Goudsche Courant, maandag 14 juni 1920

ho 14339 noodlg acht Schattingen van de huurwaar da van vaate goederen geBchieden door een diitricts deskusdige en een plaatselijke desktiodige te zamen zooveel mogeluk ver rrid door een lid of de Secretaris van hetP Hiuirder en verhuurder ontvangenvan het taxatie rapport een afschrift tSpreekt van eif dat de pi deskundigenvoor hun bemoeiingen een billijke vergoedmg ontvangen Volgens het Jaarverslagwerden over 1919 19 boerderijen getaxeerdop huurwaarde Dit aantal is klein maar tis ewi begin en e abnormale omstandigheden werlrten met mee Te vervaehten Ia dat van de uutellit een grooter gebruikzal worden gemaakt C B N V Wessanen s KoninkTIJke Fabrieken WOEMERVEER OPGERICHT 765627 Voedert dit Vee rant ii LUNZAADKOEKEN m rk sim n w l L l J N IM PE E L mnl STER in Koplnniheenle zakken SOYAfiOONENKOEKEN m k wl AUe gegftraiidoerd Zuiver e i uitmunt nde door groote Voedingswaarde EercDi ploma ParUs 1900 Negen Gouden Medailles Meiilieikogpjir Trmwiiil i SoliedeStlon n HuMk fiiernr p i i 3ehil ic Thccfcl E l l 1 rellen Bo krak C luM uicu l Ziidlpluch Am bl B Ue neS menten Kapokmilr ien Wollen a l ed k St om t e 5396 SrOTKOOPJESIli BESTE ADSES VOOR JONnKlit MltT HUWEUJKSrLANNSN UliOISmiT44tt mliiii i leScUitaii ROTTERDAM Telefoon 12800 ADTERTENTUN QBVItAAOOi Kinderjuffrouw tevens hulp In de huishouding 9 Bneven ondw no 3146 Bnreau ÖOÜDSCHE COURANT Markt 31 liANGÜINOSE Vlnum Saaguinoeum in vacuo Aajibevolen tegen stapeloosMd gebrek aan kracht en energie g durige vermoadheU lusteloogheid en moedeloosheid zetuiwho dpiJB gebrek aan eetlust pdn In de uaag in den rug en de lemlen kortom te gen c vprsohyBselen van BloedirnioeieenZsiuiirziiiliti Pras per flacon ƒ 2 6 fl 11 12 1 21 Wuht U TOW namaak VAN DAM CoDe Rjemerstnutt 2cl4 Den Ha Te verlrrugon biJ Apothekers ea 1 Diofrieten I Rheumatlek en JicFt Té huup gevraagd een Kaaspakhuis b voorkeur aan vaarwater Bnsven No 3144 bureau Goudachs Courant 14 Nu we den heerlijken tijd van de ionge groenten weer meemaken 18 het tijd geworden van het Steriliseeren Wij ontvingen een ruime sorteenng benoodigdheden hiervoor Alsmede een groote sorteering prima Glazen Ook ontvingen wij een flinke sorteering geëmailleerde Goederen Ie KWALITEIT WIj bevelen ons voor de levering ten zeerste aan 3146 33 P ROND Pz Zeugestraat 96 98 100 veel n Q luk welwillende n ttr iit il de BücuiaJ democraten of oen Tuk a nmln ir tene van valUioiion mmder partupobtirt ter aftkieniiw van de dnaucenide laken m de biaoenlandsohe en bmtenlandache politiek D niohten dat de criais waarKbUn Ivk hei aftretlen van den praswlent tenff volge zal hebben werden door nieuwe bfrI chti n Hteeds versterkt tn verband mM htt gevaar van een preakiantieele cruiii bi k tefircnww rdige omstaiwligheden aOn d rtM htache partijen het er over eena dat h voor uitochlttnd leer ongcwenscht xi zun wanneer l i ert thane niet als preai dent zou aanblijven Nadat dit ook door andere politici dw pre4ttdent is medegedeeld schijnt het wal dat Kbeot un ambt voorloop niet lal neerleggen De commiHSie van herstel he A een vootr toopige oTercenkomst geslotea betreffen de 8 tankbooten door Doltechland aan ds geallieerden geleverd en in ËogeJache b vens gestatKnecrd rankrijk zul voorloopig ontvangen van de verdeetmg 17 000 ton Belgib 12 000 ton Italié 900D ton maar de Duitsche maatw happy die eigenaar van de booten li ia en filiaal van een groote Amerikaanaeh ril latdchappu De er Staten verzotte ifcè togen do vmieebng voonlat d Araerl kaanM he belangen ge waari orgd waren I e nieufwe overeenkomst verzekert ieders leohten maar staat het oranlddellUk gebru k van de booten toe voor het tranaoort van petroleum van de Ver Stat n naar I upopa Een artitrage hof ui latwr de e endoTnsguaestie