Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1920

FINANCIEEI E BERICHTEN WISSI 1 KOtKSBN Officieel RoteerinK te AmHt 18 Juni 1920 erd in 17 Juni 18 Jun Londen 110214 110214 Berlilil 7 22H 7 20 Parlis 2176 12216 Bruaael ïtserlaiui 50 40 60 66 Weenen 19714 196 46 76 46 76 Stockholm 60 60 60 86 Ohnstiania 48 60 48 86 New Yolt 2 7714 van 4 gemeente mbtenaren om verhooging van pensdoen weitl tot de a s begrooting ter zyde gelegd Aan d politieschool te Hilversum werd geen bydrage gegeven Het voorstel Stapper tot een kleine wy izigmg m de progressievE heffing Hoofd Jmsiag werd met alg stemmen aange nomen De schoolgelden over het eerste kwar taal werden vasltgesteld op f 42114 Zoo spoetlig moigelyk wenschte men met de bruinbrooddiatrfbutie te eindigen Ged Stioten wilden geen goedkeuring verteenen aan den Raad om te gaan proce deeres zoolaiw geen rechtskundig advies wss overgelegd inzake de vuilnisbelt In tussohen is een ander geschikt terrem ge vonden langs de Goudsche straatweg en is het oude terrein voor de inkoopprys verkocht Door B en W en ook door den Kaad werd ten zeerste de houding van den Gemeenteraad van Zwammerdam af gekeuixi mzake het adres over de vuilms belt Een uitvoerig schryven van B en W za hierover by de stukken naar Ged sta ten gaan lEr zyn ondeilhandelmgen met A M O VAM over het insteUen van een auto dienst Bodi€ raven Gouda door B en W gevoerd Na besprtsking werd besloten nogmaals het A M O V A M te onder handelen De kom der Genveente werti uitnebreid Een aanvraag om ongeveer twee ton voorschot door de Woningbouwstichting werd tot een volgende vergadering uutge BteLd nadat de heer Beyen dade ke be hanxieling krachtig bepleit had en Wethou der Batelaan uitstel vooigesteld had Met één stem meerderheid werd tot uitstel be sloten In besloten zitting werd het Kohier vanden Hoofdeldken Omalag besproken en inopenbare veigadering vastgesteld evenalshet kohier van de hondenbelasting By lotmg wenien de commissies voor ReclamesFinancien Publieke werken enz benoemdBij de romlvratag kwam de oprichtingvan een arbeidsbeurs ter sprake B en Wzullen een onderzoek instellen De vergasdering weni te ruim half twaalf des avondsgasloten rucht waarnam aan de deur van haar slaapvertr Z waarschuwde ononiddel lyk haar eo rfgenoot Van de bovewverdie ping ïagen zu toen drie mannen uch snel door een geopend venster verwijderen ter wyl buiten nog een vierde persoon die wiaarschunl k de wacht 1 gehouden a ch bu hen voegde Op de fiets vertrokken ile heeren Vermist worden naar het Laidsche DatfibWl vermeldt eenige snuiate ruen tot een waatnde van f 120 Een groote partu tafebzilvei stond voor het mede nemen gereed Melkoorlox Amersfoort is een atreek die op heden ook IH een land van n elk overvloeiend van melk Op kaasmaken is het overgroote deel met ingericht en deervan verstaan ze ook met het fiine Toch willen zy ook den zeer mooiea prys voor hUn melk hebben die m kaasstreken wor tt betaald Een er melkfabrieken stak een spaak in het woel en verkoopt tegen 16 cent per liter De andere faibriek coop van sluters telt 14 cent voor de veAruikers En de boeren laten mi de stadssliiters rond brengen teeen 12 cent in de hoop spHKwi a de begeerde 18 cent te kunnen be iinigen E n zakkenroller ffepakt Aan het Hollandsche Spoor istaition jn den Haag bemerkte gistei motgen eon heer bu het instappen in den naar het buiten land bestemden trean dat hem een ponte feuille Wiaarm zicih een aanzlenluJc bedrag aan Reidswatirde bevond uit de borstzak van zun ias werd ontfu tseld Bliiksemsnel greep de heer den zakkenroller die de portefeujlle reeds in zun be zit haxi vast Ook de hooJVIconducteur van len trein verfiimderde den zakkenroller te ontsnappen waarna de di f aan de politie V erd overgelevejid N R Ct BOSKOOP Hf kukv Mgin du Nt i Ilin O niMiiit hu t litHldui lul V ur kl lm tin 2 iiui v 1 UI loisdieiH i fi 11 ng af te si h iffui illu n htt hu I ii 1 11 lui innvang in ten diuwl w I I n hiihitfl OÜdËRAK In fieze gemeente ht ft zich weder een geval van typhus voorgctiiuan litmial mtt tlootlelyketi afloop WADDINXVEEN In de gisteien gehouden openbaie vei gadering van de afdeelmg voor de geschil Itn van bestuur van dai Raati van State weid inede leeling gedaan van het Kon be sluit houdende de volgende beslissing l it de overweging dat waar tie wet inartikel ter Gemeentewet het ondeiweipvan het presentiegeld van dt lotien van lenGemeinUraatt legelt ie vergaderingen voorhet bywonen waarvan het gtgevtn kanworden bepaald en de vaststelling van hetbedrag nadat d Raad is gehoord gedraagtaan Geti Staten de toekenning van presentipgeld aan de ledtn van tkn Raad bijRaatlabesluit voor andere vetgadermgen isuigesloten is ongegrontt verklaard het beroep van ten Raad dei gtmeente Waddmxveen tepen het besluit van Ged Staten vanZuid Holland waarby goedkeuring is onthouden aan het besluit van genoemdenRaa l tot toevoeging aan de begrooting vooi tie gomeente van ten post van ƒ 210 luiIcndi Presentiegeld tier leden van lenRaad V or het bywonen van commissievugaden ngen enz W UtKTl EiaCHTEN Offitieele noleenng van 17 Juni U20 van het dem Veiling Gebouw De Jong en Koene Amaterdam l ranixtzen ƒ dZ i Aardbeien f lo 17 per 100 pot