Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1920

Nh Schiedam ok Vlaardingen Daai voIgcnH B tn W van Vlaardmgen de zedeloosheid langs de dyken en wegen een onruatbarentlen omvang heeft aangeno men stellen zij den Rawl voor de politie verordening löoy zoo te wijzigen dat hier aan een artikel wordt toegevoeffd waarbu het verboden is in gezelschap van iemand van andere kunne te zitten of te liggen op de openbare wegen of tlyken of op hun ber men glooiingen of onderkant Deze bepaling ia nitt van toepassing in dien de bedoelde personen met elkander ge huwd zijn of elkander in den eersten of tweeden graa l van bloed of aanverwant schap bestaan GEMENGDE BERICHTEN Auto ongpvallen met doodelijken loop le Helmond is een DuiUch mcuje Cremer genaamd dat aldaar yvoor hei stel van krachten vei to fde door eetMWKU jver reden en gedoot Te Heelaum zyn gisterenmiddag itn streeks 12 üur twee knaapjes van 9 en 10 jaar kinderen van Hageman en Jansen door een automobiel overreden en ge ioo I Dtf Kinderen zaten op een bierkar en spion gen er af toen de auto uit de richting van Arnhem nadertle en hen aanreeti Gisteren is te sGravenhage iemand onder een auto geraakt waardooi hem de borstkas werd ingedrukt In een ziekenhuis is hy kort na aankomst overleden stane gat een ruimte van I ditTlirT decimeters was Zondagochtend nog zï baar In elk geval moet de inbreker tl slanke vent geweest zyn want het is L grypeluk hoe h j er zich anders oir H etalagekast zou hebben weten doorT drj Lenmaal daarbinnen heeft tie mbrckp alles wat hU aan goud direct kon 3 of wat hy daaraan na verbreking van vit nedeurtjes en glaien toonbankbedekkïï kon te pakken krijgen meegenomen Het zilver het hy behoudens een vufeizilveren taschjes misschien om den bu t kop te bergen ongemoeid Gestolen zyn blykens een Zondag olb maakte mventarislyst n kleine lOOO 3 den ringen heeren en dameshorloges mI iiers oorknopjes armbanden enz tot L totale inkoopwaarele van ten mmste ƒ 15 S Het politie onderzoek is m vollen gaiir De heer Poulus was by een EngeVh maatschappu tegen inbraak verzekert De drooglegging van de Zuiderzee Men scmijit aan het Ubld van Vvienn gen inans begint tie aiuammmir van Z minste uiep begin van net grootsSe weiK üe drooglegging tier uiuerzee vaaien vorm aan te uen en iveeus prnkt iddi als een kasteel op Ue hoogte tie rZtil iiuuten Uiieetie tuit ue aameg ieiger voor io ömg uer sleenscnepen lunclioneert reeds Deigea ryshout voor zinnsiuaaen zyn aan gevoerd en nu veiwaent men nier Ue e v w eit n groot aantal weikueden Voor hm veimyi op Vvieiingen zyn une groote Dak iiuizen aan de iiavcn genuujd Vvieuiigen vooiioopig uoor den dam inhet Ainbie diep veibonuen met rtoordMDliand s vabten wal stiaas door den auk vm uen u vei naai Haam met 1 nesiand zal aan luet langer het Wielingen typeereMeKUimen bewaitjn Aigezien van de mateiieele voordeden vieezen wy dat Wieiyigen er eer by zal vei liezen tlan winnen locn verheugen wif una over onze a a verlossing uit het i olfr Amerikanen Htrootn Do corre i oinlent van de N li L i m l it lal er iau ma K vyt sotiepwi met buuü pahaag tm uit Anier xa naar i unopa £ Qa vertiioiiKen Men breekt aicii te iami het Jiootd over de vraatg hoe n n aik wndei te breinKen le Atiecht hecll intn het Irain Hotel ddt Hi kafm n utvjil vooi hen in orde gebiacht tlat ih de trein die vromer de AmerikaanBciho tat h elt ire iheitijeiRtt i Ma ftnö worden in net vJtr ikant opgestekl en de d ikc n ol len m t linntn veiibomten AUERIKJL Uomaanulag In h Nd tjonale 1 heater te Havaiia zu i bonimcn ontploft tytlens tie opvueiing van de Aiua van Vendi kort voordat Oaiuso voor de i iat te maal aldaar zou opti len VersdiLidtne korifiten tn toehoorders wer tien jïe Mjn l Len bedieni ie van het theater IS m hethtenuB jfenomtn JAPAN Havenbrand Ldntem bei vJce niUdt ujt Tokio d d o Juni f tn hevige brand woedt m ile haven van Kobe mtt groot gevaar voor vele Ja panM he en buitcnlami sühc achöpen waannetlede haven vol f t h n en twintig liohuismet gajïoline behoorende aan ien RusJriedmann en na de nedeilaag van KoJtüjaik naar Kohe terugige onden hebben vlari tevat De bramlende gasol ne veispremtzch tloor de haven Vyft g Japanscht boot erkena zim reegis in de vlammen ongekomen V r heersoht algemeene groott verslatfemneid ook omitr lie Furopcanen du ihet ontzettentle kajp tarnl verlies ïnNNiNLAND POHT EN VliRKEKR Stortingen op poritrekeuuigen Met 1 Juu zullen op weikdagtn op depostkantoren ook in den opensLeuingsty llijsseiicn lifU en i uui nm Htortinyen v mgeitlLii op postrekeningen worütn aangenjmen met dien veistande dat van kiaentbiijit le bepaling dat de na 12 uur aani enomen stoitiiigeii Oestemd vooi poatieKi niiigen van het eigen kantooi eeist len v igenuen daj op tUe lek ningen be luevtn tewolden geboekt bt Lt i Keizigers voor Taiijb Keizigers van Netierlantische BLationt pei spoor met lechtstie K e e piaafsbiijC tten VOOI larys mogen vf nao vooi len ojr 1 iiun iei3 in ueigie wu er op le diiar oor aangegeven stations iiOieken Geen gebrek aan bouwvakarbeiders De secretarib van tie Landelyke Pedeiatie van Bouwvakarbeitlers zendt ons een uit voerig stuk waarin betoogd wordt dat het piaatje dat er gebrek aan bouw vakai bel deis IS onjuist ih De werkloosheid jnder de grondwerkersis nog zt o groot dat le minister subsidie heeft toegezegd aan e gemeentebestuien van Amsteidam Almelo en vermoedelyk nog wel aan meoitlere op lat deie toch maai werken zullen gaan uit voeren ter bestiijtiing van de werkloosheid Met zekerheid kan worden gezegd tlut er tot op heden geen gebrek is aan bouwvak arbeitlers Ontslagen De losse werklietien in dienst by de e meentewcrken te Gioningen die by de m diening van de Anti Revolutiewet het weik gestaakt hebben zyn ontslagen I Volksuniversiteit tt u Gravenhagc Aan het jaaiveisag van de vo rt un site t te tiiavenuiaige ovei iJiJ vo gentie ontleend Ue i6 uitaten ovei IJii ztin gun t g ge wetst jn veie oi zicüiteii js er rui n lot te vieiienslieid De be ungsieil