Goudsche Courant, dinsdag 22 juni 1920

Ko 14346 Lijders aan HuidZiekten indlco 2Sri© a xre Redactie Telef Interc 545 Ge i uitBtel aan Turkije Venizedos aanbod vermoedel k aanvaard De Duitsche schadelot stelling Nota betreffende de ontwapening Geen politieke onderhandelingen met Rusland onflict tusschen Lloyd George en Krassin Burgeroorlog in Ierland Vlaamsche Sinn Feiners Onthullingen van Colleaux PouUet weerlegt de beschuldiging De Duitsche kabinetscrisis Geheime communistische conferentie Relle tjes m Üssnabrück Telegram der Hongaarsche regeering aan het 1 V V Tegen boycot ONS OVERZICHT waarvan een xrool aantal ühnatenen in de Aziatiscdie wijk van Konstanitinopel u aan geJbomon liinrenwel in kringen der confe rentie loopt wlgentt den correspondent van N R Crt het morifiwaandige gerucht l wee iagen lanfir heeft m t i uat ge Boo logrit sur Mer een buaon lere levendwhed g iheeiiioht dc bewonerh Juichten als trold het e n fce t by de aankomst der mmw ters presKlent muBiek kltuiik dooi tia ton en onge blazende oioiske stonden urenlanK te schilderen voor vilta Hanielot om den hoogen heeren wanneer dez e n lelyk hun gewichtige beaprekingen zou itn öciiorsen met bloemen te liuidi en in ééa woord de Bouloigners waren uit het gewone doen Nu zuJi ze wederom tot het leven van alledag weeijgeVceetx Lloyd Oe trge ea Millerand hebben zicli gistermiddue naar hun respectieve woonpJaatBen bageven en Buucce ueveluik volgen de anceri ire Iele geerden die aan de belangrtike confei en tie deelnamen dit voorbeeld im elkaar spoed K m België opnueuw te mtnioetpn De loumailisten helden noff wel vnor eeniige dia$ en stof verzameld om te vei Hchillende duistere punten die üe due con muniques uelke sjjn gepui icee id bovat ten Tiatler toe te liöhten Jet tweede coan mun qué ia iXer wereld draadloj t meege deeld Het hield zooals onae 1 zer kunntn weten o a in dat het t datip i4 Jun waarop het Turitsche ant oorJ moe t wor d meflgedoeUl wordt etmndliaaM m a w dat het vensoek van Jeu irroüt vizkr om eenige darren uitHtel tp verleenen is afgewezen Hieruit kan w i kn jrecoric u d erd dat Vcnzdoa aanbod om met uriek sche contingenten de Turk che nat nat w ten m Klein Azie te gaai beati uJen s aaingenomeii met welk bea u t voldaan ia aan een wensch van Lloyd George fe Pa r B adht men deze regeling minilpr got 1 eenerzu uit militaire ovei wegngen om dat men vreest dat de di ek i als het vechten eemgen tyd geduupd heeft en z enorme veAindingsUioen iullen moeten bezet houden m moeiUikflieden zullen ko men en men hen dan in weerwil van iille veridanngen Üimis m dien geest afge leffd betzwaarliik zonder hulp kan laten andemudfl om politieke redenen om at men oordeelt dat het meer p den weg van ranScrijk ligt in het Ooatén als ver ceoenend tuAsdienpersoon op te treden on te bewerken dat men met Turjcne tot een vengeluk konït Nu heeft Lloyd George ter conferentie meegedeeld dat de GneJcsche hulp zich zou bepalen tot een enkele dimsie die dt Bngelschen zou bijstaan de orde lu de aireek van I imid te herstellen de troepen van Moestafe Kemal zi in ihe plaatf mtus schen reeds voorbij getrokken tengevolge il Db Vrouwe van Darracourt door HARLEri GARVItf OfMU Iwdeeerde v vtaHng vwi i P WESÖELINK T R099HM Nadruk vvrbodea 27 Ik denk niet dat hij het ai ver geton zpd Lucille op zachten toon Marie Verner haalde de schouder op Vind je het niet dat je die zaak to zwaai opneemt Ueve 7ei ze vrion delijk Het ia verschrikkehjk vervelt ril zoo dnodeli te schrikken maar ik vennnetl dut df pony s even goei op ho zouden zijn gegia wanneer Hftrr Herne r bij wsr gtweest Bo vendieh mfiet je toegeven dat die arme Jjord Merle stieng behandeld is gewor tien Hot IB al verdrietig geno je Blechte rijkunst aan een dame vertoond te hebben maar nog bovendien daar ovoc beIeodlg te worden door haar