Goudsche Courant, maandag 21 juni 1920

59e Jaargang wonms 4 INUEKONDEN MKDKDEEUNGKN l 4 reg i IK elka reffel maar ƒ Op de voonMgina 50 ho ver ewuBe ailvu tentien en fnfeioiKi a mededeeUogen b coBtuMA tot leer getvdvi eertlon prij roote letterx en tanden worden berekend nttar plaatdrulmta AdTeittntiëo kunnen worden ingeaonden Uixir taMtbenkutnet v twilede Bookkaadelaran AdvertentieburMux n una Af at4n Admlnlstriitl Telef Interc 81 M r l of t voorknpw ovfT nonneai Het poat t k€ffraaf en teleloonvcrketr met Uongarye w stopireset In HongarUe is een tegenb ycot begtui nen Uaitea de wk d m partokruwcn vindt de boycot In Oo t nr weimg lym pahtie ofacboon de veroonteeiuur van de llonffaarsche terreur alxeineen is De piaabwvervangei van den Ooatenrlft ryiischen ntaAtasecretans voor hetverkeei heeft in een veronlen ng am tie beambten tier verschllleaile takken van het verkeer vet4 nd n Ie vieriowdliire beainbian ia de uitoefminK van hun plieM t beUmnieren De to MuuiinA vun gewakl lal tkiet wonlen getluld hr zal voor de vervoaglnir der eletneuten die weureren te werkan vooi plioMgetrouwe elementen genotlgd worden De oc lem vakvt roenigmiren verklaren dttt Bij de vokvereeiuifingipUcli ten boven die ten o Hricht van den atoat stellen Zi hebben tegen de verordei nir geproteateerd Van veraohiUendfl zUden wordt gapoecd doo portlouhere koenerveitiindinRim wi gedeeltelUk verkeer met het naburige laad te hawlhortna De berichten uit Uoad pMt lUn mot bet oog op den toeabond aear sohaarseh en moeten onder voorbehoud wontea oaa vaani De Winter MittoffiXMt ie rt uit Boedapest vernomen te heU en tot men in Hongaarsdhe potJtifJte cnngen op m aanstaaml aftrerlen der r freenn Simoojri f emailam rekent Hedewnwnd tal een miniKterraaid pUiait vinden die iwè met de ontatafTMuaeotie zal In het Vftre OuKltn aljn wel moeilÜJd tien gerezen fcuaschen China e Japon De Jupansche re feerlrw was den strud ora het bez t van KinutajiH sledhta begeoMn m ftoenl ie hewrewde de Dutticiiers utt hun paahtgebied te verdrijven en SJ toeng vervolgipna aan China terug te geven lot herien IN dU n t gebauhl naar de Japansphe reffeerli r m eeü uitroeriga pu bllcatle beiboogt door d sohuld van China Oirwt na het sluiten van den vrede wiffd C bins tiltgenoodipl beapreklnfren te yoe ron ver de terugjgave van Kiautsjao tn t erd teven mAdegeder kJ dat Japon lUa troepen zou terugtretócen Volgens dt Japansche Ifxung gpHohledde dit dooh üet China nietn van zioh hooren Daarom liet de regeer tuf van Ie M ka k i6 Aj r 1 haar gezant te Peking ir noodig tappen doen met t gevolg dat eindelijk II Met ont woiord van China werd ontvangen In Pe kin apitrecieerde men Jmuui h Wtioelm gen ten zeerHte doch aamietien Ghlaa t vr le enlra r van Vemaille mut had ge teeketut vnui het alet iq ataat met Jepaa over de towertle Taiiagrtau te onderbamlel n Jtovendfen oUhis het atwttord heeft het Chineesche volk met vereat wMrdiging fie vöandwe houding van J pan in take Kiaut ao onccnomen Daar om ook m aanmericinir nemerade Ie vHend ohttppelüke verhoiuHngtusschen Japma ea Ohimi acht de Uhfaeesche reg eritur rich niet m de gelegenheid t mns te ntwoor den Aan den anderen kant lerwül de huts ging d pp bedroefd door do ge dachtt dat hij jou had bebedigd tk tag uüol eon man zoo verflagen Hij vroeg zelfs mij arme een goed woord vouj lusH Ie doi M Een goed woord voor hem Ia ei Marie mol een lat lij vA dnt