oplossen De Balikan vanouds ein t teen des aan stoots on bodem waarop ontovredenJieui welig tiert staat wwr in vuur en viain l rwul de opetand m Atbaniè aulke JCBoate afmetiniten heeft aan enonien dat d Itai aaiuioht legetring liet zeaden van slag scheiK n aa torpetloboottfla naar Valona jvviwtewt het in Ihrafie lang niM pluu V genj etn beridil uit Solia aan bet Kot moensche pwiMbureau be ft lewfdi 1 asja in Ihriicit een rvvolununnaire re gecring gevormd d t u l vuf lurken on V t r Huigartn bentaat D luiKsehe tioeptn hebbtn de ruJtea bu Ut Konstantinofi 1 woidt aan de Irniab gese m1 Ut Ie Ui aken bu Adnanopel nog lethts tn mu van U 1 urksciu vooriMs ten verwudeitl zun Lr werden reed t vtM en weer tti ge geweerschoten geloat £ i noksche iwlilaten staan ruchU van de Ma ntza ANTON COOPS DrogLt Wydstraat 29 Oouda HUISHOUDGOED OOKOnicmtCHt MITAAi WAMnrAMUM 1 I roorhun 9 4 J BHW1W TOCTVPOIgHHMl genezen Na twintig jaar van onuitsprekelijk Mdu heb ik mtjielf genexen Sindsdien hèTl het als mün levenstaak beschouwd te ttiOh ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe tea l den maar ik keu ook de vreugde van terugkeer tot geKondheid n kracht Ik heb mUutf genezen maar ook duitenden andéren Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Glona Tonic zijn genezen Zq sija nu weder gesond en sterk en zy vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het my geliütt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit m Heupjicbt Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeseluke gevallen zal ééi doof waarschynlyk met voldoende zyn om V algeheele genezing te brengen maar todi sal U reeds na de eerste doos blijken dat nuns bewermgen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doezen h 2 50 Te GOUDA bU ANÏQK COOPS Wijdstrgat 29 en verder bi da voornaamste Drogisten Vraafït eveneens de OLORIA LAXEERPILLEN é f O 75 per doos Waar met vcricrögbaar volgt toezendufna ontvangst van postwissel ploa ƒ O SO voor porto door John A Smith NJZ Voorburgwal AmiterdatD 1607 49 Met het aannemeii tui DRUKWERKEN in elkt gewcnschte uitroerfBc Must xichte HAASTRECHT dt keer J SCHEER ê COHEN Co aRMHKIW F BBIEC VAE Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 6 Tenten enz Agnt nor a u i i gmttrakiii H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA BUITENLAND8CH NIKUWS ENGELAND Dreigende marcunisten taking Hit pLrs nt l van dun lirvuidUxiae di n t p rn dieigt hetjcnmuUiag te otaiken alt 1 Marconm nupanj zun iiHciien om loons hoigtng nKt mw Ibgt Ak de stakmg loorgtiat wx rden 00 pt r onen werklooa Il rgtijiptn 7oHh tia alle wat ik MMn jt g laiu had Ln nu ben ik nog min l I ziktr van Je dan uul Terw il Jt I Hibnol w H was je tamelijk vm 1 g maai luer op deze groote plaat U midden van wn aantal pronkers H h n JI Koüveel verder van mij te staan Ij keek met een lieve onschuldig niidrukkiiig van verwijt naar xijn eom hr Iwijftlend voorkomen ai ben je onrechtvaardig legen vtïT niij Sinclalrl fluisterde tij Je Irt nl I ih onidai lk hier kwam en om lat lk niet schnef Maar dat was toch bi e II iiiiurhjk en je mag mi ni0t van triuMtdooshe I beschuliigen Dat IS vir k1 en onrechtvaardig tl itiii btti hij diep wanneer lk lat iiiiar kon gel lOven Maar lk heb altijd inu je getw j eld Marie altidt Fut w et lk fluisterde rij verwij tend mei tranen m do oogen door zijn nreiblvaardighcb terwijl tij al jhu t jd itn ni ddol trachtte te beden ken lil hem van de plaats te krijgen Jlj in lit hel die de oude tijden vergelen bont imi ij nllw vo r elkaar waren ik niot Ju uipil z i hij roei koortaige gtoed Zeg het nog eens Marie Zeg dal io ini iitfhebt Zij iie teliie zich dichter tegen hem aan u keek hem roet een tundcrü ken id k vol vertrouwen In bet galaat Vraagt TKaB WADDINXVEEN