aartlboien f 30 40 bes ficn prolefie f 115 125 druiven biousit ƒ 110 175 Meikersen rup ƒ 20 2 tien 1 oht ƒ 15 17 tomaten f 30 40 pei 50 KG peizüteji 1 f 16 iÜ idem II f S l molwnen ƒ 60 IW Snyboonen f 80 150 speic bonnen dun ƒ 50 5 itiem dik f 40 50 komkommers ƒ 10 16 blo miikool 1 ƒ 8 16 idem II 5 7 per 100 stiuks as perges dik w t f 60 80 idem dik blauw ƒ 30 46 peen ƒ 5 12 rabapber f V 6 alt titen ƒ 2 i 50 per 100 bos tu nboonen ƒ 6 8 toppers ƒ 10 14 peulen ƒ 8 16 krui essen ƒ 6 12 aardappelen groot ƒ 14 16 idem klem ƒ 10 13 per 100 KG Bloemen Rozen T 3 50 6 catla s ƒ 25 32 dalia s ƒ 6 9 latyru fl 25 1 76 per 100 stuks lelies f 36 40 per 100 kelk snugroen ƒ 7 60 11 per 100 rank Coop Fr wertien pruzen besteetl als volgt Fn enen per bos 28 60 ct Pvitthrum per l os 3 7 ct lathyrus per bos 9 ct biuidsanjtis pti bos I ct anjelieren per bos 25 35 ct rozen pei bos 10 46 ct a paiagus per bos 18 35 ct Iris per bos 12 ct leeuwenbekken per bos 12 25 ct phlox ptr bos 20 ct sugroen per bos 20 16 ct lozen in pot per stuk 10 36 ct aardbelt n per o ons 15 23 ct Groenten peen per bos 6 ct peulen per K G 18 22 ct doperwten per K G 23 29 ct Brandstichting te Schiedam De bewoners van den len Tuinsmgcl be merkten Woensdagnacht dat de goi dijnen van het perceel no 16 in brand atonden De birren konden den b nnenbran blus rfhen vóór de spoed g aani ukkende brand weer te werk was gesteld Het bleek toen dat hi i braiulstichting hüd plaats gdhad De d lemabbode van de familie waa verloofd geweest met een hotis kn Tht in het stationsre tiurant te s Gra veirfhage Deze veubmten waa afgebroken en sedert ontving zi i dui tieven De man wird nu verdacht den bran l te hebben ee BticJit en door de politie op espoopd Hu bekende toen een ruitje te hebben inge drukt en brandemle luc fers naar bmnen t hebben gevvorpen Daama wa s hu aan den Rott dyik gaan 1 ggen om naar de ge v Igen van zijn laad te kiiken Vad a in de N V Stoomtiinmei en Meubelf ibi lek v h Van Metrgelen Co te BerKiimbacht 8174 10 Dr RUPS is tot 11 Juli afwezig praktijk wortft waargenomen door de andere doctoren IIHJ 10 HcheidmK van tafel en bed Men schruft aan de N H Crt In het Avotïlblad van 1 nsila r komt een beai Sfting voor van het gei echtföiof te Am hem gngav n op een voi lering tot schei d ng van tafel en berl tu cihen eohturenxKi ten die in Duitschland waren gehuwd Het geitcht iof achtte oen XKxlanige schei d ng mogelu k Naar aanieuiing van i z besliss ng rs iiH met van belang ontbloot er op te wu en dat het Haagsche gerechtshof eenige maanden geleden een g ieel teffenoveilge stel ie beslms ng m een ioortgeluke zaak ilweft genomen In casaat p in eenige we ken geleden deze iUiak voor len Hoouren Raad behandeld weike 2 dezer aiTest zal w izen Hunden h het rijwiel Het tegenwoordige jaargetyde met inbe glip lei eerstvolgende maanden is by uit stek dat van de fietstochtjes De lange da gen maken het mogeiuk Jin ook na ol brachte dagtaak nog een paar uren an de fiKsche lucht in de aangename avondkoelte tt genittfp tn menigeen profiteert laarvan om s avonds nog een futst chtje tp ma ken Onder hen zyn er evenwel die niet al leen liefhebbers van fietsen zijn maar die er ook een hond op na houden aan welken zy ze 1 gehecht zun en dien zy zooveel mo geluk in eigen genoegens willen laten dee len De hond is blu wanntHT hu den baas zitt uitgaan en hu mee mag de baas wil zijn fietstochtje niet missen noch zyn hond een genoegen ontzeggen dat hü hem kan toestaan en de oplossing is dat baas en hond samen gaan fietsen d w z de baas op en de hond naast of achter het rywiel een klein verschil dat echter naarmate de afstand die wordt afgelegd en de snelheid waarmede wordt gereden steeds grooter wordt Bu aangenaam weer goeden weg en op etn licht loopeml karretje geniet de baa s van zU tochtje doch vergeet wel eens dat voor zun viervoetigen metgezel het ge noegen spoe Jig met rmnder aangename ge waarwordingen vermengd wordt h r zyn maar betrekkelyk weirug honden die zonder ge aar voor oververmoeienis en de nadeeli ge gtvolgen daarvan een fietser tenzy hu in uiterst gematigd tempo rydt over een afstand van eenige beteekenis vergezellen kunnen De snelste honden zun nog met at tyd diegem welke het best de fiets volgen kunnen De wnmlhondm bu zun er op ge bouwd om gedurende enkele minuten een en rme sneihtid te ontwikkelen Hun geheele structuur is op lange elkaar m duize lingwekkend tempo opvolgende gaiopspron gen berekemi Zy zullen by 1 K M af tand in een minuut afleggen doch wanneer het er op aan komt een afstand van dO K M in een paai uur tyds achter de fiets af te leggen valt dit hun dikwuls moeiiu ker dan aan ten lot en gemakkelyk dra venden henlershond of een op korten doch voIgehou ien galop gebouwden Airedale ter ner Het is met mogelyk hier een anatomi sche verhandeling te geven over de eischen waaraan een hom vmt conformatie betreft moet voldoen om zonder overdadige inspan mng een wielnjder in matig tempo te kun nen volgen Onze lezers hebben trouwens al deze grane Theone niet noodig welke hen als leeken mogelyk nog tot verkeerde DINsUAC IJ JULI litiO des n m ten l i ure zullen HUKf EMEFSTKK en WETHOUDERS vwi COUDA tpaohlan aan te bastadan i Het bouwen van een Zusterhuis