hij zektr waa je onvergeeflijk btleedlgd te bobben maar dat hiJ b ndtl was alles te dofit ont vt rgtffenla k verkrljgni Luiille bbM f ettn imgenbtlk vwtjgeA Wal knn het hem sehelen id ik iiem nrgtef f iild laat hij gaan iwar rfen ntan dien hij heeh Meed ml en rlm vorgIffehiK rifu te kriJicMi xh TC koel Mijn llevo ï ut illnl rlen Marie Ver mr Uohtnid uvt Js dat niet eeel to veel gezegd Stel Je voor de groote MnrkieH ftp aijn knietjea voor Harry H met Hel meeste wat hij kan diieo is hem een bankje van veertig te v ven Wanneer de Markies van Merle een vriend van mij waH zou Ik hem dat niet graag ujinra len Ke4 ÏAH llIeni tijK hoewel xij blnoade Neen Tn het niet genoeg Nu se tig dun meende Marie Verner metgeld kan men zulke mensehen hel beatafkoopen Mijn beste LitcÜle denk eraan iHe TlanT Herno la on d t oogtmW reed allee vergeten TH la aanzulk i in hehnTHleltng geweml vermoeii ik TVofd vervolgd Oo Vrouwe van Oarracourt door CHMiLl QAKVK E V ji boTieeerde veilaluig van 1 1 WKSflKLINK v ROaeWM Nadnik verboden Vïaar het gaf niet veel ze te stu ren Mih merkto Sueie eenlgezine on edtiidiR op Want terwijl Ik mit hem rak kwam Pollj Hope voorbij de doihtei van d n ondor opzirhter en hu gaf toen vlug den mand mtt drmvon II de galoi die ik hom pas gebracht htfd aaii Polly om mede raar hms tt nemen oor haar moeder die de termg hee t Dat is ni t leta voor Miinheer Harry Miss HIJ zou aijn laatste korwt brood wegRevon aan iemand die er hem om vroeg of er hem zelfs in htt geheel n et om vroeg Mijnheer Harry h de weldadigste man van Dar raeourt Miss Ik heb hem het dag werk zien doen voor een man dto 7iek was geweest om tomaken dat hli niet aan loon tekort kwam om dnarna den jreheelen narht met hem bil zijn vrouw te waken Wel MisB hii hee t den kleinen Wilhe Cosper op gepast toen die roodvonk had en nte mand nndern b j hem wilde komen hii ia altijd bezig met iets voor een ander te doen O men zou hem ge AdTertentiën en abonii ment n op dit bbd worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Beikenwoude Aditerbroek door J N O o H E N Belorwrhe Stolwtik AGENT lav rt aan ftartieullerea op Crediat vnuwt e n 80LESD PERSOON aU pla tMUJk Sigent teffen hoog proviiie Alleen zU di Ifoed onder bat pubUek bekend ztjn komes In unmerkuw Bneven onder letter F 160 Mtn A FISSOHfiR Boekti Utrecftt S2ft6 10 OODA SCIIOOIIHOyEli Met ingang van 1 Juli 1920 wordt op borengeooemden iiJD eena gewijzigde dienstregeling ingevoerd f Strooibiljetten vermeldende de dienstregeling zijn op de Stations van de lijn en bij de eondnetears verkrijgbaar Bloedarmoede Zenuwzwakte Algemeene verslapping fa alle valten van bloedarmoede zenuwzwakte of aloreineene alaptetoe Btanden Is de SanguinoHe het middel dat nnel en afdoende verandering brengt Een groot voordeel van de ManguinoM 18 dat xu ook door de zwakHte gestellen verdragen wordt en geen schadelijke bywerkingen ver toont Neem er ths proef van Maar Korg dat gtj de echte Sangumose hebt WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE koat per fla o m 2 efl ƒ 11 12 fl 21 Met duidelijke gebruiksaanwijzing By alle eerste Apothekers en voorname Drogiaten VAN DAMACo De Riemerstraat 2c 4 Den Haag 3184 40 Rheumatiek en Jicht genezen Ha twintig jaar van onuitaprekelQk lljdea hab ik mezelf genezeB Sindsdien heb ik het al mjjn levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekcnt te moe ten lyden mnar Ik