen v d Waerden en Wibaut De heeo Kleerekoper sjd a p zegt dat de soc lem die er om vrauen m de katholieke kerk niet worden boeeelaten De heer Bom an s r k erkent dat in de laatste jaren de genadeauiddelen geweigerd woiTlen aan soc dem Nieuw rumoer Spr veiiklaart ten slotte het ontwerp zeer urgent te achten hi noemt het kalm zeer gowettigid De heer Kuiper r k sluit zich aan ibu het protest van den heer Bomans en komt op tegen de beschuldiging van den heer Troekstra dat de Katholieke arbeiders de reactie m de hanxl werken Hü wyet op de instelling van Bedrufsraden De heer Van Sasse van IJsaelt rjk sluit zich wat het wetsontwerp betreft aan by de veniediiging er van door de heeren Van Schaik en Lohman De amende me nten J re8sellhu va c s kunnen meent spr do weg zun waarop de vruzinnigen en de redhterziide het met elkander eens kunnen worden De heer Duys s dja p verklaart zich beroepende op den toestemmend knuikp n len heer v d Laar dat de heer Kieurt kopeir met lachte om doch zun verontwaardiging uitsprak over de uitlatinjr van den heer van Raveateyn over priesters en nonnen Spr betoogt voorts dat zijn optreden niet was gericht tegen den godsd ens doch tegen het misbrutk van ictï godsdien rt op politiek terrein Ook z is het ontjwerp zeer gevaarlyk voor de ontwikikehng van de vakorganisaties Spr vraagt of men by een staking van tran siportaiibeixlers b v geld van een buitenlandische valoonganisatie mag aanvaarden Nu zeigt de heer Dresselhuya dat dit met onder de wet valt maar spr wil dat ook van den mmister vernemen Op verzoek van den Minister van Justitie de heer Heemskerk herhaalt de heer Duys sjd a p zyn vraag Mag een buiteniandsche vakorganjsatie geld sturen voor een verkdezingastryd of voor een staking Nu zal men zeggen dat het geen politieke actie majr zün Doch daar heeft spr niets aan Daargelaten of deze ibetpeiiking gewensoht is vraaigt spr wie uitmaakt of het ai dan niet een politioken itrud geldt Spr critiseert uitvoerig de chn stelijke regeerijig het beleid van imhister Heemskerk als premier en dat vfln de tegenwoordige regeermg na de Novemberdagen van 1918 Spr leest daarbii een ciliaat voor van ds Dateana uit de ïeref Kerkbode over de houding van het Kabinet in die dagen De Minister de heer Heom skerk U moest u schamen De hee Duys s dji p Ik zal dit citaat toch voorlezen al wonlt u boos Vervolgens bestrijdt sp njg len heer iBomans aanhalend hetgeen deze m rijn brochure schreef over de r k party en fractie Ten slote richt apr zich tegen het wetsontwerp den minister vragend met welk recht deze het indiende Als er revolutie kiomt zal deze regeering met haar wet wonien weggevaagd komt er geen revolutie dan is die wet niet nooojï De vergadering wordt om 6k uur verdaagd tot VrijdatpMshtend 11 uur POST EN YBRKBIR Het telefonisch verkeer met buitenland In aJuif luiliiiK aan het bericht dat onderhandeld wordt over de verbelerinf van de telefoniseho verbinding lusHilion Nederland en Duitsehland ver necini de Tel dat het in de bedoeling lifil ih arhüien nieuwe lijnen voornuiiieliik AmsUrdam Rotterdam Utrecht s ïlertogenbosoh en Venlo te verbinden met Ilititselrland eii wel in het bijzonder niel do Kijnstrcek Tevens wordt daarbi getracht naar eon hetero verbinding van de provinciën Ovorijsol Orenle en Zuidelijk Groningen met