Advertentlin en abonnementen op dii blad worden aangenomen door A N0TF B00II BeekhaiidaL WaddbUTeea De Vrouwe vanjOarracourt door HAUIFS OARVirF tl i lioTü serdo v irlaltog yar I p wrasFLiNK T uoflauM Nadrut Tecbodeo Wissers 10 Ja ik ben het zd hij gemelijk eii op Bomber klugendui l i Ik ver moed dat je nitt erwachtt niij hier Ie zien Hij zag op haar neer met gloe ende oogen l flt deed ik 7pk i met siemde nj vroolijk toe Maar onvfrwacht ge lok IS dubl p geluk 1 alh j wett Hoe kwam o hier Wist je Hu het haar handen loa en Btak de riine in den zak Neen je verwachtte miJ niet dat geloof ik wel zei hij froimend Je verlangde met naar mit anders zou je met vragen hoe ik het wisl Maar lo hebt mijn vraag met be antwoord zei zij vroolijk Hoe wisl ie het Hoe ik het wist hervatte hil Hoe tt ii ik het weten Daar was maar een 6g Waarom echreef je niet en ver teide mij dat je vertrokken was en waarheen Zi fronste de wenkbrauwen en keek berouwvol Waarom Ik oiM ichratf Ik had Het eenigate middel teKon L Ischias Spit Splerverrekkingen welke direct verlichting en genezing brengt Honderden dankbetuigingen Pro f 1 45 per flacon Verkrygbaar bg pothekerB en Drogisten Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr NB Laat ü geen namaakverkoopen zie naar t gedeponeerd fabnekgmerk 3081 30 2 HET BESTE TEBEN DE LAABSTE NOTEERINB ADRES TE ROnEMAM ictMpmikinliarM tt AGENDA 18 Juni 8 uur Groote Kei A Otf pella 18 Jonl Do Zata 8 u Depart GoOiia Ma V NiivoAeid BeloeU Tniodin inj cmgaU ij f Mjatoato t mogen c Tua T 8rf ln n oonOMtHi vMiuUuiyUMto t o om Ak la enia wda to T BOSKOOP Adrertentiën en abonnementen of dit blad worden aangenomen door P A WraXER ZOdewic T2 Verkrggbaar te Qonda bn ASTON OOOPS m te Sohoonhoven bfj ECONOMISCHE BERICHTEN t De huidige stand der kolenpniductie in tt iongflt verachanen ntimmer van M HaDUeiHiu nonuacft Weettkbiad voor uüenaoQ en zun KiOionien M eo Uit vH r trotten wu e ui artikel van v L aan iDT r den miitUKen Htand der kolenoixxductie Jtlienn wotilt ojt me k r J eUl da4 de prwuicUeculeiu van eteeiULolün m de r uonuuuutttfi laoden vafi v x noreogiat £ veJigeie Mi bu do ovsreeak oznt tige perKKle vau uet voritfEe jaar een aanmerlceluke ver benMTjuc veixoonen in Lngeiawl beüep de pimiucue u de eiste io wekan van ISUU W4UUW0 ton tegen WaoDWW m X4 19 en dj iouuuu Um m lUiS Waimwr tnen b J jKuKJüouwcDff van ileu culen in aanmerkatK oeeaat dat m Idltj de eeivte MUt nu het jaar het mea t icunstur waa vvor de prwiuctie tewuf in Lam de aleobtata maanueu vtaien tuijschen Alei en NiOvesDber luuct het een overdreren ojftmuwne te vet wacht n dat de JuveJaohe kolejii ro Uuotie m 1 20 eeo ib tal mUJioenen ton Ben aal stygen Yergelekea bii de vooraf C ad iareü Naar het zjch aanvAokeluJc liui aatumo zou lüCHi wor de kialeoiproduc tu van de Vioroonidiide Staten een nieuw iwowjaai wwndeai tlqewei er tham oo en aeer sroote voorapovig bestaat vei eIwAu bu iJiia UI de productie toch achter tfauiaven bu di in de eerste ntaaoden van Uiti n in bebaakl feluJt onderstaande cijtm betrekkuiff hedlbend op de produi tae Tas bitumineaise kolen xedureode de oer t Bu werikdfMcen aAodiudem short tons 1917 98 werkió geni 74f 26UOU 19X8 m weriDda ren 172 744 000 Itfl 8 werkda eai ISS ld OOO 19JU 98 werkdajKu 166L52O0O Ook de anthracietppoductie die meer ge lukmatiK ia ateeig Kedurende deae penode es w l Yiux 401000 ton m 1919 wt 25 au üüO twuuen van 907 K G m 1920 J4a het eerBt ktwartaal zeK t de heer v L v rder is een aaum rkelvke terufncan t omutateeren welike z n oorzaaJc vindt in staJunsen op de apoorw en en daaruit Toortfrevioeide ffobrakkige waffeastelUnK OnnfrtreekH half Ajpril konden de miinen Toljpens de officieele statistiek ten icevol e van vePwoerHmoefllukbeden slechts op halve catnciteit