ken ook de vreugde van terugkaar tot ge sondheid en kracht Ik heb mezelf gvtic san maar ook diütand a anderen i al van attesten sofi Ae U tauuiat toonen van lieden die reeds vele geaeeanüddelen vnichtelooa hebben gejsruikt en ten slotte door Gloria Tonlc z n geneKcn ZÜ z n nu weder gesond en iterk en z j vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie Is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de Mn ünit van Rheiimatiek Jicht Spit Henpjlcht Indien Uwe ziekte behoort tot de B g ongeneesel ke gevallen zal één doos waarschynlgk met voldoende zyn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blgken dat mtfne beweringen waaz ieid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar la doo en h fZM Te GOUDA b ANTON COOPS Wtjdstraat 2 en verder by de voornaamste DrogisteB Vraafft eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f O 75 per doos ANTON COWS Orogiat Wttdattraat 2S GAuda Waar niet veriitijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissél plus ƒ O 20 voor porto door John A Smith N 2 Vooivburgwal Awstenfawi 1607 49 Oflze bebnile TlSLANGEN sijn werkrijgbaap bij A HENDRIKSEN ZOON Zaïadhancl Westhaven 31 Oouda UTRECHT Koninkl Nederlandsche Handelsassociatie BLASS EN GROENEWEGEN MALIEBAAN 89 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken woR K J R opgericht i765 627 Yoodpit uw Vee mot 34 LIÜNZAADKOEKEN m rk ster w l L l l N IM BEL m ik STER in goplombneide zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alleb gegarandeoiil Zuiver en uHmunlendu door groote VoedingswaardeEereDIploina Parijs 1900 Negen Oouden Medailles BLIKEIIB lLl tE DORORecfin DORDRECHT voorheen Wed J de kwaliteit van de waar l omt het aan Maggi s Bouillonbloltjes waarborgen prima kwaliteit 2 i ii Men eische daarom uitdrukkelijk Maggi s Bouillonblokjesen late zicli mets anders daarvoor in de plaats geven Adverteert iii dit Blad KOKO eeo lulvere heldere en nlctvctte vloelitof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar worleU voorkom hel spinten en uitvallen Hoofdceer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijft men hel lacht in oederwaartscbt rkhting en borstelt Rink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wij stellen geen dwaze of onmogelijke el chen aan KOKO maar wy icggcn en houden vol dal geen ander preparaat KOKO ala een 2uWet geneesoiiddel voor het HaU kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los lónder verze I gelde buitenverpakking mei Handelsmerk verkocht p r U Z 1 08 kleins 2 20 mMtfsn 8 90 flroofs flstch KOKO Shampoo Poeders f 016 per pakje féwtiMttU htmi hn V rkrtlshatf bU Ayothtkan Drogbtai HANDtIJ5 tBK Verkrggbaar e Goods bg A5T0N COOPS Wgd straat en tw SrhoonhoTan bn A N VAK ZF8SEN Rijwielbanden Waarom zoudt U te veel betalen voor Uw rijwielbanden Indien U weet dat U overal Bangs Kroonbanden van prima fabrikaat kunt koopen voor I 6 80 buitenbandff 2 binnenband Ie OOUDA vepkPllobaar bl P L BACKERS Markt 39 PIJN IN DEN RUG Rheumathlek LendepIJn Steen en andere Nier sn Blaaskwalan DE WITT S PILLEN zi n bet eeniiSci werkelijk onteilbare Geneesmiddel i nncn 24 uur voelt ge reeds de heil ame werkJQC 1 en ainde de Dierkwaal te genezen moet het vergifti ge urinezuur wor don verwUderd hetgeen bereikt wordt doordat ons geneenniddel aoor de nieren en blaas gaat en met zooals b aUe andert piUen door de m gcwanden Indien Uw ur ne na het