Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1920

BINNENLAND Griffier Tweede Kamer BU de Tweede Kamer is een adres ingekomen van Mr dr E H baron de Vos van Steenwük commiesgriffier van de Tweede Kamer houdende verzoek om benoeming tot griffier der Kamer Besloten is den naam van adressant op de lijst van sollicitanten te plaatsen Het Oranjekmis Z K H Prins Hendrik bezocht gistenn met de bestuursleden van de Vereen Het Oranjckruis de staatamijn Emma waar de hoofdmiJnarts dr Vossenaareen demonstratie gaf van den eersten hulpafenst De Prins daalde met den commissaris der Koningin in Limburg en aenige andere heeren van het gezelschap in de mijn af voor een langdurig bezoek aan de onderaardsche werken OrganUatic van de Rttkaverzekerin gaban k Het denkbeeld om een deel der gelden van het Ouderdomsfonds rentedragend beschikbaar te stellen voor maatregelen ijl het belang der oudeliedenverzorging heeft in beginsel de volle sympathie van den minister van arbeid zoo deelt deze in een nota naar aanleiding van het verslag over het wetsontwerp tot organisatie van de Rykaverzekeringibank mede Voorioopig zullen echter voor dit doel geen gelden beschikbaar zijn Vroege wlnkeliluitlng te Amersfoort Krachtens besluit van den gemeenteraad van Amersfoort Is thans in de verordening op de winkelsluiting bepaald dat het verboden is een winkel geopend te hebben voor het publiek op Zondag gedurende den heelen dag op werkdagen uitgezonderd marktdagen van 12 H tot 2 uur in den namiddag vóór s morgens 6 uur en na s avonds 7 uur Voor Zaterdags en op dagen voorafgaande aan Christ en Isrbël feestdagen is het sluitingsuur op halftien gesteld Voor barbierswinkels en kapperssalons blijft de 8 uur sluiting van kracht en deze moeten nu des middags van IH tot 4 uur sluiten behalve op Zaterdag Ook het venten behalve met drukwerken op den openbaren weg is verboden op de uren waarop het verboden is winkels voor het publiek geopend te hebben De Orde der Vrijmetselaren In een aan de gewone Jaarlijksche vergadering van de Orde van Vrijmetselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden te s Gravenhage voorafgegaan ma onniet congres op Zaterdag J l is de vraag besproken moet de vrouw tot dezelfde voorwaarden als de man tot de Orde van Vrijmetselaren worden toegelaten Aan de hand van een daarvoor door het hoofdbestuur in het maandblad gegeven inleiding en daarmede verband houdende punten werd het voor en tegen overwogen in de allervoornaamste plaatsen om de leden in de gelegenheid te stellen zicb daarover een zelfstandig oordeel te vormen opdat dit gereed zou kunnen zün indien straks in overleg ook met buitenlandsche mo onieke corporaties een beslissing ten aanzien van deze ernstige vraag zal moeten worden genomen Tegen den oorleg en het militarisme Onderteekend door den secretaria Edo Fimmen heeft de Generale Raad der Internationale Transportarbeidersfederatie het volgend schrijven doen toekomen aan alle transportarbeiders en spoorwegarbeidersorganisaties GelUkÜ i het by m jn schrijven van 15 SmtTïöegezonden verkort verslag van het Internationaal Tronsportarbeiderscongres te Christiania bekend is is op bedoeld congres een tweetal resoluties aangenomen oorlog en militarisme betreffend De strekking dezer resoluties is dat de transportarbeiders arbeidersen Bpoorwegarbeiderflorgani baties tot taak hebben om het militarisme t bestrijden en zoo mogelijk door daadwerkelijke actie nieuwe oorlogen te voorkomen In zün op 31 Mei en 1 Juni te Amsterdam gehouden vergadering heeft de Generale Raad der I T F o m besproken wat gedaan zou kunnen worden om de in bedoelde resoluties tot uiting gebrachte meening van het Internationaal congres tot uitvoering te brengen Na riJpe bespreking werd besloten de transportarbeiders en spoorwegarbeidersorganisaties aller landen te verzoeken aan deze resoluties in de kringen dei door hen georganiseerde en te organiseeren arbeiders de grootAt mogelijke bekendheid te geven en i tot een punt van bespreking te maken Ik heb het genoegen U deze beslissing van den Generale Raad hierby ter kennis te brengen en U dringend te verzoeken mij zoo spoedig mogelijk te berichten of uw organisatie bereid is a in woord en geschrift de in de resolutietot uitdrukking gebrachte ideeCn en beginselen te propageeren b in geval van dreigend oorlogsgevaar een eventueel bevel van den generalen raad der I T F tot afkondiging van de algemeene staking in alle transportbedrijven op te volgen Ik houd er mij van overtuigd dat U met den Generalen Raad het groote belang der te Christiania aangenomen resoluti4 zult erkennen en al het mogeiyke zult illen doen om de transportarbeiders In Uw land van haar gewicht zoodanig te doordringen dat de verwezelijking der resoluties mogelijk zal zyn Em royaU dieaUng De heer H P Geldeimaa Ud der Cima H P GeldennaB n Zonen te OUenzoal heeft gistnren ter le altekl van tHJtix Maten verJanUMT vow het stichten van een baden wemitaUtiAbm voor d Ubaiden ƒ 100 000 afttwdsrf Xirfusacdien h ft wet Heeo de muutter k e Uc op bet Uat te ooReabldL moeüukheid KOfcevtai miwr m bet blok der ueuwe ooaUtU ueetêdii apaniuiw Ue hoiuhnff ü r lioci liil iQOcnit n 1 odt weer Mizwlter ir rörtien T r beaprekioff van d a aitiiw der verIcumoffen ea den poUtieken Loeatana ia deier dacea t Beriun awi rtbcime eommunistuche conferentie itehouileo onder voorutterscbap vac Ctara Zeiken Over de oploasiu der reireennifjtcrisis wend gtawi dat het parlesmuiiairu stelsel door den uiialêK bewezen had d u dit stelsel thuu een in tellingr onder eeo Ke reden van beitaan i damt bet in urxentc nffelegieoihedeu fajüt Er wenj votdoeninff over uitic BVXvilien d t de onaftiankeluitcn niet aan de reffeerinjcsvonnin deeknanen dSen Leipsixer edeleffeenie teiae voor dM de partylekldöff de plaatseluku partuleidera iuvtnicUe ixni ireven om zich met da bedryfsnaden in veitunding te stellen rar het houden van een steniraioic over tut proclameeren der alffetfieene atakiwt op 3 Jiuu den das na de