ng Vv i a le i gangen is to genomen teiwn het ledtm lal niet onbeangiuk i gestegen Het orgaan de iHaie netwelk get ii n tie het weiAseizoen maandeujji in JUd exeniipiaren weixl vertjiieid be eetf goede dien ten Het is echtei te betieu n lat de eei hooge paper en diukrfoaten vei deie uitbre tJ ng tegeitli Uden Inmu Iels bult het bCötuu d li cnt om lot de ge wenachle uitbtetling te geiaker zonlia iiiMtr noimale oiitótaiwl gheden aai t e mo ge ijK he tl bieden ettegensUande dt veiliOugde toe gamg piij en weixlen geduienle het weik tizutji lüiy 1 211 1 j 2 kaait n u t t rekt tegen 9570 in 1 t voi etn vt i meeuler ng dui van lül2 kaaiUn ILlI dantal tiet Inemen ie i on n le iroog 61J7 Uit de stat stirtk bhiKt dat ailc ki ngen dei maatseihappelijke san en l v ng steeds meet aan tie leergangen li In men e ift het laar UU aUf z ns itdin tut dankbaarheid 700 vdh clt l e he tuur t ch zijn teleurstelling nitt ov r k in ver houtiing tot andere b volk a gioept n nog teals te geiinge dei Inem ng nei a be dcis aan de leeigangen Al k h t gelal Ut zich het ins bryvtn teinci Tare tigtnl thans haid het n dit wertse zoen a inmei ktluk grootere deelnem ng hunnoiziids vtrwdcht Htt pi ogramma t estjnd u t b leerg an gen waarvan M wertltn L C en in if lee I ng A voor hen d e geen an i r d in 1 iger onderwas heiWben genoten of zich iiet de 7en gelijk stellen 1 n a k lin B voor len lie m ddelihaar of hougt 1 ontierwijs hebben genoten of zich m t tiezi n gelyk sttllen en 5 vooi de be ue aft oe n en te amen De leergangen wenkn b zocht ioor 410 perwnen uit omliggontle i en etnten w i Bcrkel Dorthecht C n a lav nzm de Hoek van Holland Le tien T ei I ther dam de Lier D nschot n loo lufnen Ma issIuLs Monster Poel Um I imakKer Rotttriam Ryswylt Vmr Vooiburg Was senaai Wateimigen 7eff vddri en 7oi ter meer De jaarlijksohe bytlidgen bet roe en op 31 Dec 1H9 ƒ 6724 24 tegen f 5095 60 op il Dec 1918 Het aantal leden bedroeg 1 Mei 1 I 2 iV tegen l 6t op 1 Mei 1910 De gehuwde onderwijze es De afd H Iver uim en Om tiS ken van len BontI van Nexl Onderwuzers ia h del Staten van Noord Holland in hoogei beloop gegian tegen het besluit van den gemeentenaad altlaar waarbu de omierwii zerfS imi eq zy in het hiiweli k tréetlt tntslag zal moeten vragen en intlien z i d t met het ü en W zullen worden uitge nootlfgd een v oopdracht tot ontslag in te d enen Dt gemeenteraad van Doesbuig heoH m dt titaoetieiientle veioitlemng een bepaling pgenomen dal aan de onilyiwyzeies die in het nuweiyk tieedt ontslag kan woiden vu ken 1 en liandiidving van le gehuwde ontlei wijzeies tot le uitzon Itiing zal b booien Een paard van ƒ 38 000 verbrand ateidagmiddag biak btand uit in en stal van den heei Koopman aan de Wouw Hche straat te Roosendaal Twee kostb ire tlekhengsten een hunner vertegenw r digde een w larde van ƒ 38 00 1 en een kleppei zyn m de vlammen omgekomen Zy walen niet verzekertt De oorzaak m den brantl woidt gezocht in het spelen van een driejarig kind met vuui 11 t De Lager OiidtrwijHwel Op de vjaag van li t iwetde Kani ilid den heel iJe ivJonte vei LK ien betttiUnlt de geldelijke gevolgen vovtr de geinet iiten van net ontwerp i ugtiondervi yswet Met name al met bitit kking tjt elk e meente zyn al te uaelittn ol oveieenkoai stig att 5 van het wetnuntwtip danviag n zuilen worilen ingnlitnd tot het ontvaiÉj en van g Iden Voor il tn buuw en de mriclitmg van ni uwe lokalen 1 ooi het vetgio ten van bestaande k kalt n ten dienöU van bn zondere nchoU n Het tie diag dat uit i n hooide ten laste van de gemeente k Jint tiangt samen met de toepasbing te gevtn aan art Ja van het wfsontwijp tt jjI zoolang de waai le van U by liet in w i kïng treden tiei wet m gebruik of in aan bouw zynde gebouwen m teueinen dei Uu zondere scholen met is vahtgebteld v or geen enkele gemetnti kan wordtn naife gaan welk botliag zij jaarlyks zal Jiebb n te betalen als veigieiling bed eld in ait 198 van het wc tstjotw up l venmin valt tbans te beoordrt len vvi ke financietle gevolgen vuoi bepaal le gin et n ten artikel tf van het wethontwoii al lub ben met betrekking tot le jaailuk cht v i goe lingtn aan de selioolbestuien in zake d exploitatiekosten der bijzomlete sch I n in veri an i met de evintueele opbitngst Ili scho dgeldon volgen I nu uw te ni k n veronlenmgen Mithdien ontbifken it gegtvins tn li geidelukt gevolgen aan te wyzen van U voorgenomen lag i nderwtjsH gt linj in J en stoomcaroussel voor ƒ 750 Te Lejdeu ia executoriaal by opbod ver kocht een stoomearoussel toebehoorendeaan zeketen Vermoien Up deze carous elwas door den deurwaaider Van Imel numens mr Vv de Cteicq beslag geiegd wegens en vordering vau iemand van ƒ lOüOwu zake van lepaiatie aan de eaioussel Dettoopiust bieeK niet byzonder groot Denoogate piys weike weid geboden was 00 voor welk beelrag een zelcere van Wely eigenaar werd N C j Nachtvorst In den nacht van Vvoenadag op Donder dag heelt het te fateenwyk en omliggende gemeenten steik gevioien De vi uchten op de zwaie gronden kwa men ei goed al doch die op de hooge en lichte gionden hatklen veel te lyden Veel akkeia aardappelen boekweit en buonen zyn geheel ol voor een gioot deel verloren Doodslag uit minntnijd ateidagav md ontstontl uit minm nv d een twist tusschtn den 26 jaiigen O C uit le Izak Hubeitstiaat en den 24 jaiigon h O uit tie Hovenierstiaat te Rotteidam G biacht O tlaaiby een steek met een mts toe in den linkerschouder O zakte meen tn was kort daarop een lyk Het lyk is niai het ziekenhuis gebiacht en G later m zyn w n ng geaiiesteoHl De S inta Tluresa In de haven te Nieuwediep ligt thans de Hambuigsche viachtbtiot Santa Thoie a die onderweg van Chdi naar Hambuig ter nauwernood aan den ondergang ontkomen 1 is en welkei sleepboot le St Boswells naby Tti schelling op n myn terecht kwam n binnen twee minuten zonk De Stntt Theiesa 1 een gioote Duitsche booi du kn 4er Mei 1914 naar Chili was veit jk ken en aldaai na het uitbreken van den OOI log geïnterneerd werd Thans werl y laar de machines