hefhende O ik vind werkelijk dat jp het den Markies moet vergeven liii meen Ik mderdaadi Vergeven Vergeven Ik houd niet van dat woord zri Lucille ongedut dig Je spreekt alsof de M u kies van Merle een oud vriend van mii is Hij iH enkel een kenni Ik ken hem ter nauwemood Het zal hem weinig kun iien schelen of Ik henr vergeef aooalft je bet inoemt of ntet Brief vu Mr Van Houten ua de Vrouwen Biirf yen Mr Vm flimtcn uu dc VnMiWfO Mr S no Houten oluru t m tleo lea deEttr nieuwe aene bUwUuioNi e Uneven Itete barie Bneven uunit voonuuneitiJt irendit tot de vrauHen dw door het luuur to Ncefid luearectit Voortaan op hat be atoMT van ons land 4vetTwc ead o inrtoed JnilUUA uitoef iHO ZlH uJien we4 tiilJea eriE nnaa dat zu belKHulen uibaonlenn gttn er weuuir voor tun voottereid al de at m ttcr V2Xkuw luet mo roed aLs irUieel dupiWMt xwi v u due van den man dae haar het luuut aUMt dan mo t zu uch ook op de faooffte ataUni vmn de taak die de v olJMrert veiuwKN rdiReAi in 3itaa t Frovin de en ffemeeote te vervuilen heÉibein Naet Tftn de TOoratelleai zelve die dezen idii xoodotuc uiilea wvrden vïKuvaletfd die roortfbeuea ffoad of af t kaunm en zoo mo HFMüJc te vertteteKu ut bam taaJt Maar de lueowr henSt b het uttibremren zuner atem ie wilücen en te weteen m weUcui candi daat hu het me 9 te vertrourwen telt Uie ovsrwerinc vereiacht Jcennis van de hoofid btciuuMSien welite h het befiiaodelen van regeeruvasaJten in toepasainfr oixten ge braolit uüte hooftUMbmeeien wensch lic IozoikIqHlêuI tost het oog op de vrwiwen ICMoerg lA deW arte Bzieven toe te liditM Be kera vao alle staattcundjge vraag iftuldcen lo t zkib voor den gewonen hur g r op in de eeovoudtee vraag hoe hy iftaat en zich gevoelt tegenover den agent vajj politie en den ambtenaar der belastuu gen Na de penode vaa extra ovenheida bmaocuag welike de oorlog uuonderheid de blokkade in ons laad heeft noodig gonuuüot voeg ik hierbU ook de controleurs der voor goederen cUatnbube n prut be juhagen gegeven criNiHvoorschrtftea lm oMn a a wat het biaywmUuMlaoh ittiUEte jbaieul b Mft bMQofltoMtit en varicwLB lutg de groote Tttaaden Deee tegen te aMO ia de iboofiteaak der voUuMrerteges mvonk PMg on t ia dw groote verdienMc dar vttUHveitafamroonLigangen onder de nreitüBg d r vro w t van lütë iaeitaaUle Hak van de IdberaiUn in haar nüdidein dat s U dit hctibeu gedaan Zo bentroden en beperktwik de bureaucratie hleiden aUe anabCttuirea boog en ta g a eog aan hun Iklicht en voerden de bêowJdigingea niet daoegai v dan noodig was om voor elk iii ii0t valt m voldoèud aantal geschikte aoüidjanten te krugen Hoe weinog woidit ttifuu In dut nchtmg gwweritt l inciiMeele tegenstrndera der liberale tftaatitunde waren iteeda de aocialtaibeii dte den iitsat voor alloa wilden d en zor gen Met medeweridng van haIf ocialis ten en begunstigd door de oorlogaomatan lii piiedeti iuUbea va faouden zu een goed deel van het arbatdrieven onder cnauibe heer en otffltrdle vermeprdereh zU baan tj H en becEoidigliigwi en doen zu de nood sakeluUUdid van voortdurende opdruving lier belastingen gdboren wonteu De lasten mn een en ander ondervindt elke huis mouw als haar man meit zelfs ak ambte nsiUvan de tagemvooritige vrugevigbeid TOOvdeel trekt tot haar voortdurende on vemengde ergenus GrootendeeU ontawJitaoelt de bemoeNWcht der ovenheid zich onder socialistutchen u vloed o het gt jiLed van het ati eidaleveai iliaar het ontweiv oener meuwe Zondags iwet bewust dat ook de kenketukan van ae Jb B iiwoonlige bemoeizieke Ktroomiag in Iwt StaabMbcHtuur gebruik maken om over ItniddbemNieitng iq hun geeivt uit t brei den Vooral ürapen onder den invloed d r ctericalan vrjKMid ea reoht der vrouw b j zonder gevanr 7ii z n BtedseUnattg anti feminimischj en ooic oitder de aociaJisitiscihe mannen E jti er heel wui die vroumnen met ale hun