Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1920

jSrfE t fW jF5 ï JÏ Ej W U 14344 taanda 21 raSl920 59e Jaargang N V MODE ETABLISSEMENT GOUDA MARKT 26 TELEF 131 GOMCHË mmm MAANDAG 21 JUNI begint onze Groote Zomep Opruiming van alle nog resteerende Costumes Tailleur Mantels Robes Blouses Hoeden enz tegen enorm lage prijzen Bureau MARKT 31 GOUDA bpa te gaan zun zoonis w rfctsda hebben mteeoKezet volkomen Vi ui inraitt r veran deni De eiDVOudi v b4e i4itMiaat dei mi laterspieskleni w uifig du4 K en xa ferentie der geallieerden VM wet naar den zin is van deo t ranwJMwf uremiüf Deat had t aangenamer gsvowNn de zaak te beJuMikeleit met zun Brit cÉe collega in een gesprek onder vier ooigen en oiu nu tooh en petit comiite te kunaen zaggen wat hu in Ie aigemeeoe veiyadeiiikg liever voor £ ieh houdt is hu naar iungeiand over gewipt om tuidens Lloyd Oeoiges week end te Hybbe de di vertie onderwerpen noft eens ampel tjes te bespieken Omierwerpen igenoegl Ie Boulogne ur M r moet een uitvoerig programma afgewerkt en veler ontervredendieul wegigeredëneenl word i De lluatutwhe poiitifiike kwesties om maar letti te noemen zun de laatste week zoo driiigend geworden dat zu de aongvul dige aaniacht der Geallieerden vergen i aen aanduKiing daarvan is dat lord Cur zon Vrtj duig t eutoot eveneens naat iloulog ne te gaan Up de agenda staan voorin iuiikue het Midilen Oosten de toestand in Klein Az e waar ii ngelsch timpen optre ilen tegen de strudimaoht vun Mjoestafa Kemal Maarschal k I och zal waanwhunluk vvat betreft de door de IVrksche afvaardig ng tt 1 arys geviaugde herzieolog van het verdrag z n meening zeggen aangaande den m litairen koot van het probleem en Vemzelos betreffende de terntonale ziide De Ru HiBohe kwestie staat iit verbarul met de lurksche regeUng Het diunt dat de Geallieerden m de Kuüsiscih kwestie tot een eemtge nde houidinir komen Dit kan byv bluken uit de mededeeling dat het Belgtse he Kabinet zich uitgesproken heeft voor het opheffen der blokkade v n Rus land en beryattinig d r eco Mnuidhe betrek kingen echter met de noorhge reserveü voor bet behoud der UeUrische rechten in Rusland Men verwacht dat Uoyd Georgp etn ipoging zal doen den Rand er uoe te bren gen rekening te houden met Je weikeUik held wat Rusland betreft en mt ii irelooft dait hu h eiibu kraohtigen steji zal t nt vamgen van graaf Bforza De Ëngelsche en franaohe ieskundigen moeten het reed eens geworden zun over de wu e van financieenng van de op r uitschland bcKtaande vorderingen iLnge tand zou uccooitl gaan met de uitw i t van een internationale leemng waarvan het grootste gedeelte der opbrengst tei he Mohikkinrf van Jrankrijk zou wonlen ge ateld voor den wederopbouw vnn het noor den Ook Duntsohland zelf zou laarvan een deel kruigen om m staat te worden gestelJ de industrie te doen herl ven l e mofiliJfc ïieid die echter tüuins de voomaains i 18 de sohadeloosstelhng df r andere geal lieerden lialie is ganscft met tevreden met zun deel en oc4c Japan k mt een ieel opeischen om niet te spieken van Portu gal welks vonlenngen ook al m de mil 1 arden loopcn Frankrtlk zal dus genood zaakt zun het deel dat het bü de vooraf gaande ransch iKngelsche Hkd rhan ietin gen ts toegekend tegen anderen te verde digen Vandaar dat het blijkbaar nog een Ter voorlieriiding zyllen onze Megazijnen Zaterdag 19 luni na 12 our gesloten zijn