ogieninx van het parlement Ten slotte weid noir de vruic der be wifMBfaW van de artwld r behandel Naar lie TMffL Auadacfaau verneemt weej do jM iet Mnt Kaïip op de looei tjke potitie vu vpTJetRuilud £ llpoedice hulp was nood Het Duit dhe proletariaat moe t zjdi met irewel i Tin de macht meester maken daar door Ihet parleittentariame voor de Uakiiradicaten noff in jaren lUeta te bereiken ia en aovjet iRuaUuKl Dalt cfaiand hulp noodix heetft Van anaJOhankeltilte xUde mocat hem te jreowet z n ffevoerd dat de Duititche arb en DOfT niet zoover zUn Nloff hasffen iJ tezeer aan het parlementariwie en verdere veriielderliifr waa noodijr Indien het OU fceluidken de raclitenzijde tot een overeankomat t brengen dan zou het proletariaat aaneenfrea ten ten atrUde ti ekken Echter waren helaaa de reactionnaire kringen voorxichtij rfeworde Door de besliste weüneriiw Mn tot eer parlementaire reffeerimr toe te traden heeft echter de onaftwnkriüke partU opnieuw het bew B gtAward dat haar het einddoel de dictatuur van het nroietariaat onwrikbaar voor ooffen staat Zaïterdaiir en SEoudair hebben te Oanabrttek leveaimidd lem l tja plaata ehad die in den nacht van Maandair op Dinsdag aanzienlek zün toetreaomen Het kwam zelfs tot Kevechtm De omrereseïdheden hebben een politiek karakter aani nomen Er weid iretracJit de Kevaiwoni te befftormen wat echter vei iinderd word Het Bchieten hiekl den veheelen acht aan Het is de In OsnaibrÜck ffesUtdoneenle veillft eidapolitie tot nu toe siet relukt de onlusten meMter te worden De mjituiren hi en tot nu toe niet iiwe trepcn De geweohten duren echter aotr voort Oe boycot van HonjcarUe is jn vollen ffanjr doch men haast zich u t Uoe kuest via Pnuw want de Weenaohe telewrraafmannen laten niets door te rfsinea dat de invloed zich weinix doet vevottlen Toch ii de reireerinir nunder üiitunomen met de isolAtie ze heeft althana o po iiw jredaan xe te zien opKehewen Z ncjiafe tot het InternMionaal verbond van vakvtfrveniKüiren te Aünsterdam een tcleirrAm waarin wondt Kvaegd dat alle veridarinjfen waawp het beelmt tot den boyoot ateunt op t allnjT en onbekendheid met de feiten berusten De Honfraarsche refcoeruis heeft lie maatrecrelea frenomen om de orde te henttellen en te verzekeren De nota eui djjrt met te zeg fen dat ais de reffeennffj in deze taak met zou slagen zii zich gy noodzaakt zou uen de verantwoordt liiJk faeud er voor af te wentelen op hen die hc nieuwe ooraoak zun van fe nataonaie waAc hoov m het reeds zoo zw ar beyroefde Honitarüe Volirens een Havas üeutor hencht heeft de ohnstelbke nationaie pa rtu te tloedHpeat vernomen dat de rexeerinjc Zondag of Maandag aj zal aftreden ten einde den gouverneur en de Nationale Vemaderinv gelegwiheid te seven om een re eeritm te votiraen m overeenstemnuwi met üea politieken toestand Sooals reeds iremeld is men van Honcaarsche züde sedert Zotendsjmachi met een zeer scherpen tejrenboycot te ren OoatenriJk befionnen Daar de verzendawr van fnüt en groenten tejfeowrehouden wordt tjn de prijeen van deze artikelen te Bo da eRt belangrijk gedaald Het ffoedereoveikeer en het verkeer per schip naar Tsjecho lawaküe Roenieniü en ZuidSIa vie sraat onitestoord verder Poet en telefrraafiveikeer met Duitachiand functionneert voorloopUR onffeetoord over Proaft£ ven oo £ is de telenrafiache Kameenachap met Ziwjtwerland Ituws omjwe r n veroekerd In de zittuw der Nationaile VencaderiiyrMide de minlster preeident Slmonvi inantovoond op een interpellatie van den d mocmat Sandor dat de boycot ndeit dooreen of anderen Htaat doch door de aecretariasen van de vakvereentfcunfrabond teAmstendam is seproclameenl Als tewrenmaatreiiel is de minister van handeJ fremachtixd de aonnemioir en verzending vanICüoderen naar aJle landen te doen gtaken die ook geen roederen vopr Honvarue aannemen of ventenden Voorts verkJaarde deminiaterpreskient dat de reruchten als m een Pranach consortium optie joor deH n caarsohe staatsspoorweffen heUien verworven onjuist ïiin Wel worden er onderhsndelinffen jrevoerd doch deze bevindenaich noff slechts in het allerewvte betrinatMdJum fc er k nieU res6hl d n nfa ord teresfoordigre of toeknin tl e r Mrinir oodaniir irebonden zou zUn dat de reitóender Nationale Verfliaderinff niet volledig gghandhaaftf blUvén BUITENLANPSCH NIEUWS ENGELAND Oe levensataiulaanL D offlcieele Labour Gazette sehrijfl o De Mmiddelde prezen voor voedsel kleedlng Ticht brandstof huishuur e d wairen op 1 Juni j l volgens de door het ministerie van Atheid opgemaakte aUtlstleken 160 hooger dan in Juli 1914 Dr B rge t r van Delft Vrijdasr J I heeft mr L W C van den Beug zjjn ontslagaanvrage als burgemeester ingezonden roet verdoek het oatslajt op 1 AugTistua a 8 te verieenen Bunremeeeter van Delft zal woniin de heer Jhr mr dr E A van Bereateyn M van de Thveede Kamer en behoonod tot den vrUxinniftdemocnUdacfaen bond TWEEDE KAMER Zitting van 22 JonL Lager Onderw fswet Vervolg De heer Otto n I lichtte een amendement toe om de jaariyicache vergoeding van gemeenten aan de achool besturen voor bestaande schoolgebouwen na iO jaar te doen ophouden De heer Dresselhuüs v l verdedigde een amendement om de regeling van de r ksvergoeding aan gemeenten voor uitkeering aan schoolbesturen niet over te laten aan den Minister doch daarvoor een regeling bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen De heer Teenstr v achtte een rentevoet van 6 i 6H pet voor de jaarlijksche uitkeering te hoog De heer K ter Laan s d verdedigde nader een amendement om de bijzondere schoolgebouwen in eigendom te doen overgaan aan de gemeenten tegen overneming aer schulden en een subsidiair amendement om als grondriag voor de waardeachattlng voor de vergoeding te nemen der werkelijke stichtingskosten met toepassing van een afachryving van 20 pet per jaar Spr verdedigde een amendement om het rijk de jaariijksche uitkeeringen aan de gemeenten te doen vergoeden De heer DresselhuiJs v l verklaarde dat hij wanneer het amenderoentOtto niet wordt aangenomen