gebruik dezer pillen oen Wauw of groen aohtige kleur aan neemt behoeft gy U met ongerust te maken Hierdoor wordt aangetoond dat een der be tanddeelen der pnllen hetwelk uit nunt ide antieeptisdie eigenechap pen beait zyn wer n verricht Dit kenmerk onderscheidt do it £ WITTS PILLEN van alle andere merpillen Het ib tevens een be ua voor U dat ze hun geneaendo kracht op de meren en blaas uitoefenen Het middel is beslist onschadel k en brengt bijna altyd een volmaakte genesing tot stand le lereen heeft wel eens van Nier i ekte ahoonl doch het is nicrlcvsaaniüff hoe weinif menschni flesymptomen vandeze Doodlottigekwaal kennen Hier lat n wf ereenig volden He vige p nen is dearmeD baeoen 3pieren en gewrohten ïHBÜingen onder leoogen troebel urine hoofdpijn slechten amaok in den raond hardlU viglie 1 en ecT al geheel gftvoel van zwakte en pnkkel baarheid terwU Il er verschillende kwalen het gevolg van IniiUMtt sQai als Rheumauck Jicht Lendepun Heapjicht Steen en Graveel Hoe gevaarlek Nierziekte dan ook behoeven wij U met te zeggen tij jm dit te voorkomen ifl slechte een niddel goed en wel De Witt e N pr n BlaaspnUen Het geheim van dit wonderbare ifeneeamid lel is dat het doordringt t t den wortel van Uw kmaa ci lechtstre s op de nieren inwenrt DE WITT S PILLEN DL WH Tb Nier en BlaaapiIIen zxjn verkrygibaar m dooeen van ƒ 1 75 en in oozen van ƒ 2 76 welke laatste veel voordeeliger njn lasr zy 2 maal zooreel bevatten als de kleine MONKEY BRAND 30S7 80 Te ouda by ANTON COOPS Woaatraat 29 Mej S L VAN ICONMarkt Waar met verkrygbaar irende men eich tot de firma E C DEWITT A Co Den Haag 1176 138 1 iSS Abonneert U op dit Blad rs s = Het eenigste middel tegen Ischias Spit Spierverrekkingen wolke direct verlichting en genezInK biengt Honderden danki otuiginKen Pri s f i5 per flucon Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr NB Laat ü geen namaakverkoopen zie naar t gedeponeerd fabrieksmerk 3081 30 2 COHEN Co FABRIEK VAH IMarkiezen Zonnesciiermen Jalouzieën Rolluilcen Tenten enz A Ml Mr atwlt M Hutntn AGBNDA H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA 22 Juni ConBistoriekamer RenwA fltrantsche kerk 8 uur Praktisobe IdealiHien Associatie Bileeld verzoeken wij geregeld tijdig iiiededeelmg te mogen ontvangen va vorgiideringen concerten vermakelijk lieden enz om de o In oma agenda e venneidea Electrische Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON OpUDA tl y r j iTV jStni Spli X E swa mi Bihsdag SfJuni 1920 XnT x j t aa tju i£a d ex1 ®xx b © TTOOX GOMCHËi COIRMT VERSCHIJNT DAGELIJKS BfiHALVB ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal 2 2S per week V cent met ZuiKlagnblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschieilt Franco per po per kwartaal f £ Ti met onda ubtad ƒ 3 411 Abonnementen worden dagel k aangehomen aan oni Bureau Markt tl GOUD li onxe agenten don boekhandel en de postkantoren ADTKBTKNTIEPRUS Uit Gouda en mstrekcn behoorende tot den bezorgkring 1 regela ISO elke regel meer fOJ £ Van buiten Gouda en den bezoti krng 1 4 regeli ƒ 15S eOte regel meer O 30 Advertentieu an publieke vermakeiukhttlen ti cent per regel Advertentiën In het Zaterdagnumraer 20 bljalag op den pr u Bureau MARKT GOUDA Redactie Telef Interc ï45 Ivichaien in OriekentaM zou kunnen ver makken Met iH met beJcenid M Venizeloa nige vengoeding voor de dow hem voorgesteult actie geviaaifd of ffedtnRen heelt In