ItnitBolilnnd De onderhandelingen heb i eu voor veio neaor voruimnngen roetta giiiiMigü reHUUuicii opgcoveru lorwid unaroniegeu lo ondorliaiuioungtd nog MieeoH gtttiude ziia over do uaetto verüinning tnsschou Koiterüam on Dornjn ben ujn van zoor groote t otooKeniH zal imiruaust woruen een airceto veruintiing tusHchen Kot ürdam eu Bremen tcr iji thuüB roods alles in hot werk worüt güBield ora oolc IJmmucn van een beioro verbinding met hot buitenland to voorzien opdat wanneer do vifculilevoriiig zat z jn hersteld mon duarniüdo gereed zal zijn Van IJudacho zijdo ia oon spocialo coniniiHHio hier to lando geweest om ovei tlo verscluliendo wenwchen van Nederlandsclio zijdo te beraadslagen lil daarbij is o m do directo verum ding tusHchen Koitordam en Bordjn loegczogd Dttt echter de uitvoering nog niet al to vlot gaat moot houtdzakolijL geweten worden aan do zoor mociLj toestanden in Uuilschland Tocli IS reeds eon zoor groato verbetering ingetioden vooral in de verbinding van het zeer belangrijke centrum Munster met oiiH land Naawt ilo achttien niouwe lijnen waarover thans onderhandeld is heelt men van Noderlands üio zijde nog een vijftal andere geprojecteerd waarover ook Spoedig van gedachten zal worden gowisHOld Ook voor de vorhindingen met België heeft men allo mogelijke moeito gedaan met het govolg dat aan het zeer drukke gebruik dat er van gemaakt wordt rn dat roeds grooter is dan vóör detn oorlog gohool kan worden voldaan Tevens is men Ihans doondo over nieuwo directe verbindingen van Antwerpen me Amsterdam en Rotterdam Reeds geruimen tijd zijn verder onilerhandelingon loopendo over het herfilel der verbindingen met Parijs maar en gevolge van do moei lijkheden in de verbindingen tnsschen België en Frankrijk vlotten dozo nog niot Postwiaselkoeraen De koers van de postwissels naar Duitschland is van 10 dezer af tot nader bericht bepaald op 100 mark = ƒ 10 naar Zwitserland op 100 francs = ƒ 53 en naar Curasao op ƒ 100 ƒ 103 LUCHTVAJUtT DemonBlraties te Nijmegen Vanwege de Ned Auto en Vliegtuigonderneming Navo zullen op Zondag 20 Juli bij Nijmegen vüegdemonstratiea worden gehouden waarbij oolc gelegenheid zal woruen gegeven tot het maken van passagiersviuchten GEMENGDE BERICHTEN Uit Scheveningen Te Soheveningem heeft naar de Ned bericht Zomlagnwrgen een misöadige aanranding plaats gewant Bu den TSJ jarigen vischventer Jacoib Voois meUUien zich een naar spraak en uitzüen te oonieelen altJhans tweetal heeren kwasi om visüi U bestellen voor een builoA igisteren te homlen in de Gentsche straat De outle man ging hiemp in bood zelfs een btoel en thee aan en maakte een praatje Een der heeren deed toen echter een vraag naar een portret dat achter den stoel van den ouden mang hmg welke zich omlkeerde om te kunnen vertellen wien het portret voorstelde Daarop is een dei boeven op den ou len man toegesprongien heeft hem de keel toegeknepen terwul de an ff nadat het slachtoffer op den grond was ge tru kt hem den voet op het hart zette I vee uur later kwam de oude man weei bu kennis en heeft buren gewaarschftiwid welke constateerden dat er f 41 waa gestolen Verder wiais alles overftioop gehaald doch ie heeren harbden waarschiiJiUJIk nieta van hun gading kunnen vanden Gelukkig dat de oude man van wien de aanranders waarschijnliik dachten