Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1920

f Vli WV fV I TI ïï I Ook na liohto gevallan van INPLUI dikw li nog gernimen t d ta wonichen ovar GEBRUIKT DAN lut de eetlwt Dr NANNING s KINADRÜPPELS deaa brengan da maag apoedig weer in orde Alom verkrggbaar k I 1 30 per flacdn Ken lette op den naam Dr H NANNINO bnitan op de roode dooi 1990 Dr HNANNINO t Pharm Chem Fabriek DBN HAAO 1 86 N V DE TiJDQEEST TrikKIng van S0 nummintinovintaan van Notarii P Q MULIE Wocnadag 36 Mei 1920 Pctl vu I ISOOO 17 6 I 1000 1204 I6 3035 M71 1M36 1 100 9680 14I9S 17474 20629I 200 4720 83jS 11640 J20IS I 100 1899 3480 4101 69778915 1 119 10260 IJ2I0 11750 11878 12769 1459414773 15745 19895 316PrtlKo vu 1 90 Ign gclo 186 3232 5e85 7954 10009 12e 4 15222 7734 ItSBI 357 65 93 8074 80 12715 30 7827 1 E5 406 33716185 8310124 12B40 86 17910 80 520 3452 6230 8112 10306 120 7 15314 46 inM 86 79 71 51 67 1J0 1 9018044 U9 997 3635 73 8204 80 9819557 47 imi 1068 8J 89 8319104051111319600 6420061 I2U1 3827 6381 39 22 IJ248 7 75 73 25 73 6425 40 10919 8r 15721 1810320140 1336 38 7 66 8456 31 13311 4218354 fl BI 5 6707 856210614 37 63 57 3 I4S6 18 8752 96 97 69 6920213 67 411 31 8823 813401 IC 9718 93 17 1666 4220 41 6611035 451 66 06 93 1754 43U6 63 89131136413596 7518535201 1881 48 6867 1711536 991 1818601 10 1905 4442 85 97 5113759 241870320404 2331 4575 6U22 911011667 61 165U4 1900020647 42 46911 7UI2 244118331397016689 5 79 50 47337187 66 881414916771 6420641 85 4840 92 6212024 87 16895 6620709 241 517217 9356 4814265169611916120842 2530 5229 7668 79 6314309 91 7120949 2672 49 7752 941912194 711720319215 76 2614 530O 7833 9551 liB02 14717 17418 19327 3013 5595 98 89 4414868 91 19484 18 5620 7907 9662 08 15212 17652 19521 e Lattr lloiW 4 2422 5450 7660 9794 12M3 14499 16543 19169 8 2506 73 7710 853 126251452716643 H t bAeuit en m Frankrijk zeei cc vreeadé vpookMl een machtift tot ie tan dtu gtrt iipenA Duitadiland ib weer opffe dotnul Wie de verschijaiiw t eerat ont oflht h eft IS niet bekend muar plotse linr Iwieft men aan beide lilden van t Ka naai d n mond weer vol TBU de ve aterkin ren di de Troegere wr tma in t srehe m vol TOtrt Na Hythe waa voomameUjk in Fnmkrük de atenmunjf met heel vi tnde Hik M werd alleen verzacht door de al l iif ran den franloMikoers wat met be iett dat fantaaten er tuohtiff wejc p loa konden verzinnen de x rucht n vonden ee readelijk injtaag en aoo werd lelU de ai dloo e dienst te Punia jciateren be eid j 8Tonden het bericiht de wereld m te n len dut de firma Knipp wier reheele fa briak haete te tün ereorKamseerd nog altUd Joongaat et de vervaardixtufï van orIogfaiatericeL E en onderzoek aldus wordt jreseiml wees uit d t men tiAken van 77 m M ver vaardijcde De directeui die onuervraaxd werd verklaarde dat het alleen de ver ranjfinit vaa oud materiaal botrof bmoen la door het vredasvendac voorjfesehitven grenzen £ r zal een strenge conti ole wor iien frehandhaaftl Voorts venekert men te Parus De tlr iu ge div denden va de dynamfel fabr cjten Mhünen er op te vniteo dat er maai ent ploffin smi Welen vervaard rd worden dan voor den mynbouw nood ir zün en dat men in het geheim aanzienlijke voorraden op 1 hoopt Heel betrouwbaar klinkt het bentht n et Wie heeft het onderzoek iwpestelu en hoe komt het dat men eerat nu deze ontdek king doet De entente commiSBie d e in dertud een reas door Duitschland heeft re maakt