utym mige kiiiTitfea wonit vdl nH tie iempa bc weerd dat hU om belOTtug van Oosteiuk Ihrucie door GnekaDUKt en n zektre ma te om ftnanc eelen stem heeft vorzooht Wanneci de li Cihio dÊ Paria geliiK tiecft en Vent2elos voorstel jl geaccepteerd i lit alleen te dankeiUMui Lloy l Gooive vmnl AiJlIeiand voeldtnrnoewenuaind njetb voor In leder gewal flpl de confeientie te Boulogne het goedkeuflind besluit moeten bcvesitgen zooais ovk andere besluiten van Hyliht aain t oordÉet der ovenxe ge t M eenlen moeiten wcupen onderworpen Onnitddelluik na afloq der beaprekingeu te hythe zun de ftaatluietUin naar i rank lUk oveiigestoken J e onlerentie te üou logne sur Mtr it gisteiiinoiw n om hall twaalf be pomien De J ngelbeiui Italiaan ticiu Japansohe Belgiathe en l iansche re geeringem waren vertegeawoordijrd Het programma is als volfll vastgesteid lo De fmantioeie hwestle en d Duit £ iohe aohaidelüosatellingiil io de militaire kw ititieH en de ontwApemng van ihiitsoh land óo de OoAtenrtfeltaobe kwestie 4o da UftiïBiacihe kwestie Wait betref de eenste punten vor ndei de boven genoemde btiluiten van Hvtthtden giomlslag iler bespa kingen De lurksohe kwe tie zou met Hpottl w orden be IhandeUl verneemt Havas in verband metde aanlóomHt van Moeetaia Kemal s trot pen aan de Dand nelleo Hava B voext hieraan toe De te Hythe reeds ut des kwes tie geiuomen bealuiten werden voidoenuüegeacht om den toeatajid bet faoofid te bie üeai iMoeten we hrariiM t0lbn dat Venlseh plan inderdaad zal worden uitgevoerd i oöh en Wilsoin hebben intussohen een nuta opgesteld om DoittAchlaml te lienn neren aan z n verfxluahtin tot ontwapeniQg De ieonpa aeht het waarRCthlinlt k lat de zaakgelastiigiden der gealheerilen ti fterlun b nnenkort ontvanigen zullen wor den door Keaanten Uit zou zei lx nog vóór de conferentie te Spa gescJueden Da Spa conferentie is nu bepaaJd op lU Juli wat België betreft zou ze nu reed kunnen aanvangen Alle voorl ereiidiielen voor de conferentie van Spa z n getrof fen De gedelegeerden die er aan deei Kullen nemen z n voor België Delacroix HiJmanH Jaapart voor Italië GtoUttl en Stored voor t rankrük MiHeraiwl Berthelot Poch Levasseur voor Engeland Ooyd fleorge loixl Curzon Beaty Wïleon voor Japan de gezant te Ixmden voor Duitach land de nvkakanselier en de minister van buitenlandsche zadcen Allen sullen veivre zeld zyn van talrijk pemoneel De zetel der conferentie Kal geveatLgri zun op iO minuten afstand van Spa in de villa van den vroegeren but remeMiter Peltzen De rogeering heeft de groote telefoon lumen naar Spa gelegd opdat men oip de betut w MM nreral heea zal iGuiuMn t4k fonecien De tel MraafdleD t uU ook op de twDte wtjze logencdit sub Dne uUen lul len ter boaöhiikkutg van de Journaliaten efttekt worden De geheele pers unl ep ticnzelftlen voet w rden bedüuMleUl Na iedere verxaderhw zal daarvan aan d pen mededeeiing worden gedaan en de ihooifiüen der delegatie sullen de oumalis ten van hun taml geiuunenlU k ontvangen maar ei zullen riatuur Uik ook pernoonlUhe i t eken worden toegestaan Besprei ingen dér geallieerden Iksprekingen te Hythe De Duits he sthadeloossteUing Ontwape ning van Duitsthland Venizelos Til de kaatanjes uit t vuur halen HevestiKinp van de beslissingen dei Hythe conferentie noodig Beleen komst te Boulosne Vooi bei eidmifen vooi Spa Fehrenbach wordt tiikskanselier De boycot van HortgaruC begonnen Cftifta en