Voor alle voorkomende weriizaaniheden in d Kleermakerij Is het adres l J VLAG KUIPERSTRAAT 43 45 Tel SS2 waar on tak hem had g iaikt denk V Miss Lucille dtmsdo terug en wendde het hoofd af Geloof je dat luj iets gebroken heelt zei ze Hoe weet Je dat Waar om denk je dat Omdat hij hinkte alsof luj pijn had Mias Oeorgc de eerste stalkntxJht zei dH hi irts verstuikt had maar miin h Cl Hari y 701 hom op bijna barschen i f II dal bet nulH was en dat hij zijn mond ei over moest houden en htm irid iiisl laten Niemand durft mijnhi r any ongehoorzaam te rijn Miss Wat gebdirdo er mei hom Waaj ging hij lieen vroeg Locilk HiJ oiiderzoiht eerst de ptiuy s ol dm nets niankeodtn daarna ging hij n uu huis Naar de hut in hef parky ih Miss hij vertelde dat hlj weer vergunning had gekregen die to Iwwo oen Lucille zweeg eon oogenblik to n zei ze met een blosjt Weel j waar die hut ligt Susiei Ta zeker Miss 9 WftiiJbeei Harry Herne gewond m m el iemand naar hem gaan infoijiM ren Hij wdont daar immers alle m is het niet Ja Miss geheel alteen Goed d n is hpf met meer dan vriendelijk c n menschtievend Susie om er heen te gaan en te zien hoehlihet maakt Hij Bn een dokter noudig h ben Ob Vrouwe van Darracourt door CHARLLS GARVICL Crc u hotfdseerde vertahng van I P ffESai LINK v ROSSWM Nadruk verbodeo Varkrtlibiar btj S H VAN LOON 11 T h WOLF Co 26 U ransolde hemi Ja HU Iftthte en wreef ich de lippen m t zijïi zakdoek Zo dat ik WIJ oen vijami vlak bij huis hebben Hij moet Zij bracht haar hand aan het voor hoofd en terwijl haar gelaat zoo voor hem verborgen was dacht zij een ogenblik na Waarom haat u hem vroeg ziJ Daar gaat h t nu niet om zei hij Aan niemand anders dan aan ü zou ik erkennen liftt het zoo was maar zooals ik zei ik ben altiid oprecht wan neer het in miln kraam Ie pas komt Nu geloof ik dat u niet langer in het gras moet hhjven üggen Wat Lucille 1 betrof was het onmid delljk gevolg van het avontuur en h ongeluk in h park een ontzettende hoofdpijn 1 d II lotv dniikhHH lil hem zoggen dat u liet 1 U llle keerde yh h naar niet mn vuurrood plekje op Daar h geen wprak zij scherp ml maar Sosie nis ziende votgde zij er tan 00 Noen w tiehoelt ti o vertellen Tk wil niet dat drukte vun wordt gemaakt dl nken dal het van mevroi komt J van dt huishoud Heel good Miss zei Si dat mijnheer Harrv er zhh lm voorstaan dat u zoo V nr hom geweest bent dai hi te veel te veel op Zo gn nu en doe wat ze Bd heli zei Lueilte door lutbbel wordt mijn hoofdpijf er Teleurgesteld door dit ilolseHnge Zii UZI itdioes die liiielijlis verinileril worden GEBR GERZON S MODEMAGAZIJNEN ROTTERDAM UITVERKOOP I Groote Paardenmonstering Ondergeteekende komt op MAANDAG 21 JUNI met denKeer HUGO HERTZ om een groot aantal paarden op tekoopen voor Duitschland Belgisch ras van 3 tot 8 jaar ruins of merries en zw are Oldenburger merries van 4 tot 8 jaar voor Oostenrijk 3226 hs LEVERING DIRECT 6 30 uui 50 20 50 20 409 SO 10 10 20 40 11301160 1210 12 80 Halfweg Hotel Coppee Sloten N H Café Roos Amstelveen Café Werkhoven Aalsmeer Hotel Met Hoofddorp Hotel de Beurs fepaamwweg Hoofdvaart Schrama Vyfhuisen Café Beets Hillegommerdok Café Stroet Nieuw Vennep Café Duivenvoorde Abbenes bu Kroon de Smid Oude Wetermg Café Jonkman Leimuiden Café de Ruk Alphen Hotel de Vergulde Wagen b Molenaaisbrug Cifé s Molenaars Koudekerk bu de Tol Hazerswoude Café Boers Benthuizen