onklaar gemaakt waren naai Hambuig gesleept om vandaar na heisteld te zyn te worden uitgeleverd De boot liaagt uitwendig tie spoten van v 1 waailjozing maai het mwendige zid er mg netjes uit Omtient de schipbreuk van de St Bos wells vernamen wy nog enkele treff 1 le byzon lerhetien tlie bewyzen hoe gevaii yk de zee nog hiei en daar is De Santa The lesa t ie al tlie jaren in Chili gelegen h 1 hid uitcraartl geen nieuwe kaarten atn I 1 I Htt schip koerste by Terschelling Ie Kuti die voor den oorlog genomen weid n I re ht op Hotlkum I en loods was i iet aan Ixoid Men meende uit het mynenveli t zyn toen plotsiling te 6 SO tbs morp ns le slfeprr op ten myn liep en midschi ps liij tic machinekamer getroffen werd D t ngeluk in het vitale deel van het sch p maakte onmiddellyk den toestand hopei os fn in minder tlan twee minuten was de it H swells veidwenen Len stukje van le mast IS alle wat ei nog van zichtbaai s De Santa Theresa die nog aan len slreptios van tie St Boswells va tzit liep gr ot gevaai om eveneens te gron ie te gaan maar gelukkig lag zy voor en stioom tn daai looi ontsnapte zy aan het gev aar Van dt 20 opvarenden der sleepboot erdl mk n zooals wy reeds vermekklen 14 man met uitzontlenng van een man dit dewacht batl is het geheele machmekanu rpfiMin l1 omgekomen De Sjpnta Theie t heeft diie uur lang gezocht ftaai de hjkenmdii bhjkbaai was alles uit elkander geslagen althans zy moest haar poging tpgeven Hbt I Naar bcliiermtMinikoog De vacantietyti nadert en zoo langza mechdiui begint men de plannen vooi den zomer vaat te stellen Waar do vacantie door te brengen ijominigen stellen zich voor hin dagen te gaan vetrluieren lig gend in een hamgmat onder da acntnii schende boomen van onae Braibantsche of Geldeische bossohen anderen prefereeren te staien n de in eirwielooze de n ng voort klotsende zee maar dan moet men niet zyn tenten opslaan in éen der or ikke M plaatsen waar de zee haast tJiJil jïaat achter de vele menschen en t jjenot der ndtuui veiloren gaat door t mimlune getioe luist op ty l komt de Mi tot Im pioitatie van Nt or Izeebaden en Wajfpn borg s Passagiers liensten te DflfziH de aandacht vest gen op het N lOiYlzfebid Soh eimonnikoog 7e tioet dit met een keu ixg Uitgevoerd boekje waar n vert W worlt van de geneuchten die er op het rus I tige Wdjtkieneilantl te smaken zyn Het biochuietje ls veiiicht met een aantil kiek jes op t strand jn de duinen en n t dorp genomen mooie piaataies die ill ei itela t verlangen wakken tie vieeiigt p ekiea en mooie u tzichten die zyn alge oe ld in na tura te zien Do ötedelmg behoeft gen eterJ vin e heeilyke natuur met alle comfort te m s sen Het eilantl heeft due hole d een aan tai pensions en hovend en stellen zich vele ingezetenen beschikbaar hatigasten te ont vangen zoo iat men allicht eeT ak biven t hoofd kan v nden zonder een kamn ertent behoeven in te richten Veis chiiiendc adiessen werden vermeld in den po pectus die bovendien vergezeld gaac vai een d enstregeling tiei booten UJt t ron n en Schiermonnikoog is n I bereikoaar vanuit Groningen met geiiefelyk nigt icrte aa lonbooten of vanuit Dostmahom met de z g KyksveentUenst het byzon lei vooi naai verwaehting ev zullin erlangen van het wttsontwtip tot meentewet en van de bt lasting d gemttnttn ntueol geen vo dl Hgilig vtr ijiiging van d wet op de ink n ke ht n met gewentichu burtienieetdtr Maar de Asaei f 1 vttneemt hebbtn ie laadsitden dei gemen nte Anloo een aliea gezonden aan ien inmiatti van ifinnenlan I Helie aken waarin zij uitvoerig btto n dat samenwerking van len taad met 1 n tegenvvoo 1x11 gen buigeineester titn luei Uomedngh niet met i mogelijk lo tn i aandringen dat tit n buigemeester oo hpoetiig mogelijk ontslag Woide verleen I op Verttchertit tftpverbod JJe gemeente van Ko lui i ilan I t a J eft het tapvetbod van s atenlaKsm ddags 1 ur tot Maanitlatfanoigen B uui n g vei sclietpt met de bepalinig lat niet alken teen teikt ditiiui gttapt ol totged en l mag Wjiiltn maai It e lU ni l n t t iKaal aanwe ig mag zon Fen latje los I en moetiei te Ouilehaske Fr hatl ha r km Ije van twee jaar m een loophtkje or k woning geplaatst m het zonnetje Het jongske waa nu veilig geborgen en moe Ier ging adn haar huiswerk Lenigen tijtl lair na m ste ze den kleine en vond het lijkje m een sloot Het bleek dat een latje van het loi phekje losgtgaan was en het kind er uit g kropt n was met het treurige gevolg Preeken op de busl J le Barneveld geniet de pretWcant dei Gtref Gemeente geen vast traktemenf maar wonlt door hem gepreekt op t bus Beitle partyen waren over de regé1 ng tevreden Vry willige offers toch vallen over het ilgemeen met zwaar en bovendien waa de uitkomst zoo dat de herder meer dan tevreden was Boventlien zoo vertelt het Hbld werti tie geliefde kanselredenaai met vele extra gcMilienken verblyd Zoo of fieeixle hem een der kerkmeesters den af geloopen wmter nog een half varken En daar volgens een bekend spi eekwoord kleine geschenken de vr endschap onder Kouden was de verhoudipg tusschen prediker en keikeraad dan ook steeds opper best ToUlat met lang geleden aan het licJit kwam dat om bedoelde geschen ken waren aangekocht uit de door de gemeentenaren in de Dommeeabus gestorte gelden tn sedert deze opz enharende ont dekkmg is er gioote stoornis in de Ge eente gekomen Zelfs heeft de voorganger van den predtstoel zyn veroordeelend vwnrns over dcM groote zonde uitgesproken speciaal met den vinger wyzend in de nchting van den hutapotbrengemlen braven Hentlrik aan wien de tegenwoordige warboel grootendeels te wyten moet zyn lapverbod in Hetrenvttn Htjt Dl irikwet re ni te tt Hetrtn veen Itett a in de lo len di r tliie geiiKtnteii waartoe leze plaat bohooit het verzoek geriojit htt tappen van steiken drank van ateKldigamKUUgB IA uur tot MaamU T niwigen 8 uur op feestdagen Jotingsdagen tn te vei bieden Het ib Piogelyk dat alle di e gemeente latien daaiop niet zullen ingaai zoo lat don de toe staml al I jh zal zyn tUt in de een £ straat