Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1920

No 14341 59e Jaargang 30 Redactie Telef Interc i45 Administratie Telef Inteic d2 Uoor Hun gutlrug en opleiding gem nikt moeten zyu hun uiiiPt te öeRiewien Deze brief v M uuajiiete een ge mo iiu iltetteii da voorwaarden der demotruten At eten by eOKeie puitytMi op ttwcensiand dotti ik Duitache VoutHqwrtu gmg er mee a coord Dus wenien de beKpre irig vi over ie vorming van een rwgeenng lut tie mul iknpartyen nl uit de centrumparty de DiLttache volkapurty en de demoeratiscbo jjiirty voorijgezel Met aanvankeluk wuc eis Cii 3tenavon l werden ze ak geéin i gd beachouiwd Vr Irnniboin hati de s namwidags ge houilen fractie ittmig der cenlniiiiDarty ttn minihterlyst voorgel gil Het kabinet u vertegen iooidigt j bcvabttn vaa de irie burgtnlyke partyen het centrum d l ujtsdie volKHpurty en di democratische party tegenover welke de sociaaUlemo el alt n een welwillemie Ivouding lOudtTi laimemen Alles scheen dus m orde Eiiacie i kwam een nieuw ob taclc Noig moest wonlen u t emaa t vue 1 ujtjvkan M l er zou vvonlen Wt 1 waa jan orwiident I ohrenhach verzocht dit amibt op zich tt nemem maar deze was hei vooi met te v nderi laar hy eveneene eandwlaat H go steil voor bel ykipiesidtjutsthap Naai gi rttre tn parleuionlHii t kiin ren I V r inende berichten irit Duftwhalnri gew igen v ui de nypende leven ini kle i nsdiaaischt Een hon enmoml as m O te r k stual voor Ie 1 ur In deze el lemie komt w eenige hulp van den ex vyand hnwelon haeflt op zicli j iumen tegen contante betal ng h ton tarwe jiitel iian Uu tsTlikiiv te levert n Venltie k verantea zulltn plaats lubben al l uits iKULrKi I oh vei plieht togtlyltcrtu I iuitraliHch schapenvleesch en ip A tf en baar gtl te koopen l iTger no xl lan wi ar ttr Wfr li t i8 nt be 1m ligt Hongarye t regevolg van kn boicot wiiaraan ok het poütr r H netjl zal met lotn Het iitvotreml tomité der P T 1 lat U Hem zetHt heeft itdi aanure slodtn Uy k btsluïtun van het internationaal Vei bonii van Vikvereenig ngen U Ainsito ram met bt trekking UH d b vc t van H ngarye on verklaard alk inogelyke maatrestlen tt treffen om deze bovcot doeltreffend te doen zun De H ngaarselu ministoi van oiulepwys btsprak m de SuLonale Veijfiuiet ing het ï ian van kn bovcot dat dooi h t mtcma t onaiul verbonti van vakvereenuT ngen ttg n Honiriirti IS ojngewoHKn De m 1 st r e tr op Ut looi ie en bovcot De eifioh wam Pei Zie om interventie van ien Volkenlbond te en Ruskaml is aüjrewe oen althans voorlooipitf onidat Peraie rechtstreeksdie beapreikmiren met Moskou 18 beffomien De Volkenbondsraad had geen beter beshut lounnen ne ien en zeker aal liloyd GeoiTK een zucht van verlichtin zyn ontsnaipt toen hu de boodschap kreeg dat de besprekingen over óe bolaiewiek schen lavaJ niet tioowinKen Zooals de za ken stomlen was er alle kans dat de Raad had beslist dat Rusland een terechtnvu mx pvordiende tije EuRelaad mede eou hebben moeten toedienen Ben duadam re beslis Bing zou op t oogeTihhk nu de Britsohe premier zyn besit doet met de sovieits tot overeenHteanminK te ireraJcen wel buiten gewoon onjfelegicn zijn fekomein en Lloyd Gooüfpe s schoonste droomen m rook héb ben doen vemrliejiren t Wordt meer en meer duideUik dat tie beaprelkin en z ifr alleen over t hervatten lier handelsbetreJdcinjfen met ie wel be sciiouiwid niet meer bestaande Russische oobperaües een scherp politiek tmtie drs ren waarover natuurltlk officieel het Ifiepate stilzwijjren wordt bewaard Niet officieel lékt intusscihen jrenoeff uit om leenyre eondusjes