Café Staaldumen 1 uui Zoeteimeer Hotel de Gouden Leeuw 130 Bipiswuk Cafe van Moisel 2 Moercapelle Wapen v Moercapelle 2 40 Zevenhuizen Café St Joris 3 10 W iddinxveen Hotel De Unie 3 30 Gouda Haigsche Koffiehuis Markt 4 Woerden De Dubbele Sleutel 4 30 Bodegraven bu Van Bentheim 4 60 Zwammerdam bu A H Beumer 510 Nieuwkoop bu T J v d Bosch 5 80 Zevenhoven Café Smit 6 Nieuwveen Cafe v Vliet 6 20 Uithoorn Café Fritschy 6 40 Ouderkerk Café Paardenbrug 7 J A VAN WIERINGEN Commissionnair Heerenl Denkt TI er aaii btj tiet koopen vftn een pi p R K Premier lioht ierlijk joedkoop de beste pijp Prijzen vanaf f 0 75 AunbevoJend 3241 25 Si afinbilBl iflniiD Ktiiwei IIT Adwspteerl in dit Blad Acfverto rt In dit blad LUXE AUTO S TE HUUR Lljkauto dlsponlbei TE KOOP Een VULKJlJIil motoppijwiei 60 2335 Nieiiw gelakt en vemlkkeld Een Stopk Carr a op n torpado mimotr Iloht Ifatarlwr Niet van nieuw te onderschelden Garage Fa DE GOEIJ Kleiweg 101 TABAK TABAK Door eigen import van een belangr ke partij vaten MARYLAND KENTUCKY en VIROINIE TABAKKEN z jn wflIn staat een kwaliteit 23 4 40 Rook en Pruimtabak te fabriceeren welke met d bestejsoorten van voor den oorlog kan wedijveren gV NEEMT PROEr Bele ld ainbevcjend Stoom Tabak en Sigarenfabriek OE HERDER Filiaal WIJDSTRAAT 43 hoek GROENENDAAL Ook voor wedsrvvrkpopepv vvrkriigboar H P VAN WIJNGAARDEN Kapper Kleiweg Beveelt zijn Salons aan door aangename inrichting accurate en zindelijke bediening docli matigen prijs ar Speciaal DAMFSBfcDIENINQ op mijn m n Dames Salon voor kappen en champoneeren AANBEVELEND Frans Jozef I SIGAREN onverbeterlijke kwaliteiten Drogisterij MARKT 8 8 en 10 cent J212 26 Aanbepelend Sigarenhandel Borneo KLEIWEG 87 EngeUe ligarellen Voor wiikelien laMijinJiH OPNIEUW ONTVANGEN can groot zending Linnen en Voile Costuums witte geklevNe VOIU BLOUSES en OHEIIIiEMOEII WIJ BREMGEN EEN GROOTE KEUZE in i COSTUUMS BLOUSES kimono s met 3pecia il handwerk en filetkant gegarneerd Door het bebouwen van ons 2e Atelier z n vni in de gelegenheid m onze maatafdeeling onze clientèle vlug te bedienen Wu bevelen ons steeds aan voor het leveren naar maat van MANTELS EN MANTELCOSTUUMS ondar lalding van onzen bakwaman Damaaeeupaur GEZ VAN DANTZIO HOOGSTRAAT 9 11 GOUDA TELBPHOON 386 iTa e v L wrs eoa f d v ©xt©3 xt eToiSL VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS p r kwattul ƒ 2 2S per week 17 nt met Zondaiablad I er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ceat overal waar le bezofKiilK per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zonitagsbiad ƒ 3 40 AbonnementeD worden dageluks aangenomen aan ona Bureau Markt 31 GOUDA b onxe agfenten den boekhandel en de postkantoren ADVfcKffc NllLPRU 5 Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgknnc 1 i regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 2a Van buiten Gouda en den bexorgkring 1 4 regels ƒ 1 66 elk regel meer ƒ 0 30 Advertentien van publieke vermakelukhedan IS cent per regel Advertentien m het aterdagnummer 20 beslag op dan prUa Redactie Telef Interc S45 De boycot van Hongarije Uedeelteluke tesolutie De houdin dei aibeidera Ongerustheid in Weenen Hongaarsche optimisme Vóór en tegen lepressaiUes BeBprekingendergeallieerden Millet and naar Hythe Gedeeltelulte overeenstemming Wat nog te legelen is Duitschland wacht op een nieuw kabinet Staking te Ludwigshafen De ïeische