weiien het vonjt jaar werkten zy op et orcreenkomstw tudstifi op halve caipaciteit wetgena re4 rek aan af et Het den exfiort is het dan ook tebeursteUend geK f Werd deoe in de eerste maanden Reremd door de irroote hin nehlamkche beboefte daar ten jfcvol van de mumv ricersstakinff m het emd Tan 1919 de voorraden waren Terbniilot toen in Apnl dit beleteel niet meer bestond kmam wanorde m het traztwortme aen een roeden raiyr van zaken belemme ren Bfitreiffende de DuEitscÈe knJenDradiictie zun de cuferB van het eerste kw rtaal 1920 giepobliceewl Het Saarbddcen bouten bewhomvjiiifr latend bluAcen m deoe periode 30 99 793 ton kelen te zün ijeppoduceerd of 3 9 milboen ton meer dan m de overeehkomgti e perkde van het vonu ja r Dit k nvt noi op een vermeenderuur Tan 14 96 Eierroee is echter het Peil van productie v an het laatste oortogajaar noff fb j lanfre met bereiJot In het RuJnvebied wordt thans naar de beiudhten luiden num 300 000 ton per w ritodaff geproduceerd Hiertei eDover staat een piodiictie van 140 000 omfltreökB het midden van IfllS en van 880 000 in 1913 In 1919 wend ech ter slechts ca 200 000 ffedolven wwdat toch een behoorlijke vermeerdeniur iji te con tateeren Deae verbeterinur komt vruimel Kfiheel op rekenjngr van de half Fèbraari iiwevoenie verlenKine wan den aibeld duur LAND EN TUINBOUW Een Pacht bureau Ten einde te komen tot vetbetenng van de pachttoestandöu heeft men in afwach ting van de Pachtwet in Friesland een Pachtbureau ingesteld waarvan de goede werking hoewel no r beperict reeds is ge bleken Het komt ons wenschelük voor dat men dit voorbeeld m andere provinciën volgt en andere provinciale Landbouw maatschapp en doen wat de Fneache Haatschappu heeft gedaan Het doe van het Pachtbureau is als volgt omschreven a het schatten van de huurwaarde van boerderyen of van los land op verzoek van verhuurder of huurder of van beiden geza inenluk of in opdracht van het Bestuur ot van een der afd van de Fneache M j van Landb b het geven van adviezen brf het opstellen van huurcontr ten aan land of gebouwen aan te brengen verbeteringen en alle verdere aangelegenheden waann door partyen advies van onpartijdige deskundigen wordt verlangd c het als goede mannen naar billykheid beslissen van geschil len uit hunne overeenkomsten voortkomen de welke partyen aan de uitspraak van het Bureau bindend onderwerpen d het verstrekken van door het Bestuur of de al gemcene vergadering der Fr My v L gevraagde adviezen in zake het pachtwezen Het pachtbureau is samengesteld uit een Centraat Bureau bygestaan dooi ten min ate 6 voor deelen van de provincie aan te wnjïen districtsdeskundigen Het wordt ter z de gestaan door een aantal plaatseïyke deskundigen Het Centraal Bureau dat met de onder c aangegeven arbitrale rechtspraak uitsluitend is belast bestaat uit een Voorzitter een lid verhuurder en een üd buurder By ontstentenis van een zijner medeleden roept de Voorzitter een der dis 1 tnct8 leskundigen als plaatsvervanger op I ïiealuiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waar alle leden of hus plaatsvervangers tegenwoordig zijn Aan het Centraal Pachtbureau wordt door het Bestuur der Friesche Maatschapp een setretans toegevoegd die een vast salaris geniet Indien het dit in bijzondere gevallen noodig acht kan het zich door een junst een architect of amiere deskundigen laten voorlichten De secretana is tevens belast met het financieel beheer Tot districts dee kundigcn zijn benoembaar personen die ge acht kunnen worden mime ervaring op het gebied an taxatie van vaste goederen te hebben Zd worden aangewezen voor een bepaald district Plaatselyke deskundigen worden In iedere afdeoling der Fr M j v L benoemd Het Centraal I uzhtbureau kan hon byttand bunMfmi soo dikw ls lut dit 59e