om een enquête in te ste en naar de oniwapenme zal tooh zeker met ver uimd hebben de fai n6kMi van Krupp te mspecteeren en t66 xal ze zich toch n et bi dan neus tutben laten nemen dat ze Biets itemerkt heeft van den aanmaak van munitie Frankrijk heeft met het monopolie der ontdekJcinfïen lozake de Duitsche bewtpe ninit de Bntsohe Daily Tele rraph heeft hoe zegt het blad met de haiHl frelexd op drie offtcieele Duiteehe stukken waaruit ten duidetukste moet blijken dat men te Bsrliin er ondanks aJle veraekennufcn van het tegeDdeel er wel degelult op rekent xoo noodijï ten oorlflg te kunnen gaan Het betreft hier drie memoranda die en onderstaatMocretana van de nikskan selarij aan and re departementen jfszomlen aou hcibbtn Ze luiden aU vwlflrt 1 VertroDwelök Am het nJksweermi Blatene Berlijn Ben ffoede weerstand aan den waBtelüken opmarach T n het bolsje 15 32 9920 78 72 4216713 81 67 1919207 90 49 10 92 80 13 281274114612 93 Bi SO 6316818 87 35 101 81 5507 10 2670 59 z 41 97 72 7863 60 82 2709 5602 63 10026 228 26 30 66 45 90 42 7ieO 71 2810 58 W9 17 8810125 60 87 86 2911 5727 9910203 85 89 91 91 28 34 8017 9012834 14751 91 M 580 66 65 38 10338 35 52 97 54 609 3008 72 97 63 36 63 16995 89 37 19 5629 64 90 55148521703519470 58 47 UI 813710404 79 5717100 96 84 3122 5906 42 63 93 77 719904 732 3245 45 7210501 12901 80 O 41 41 96 59 8216 II 54 83 26 8950 3348 59 49 54 71 14916 4310694 86 3428 6013 96 91 13005 40 44 99 U635 7eO9444585fl9I0ll 27 36 6116 831010618 47 8217215 42 39 96 2110708 6719029 26 40 4819309 n 1013136 4017316 3t 11 6715131 23 64 22 71 43 72 75 43 891520517452 96 5613249 9 6419806 73 65 27 70 20 18 9 97 52 73 67 IIIO 416601 371083413326 7317506 84 20 57 3 64 74 4215319 2419917 81 3856 T 74 85 51 57 78 20 1203 87 li 88 91 67 61 17641 37 14 3020 4Ï 86171090013416 87 45 51 30 6 40 31 69 9517708 19 46 44 77 72 651351215478 1420017 53 4020 6747 8629 83 39 85 28 71 1410 72 si 8511005 5119518 76 O 16 4279 6819 8720 72 63 761781120129 76 4307 41 5911133 86 90 85 99 0 Jf S 88 5ll2S Sl 4 l 813 4430 6913 g S iJS 4111340 2015809 55 19 43 60 25 82 9 57 4411413 68 15912181 6011534 84 4818217 20377 4513828 59 23 81 74 29 75 4120439 947 51 6251 66 3505 eHM 1039 3633 14 65 64 49 8400 65 516 16 3735 27 Mljahardfa Hoofdpijn tabletten I Slillenspoedigdehevigstehoofdpijn I 17 20 76 81 89 53 1720 96 62 49 4519 37 78 21 7014 8924 34 16 27 55 1800 53 51 7911682 71 85 81 40 13 4675 74 901811788 6216022 91 47 28 4709 7117 9811823 83 47 92 8 43 12 53 9132 3713955 5318439 72 4843 82 48 6814007 65 76 S 83 4903 7243 5811955 34 8218517 lOSlK 96 31 53 60 92 4616159 99 4 36 69 9250 I2C03 14104 16221 18630 U 71 7315 57 43 30 74 9220627 82 27 84 54 48 8918665 3 83 57 9912176 8516321 69 SI 2108 5005 589 305 J i 77 20BI 9 5115 75 81220214296 45 79 47 73 63 7413 17 62 91 5218904 3080 22 89 39 8812333 14310 73 51 92 46 91 81 47 87 60 5235 7517 9438 82 74 16400 2324 47 32 9523 93 78 33 Z7 96 62 9637 12 55 14411 56 o 37 67 98 99 98 2 8919047 43 91 7609 64 99 44 92 62 2402 5319 30 976212509 4916931 69 12 5409 55 76 16 54 V 71 Dt Vrouwa van Oarracourt cker OBARM GARWf a aiUko 4aeatde vertaling m T r WS KLINK r ROSÖUM Ns kMll verboden 1964 99 2040 98 20 J 36109 1 55 5 8 fi n groote kamer en het n ii dal van een woud van kaarsen Kneen te komen maar in werkelijk nn eleclriBch was weerkaatste m ot gebeeldhouwde eikenhout de Veue uaara e spiegels en