bij het Van iterson Ziekenhuls Bellek met teekenintfen zun vei kryj b mi op aanvnige pei postwHstI ad iadies OEMFFNTFWER KEN II Hl 2 J Van if 28 Juni tot en met 7 Juli zun tUbHChen 91 2 en 12 ui e V m op het Stidseif inlichtingen te verkrUKen Koflinkltjke Ned Petroleum Md De Dag Bert publiceert een belang wekkende en uitvoerige berekening die de geweldige kapitaalaanwas van de Ktnink INOEZONDBN MEDf OFFIINGBN N V Mode Etablissement Gouda g der Huurcommiasie vet rekening te houden met de belangen van huurden van winikieb pakhmzen kantoren fabnekea en werkmlaatseo Om te voorkomen dat vele nenntrdoen den in hun bestaan met ondergang worden bedreigd aohtt hy het wenacheln zooda nige maateregelen te treffen dat ook deze categorie meer bestaanszcflceriieid verkrugt opdat de vrucht van dikw la jftrenIan M inaperaung niet door ïpecuJatiezucht wor de Nemietigd BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHI AND H t proceH SonneveM I e Uende VoUcHtelling De gemeentebesturen hebben de voor richriften ontvangen tot het houden van de voUcMelling naar den toeatand d r bevol king in den naciit van 31 Dec 1920 op 1 Jan 1921 TWEEDE KAMER Zrttmg vaji Donderdag W Juni 11 20 Vervolg Lager Onderwijswet l e heer U11 o dient een ameiuleiment in om aischaffing v iin het amibulantisme te loen ingaan ofi een nader te bepalen datum De VooizKttei stelt vooi dit amen lenient ontoelaatbaar te vtikliaren Du wor lt aangenomen met i 4 tegen 18 stem men Het vooisteü Ketelaar bot heropening van dt discus ie3 over artikel lOÖ wordt aajijjenomen met 51 tegen 23 stemmen De heer Ketelaar dent een amende ment in om d afMrhaffing van het aoibu LajifLifsme ook te doen gelden voor de bii zondere üohool De heeren Heemskerk Lohmai en Van Wynbergen verklaren dit amendement strudy met het beginsel der pacificatie Eerffbgenoejnde acht het zelfs onaannemelulk De heer Gerhard betoogt dat zy die f temden voor afschaffing van het am bu lant me in de openbare school verplicht z n ook te atemmen voor afschaffing van bet ambuLantisme m de bti sondere school De heer DresselJhuv f zal tegen het amendement stemmen alleen omdat hu het embulantjt ane zooveel mogeliik wenscht te beihouden Overigens is hi het met den heer rertiard eens De Minister onti aadt ciii tig aan n im nfï vaji het amen lement ofichoon hy ttgenitander is van het ambulant sm Het amendemient naakt echter aan de interne ruhel l der buaondere school wat geheel uta anders is Het ajnendement wordt verworpen met 4J tegen 28 stemmen I heei B e u m e r maakt bezwaar te gen de teru rweikende kracht voor het non activite t trflctement voor onderwiizers Kiameri vlen tot 1 Januari 1 20 De Minister berocTNt er zach op dat het nonactiviteitBtnaktement in de wet w gebracht door een zonder stemming aan genomtn amendement en dat ook de nieu we onderwiT KalarisHen zaïllen ingaan op 1 Januari 1920 De temm ng over het artikeJ wordt uit gt Mi bot Vrudag Gisteren heeft te Htirlun htt pn ce pl aatii K ha l te en ilea koopman Sonn feld Sr lie er vao besohuldijrd wordt hoheademami lbuijfemef ter an Kastel t tiebA en beleexlwc In t en urti kel in d Deutsdhe Zeitun r y le tud beweerl tot Scheidemann en Sklarz 100 000 Mark bcHchilcbur hjidden jreeteld voor het ver moorden van liohkmecht en Rosa Luxem burg Sonnefeld Jr dje een tiid laiw lo Ne rland temtemeepd at heeft aan lyn ventiedigere een lanfi e verklaring doen t el omen waarin hij schrijft dat hü omier eetle en met getiutgen kan verklaren ikstytlfl de ojxlraoht ie h€A 4 en rekreKien een pretnie van 50 000 Mark uit te betalen jan lenifTcen die Liebknecht of Kosa Iai Kenift uiKï dood m he4 frebou v n den Rgk MiaK aflevende De zoon van Skleira heeft hem veiiteld dat zmu vader en Sdiei dcoiuiTin samen voor dat d 100 000 Mark beflcèTkbaar hadden Er had suöh noh zelfs re ii lemamd aan ijpeboden om dit bedrajr te véhdiienen maar men had met al te veel vertrouwen in de zen perwon Sonnefeld Sr veraeikert lat yyn zoon hom destiids ert de dat de be wu te premie aoti wortien lutwekeenl voor de lijken van de beide oommiinisten Hot O M meende dat in het creheel mei bew z n was dat Scheideinann en Sklarz de bewusite premie hadden Uitgeloofd Son n eld heeft tua Sdieidemann awaor be leerf fd Ajanfteaien cehtti ook Sonnrfeld Boo erg aaog vallMi werd wjI h peen kq vansretiiastr maar siochtd 600 M irflt boe tt vo i ten beklaaKvie eJsf hen BEU IE Verluettbaarheid d r vrouw l e Kamer heeft h de btraadilat ng over de froiwtwetiflierzieniinir betreffende de verkieftoaaribeid op 25 laar ponder on derscheid van aekse Het nieuwe artikel 51 bepaa t lat Ie Ka atiei elke vier iaai lal woHcn FRANKRUX Hft totaal aantal dooden Uit de de niti ve offjcieeJe atat t K blijkt dat de verhezen aan dooden an net hranacho le fer m den oorlojr 1 J H 87i inan bedraiRen htjjiben IXiarvaii zun i i lol 8 als vermist oip re r©ven Blauwbaard 8 283 vrouwtii LUCHTVAART I uitMche luchtNchepen h n Am r kaajiiKhe trust heeit san de Pliel nwfTt tt Uerlun de opdracht gege V n een luchtscl tp tt bouwen voor den pruh jin 700 000 dullar ten einde een lucht tarUhen t Nftw York l onden Berlim intt St Hen V D l t rechter van instructie Bonin h eft Jjantlru mecifedeekL dat jreblektn ih