Japan ONS OVfCR ICHT Dti etonomen liebbtn Üuitach an I tt vroeig geiuickg gopiezen in zoovei het bt fooKie land tan gt ukitig W noemen is t behuiit lat het een tn e voonletltjc geen m 1de legeling te beurt max villen en onlaafl a genomeoi jrunstiK besluit is fnans wetr te niet geniaan t Betre it tU M ha iel wsjvteJJ ng een ue tion brulantc voor trankryk dmt aldoor maar bevreest wae dat de vroe ere v aml met de ge heeie veiigoediiw mu betalen Ovei de v fte van hetlimg be itond tuaschen Kniife laad en Irankryk een groot meemngavei i il Sx lleraml wenschte dat t bedrag der schadeloosstelling tin t te voren werd i paald doch lat DuitscWand naannate het ziüli oipr ohtte meer zou betalen 1 n 4feiand daarentegen zug tereeht m lat deze rfgelinja de werklust dei Du tsohe aoibeiders zou verlununeu omdat de toe iiemmg der productie met hun earen lan l d ooh den ex tegenstarwler zou ttn Koeile komen in t belang van den we leropb u van Duitftchland achtte f lüy l jcotk htt Doodzttkel k te voren vaat te wtellen y el u fom DuiLschland aan de treallleerden versohuldifpd was Op de vonge conferentw te Hg tihi af M lkiand toe aangezien Üoyiil Cieonge goed vond dat h rankrifk mn MOhuld aan ËnKeiand m t zelfde tejiupo aou afdoen als Duitschiand betaalde Nojf éen maeilu hed bleef er en op deae moei lukiheid IS de schikking tenslptte aÜKestuit FngeJanid stond nl op zijn beurt in t krijit bQ Ie Vereeougde Staten De kan s loepen zelf voortdureml te moeten aflos sen lioch geen betobrwr te ontvanijten was m nnjet geschikt t wa dus zeer jrewenscht lat Ajiiprika m een overeenjkom ftiKe sch k king bewilligde wat het ec hter met deeil fing laml h id nu WLiniiK lust ich aan de afspraak met Frariknik te houden wat l loyd OeorRe op de conferentie te Hvthe tneedeelde Het resultaat was Ut beslo ten weixi Duitschlaml de Bchadeloosste lin f te doen betalen in annuiteiten welke met het toenemende betatin favermo f€n telkens verhoogd zullen wonden Het mi mmum Ier annuïteiten zal 3 milharti mark in goud mn de rente inbegrepen en wel voor 5 jaren Een internationale leeninjT zal ten doel hebben de noo tiire miwkieleai te veradhaffen voor len herop bouw van het verwoeste eS ied m Frank ruik eenerzuds en voor den eeonomischen wederopiKm w van Duitschland ander iwla Op deïe wyze is als gevolg van Ame rikas onwil tenslotte tooh een betahnes vorm aangenomen die aLgemeen ala iiterst nadeelig voor Duitschlaml is erkend en h te Hythe te met jtedaan vat enkele we ken geloden m deoellWe plaaitfl zoo moei zaam werd verkregen Het iH nog met uitgemaakt weJke per smen Du tsehiand zullen verteireawoor iigen Nu de ttuuaüa ventiecingen werd er op gewezen dot de attfetreden Ie 4len der Kegeerimg toch a n de con terentie m Ueligiè zoiklen kunnen deelnemen dooh wanneer een meuwe re geering gevormd is zal dedte toch wel de iKoogst beiangruke bea rekincren xnon voe ten De Duitsche kablnetocnuia zal ver moedelyiK voor IJ Juli wel itia tweiwitBtl i e i u ti resKlent heeft fien president der nat vergadering dr l ehrenbaeh tot ryluikaaHelier beaoetnd die de benoenung il teft aawenomen lihans is te verwoch Vüw dat ie ondöWiawleiinigen over de vor min r van een kadilnel zeer Rpoedlig tot een resultaat zullen leulecn De meuiive rokskanaelier Fehrenbarh s een in politieke en parlementaire kr nifcn zeer gez ene peraoonlukheki en een voor tieffp ik redenaar HU is een iter besli vuurz ttem