tegen het vergoedingsartikel zal stemmen De heereil VaA der Molen r k en Rutgers bestreden de amendementenTer I n en Otto Zij wezen er op dat de jaarlijksche vergoeding alleen dient voor vergoeding yan rente en waardeverminde De héeren S noeck Henkemans ch en Van Wijnbergen r k steunden de betoogen van Rut rs en Van der Molen De heer Lob man ch betoogde dat de voorgestelde vergoeding volkomen rechtmatig en allerminst te hoog is te achten Met den heer Van Wijnbergen is spr van oordeel dat het betreffende artikel in het voordeel der opeid are kas is en dat verwerping ervan de bijzondere school onverschülig kan z n De heer Otto u l diende een amendement in om te bepalen dat schoolbesturen in gebruik overgenwnen bijzondere scholen niet mogen verkoopen zonder toestemming van gemeentebesturen De heer Teenstra v d diende een amendement in om het percentage der vergoeding te verlagen van 6H op 6 pet De Minister verklaarde het amende mentTer Laan betreffende overneming in eigendom van schoolgebouwen ten eenenmale onaannemelijk Verder tmtroadde de Minister aanneming van Jtet subsidiair amendement Ter Laan en het wijzigingsvoorstel van denzelfden afgevaardigde betreffende het brengen dor vergoedingen ten laste van bet Rijk Evenmin zijn voor aanneming vatbaar het amendement Otto om de vergoeding na 20 jaren te doen afloopen en het amendementTeenetra tot verlaging der rentevergoeding op 6 pet De Minister is bereid tot overneming van het amendementDresselhuijs om de vergoeding aan gemeenten voor welke de vergoeding aan de schoolbesturen bezwaarijjk is te doen geschieden volgens regelen te stellen by algemeenen maatregel van bestuur De heer Albarda s d diende een amendement ta om te bepalen dat bij verkoop van schoolgebouwen aan de gemeente wordt terugbetoald wat de gemeente aan de verbouwing beeft ten koste gelegd na aftrek van een jaarlijksche afschrijving van 2 pet De heer Rutgers a r trok zijn amendement in om de vergoeding nader te doen ingaan op 1 Januari 1921 in plaats van 1922 De Minister nam het amendementAlbarda over evenala het amendementRutgere om de vergoeding ook te doen gelden voor de in dit jaar gebouwde scholen Het amendement Otto om verkoop van bijzondere scholen te verbieden behoudens goedkeuring van het gemeentebestuur ontraadde de Minister De heer Otto u l repliceerde De beraadslaging werd gestoten Heden komen de amendementen In stemming De vergadering werd verdaagd tot heden 1 uur De Voorzitter deelde mede dat hetin ziJn bedoeling ligt te overwegen om voor te stellen de benoeming van een griffier nog vMt het reces te doen plaats hebben LUCHTVAART Vllegongell te Venlo Drie dooden Te Venlo waar gedurende de daar thas plaats hebbende kermis vliegdemonstratles werden gegeven heeft gistermiddag een vreeselijk vliegongeluk plaats gehad waarbij drie dooden als slachtoffer zijn gevallen De vlieger Needt was opgestegen met als passagiers de heer Corheau en mevrouw van Overboek uit Venlo en zou reclamebiljetten uitwerpen voor een bioscoop Toen het vliegtuig boven de stad was is het in aanraking gekomen met telegraafdraden tengevolge waarvan de machine neerstortte Ze kwam terecht op het huls van den heer Joosten aan de Lansstraat Door het springen van het benzlnereser vpir vloog de machine ook in brand waardoor de drie jnaMtenden oin het leven kwamen De aviateur en de beklc passagiers lagen verbrand onder den motor Het vuur deelde zich ook aan het huis van den heer Joosten mede doch daar werd het spoed gebluschl Het U D aehrtfft over den verongelukten vUeger Sergeant Need had zijn opleiding als vlieger gmiad in net kamp te aoestertierg Uu goid ais en van üe beste vuegers uit hei Kjuap in ivovember IVitl u ny m botkSterDerg gekomen waar hy lü Augustus itfilf zyu kuum brevet haaiUe en op 4 Maart IWU sga nulitair brevet Als een buitengewoon staal van zyn koenen durf en stoute moeUigneid eveuois van zyn vaardig vuegerscuap wordt medegedeeld dat sergeant rteett op betrekkeiuit geringe hoogte Ui van loopmgs achter eilutar dorst nemen tiy wus titans met veriof m Venlo waar hi viiegdemonstraties gal met een macmnttt die liet eigendom was van de drie ergfcants roeed v d Oriend en lïeysendorier Up verzoek van de burgery mooate uecse om de beurt vüegtochten met paasagiers ONDEBWU Handelshoogeachoelfoads Oip 21 Juni 19CM ia tot atand irekomen het door te heeren R iMiees en Zoonen naar aanleiding van het idUU jar bestaan van hunne fmuia gestichte iHtuideisiHoOKe eohooi i oods IMi iDit londo hetwelk te Uottendam igevestiKd ia stent zich ten doei den bloei der Aederlanosche HandelsHiooxesahool te Rotterdam te bevorderen in de Btatuten wondt bü wyize van voorbeeld als mwidelen tot bereuiung van dut doel vermeld het tijdeluk verbanden van ibutzondere leericrachten aan de Jederlandsche HandeleÜooKeschool het versterken harer bibljotiheek en verzamehnKen het ibevorderen van studiereizen en van wetenschaipipeluke ondenaoekuiKen door hoogleeraren en andere aan de NederlaodiBche HaadeJs HooKeschooI veriwnden personen het ondersteunen van talentvolle minvenmogende studenten iHet bestuur der stichting bestaat mt een Hoo ceschoolraad van ten hoogste vijftiff leden em JUad van Beheer van twaalf leden en een daigelyiksch bestuur van vuf leden Tot voonzitter van den Hoovresdhoolraad is benoemd de heer jhr F W L de Be ufort en tot eecretaris de heer J van Blommestein Tot voonzi van den Raad van Beheer ia henoeond de heer mr K P van der Mandel tot penningmeester de heer J Mees P Ri en tot secretarie de heer mr W C Mees NUverheidsonderwiiB De minister van Onderwijs heeft ingesteld een commissie welke de regeering van advies zal hebben te dienen in zake de algemeene maatregelen van bestuur tot uitvoering van de artt 29 30 32 en 38 der Nijverheidsonderwijswet en de progrkmr ma s bedoeld in het eerste lid van art 47 dier wet en die dienaangaande uitgewerkte voorstellen zal hebben te doen KANTONGBBECHT GOUDA Uitspraken van 23 Juni 1920 Weakens uvertr Motor en Ruw wet J H C