te kunnen treikken He t bftt ook vxmr de hand dat zelfs al waa de bedoelu eakeü en laUeen ov nje feftrvut tütfc fWt 6m hatlütel te confereeren cie po htiek a f en boe om eem ho e komt jrlu pen Geleffenheid te over zoo o a bil de be naadskag m over het Russische poud en de erfcennmy van de schuld der oude roKee ring die Lloyd George heeft verlaTijrd een wensch die alle Russische effectertbezit tera met hem dcelen en die dezer dajren Tveer luider dan ooit w ndt geihooni De internationale conferentie ter vende dlgine van de particuliere belaTwen in Rueltmd heeft te Par s onder voorzitter schap van Nwilens haar arbeid voltooid De confierentie wenscht dat de sovtetrepree nnjT de Russische schuldenlast erkent en richt ziöh voorts tesren het Encelsohe standpunt dat de m den oorlog ontstane vorderingen wal bevorrecht zaen De parti fuliere vordennifren moeten boven de vor derinjiren van den staat de voorkeur hefl ben Nu moet wlgens de Times Krassin ty flens een der bijeenkomsten met Llov l Geonjre verklaarrl hebben dat er voor de aovjet regeering geenerlei verplicbtinjf be staat schulden welke door inroerialisti sche ot burgerlijlce regeerinjpen zijn aan egaan te erkennen Indien echter de sov jetre eorinff zieb genoorrt rou zien al deze vBFplichtanjren op zich te namen zou zu De Vrouwe van Darracourt door CHARLES GARVICE Glwau boTiéeerde vprlaKng van F ffFSSLLlNK v ROSSUM NadruJt verbodni Wic denkt er over om weg li gaan JU dwazf kopp ge longeii fluisterde ZIJ lorwijl ZIJ haar ariiïon om ziin hah f loeg n do lippen tegen zijn wang druikle kom ueos met zoo mai om boos te worden om een htrs nachiin Jt bent laloersch als een Jthello en met even wem g reden Maar lieete ik reeft dat ik nu moet weggaan Gaan nep hlj knorrig uit Waar 01 jp bent met langer dan viifimnii len hier Len lango ijf minii eii 701 7c met een kalmcermd laeh e It er gpel dat ik mnn eigen meester n et btn beste en dat men mu kan noodig hebben Bluf nog een oogenbhk ameckte hij Wio weet wanneer ik je zal terug zien Het ie een lange en dure rets naar Ijonden en ik kan met altijd n eggaan Zil slaakto oen dankbare zurht Neen je kunt n et dikwijls komen j hff te zoi ze Om np deze mainer Ie komen ih gevaarlijk Te zoiudirect naar Onza ditnstboden n wIJ In een aanliir schetsK m tie JloUaail Hche HuiHvrouw vcrteit mevr Gpuv Knusenmn een jrewü vwi een meiije t t van haar mevrouw alles rfeleerd heeft d t aan haar alles te danken he ft iroe ie k londiheKi enz en dat 4an als itj eiftdelifcJt iets is een ajr bMruvt te krUccn JMooht mevrouw aJ eeiu iet aan te tnet n hebben dan moest die oTHnertcing oodanig In suiker wtprden rewikloeW dat kem niet bitter om te sJikken mocht we sen Zu w nu eenmaal volnmalct de buur mei4 os vonden t ook de vriendinnen van mevrouw pnezen haar mevrouw had maAr te awusenl hn hier bCKUit mi t onzede lUke m de verhoudinffi die me vrouw üet iioh in ecm hoek du wen vemt derde zjoh omdat zU oa veel opotienag m jceki kieeren en onderricht zoover geioomen zunde om een iroede hulp aan t meisje te ïnab ben deze met zoo maar voetstoots wilde verliezen Eens toen moedoi m de keuken wa zeide mevrouw teffen Koosje dat ze den trekpot wat mooier moest poetsen de jn derfcant die op het hdhtje rtood sohten wel venifeteti waarop K ooeje direct int twoordde dat t wei redaim was en dut mevrouw haar met voor een leu renuar he hoefde uit te maken terwijl moedei er a n toevoetrdre We moesten dunkt mu maar van eUuar a ean Kooeje is no at Jonk voor dezen dienat en met u die com plefluenten van mevrouwl Kiik nou