wtl in de andere geen steike drank getapt mag w or len Dt dagelykseihe besturen der Ine ge mecnttn heibben nu in dez n ovpikg ge plee l i stellen lien leaptxt eve i ra itn vooi afwijzend op het verzoek te buuhik ken Befaluit een gemtenteraad anier i dan wondt in overweging gegeven Uai i in di lect geen uitvoering te geven opr at ei n uniforme regeling zal kunnen gin gt demle voor geheel Heerenveen Joumahstiek Congres 2iO0 s reeds gemelti weni heeft het Be stuur vaxi den Noderlandschen Journal s tenkr ng besloten tot het houden van een JoumaliBtieK Congres te Kottenlam ter openbare btihandeling van een ge belaivr rijke onderwerpen le vetl scheikundige ingenieurs Het bestuur van het leeh iolt iri i l ezelMliap te Delft aaisen uwt vooi u sludie tot flthe kunüng ingenieur i n i anül iaakrtik en Ajiieriied htibben geen be lioeiLe aan ederUftdaehe soiie kujiü ite ingen eurs In piaais dii uit zendiiug naarUuil ehian 1 diagt on laad overstroomutt w üHien met Duitsolie ehemici waaron ler er zijn met vele jaren piaktuk In onsland ht bben de gedemobiliseeruen hunneoude plaatsen weer ingenomen In het algemeen ia tie kan op plaatsing sterk aigenomen As isten ten plaatsen worden thans weer door ingenieuis bezet on ler ihen zun er die reeds eonxe maanden naar een betrejeking uitzien In de komende w itn zal dit nog erger Avorilen daar de jongstdangtikomen jaien 120 tt hnologen tellen De waarschuTAing gekit met voor de plaatsing in tie Netierlantische kolomen Ilaai om raatit het gezelschap hen d e wer keltjk amb tie in de sche kunde hebben deze studie alleen op te vatten wanneer z tevens lu st heh n naai Indie te gaan Inbraak bij een juweher Ic s Gravenhaj e is in den nacht van att dg op Zontidg me ebroken b len ju wel tl l oulus in tie Sch olatraat D Iliagschc Cit vf telt van ze in 1 laak he volgende l e Ifcr Pou us wun winkel onl w m I IS wei i 7dteniagochten vroee nog vÓór hy zijn gewonen gang niai het magizyn hati aangevangen door de bewoneis m het bovenhuis met het ebeui ie ir kennis gesteld Door toevallige omstandigheden was de tleui van het bovenhuis dat vroeger n t den Winkel één geheel heeft uitgemiakt dien nwbt met gegiendeld Of ie inbieker s dit heeft hebben ge weten alt op het oogenblik moeilyk uit te maken maar een feit is het dat men ich uit het benedenpoitaaltje van het bo n huis uit dat vioeger met een zydeur welke sinds is weggetimmerd met den winkel verbinding had door verbreking van een paneel onder de uitstalkast tot d n winkel tt egang heeft verschaft Het ont Witte musschen Te Haren Gr is een nest mtte 1 schen uitgebroed en uat evlojcen In de eeriite plaate zat orden bedifin tleki het onderwerp I e economisch po Bitw van den gee teiulien werfcer het welk zal wonicn ingeieid door de heeren G van As hoofdredacteur van J e Ne ilei ander te a Oti venha CG U ii Can netgieter em prediieant red icteur van de W R Crt en van bigen Haard te Haarlem en Henri Dekkmg redacteui van het KotteixtamBoh Nieuwsblad en voor i zitter van de commi Bie m aake samen wet4cing van intellectueel en te Rottertlam Aan het eind van deze byeenJtomst zal een lesoktie worden vooï Bteid Den tweeden doLg zal vóór de pauze in behpreking komen hot onderwei p Üe ano nymiteit m tie Pers l raeafd viae ure hier over zt n de heerên Johan de Meester redacteur van de N H Cit en van De ds te kotttrdiam en ii A I sturgeon Sr ledacteur van de euwe Courant te s Ciavinhage Na de pauze woixit behan tield het onderwerp De Overheid en de leis Hieiover wordt piaeadviea uitsre biacht door tie heeren H Versteeg oud tioofdietliacteuir van J e Java Boeie en oud vooi7itter van de vereeniging De Amotei d imhche I era te Amstertlam en nii I H Kittei Ji hoofdiedacteut van t Utiechtsch Dagblad te Utrecht Over elk on lerwer 5 zullen een aantal vraagpunten tellingen m stemniing wor kn gebracht Het knngibostuur heeft besloten den toogang tot het congres n et te beperken tot de le ien van den knng Uitgemood gil zullen meiie worden de leden van de ICa tholieke Journalisten Veteonig ng vooi yioover tij geen lid van den kiing zun en de d i ecteuren i i dagblw en Boventl en zal het iKimaatsrhap vin het Gongics voor belangstellenden tegen eeji bepaalden vei goöding wortlen opengesteld Tegen de Anti Revoludewet iiidag wei I in het Hion ïlM uM te Haai km een leni nstratief rtvolut oimaii ton gio i belegil door htt omite van verweei ttgon de reactie g liuuden als piotest te gtn do zg Anti Itevolut pwet Aio spre K eta tiatkn op de heer KiLz bamlelijke hel van ï oc dil Aiiarehisten li Lan nk Ji A b 1 de VLSAer Comm 1 ar tu en mevr Kolblick fijnmer Itev Soc lüuwenbond De vooi zutter tie heer B I anwmk Jr spiak in zijn oiienmgawoord van een steeds verier naar voren tli innende imlustneele I en pol t eke rBact e bpee aal het A K ont werp botlreigt do social b tische arbtideis beweg ng in iil haai u t ngen Vooi al vtortlt tie gfwont vakbeMtgmg de van interna tJondlen steun afhankeliik ib door het wets entweip bedreigti S pr eiltentle het bottekkeUik falen der denwnstratitjve ötaking op Dmstlag 8 Jun 11 tn betieurtie de ongescJiooldheid van c Netleilandsche proletaraat waardoor met t gewcnsthte resultaat weid beieikt Hu sprak zyn vieugde lut over de houiding van hr t V V en de b U A 1 en JjoopU at luurzame samenwerking tegen de re att e zal kunnen wortkn verkregen De eerste vpr de heer K t zeide dat e ftlie stiijd in het parlement is u t re gaan als een nachtkaars terwyl bi de aibdkis et omgekeenie valt te conata 1 tun De Iirectc act egedochte wint veld en wu hebben gegiomie hoop nog tot een werkeUik massale staung le komen On gtdclit de A K wet zullen w i niet terug sfhtikktn alles te geven voor het hoog ste r f lat WIJ bezitten nl de vruheiti van mopii ngsuiting en Vdn persoon eide hn Mtvr Kolthek Timmer oiwierwierp de hoad ng ki libttalen en cleroalen aan clierpf Cl tnek de aibeitlerabeweging niHt tiun n op e gen klacht Het ergste gevitr in do7t wet v rboi gen aehtte 7i htiknotting vin het stak ngsrtcht