geluken beschouwen en al Stond fti t ook op kun program door hoi verleenen van gelak kiesrecSit aan de vrouw efi heel onaaivtexbism vemut zifn Br bestaat dus alle reden voor de vrou irea klezers oid bÜ hert uitt rengeD iaurtr tem tardege waaksaam te z ti in het volgend nummer zal ik de ver waning ta het licbt sfeéllen van den wi var eeoooniiaolwn Idaasenst d m vrtje be rovfiea tusacben loomtreUcMiden en onder nemeradcapitalteten en den econonusdi potitieken klassestrljd tussclien aJ wat van len Stiaat leeft en het deel der bur ffeiil dat met het schatikistiNsheer sledits aln belastingachukUg in aanraking komt KUNST NtAf vsrnomen wordt is Seffl DiwKleti voor het komend 8ei o n bftnoemd tot diri jt nt bij de Nationale Opera HQ tal in November debuteeren met De ShHloft vsa Figaro van Hozart Openlucht theater te Bergai N H Nadat zekerheid waa verkrecea dat de burffemeester het terrein van bet natuur theater weder zou afitaan voor het houden van openluchtspelen heeft xich te Bergen n commissie gevormd die aieh ten doel htelde de organisatie lezer spelMi m het reistioizoen Een garantiefonds was spoedig gevormd zoodat het vastBtaat dat van 3 Juli af gedurende Juli en Augustus ckie jnaal pm week openluchtvoorsteiliagen zul ten plaat hebben Opgevoead aallm worden De dochter van Roelant naar het Fransch van H de Bomier Saulaverwerping van kapelaan vai Delft en Joseph hi Dothan van Vondel dit laatste stuk wenl In 1 17 ook eenige keeren gespeeld de opvoering aa thans geschiedt op veler verzoek ï leiding det opvoeringen is opgedragen an de heeren Ja ques hlijters Jr Charles rfihuils en Coen Hlssklk die Mk la 1M7 de leStiag hadd u Met het DKUKWEKKKN in Bu c w MeiiU uitvocriag bdut fkht HAA THBCBT S hHrJ 8CBBKB A AOVUmMTHNi De Heer en Mevrouw PRmS KOEMAN gaven kennis van de geboorte van hunnen Zoon JACQUES Wir LEM Prfimelaan 5 Diaconessenfiuis i2h8 H Arnhem 21 Juni 1920 Oetroawd B VAN GALEN en ANNIE KETTLER Gouda 22 Juni 1920 De Heer en Mevrouw VAN GALEN KETTLER zeicgen mede namens wederzudsche famihe harteluk dank vooi de vele bewgzen van belangstelling bu hun hu weluk ondervonden d266 19 Getrouwd ANTOON J DESSING en RIEK A M BRUMMEK die mede namens de familie hun hai teluken dank betuigen voor de bew zen van belangstelling bU hun huwelijk ondervonden 3205 16 f 22 Jun 1920 Aunelo E D MEETER ARTS Fluweelensingel 59 1 tot 9 JULI as 3270 u AFWEZJG Praktijk wordt waargenomen door da andere doktoren GEVRAAGD 1 Aug m deftig R K gezin zonder kindei en een net 2 MEISJE liefst goed kunnende naaien en stoppen Loon ƒ 200 en verval ƒ 40 waschgeld iiSi 14 Brieven te adresseeren Groot Hertoginnelaan 15 Den Haag GEVRAAQD Plateelschilders en Halfwas Adres ED ANTHEUNIS Kuiperstraat 31 3267 11 Ben Heei z b b h h zoekt zoospoedig mogel k een 11 Zit Slaapkamer Brieven ondel No 3278 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 TiTkoop ± ioo m K a best KOEHOOI ook biy kleine gedeelten Te zien op stoppel en op ruiter bij L MOELKER Ooltgensplaat Z H 3299 10 H oo i TE KOOP nog vaststaand circa 1 bunder hooigras Adres SLEGT Stolwijkersluis MUI 11 BiNT U EEN BOOKFBT Koopt dan onze groota NAPOLEON en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 Cent Turfmarkt S4 ulk pxi kt blMduixeil impotutle hoest branehi U t Ukim rheumatiek neuralgie Jicilt ie nraiaktai nntopfttt wmui eA sUe liuid baard haar en aiaszielcten sderspatzwe rea ub Spoedige ea volkomen geDezmg dar enstlgate gevalleo per brief door de woadarhare piaaUBextraeteD vaa dokter OAMMAN raraaklllesd voor elke liekte Mas naaa drealaln No U met bewifieii mHtmh ri 8MABIUE Gr Markt 1 tmm kn ttM aaavkauiga M c r il boskoop M trtmUim ea snMiaeBira op du UmI arden uui noni n daar r nELLER Zfjdewat TL De Braodstoffen Commissie District Gouda i4ki t ekend dat vanaf Woensdag 23 Juni de prijs van Gascojces