zoon keuken een aan de pannen 1 mmen t fornuis blinèat de ruiten zun zuiver wiat nioet je nu no meer moet zoo n kind nou rtbï veraffpontecnd worden Net n hoor mevrouw zoekt maar een ander meii je Koosje kan geaoe aawiere diensten krij ffen Kn m vroufw vernederde zioh hoewel ze zJch bewust was in haar volste récht te cjjn hoewel ze wiai dat ze hondenlvou loir aan t kind had Roed gedaan dan ze voor loopjg aan diensten terujf had frekretren nievrou w zeide dat de trekuot mooi vaa en iuderidaad met mooier kon j limmen Ifcoewel ze den doR daarop zcive Dottst nf e een veet beter resultaat kiceg ineorrouw elooftle dat Koofije voortaan alle Zond i en uit mocht dat ze een pooi lioedie 7ou krijgen Konfcom mevrouw blie f een l€er ntrwieikikeDd fyfuur en krooi in t stif voor de airevwrende moeder en dochter Hoe komen wij eruit vraaart zij erop W4 aond dat dit voorbeeld er een uit vele Is Inderdaad duideH er kon n et worden aaofretoond dan m dit Rchetsx hoc iu st de fout zit m het aich veme I ren dpr me vrouw Is hier missrfiien een sebtek aan tact om den luiaten toon te trtffen om moeder en dochter bewust te maken Lat veranJe m roet altijd verbetenni is dat niemand volmaakt ia en zeker met ten jonj ainjr fat pas heeft leeren werken J e fout lijft in vele niet in alle jïcval len bii de moeders daarom hebben wn in ie toekomst ook verv aciitjiijr van opvoc I Jing tot de moedertaalt ADVERTEVTI N Getrouwd HÉLfcNE M ZIJLSTRA en W H CREMER De Heer en Mevrouw CREMER ZIJLSTRA betuigen ook namens we derztjdsche familie hun haitelijken dank vooi de vele blijken van belang Htelhng by hun huwelijk ondei vonden Gouda 16 Juni 1920 3165 16 Blukens akte op 15 Juni 1920 ver leden vooi J van KRANENBURG candidpat notans plaatsvervanger te GOUDA waarnemende het vacante kantooi van den eervol ontslagen notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN aldaai is de naamlooze vennootschap SNIJGROENKWEEKERU vooi heen GEIÏRS STEENSMA te Gouda ONTBONDEN en geschiedt hare Iipuidatie dooi haien directeur den heer E STEENSMA Zulks overeenkomstig het bepaalde m de algemeene veigadering vanAandeelhoudeis gehouden 27 Janua 11 1920 31Cb 26 Een en ander met ingang van even gemelden Januandatum Namens pai tijen J van KRANENBURG Iemand gaarne eenigszms op de hoogte gebracht met het Tennisspel over vr e Woensdag en Zaterdagavond hebbende te beschikken verzoekt langs dezen eenige vooihchtingvan liefhebbéi des gewenscht tegeneenige vergoeding ID Blieven ondei No 3164 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt SI AAMBESTEDING De N V O0EDEWAAOEN KON PIJPEN EN AARDEWKHKFA FRIEKEN te GOÜIIA zilWen op VRIJDAQ 25 JUNI 1920 do voorm te 10 uur in HEI SCHAAKBORD ftldaar traohton aan bastedan Het maken van sen verdieping op haar bestaand fabriekspand Beitek en tettkenlng i f 10 resti tatie f 7 bg P D STUURMAN Architect W ddi ivten S131 24 iCCDSIlllin tanliéD GOUDA 8IG1 T l foon No ai Het maakt koperen voorwerpen als nieuw Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand üw antieke koperen ornamenten Uw kra nen in keuken en bad kamnr big 7eo dan steeds helder en bhnkeod MONKEY BRAND SLUIT ALLE VERZEKERINGENv or particulieren hande l scheepvaart en industrie EOEDIIITGEVOEIID DRUKWERK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKIVIAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel Int 82 PAST 01 VOOR TOCHT dit is zeer gevaarlijk voor uwe nicrkwalen Pijn by het buklten zware hooti pun vuellingen onder de oogen x jn meeeUl een keo teeken dat pe aan een nierkwaal iudt en voor dcse