itwcstie Uoyd George tegen Ierland zelfstandigheid Gevechten De verUe zingscampagne m Ameiika Ongei egeidheden te Jeruzalem Kolt sj s ministers veiooideeld Vrede met Georgië ONÖ OVER ICHT riatemacht om 12 uur moet ie etotio I ache boyc t te en Hong r ie zyn in e goiui en iiaiyrezien rfcen teiren eiioht s ontvdJiften moeten we aannemen dat het bestuur van het Internationaal Valever boiwi Reen termen gewwwlen heeft om doae iynchetrafiwyae zooftls itfe in een ilet bidden Ie blokkade za en betiteld af te unpelen Alleen zal ze voor den zaöbten ovengang en om de ie eenniKB alsno ifte leigenhed te even den terreur te beeindi Ken den boycot een week in tameUlk mil Ier vorm toepassen helpt diit met dan komt te verscherpte boycot dwz dan aa ook het personen en sneltrem ericeer vvnlen stilffelefrd Men ziet dat sociaal democratische heeren z n school jrettaan bu de militairen Kende men ttidens den trorloK niet eveneens de bloycade en de veffscheiT te blo kkade den duikibootoor loK en den rücksichtlosen duikibootoor log De socialisten die hiertegen destuds zoo fel hebben ftefulmaneenl Kebruiken nu jezelfde anirumenten als de oorlojrvoeitn den de jjoaien mioeten het maar met de kwaden bekoopen en daaibu wonit niet ffetebd de individueele ellende die duizen den zullen ondervinden Daar ia niet alleen ie ÏMmKer trelke de Hongaren dte vaar luk met overvoeri zun de laatate taren zal komen kwellen taJloos velen onschul dilfen sullen pq lijker wellicht dan de en kelen die tot de rejïeernwakliek behooren Ie Revolten jïewoelen van de afjonderinff Denk alteen maar eens aan de O uderi meest aitieiderH wier k nderen in t bui tenlan I vertoeven om nirtjwe krachten te krueen en d e nu mets van zich kunnen laten hooren Het personeel der Zwitaei sohe post en Ie apoonvejrmannen hebben besloten voorloopiff noff ïi et mee te loen aan den boycot eerst ind en de omstan I jtiheden het noodzakeUik maken zullen ze actief ofrtreden De Tsiecho ölowaksche en Italiaansche arf eider8 hebben besloten 7 ch bu de boycot bew in aan te sluiten en verwacht werd Zaterda r dat de wer3t lieden in Zuid Slavie Polen en Roemenie hetzelftle zouden doen De meemnfc ten o aichte van den bovcot H te Weenen zeer veMeeld De bom van M c abstisch personeel by de post en spoor wetten heeft besloten er aan deel te nemen l rentei en wejirerden de met sociaal de mocratiache posten telewraafbeambten Hongarye te isoleeren Men bewrypt dat de teruftslajf van den boycot zioh in Wiee nen zal doen gevoelen omdat teneevol ge van de represailles die Hon arue on getwufeld zal toepassen den aanvoer der onmiabait evt n mildel n zal vfcnmnideren Omler Ie Weeiibche bevolkiiiff iieeischt Jan ook etnmtwt oa Êiu Uit nl Voornjune iyk de CJinsteJuk wjciaien u ten deze te vtelens typ ieer hcitifft Wljae De Keicha post en h i Volkablatt l iC8chuu en ten t oycot aU een kwr het intemationaie uro letariaat en de commutuaten op touiV ffe zet en Reweteüloos miadrijf togen het volk üat door de Weensche regeering wordt to gestatui Deze verklaart echter dat z geen stajjpen kan ondernemen tegen de stilleWifiner van het veiiieer met Hontraruc door de Ooatonrijikstfiie transportaAei deiiJ daal heC her met om eeu staking gaat waaiin zy bemntdelend kan opttre den Üok de ArbeiterzeiUnig geelt tot tUt hüt internationale proleitartaat een wapen voert waarmee het zware wonden slaat en met aUe