A ü V d C te tjchevemngen ƒ 4U boete aubs 20 tlagen hechtenis h f te Gouda ƒ 10 8 6 d h ï V te Alkemade K O v d a z V w ieder ƒ 6 6 d h J W te Sneek ƒ 4 s 4 d h f K te Hage f 16 16 d a H V Vi te üevenhuiien 2X 6 2X6 d h L K X H te Oudowater ƒ 16 10 d h H G te Kotterdam ƒ 11 s d h N S te otterdam ƒ 6 s 6 d h Wegens overtr A P V BleiawSk J T te Kotterdam ï s 2 d h Wegens overtr Leerpijchtiwt C J R teGouda ƒ 6 s 6 d h Wegens nachtrust verstoren D J J te Gouda f U te id J de J te id J G te ld ieder ƒ 4 8 d h Wegens vaischen naam opgeven J J te Boskoop ƒ 26 s 20 d h Wegens overtr IJkwet D A V I te Gouderak ƒ 4 s 2 d h Wegens overtr Paardenwet C K te Bleiswuk ƒ 100 s 26 d b Wegens overtr Vlsscherijwet M S te Keeuwdk ƒ 4 s 4 d h H H en H H belden Gouda ieder ƒ 16 s 10 d h D J K te Gouderak ƒ 4 s 4 d h B A te Waddinxveen ƒ 6 8 6 d h Wegens overtr Arbeidswet D H ƒ 5 s 3 d h U H 3 X ƒ 8 3 X 8 d k N W v L 3 X ƒ 6 s 3 X 3 d h J C S 2 X ƒ 10 s 2 X 6 d h allen te Gouda A W de L te Beeuwvk ƒ 2 s 2 d h B C te Gouda ƒ 15 s 16 d h Wegens overtr Spoorwegwet C J L te Epe ƒ 6 s 6 d h J W K te Rotterdam ƒ 3 B 3 d h A H V te Gouda ƒ 2 s 2 d h Wegens de orde verstoren A B te Nieuwerkerk a d IJ ƒ 6 10 d h Wegene met als getuige verschijnen A H te Waddinxveen ƒ 6 s 10 d h Wegens overtr A P V Gouda P v d S te Gouda ƒ 2 s 1 w tuchtsch A S te Gouda ƒ 2 s 2 d h W T de G te Waddinxveen ƒ 2 B 2 d h Wegens dieren vervoeren op p nl ke wüle K V D te WUleskop ƒ 10 s 10 d h Wegens overtr Keur Krimpenerwaaid B V N te Gouda ƒ 1 i 1 d Wegens overtr Keur Sdiieland J P en C P te Ouderkerk a d IJ ieder ƒ 0 60 s 1 d h Wegen overtr Alg KegL Vervoer D V te Groningen ƒ 2 s 2 d h Wegens fietsen zonder licht D T te Waddlagsveen A K te Zevenhuizen G G te Utrecht D do W M v D C M B allen te Moordrecht A G den B A A J S C K B M F allen te Gouda D W v E P te Benthttizen ieder ƒ 4 s 4 d h Wegens trekdier los laten staan P v W te Mooreapelle ƒ 2 s 2 d h Wegens openb Dronkenschap C v G te Gouda ƒ 3 B 6 d h A H te Zevenhuizen ƒ 6 9 d h L A de V te Gouderak ƒ 4 s 6 d h KERKNIEUWS Remonstrantache Btoedenehan Tweetal te Rotterdam aUnbetisch ds J H W Bisschop Boele te Groningen en da J C A Fetter te Haar lemDr H P Schim van der Loe f die mode npi het viertal stond had aan he bestuur liericht dat h i thans niet voor een beroep in aanmerldng veoadhtete komen Vergadering van Ouisdag 22 Juni IWQ des namiddags 4 uur Tegenwoordig alle leden behalve wethouder Ven Galen De notulen der vorige vergaderu Warden onveranderd gooditekwird De Voorzitter deelt mede dot G detputeende iStaten hebben goedgekeurd de navolgende Uaadjïbesluiten dA 1 Juni jj a model B daen tjaar ldl9 veihooRuvïwst Gratifwatwin b model B daenstiaar 1920 vethoogtvpost Gratificatten c mod G dienstjaar 1920 veihooglttpost subsidie Goudeche Bunrenroch d model C dienstjaar 1920 verhooi post Ondersteuning aan wertdoooe Z renmakers Gedeputeerde Statro bdtibm goed keurd het Raadsbesluit dxi 11 MeilS No 285 tot veritoop van strookjes grond gelegen in de gemeente Alphen aan des Üijn Voor kemüsgeving aangenomen Ingekomen ayn hdhatve de aan de orde gestelde stukken Vooratel van Buiyremeester en Wethouders betreffende voeding van lohooüinde ren ingevolge artikel 36 der Leen iicètwet Ter visie gelegd Alavoren tenalte subsidie apMrwetr Gouda Montfoort Utrecht Wordt gedrakt en zal ter visie wolden gedegd Schrijven van de Commissie van Bifstand in het beheer der Gemeente Reiniging houdende toezending versia over 1919 Alevoren van de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeente Lichtfabrieken houdende tocoending verslag Lichtfa brielken over 1919 In handen van B en W gesteld em daarop te letten bü de samenstelling nu het gemeenteverslag Van de afdeelin Gouda van den NeASigarenmakersen Tahakdbeweikenbcmdeen motie ter zake onvoldoende uitkflirbwbü werkloosheid Wordt gesteld in handni der eerlang te benoemen oomniiaaie Schrijven van de afd Gouds e O vin den Boad van Ned Onderwüzers waarbij wondt verzooht tot stichtiwr van een strea ge school over te gaan esloten wordt dit te behandelen bii Jm praeadvies dat B en W eerlawr zuEen uitbrengen Adres van P Weil fxtL houdende verzoek de voorgenomen reoFganiaetie van t Marktwezen en zijne salarisr reJiBg ia door hom aangegeven lijn te willen her Bien Ter visie gelegd Mededeeling vah Gedeputeerde Statw dat de beslissing op het Raadsbesluit van 11 Mei jJ tot aanvaaidin r der schenkiiMr auto brandarmit werd verdaagd Voor kennisgeving aangenomen Schrijven van W J W C Bakker houdende verzoek om tegen 15 Auguatus a eervol te worden ontslagen als adjunctDirecteur der Gemeente Lichtfabrieken In handen gesteld van de CoovniAsie voor de Uchtfahrieken Schrüven den J Jongerius waaihi M met ingaiw van 1 Juli 1920 om ontid g versoekt als brugwachter aan de Brug over de Raant Het ontslag wordt verleend De Voorzitter deelde mee dat hii de Inschrijving voor den bouw van het VoOt en schoolbad de laagste inschrijving was ƒ 70 875 een bedrag dat de raming verre te boven ging Nadat atle biljetten waren itvangen is buiten de inschrijving om door de aannemers Van Vingerden eoi Verboom aangeboden het werk te verrichten voer ƒ 59 600 De Voorzitter stelt voor hiermss accoord te gaan Aldus besloten Benoeming voor 1920 van commissUIn ad hoc door den Voorzitter Ingevolge art 4 van het reglement van o l onderzoek gemeenterekening en begrooting en rekening van InstelU gen Voor de Gemeente rekening N A van de Ree R van der Brug A C van Berkel Voor de Hoffman s Stichtingen en BankvanLeening a Begrooting A J IJsselsttJn M W Sanders J G Pot harst b Rekening J van Galen P L J Lafeber J C Rietveld Voor de Instellingen van Weldadigheid a Begrooting A J IJ 1 Stijn Az C H Koeman J Oudshoorn b Rekening A J IJsselstiJn Az W van Hoorn L Overhand Het voorstel tot aangaan van een geW leening groot ƒ 1 000 000 Zonder discussie of stemming aangenomen Het voorstel tot wUziging de Gemesntebegroeting dienst 1919 Zonder discussie of stemming aang ft