gevaarl 5e ziekte moet ge oppa8 n Bu de nuintp of g eringst koude of tocht Itrü t Kc p ii in den rug Het ia levenege vaarluk on zeifs de lichtste □ eraandoening te ver oaachtzsmen Zoodra U e a ge van deze nymptomen bespeurt moet U zonder uitstel een teker werkend mindel hiertegen gebruiken e wil DE WITT S NIEREN BLAASPILLEN Deize werken direct en reede na 24 uur ault U veel vartichtinc vosjeti De Wttt a Nier en BlaajplUeti wor den door millioeiien menscJien roet SMCC6S gebruikt dagelyks bc e ken oïw van alle doelen der weixl d schitterendste dankbetuigingen van hen die ome Nier en Blaaspillen hebben beproefd Waarom toch zün onjte pillen zooveel beter dan a c an der middelen tegen NIERKWA L7 Omdat zy door d ringen to Jen wortel van Uw kwaal zli g aan djrect naar be nis ren Tenemde Uw nierkwaal met goed gevolg te te ncErn moet het vergiftige urine zuur worden ver wijderd hetgeen bereikt wordt doordat ooa gs neesniddel direct door de nieren en blaaa gaat en met door de Ingewanden Indien Uw unne na het gebruik dezer pjUen e n blauw of groenachtige kleur aan neemt beboeft gu U n et ongerust te maJten Hierdoor wordt ran toond dat een der baetanddeelen der p Men hetwelk uitmuntende anti cp tische eigeiwchaw en bezit z n w r k ng verricht IHt kenmerk onderacheuU de DK WITT a PILI N v n alle andere nierpillen Het i tevena een bew 3 voor U dat ze hun genezende kracht op de nieren en blaas lutoefcnen Het middel u bwiiit on hadel k en bren byna alt d een volmaakte genezing tot stwid DE WITT S PILLEN DE Wirr s Ni r 1 Blaaapillen sija v rkrU aar m doocen vaa ƒ 1 75 en iD dooMD van f 2 76 w lk laatate veel Toorüeeliger Kun daar zij 2H maal aooreet beratten als da kleine Te Gouda bö ANTÓN COOPS Wodit aat 8 M j S L VAN LOONMarkt Waar niet verkriifbaar wende men titb tot de firma E C DE Wirr Co Den Haaf 1401 138 3 N V Wessanen s Koninklijke abïïëkën 34 WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert OW Vee mot LIÜNZAADKOEKEN merk STEIT e W L L unM N Iwl E E la merk STER in epIombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles egaranHeord Zniver en mtmantende door groote Voedingswaarde EereDlpioma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles 2545 48 ANTON COOPS Drogist Wijdstraa 29 Gouda Abonneerl U op dil Blad ALLE IS GELD beachikbBtr voor Voorichottea 1751 ia ambtanaren aondar bora Bij irlirirt aaavr poali voor aatiroord Zuider Credietbank Meurltiwig 3 ROTTERDAM Tal S I7 Nu we den heerlijken tijd van de jonge groenten weer meemaken IS het tijd geworden van het Arrow Boorden erkrijgbair Is IS tg nauw of ISH te wijd Vraagt U dan maat l5 i Zoo ook verkrijgbaar maten 13 il4K 14Ji lé lex enz Steriliseeren Wij ontvingen een ruime sorteenng benoodigdheden hiervoor Alsmede een groote sorteermg prima Glazen Ook ontvingen wij een flinke sorteering geëmailleerde Goederen l e KWALITE IT 85oil St 2 7S per 3 at MAXBLOCH A dam Imp Wij bevelen ons voor de leveringten zeerste aan 3146 38 P ROND Pz Zeugestraat 96 98 100 Meolitilioopjes Trsuweii WADDINXVEEN Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTKBOOM RoekkaiuleL Waddinireea SoliedeSiloH n Huidkamermeubeleo laTardi Stoelen LiDoenkxten SpiejeliSchilderi en Theetafels Bikenbeuicn Buffeileo Boekeokiitcn CluMouleuilB Zijdenpluche Ameublementen Leerimeublemenien Kapokmatniien Wolten enSilijndekenB Stroomairifien enz enz 5396 SPOTKOOPJES III 20 BfiSTE ADRE8 VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIMeil$mi 44litiOTCDi Dis iil ileSclileliaile yOOR HET0E 8 lf ROTTERDAM Telefoon 12800 JiÉht