De sta kmgpn w laivooi 1 11volutionnairen uve 1 n 7ull n h strenge to i a sing dei wet tl itbiar m De heer I le Visaer die Il evtn ens tf tn le wet verzette dank tt mm stei Heemskerk voor de jn i ening i irvan waardoor ie apath e die over t pi I Lu att lig 7il plaats maken voor een V Ol Npltiaiid ongek n ie activiteit De VO j z tter deelde mede dat verte gen Na de p luze begonnen d scussies Vei sch lleiKle sprekers irongen aan op scher pe actie Vooral werd geageeixl tegen het K i j traf voordiaigen Ier Anisterdamsche genu Piite wtfklietlen en tie afgevaardigdt l r dfd AmsttiTdam van dt I e4l tier Men bilmikeis de he r v i e m spotirde aan t t algemtHne stok ng nd en hot zoover mocht komen N uUt Sneevitt nog het wooivl hul ge De heer Sneevjiet teti van Transpoit aibeidcis nep de arbeiden op van hun eeonomische machtsmiddelen gebruik te maken ten einde niet alleen aan tie reactie in Nedurlantlsch Indie een haft toe te 11 pen Verdei ontkende spr tie mogelijkluid van tluurzame samenwtiking met het N V V en stelde het congies voor de socialisti hche Kamerfracties uit te notnllgen b j de aitikelagewUiW behandeling der anti lev i lutiewot de obstructie te hei vatten i diemie daaituc namens tie transportaioti derH een motie in welke na langtiurigt lis cussies werd vei worpen De afgevaartligde der Amsterdamsehe havenarbeideis veiklaaide dat het haven proletariaat nog dit jaar in massalen jp HtantI zal komen Door de afdeeling Haailem van tie Tjm munistische partu wenl het pleit gev erd voor de voiming van een blijvend Kevolu tionair Socialistisch Comité In zyn slotwooid deelde de Vooizittei de heer B I ansink Jr mede dat Dinsdag as te Amsteidam een besturenvergadering an het N A S zal wordtn gehouden waai ie STADSNIEUWa GOUDA 15 Juni 1920 RUks HBS Voor het toelatin 8 xanien tot de le klasse tier Ryks HBS aiihier waarvan het schriftelyk gedeelte zal aanvangen op Donderdag 4 Juni as hebben zich 42 cawlidaten aangegiven Hinderwet B en W maikea bftkend dat zy vergun ning hebben veneeml aan tie 1 lateelbaJtkerü Zuid Holland te Gouda en hare reohtveaikiygenden tot het plaatsen van een electromotor van 5 P K in de percee len plaiatselyk gemerkt Raam No AI A kadastmal bekend gemeente Gouda sectie D No 2761 oud No 1647 Verordening vleeachwinkels De Burgemeester en Wethoutlers van Gouda heibfcen heden atgeJtontligd tie tloor den Kaad in zym vergadei ng van 1 Juni 19 iÜ vastgestelde verordefrmg tot wyzi ging tier Aigemeene Politie erordemng w aarby veiil otlen wordt het betlryf van vleeschihouwer of van handelaar m vleeMh uit te oefenen in andere lokalen dan die welke hiertoe door of vanwege Burgemeea ter en Wethouders zyn onderzocht en goedgekeurd Veertig jaar onderwyzer en na e ven vanmoiicen dansten lan ge ryen vroolyke k ntlerea ineis teiH in teeateiylte kleurige jurKen over de zonmge JWiaitt luiiü UitjuJoeieiijd hun vieugtie Meejter de Ven gaat nouit verloren 1 al dus ueiitondigend tlat het voor hun ondti wyzer een byaondeie uag was h en heei by aondere zells Vandaag viert de heer W de Ven zyn veertigjarig luibileum ais on tlei wy cr aan i ahool no iJ m de Keizei iaat en meikwaaidig genoeg ia het ook JU st een halve eeuw geleden dat hy ala kweeleelinig zyn entree m ue schoolwereui deed Vooi hy te Gouda t enoemd werd vas hy werkzaajn o a te Zevenhu zen en te Iiel vele hondertien kintleien heelt hy tlus al onder zyn hoetle gehad Ndtuuilyk kon deze jub ieums lag net onopgeniertt vooibygaan en htl is dan ook geducht gevierd Vanmorgen begon de pret m de school Het klasse lokaal van den heer De Ven was versierd met jrroen guirlantles planten en bloemen Op t awarte bortl dat hy zooveel laten beschre ven neeft stond nu in sieiluke ruse en witte kiytletters Hulde aan den lubilaris 15 Juni 1880 If a Om 9 uur verzamel ien zich hier alle onderwyzere sen on derwyzora en de leerlingen der vei hoog te klassen die les van den lUib lans heb ben gehad of nog he bben tven later trad de jubilarjs veiigozeld van zyn zuster het lokaal bnnen teuwyl de kindeien een wel Itomsliied aanihiefven Daania nam het lioofo dei sohooi tle heea O van Dnk het wooi i om den lubilaris in een harteUik Hpeechje te fel eitecren met dezen gedenk waani gen tlag en hem hulde te brengen voor zyn lieftievolle pi chtsbetrachtmg 1 e hy zoo geruumen tyd heeft betoontl Ztm coUegd s hatlden gemeend dat een tas t baar bewy van waaixleenno de horinne ring aan het jubileum moest levendig hou den waarom de heer De Ven een passend geschenk weM aangei oden H ema kwam een der mesjes leerlingen naar voren en zeide heel vrymoodiw een toepasselyk getlioht op welke hulde even eens veigezekl ging van een stoffel yk blyk van btlangstellmg De leerlingen zongen den luibilar s nu nog c n lieti toe waarna de heer De Ven voor de bewyzen van sympathie t eelankle lot slot werden alle klassen etraeleeixl en mochten de kindemn een uur vioeigei tlan gowüoniyk de school vtrlaten nie tlan nadat de acht laagste klassen vtHti den heei De Ven hatlden getief Icerd en hem een iietl hatklen toegezongen Vanm ddag om twee uui ving het onder WIJS weer aan behalve m de klasse van den lublarh de he lenm tklag te zynen iiuize bezoek ontving van B en W en twee ieden van de Commissie van Toezicht Aanhoudingen De politie heelt opriimlmg gtshoudtn verschilienide stadigenooten die nog stral fen tegoetl hatklen zyn op last van den of ficiei van justitie aangehouden en miai Rotterdam oveigebmcht tot het ondergaan der na te noemen sti aften n I L G b da gen hechtenis J D twee maamlen gevan genisstrai en 5 dagen hechteniA en W N K è weken gevangenisstraf Pa op uw fiets A N de K die gisteren zyn rywiei op de Gouwe evesa onbeiieerd had laten staan bemeikte by zyn terugkeer dat het ver dwenen was Hy heeft aangifte gedaan by de politie Vreemdeling uitgezet De Duitsoher CHS de zontler midtlel van bestaan was en nie t m t bezit was van voldoende hgitimatiepapieren is al Ihier aangehouden en ovei de grens naar Duitechland gebracht Mishandeling P V Z heeft