fonkelde op de In een deel van hot beroemde a rraoourt zilver geplaatst tuaschen en overvloed van bloemen na was Lucille of ziJ droomde Was dea i raa jlgou ea zilveren sohalen wajen e be nden werkelijk van haar of zouden l h rdwijncn om k J r T o kale school Tlelr r S De stemmen van de anderen aohe rk ell f T komen en en B ml kamer had verlaten rXelln as LiKill I ifcrt Va ij AGBNDA 26 Ucé 8 uur NlMiire 8d9o i iriiiif Ro terdunKb TooomI jMrad 25 Hei Nm 8 uur Veri derlDa Kiunw m ATtxM TOOT ie Boitwbalnina b Arli Legi 31 UM S Oiu GMmiw Baw loeifclx OidMMadMcmaMl BOutt T nmk w j tmttA If iiHdeaii iiii la mogtu wtraacB vaa nigtOÊtiatKi euMiitia i m al r il lll i ia ar om daca la oaaa ati n i l a la v ElwMHb Ilti k tt A BBIMUUa SOOM VKRLORKN en Portafeullle met geld Mrlgke Tinder krugt 10 o belooning Adrat No 2816 bareau Ooadtok Ooorant 9 Mii ilnligr ir IriiJiirzikirJig MiiUtkippï UrMtle VMT IMerieN m K ltNlta DROUVEN l Co AmsUrdam ASSURADEURS MAKeUAUKANTOOII BMh mtoi TWKKTSOHK BANK ToUal der gkraatiemiddelen dar Uaittlohsppu op I Jaa 1919 Mk 47 187 aa4 1 Sftdart d opriohtiog deser Mantlobappd tot aan h t eiode van b t laiir lfl8 werd aan brandiobade betaald een bedrag van Mk 79S SS4 B01 1S De Maatschappij reeds gedurende meer dan 60 jaren in Nederland werkende verxe kert lOffwel op eigen polis met zeer gun tl ge eondltirin als op de Amsterdamsche en Rotterdamsche Beuracondttien die ongeveer overeenitemmen met de conditien op hare eigen polis De Haatschapp staat in ver binding met ruim 200 Agenten wier arbeklBveld xich over geheel Nederland uit atrekt alunede met vele Assurantie Hakelaare ter Amiterdanuche en Rotterdamache Beume en venekert zoowel inboedeta woonhuizm villa b en dergelvike ala kleine n groota fabrieks etabtiaaementa tegen concurreerende premiën D Khiule ultbetAlIngen geschlcdca stcedt In Nederlandiche munt De Diractle voor Nederland en KoloniSn van bovengemelde Haatachappü heeft de eer te berichten dat in plaats van den Heer JOH VERMEIJ aan wien op zijn daartoe trekkend verxoek een meest eervol ontalag U verleend tot Agent voor GOUDA en Om treken la benoemd en aangesteld de Heer P 6 OVEREIJNDER b j wien alle inlichtingen z n te bekomen voor het afsluiten van versekerin gen ala anderszins Amstetdam den 1 April 1020 De Directeur voornoemd DEOUVEN Co Zich refereerende aan het bovenstaandebeveelt de ondergeteekende zich aan tot h tafsluiten van verzekeringen alsmede tothet verstrekken van alle inlichtingen dienaangaande 2844 74 GOUDA den 1 April 1920 De Agent voornoemd P G OVERUNDER S GELD 1761 1 beScbikbêar voor Voortchotten AmbtaaareN xonder bspg Bij Khrift Morr pott voor anlwoord Zuidar Credietbank MaarHini I ROTTERDAM Til 1 07 BENT U EEN ROOKER Koopt dan cnu Toote NAPOLEON en U gviUat 7 kwartlar voor ilechta 7 centi Turfmarkt Miiilullioirpjes Triuwen SoliedeSaloa n Huiikamermcubelen Tafelt Stoelen Lmnenkisten Spie eliSchildanjen Theetafel Eikenhouten Buffelleo Boekeokaaten ClubfaiUcuila Zijdenpluche AmeublemeolflB LeerameubleBCBtcn Kapokaatrsaien Wollen enBslijndekcna Stroomatraaaca aos eni 5396 8POTKOOPJES III 20 BBTB ADRE8 VOOR JONGELUI MBT HUWELIJKSPLANNEN UI0nmAT44bli8 tfl siMNeScfaiskid ROTTERDAM Telefoon 12800 Koopt ze Z is best Met het aannemen t b DRUKWERKEN in Mat t w ii d t uitvoering belut ddite HAASTRECHT delMM J SCHBKR Meisjes Zeeppoederfabriek Aan da Zaeppoederfabrielc der T P VIRULY ftCo tStoomzeep