dat hij overleden was goe d opigenomen heeft met wie hu te doen heeft gehadt Auto ongeluk Giittermiddatfr is tusschen Duiven en Zevenaar een auto bij het uitwijken voor een waigen in volle vaart te en een boom gereden De twee inzittende damea en de chauffeur beJcwamen riJ ernstige kwetsuren en moesten naar bet ziekenhuis worden gebracht De auto is grootendeels vermeld Een rooveranest De politie te Bameveld heeft een arbeider gearresteerd te wüens huize biJna een fcarrev acht goederen op verschil lende platsen gestolen in beslag genomen zijnDe dader is aanvankelijk naar UtneöM overgebraciit Dominees bij baant jes In een stadje in Noord Holland heefteen der predikanten van de Ned Herr Kerk die met zijn jaarwedde zün gezinniet kan onderhouden zich gevestigd aiselectrisoh installateur om aldus znn inkomsten te vermeerderen In een advertentie in het plaatselijik blad maakt Mnu melding van het gratis leveren van Mgrootingen voor lioht en kracht installaties f Rolt Snelle vermeerdering Te Latlium gem Angerlo Geld waar het echtpaar W reedfl tweemaal met ae geboorte van een tweeldng werd v werden hun deze week drie meisjes g ren Een noodlanding Gisteren heeft een watervliegtuig kamende van Straatstouüg we renB e ® brek aan den motor te Woudrichem bö Waal een noodlanding moeten maken Het vliegtuig was op weg naar den Helder ONZK DRAAOLOOZB UlKWaT lnliehUn i n K vr d I AHIJS Il Juni De Opperste Ecooomu die KM t der imillieerden zal Vrljdac opnieuw vergaileron maar de gedelegeerd dar aovjeU Kal dea zitting niet buwonwn AU gwvolK van het opmerk luke exposé dut dn l anitoh afiiewaanliR de heeft ffeffeven Is beAloten dat een nota in vrag fwlen vorm betreffende alle aluetneane punten waarover de FruiMhen aanvullende inlk htuiftGn wentKdien zal worden uMieHtekl en aan Kratiain ovoriuiaidiffd met het verooek daarop te antwoorden Desc nota cal VriJdiMlI worden beatudeerd door het comité alvorens aan den chef der llussleche lelogatle te wwxlen trezonden Poten en Tijecfao Skmaktli PAHU8 11 Juni Piktak IVwUch néoi ter van Uuitenlamkioho ï oken ia Dooderda te Parijs aangekotnen Hü U vouraien van volledig volmacht om m t Uener miniNter van buitenlamkciM lUken van TaJecho lowakue te onderhandelen over d k e tie van anbiti tve in het conflict met rajochen De voUnaoht van Patcit behoudt liaar vijtllo waarde hoewel het Pooldtdhe kabinet m aflgetroden en etaat hem zioivder oenuroB twijfel toe de muuue die liem IS toevertrouwd töt een goed eund te oerBn Ü W M etlnR PAJUJS 11 J llct Journal OfficielKal binnen enlU I oiW n de cUfers publlcceran van de apA renf st der oorlogswinstbelusting voor de mwMivd Mei 1920 Deaecufere ziin alter bewradjirendjiit n het recor l van 100 mdKoen in April bereikt xalver overtroffen worden De beJlwtliigbrenjpt nu genuddeld 120 railUoen permaand op i GioHtll premier PAKIJS U Juni Giolitti waa door deItaliaainsohe pers aangeweoen ala de waarwahijnlljkc opvolger van Nittl i LAA WTË Berichte Amerika n de onderhandelingen met Kramin LONDKN 10 Juni V D In antwoord op e n vraag in het Lagerhuis divide de heer Uoyd tieorge mede dat de Amerikaanache regeermg uitgenoodlgd was deel te nemen aan d beuprkingen met Kraaain Tot nu tot wa echter nog geen antwoord daarop ntvangen e Italiaanache kabinetacHsia BKHUJN 10 Juni V U Naar gemeld