i de vlamden maar ook zich zelf verwondt In H ni drue neemt meo de bedrejjfing uittiirUik vry kalm op Men troost zicii erinee iit de ooigst weldra be rmt en dat ei LJan levensmidiiteien in overvloed ziin Ook gebrek aan kolen zal er zoo spockIik metkomen Wel zouden de industrleelen enaakenonenscheQ door de ooderbrekintr vanihet verkeer met hunnen relatien M hadekunnen lyden De HoQigaarsohe retfeering is van plan tegenmaatregelen te nemen te en die sta ten welke deelnemen aan de bovcot en voorts h eft de Iwad van OhnsteliikiSo c aal Spoorwegpersoneel n Hou rarue be loten om de lefvenfein Idelcntianypurten naai Uaat€ni k en alle aamgrenzende lan den stop te zetten ingeval de bedreiKing wordt uitgevoerd Len ge ieeltte dei Hongaarsche per keurt het nemen van tegenmaatregelen door de Hongaarsche vafcvereenigingen af en eiaoht Ie onübinding daarvan Opge merkt woidt dat door de stopzetting van alle vervoer naar het buitenland speciaal naar Ooatenruk juist de arbeiders het meeste nadeel zouden ondervinden De Hongaarsche arbeiders zun dus lanrf met homogeen evenmin ala de sociaal de mocraten m t buitenlamid van wie ten sUxtte het welslagen wanneer dit woord n dit venband maig worden gebruikt van den boycot afhangt Het Uikt ons dat het transport naar Hongarye wel zal vrorden gestoord dooh zeker niet geheel BtilReleff l Pe besprekingen die Lloyd Geotvfe en Millerand zouden houden alm renB naar Feuilleton iij liet gedrag van Uaiiy Herne vergeleek mei dat an den mar kiee voelde Lucilie een zekere wal g ng tegen dien schijnlieiligen on bc KI haafdeti edehnan eii wiong z j do handen met een gevoel van plotselin ge hevige verontwaardiging loefciher innerdo zij i ch dat zij met geen enkel wuord haar dankbaarheid aan lïarry Herne had betuigd voor haar redding geen enkel woord om hem te doeu oteii dut ZIJ er zich van bewust was dat die redding was volbraeht met g vaar vafa ziju etgen leven In plaatw van heni ie danken had zij luw en toornig tot htm ge Hpi k n en had yij hem naiu huis laten iijden nidmkend over haai ongevoelighud en ondank baurlieid Haar kamenier was lu haar kamer en na eeb paar minuten zei Lucille zoo lUBtig en ouversehiltig als haar mogehjk was ï tjn de pony s teruggekomen Su sle Ja Miss antwoordde busie met ren zucht O Miss wi hebl m van het ongeluk gehoord en zijn er allen zoo van geschrokken Het is een won der dat u met gedood l ent met dat wij weten hop of wat er eigenlijk gebeurd 18 want mijnheer Harrj wou er niets van vertellen En ik ben hang dat hij zich erg l ezeerd heeft Miss ik was op de binnenplaats toen hij thuiskwam rni zijn gesicht was waar het niet bebloed was doodetljk bleek en er was een lange strieni ovw heen BEHALVE ZON EN FBE8TPA0EW INGEZONDEN He6u EEUN0EN 1 4 nc U tW alk nfd MW fU Op de voorpagina 6 boogar Gewone advartantlto ei lageaoades me edMUii B bU mtraat tot laar iHtM ceerden prfjs Groote letters en randen wordan barakaiMl naar pUataniluita Advertentie kunnen worden ingaaonden door tuBaahankoinat van aoUoda Bo kh a dalaren AdvartantuiburMuii ea oua AgeaUn Ataiidstniti T itf Int K 82 voorafgaande conferentie met Liov OeOI ge weu k iheluk acht Het bespreken van deze vrawntuiklcwi e Hcht zooveel tutl dat men w l niet in een dag zal kJaatdcovnen De confcnntie zal duji vernM d duk t Brussel wonen voortgezet soodat het 10 Juli moet wor den voor de ontimoetuig te Sa a