Het voerstel betreffende bestrüdtal der tuberculose door inrichting f en dagsanstorium De heer Lafeber 8 d herinnert art de discussie van t vorige jaar over dit c derwerp en spreekt namens zijn fraCW daidc uit voor dit voorstel Spr heeft etter nog eenige wenscheiL De bestrijding der tuberculose bestattuit directe en indirecte bestrijding De lartste wil spr nu krachtig ter hand nemen ea doarom het denkbeeld opperen een op luchtschool te stichten om reeds by hel kind dö uitbreiding der t b c tegen te gaVf Spr wil daarvan geen voorstel maken d 0doet B en W het denkbeeld aan de h Bd Ook achtte spr het wenschelijk hier e woninginspectrice te benoemen die zoo kannen samenwerken met het ConsuBatiebnreau Wethouder Hoffman r k steunt deze denkbeelden Ook vodr de goede zeden zÜn goede woningen noodig Wat betreftde openluchtschool hierbü is er een moeilijkheid n l dat rekening moet worden gehouden met de verschillende godsdienst richtingen Spr wil echter tot stichting vat een dergelijke school meewerken om Vr voor praetuberculeuse kinderen wel goed kan doen en kan meewerken om vérbreidinider t b c tegen te gaan Ss De Voorzitter merkt op dat B W volkomen overtuigd zijn van het gfvaaf dat deae ziekte in Gouda toeneemt J directe middelen ter beatrijding door d 1 heer Lafeber oon de hand gedaan zullen B en ernstig overwin Voorts deelt spr mee dat de Vereeniging tot Bestryding der Tuberculose verzocht heeft by de Lighal een gebouwtje te plaatsen dat bet tegenwoordige Consultatiebureau kan vervangen zoodat de Vereemging op deze wijze financieel zou kunnen worden ontlast Spr veronderstelt dat hiertegen geen bezwaar bestaat Wethouder Hoffman r k licht aan de hand van een geschrift het nut van buiten tenen boschscholen nog even toe Het voorstel wordt aangenomen Voorstel tot vernieuwing der spuldrami van de Donkere SliUa Zonder discussie of stemming aangenomen iDe wenda ts hiermee afgehandeld Enkele ledM hebben verzooht voorstellen te mogen doen of vragen te stellen De heer Hu ijl wijk a r stelt voor mede namens de heeren v d Brug c en RietveU r k de Haastrechtsche brug in plaats van door een door twee bnigwaohters te doen bedienen De bediening der brug moet plaats heibben van s morgens 6 tot s avonde 10 uur zoodat het noodig ia dat een maji van t havenoersoneel assistentie verleent Dit levert voor den havendienst moeilijkheden op soodat het beter is een tweeden brufrwachter aan te Btel len Het finamcieel verschil is weinijt omdat de hulp van den haivendienstmon tooh ook moet worden betaald Voorts stelden deae heeren voor de havenmeester een onderzoek te doen instellen naar de mogelükheid s Zondags de Jan Kjattcnbniig gesloten te houden s Zonliagp gaat maar één boot door de brug en die zou evffligoed voor de brug kunnen blijven liggen De Voorzitter merkte naar aanleiding van het eerste voorstel op dat dit niet dadelijk in behandeling kan worden genomen Het wordt in handen gesteld van B en W om onderzoek te doen naar de wenschelijkheid twee brugwachtcrs aan te stellen Wat betreft het tweede voorstel er is niets tetren den havemnee ter de enquête te doen verrichten De gemeente heeft eohter niet het recht de uren van openstelling der brug geheel zelfstandig té regelen aangeoien het Provinciaal befituur medezegtgwgschap over de brug heeft iDe heer Kolijn a r meiikt op dat verschillende wegen met name in het Willem van IJzendoompark gebruik wordt gemsiakt op een w jze dae hinderlijlc ia voor de voetgangers en waardoor de wegen worden beschadiigd Het Wfjlein van Lizendoompaiik wordt o a rebrmkt voor het afruden van auto s waarbl ze zeer snel rilden Verder maken de zwaarste vrachtauto s gebruik van deze wegen zoodat hiervan sonumge gedeelten verzakken Voorts vraagt apr wat er aan te doen is om de vernieliag der wegen tegen te gaan t Vorige jaar werden van een perk tulpen aohter viiia Hionk 100 van de ISO bloemen afgerukt Het publiek werkte weinig mee om beschadiging tegen te gaan vaders en moeders vinden het zelfs wei goed dat hun kinderen rozen afplukken I it geidt ook voor het Houtmansiplantsoen en ook heb Regentess lantsoen lydt eeaigermate onder die vemietzuoht De Voorzitter beaamt de klacht van detf hWr J£ MiJtt Men betreurt het ei eens dat de voopbüïpangers niet meer meewerken tot bescherming van het plantsoen Wil men een voortdurend toezicht dan U9 het nooddig een parkwachter aan te stelleiL Wat de vrachtauto s aangaat dit zijn voertuigen die hoe nuttig voor de eigenaars door niemand met een welwillend oog worden aangeaien Ze bannen kunnen we niet een dergelyke maatregel zou wat a te dracomsch ma Van Provincie wege zullen voorschriften over de zwaarte van vrachten die over de wogen mogen worden gevoerd worden vaatgesteid Zoodra deze cijfers bekend ziJn zulten B en W de zaak vender overnemen Spr laakt het sneFle ryden met auto s ook in de stad De pod itie agenten zyn mi van chronometers voorzien en op te snel rijden woidt streng gelet Zondaar zyn met nunder d an 38 processen verttaal opgemaakt wegens te snel rtiden Wellicht zal het beJcend worden daarvan de autobestuurders voorzichtiger doen zün Wotlhouder Hoffman rJc wijst er nog op dat het snel rijden waardoor veel stof wordt o ïgeJaatfd sdiadelük voor do gezondhekj is De heer Muijlwijk a r wijst nog op de mogelijkheid een strafverordenin te maken op het rijden met vrachtauto s door het park tenzij B en W dispensatie verieenen De Voor aftter ze t dat de oveiheM deae aaniwegenhekl onder de aandacht houdt Da ma wordt de verg dering gesloten GEMENGDE BERICHTEN De uitsluiting in de bouwvakken De wethouder voor de volkshuisvesting te Rotterdam de heer Heykoop heeft gisteren een onderhoud gehad met de heeren M uys en Bol vertegenwoordigers van de bouwvakpatroons aldaar en daarna met de besturen van modem en onafhankelijk georganiseerde bouwarbeiders en grondwerkers Uit wat men aan het Hbld van beide zijden mededeelt blükt dat de conferenties die werden bijgewoond ook door den directeur van den woningdienst en door