Jaargang Dinsdag 15 Juni 1920 © fiOMCHË COURANT f l rieA a T7rs ezx ué dL v©xt®3 i t © TolstcL voor Q o o cL © © xx Oano etxe Kreaa TERBCHUNT D A ti K8 BEHALTB ZOM BN VISBTDAQKN INaB7X NDBN MEDBOEEUNOIMi I I racal f M dk r al auar J Op t Toarpaclaa BI katfi daan adTortoatUa m kHMim l i aMdodaaUMraa b ooatraet M iwl § mi t Mardaa pr4 GrwU IMtar m raadw wordoa korokasd aaar plaatnal AdvartMtUa kuaaoa wordu iaiuoadaa duoi tuaackakomrt vaa uMUt kh a lalaroa AdTer atfabaiaaax oaaa t AWMinUaMTSPRUSi fi kwartaal MI por ve 17 eenl mU Zoadanblad w kwartaal ƒ I M par wook 32 cvt ovoral waar do bocorgiaK pv oop r uekjMJt f po po jm kwartaal n 76 aut Zoada l ls l ƒ 3 M X iii woidoa ila l k aaacwumu aaa m Baroaa Mukl 1 OOUDA Ml Ma aiaatMi dM bookkaadd m d puotkaotoroa ADTUtTENTlirBUS Uit Gouda u oimtr koa kahoorwl tot d a ben r krla 15 nwol 1 0 IkM rfi mtr f t l Van buitoa Gouda den bwariikriagi i jiji l9 1 51 Uu rotd nie r OM Adr rtrmt ia Tan piibli ke T nnakelijkked i IS Ml pN ngti AdTortMtita j kot Cat rd BUD Hi r 20 btjilag p d n prtjs Adülnietnitie TaM ialan M Borwta M A S K T 81 G O U D A Tatef Utw c S46 ie eenng zoudwn hr jben gepUatet xyn met neuw Ook nu zal t wel lood alarm z D tot heden m neiKens bevottigtng ont vangen van d mededeebitg die ons lanxs vek omwe en bereikte De sovjet ver tegenv o rdiger te Berlyn Kopp aoht hel bci clit dan ook een verzinsel waarop zoo aH hu tit een modeweriter van het Acht uhr Abendblatt veiklaarde Ie mteiluke vorm reetis WUflt ben dnuMlIoos bericht uit MoiAou tlat n Wladwostock opgevangen wtrdt kan vengoed door andere Kuropetsehe sta tons opgevangen wonien Niettemin ko men kze berichten over Wladiwoatock en lokio naar l onden ik herinner eraan lat urtk het vorige jaar een dergoluk be licht uit lokio IS gekomen dat met an Irr bleek te zün lan een groot opgezette heurszwemlel Wu moeten niet vergeten at zoo JU st het btrioht is ingekomtjn dat lo i oleji de Otkruiine hrfïben ontruimd en dat er wellicht knngeoi zlm die tr een jwlitiek of een handelabelang bil hebbon lit feit te melden Een dergeluke manoeu vre m st oiuier bepaalde omstand wheden net zun loei op htn voor wie het bc btem i ia ik 7elf hob notg den 12en Jua dus eerglöteien een draadlooa telegrafisch liencbt uit Mo kx u Tintvangen dat onge eer twee ta en oud was en mets in d t Uiieht wp 8 on den val dei re eenng of I ft gevaar laai vo r Noch n de omgeving in Io kou noch in ftusland ziln c tntra r volutionnaire troepen Ir zlm ileehts hmnen de Rusttische taataformatie een roep officfren die contrarevolutionair geziml zuTi doch hun invloed op de troe ien iH niet zoodanig dat zy oen beweging tegtn de Sovjet regeenng op gan kuraien 1 rtngen I e vertegenwoordiger zewle niet te kun nen gelooven dat het Reuter bericht op waai wwl berust Flen bovestj mg van de veronderrtel mg dat het bericht betreffende contra rfvolntie onjuiat is is te lezen in het tele gram dat Kief door de boisiewiki i bizet waarvan het volgewi draa tlooH staflienoht u t M ski u h opgwan ren De roode troe l n i Ti Kief hinnengerukt De Polen blle zen alvorens Ie staxi te ontruimen Ie Wla dimir kathedraal het station It electn Rche lentrale in ie waterie d ng op Dit laatBte veroordeelt 700 000 intnachen tot epniemien De ranschnn en Figelschtn ver ichaften t laiarv or noo llge dynamiet De aangerichte ch ide wtnl volstrekt niet do ir militaire noodzaak ingeweven De draiadlooze benat wordt dus nog OOI de bolsjewiki behoenl tiken heeft een oniiLeihoud met hem aehad Lr zijn dne zones zei Naiuaa waaruit we de gevanjtenen moeten vervoeren West Sibene Üostfeiberie ea Toerkestan Naai schatting zun ei ntw een 160 000 160 000 gevangenen Lhiitacher Oobteniijker Hongaren Polen Ujeoho Slwaken Joe ü Slaven eji Roemeaiers Van de gevan fenen