zladarij de HAMER l unnen EI8JE8 geeplaatst inforclen Zich aan te malden Portier Fabriel of bi de opzichterea MeiGRENDEL Turfmarl t go 40 K G COSIIII in Assiiraiitièii 2841 30 Bloedarmoede T lalf on Ne m rugpijn iwikle duiaalightld bleeke 4claalakleur Gebruik hiflrte n Mljnhardt i Staaltabletten Dese dienen tot algsbcele veriter kin van bloed n lichaam veibe teren Uw eeiluit en feven ccn gezonde elaataktaur In dooien vanaf f O 90 Vraag tarieven voor ZIEKTE VERZEKERING Zenuwachtigheid onruat gejaagdheid overspaooinfalapeloosbeid examenvreea prikkel baarbeid Gebruik hierte en MUnhardt e Zenuwtabletten Deze tabletten kalmeeren tn hoofe mate en nemen de fevolgen van overipanniog we Perkoker 60 et VAN BLAIIKEIISTEIIi DE HAAN RheumatJek Jicht koude en pijn m de ledematen iichiaa apier en fewriGbtipi n aan 4esichtBpi o pijnen van allerlei aard Gebruik hiertegen Sanaperin tabletten Deze werken pijnstillenden£enez nd Per koker 75 cl Deposito s Vreemde Wissels GOI DA KLEI W EO 84 Talafoon Intaroomm 186 ROTTERDAM z Gal en slijm worden verwijderd door Mijnhardt s Laxeer tabletten Regelen den stoelgang iijn bloed imverend en verdrijven uitalag Per dooi 60 et NIEUWE HAVEN 70a Tal iBtaro laiia an ItlTl 80 Maagzuur maagpijn maagwater oprisping geen eetlust slechte ipijflvertering Gebruik hieriegen Munhardt s Maagtabletten Per koker 7S et T l spam Adr s n X T N S O Verknjdh bij Apoth en Drogistente Gonda Anion Coops Wijdatr 39 SofaooahovcD H Smit Haven 33 Boskoop Wed I Spruit J F Verkade W ddinzveea A v d HeideMoordrecht J v Gennep Stolw k B Nataijl 2773 88 1 DEvmm0 = KOKO een tulvere heldere en nlet vette vloelitof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar worteb voorkomt het splijten en uitvallen HoofdiccT en roos verdwijnen nadat men KOKO ecD paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvow n dig KOKO op het haar dan wr ft men bet ucht In ocderwaartich richting en borstelt Qlnk VcrwaarlooB nooit Uw Haarl WIJ ticllcn geen dwaze of onmogelijke cischen aanKOKO maar ander preparaat 1 I ten zuiver geaeesmlddal vij tegS houden vol dat jeen vooi bet Ham kan c WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk voorkomentic op elke flesch KOKO wordt nooit los tonder verie gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r u 101 klitne 2 20 iiiMden 8 90 ireet flcieh KOKO Shampoo Poidcn f016 per pakje VeiMlsbaW b Apwliaken Dr lattb ParfiunariilMaieUna ï VOOR HET ANTON OOOPS Wnd A N VAN ZESSKN ï HANDEUMEE Yerkrggbaor te Goada bn straat en te Sahoonboven d Tijdelijke Prijsvermindering van Junker Ruh Gastoestellen en Fornuizen welke nog steeds in het verbruik de zuinigste zijn en aanbevolen worden door de H H Gas Oirecteuren als de beste ERVEN M M VAN LOON sfri r w f v n W Ho 1432a 1 59e Jaargang Donderdag 7 lil 1920 2Sri© a Txrs mmm coma w © an d Tr©xt©a Lti©TDlstcij oox 3 o a d ©c © aa Oxra etxelceïx TBKBCHUNT 0A0BLUK8 B8HALVB ZOM KN riKSTDAQBN t M INOKZONDKN MBDKOKSUNOKMi Op de voerpaclBa 60 heocar 1 n ali I N alka ratel AaONmiUNTSPIIMgi par kwaitaal iJi Hr aak 17 Mal met Zoadatiblad kwartaal fiH ft waak U eaat ovaral waar de beiorging per loepar eMhledt riaiMe par poat par kwartaal ITS met Zoadatiblad ƒ 14 OawwH adnrtealMa aa laiaiOBdea mad laaUM Ml eeatraci lat laar aaeAH Mardaa prUi areola lattara ea raadaa weidaa baiakaad naar plaatamtela Advartoatlaa kaïMa wordaa laiawMlea door tuaaobaakomat vaa