voor Klein Indostrieëftlon is verlioogd met f 0 45 per H L en alzoo wordt voor Grove Cokes f 3 80 per H L Geklopte Cokes f 3 90 per H L De BraDdstoffen Commissie District Gouda 32 2 5 STADHOUDER Directeur P lEILIJN Sloieerdtrij GOUDA SPECIALIFEIT IN Jl Clubfauteuils Divans Voltaires Winkel KORTE TIENDEWEG 4 Werkplaati NAAIERSTRAAT UIT I LE GOEDE deeeste NECRIANDS ROEM POETSARTIKBLEN SCHOENCREAM MEUBELWA3 METAALPOETS T 1 GOED UITGEVOERD DHEIIK 1 levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij As BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOEMJ BVBER OPGERICHT 1765 627 Voedert aw Vee m t 84 LI INZAADKOEKBN merk ster e W L L l l N Ml EEL mt rlf STER m geplombeerde zakkin SOVABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver eu uitmJntende door groote VoedingswaardeEcreDlploma P r Ji 1900 Negen Oouden Medailie S onmiddelUike vtrlichtmg wenscht van die jt kende pjijn koopt dan nog heden een flesch D De D De nieuwe uitvinding op t gebiad van HuidEiektea D D D is e B wet nschappelke samenstelHnsr vw Chlorbutol de stof welke voor huid ziekten zoo bijzonder geneeskrachtigv eigenschappen bezit en welke door huid Bpecialiteit n erkend wordt al wellicht de grootste ontdekking op het gebied van da behandeling der huidziekten Verder bestaat het middel uit de verzachtende genezende oliën vu wintergroen en tkyraol By de eenie verkoelende aanrïuang van D D D zult ge onmiddelluk verlichting bespeuren onverschillig hoe lang g reeds lijdende zgt aan huiduitslag D D D M WasGhmiddel loor UmÉiÉn D D P IS een vloeibaar waaeh middel Integenstellmg van zalven welke alle de ponen verstoppen dringt D D D tot diep in de huid va Ie zich dsann bevindende ziektekl men door Het doodt deze ziektekie men spoedig en verwijdert te teveai De verzachtende olifen van winter groen en thymol komen de natuur t s hulp teneinde een volkomen genezing van de aangetaate weefsels te bespoedigen Kleine ongemakken zooals puisten jeuk schilfers enz ge nezen Vaak In ééne nacht en één flesch D O D IS vaak voldoende om hevige gevallen van huiduitslagzeere beenen ringworm of psoriasis te genezen 1280 104 7 Afdoend Geneesmiddel Een D I D kuur is afdoenda 2 neemt de oorzaak weg Zjj roeit de jiiektekieriien uit zoodat van een te lugkeer der ïiekte geen sprake kan zyn Vraag eveneens naar D D D zeep en de gratis D D D brochure Prys van een proefflench ƒ 0 75 en van een groote flesch inhoud B maal zooveel en dus veel voordeellger ƒ 2 15 Verkrygbaar bij alle apothekers en drogisten Waar niet ver kriggbaar wende men zich tot de al 1eenvert egenwoordigers firma B Memderama Den Haag Sneek Te GOUDA by ANTON COOPS W jdstraat 29 S VAN LOON Markt HET BESTE TEBEN DE flABSTE NOTEERINB 100180 ADRES TE ROnEMAM Schtepmikenbenn SO Vraagi J il lunl on mtorlekainer Remm strantiiche kerk 8 uur PrakösA Idealuten AsBodalle UelooW verdoeken wij geregeld tijilig iijededoelJDg te mogen ontvangen vergaderingen concerten vermakelijk lieden enz om deae in onze agenda te vermeldeo BlMtriaolM Urukkrfii A BBDIKHAN h ZOON OOÜDA 59e Jaargang Woensdao 23 Juni 1920 03acL8txe3ic zl BEHALVE ZON f N FEESTDAGEN MOBEONIIBN MEDMiUSUNOINi nftla ƒ alka md mm O de voorpacina 50 hooger OewoDe ariverteatiin ea iagetoadea madedeellBgu bU matiaat t it war ceerdea prijl Qroole lettere ea rmaden wor leB berakaad aaar plaatatvjarta AdvertnrtMa kiamii wonleB iatMoadea iloor tiuaakeakomat na loUeila ül iilÉa delaren AiiiiiiltlihiiiiaiiM ea oue Age aa GOVDSpi CaililVT VBRSCHUNT DAGËLUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwarta ƒ 2 25 par week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beaorfing per looyw geaehiedt t ranco per post per kwartaal ƒ 2 75 met £ emlagsblad ƒ 3 4U Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bu tti Markt SI GOUDA b4 ooxe agentan den boekhandel en