hot deze n huweliiikisburoau had inat r rht woiar hu vlf Ie teuwijfe bruidejfom uas Jli lueil zeven advent nt es in ie blad n ffezot en net mireler dan Z i i tntrt ooixltn gokre en 169 vrouwen h bbcn etn ant loo d ontvianfren van Lan Irj en ztm in bi lefwiiiselimi mat hem jfotrp li n In een zakboekjt waren nauwikeur ire buzend r h den van allen vermeld omtrent fortuin famJlK pnz Al deze vrouwen ziin i ocl t en de meenten heeft men kunnen u tvm den Vaji Ie 169 vrouwen van l an li i ont brwKen en 11 op het apixsl n I leirenrsn die op z in voorstellen 7un n cR ian pn wier buoux eff cttn en mtixbe ii hu ler tocht heeft Liandpu hooixU hot verpli ttn n Ie t u Niltoir van den rechter van msti et e a in zonder een spier te vertrekken f ec n e pmeHtinjï te maken GEMENGDE BEKICHTEN AHERllU Nefcers fcelynrhl Ontplofrmg UI een kazerne j Htemacht zyn de bewoners der Jecker k Lzernc te Maa tnciht aan een groot gt vaar nt nap t Vennoedeitjk loor zelf ont branding zyn in de buaeelen en opslag plaatsen van de I imburgsche Jagers die laar gevestigd zyn een paiar homleni tos e patronen ontploft en i daardoor brand ontstaan De vloer en een ho uten schot Un ge ieelteliiik vei brand hen aanitail kis ten met eenige duizenden scherpe patro nen stonden in de nabiitheni i en dti k sten was reeda door de vlam geschroeid loen de brandweer mt de noeuwe kazerne met een brandslang be liend door sergeant Simthuyztn het vuur bluschte en erger iUmch en heidebrand Onder gemeente Veghel zyn venbohei dtne hectaren bosch en hcKJegron I afge brand J raa4ll Oh wordt sremeLd dat in een plua t H der Vereenwie Staten de naam is verminkt ovengokomen drie neg rs wer ilen gelyncht door een menige van vufdiui zrt nd persenen die l p I itie overwel lig ien het politiebuii au innamen en 7icl mepstei maa kten van eenige neger die aangohoudon v aren iii vtnb uid met pt aunnuvüng van een blank meisie De me nigte hield voor den dum een terechtzit tmg eoi drie der negers wenden whuldig ttevondtn De drie anderen werden vruge Hiiroken en aan de politie teruKitfegefven 1 1 wei d niet geschoten doch wel werd inert htienen geworpen en tenslotte w enl gespoten met een brandBlanjr die aan Ie ipolitie ontnomen rwas Fi zyii troepen ge Eonden De WielmKen kweKlie De Uruhhcleschf ie lacteaii van ie Maas b de ieint dd 16 dcwr Kaar in parlementaire kriryren verlu dt ai de Mmifiter van BuitenlaJi lHche Zaken n het verzoek van het l merhd Huv mans voi ioen en de documenten betreffen de de W eling n lowesitie op het bureau dei Kamei deponeereo BINNENLAND Branden Gifrtermorgen is brand ontstaan op het emj la ement der Geldersche stoomtnam te Itootmchem Het tot de nok gevulde maga zuTi Ring geheel verloren de schade ix lanzienliik Alles is verzekerd Ned Aannemernbond De Nederlandse Aannemer ibond zal oi M Juni en 1 Juli dav te Arnhem zim ïiirlijksche vengadenng houden Loonen in de textielnu verheid De Bond van 1 extielondememingen tn en buiten Twente heeft aan de be ïturen der textielarbeiderarvereeniginigen de vol gonde voorstellen doen toekomen I e werkloozenkawen D reglementen van de werfcliooBcnkaasen der veraohiil lende vakbonden bevatten de bepaling dat personen die den leeftud van M jaiar heibben overschreden met a s leden tot de kas kunnen worden toegelaten Naar de Nieuwe Crt verneemt overwee rt de munster nu maatregelen om aan dien to tand een einde te maken Het nJan sou xun tot de kaAsen toe t £ laten de arbei ders die ten minste een tear vóór de in lericmoïtredjng van het desbotrefferwie eAloozenfonds leden van hun verbond waren en toen nog niet den leefltiid van 60 iaar hadden bereikt Uurloon sjouwers 2 1 per week stuk I on ld f 23 Witwevers 4 getouwen ƒ 26 bontw verfi ld ƒ 2fi carrerweveri id f 26 60 ld voor aarongs ƒ 27 60 witwevers 6 getouwen f 27 50 6 Spoelsters ƒ 16 18 4 Scheersters 1 raam ƒ 17 id 2 namen ƒ 19 5 btokers ƒ 2fi 6 Hulpstoker ƒ 23 7 Ster kers ƒ 27 0 8 Aendraaisters f 15 ƒ 17 50 9 InruKwters id 10 Vowers ƒ 24 11 Kalanderuarbeideiw f 23 12 Am bachtsjjeden ƒ 23 ƒ 30 Deze loonen gel den voor een gewone werJcweelk en voor volskgen vlytige ai jeiders De huurcommJasie tret De Ncderlandsohe Huurdersbond heeft den minister van landbouw in een adrefi de nv tuchd iheid betoogd om bll d béhan dehnff van het wetaontwen t t wifaiging Inbraak te WaMCnuj In de villa van den heer M in het iwrk Oe Kieviet onder Wassenaar is gisteren nacht ingebroken Tegen zes uren in den moPgen on 7waakte mevouw omdat ui ge gevolgtrekkingen u brengen Op het oogeen hond te beoordeelen wat z n snelheiden vooral zyn uithoudingsvermogen betreftIS zelfs voor kenners niet gemakkelyk Degrootte van het dier geelt al te gemakktJuk aanleiding tot vergissingen want erzyn betrekkelyk kleine honden b v van 36 ot 40 c M schotthoogte die zonder vermoeienib hun baas op dikwyls tamelyk verre fietstochten vergezellen waar anderevan 60 of meer c M het met tot halverwege zouden brengen Laat wie zyn hond oplietstochten wenscht mee te nemen met d noodige voorzichtigheid probeeren of en inhoeverre het dier tot volgen m staat is Wieheeft geleerd zun hond waai te nemen be merkt onmiddeliyk wannteT dtze de eerstespoien van veimoeidheid vertoont Hyvolgt nog wel dat zal hu zells