kan plamts iiebbein als ze nog doorgaat Het uit tel Moixlt op t oogenblik voUkwnde verklaanl loui k nog h rscheniie mimatercruis In Da tsohland l e kabinetakwestie te Berliin schtiot ditmaal werkelijk haar oplossing t nadeun De democralische purtu heaft einde jk bei loten aan de regeering deel te ne men üateixlagnuddag zou de liaidar dsr d tioviaten Ir 1 oterstn de leitter der Duit schi volkipartij Heinoe en de leider van iltt lentnim dr IVimbom met den voor j ittir ter Nationale Vergadering i etiren bach een bueenkomst hed xo om in deae conferentie toit te opstelling van een re getr ngnprogramma te konten Men ver vuoht de benoeming vas I vlhrenbaoh tot rU ii kanselier waanoa hu ii n kabinet zal samenitellen De meerdertieuissocialisten zulleti zich eerst in hun fracti atting van Dinsdag over hun houiding uitspreken In Duitschland zun staikingen nog aan de orde van den dftg De gemeenteluke werklieden te Dusseldorf oa denlMn net aan hervatting van den arbeid en l ans ii te Ludwigshafen een groote staking uitge broken als protest tegen da heeradhende toestanden m de laUs Ëenige arbeider leiders ziJn door de i nuwohe beMtting autoriteiten gearre teerd De DwHsohe bladen meklen dat d alge meens staking is doorgevoenl volgenB md andere tezing sleKhtn ten deele Het tele gromverkeer is stopffexH De electrici teitsfabriedten staan stil en daardoor ook de tram de waterleiding wenkt niet meer en de Hinuvten versohunen niet Lr zijn geen incideaiten voorgevallen Wkvrens de Htreng gehandihaafde tVknac e ceaMUur ia let vatrt te stalen weMce omvang de sia king heeft aangenomen speciaal m Lud wigiifliafen l e q oopwegroannen ziin kwr patroudle uit hun woningen gehaaW en tot rijden gedwongen Velen die weyrer den zun onmukUU uit het land gezet De iTsmsohen hebben ook getradit de w töTieidinK met beiïulp van l aniiche vak arbeiders weer aan d n gang t brvngen In Pommeren braidt een staAiiw van landattteKlers xiciL uit De moeilhJdiflden der BrHidie rwee ring in Ierland nemen met den Aatt toe De partijen staan fel tegetwver elkaar Sinn Fein treeft naar de leAictie onaf h nkeluk5ieid en de regeenng te Londen denkt er met aan zich t bewind geheel uit handen te laten nemen Dit heeft 1 loyd George nog eens met nadruk herhaald Volgen rfficieele mededeeling over de delegatie van de nationale vereenlging van f ngeische on lersehe apooiwegmannen naar I loyd Gorge om hem te vensoeken geen zendingen van munitie naar Ierland meer te doea plaats ttet Uen tKtlt It ptenuui g zegtt dat ie regeermg nooit ïuu Kuiuwa toesCommeo in eco unaliuuueiuk leisuMrepubliek teas xv voUtomun versiairta souzun L onlusten te Loodooderry tUiutchMi unioDiBten en Sian Jreioerii weike beio parlUen goed gewapend zun beginnen euo ara stig karakter aan te nemea VruUa avond is het te Lonckuuierry bot een hevige ttotsiag gekortMa Uet gevecftt duurde twee uren eo er werden vi ritctt dene personen gewond De poiitie was mat bu maci t om de orde Ut twmteilaa stad verkeert la groote opwinding Uit Ueifast wonit i meki dat een ver eenigiag va gewezen miutaireo oie voor C imon geaind is een motte heelt tataifmiomen waarby aan de regeering buip wordt tuegtnegU om de wet en ue oni in Liister te nersteilen a er op gewezen wortlt üat er AW geoefende gewezen oiiicierva zua die klaar staan om te g hoonuun n aan ieder oevel waartoe de reguerinif pet Pesiuit zou nemen