de postkantoren ADTERTENTIEFBIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bMorgkrlngi i 6 legels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezoigknng 1 6 regels ƒ 1 55 elk regel meer ƒ 130 Advertentièn van publieke vermakelukheden 1 eent per regel Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 btjslag op don pr a Bureau MARKT 31 GOUDA MBü ws Admlnlttmti Mtf btare M De conferentie te Boulogne gioCM wtaadan wiAanriekl w nadArendt Unt ehe troepan weni geachotaa tm eoa soldaat gedood en a a vooda viaien opnteuw tntee doodea en alrjïlM wwirian De troepen g rw nulMiide vaa b w r pende autmnobSeien kwaawn h luudiiUf tuaachien ide maar stoeda Mv niC vecfat opoievw Het was voor iMt nwt d t d mê iïw i m listen ZKh vu mmrvCMA brtWkMi D tioepen krwen vensteHuag In hut Lagerhui werden giatMTW u schillende vragen gedaan betr Cf lKla dif to stand in Ierland fionar Law seide dat r bU d oolustw t4 Londooderrjr Haffen buiden wam gedood en vbftJen of twintig Wond De autontehen m leriaad atin Tan oor deel tkiA dc troepen d ter hunner b ehiikkiQg staan voldoeode s n maar d oommMndant van het district B lfaet i naar I xuuloniierry gegaan met de volledig bevoegdIheKl oni naar g bu g van dan toe stand net luxxveel troatt n alH 14j soodig oonleelde aan t vrajteiL IDe parlementaire medewerkar ést JDai l Telegraph mekH dat Umi MeutMwH amlaac m het Uoogaitmui e n wetaont v erp ou indienen om te achapvea e 4 J oininlon of Ierland Het ontwerp zid luidetijk aangeven dt veWiouding van d op te ricJiten Dominion tot Groot JBrittan nie de verkie ing van een ïeraohe veitegenwoonttgende vergadering op da buig van avt nredi e vertegeawoordtchw tlf conatitueerende vengadMVg wU bMttwa of bet noodig zal w Ma 4 rarla laie pmAi mavten of provincie raden ov te richtet voor deelm va of aamengevoagde pro vloeieen De kweatias van vetdackvios oorlog en vrede maken van tractatw be halve bandflla ractaten xuHen als afion d iük kiwwtiM bfliMudièd mffltek Iff tand B anadwl in de koafeen van Un eigen ventlediginK aal gerageM woid tusachea beide reReeringen volgena de Domimon precedenten op dit punt t Ltjkt wel of de ontevreden Vi miiw n èiert vtHji eold van Sinn i ein zullen Kaan volgen De Soir mekft dat de radactitf vaa dat blad ovenala die van verachiltende an dere bltu en een aantal lerjunen t Brussel vóór de proteatwergwle ng tegen het voor t l tot vervlaamsehmrf van de Gtntache Hoogeachool een dnhnbrief heeft ontvangen waarin geMgd wordt dat oe Vlaamsche Smn Feiner over han l ran i ten en bommen benchJIücen Jie xü witen gebruiken wanneer hun legenstandei a bbfven weigeren zioh door recht en r la te laten overtuigen Het Beigjaohe SenaataÜd Colleaux heeft 20 Jtmi te Fontane 1 Ëveque e n opden bare rede gabouden waarin htt de Ueigl sche regeering er van besehuhhgt met kraohtig genoeg togen Ie landverrader H de personen die handel met len viiand tiefcben gedrwcn op te treden Volgens het verslag dat ie Natten Beige VBO ïdn rede publiceert zetde de heer Coileaux oa dat faU gedurvnde den Vulgenij de N K Ci t mu de ge4uaeie Mhatievaiigoediaii V i nuIUlU goudeu tnar ken lAlii betaalbaar m dirtv jaariu ucfae tennunau of m muuier i auiiwit imUen iiuitudikinid 8 ecwnotnwM toeatawi ea vetHkooging vaa ue Jaarl Mu storimgen toelaat Uat zou geluk itiJM met 160 mil loen pond aoniinual jmip1 Nm of een totaal van 4 00 miUiuen wad dkonuaaal JJf bweeUe kweulie die jfisieien te Bou logite beuuiiuleid weixl viaé die der oniwa peni g De imd hecfft de takvten guedgc iüeunl die dooi d imliture deetkund freo waren vastgesteki Hu hetft veneuis tun goodkeumgn gehecht aaft de voorëtellea van de iniUtaire deakuodiffen ia zaïke het ourlogttmateiiaal en des datiun van bet hervatten van de fabncag voor de luoht vaart Het met u tvoerea Van de bepalin gen over de kolenlevenng i oimieuw