Rheumatiek en genezen Na twintig jaar van onuitaprekel k lyden heb ik muzelf genezen Smdsdien heb ik Het beste POETSMIDOeH Voor alle Hl METALEI het alH m jn levenstaak beschouwd te trach ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moeten Ijjden maar fk ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondhetd en kracht Poets met Era Ge doet wonderen Neem iets anders En t is mis Ik heb mUzelf gene zen maar ook duixen den anderen Tal van attesten zou ik U kunnen tooncn vfto lieden die reeds vele geneeamiddelen vruchteloos hebiMB Het het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschU uitvoeriac betast lichte HAASTRECHT da hc J SCHEER AGENDA 17 Iimi Oni Genoegen 7 ii Mlli talr Toncert 2i Juni OonsiBtonekamer Remon strantfcche kork 8 iinr Praktische Idmiifttpn Assoc Btle Belfiefd erzoeken wij geregeld tijdig nipdodreling to mogen ontvangen van Tergaderliigpii concerten vermakehik heden enz om deie in owze agenda te vermelden gebruikt en ten slotte door Glona Tonic zyn genezen Zy zyn nu weder gezond en sterk en s t vertellen een ieder wat Gloria Tenic voor hen heeft gedaan Na veel studie ia het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rbeumatiek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de I g ongeneeselljke gevallen zal één doos waarsch niyk met voldoende xijti om U al geheele genezing te brengen maar toch sal U reeds na de eerste doos blijken dat m ne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkr gbiiar in doo zen k ƒ 2 50 Te GOUDA b ANTON COOPS Wydatraat 29 en verder bv de vooraaamste Drogisten Vraapt eveneens de OLORlA LAXeCRPILLEN A f 0 75perdoofi Waar met verkr gbaar volgt toezendingna ontvangst van postwiasel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Z Voorborrwal Amrt rdam 1607 49 Donderdag 17 Juni 1920 GOIIDSÏIÉ COÏIRMT 3 Ti© va Txrs eao i cL Nrexte3 i tie blsLcL v ooxO o a d SL eri Oano S3tre3ic©xx VEKStHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN regels ƒ 205 elke regel meer O SO INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op ie voorpagina SO hooger ABONNEMENTSPRIJS per kmrtaal ƒ 2 28 pfr week 17 cent met Zomlagrfilad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent ovoral waar de bezorging per looper geschiedt f anco per po t per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Gewone wivertentien en ingeïondtn medetleolingen b j contract tot zeer geredu ceerden pr j Oroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentfén kunnen worden ingeronden door tuBschenkomBt van oliede Boekban delaren Advertentiebureaux en onzu Agenten Abonnementen worden dagoluks aangenomen aan on Bureau Markt 31 GOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTtNTIEPBIJS UU Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknnel 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien van publieke vermakelukheden 15 cent per regel Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys Buieau MARKT 31 GOUDA Engeland en Rusland Perzie s rcraoek afgewezen Politieke besprekingen met Krasein De sovjet afgevaardigde verlangt eikenning van t veidrag 1915 Hu dringt aan op vredesonderhandelingen De Oostersche kwestie Pleidooi oor w ziging van den vrede met Turkije Het kabinet Giolitti geinstal leerd De crisis in Duitschland Trimboin scheen te zullen slagen Nieuwe obstacles Dr Mayer formateui Levensmiddelen uit Engeland De boycot Lijfstraffen weer ingevoerd ONS OVERZICHT tegrelukertutt de reohten opeisohen welke jdücrtyd aaji Kualaml zyn toejrei encl In t byzonder zou de sovjet