by de politie afgifte ge feian door twee minderjarige jongens J de J en P D de J te zyn mishantleld De jongens zyn naar t pol tiebureau ge bracht en na verhtK r hu swaarts gezon den Medaille voor trouwen dienst i oor de Maatschaippy tot NutT an t Al Remeen is aan mej C kreeft dienstbode H de familie Van de Vekle Tolhuis al oier de metlaille uitgereikt voor UVi ta ngen tiouwen dienst Militair Concert Het 2t Bal Ik Ktg Infanterie ai lier i i i Ddnikrdjigivniid a H aan mi lUairtii m Ons Gennegedi een ton feit ann Ie govtn dnnr het Stnfmiiziek korps van htt le Reg fnfanteno iiit Uidtn dir den hwr O Dik ttdwtlk ooncert de luien van bovengenoemdo 30cieU t met ton daim meik v ru totv ang hebben HAA TKECHX In lo vergiduing mui tien l itldt ürt ot Ktiiievauit wtid VHHigc uiul l dtt ickening dienst 1 lf De oiitvangHiLn bodrougon tOl 7U De uiigaven bodioegui fiïTldH j 28 32 I t begiuining ttiLiist l tiÜ Wülko werd ctpgcnmaKt wtrd goiuftind iu ontvang len ai uiigavtii op iJjlOl Do om ölng por liunihi weid vastgowteld op f l iO Broodkaarten Do liiiigtmuHter uii Haiiatitclit iiiiuikt boktud du de bidodkaarton voor do nituwt ptriotjt peinuoiilijK moeun woiiltni afgtjtiattld up DuiBdag iW luni on up DdiuU rdag 24 Jum a k vau dos VDOinuddagH 9 J uu in liot K ia I lllllB D koiiniH wtlko glutei t3n druk be hl wni btlioort weer lot hot vtr lukn Itnniaal w h1 bj eon vcddpir lij i litiLbuIp ingeroepen V otirts weid bj de politie aungifto gtdaap van ton voiiiiislo goede mts wfiarvooi door afgeven van een ver keeid nuniUKi in een bewji trplaatu een niindtr gotik f h ts wiw at htt i gebleven OUDEWATEU lot veilingmeester aan de Veihngs vereenig lug amiei is benoemd de heer 1 ue it uwe alhier By tie gemeente ol it e aLh ei 7yn in Uchungen te beJtiomen omtrent een Kevoa elen poitemounae inhoudemcie een belang ryk bedrug aan geld De verpaohtin van de eerste snede van het giasgewafi uit de boeaem van den pol der Groot Hekentlorp heelt i imó op gebiddht tt en ƒ 28 27 in het voiig ju ondagavontl hatl alhei tKn auto ontüe luk plaats dat byzoiink r goed is afgeloo ipen De heei N v d Brink maakte een ple ziei tochtje door de atatl met e n auto oestuuixl Ioor A li Ji Uy tien hoe k van de V schbiug majn deze een t korten tlraai waa idoor tie heer van tien Bunk uil de auto werd gesüngcixl en op de keen neet smaJtte Wonder boven wotwler ontvekie hu slechts een paar vingers aootiat hy zieh Loopend huiswaarts kon begeven lot tytielyk onderwyzer aan de CJhr school voor ULO alhier is benoemd den heer N Borreman uit Hoemkoop ZutertUigdvontl hieft ilihiei de brand spuitibeproeving plaats gehad Zoowel de h antNpu t als tie slang op de waterieidin vohletien goetl lighter komt de straal van de branilspuil ht oger tlan de slang op de wdtei leding hetgeen volgens leskund en zyn ooraaak vmtlt m te woimg drukking A Ku b lc TL Rotterdamtche Veemarkt Dinsdag 16 Juni 1 20 Aanvoer Zl paanlen 4 vtulens 1 ezel 902 magere runderen H34 vette runderen l èA vetU giaskdiveien 5Uö nuclittie kalve ren 41 schapet ol lammeren 100 vaikens d 9 biggen bokken en geiten liyzen Vette koeien le kw 2Ü5 2lU 2e kW 19Ü 2 00 Je kw ƒ 1 0 1 80 Os sen le ƒ 2 OU 2 10 2e ƒ 1 8 l 95 3e ƒ 1 65 1 75 Stieren le ƒ 1 80 1 90 2e ƒ 1 bü 170 e ƒ 160 Kalveren le ƒ 205 210 h ƒ 180 195 ae ƒ 1 66 1 70 llantlel over t algemeen zeer matig piyztn t iuggaai weinig aanvoel Melkkoeien ƒ iOU böO Kalfkoeien ƒ J25 6 5 btieren ƒ 160 600 Overloopeis ƒ 48 150 linken ƒ 125 1 5 Vaarzen ƒ 150 225 Werkpaanlen ƒ 250 büü Slachtpaar den ƒ 150 2 6 Hitten ƒ 126 JOO NuchU re kalveren ƒ 18 30 bokkalveren ƒ 20 i6 i igë en ƒ 28 60 Handel ovei t algemeen matig ledelyke aanvoer Amaterddün Jlfuieele notvermg van 12 Juni 1920 Gem Veiling Gtsbouw De Jong Ivotne Asperges djk wit f 80 ilü 1 iem dk blauw ƒ jb 64 Iem dun wit J5 40 idem dun blauw ƒ 20 2o alles per 100 bos Adidbticn f 35 06 Bessen 1 rolefie 120 iiJ Meikersen dtjnker i 6Ü o lorna ten ƒ 40 45 Druiven blauw f 140 210 aUes per 50 Iv G leriiken 1 i 25 iü Pei ziken 11 ƒ 14 18 Meloenen ƒ 80 UU Snyboonen ƒ 110 W5 Speiciboonen dun ƒ 50 66 idem dik ƒ 60 66 Komkoinmeis ƒ 10 1 Bloemkool 1 f 11 18 1 Iem II ƒ 8 10 allttó per 100 stuks Kiwpsla ƒ O JO 3 10 pel 100 knop I een 1 ƒ 12 lö vX Il ƒ 4 labarbei ƒ 4 28 pei 100 boa leulen tlun ƒ 21 24 idem lik f lo 18 tu nboonen ƒ 18 21 aaixlappelen groot ƒ 14 16 Klem kien ƒ 10 12 pei 100 KG Postelein ƒ 45 60 per ben Bloemen liezen f 660 11 Calla a ƒ 25 38 Dahd s ƒ 6 12 Pioenen f 4 oO I atynis ƒ 125 2 per 100 stuka I el e ƒ 3j 42 per 100 kelken Snygroen ƒ 7 60 13 pei 100 rauh KAASMARKT Oudewnater 14 Juni 1J20 Aangevoerd 64 partyen 2655 stuks we gentle 132750 KG 1 1 zen le srt f 71 5 50 2e art f 66 68 er 60 K G Handel matig Bodegraven 15 Jum 1920 Aanvoer 287 partyen waaronder 104 met Ryksmerk 11938 stuks Prys Goudsolie kaas le art ƒ 71 74 2e srt f 66 68 le srt met Ryksmerk f 70 74 Handel ma tijf RKCHTZAKEN De kwestie te WoubruRge De rechtbank te s Gravenhage vei 001 deelde heden den ingezetene van Wou bi ugge die den burgemeester m een inge zonden stuk in het I eidach Dagblad belee digti had tot f 100 boete of 50 dagen hech tenis Kindermoord De lechtbank te Utrecht veroordeelde tien 63 jarigen smid uit Nieuwkoop wegens le vensbeioovmg van het paageborcn kind van zyn tlochtei tot 8 jaar gevangenisstraf met attiek van de voorloopige hechtenis CftHiiat leberoep verworpen De Hooge Raad heeft het casaatiebeioep van A B weduwe van P M te Anna Pau lowna wegens vergiftiging van haar echt genoot dooi het gerechtshof te Amsterdam veroortleeld tot aeht jaar gevangenisstraf verworpen tlNAiNtlEKLE UEKÏCHIUN WlisbLLKOliRShN Officieels noteerukg te Amatirdam 15 Jum 1Ö20 14 Juni 16 Junil omlen 10 Wi 10 94 Ueriyn 6 96 6 80 Parys 21 10 21 l Brui witaerUnd 60 5 50 36 VVeenen 1 92 176 Kjopenmagen 4 80 46 80 btociotioiin 60 60 60 15 Gtiristiania New ïork 2 8 2 77 2 78 isCHEliPVAARTBEHICHTEN D ü l MIJ NhDLKI Wl 1 ngguno uiiieis pasHetuk j uni I iiin Ivingiaii van Java naai ilmd ug i iliul l