drie hoofdand tenaren van de afdeellng van wethouder Heykoop voornamelijk belegd waren om inlichtingen in te winnen Toch is ook de vraag of bemiddeling eenig resultaat zou kunnen hebben ter sprake gekonoen De vertegenwoordigers der patroons hebben echter als hun meening te kennen gegeven dat bij den toestand van het oogenblik de patroons organisatie die haar besluit na rijp beraad nam niet voor een bemiddelingspoging zou ziJn te vinden Naast den loonstrijd zit natuurlijk ook de machtskwestie achter dit conflict De patroons hebben het voornemen de laak uit te vechten zü achten hun organisatie betrekkelijk sterk en meenen dat zij met den steun der bouwmaterialenhandelaars de patroons die zich niet aan de voorstellen van den centrslen raad houden zouden kannen dwingen De arbeiders verwachten dat 1NGE70NDBN MEDKnEEUNGBN Wie 3280 1 $ de uitsluiting ver van algemeen zal zUn daar volgens hen tal van Rotterdamsche patroons niet zün aangesloten Van patroonszijde rekent men er op dat het conflict niet van al te langen duur zal zijn Omtrent den invloed van de uitsluiting op den gemeentelijken woningbouw is nog geen berekening te maken i De uitsluiting te s Gravenhage De Algemeene Patroonsvereenigfng deelt inzake de uitsluiting in de Bouwbedrijven het volgende mede De berichten die van werkliedenzijde zijn gelanceerd over de zoogenaamde mislukking van de uitsluiting ziJn ten eenenmale bezijden de waarheid en kunnen alleen bedoeld zijn als een poging om stemming te maken De waarheid is dat alle georganiseerde patroons het ultsluitingsbesluit hebben uitgevoerd behoudens een zeer enkel geval berustende op onjuiste opvatting van de mededeelingen van het bestuur Om aan te toonen hoe onjuist de van werkliedenzijde gegeven cijfers zijn wordt medegedeeld dat het bestuur der A P V nog slechts de beschikking heeft over de gegevens btj een derde gedeelte van het aantal leden en dat deze uitwijzen dat bü dit derde deel der leden het aantal uitgestotenen reeds ver boven de duizend bedraagt Binnen eenige dagen wamteer de juiste cijfers die nauwkeurig worden gecontroleerd bekend zijn zal het bestuur der A P V deze publlceeren Ook de berichten over het elders werk vinden door de uitgestotenen zijn sterk overdreven Voorts werd medegedeeld dat J t Vrijdagmiddag eene vergadering werd gehouden waar ongeveer 300 patroons aanwezig waren en behalve de werkgevers ook allen die bij den handel voor het bouwbedrijf in den Haag zijn betrokken handelaren in bouwmaterialen hout ijzer en glas De stemming dezer vergadering gaf blyk van schitterende eensgezindheid onder de aanwezigen terwijl van alle zijden steun voor de werkgevers werd toegezegd Oonflict in de bouwvakken Van de 30 gezellen die te Dotdrecht als lid van den Alg Stucadoorsbond en Federatie daarvoor in aanmertdng dcwiamen zyn er igisteren door de paitroons 18 uitgesloten n l 12 van den Algemeenen Bond en 6 Federatiemannen Geen rancune iDe 600 man dae bü de Rotterdamsche I roogdokmaatscha4 pü ontslagen waren wegens deelneming aan de proteststaking tegen de Anti Revolutiewet hebhen zich op advies van het hoofdbestuur v n den Ailg Ned Metaalbewerkei Mnd weder aangemeld en aün ook weder aangenomen Bankbtljetten In verband met de uitgifte van de valsche bankbiljetten van f 26 die den datum dragen van 24 April 1919 is te Enschede zekere T aangehouden die reeds heeft bekend en ter beschikkingA n de Justitie te Almelo is gesteld Spoorwegdiefstallen Ats verdacht van spoorwegdiefstallen heeft de recherehe der Ned Staatsspoorwegen te Enschede een 5 tal personen aangehouden onder wie een conducteur en een arbeider remmer Eene groote hoeveelheid goederen van allerlei aard Ih bü huiszoeking in beslag genomen Mü non gel uk In de myn Nordstem aan de grens zyn beide mijnwerkers B en S uit Kerkrode doordat de zoldering van een müngang gedeelteiyk inviel onder neerstortend gesteente gekomen en gedoo l Moord Te tein is gisteren zekere M J aldaar woonachtig door den veldwachter dood tongH den weg gevonden Aangezien het lük verschillende wonden vertoonde ia M J klaarblijkelijk vermoord STADSNIEUWS GOUDA 23 Juni 1920 Het adres van den Harktmeeater Bii don gcmocnteraad is glHteron etm adroH ingp omen van F Weit Fzn gpmeoiitobodo en tPvenH rriarkiinecstpr der Jaaren Veemarkten alhier Adressant merkt op dat de in itltzirht geRteldP Balansrogeling voor lu m in verhouding tnt fttideren slocht wn zeer geringe vooruUgang beteokdnt dat wanneer hij hij reorganisatie van het Marktwezen f 500 vtfaohtgeld zou krijgen Ri toekenning van een nog mmder bedrag alH wachtgeld zou tój zelf efn vermin ïering van inkomston moeien vreezen Zijn tegenwoordig alaris als gemeentehodo bedraagt f IS iO alH Marktmeestor verd eniie hij over de laatfi o vijf oorlogsjaren waarin 4 mkojiiHton minder waren ilan in normale tijden gemiddeld f lf M s jaar al700 te Hamen f 233S 45 Zijn pensioengromlHlag u a Marktmemer bedraagt r 931 48 welken gromialag hij ingeval van doorvoering der reorganisatie gaarne zag gehandhaafd Daar nU wordt voorgesteld het aala ris oIb bode te brengen op een maxi muic van f2000 ou hij b j verkrijging Van f 500 wachtgeld nanr den tegenVonrdigen pensioengrondBlag gerekend Hlerhts f 18 52 of berekend naar de heloolj ng der laatste vijf jaar slecbta fl6y 55 voomitgiuin AdreasaDt gtAt vcn er nu schade te lijdundoor dftalHt baffing Jtn ktrinU waarvoor hem pen verRoeding wft toefezegd en door verhaoging der awiid eatie loonen roew nnkimtcn Ie heliben Tenslotte verzoekt bii dfn Rand er iop mee te werken IS hem de toogedaehto 8chadevergne Ung v Mu de ker mirt afschaffing te vernitrekkon voor h niet tot reorganisatie van het Marktwezen over te gaan en in elk geval zijn tegPnwnoriHgo peiiaioengrondHlng ais Marktmepster te handhaven Morhl toch tot reorgaftbiatle w rdm overgegaan dan versodn hij met een ruim 21iarlge ervaring tol hoofd van hvl Marktwezen te worden berioemil op oen nader te hepalen salaris en dat ambt diw n et te vnegea bij een anderen ilaaraan