re ecniiK staan a de uitvoering van de bepalina en van het rende vijandigheden het hoofd te bieden Vcnixelos zou xyn aanspraken stellig niet zoover gedreven hebben als h i daartoe met door overwegingen van binnenlanduche politiek WKtj gebracht Ook d r1 mps maakt aanmerking op de politiek tegen Turkse en wet naar aan leiding van een gnbeurtenis In Cilicié Hier IR een l ranach bataljon dat Bozenti hield door ie Turken gevangen genomen toen het op weg naar de kust waa De overgave h l plaats 20 K M van Adana af ten gevolge van gebrek aan munitie Het blad leidt daaruit af dft de wapenstilstand dooi de 1 ranscbe overheid met Moestkfa Kemal ge loten door de lurksche hoofden in Cilicie niet IS ontzien De Temps vervolgt Als bet zou doorgaat zal een nieuwe oorlog uit breken Deze zal m Oosteiyk Fhracte Iw ginnen verafgelegen districten I e Russische boer beett groote beihoelte aan wat wh fcjiffel scnen hem zouden kuwtfm leveren land bouwnf achmes huidioudeUHte artikelen en rtleerwi Jntusschen hetoeB de boertn ech tei amper genoeg graan r aachzelf en olie l amlel die er nog pJ ta heeft ia md ihaiulel De lihigciflohe liiooiiman zal zich dan dien to€=rtaod moeten aanpasten enira r van Londen van IJlB uaarib i JvonPtantmopel uan Rusland eni toeïre kend Verder zouden de bolstewiki verfpoe din r van alle kosten eischen welke voor den wetleropbouw van de in den loop van de o rloKfcoperaJties verwoeste treken van Kaïsland noodqg zouden zun Het moet met g Mevcn zun by zudelm sche politieke beaprökmuren Kraesin heeft naar h Ktlf dan den Lxjndenschen corres pondent van de Humaraté meedeeUle toeds neer en handnekkig tot Llov l Geor ge ie vraaig gericht of Fngeland bereid IS vrede met Sovjet Rusland te slu ten en wel een volletl t en vrede met loslatinig van Hualand s vuanden die niet meer gesteund iiwesten wordtn Het offensief in de Knin moest geiitaakt worden en h t le rer van Wrungol evenmin als het Poolsche leger gesteund met wapenen mimitie en kiee ding Dan ia de wjetiregeering bereid ook den opmarscTi in Peraie te itaken en En zeil Icn rug toe te keeren Op deze inter lentie van Krassm slaat de verklaiing van 1 ioyd George in het Lageiihuis over de noodzakeltidihtiad van eËii vrede met Sov diirTtet nm zulfe een verfltlaa ng niet gedaan IS Zoolang Wrangel ondersteund wordt heei wht feitciuk de oorlogstoe stand Nu sohunt de Britüche regeering ei wei ifts voor te voelen Wrangel los te laten In het l ngelsche Iiagei hu s heeft Hanms wordtjli de onder secretaris van buitenland sthe zdjken verklaard dat tengevHïlge van het loor generaal Wranigel begonnen of fensief waanmee hti naar uit Konstanti nopel gemeld wordt belamgrulce bucccs n behaalde le on leihan lei ngen tuaschen tfezen en de Sovjet regeering zun afge bmken Het is een f e t dat gemiaal Wran el oorsproiïkelyk ei m toeatemde ich v at ieze ondeilhandelingen betrof op de l nigeis he rogeenng te verlaten maar djt s nu nfltuurUik vervallen De groote vraag in de heele zaak der Undelsbetrekkingen met Rusland ia of Rusland wel wat leveren kjji en vooral of het graan zou kunnen leveren Over deze vraiOiff zijn de mecningen tameUik verdeeld lenwn i die pas uit Zuid Ruslanrl is terug gokeeri sahryft m de Times h t volgende Of er graan in Rualan I ia om uit te voe ren hanigt natuurluk gelheel af van dip e len en m booftlzaak van Ie boeren iiir i Het bericht dat Gigliltis kabinet deftni tief IS samengesteld op de wyze als v e giHteren aangaven wonlt bevestigd f iolit tl heeft dus niet op Sfurza s terugkcei ge wacht reeds gisteren hebben