luiil van leiii i kil niui 11 airivoeido 11 Iilin van Nfw ik U Siiiimrang Unuije uitiiiH veiiruk H Juni van soiithampi n I iiiibtH Jiilianii thuiHiem vertrok I 1 iini van Poit Said Htnibniiilt nliroiH arrivttrdt 13 luii k 1 i Said Il li 1 uitrtis annttnie 11 luni II s iiihunplon Celebes an veerde 14 Juni van rairuciia te Kottertlam Kambmgan arr veerde 13 Jum van Ghar a n te Amsterdaim KON Ui I INI MMIDIUNST liiiH iniuik Hondnk van W oat liidiP iHi ir AiiiH ordain airiveirdt 9 luni le üiivrt Nuhiuiii veitiok 8 Juni van Curti tn nam 1 a f nayza Almelo vdn Caleta ColOBo naar Ameter dam passeeixie ii Juni Horta Azoren KON ilOLL LLO I Fiism thuisres vertrok 10 Juni van Bahia I iisia jihiimreiis veittnk 12 hinl II 1 till iiiihiK ü Girlia vertrok 10 Juni van Buenos Avres n 11 Jum van Montevideo naar Am lenlam H illandm thuisreis vertrok 13 Juni van V go I mtburgia uitreis vertrok 9 Juni van Santos HOI 11 liOWIsCIlE LLO Bind ng iriivp rdo 12 luin van Sin gi 10 l Bat i ia lip ii thuiHH is verlink 1 luni V 1 MllsMl 1 idiihi 1 iiMi ls itnivttl I 1 I Iiin 1 S l 11 Md ml lil R iltim 1 1 ui l ii I mg an vi 1 l M luni l M 11 illt i 1 i iitii 1 I ls Mb 1 rum 1 II 1 111 luim iili i l iiiN I I M liini lul fli iisif h iimsn ld 1 i fiiii fl 1 hmi Kol Bi Wils u I In Jaeatia vutrok I Jun na 11 Melbourne naar iktavia 01 1 Wir HIK I IIN 1 uil lis luk V m nlt ut t lu 11 Ktit I i i un nihs er I 1 t Iiini il raliar Nl iiw VniMt jdani arriveerde 14 Juni m u liav ri ti K dit r Um N lij I luk vaff Batavia n lai llrfl t 1 I im iti k 11 liini van P ut Said Sl ludi k vuti k 10 fnni v m al la naai r a Sitstli nn li jtUilim naii uba f n It K Hl ii s I i P Illlll i ha vim tiisdi k V rlr k li Jiiiii vai Sm 11 H 1111 ir Cal ntti Sl Ml I 0 KA W Kiii bt iiiiimnii n varf Jipannaar ïii If i lam ainvttrli ll Iimi li Ltm den HOI I Mi I II O sl ink V in H ittinlam naar L x V i is ftnb n liiiiii Dovtr KERKNIEUWS De vrijzinniKen in de Ned Herv Kerk Men meldt aan tie N R Ct Van de Ned Herv gemeente te Harlin gen hebben vryzinnige litlmaten ten gttale van meer dan bondenl hun lidmaatschip opgezegd De korkeraatl der gemeente had wederom afwyzend beschikt op een tot hem gericht verzoek van de vryzmmgen om mede te werken tot het beitwp van een vryzinnig piedikant in de bestaande vacaturj f op andere wyze te voorzien in hunne iodï dienstige behoeften in welk geval de lierkelyke omslag door hen gewillig zou worden bttaald Lenii en der hoogst aangeslagenen hadden reetls vroeger bun liiimaatschap opgo zegd VARIA o W en lewl Lib rté verklapt de volgende vermake lyke anecdote waarin n nouveau riche uU ritUier van de droeve figuur fungeert Een oorlugiHlikbuik bezat van x d voeder helft een portretvergruotlng In krOt vm uit den tyd dat mevrouw nog toon iaar was Zoo n zwarte teekening was met moer in harmonie met do huidige welgedaanhoid van den rijken huiic Dies werd een kunït schilder untbotlcn om het ding m olio al te trekken De schifder vroeg daarvoor une duizenti francs wat geaccepteerd werti op voorwaarde dat er ook een lijst omheen kwam Het portret van 3000 francs deed oppold bO de jours totdat van de afwozighei I tier bewoners door inbrekem gebruik werd gemaakt om alles weg te nemen wat waar de had By terugkeer moeten de O W era erva ren dat zu wel tie lyst hadden metgeno men doch het portret hatltlen voramaud Waarom mtvrouw en mtnter hevig verbol gen waren Hat ls Coinmunlame i en geestig antwoord ast de vraag Wat N Conununismt gt eft een oude almanak van Uilenapuegel vtwr het iaar 1873 Men kan den ombtikcuden vervaartltger van on denttaand gedicht be woarl k een profeti iscben blik ontzc ïren Als niemand een dienst of beleefdheid imcr doet Als nemand op n gaat en niemaikl meei groet Als niemand moer vraagt wat te pas komt wat mat Ala niemaiui gehoorzaam en letler gebiedt AU lederten ritten gaat aan uw diner Als letlereen vmt met uw Dulcinée Ata ieder uw wijn schenkt en dnnkt uit uw glaa Als ieder zich t gemakkeiük maakt in uw Ja Fn letter zyn beeren betaalt uit uw kas AU iedereen maalt en niemand meer zaait Ala i iereen Hukacheurt en niemand het naait Ala edereen vuilmaakt en niemaiwl moer veewt A s nrmantl de flesschen vult the ie lerleegt Als niemand den hamer heeftletler het woorti Als allen maar schreeuwen en niemand moer hoort Als iederoen b er tlrinkt en niemand meer brouwt Als ledeieen haikt en er niemand meerlcwc kt AIb niemand wp r heel maaiktwat lettereen breekt Ala niemawl watweet en toeh ieder tloceort Als niemandwat heeft en tooh io ier verteert Zw Crt ONZE P RAADI OOZE DIENST Hel Pantziger l arlement PAKlJt 1 1 Juni Het parlement van tien vrysUit untziig moet Maandag vooi e eeiste n aal byeenkomen Voor de verwoetite gebieden PAUIJS 1 Juni De Unie van tie gwo te iranseihe Nationale Bonelen waarvan 1 o ncare het pres Kien taehap heeft aan vaiard heeft tegen 20 Juni in letior parie ment een manift statie georganiseenl ter e ere van de verwoeste gebieden Poolach eomniunKiné lAKlJb L6 Jutu Hf communiqué van den IVotschtn eneialen staf houdt mi Overeenkomstig htt bevel tot teiugtrak ken op nieuwe 1 nies zyn ilt Poolsche tix epcn in de Üeikraicne begonnen met de ontruiming vun Ivieff na tie bruggen over de I njtster te hebbe n vermeid I c rwiganl aalie i er troepen he e t m 1 voljnaakste onie plaats De vuarui die de I tMlschci ai htiihoeilen aanviel is met groote verliezen ttujggef lagen Lloyd deorge en Millerand I Alius i Jum Men verztkert dat d ontmoeting tusschen 1 la d Ceorge en Mil leiand den 21 Juni te Boulogne sur Mer zal plaats hebbtn In tegenttpraak hiermee ls een bericht liat 1 loyd Geoigi tn t lagerhuis heeft mecge de ll lat l vóór conferentit den 2 n Juli te Hiussel zal gehouden wonten De VolkenbMtdsraad lAUlJfa 16 Juni Votgeni inlichtingen van de Petit Parisian over de sitting van tien Voikenboiuiaraad ter iMipreking van I erzie s beroep konden de gedelegeerden met to overeenstemming komen Morgen zal een bgeenkomr t plaats hebben van le leiziacht vertegenwoordiger en