die zich m Ooat iii bene bewinden zun er reed velen naar Wlaniiwostok vertrokiken en vandaar op Ja panwhe en Amerikaanwhe schept n ver voei 1 De gevangenen m West Sibene ten W van hot Baikal jncer zyn in duizenden op marseh naar Moskou Ottderweg wer ken ze nog hier en daar om hun brootl te verdienen De Bolsjewietiflche rogeering helpt mee Of whoon ze bu haai strud te gen de I olen hun spoorweirmaterianal hard noiMlig heeft heeft ze sedert Mei al heel wat genjangenen per tredn vervoerd Zoo rioo t e wil ze er dagelyks treinen voor la ten loopen van Moskou naar Pe tcrsburg andaar gaan de gevamgcnen veidei naai Njivi en van hiti naa Hiortw of Swine munde Zal dat vei voei echter goed vti loopen lan run er meei sehepen nood Oo het oi enbUk is Ie giootste moeiti daaraai te komen Lk ontioi handel er ovei met I n geirtche tutor ttiten en die w ilen me rktn I hft vtiv tl vtn dio IbOOOü gevan gcritn K t tei m nste een m lli leti non sterling noodig tn hie hébben w lang net Vermowle iiik zal de Volkenbond ten leening er voiiif uitsthruven die dt betroJc ktn cimitn moeten terujrbetalen De gevanjTpnen uit Toerkestun zun moei luk te vervoi ren Mun inziene moet ei ge tiaeht word n u naar Bakoe te brengen n vandaal naai Batoem 0 rft zou het goed zijn gevangenen uit een Zuwl Russische haven over de Zwarte Zee naar Roemenie te brengen en dan de Donawtp Nansen sprak ook nog even over het herstel van den haiwlel met Husiaiwl Het moet gobeuren zei hu anders komt 1 uro pa niet weer op dreef Men kan geen ra 1 uit een uurwerk nemen en verwachten dat iet zal bUiven loopen en Rusland s een ind in ihet werelduurwerk Vekn vrtcztn at etn eoinniunistischt propa aiMU hot ovoi j zal ïun maai eén ding is guw s men kan geen ideeën met kanonnen be tl uien Indien de communistische begin elen zith niet in de vrue concurrcTitu houden zullen ze een snellen loo l ttrven Tolkens wanneer een klank v momtn wordt ten gunste van herstel Ier In tre k kingen mot RuslaJuJ doen zich obfitaciofi loor of worden berichten ontvangen die Ien gang der utkderhandel ntffen bemoeilu ken 7oo g stèren de tuding van de nieuwe c mtra rtwolutie in RuHJaml die winneer e weikeUik was voltrokkken alle tot he U n gevoerde besprekingen van nul en teener waarde zou maken tenzi het nieuwe bewind de afspraken van t vorige 70U erkennen en de entente o ndeThamle iaai met den opvolger zouden g noegen nemen De geruchten ovei contra revoluties die len ex egeraanvoerder aan t hoofd der Perzië s beroep op den Volkenbond De Volkenbondsraad byeen Heizie s beioep Mogelijkheden lie repatneenng dei gevangenen uit Sibene Waai sfhunlyk geen contra revolutie De bolsjewiki in Klef f Duitschland s kabinetscrisis Verdeeling van den buit Opstind in Albanië Re olutionnaiie be weging in Thracie ONb OVERWICHT tiiolitti de man die in italic belast i met de vorminig van een nieuw icabmet heeft alle hoiop geluikikiger te z n dan zijn telde Dutsche lotffenouten Muiier en Heuize dje ie een aa den aiitler voor dt opdracht een mmisterie samen te stellen hebben moeten bedanken Alleen Ciolitt bui met Zoo v üe van ta pel loopen als tQ wol zou wenBclhen de wadit i ou Sfot tt gezant te Ijomlen viiens aanw ezwrfieid tl Komc vereiMjht wordt voor en aleer ü iormateur definitief zim medewei üters Itau owuzcD Maar Sfoi za ia een rfewiohtj man zun post m LiijfeiamU hoofdstail kan hl met ioo ineen in den bteek laten ook was zyn te reaiw oonl wheid ixwtzakieluk m verband met de veiKadt ring van den olkenboniUiadd tejjen Kl teren uitgeschreven IWin ooRenblik haci men gemeend dat de byetnuom st iou woi len u tgehte 1 teneinde forz gelej en ht 1 te g In seJwren zin heeft tieae t aderm fciBtoriache beteekenib het is nl voor de eerste maal dat h te betiatudelen krijgt een beroep van een