de leden den eeti in handen van den koning afgelegd in Uuitschlinil is de crisiH niet ten einde gebracht hoewel het gisteren Itek of ti eenig licht in de duisternis kwam Het eind Ier kwestie scheen nabu doch thans moeten weer nieuwe wolken zyn samengepakt die alle uitzicht bt nemen Irimbom de leider van hit Centrum he tot heden met le formatie ia belast had zich gewend tot Petersen aanvoerder dar democraten met de vraag of tn ondir wel ke voorwaarden deze party aan de regee rir g wilde deelnemen ietersen vund de itwestie blykbaar miplw oomme bonjour evenals de man die Woutertje Pieterse den raad g l mets awlaa t tloen ilBn JMio naastbyc plichtje um goed en gelnkkig te leven I etersen hermnenie er ia zun ant wooid aan rttmbom aan dat volgens art 53 der Duitsche constitutie le Kykspiesi Itnt len Ryk kanttelier en op diens voor tt 1 Ie ryksministers benoemt danz em fachl Van dien weg moest z 1 niet afgew ken worden waardoor oen gevaarlijk procc dent zou voorden geschapen I vin later kwam de aap uit de mouw Petersen s paitij wil aan de retfeeiing deelnemen ip de v 1 gcnde VOOI waaide n lo onvoorwaaidt lyke erkennuiR an ie f run lwet van Weimar Jo afwyzing en bcstry linK van alle monarchi8ti che propaganda btstryding van ie lere poging tot v 1 ming van ten klanst nh er bappy if tot toekenning van vix rrechten aan bepaalde klassen 4ü nastrevjng van e n p titiek van ver z ening en het treffen van een vergelyk tp politie sociaal en cultureel rabie i Vei werping van allen stryd van klassen en ransenliaat ook van Int anti lemitUnie He depait inenten moeten zon iei o erwogm son van paity pobti A liezet worden r personen die m wooni en daati op len gromklag der constitutie staan tn in 1 un ambtdyke hoewlanigheid de regier ng zon der V orbehou 1 steunen terwyl zy teve De botojewistiscrtie regeertog heeft be loofd diat zu graan sou leY ren aan de Geall © eden Zij zal er w l aiet aan denken om drt voor goud b de iweren te gaan koopen en papieren geld ij llen de boeren met m ontvangst ncmneti én wanneer men ze zou Fvenals Engeland dat op t oogenblik den lik gewend houdt rtaar Rusland en Perzie voelt l rankryk de aangelegenheden in t Oosten als een levenakwestie Frank Tyk s Oostersche politiek wordt levendig besproken in de commissie voor buitenlami che aangelegenheden der Kamer en in de per Len onderdeel daarviyi ormt de vre de met Turkije St Biice maakt in het Journal gewag van dt geruchten over herziening an het verdrag met Turkije In dit verband vMJst hy op het t amenvallen van Venizelos refa naar l onden met die van den Turkschen grootvizier naar Parys De wnaiheid is lat do combinatie te San Rertio gemaakt met in het mmat rekening houdt met de Armenië vormt echttr niet de tenige m eilijkbeid Syrie duldt niet dat men htt veideelt Mesopot mie is tegen fngeland pgestaan Ue lurksche nationalnten lati n zoomm afstand van Smvrna aan Grirken 1 tnd als verminking van Thracie tKïe Hun benden zijn geheel Anatoliè binnenRevalltn ij liou len kn jrehtclen oevet van de zee van Maimora bezet en in Kuropeevh Tur kije be I rei ge tl z zelfs Grukcn die langs Ie Maiitza kampeeren DezL toestand kan nipt vot rtduren De vraag is thans mot of men pi in zal slagen Ie ombmatips van San K mo een schyn vanjoven m te blazen maar of heryionmg ervan een catastiophe zal kunnen voorko men Dl Turkschi grootvizier komt hu rvoor waar huwen Venizelos begrypt dat de Grieken n et in staat Eijn aan de vooitdu Feuilleton hei huis mottui koimn on lunduit nanr niij vragen maar lan zullen er Ja stemde hij