dr Hen ziau die rankryk representeert De moord op Essod Poitja PARIJS r Juni De Iranache oora biengt eenslemunig huUle aan de militaire verd engten en tie loyal teit van tien AlbaneeacJien generaal fc saad Paai die omlag IS vermoord ioor Averie Wustem Dy was iteik en trotsch ontwikkeld en rechtvaanlyr sehruft de l yraro Hu had nog een groote rol in yn land kunnea spelen en aan de zaak van den vreele belangryke diensten kiunaien bewtlien Anii Duitsche betuuglngen in Iniwerpen l AliiJi 16 Jun i en belan iyke demoiujtratie waaraan tiuizendeA pereonen hetbbtn det l x nomeo heeft te Antwerpen plaats goliad als protewt teigen den teru tkeer der iXiitsohers Aan den komng lb e en protest gezonden waann de grieven der mamfest anten zyn vervat LAAI IE BERICHTKN üe Duitiwhe KabuielKriai Niniwt pogingen nm oen kiibmet ie viirnion HH L JN U Jum V D rninboro dn kh thans bez ghoutlt intt de ha nu iisK lllng van een n niw ka il net ia 7i Il daarover mot do nieertlcrh tdsnn tlnliHlon verslaan ral den inpor derhcnlKHorintlstin virzotken wn wtl vtillondc nciitralUeil U n tip u hto vuii tul tn filter van do Centnimfrattio tixh noR tiailiteii tlu oikIo cnatidü S handhaven en de BoierHilio v dkHpartii to b w6 gui ïicl daarbij aan te Klniton Hij K lood dftariuüiio oon kiel nioorderheid 10 knniien vlndun Ue nieuwe kabineteformatie UhKLiJN 165 Jum De Voaa L meldt dat Ur Inmhum l ehrenbach lal voonlragen ala nieuwe KOkakanMlicr Xrimborn tol xelf geen deel uitmaken van de nieuwe legeermg h aait nkablnetr KbUUuN 14 Juai VOJ Da JvóLniiiche Zijg doet voor hot geval ttat goem coa htw tot stand kan konnm hot vooratei voor een zekeren ovtrgangsltld een econo nU oh eori6ntecnl mmwtene uit vatk heden te voimen weLk nuniuUinc xioh met de loopenthe laken xai beiwhioutten Staking en atopietting in DUiweldorf DubafcLDOKl 15 Juni lengevolge van de staking der gemeente wer kneden liggen alle budiyvtfn stil voor zoover ze niet van eigen kracht gebruik maken Iti UUU arbei tleia zyn door deie staking getroffen Do stad is in duiatemis gehultl de trams r den niet meer en de ilagfotaden veracbunen mot Geen contra revolutie in Runlond K OPbMiAOfc N 16 Juni Litwinof neeft aan een persvertegenwoordiger verklaart tiat hem geen enkeie droodlooze medetloeling was gedaan uit Moskou als lou daur een tegen revolutie ïi n uitgebroken H tweede SleeswUkache Kune HI NSBLHO 16 Juni Woenwlagnud ag te 12 uur lal do tweede Sieeaw kscne one weer in vollen omvang aan Duitachland overgaan Dunderdagmui gen vroeg lulltn tto Duitsehe troepen die aan de giens staan rlenaburg binneniukken De ontvangst at een feestelijk karakter dragen De ryksminiater van binnenlandiche Za Iten en de Pruisische minister van Bmn n landHChe zaken zyn in verban l met de t rs ten nuar l lensburg vei trokken Ue OuHlenrUkaehe kebinetiicriMb geëindigd Hi Jtl UN 14 Jum VJ De Uoaienrua acht kabinelserisis 1 geein ll vl Ue toe stami blyft i ottUi hy was De partyen di tut m g tot verklaard hadden niet in staat te j yn suinen te werken hebben aainen woiking giTZoeht blcthta zal tie coalitie in de toekomst looperatie hieten l e logeeruig blijtt aan De n ouwe verkleiningen sullen ui den htiftft wonlwn geht uiil n rWLEUfc KAMUR Vergatleiing van heden Dv Anti Kevululiewet De heei 1 luelstra sd dient een motie in waaiby seborsing dor beraadslagingen woidt gevraagd teneinde ile regee I ing de gelegenhf id te gevun na lere gegevens te veiscbaffen omtrent de urgentie van het ontwerp liet V001 stel van den Vooriitter om vour tlt bihantibling dexer motie een half uur too te xtaan worttt aangenomen met 64 tegen 16 stemmen Ue beei iroelatra ad liclit zyn motie toe itie metle wordt gtsteund door tien lieer v Kavesteun cp Ue motie wordt tlaarop verworpen met ob tegen 16 stemmen De utting duurt voort troote brand te Ooatzaan Hetlenmorgen 7 uur is te Oostzaan brand uitgebioken in do bakkerij van H Meissen aan den Uvertoom Het houten gebouw stond weldra in Iiehteloaie Hut vuur sloeg uvei op het belendentl eveneens routen per ceel bewoond aan de eeno lytie door du we duw e U Buth on aan tie andere yde in tie kelderwoning dt or v d Oroef terwyl in do kelderwoning omlei de behuizing van de weti t Kutti de kleerniukeri ih geventigd van i Üutli Htt tiuurde met lang uf de vlammen deeltien iich verder mede aan het volgende p iceel bewoond ioor den arbei tier tiutli terwyl vttorts in bet perceel ls gevestigd tie balLkery van Job bcholte ineyer Behalvt de brandweoi van Oostzaan Werd ook hulp verleend tltwr spuiten van Zaamiam en Amstonlam Staking l oOr de Ned Venjoniging van 1 a bneks artH iders is Meamiaigmorfren ie staking aan de iieNohe 1 upwrrai ri€ k te lul ge pnjclanMtnt omvaCtende 26 man De eiBülien zyn loonsvei howging en de vrye aUixlagmi klttg l brlek braiid Hedenmiddag om 12 uur is brami oont dekt in tien re cbttrvleugei van de kunst meattabriek van Krol en Co aan t Zwarte Watei De vlammen grepen snel om aich heen an binnen korten tyd stond dit gedeel te in lichte laaie De lethtervleugel ia ge heel uitgebrand Het dak van dit go ie eUe la ingebtort alleen de muren titaan nog ue ketels en de machinerieën gingen ver lor n Dt schade beloopt in de duizenden doch wordt door verxekermg gedekt De üoi oak u tinbebentl TELEGRAFISCH WEÈRBERIChI iwudi ing Zwikke tot matige v ind u uit oonltv lijko rielitnigtn initBt licht ut onlnv wolkte luthi droog weer bohomiona goriiigo kaïw op oniveer iii het zuiden olfdo lüinpcraluur BIJHGM LUKE S TAW GOUUA OJ UORFN 10 luni urnoim Jü lianna d v I J Zijlenian en G Üort land li WillHimliia Lugelma d v J bluutu m M l uMt Jan 1 v A J KMbuiim en M de Wit U Ba MiHliiut Maria d v Bodeen O C KuupiH 1 VnHje I veptie z v K Bou iiia tn Kalftlicvk Maria d v K 1 ckker en C Mar £halUer Mcolaott Johannen z I Boer en A I Both l na en ornclia d v A de nnop en tie lltMig U Maat z E J Wentintk tn Ci van der Cïrijn Jo Imnim Mag ildft d v J norritaen eu A B Vinsmnn OVFRLKMEN Wnhfllmïnn vnn Eek re goh m t O Kotiij tiO Jnar l liekü ZijlHtra Jaar