die de Duitwhe rllkiidttg ooit heeft gehad Oon itantun i ehrenbaoh Is lO ib i al eoon van een leeraar in WellendinKen in Latten getioren en atudeenle aanvankelllK theologie Daarna wijdale hu uch aan Ie reohtakundwe studie eo veetiffde uch op SO jarlffe leePttld sla adnroewae te Krelhurg ipae1lJ daarop begaf hil zidi In iet nol t eke leven en werd toen kmr de centrum party naar den Budenochen l anditag aige vaaixlgil waar hij in t U tot voorzitter w t r 1 gekozen Sfnltrt I IS was hd vooridttfli v iii ilen rylutdiifg waar hU tot de ontbiHiinu der NiatonaU V i adcnng ie xrttingtn hteft tttprtHwIet nl De boycot van Hongai e lu aiteiHlvii nacht om l uur begonnen en hU heeft al ten vurm aang nem in vun een bl o4Ule ren economischen oortog tusKchen Honica rye en Oostenryk De eenig weg dit Hoftgary met de over ge wereld in ver biivlinw bcudt is de we over Wennen en hber men begonnen dien wew te v r sp rren Van Ie ToederentHwnen wenlen alle voor Hotvgariie iMMitenkde wagens sedert uteiiiiagavond of zyaporen gebracht Aan lie gramtttatiaons wordt een scherpe eon troleilienet ingenc Ook het transport te water der Dnnou Dampschiffuhrt jOBeHsehaft ts gentaakt In len loop ter eerstvolgende ta r n xai blyken of het den aociool ilemeeraten zal gelukken len boycot op den luui m otli n omvanK vol te houden Het personeniver ijvenais de ondefhandelmgen ovèl lc j ohadelaoastellinK keeren de besprékinurep over 0uftBthIajidH onbwiipenjnff periot iek terug en dat iez aunffele rcnhf id ook ile wn keer te HyUhe weer aan Ie owle is geweest behoeft K en verbazina te wek ken Mitlefand had opzotteUik maaiacliaLk IVjoh meojTenoRien en bovendien waren tt Hythe ook Ie maaiBchalken Wilaon en Wey iand aan voziK Besloten wenti dat Ftaidcmk namens de Geallieerden aan Du t ihland een nota zal sturen waarin gezegd wxirdt da t het leffer op 10 Jut tot 100 000 man moet z n terugigdbracht t dat De militaire bev lhesbtieiH hetoen meti te tuen K had dan ailecn deelneititn aan Ie beraaitmlUKiAË en over Duttscaiand n ontwapen iiff t minHter baiuten n u ook iKJiKiig voi r de lurKscfle weat e een nachtin i ne van de geallietmlen vooial van i loyd Cieoilget iljervoor i een onvii nachtt oplaaamg aan de hand ia gedaan De Grieksahe numater Venisselos m als een Deus ex Mjaohina uit de lucht ko men vallen pletaeling atond hu voor d € veigadcrde heeren te üytibe en booii groot moedig aan t saakj op te knappen Venizelos IcRxle aen verklaring af waarin hu aambood om Grieksehe troepen naar Ismid te zenden en naar umlerL punten in de buurt van Koustaatiniopel waar onluflten voorgekomen zyn Venizelos twjiteit er niet aan dat hy in staat ui om zoo nootÜK a i en tn t Vloeistata Kepial af tt rekenen Hu waa echter met na£r H iUhe g ik m n aeidtó hii n een zelfvepheifend of avon tuurluke stemminR want al s Gi ekenland betiokkeliijk welvarend toch heeft het bc hoelte aan domab liaaitie en zuwiurhe 1 HoewLl looh en Wdson tameluk scep tisch tegenover Venizelos plan stomlen en van het welalaigen met zoo verzekeixl wa ren alade vtwlodKer van het voorstel moet Vemzeios toch de vrye haial gekregei hebiben on t fen de lurken op te tie ltJi Volgens Ie Echo de Paris zal htl Griek st he d vifiiea m totaal ongeveer 90 UOO m m leveren en eventueel ter vereterkinE nog uit Ihiatie 3 divisies zenden Venizelos heeft aan het Journal gezepl dat Griekenland in een enkel opzicht tei ritoriale of