doen totzyn krachten hem geheel begeven dochbiukbaai met minder lust dan tev ienblytt al eens een paar meters achter snzDan IS het hoog tyd af te stappen en alvorens den tetugtocht te aanvaarden liet dieibehoorlyk tud tot ru ten te geven Wie zynhond zoowel voor diens als vooi eigen genoegen meeneemt zal onderweg van t ydtot tyd eens afstappen en eenige minutennaast zyn tteto loopen ten einde den bondgeiegtnneid te geven om weer op zyn vernaai te komen Vooral wanneer de hondmoe Wordt zal hu geneigd zyn achter defiets te gaan loopen het slechtste wat hydoen kan want op deze wyze ademt hygroote hoeveelheden m van de stof die opdroge buitenwegen vooral door de ielenwordt opgeworpen l at uw hond naast defiets zyn plaats innemen en behouden dankunt gu hem tevens gemakkelyk m het ooghouden en onmiddeliyk waarnemen wannter hy teekenen van vermoeidheid begintte vertoonen De gevaren aan het meentmen van hon len by het rywiel m dit warmejaargelyde verbonden zyn volstrekt metdenkbe l lig en wie ei prys op stelt zynhond in goe ie gezondheid te houden dientdaarby wel degelylc de noodige omzichtightid in acht nemen N K Ct Handel aan onre Oostgrenl bui t iiihp ii j nt mil dt Jjatgreiiü n Uvtiijhfi iiiüiut lan do n li en 1 Kit waar IJk ti d dat hilo jot Hjiiis i iu 11 piTK KUlt aan iKii vti p aii ilJüjJiaiulo ariiKoltn im u I 111 sihiiiiKl Aan dl UistgioiiH vim I j I ki 1 if It liet dagelijkH Jtiu r uk Vin l ut lurh dit naar vjin di w iKis i 1 grtnsgtmcönu alkrliaii I M NS Il gtintniiddelen giau kuu pi 11 ujri z v j n ifjoii geifii iiik aan tt win lui UK t txn flinke w fiLsl aJn niUim r te dof u Jiiii irnu IkkvuI I Il ri witiiliiMtl Itschnit k ifie koik Il t i l labak sigurtn tniz gaan l In w J e na u dt nverziuio tn di vtik jpeis inukt n goed zakin Ln het ngsio daarlii is iing dut iidikwiils in diiïzeifdi NetIc rlandscjio gicmsgeniotn n gi brok a ut d vo ai ikoien heerscht m dp imlt plaalH wol tvm brood en im I 1 011 WO oiiLele d igeii geleden p V I i lillU II i plaatHPii aan de gn ns v rt efd n wiiitii wc ei getuige vmn lal f bi na zonder opli ni itn witte II d k ffu finz enz door Huil s his V oial duoi kinderen an gronHl w iH it iiaur ie over lj io worden t II ml i vilko kuiileren dan dikwu sIl in Hang i idn nHtcni gingen verriehtt n NiliHiiJi ik ing dtt alles nut bij grooIl kwiintiiniH ti geluk docli ijij ttrl l n i Vulheden Hn w t t l rou I tu ns Ki ffit Uibivk enz Il iiii in wei len daaihij voui zo i u wc k mdui nagaan dooi de ruku uiilnui iiui niti gfhiiideid Op nnzo V11 ig am iM II lur ajiihtfnaun of II alh g iliifd was kng nwolni aniM rt tal v loi khuK hooettlie al hiu werden meogeiioinon UI u b t l M oiid W P ünslatter In i Imu p vuht lil tien io jti aalsen lal i f klunigln Ion iii liorlen J 1 tot 1 II iMiInki h eviellieden waren aan f igriul We waien er getuige van lil lenige k ndertn binnen ten half inii t ids ld li ke wiltebroodeii lieel wat nsui koffu enz er iU grent wih t 11 i liaii II Oji én punt kwam zelfr UI uit r met een kar vol o en 70 tal w ill 1 1 kIi n aan de grv nw om o aan Ie verlmnii van de handt dom naar h la tlc iiidat het een iiiishfl sel waq H Int iM Hnidtiluk dat dt vtrkoo pMs tievu levirtn aan di o ciburtMi iai aan ngen genu pntenajen immers 1 IH n wiifibrond van b 10 ct beta ill mui daai ganrno G A 7 Mark IIiu UI daar onmiddellik aan de gruifc tiaii 7 ifs IcniioB waai een detailhnn i l n t gr ot wordt gntreven mei de rbiiiui i dikwnJH van hefcde ui v r k nien om hun mkonpf n te i UI En on IK het zeer goed e kliaibiar dat Duilsche erenfibew oners iilwills rwig beter voordien zim van d us NiMii rl mdsihe eofwaren dan hun N tulaiids ti buim in t grensgeiiuntui httgun on i looi gehx fwiai ligt lulandtrs aan de grens werd vri7 ki rd Rt paaide deze handel zich nu tot en ki l kU iiigheden die VJift gtring n in t ed kondin ijn op de n rzleningin igui 1 Il tfttn we zouden r vredt uut kiumtn hebben maar zouals d toestand nu is geworden ib ingnspen an h oger hand besliRf noodzakelijk Bij hfstendiging van den hnidigen ntstand in deze m het eind met te fiverzien n zullen we welhaast weder om een ngrofe sluikhandel met Puitschlniid aan onze grekiB zien op liloc en lui koste vau de behoeften van gen volk PaardevleMdi Te Schagen zyn ongeveer 80 menachen ongesteld geworden door het gebruik van paardenrvleeach Somnuge patiënten z ernstig nek De burgemeester heeft een streng on derzoek gelast Verlaging gftsprijg Te Vlaardingen ifl de gasprys van 20 op 16 cent per krub Meter gebraoht KKCH nAJUU JiOUilRIMAlSUlh lifcX HlBANK Strafzjtitmg van li Jum ItJJO De Rechtbank veiooitieel Ie gisteien L C K 7tJ jaar zonder beroep te Gou da wegens eenvoudige beleeiiigng t 1 ƒ 10 suös 10 dagen hechtenis J de J recidivist wegens diefstal by Jierihaüng te tXider erk aan den IJsei by verstek tot vyf maanden gevaiiKenis trat W H K Gr 7 jaar handelaar te Schoonhoven wegens oplichitnng tot ne en maanden gevangenisstrut voorwaardclyk niet een proetHiBd van drie laar en ondei byaomlere voorwaarden H de H 60 jaar warmoezier te Cane Ie aan den Usel iwcgena het voortgezet Ih adruf van het opzettelyk inbreuk maken op het octiooi van een ander tot f 50 suhs dagen hechtems met tast tot het open baar nmken van