der V o Ikenboiu sleden op bfflcjierminig togen een andere mogend hftul Nianiens Perzie heeft de i er jsohe mmtster van Buitenlanilöciie Zaken F roez lich tot den Volkönhonxi Eewt n i met e n kUciht over den nval der KuA sen te En7e h Wianbij hy ö 1 van art 11 aanhaalde dat zegt dat een oorl g of bedreijïinjr van oorloof dit al of niet een lul van den V 1 kenbond rechtstreeks betreft den heelen Volkembond aangaat en deze de nowliRe maatiedelen moet nemen om den vreck tusbchen de volken afdoende te verzekeien In zoo n geval roept de seeieUirin Kenenaa Sir Fric Drummond op het oo enblik on middellijk t p de aanvraxe van een Lid van den Volkenbond Periie iö er lui van den Raad bijeen 0at is nu jieschjed In het geval dat de beilrei finK van een staal uitgaat die geen hd van den Bond s ra casu Rusland zesrt art 17 dat die Btaat of die s taten als tr meer bil be ttttltken zyn wordt u ijrenoodiRd zich ter bcslechtinj van het esohj te onderwer pen aan de voorwaarden lie de Rajwi billyk acht Stemt die staat daann toe dan zyn de ajtt 12 16 zoo noodi r door den Raa l jewyzigd van toepasainjï Deze artikelen bepialen lw e het Kesohal looi bUieidsKe recht of behandeiuw in den Uaa i wordt u tKeraaaJtt en bedieigtn m art 16 het OiniKeiiu iaaine Iwl van den liond dat on daasa dt voorsohriften van artt l i 13 en 15 ten oorlo aat met de btraflen van den Bond wapenjïeweld bloitkade enz Art 14 kondi ft de lUöte linK aan van een blyiveml Kerechtahof van den Volkenbond waarvooi dezer dajien kiei m den Haa Ie cunfeientie wordt jfeopend WeiK rt de betrokken oUtat de een lijd van den VolkienbomI ib dan s art Ib op liem vtui toepas inis Ruslaml zou duc m het geKeven preval bestraft kunnen vioi den en ook Nederland zou freroepen kun nen worden aan die bcbtraffing mee te doen alle fmancieele en han lelt betiek kinK n er mee afbreken deelnemen aan een eventutele expeil tie etc t 1 iRt ech tl o r de haml Ui men iit laatbtf niet 1 in n 7ui veijfen Het Vadeilaiiii heeft en bron Kerua h ieoKtl d e te renovei de hu ui f e 1 crzische retreennif staat en de uitte de meenuiK dat de behandelin fier kwei tie m den Raad van den Volkenboral daöiom van buiten fewoon Kewioht is om dat nu zal blyken of iiu de e reireermj van 1 epzie als wettiRe erkent Perzic I namelijk een constitutioneel land en deze legeering is met op KroadwettiRe maniei aan het bewind girfcomefl en rejceert zonidei steun van de voUi vert€ enwoordiKin Oit bewind au too Raan de mbchitingen van t Vad verder heeft het Russische ge vaar stenk overdreven het zun toch Krootendeels lerzische Bolsiewiaten die er bu betrokken z in om den Volkenbond er m te menden en z ch zoo erkend te zen Ziet tie Kaiui vanden Volkenbond et ech ter op de n een of amlcun trion 1 van af zch in de zaak te mengen dan zal Ln re and 1 zich Kaamt merle belasten doze li vmche reyeermR te helpen en zich in I erz e verdere macht fraan verzekeren tfu cm Ie Fn elanKls belangen en voiliK iieul n Ut deel Ier werel te beschermen 7oo verklaarde men het feval van leiiiache anti reg erinifMtude IX kabinetacrieui in Duitschland is no altu l met ovei het hoogtepunt heen He nze it evenals Muller tot de conclusie gekomen de opdracht niet te kunnen ver vullen waarna ¥ hert z th tot 1 rimborn len Centrum leider heeft gewend Hu I teft de opdracht aanviiani evenwel on It r vetl optimisme De liesliHsmg in d regeerinirncnH t is lu tusseftn etn burgeWuke parturegeei ng mier leidinir van het Centrum met ïoo Ovet de besluiten van len Volkenbond iaa i hebben we no mets vemnraen Reu ter heeft alleen gemeld dat de biieen komst heeft plaats gdhad m het St Jamas palei en dat behalve verschillemie ezaji ten ook de Noor Nansen aanwezig waf dt laatste alleen met adviseeren le bevoeip heid Hieruit kan worden