Jfinancieele compenaaties eischt maar het militaire optieden uitsluitentl als een hulp beschjouwt wei ke het aan de GeaÜieeHJen zal brenspen HU bestreed ook dat de ondernemiiur binnenlantteche moei Feuilleton 1 ifd Moilo heeft heoi eerHt belee digd on dtainu geslagen tel LttcUte iniHiig en koel maar met eon plotaelingen kleui die even am weer ver dwetii om plaat te maken voor doo rielijko bleekheid Werkelijk Hoe verwohiikkf lijt Maar ik denk ilat een uiarkien meent hot tocht tt hebl en zijn ondergefK iik ttn af to rannelen Wat liwritjk m n niarkieH it zijn m plaatft van eert on dtrge th kte Fri hovendien v il eeld ik iii lat d Harrv Harry h lo li hIj V Hiine luel brutaal wmm Hij i It lo waarbi id m laH ih Il w laih il i t 1 liucil ip tn neer l p iiili V I ir het raiini iliii ja miar markifZiMt houden I nut vnn d waarheid tt hooron Wil u len Markies Marl V t ritei lat htu maar keek ter sliiikK ntar het achoom gelaat iKtven ham llei whh ktal en trotaeh Marii truer lm l haar oiMle chooKrieiidIn nooii op dxn toon hooren Mprtktn o Mark e Ne n hli z u iin ei liik tt ontHlaan zijn zou het niet Neen ik lifdiel dien Harry Heme Ik w nittt van plan hiin te oiti Hbiaii i i Luoitle Hij het ft geen fout begnan lenzijt he er eni wax om niii tver Ie laten aan tb org vnit len Mnrkift van Merle O gi H lieve Ik w t natuur bik mei geen bijzontterheden Ik weei i alleen dat die arme Lord Merle naar t 3 1 111 do z n gezeten ooals do goddtlijko Wiliiani zegt Movrol w Dal It n iH In de grootste zorg over jon til gelooft HunsteuH dat je twee nrnieii to en Im n hobt gebroken Wat inoeton iie pi ny K kwade beesten 7i in Ik on ilirett vorkoopen Ik doiik or ttiot over zei Lucille rustig Niet good maar Ik zon daarover iid ie ibwmnen Ie zoiidi L ri Vlerh kiiimen vingen Lutill frf n lp de wenkbniuwt n maai 7 nitlB Apropos Ik oiilnuietlo viiniirKiii r rd M rh in het paik gmg Mail t mI nvf rrt Iiillig voort De ai nu niaiii had jo juiit verlaten oi wn oI tngsi m berouw Zo xeide ZIJ koeltjeH In hernam Marie Verner loHJes Hm zei dat het ongeluk gebul Ijn ftebnid wafl Dat was hit ook ztl zeeven koel alR te voren Ta dnt erkent hij Htj voflr zich 8 hiildig voor mc m g dan iiet op htt rtlaan van de P n H Uit hel geen hij zei maak ik oni Wff de groote edelman zich geptrmlttrfrd heeft boos h worden ïïlj voor hflig uit togen dien knippen jongi n reusXaa jt n het nipl Zij iinin terwii ij sprak een streng liidi p UI i0m die op e ivinden terwijl 7i iclle aankeek nl tof de gthetle kwfNle van weinig l elang WRS imst hebben waniitei hij was wtggt gaan waarvjoi men vreeede Waarom z lu hij n n weggogaan Vloog Lucille Ik wtti ht t niet piecieö Mibs antwoordde bunie op zachten toon Mijnheer Head en zijfe lord8i hnp zei den dat hij weg moest wanneer ii kwam Altijd die Maikies Lucille bewoog 7ieh ingeduldig Ik ga nu naar beneden Öusie zn e Il nadat iSuHio haar gjjkleed had ging zij nani beneden naar de otit Mingkamer Mal 10 Wat sehoeit er aan Marie zei o naar haar toegaande Marie erner schrok op en keerde 7 fh om met oen helderen ghmlach Er aati schelen Mijn lieve l ucille wat zou er aan kunnen niankeeren Ik maakte nilj angstig over jou Ts je hoofdpijn hl tori usio verzekerde mij zoo stdlig dat je alleen wUde hli ven dat ik het niet durfde wagen naai o toe te komen Is het over O ja zei Lucille Jij hebt ook hoofdpijn gehad ia het niet Marie 0 een ktein beetje Mina niet