het vonnis op kosten vam en vu oordeelde 1 V 27 jaar warmoezier te Capelle a d IJael wegens gelyke oveitred ng t t ƒ 50 boete stubs 25 dagen hechtenis met lust tot het opembaai malkeu van het von nis op kosten van den veroordeelde Htt O M eJscMe tegen 1 J D 24 jaar sigarenmaker te ttot teofeara wtigens diefstal te Oouda van een rywiel eigendom van J J Brenkman al daar zes maanden gevangemsstraf voor vvaardeluk met een proeftud van diie jaai en onder byzondere voorwaarden H 1 v d W met verschenen wegens mishandeliinig te Gouda f 25 s ubs 10 d gen lieohtema A P v d A 21 jaar en T H v d H 20 jaaj kooplieden te Schoonhoven we gen wederspammgheid door twee perso nen met vereenigde krachten gepleegd en mjihandeling van een ambtenaar ieder 6 maanden gevangenisstraf B K den H niet versohenen wegens diefstal te Waddmxveen van een aaldobber eigendom van den boomkweeJcer C G AlibJas aldaar f 20 boete subs 10 dagen hechtenis N L S 40 aar landlbouwer te Haastrecht W€igens eenvoudige beleedigmg ƒ 15 boete subs 10 dagen hechtems M v d S 22 jaar metselaar te Bleis wyk wegens mishamieling een maand ge vangend aatraf De uitspraken werden bepaald op 28 Juaii as onderwijs Nynkegen Universiteitstad NIaar de Tyd verneemt is op de jongste vergadering van de bisschoppen van Ne derland besloten dat eventueel de R K umversiteit zal gevestigd worden te NÜ megesL KUNST De Nationale Opera Naar veriruidit zial JuJes Moes znn con tl act met de directie van de Nationale Opera niet vernieuwen en I lesbeth Pool man Meissner gaat naar Antwerpen zal i us ook geen deel meer van het Haagsche gezelschap ui tmaken PORT TENNIS Jhr L van Lennep naar WiniJ ledon Naar gemeld wordt zal jhr van Lennep deelnemen aan de internationate tennis w dstryden te Wimbletlon De deelneming van Scheurleer is non naet officieel Vereeoigmg De Goudsche Padvinders Za ei liag ma ken de Rotterdamseho longeuM en to htje per motoibool naar ïToi k au Holland Ooudsche padvm lil tiieraan I el willen nomen zullen Ikom zijii Zi1 zullen dan mterluk iit 2 iiui nm pieseiil iiiO U n ziin in fr i luziido an hel Maasstitioii Ie 1 iigk m te Rotterdam vi i mot dl ik on K Mi H uur nm Aan boord collecte V I liet peisonetl van do boot Bu on gunstig vM r leibt hi de firma v d 1 1 s kijkui Zondag geen oefening IIiiiKdag joeien met de zoo welwillend lil 11 iiikleen verstrekte boot Tot nedei rdei ifi het toegestaan bu gewone f magen dt sgew enseht zouder hoed veisdii ncln I e Instru eur J BOWIER STADSNIEUWS GOUDiA 18 Juni 1 20 Conc in Ons Genoegen iBen uitgelezen avond was t gisteren voor het tuinconcert dat het Goudsche garnizoen den leden van Ons Genoegen aanbood De Goiiwenaars maafcten er dan ook een druk en dankl aar gehniik van eren als de militairen voor wie den boegang tot Ons Genoegen voor deie gelegenheid vry was Men heeft zich uitstekend geamu eeerd en genoten van de meerendeeis lich tenvuziek die het corpe vap het 4e regi ment infanterie onder leidrag van den heer G Dik ten gejioore bnacht De bezo ers van gisteren zullen zeker met ferznlmen de stafmiizieJc een violiremde maal weer te gaan hooren JounutUstieft Het in i ang van 1 Juli a wordt de heea W J C van Noorie Jansen tdians redac teui aan het Tw ntsoh ZondegslbIa i te Al tnelo verbonden aan de redactie van de Goudsche Connant Nieuw raam in de Groote Kerk Donderdag 24 Jum wordt in de Groote of St Janskerk een gedenkraam ontihuJd ter nagedaohitems aan degenen dte heb Iten bygedragen aan de restauratie Het nieuwe geschilderde glas wordt aange bracht tei zyde van het orgel by den nieu wen ingang der kerk Het is vervaardigd m de ateliers van den heer Schouten tt Delft en rtelt voor J e hertMmw van den tempel Mede zyn op het glas aangetee kend de wajwjui der voomaamete schen kers en de namen van de overleden leden dei Kestaairatiecommissie Mgr N J Smeulders t Mgr N J Smeuldeis pastooi van War mond is naar de Leidschc Cit meldt op J4 jarigen leeftu oveileden Hy weixl te Gouda geboren den 25httn September 1836 Op 15 Augustus 18bl werd hy door Z D ii Bisschop Wilmei z g tot priester gewyd en daama benoemd tot kapelaan te üverveen In 1868 ontving hy zyne benoe ming tot kapelaan aan het Begynhof tt Amsterdam waar hy tot 18 i O weikzaam was Na kapelaan m den Haag paj toor te Maassluis en Hoorn te zyn geweest wer l hy in 1892 benoemd tot deken van NoortI wyk en pastoor wan Warmond Sedert 1916 wis Mgr Smeulders op zyn verzoek wegens zyn gezondheidstoestand door Z D H den Bisschop ontheven ge Worden van het Dekenaat By yn gouden Priesterfeest löAugus tus 1911 erkende H de Paus le ver diensten van dezen priester door htm te be noemen tot geheim Kamerheer terwyl by deze gelegenheid H M de Koningin hem de eer van Kidder in de Oide van Oranje Nassau verleende In 1917 vierde de parochie Warmond het zilveren pastooisjubileum van tien veretr den Herder wiens scheiden mt dtze wtreld door het gebed van zeer velen zal zun ver gezeld Zaterdagmorgen is de uitvaart en begrafenis N v d D Volksbond tegen Drankmisbruik We hebben rrtds gemtld dal t 20 tn 21 full alhici de jaai rga iuing van l n dksb ii i tigtn liianknit bruijv gthoudui woul Hi t v jg n Ic pr graiiuna is dnailoe vaHtgtstd i Maand ig 1 full s Av mi h 7 uur Ontvangst