uit een eKOt door de 1 ransdto aftrevaanliKukn en zal woniea uitgemaakt o k volgeiMle conferentie te Ürutnel op aanraden van de commissie voor de achadelooastellingen Ten slotte ia er beskiten dat tie eoono miaehe aoderhasdeUngra met de RuMdaehe afgevaardigden te Londen bliironnen m ten worden voortgezet mat dien verstan de dat m geen kweatie ts vaa poUtidce er Kenn ng van de Mivjet reg e iilg Akiu het officitele comanunMiué Havai geeft de voigende aanvulling Op het punt van de Kuasische kweatfe i m t g el geen voortigang gemaakt Üoyid Creorge wah vet langend om de polltiifce betrekkin gen met Mxuikou te Ihervatten maar MfUetand bleet trouw aan slin atwidpunt om de liandeldbetrekkuigen te hirwatten m der de sovjet reg jering té frtunnen wm lang die zjoh niet als eanWehnatve re geering Keeft geidiagen d ir Ich solidar te verklaren met de opvoj lW rukg ii wat betreft van de bulteiüandsohe nd Merkwaard r genoeg ideldt de Daidy He lald Klat een ernstige cratis ia ontstaan de oadethanJelmgen tusJchen Lloyd G or ge Kra em het is AK reUjk dat dez worden afgabrokea De premier heeft aan de BussiBoh ledegati een krachtig irlti matum gesteld waannl hii tot den laatsten stuwer veJTgoeding ei dvt voor de schade len Britsohen fmancnelen èelangen ia Kuslami toeKcbraebt F en aanbod van Kras Hin om deze kwertfe te beaprelcen m een volledige vredes oiLf rentle wae gewei gerd oorteff in e n ondeiiioud dat hü te Den Haag met minister Foullet hoA r up aan droog dat de lamlverradeni bU der terug keer van da regeenov zouden women g itraft waarop d romiatar n B wrdtia la WLJ alle vernndera ea alk almt H l en wilden atmff lou b Ivderten Rio ten wwtden geatraft Hat 1 batnr da ank te tatm ruaten dat een afgazam van Moeetafa Kemal zioh te Londen bevindt Zooals van zelf apreekt wekt dit verwondennic men vraagt ïich af wat lie afgevaardigde ivaa den leider der Turkeche nationalwten in Londen te doen heeft iDe derde en laatste btieenkanruit t Boulogne heeft gisteren van iO tot A uur plaats gahaid Het officieele caiqmuniqui deelt h eru t mee dat de kiwestie van de Duitsche schadelooMtelUng en vaa de ver deeling daarvan onder de geallieerden op nieuw ondewsocht ja Er ja besloten dat de I lamtcihe bngelsohe Italiaansche BeLgi ehe en Serviscihe deskumdiiiKen te Parya lullen samenkomen om gozamenluk voor 8t eI4eii te doen op vastyrestelde ba s die aan het oordeel van de geallieerden zullen worden ondenworpen die den 2 dim Juli te BruBsel zullen aamenkomen om het defin tief eens te wor n vóór de conferentiete Spa In deze zmsnede taat te l aea dat de financieel lowaaÉi or stek k ovf loM bluktns een uitlating van Lloy d George als gevolg van n euiwe eiaohen door Italié gesteld Frankrulc en hngeland zyn raet elkaar tot overeenetemraiwr gekomen over e verdeel ing van de ioar DuitacWand te betalen schaideloosateUmg Engeland sou 25 A en I ranikruk 60 krygen Nu eischt Sforza voor zyn land 20 op zoodat voor dt overige geallieerden wets zou overbUi ven Te I aru en te finiasel zal deze zaak lus naiier worden besproken Doyd George gaf toe dat ihet bedrajr van de thiitsohe aohaideloosBtelliniiir reeds II vastgesteld maar h beschouwd © het als een tactische fout op h t oogenbhk enig eyfer bekend te moiken Imderdaad ataat het aan Duitsohland om voorstellen aan lc goflillieepden te k en Deoe zullen die voor stellen dus aflwachiten op de conferentie te Spa die Ö Juli gejtouden woidt Aianigezien het bedrag toch reed ia vastgesteUt wordt het voorrecht voowtel ten te doen tamelak fictnef De Rariiache correspondent van de Dai ly GhTOnicle meent dat het bedrag van de IXiitsche schadeloosHtellmg viif duwend millioen pond sterling zal bedrajren en de jaarluksche minimum aflbetaling dne mil I ard goo len marken f homdervöftfe mil lioen pond per jaar OoitoMx beectvuldigde de buidfga