aaltate l i n iaUraa Advarteatlebiireaus ea oaaa Afeataa Akeaaeneatea wordaa daffelllki aaaKeaomea aan oai Bureau Markt 81 GOUDA hH aaaa aceaiaa dea boekhandel en de poetkaatoten ADTaBTBNTIirBUSl Uil Gouda ea omitrekaa bakoorende tot dea beiorgkriaf 1 ncal I W elkaa rafel mee f M Van bulten Gouda ea den beaorflkriai t ncela ƒ 1J5 elke n al meer ƒ O SO AdrertentiDn van publieke vermakeltlkhedan II aaal per r f l Advartatllln In ket Eaterda nunuiar 20 b ala op dn pril Bnnai H A K K T SI 6 OU o A MtMt Talaf htare 84 Nieuwe onthullingen AdMiaIrtratkt Trt tf bttan ÊL doen Vooral de part ip rt ia daar u sterk wederiteenx basohuldigen de po it eke bla den elkaar van lutsoh plannen De Vor Arts vreeat een meuwe ttaat gieep van I echts welke medadeelug de Deutsche ra es eitung hrandjneritt aU eai veikia zingsmanoeuvre Evenwel de Vorw rtn staaft aun bewermg mat de meiadeö ng dat I fontaokiaten te Paderboni een Bond hebben gesticht die tegen da bui ige re goenog IS geridht iMaandaliJks Kouden m Padeibom ondanks het heriiaalu vert od van het ruksHeerminsterie 2000 man woi den aangeworven 7ij krijgen 19 mark per dag het geld komt uit particuliere bron want oogensdhunluk stAan d n recht boisjerwi ion zooals de VonvKrts za noemt enorme fondsen ter be dtU ikinff Ëon van oe geldgevers is de Pommeraehe Landbunü waarachter weer de Bund der Landwirte staat Daar echter de onderneming koEt baar is moeten de Putschiitn kcI op een korten tennun rekenen voor de u tvoering van hun plannen De m sdiijn ontibonden vriikorpsen wor uen door de reactionnaire o gauRiitie stel heimatig over de Pommerache lai Igoederen verdeeld Wapenen eiui üeincn ze mee De landeigenaars voorzien jin hun on Ier houd f De cornpen zouden een 4fidere gedrags lun volgen dan b den Kaï patsch op J3 Maart Men houdt rekening met een spoe dig u Dbrefcen van een coramuuihtiachen opstand m Midden Duitscïldand in recht streeksch veiirand met éb vericiezingen Mochten de coramun sten ieh ta alap too nen dan zouden verkleede vrukorpd offi eieren door het Midden Duitache a luatrie gebie i trekken om de zaak een handje to helpen Breekt het commuaJcfÏjiche ovoer uit dan moeten riJlBweerm vi Qko rpgen zich passief gedraeen en een 8ooi t mili taire staking op touw zetten om den op stand zooveel mogeiuk uitbreiding te la ten nemen De bevolldng eü de regeering moeten eerst een tijdlang in het roode Bchnkbewind smoren Ondertugachen moeten de rechta bolsjewisten den chaos m Mi Wen Duitschland voltooien In Weytfa ien moeten ad den kolentoevoer aftnti ien terwyl Ie vruaoharen op de Oocte b ache landgoeren den toevoer van levensm kielen ondeilbreken zullen Eerst dan wanneer hongersnooti en werkeloosheid ten top ge btegen zijn moeten de troepen als reJders in den nood verschunen om het bolsiewis me tegen den grond te slaan en ala over winnaar telf eea nieuwe regeermg n te stellen Een feit is het dat de Prontbond is op gerioht in verband waarmee de Duitsche officeisbond aan de rechtsche pers heeft meegedeeld in zun vergadnring van 9 en 10 Mei de nieuwe vereeniging als ondoel matig te hdbben veroordeald Zulke afzon uerluke bonden kunnen alechta tot ver snippenng van krachten aanleiding geven en de belangen der leden van de rukswcer fecha leB vooral daar deze bond vo gen de ontvangen berichten niet zooala de offi f ersbond üieh ohlint te beoalen tot de behartiging der economische belangen Het woelt en