van Hoofdbesluui en fgi vaai iigd n liooi hel h nie ntehcstuui I n Siidhuize DvaTV 1 1 saiiiuil iiiisf u ili i Hu slum tn fg aaidigdui in It il De Zalm p II Maikl h v ii Is S um iicirl van dt Kapd druioius ui Jagei ml sfravuilia i m k S cietut Ons deiiotgcn I inwdag 11 luh f M i uik ii ii Alguiieeno A tnsi g M Itnii I igu 10 iiin Bt fhligliig van ie Kun t i riiif KaaiHiMifal rielv Vtnoigtnjs v m It l l I M Itabiiek en il PM enahiuK U igfnda voir lo Algem un u gi luing lul It Opt lil g I dui ig i ii r t iuietungtn aar uH ig m ld Alf ïecr lnrih Aersing van li iii missie o i hel nazit n der n ken mg van den lg iiieenen Peiiniiigin ester ovet het ia il l tl en asl 4lelling li i I eken mg BODEGRAVEN In de Maandag en Dansüliag geJiouden openbare vengadenng van den Raati dezei gemeente waren alle leden aanweizig Na dat de VoorzJter de vergadermg geopeno had las de secretaris het gebedsformulici M aartk le notulen der laatstgeihoutlen openbare vergadermg werden geleaen tin goedgekeund fcen schryven van den poli tienmn de Haardt met dankbetuiging voor de ontvangen gratif catie over 1920 werd voor kenisgeving aangenomen Vervolgens weixlen voorgelezen de volgende stAikken van Ged Sliaten het te ontvangen betlrag volgens art 48 der onderwyswot zaJ zun ƒ 19 360 waarvan af gaat volgene de wet van 14 Juli 1919 f 2100 Voortd goedkeuring van de veronden ng op begna femsreohten Mededceüng van de goede ontvangst van het reglement van ordt In overweging werd gegeven de woningihuur aftrek voor het Hoofd van schooi A op ƒ 350 vast te stellen inplaats van op ƒ 250 Ze werd op ƒ 300 bepaald Re clames van H de Kon ng en Wed Remme werden door Ged Staten gehandihaafd Voorts was een adres in rekomen van A Bakiker Ds v Geest en D Wéhrens om bet aantal vergunningen te veriagen Met dit verzoek kan m ie toekomst rekening uwrden gehouden llot gemeente arta werd voor 1920 be noemd de arts J J van Brugigen Eenige reilhoogjng van verplegingskosten voor H Schouten werd toegestaan Aan het Groene Kruis te Nienwerbrug wend f 40 subsidie verleend De ge meente anubtenaren werden vrygeeteld van premiebetaling voor het peTisioen Aan de Zuidzijdenpolder werd inplaats Fan ƒ 100 nu ƒ 200 toegestaan voor vergoeding van waterververschmg Gewei gerd werd een bijdrage aan een door de Burgerwacht op te richten schietbaan te Alphen Aan de gemeente werklieden Buiggraiaf Boerefyn en BBlyleven werd eenige ver Itooging van loon en een gratificatie toeffestaan over 1920 Het voorstel Beyen om ƒ 100 subaidie te geven aan de Muaeltvere6n ging werd verworpen met 7 tegen 4 BtfinHiiea De beehssmff op een verzoek kabiiH t men li wtellni uit ile drie oud eoalillei lijeri htnU mmt ht wit lukl Pe Hotiual deiiUHTHten verklftar len iohI Mt dut EiJ niet ami een reffo ling oikIou liet Inenten J 11 t rilt ri lH Hiir kingen mt don hiiks ireHii er t v rklaanleii soeluai tIt mot raliat he vcrli genw ourdlgorn d i l eiu kabinet uit de miildtnpnrllni ni t ht nog op dt confi rtvi Ie Iti hp giui iiioeiUiKhedui iii ili n wtg niMUn Itggtii 7a htiidiii zit II mhlti alf Hlappen vooi waiiiieti dt itgitrliig tn ttn npzulile van ile ailHtdernvg anti ge i dit t k al volgiii fle Hociaat dl m i raliNt lil fiaitii il i ui uitdiiik kt I jk vuil iiiwuism lilt lil i t iigtM iing nul s UI nen dot h aiiiletn ijdf al I MIMI lil V III etfii iiiolii vau vtatitu wui It miuui Vlli Hik taajl duiiiK nit tht mm slu iilltn uit Int knblml tiidui naaiuilegtn iilh n It hoi laai I lilt I lalisi lil nduslii itw t relarirtwenn limi Hubl blljvui TWEEDE KAMhK illiiig vaui ht tIt II lil It il IS dt 1 a g i 1 O II d e r w IJ H w t tHit al tikt I bttitfftiide tt riigw rkuitl ivr rhl aii dt n u ai liv leilrt racU int nlu It I onih iwij t I Kaniei 1 den ill 11 mg noiiH II met 8H tegen i i 1 t Itn lilt iiiK II Itmii nt O tHondttrit I iin lu siot HUI vau ior 1 lm I M i i gi u inHide ondciwj eiN ui ni tu w ii t ix wtsliiwt n in Aclki n pnii uw V 1 1 u siiliii naar htt luriri tlal ou jt IH tt II JM V dgt ii dt luiwe Rala tiutgfiing wi rdl t dtn iniiiiNtei iinstig nliadui n vuwirpn iik f I l gt 1 1 tuniiittt Il hur K Tl r i i a iiC 1 I v II I 1 lui init n It III nt ImsIid It n I dat li laaidi sih Igiboiwui in igi itd m u gunteiiton i ii It ii ivttrgaaii tegt n vuil lil I II I SI m Itn in daaU v ni I II nmttnliii aan s h tidboHturen vut i te g b itwtn aai nkt t ii u goeding 7tilU n bi bbt II ti g ven d i vt rga lering diiiirl vo rt telegrakisch webrbericht Venwachtnng tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderltfke wmd aanvankelyk uit OostelUke richtingen toe nemende bewolking waarsch nlijk droog hehoudeiui kans op tmweer in hei Noorden In het Zuiden waarschijnlyk regen of on weersbuien vooral m het Zuiden koeler Hjke PctroUum demonstreert gedurende de dertig jaur van haar bestaan De redactie heett ais gegeven genomen een aandeeihou der di van de oprichting af een aandeel in eigendom heeft gehad en rekent dan uit wat dit aandtct hem hteft opgebntcht Aan htt slot der berekening vulgt deze ittapitulatie De aandeelhouder die biJ 4ie oprichting dti koninklyke ƒ lOOt nom aandeel Ku ninklyke verkieeg tot paripry bij aile instliryvingen op nieuwe aandeelen gebruik maaku van zgn voorkeursrecht