gehee vreemde tak van dienHt Een strcMge kImoI Het adres van de afdeeling Gouda van den Bond van Ned Önderwiiizers betreffende de stichting van een z strenge school dat gisteren bü dfln lUad is h t komen luidt als volort Geeft met verschuldiffdm eert ied te kenneh de afd Gouda en Omstreken van dra Bond van Ned OndenrtfMrs dat zü met genoegen heeft kennis gmomen van het verzoek gedaan door de TuehtUnio om tot atichtin van een stren school over te gaan dat zü u met aondnuvr vmact M stkhting te willen overgaan dat zü ter motiveering van haar verzoek verwüst naar de Memorf van toelichting bü het adres der Tucht tJni t Welk doende ttn w E A t DANTZIG Voorzitter G VAN SPENGEN SecreOaris Waarschuwing voor antemoMlisten Dageltjkü maken de bladen melding van ernstige ongelukken veroorzaaki door het te snel rÜden met motorrutuigen nuar dat belrt niet dat de bestuurders voortgaan over wegen en door dnikdce straten voort te Jakkeren alsof er geen voetgangers of fietserR bestonden Ook in onze stall kon men auto in vtiegende vaart zien paaseeren als niet ingegrepen wordt moet hier vroeg ot laat e a enmtig ongeluk gebeuren Óm dit te voorkomen is de politie gewapend met een ohronometer en heeft ze strenge order ontvangen om ieder die te sne4 rüdt te veittoliseeren Dece maatregel heeft al een groot aantal slacht offers gemaakt Naar de voorzitter gisteren in den gemeenteraad meedeelde was Zondag het aantal bekeuringen niet minder don 38 Bestuurders van motorriltuigm zün gewaarschuwd De politie is p uuu ooi vlve WentoRboftV Bij Kun Besluit is jmffelateti a s vrtreenlging ultrtliiltenr In het belaag van verhoterii der voIkshiüavesUng werkzaam de vcriN iiigingAVoDingbouwvpreeriiging dw hlpaali gevestigd nlhler U gate Insdtrtlvw Men seint ons uit Den Haag Voor het bijstellen van 44 draden aan de telefoonlün Amersfoort JIaiderwük en de uitvoering van daannee In veihand staande werkzaamheden had heden t langst ingeschreven de heer G Slootjes te Gouda voor f 22597 Sulkerkaartefl Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gouda brengen ter algemeene kennis dat de uitreiking van suikerkaarten zal plaats hebben op het Levensmiddelenbwirüf Waagg ouw en wel aan houders van legitimati aarten van 1 tot 1000 op Donderdag 24 Juni van 9 uur v m tot 7 uur n m van 1001 tot iOOO op Vrüdag 26 ïuni van 9 uur v m tot 7 uur n m van 2001 tot 3000 op Zaterdag 26 Juni van 9 uur v m tot 2 uur n m van 3001 tot 4000 op Uaandvg 28 Juni van 9 uur v m tot 7 uur njn van 4001 tot 5000 op Dinsdag 29 Juni van 9 uur v m tot 7 uur n m van 6001 tot 6000 op Woensdag 30 Juni van 9 uur v m tot 7 uur n m vanaf 6001 op Donderdag 1 Juli van 9 uur v m tot 7 uur n m Gedurende bovenstaande dagen bestaat er GEEN gelegenheid voor bet afhalen van broodkaarten Broodksart De directeur van het Rüksbureau voor de Distributie van graan en Meel maakt bekend dat als witte broodkaart voor het 14ste tijdvak hetwelk loopt van 24 Juni 2 Juli a s zal dienen de RJjksbroodkaart in de paarse kleur op poarsen ondergrond Schllderü Blent onstelling Onze stadgenoote mejuffrouw Nelly Goedewaagen die onlangs ten buize van de Fom Van Nasau eenige harer pastels Hchilderüen etc exposeerde neemt thans met een aantal harer nieuwste werken deel aan de groepententooastelling in de Kuastzaal Piotura te s Gravenhage Vierde VoUueonenrt Het Tieide VoUuconoefi van hft Stedetük Muxiekcorps directeur de heer J G Arentz zal pJaats hebbM ep Donderdag 24 Juni 7 u n m in het Boutmanaptuitsoea Het volgend pragranuna ia daarvoor vastgMteld 1 Manch Vlaamfche Laamr J BUtai hrvtm 2 Ourertare OorioTalinm M J H KesseU 3 Valae Au golf da NmmI A U Guard 4 Fantasia Migaott A lUmas 6 Polka Couna de tt iiwaux Fr ZMcoff Ouverture LooIm L Caoira 7 Valaa Us fiUes de Capn E Camyt 9 Fantwiie Pleurs des Champs W t Parek 9 Galop En Vak Jt Ut GOUDERAK GdMannkUw geraakte het 7 Jftrig loontje van D van Yipemt al MMJende ta de x g Waal te water Toevallig kwam J de Bruin Jr nit de KwderU iMK h t oniheil hU neUe toe m moefat bet gMwwm smftkan bat Ttntje op het droM t bren n 4M net en nat pak nur baU teotf SCHOONHOVEN Bij Knn Bealult 1 loegolalen al vereeniging uitalultend In het belang Bari van verbetpring der voIk huUve t iig worloanni ürvMeenlging WonlufbouwvmeAildiiw NiMiw lovon K vwillgil Ihim ZKVENHUIZBN B i tion BtwIiUt t i toegelaten nlft VBieenigtiift ultaiuttend In het belangvan verbetering tier volktthiiiavuitlDgwerkzaam de vereeniging Woningbouvvereeniging Boter Wonen geveMtgüalhier FINANCIEELS BKRICftTKN WISSELKOSRaCN OffldMl aolMriac K Auüardaa 29 J ilii IMO a Jul sa Jul lAidu U lOti 11 1 IBeriga IM 1 M ParUl aM HM Bnutl ZwOMriaad W W 60 10 Wkmai tM i Kmfttmn M W ilM StoeUuha 1 20 U 40 CkriMlania 4M0 4a I ÜM Yotk 2 i4 SI 7 MAMK lBKKIOHTtlN KAASUAUT WOERDEN 29 Juai ltSO Aüvoer 900 partileu triii Goudlthatllaaa U toon ti 71 2a aoort ÖS 7 ka KMrt mit Kliklmerk et 72 Haadal fiaag Coöp vereenlg ng LDe Boekoopaohe veiling Er wefdeli prison besteed illN Vfiigt ï Ktenen in Hoorteii por bow 20 40 Pt l yrethriim per mh 4 7 et tjithyriifl por brw H 14 et Anjelieren 1 i l H per bo AfgeHneden roxrai in Hoorten van 26 70 et per bos Tampannia per boa 4 et Sp ren per hiih 2 4 ot Delphlniuni per boa 224 t AaparnguR per boa 2 i 50 et IriH per iioH 4 9 et LeeuwenJbekken lier biw iü i t Phloi per boa 2 8 rt Hoien in pot per atuk 18 30 et Mor tenaia in pot r tuk 16 22 et Doizendaohonii per boa 4 6 e Doronleiini fpr boa 7 et CentaureA per iwia 912 rt OinffloWa per talt S et L upinen per Iwa 4 et Dafia a per boa 10 10 et Strocib nemen per boa ft el Aai diieien j er 5 ona 18 34 H Groenten Kropala per 100 atnka 1 Doporwten per K O 12 20 et Peulen per K O 11 21 e Peen per bill 4 7 cl Tuinboonen por K O 78 cl Poateinin jor K O 14 et 7 urlng per K n r A OmMaa aUtam Coup VeUingavereenvtnw OudewaUr Uiidwjaur ii Jiui 1920 KitoLplaiiteii ƒ 0 16 U 17 par 100 tuikl Uloamkool 0 V4 O O0 per ituk Aanttfeieu ƒ 0 S 40 l eulMi I oas 0 10 DaiMuwtea ƒ OXi U Krambekerwtea l Ja t M par KX5 Sla