wordt heeft de iUliaanache koning Nitti i ontalugaanvrage aanvaard en Cliolotti met de vorming vun een meuw kabinet belast DuilKh achip vergaan evlien Blachloffers Men seint ons van Terschelting Het Duitsche a s Sanja Theresa clat met aalpeter geladen was en gesleept wen door de Kngelsche sleepboot Sint Uuswells van Chili naar Hamburg geraakte gmteren in het mijnenveld by Terschelling De sleepboot liep op een myn en lonk In twee minuten Beatien man der eqmpi e verdronken o w de kapitein en het machinepersoncel Op het Hein v n de Santa Theresa vertrok oogenbhkkeligk de aleepboot Stortomelk II ter assistentie even later gevolgd door de sleepbooten Texel en Wodan De Btortcmeik 11 v n de firma Doeksen maakte net den kapitein een bergrngBcuntract waarna de Santa Theresa door de sleepboot n Stortemelk en Texel uit het mijnveld werd getrokken en nu door vier slecpbuoten naar Nieuwedicp wonlt gebracht Nader semt men ons vtin Terschelling kt nes der opvarenden door do Stortcmolk lyn gered o w de eerste stuurman Een der geredden is gcwoml Zii worden met tie Stoitemelk naar Nieuwediep verveent TWËEUK KAMER Zittin van heden De heer Oasen dorp ls d vraafft verlof op een nader te bepalen lag te UitiTpolleeren over de toekenning van voorhcliotten aan oude rw il ze ra De heer Ktee rokoper s 4l kruffi het woord voor een perrtoonitik feit hiehn bestaande dut de heer Lohman door het aaiiihulen van een citaat uit de bltdrage van spreker m het gedenkboeii van MongelbiTg den in lruk heeft gowekt alsof voor lie socialisten de t xl der Cïhriatencn en Joden een fl od zou zyn Spreker betoogt dat uit zgn budrage allerminst mag worden aigeleid dat hy een tiodtooohenaar is De heer Lohman clir hist m r t op dat uit het betoog van Kleerekoper de juiHtheHt zynor bewiering hlykt De heer Kleerekoper toch schreef in zijp artikel tihans verdusdelykl door zyn oplichting dat de geopenl aapde boven de Soh pinii t taamk io l heeft plaatsgemawiia Voot t ffoddelUke in len menHch du n ttiateileelo f ti Aan de onl m daarna do Anti revoluti wet i heer Schaper isA schriiA d nwliening van het ontwerp toe aan kerkelUiltea en clfi i n wvloed Hy betoofft dat memaiikl meer denkt aan revolutie eii dat het socialisme aan den godsdienst met vuamlig iB Spr wil deti wettelylketi weg van geheim algemeen kte srecht met verlaten too an machtamiabruik Ier rogeeniw daartoe met dwingt De heer Braat pi b betoo t dat het plateland het ontv erp van harte boeimcht n dat het voorste eig aU k veel t lacht De heer DuymaervanTwiBt a r beschuldigt Wn heer Van ZadeUwff van valsch citeeren uit de voorschri tea voor ile BuiywiWBcht De hMr Kleerekover axlJt p meent dut alle verklarin run welke de regeermg omtrent de bedoelingen van het ontwerp cal geven niet zulten kunnen wegnemen dat het voorstel in hoog mate gwvaariUJc ia en tat de recMerlijke madnt niet bevo gd in om de politidïe waarde van uulke wetten te beoordeelen Da hee Van RUaewUk IrJk veattgt le aandacht op het feit dat 260 000 le len van het R K VaM ureau en het Chr NAtkntaal Vakvertwnd het ontwero een voornaam ai4 eidef belaiur achten De veisrtkderinfT duurt voort TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Oosteiyke tot Zuidel ke of Zuidwestèlgke wind toenemende bewolking met kan op regen of onweer Mvankelijk nog warmer