om in te Bcliruven in vtrhouding tot zyn aandeelen btzit tn daarvoor de cash stortingen ver lichtte verdti alle dividendtn mtle dit ter uittlteling wertien aangekondigd heeft zyn aamleelenbtzit zitn aangroeien tot numi naai ƒ 147 b ï en heeft diuixveor in contan ttn betaald ƒ 141 86 H heeft voorts ont vangen aan dividenden ƒ 21 762 49 Omtient tie Koninklijke zelve voegt het blad hieraan nog enktle C ifers toe Ue ttrste balans per 31 Dec 1890 slootin actitf en passief met een tindbe lrag van in2bU5 93 De balans per uit Dec 1918 Hluit mtt een bedrag van ƒ 359 604 828 62Op de eerste balans paraissecrden kas enkassier met 762 2S8 40H De laatstel nt een bediag onder dit hoofd van ƒ 06 013 438 68 Op de eerste balans was deconcessie een actief ter w aarde van ƒ 1 1 000 De tegenwoordige Koninkluke explüiteert met mter zelve zu a Holding o die op de actiefzytle harer balans aanaamleelen in diverse petroleummaatschappijtn ten nom naai betlrag heeft opgeviwnlvan ƒ 262 374 609 60 tt vtimindtrtn met 79 15234171 V iM hi tu 4thtn pariwBar tie en boekwaarxie latende ƒ 183 222 267 79 Hierby dient uangeteekend dat tie pan waai it zeei lanzienlyk ondei beuiswaanie IS Dy staan i 967 464 aand Shell geboekt VOOI Ie nominale waarde behtiudens tien laai op vallenden aftrek voOr i vengen emd verschil tusschen pari en boekwaarde Ter beuut van l mtien noteeren deze aandeeltn boven 1000 zoodat de balanswaanle bui tengewoon laag is aangenomtn Ofschoon de Koninklykt slechts Holding Co is hetft zy toch nog t en reserve ten betirage van ƒ 30 964 44149 LANDBOUW Men schtyft aan het Hbhl van de Ooste luke zantigiondon ADVFRTI NTI tN EVHAA D iÉim Nog slechts enkele weken en tie oogst van h t hoofdprotiuct dezer streken dt roggt IS weer m vollen gang n bedntgtn tie teekeni n nitt dan zai deze oogst ovtr htt algemeen gotd zyn De meeste akkers at thans pryken met forsche lange halmen en gtMMlgevulde aren oo hier en daar valt V rstsc hade dateerende uit tie twetde week van Mei te constateert n het stri ü is daar tt ngt 1 en le aren zyn slechts ten detle ge vuil loch zat de roggeoogst zonder twyfel mtti dan mi Itielmatig zyn De kou Ie tier laatstt tiagen heeft evenwel aan lit gtwas gten goed gedaan en het lyp worden ilei koriels wtl wat vertraagd Van een vrtte gen k itnoogst zal tiit jaar tian ook zekei gttn sprake zijn De aardappehfccultuur heeft veel schade van Ie vorst te herstellen Zeer veti veldtn ijn n genoemtle Meidagen totaal afgevro ren waardooi een aanmerkelyke vertraging in len oogst is ontstaan Van btschutte tm nen en akkers waar Ie vorst geen schadt aanrichtte kan men reeds nu t f binnen eenige dagen de eerste aardappelen winnen Wy utthans hebbtn reeds mooie nieuwe laidappels gt rooid du uitstektnd van kwa liteit blyken iSHaver en erst staan ook goeti hoewel p somige akkers ttngevolge van htt on gunstige weer in tien laatsttn tyd de hal mtn erg kort zyn gebleven Met ite boek we t is het hier en daai treurig gt tetd Ge h ele vtldtn ryn di or ilt nachtvorsttn di r laalste tiagen verwoest z 0tlat omplotgen nooizaketyk is gevvorden en de teelt van vttvoedergewasstn itient te worden toege past Met dt büomncultuur is het wel hei Hitchtst t eHttld Dikwyla het ft men twte driemaal gepoot rn nog staan tit j nge plantjes er treurig bu Het koutte en nattt weer heeft hiei alU s bedorven De hooioogst is reetts begonnen doch de opbiengst valt nut mee Dt kwaliteit van htt giwas IS echter vru gtx t Dt weilflndtn gt ven voltloentie voedstl voor htt vee zot dat lan ook de melkproductie normaal mag heeten Blyft de wtersgesteldheid gunstig tian zal de pbrengBt tier hakvruchtcn goed zyn De t oitoogst zal over t algtmeen niet mee allen Vooral peren komen er in tleze stre ken weinig Terwyl sommige appelboomtn volop jongt vruchten dragen blyken andere geheel zonder vnichten zeker een gevolg van nachtvorsten Bessenstruiken en per zikboomen btloven een flink beschot In totaal zal dus de oogst op onze zaïiil gronden niet tegenvallen Hopen we even wel tiat tie komtnde weken gunstiger voor ie verschillende culturen zullen zyn dan de voorafgegane LAATSTE BERICHTEN MtCR DAN 50 JAAR SUCCES WBWGBAAHx HHlVtlTatlUÜUoiaMISTIN Z5 PA RlCMrCHta I OTTTRDAM 2 Verkruifbaar bo AOTON COOr W l atrimt en S H VAN LOON Markt Felireniwch met ft lMltd UI UI n IS liiril I Naai lal HtiliTKi IdKililiii BEDRIJFSLEIDER Gioote Handelszaak met uitgebieiden handel in VEEVOEOEK NVERWAN KENFABRIEK EN AANVERWANTE ARTIKELEN en een eigen exi tatie van LIJNKOB oept HOllicit intenop rfoi de betrekkinK van Chef dier Affdeeling Vereischten bekendheid met aankoopen op de beurs koekcnfalincageen in staat leiding aan personeel te geven terwyl bent van eenige administiatieve kennis tot aanlievelmg stiekt Brieven ondei no 3227 Bureau GOUDSCHE COUUANT Mal kt 31 Uw GasrekeDJDg vermindert belangrijk van of F JUNKER eo RÜH Fl Deze alteen zijn voorzien van de gepatenteerde dubbele zuinigheidsbranders Tijdelijlie aanbieding EHiliE GOtlFOOII ntl 1 dubbele braoder f 01 Il 11 11 I M II II II Uil ClSFORUliSziarl gelakt nel 3 dobbele braoder I Hnilemaille 3 117 narlgilaiil 4 II ilemaille 4 IH lodtre iDodclliD eg groolleg op aiDtraag Enen M M Vim LOON miinumiTis V n Telefoonnummer 117