nüTMriag sr van dat sU er oog ateeila xoo over daiikt en de aamlacht van de openhare memlng afleidt door de kJeiae achjldtgea te traffen dodi de groote te iateu lospea Da iMwr CoUaanx sigiuüaente varaOfadWn d feiten o zou uit d st encTO van van de Ourttie dulMMdM Ulo a grint nna den T Éiil gettflwl sOd Br hU alecUa Mn TaMOalMlhvi pUnta nj van een HolUn der tm geivdU loopt dat ean wi da meeat vewm BUtaande B lirl eh poittki bu de e uudk 11 bMroicken Nlaar aaolddiwit vao deze ootÉuilUoRea heeft f n radaBtfur van d Deniière Heure zich UA nlidaMv tVntlH nmmtó en hem gvwraaivd of bat mtr Hi dni da minlater tijdcna dm Mtiair te Den Hang M Collcatix HM heUbin gw gicl dat fn dien men dc verrwleni lOu ulUen trtltM btjon ledaiwn nou ino t n wonllli f mil jtfiter PouU t aniwuoaUii ént ï M lt lilt dH IUka wmêM hmn Al 1MB bMft WA daganen dS garuehtan wato iMrar penHman dt tméê daden voor iroAte munt aaftnaiaan amoor gewaar cdMMd ni t aH IMmn voor vwe r t bouden Rua i0cht terugA etaling Op het ouaiiilaHe van JuatUie vatnWnnrda men anu auütiding van de rede van CMUhhu d t een der radenen wMliw tal van paraonea niet v i rd ztfn bk iil da MpnhllcMRde Mtm voorvitleb tüt laaa niet tittfiMnr itltt oidnè r vwr dien tiM geen wet bnatond wnaronder ztl reaaorteerdan Verae til lende bladen makten flat de Duitsche kaMnetacrbda defhiltief is la itigd doch bun bertcMtwera tin veimoe e voorbarig weeat mat hun nlauwa CMateravomt laat vernam dt eorreapeadtat van d N R Ot dat p knveiitie dft PD t tost scheen weer drei nda vofmtA hihd aangenomen LLoyd Oeorge wachtte bb zUn temffkeer t Londen onmKkletluk nieitw beaognem de toestand n Ierland is lorgwekkaid De troepenzend ng heeft een tegengeatelde uitwerking gehad dan daarmee werd bo oogd ia plaats dat de nut wordt hersteld roert Sinn Fein zich heftiaer dan ooit Om Jjooilonderry wordt formeel staig g enretd tusMïhcni Smn Feiners en Unionisten De voornaamste straten worden door ben iten gowaipende mannen bezet veihioudea Er wordt voortdurend geschoten Alle win kels en kanteen xiJn gestoten Het han delaweriteer staat atil At4 ewl4rs die naar d sdbenMiwerTen Da HoeiaaUlemoeratiadit KUkMhMTfnw t e d p giMAenm venrartende baaloot gten vertrouwen In het któinet te teillen Da f dfl democraten hiervan hun intrede in de regeenng aftiankeluk hehbcn itemaakt Euilen 2 iioh vermoadellik op h t lantate DogenÉitik terugtrekken waardoor de toaatand opnieww venrard wordt Voigena de Rheinlach West aliache 7m tung heeft de groep van de IXiitaeh VolkapaHU bettloten dat te minlat rIt Mt dia door de rUlcafcanaelier Fdirenhach wa opgemaakt niet auinemeltlk ia voor haar Het miniaterie van posterijen van eeonom Hche zaken en van financiën moet g Itid wonien door mannen gekozen enket om hun valdtennia en niet uit Doütiakt o r Twa Knc n De Volkiq artlj ti dm riikdcanaeUer een Itftt van mlnliten voor dragen Feuilleton I jiii iiii m i i ii ni M ii t ii j uj ii w wmmmmmmm Hii is je naatste bum man lieve en iK hoort een gro t Zui welHprokend zei i icille drj gje8 Wij Aullen ovoi di kwestio riitf vmVr spreken Marie Heel gcMMi maar mij dunkt wan ntor ik loid Merle zie mag ik hem wel zoggen dat alle hooj op vergif foiilfe niet verloren is 0 iHwel zei Lucille koel terwijl i de kanur verliet Maar maar liil moe zich wtl tweemaal bedenken 5ór hU Harry Heme geld nan biedt Dieh avond had Ludlle ncjg hoofd pijn en bij die hoofdpijn tevens het onbeha lijke ge oel dat zij haar dirlit niet gedaan had tegenover den man die haar bewaard had voor gebroken lodemHt jn mlgsohten wei het ie ver had gered De langdurige verha Ion van mevrouw Dalton an hrt gelach van Marie Vorner Irriteerden haar zoodat ZIJ deö ontvangsalon verliet om naar ile broakaseen te gmm Zij wa r i de trots vun den hoofdtuinman een Schot met uitgebreide botamach kennis Uit de bakiiea