afpreie d dat be halve de Per sch Russische kwesti nog andere ondeiwerpen o a de repatnccrinx an Itrugs en burgergevangenen uit Sibe rie ter sprake zyn gekomen Nansen a zooals men weet belast lie R evangenen naar hun land teruig te brenjren I e Lonxiensche correspondent van Poli i If I IX miH Cr eii ri I nrii I tst Mil liet w h ri eig liai I Ib lonk ins wilt lk V lor ni lub gi Il II Mum lil II it dal virgittn Hm Willi 11 bill bij hij ktek woi t tj lil II III 1 liilf rtiinekenj m t Hiunt ii u tl kktn lipptn Ben je de oude mdi II vergtttn liien wi albw v i ir Ikaar wann k w i1 i lat 7ii tt i iig oidin T 1 n was ik gdukkig I ir JU iiMl Villain li ni s II 11 naai h b I nn tn n danit tt rit II II lk ni ikwaK dwaas I g Il laldi gaan l m ikI Ini lk j iiK m k III w gt n II I Iinl allijd U bi ii 1 e Ht J n gf w ts Mrn t ir f ui l nh ii 1 ffk end Itrvnil 71 Ie luiiid p iiii iriii bgdt ijii liau l bid kl ie h n n I f k sb di mei v ren lelijk ku rti h tige mriisl btt gevolg vtn lm tw ij fil In hiiar Tk was f u dwaas m mpddi b j lk b id mi 1 1 II triiiwiii b w as ld gi n g aibttiin Jaar Dan wis ik kir van n g v W bi ik w ih h dwaas Pil b 11 jo dan nu nlei ki r Hn nij fluii ltrfb IJ urwijl ij v ri i II g nil tki k 1 Hcilb Hnrrv liirmtl van dt dieiiKtb b ii i Ii v ii Idui kunnen kom n en biar tób a Hf nt lekken nn t dit inngineiiKtb Zekd an jt ii N eii lat ben ik met amw unlde hij ik was n tiit z ker van Jt Ik voeldi altijd ial je n Ü tuüiicheo de vingers Koudt kunnen Feuilleton wi u lk WIS bei n gi aan Il Itiidi bij iiotvig toe Zij vu il hu hl niij na een pnoHje er l ikl 7i wartn met een bddfd ai lk inuiKt ha lilt hen tn kkon Ik ei hm dat ji iiiiin iiBlor waart ij la ht a Iilj r hl k Inn bh nd en jij bint z o I likt r iilrt Mn zigtuntr Hj SI II 1 1 nijdïg legen d Irog ras odtn 11 1 WIS II t eenige middel om etnig iiili liniigin van hen U vtrkrij I Il liij n rlfi irniet wiu httFH g iiltt giti ikkilljk i r me i kw iiii j r t H Wiiiriiii virlul eN lal 111 hurhidi te g lan Zi la b Slll II lk 1111 kill 1 iKnikkt n van 11 li dlijki Il I V M lil lal lihtiM mi e iiiii met nift h ilf g rioeg f tl 11 in gem eg vtrvtling imi umiind gek ti maken W it en v ra tg Waarom Ik hier betn ging f bi d it In meesteres vnn de plaats mij daartoe iiiMtiirde Zou JM niet zijn gegaan sii elair Wannur ik ui jouw plaate was ge weost en ij n dt mijiie 7oii ik een nkil regeltji held cn ges breven un lil e ztggeii iiitwoorddf hij voor III v iinnui r i gi wotgd in gesj n 1 bil vo htt jouwt G led flwiu lk eg dat ik vandaag OU gewtbreven beblien Wij waren lo zulk een drukte lat er geen minuut kon overschieten Och zei hij gemellik aKiJd het hu motten doen natuurhjk had ik im 11 ik had ir gi n tiyl vjir Mh ging 700 haahlig Jk waw van plan Wtrkilijk vervolgde hij met een hch vol twijftl 7l n oogon nog steeds frnMig ip haar gericht Hit waw wirkelijk mijn plan Ik zou van avond gtsrbnvin hehbtn Wnnmer je gtwaeht had 7 u je oen I nef hebbui gehad zulk een heerlijk briefje Zij lathle h in lo beknor hjk toe Op je woord van Lor Zo waar als ik leef aiihvoord 1 u liim tooknikkenl I inti is hf l jammer lal je nu t eer ier hebt geschreven zei hij suinhtr l aii liad ie inn h moeite en de k is iMi bespaard van de reis naar dat af sdmwihjke St Maio Ren ie daar gewceet zei ze de wenkbrauwen ophalende Mijn arm Sirdair Ja ik ben er geweest Wat kon k uuiers doen Ju had mijn drie laat f te brieven niet beintwnord Ik wist niet of je dood o levend waart Of ie mi verstouten had if niet Jou verstouten inijo bente Sin clair flui ïltrdp zij met een weield aii vdwijt m haar blik Maar hoe lj on ik dat weten hpr haalde hij hartstochtelijk Ik wachtte en wachtte en ten slotte ko it he met langer uithouden daaroih ging Ik en En vertelde men je het adres