nÜHtrooslig toe Neen ik denk er nitl ovei daar aan lul hiiih te komen Netn litt IS bettr dat ik Mj i u kom n 1 ze nadenkend Wjl ie Wil ie Maiie nep hij gndg lilt Wij 7u l n ztn Wanneer je helu ft de besio beste jongen io zim geloof ik wel wn dag te kunnen iiitbiektn O d c dat e ns diong lm aan Kim 11 11 or niij zingen indcOnoii tal Fi gaat nog een late trunteiug eet je Kom Mario Ijelopf hei niij fioetl zei zij Zj zou htm alles en n g wat hebbon b uofd oni te ma ken dat hij wigging Fn nu bt t IS dl m niiut vonbij Ik zal if iinr gen S ïirii Ln en heel dikwijls Ia zei hij onriHtig en l at zal ik jeato dat zal ik l eloofde ZIJ Hoe Hia e met je geld vroeg hij terwiil hij orwtaamle m iijn zakken ginbbelde fk ben mej giedbi kaw lin ik L n IvMiHH g e Mt t 11 mm nhel anguli 111 m 11 af ehanl int 1 11 ni ie 1 ik niHl Ie vrouw van iiik dl reafiHir li v rhii O ik Mds g k gi k I n I b w 1 ik mil r In in iil t hit I ge t i t ni k in ftiddtidid Htretk Marie di t üitn h kk n van haai v orlnofden ruig 7 Il II liaiuhn ttiwljl i r nd i II kiek 11111 v 7 Mt Htareii if gen 1 van ten Imi I dat in hel tifliiw is g Ireven ut al ik I xn I u kan ik htm kiuitiaktn Ik niMt ik a Md al i n 11 o iiK n til zoi it iM leger iken i rn I du leis in h werddMilde ijii H n mgtr in een rnfé dimlanl en zijn r uw hl gedadite daaraiii mankti hun krank innig in i wurp idi iiihsrli n 1 vaifos V lar zij b ttf liggen tuk kn aan hd laiigi gra 4 me haar blan k hanltn kn irMdandend 7 I w if lil zulk n vlaag vnn madi uhoze v KHle en Itorouw dat zli den viotslap iiaa t idi nid ho ird ei rsl 1 adat dl Mn ovti wa8 1 n li hmr h K fd opriihti Hg 71J dat lie Mar kujj van Vfulo naar haar sti nd ti knkm md z jn koud slalrn eigen HOOFD TIK M Mario tn 11 gdaul 1 lifuht i iitlitii kla 1 n 1 hidi h un ak 1 i k utn hn ih I fi 11 h IJl tal ik 11 md heb laten whiikkni i HN i mn n hU lang mm ni ai ht Ik kvtani hier im It ini wat hn vin i Ik v r t d il u dim slaak t Ja 1 Zl Ik s haam t r mij voor ma II ik kn g zulk mi akdigtnaaii Val van aangi zu hlspiin I it V hl UK 1 Zl i hl la langMlellend i at s IJl mj iM hrikkdljk Dn w et n hiiliiigf VVO n pijnhke kvv uil Mebt u I vn I la ït viin Nnn neg Iknijls anlwoirddi 7l maar vvaiin r ik hu aanvul krjg I M till 7n I Ik vig lUzt IH wd et n van i iK t Ai ziithlle en gt inlathte igdiiki lid md ulk ttn klagend gt zi hU lit litt bikoorlijk was om aan U len he v ind IN len lH e j OoMti lijk n hij ivirtninitl Ik gdoof met u lat lil biiitiiludi gotd V jiir u is SMi nui I dat ik 1 t n pa ir nnniiltii ge dMlii i II nl Hij ging p eenigen ifiiiljui 1 van iiaar op een lieu eltjo zilf n itnck heur haar glud en gaf aai haai 1 tant tn 1i dt ndt uitdruk V i H Diirratourt i ergniw in het lark zei zu ij w mtH n paai pi n H uit njdm Hebt u haar gezien niiijii k UI w I ie i mls en II ei lub wit dut kan Jf ti paw k rm n ifi diiikle hair e n louveiein en een Imlvirt H iivere n 111 dt hand He geld iikkiii winn viarm m dientn miN all N wal iian hem waH vil lig lil naar Iihjh ie te ruikt 11 maar W i U muil e aan m kUHt In m har t hik da mi l wti fluister Ie j en UI bluf niet in hit d rp In de Ih r erg hangen o g lc Zl ir ve lhe Il eki nend aan toe O i behoeft met hang te zijn tl h kleurend GewoonI ik hen ik be laar 1 gi noeg alleen wanneer ik denk dal ffj een val h p I met mij Hpedl kan ik nitt kalm blijvui N en ik ftt ngejreeht naar hms ttruggaaii Ik moet k anavmi zingen 7uh virmanntnle nam hij eindeiiik afstheid en Mane Dwaas Dwaas mompelde 7ij luseehen haar tanden Kon ik maar vanhem afkomen Wanneer O wat