I it is een uuioeiuk bewya vaa de iipanq ng dia er in Uister neeracnt Het otiicteeie houidkwartier van jimu hein bevestigt dat het Jtiooge Hof dat Aal gezag van de Dail Liran verteigeawooniift en dat te Dublin zal worden gevestigd nat opperste gerecAtabof lal zun voor li l n rzien van d besluiten der graaiscaaiMf recntbanken De verkiczmgsesmiwgiic in de Vereaaiade btaten Iw n voiien gang Uc ex pr uildent lalt beett aan een luncn v riu ia tl uat Amerika zich oiut aan den VuiK ui uwl kan onttrekKeo Hoover iaat weten uat n de repuoukeinen zaï steunen by ue v rat zingen en ie canuidaat cwser party nard ng weert zioh geuucQt Mu heult o a ea uiutag ug van vv Verder heett hu fonneel vwrklaapd dat h loh getlurende zyn verkieaingsoampaff ne voorbJurend j veMtaan met ile lei ders d t ropublflBaschc partu Ald M zal oodi zyn potvtitsk zijn indw hii tot pre sklent getbozeo mooht worden VoMren een Reuter bericht uli Nfw Voiic had een vertevenwoordiger van de New Yprk World een interview met president WHjon Uie xijn volste vrtzrouwea uitdndcie dat de d DK cratiÉiche convtatM te Skn FVancisco zal ingaan op de uitdagliV der republikeinache conventie urn d Volkenbond tot inzet van de presHlaatieate veHciezingca te maken WiIhoa twiifalt er niet aan dM d overgroote meerdertiaM ter demiocratiaahe a lgeivaanligd ii de noo tzakel dWie l zai inaien dat Amenka zun ua de overige wereld gwioren woont gpstami Kal doen Ter gelewenheHi vui it KÈmuUnIm iea h imeji in a om J rusal m oMrtr gebVieiltia pliuta abad T kunttiuiiall heM en MotMunmadaAuehe AnbiervB n Ja Mlsh Hteimte Siisif vronlijk to Jk zal ei fcn van lebedumkn heen zenden Kun jo zelf niet gaan zei Lucille Ztker MisK wanne r u dat vir langt Ja zei Lucille Maniun zijn in ulk g vallen zulke domme HchepselH je kunt er zek r van zijn dst IJ de boodschap hooit goed over tirengen On jiJ alsieblipft Susie en tn zit wfnddo hel hoofd af Je moet i s voor hun meenemen wat gelei en It druiven uit ife kftssen Vraag de lil ui eniiieid en den liilnnmil daarom van opvlIegendlM iil l i pen mewtertM die zij door haar bêmtnne liikhold voor loo engelachtig had aan geiion verdween Susie lou aoel moge11 ran het tooneri la SWm zeiAuMe Mi iilnH r Har jn Ik H iurt haar ten Ike wang riep intstelle ritnidelijk II dat niet T zooveel HIj kan Dalton Se Niet p zou la rtendelljk voor lijkt heer Ik e ge I Je ge Lueilte leunde met gealoten nogm aPhterover en titeide zith Harry Herne vour h nkende van pijn en vernetlenng naar zijn iwnzame hul lul het hart haai evenveel jn deed al haar hoold Zou hii aannemen wat IJ hem lond Het wan waaroehijnlijk dat hij mee nende lint he zonder haar toeftteDunln was gemuiird zou weigeren Zij wilde dal 7ij er een enkel woord e hijgeroegd had jiM zulk een hlitk van vriindi lijke Mangelellhg ala een nes lered kon cndm aait een hoogalaan düu bwUendo die iljB leven in haar dienat had gewaagd Terwijl ij ziohielt e Jil vrouwelijk hierin er pijnigde kwam Sum terug En vroeg Liirille haaKlig Ik ben naar de hul eweeat jnt rouw en heb mijnheer Hiirr gezien Hij ia aan de deur en lag er zeer bleek en vennoeld uit mjar hij ei d t al e lo orde waa en verbaasde ar 1 fh over dnt ik gekomen wax oni naat hem te vragen Nam hlJ nam hij de J lUiw ea hij vroeg mij Mevrouw Paltas ie Mggm dat hij er zeer dank baai voor waa Lucille had kannen luchten waniutr tt het had gedurfd i M i Sf öL