verhieven zich de bloemen pyramiden en tusscht een groep varene was een gnudviseltbaH sin nrftjir uit een mamtóren fontein wa tOT opspoot Qroote varme eu palmen groeiden m tropischon overvloed on in eii volière zongen de vogels zoolas Hg lis f 7ij ill bu Verre Wosten wa rui in plaats van in bet kltk bngi Inml Luclllt wmuUlde i n pnoHje langn t 1 ikk n Htil van l w ndoring en verrukking loen kroeg rjj non ingp Vlug ben timiman had zijn snoelmc op cwi ilei bankfVi achUrg lnt n vij ottt zich aan het werk en sneed een grooiui b MH i t van de prachtigi blot mfl ïht w i natuurlik nn briit ial Htukjt dit te do n Muar lm lib wint lat 7ii van haar waren i n v nd lat ZIJ bet rfibt had daanmt i dctuwat ij verkoos er nog nlrt un duikende dat de 8ohot dt bloemen als zijn ptgrai dom bwtohouw Ie t ri ilat wiwim r hij dt n volgenden mirgen dP Iwes in de hloe sem rijen z m ien hij hAst flauw Zftti valbn als dit v lor em Schotten ndn Hlo mogelijk is lom zij di massa a sa loa s rtï geraniums en rozen geschikt had met een krans van teer Vtmwhaar hield zij Pon knecht staande en vroeg ben haar kamenier U roepen met baar hoed en nmnlel Ik ga oen wandeling naaken Sueie en wou dat je met luij lueegtn awl I ucillo to 4i SuBie versebeen SuBie was verrukt liep wi om haar eigei bi cd te halen en kwam biüten adem terug ZIj gingen door de kA deur naar bulten zoodat zij met dc ramen an het salon voorbij gingtu pn I uriHe nam bot pad d l rechtttHlreêk naar h jwirk leidde Wat een prachtige blaemen olM zU Suste cerbnxllg WH ik ze voor o clragi n f ustroold reikte Lucille ze haar toe d h trok M hand wtter ttrug Neen neen Ik zal ze zelf dragen zei ze Wee je wat Ik er mw ga doon SnHie Meen miM Oat zal je en zei I uWllo Simle bic f zwijgend en nieuwsgierig naast haar loopen tot Tiiitillc is klapH stilhifld ïk ben den weg kwijl j el e Waar Is de hui nij dt n volgt imIcii bocht inlas 7cl SuhU erW mdord ttte helderde ba tr ffhhti lp 0 miss Ik wc tiftut ii K tt d UI 11 gant se mtjnhiMr llnrrv f firm brugen O wa m hiJ er e Ifikkig mee wexei I Him gn l van u InthM nTrt Ik gi Zf Harry Ht r i brengen SuHit z É Lucille bijna streng uiaar ik Un lil h 4 gebot I plet goed ik ben allee rechtvaardig Harry Herne i ewee ndj vUn morgen een gruoten dienst f n ik bob hem er nitk een voor bedanlit Om mijn tjHJt daarover te betuigen stuurde Ik hem di dru ven n gelei inaar d e gaf hij we p zoodat hif nu zonder Isxlankje ook nog zt en nu gu ik hcnl deze blutmen hren gen oin hun U toouen dat k niet on dankf aar Iwn waaneer e a beiHen wanripr lM aud mlj zulk een grouten dii latl Itewljat Ia misM vA Hwle nttl verrukt U Ugrijp het Niet dat niijnbeftr Harr ry een bedankje noodig heeh omdat hij II geholpen heeft Kifk er ta geen man ofc do p aata ml dk niet voor u In hef water ou springen wanneer ii dat verlangde V Miral wanneer hij kon zwomnWD 1 Uütille lachend Wee niet zoo dnaita Hun e O hier zijn wij er hield zij eenaklapH op toen zij plobteI g voor de hut Btondui Ja mlaa a Su e en naar de deur om n Mi Ie kloppen Even luier kwam Siwie lm iMig nnur I ut tlf u rug die een wtHiiig heitmnimld arbtrr haar ntin was gekomenlilt is tr niet mtes zuehttf zij I d d et ir nW m zt i 1 urUle Zet dan dt blmMmn op M Rns knrdi ttnig en Luiiltwdren f dl hmr uthtiMU SUsie vrrdweenln II hul luutr kwiun het volgende nog nblik ttier U Muirsihijn mei dralen Ieoogoi Il n H lippen Ji ntwa riep zij ntt wftt een mnoie klMne kamer Komt ii eoa binnen om te kijken Lmi le gllmlaehte Ux end auMr schudde hft hoofd liM doet M hel niittn hield Husie tan h i4 ivto niisa ï uci e kudde IwH hoofd opnieuw maai ging h naar tie bul tm Z d Idtwmeii op di lab 1 en kom doiJelijk IUI4 Suaie xei xe id rong fi mtH itutwoonUii SumI gQiar kerk Uxh m g even bemronderend b kamer in em wJe zou dat heb y m ijedaeM mlgii Het U een s hll derii