t o tó 1 par 100 atuk Kieren 0 111 0 16 per itilk Vnan aaltlappeien ƒ 0 1t 0 17 par KA NIUUWERKKRK a d IISEU 29 Juni Coep Tuiutxiuwvellinjt Nieuwcrkark a d Uael ea Umatr Kng kumkommeri ƒ 10 1 0 Ib OO Kng kumkomnt rt 2 Mwrt ƒ 9 70 10 ktaina halve komkommerii 4l 6 90 grocngate komkonuncra ƒ 4 7 11 bloemkool ƒ 11 10 15 ld 2e aoort ƒ 1 90 9 90 ultaehot ƒ 1 10 1 40 atek kondtommarl 2 9 per lüu K U peen t 10 10 par 100 boa poataleia ƒ 9 apinaai ƒ 9 40 per 100 K G LAWl en ZEEMACHT Karvel odtalag Bil Kon baaluit vaa 19 deaar ia met ingang van 1 JuU aan kapitein N A Bouwman directeur der Koninkiilka Militaire Kapel vaa het regiment graaadlen op l a aanvrage t r uk vaa laAgtlungeo dleaat onder toekennmg van peoaioen eervol oatalag uit dan mlutairen dlanat veriaawL ONZE DBAADLOOZK DIENST D coBfenMle U Baalatna PASUS 29 Juni De Partiaeha Den verklaart dal d algemeene indnik ia dat de beshMtwi van Boul tne in hun KtiMei bevredigend iiin en dai u gttachikt ztin otn de twnden die Frankrijk en Kagieiand verawugvn nauwer aan te halen Men eriiettt in politieke knngwi dat se baaMtea Mi dri pnneipieele kweiUiea ontwaneniag vaa Duitaehland heratel m eindeltlk weigarinc om de aovJet ragMriag te arkcttnen een auecea er Mlllaraad dia het Pranaeb ataadpuot haaft M do waardaerwL VarUaiiag va MUIaraal PARUS 28 Jual Mlllaraad haeft verklaard aan vertagenwoordigera van da pan dat ket hMdtllt om het Duttseha effeeliaf tot 100 000 naa terug te brengen eenatcmmig waa genomen en dat de ontwapening binnen den kortst mogel ken t d lou iljit verkregen Wat betreft de vernietiging van het Dultsche ooriogimateriaal Uoyd Georga haeft daie kwaatic raati evarwoguL Da brlat van de gaaflla 1 au Duitachiand lal kun laaiata aont J hoofdlaak akhia varklaarda MUlenUKl JhtUtkent da aoU adlaa trti mirt g Maf am al doet wat wli willen nlllea w tlu Duitachiand voert ai t tlH wat mH vrsgen Uaar aa aelf aan dan voat van 4an muur aulUn worden geplaalat nilla aa kat mataelaarawark wal aalf meeta doen Wat hatrati hat koknvraagatnk verklaarde Mlllenad dat lie detail vaa d loadaakelUke evaraankomat tuwban de gmUliaMvdan op de aonfamtla te Bttiaaat iit aande SpabUeaakomat van 9 JuU aal veocafgaaa sullen worde voo r ga ata ld LAATSTE BEIUCHTSW Zorgwekkeade loeataad tal lafla 4 LONDEN 29 Juni V O Uit Duhila wordt gemeld dat 9 n algemMn ataklAg endar de Hworwegarbeiders in lerlaad dreigt Er is groote oniuat door dit berialit gewdrt te meer daar dese itaking mb groote uithnlding dreigt te nemenTl rland heeft alwkte voor drie waken leveoamldd l n terwijl ook t vorvoer van steenkool niet atopgoaet kan worden Mm vreest dat sleh amallge onlusten sullen voordoen Baaaak van Zwaodaeke lisriaga liis sn Naar wü venionieii beatjtat het voornisnien dal een Zlwoedach eakader be tnajide uil 3 pantaerarhepen en eenige lichtere o rlo pirAartuigen tijrlenll een oelenlnKarobi op de Noordkee in de eerste hel t van Iult een bocuek aal brengci aan Amateritant HM enMMIi da hatnrvakka Onder leiding van minister AalberHe ia heden aan het departement van arbeid een mnferentle gehouden van afgevaardigden der organhtgt ea van rerkgevera ea werkiieinera m varband Diel het n de bouwvakken uitgebroken bmllicl iêt KaaarM W ark Maal aMalw Naar we vernemen he de heer Blork lid van de t rate Kamer der Ötattm Qeneraaï voor Overljael deaer dagen np mediaeJi advU ontalag ale ild der Kanier genonHm Te h Hmvenhage ia heden aaiigevan en het drie dnngache eindtteta cunrnura ala Hiotwedair Jd van de over hel geheel laml gehoiulan krlM dlntricta wedalrliden van den rnjwiillgen Inndatorm Na een wekoiMtwnord van den voorültler der edalrljdeom mlaale generaal Terwlaga aprak minlater Pop een torjiBaaelIJk woord waarna de Iwijiee eiir van ilen landstorm generant Kahlua dank brookt aan alleiv die tut het welalagen van den wndalrijd hmlden meesewerk lilt alle oorden dee landa cijn vrijwllilce landatorinera naar het eoncnura algfr TRanUgd aillBg va Ih4 IDa haar Duya a d trekt sU iaterp latie mr de laoaioaBaa dar lavalkUteltawat in In vaitaad mat da ladleaia van het wetsootweiv tar laka Aan de agenda w nH tii gi ni da uitkeering aa de is n sa nl a n ui da aitanWlaalMaaUw ea da leeanamkMalainoar Aan de orde ia de LagesondarwIJswet Hat amanilemant Ter Laaa s d em beataanda bUtwdere seholeis 1 a l g a idn i a dar gemeenten te doa overgaa tega oveiBemlag dar chuldea we vaiworpa met 7 Ugra 21 stammen Het amaadament Tar Laan a d 1 betreffende vergoeding aan bOsosdere scholen naar de werkelijke sUehtlagskoatAi mat jaarlUkscb afschrijvingen va 2 wonlt varworpen met 99 tegen 29 sternen Het amendement Ut to u 1 1 om da vergoedingen voor de in gebruik genumea biiiundere scholen niet langer dan 20 jaar toe ie kennen wordt v rworpea m t 49 tegen 16 stemnia HMam utenMalTseBatra ir d vargoedlng naar aan retttevoet va I bi plaate van H wordt verworpe met 49 tegen 99 stemmen Het amendement Otto 0 1 on voor den verkoop van buxondsre scholen de goedkeuring van de gvmeentetieaturcn te vonieren wordt verworpen met 49 tegen 99 stemmen He amaadaaiant Tar La ajL en de vergoedingnn te laate vaa t r Jk te brengen wordt terwotp i met 9t Hge U Het artikel betreffeade v nio llB a woedt aaamaasna mM 49 tago St ataaa Hët ameadamaahAUwd lêA em ealang de fhianeieele veAoudli tuaadte het rtHi ea d genmaala aiet nadaf la rw U de koeten va de aUehtkw laiMtlnr en Instandbüudiw va at th oat g sl u uwen en terreinen door t RUÉ aa da gemeenten te doen voo rschia tsa te a 9 s Jaars ea met afViaaiaic vaa M annuïteiten voor aleuwbasiw en vaa hooffataaa M m anauiteiun voor vertaowr wonlt door im Hmiater cnlraden omdat d lam MMe het eoondwl aon iloaa a i a aaa bïdraga De heer Va i Laar jl ll art aa anfcsni sa d i ra sa ki da fmt to hrsagaa e 9M De baar Al arda ad iawM M Hat wllatale i TELBGian8CH WRKBnU T Hownrte alaad na I te VakMla Laagste staal 7IU te TkorriMin VenracMIair M dsa wWwdfii il g Meaal netto waatalüka tat lomtnatoMika ted g 4a ital8k kawilkl inMc at I 42 twa 94 l Da ea iaJwlaay