kookt dus nog achter de achermen en de regeerlog heeft wel reden zich paraat te houden om uA t II tegen links t if t an raohta of tegan beiden te kunneft vardadigea In het Bergucbo land büv i het bolsje Mieksche gevaar nog dreigend Sedert den ojanarsch van de atastapoU tie zün daar in verschillende plaatsen aan onlÜke voiMlatm van wapeiu zetin Q Ü heteekonen achter niets tegenover de me gte wupeiw die er nog moeten zün Ook thans nog zjn vooral in Selbert het mid leLpunt der sioteninduatrie en Jn den om trek daarvan eon groote menigte wapen verbolgen De voorraden verminde rflen daar echter aanzienlijk omdat de Spartu cifer 3vera met groeten ijver de wapen depot 8 in ve ligftieid tr cht i ta brengan In frankrijk is het voorloop g aeder zoek n zake het rrvoJutionnalre lomplot waarbtj zeventien der h enihte urbe Iers elders en boisjewistiache witatoren be trokken n Dinsdag gesloten mei It H N uit Parijs De rechter van insttuctie heeft tegen de betrokken personen een acte van beechuldiging opgesteld wegens unarchistiAche actie Zestien personen sijn n VOO loopige hechtetus gefteM ten der leiders van de apoorwcgfederat e wordt oog gezocht Naar verUiidt blukt uit ten eel der verzamelde gegevens dat het plan beatxjnd bu een aantal radicalen om n Irankrijk een aovjetregeering n te stellen Onder het bew smatèrlaal lat de legeering thans in haar bezit heoft bevm uen zidh verschillende brieven en documen ten welke bu de arrestatie op de beschtul digden gevonden zijn Daaronder xUn er ook van dan Amenkaanscben icnirnailst Paul Demotte die bU da Jongste oalubtan in het Roenrebied onder vardaskuur van spartaoistische aympathieén werd gearrea leerd en by zyn poging tot ontvl ichten werd doodgeschoten door de wachten on Ier omatandighedeo welke aanle dung heb ben gegeven tot het thans geëindig ld on tieraoek Nu het bolsjewistisch gevaar m £ ig n lattd ernstig gewonlen is heeft dr Fran bche legeenng weer dan ooit leden het met kracht te beatrijden Ze zou n orbij de samenwerking met Husaische monarthis ten n et verwerpelü achten over weike aangelegenheid we zooala gewoonluk niet van Iranache doch uit Duitsche bron wor ien ingelicht ben Berlijnach persbureau verzekert uit volstrekte betrouwbare bron te hebben ftibtkttt KruM nog oorioggmaterieel Geheinie Duitsche documenten betreffende legerversterkhig Putachplaiinni Wapendepots in t land viui Berg ontdekt Het bolsjewistisch complot in Frankrijk Vormlns van een anti bolsjewi tisch leger Avontuurlijke tocht Dultoche obstructie Sumenzwerini te Eupen Onlusten In Italië OMS OTEBZICHT waune veretsoht ffroote voorraden wape nen jnumtie en veraohiüeode aooiten van oorlofFS en technisch materiaal Om in pen ter baachüSint atatlen Ze vra t voor hun volle raedawanking de vulgenUe voopw aarden ünvoorwaandeldke anaexa li van Bessarabi Odessa moet en vrü haven worden Aoeraanle krijft madaia geosobap orver hat mandaat van d Oekraina De Hongaarache reg erinir moat de reheei beweging eteuxwa ïraakruk staat borg voor de betaUng der aware artlMarle ea muoitie dia Bulgarii aan d Bussaa levert deze behoeiten te vootuuen moeten nieuwe contracten onmiddellyik wonien e iloten Aan couao de Jl ntenteconmiissie op 1 et oogenblik leer gemaJtheltik m d kun worden met èetrekJcing tot de toegenomen behoeften aan wapenen munitie enz tracht ik opdat wu goed voorijei eid zou den ma op de eventualiteit van eui nieu wen oorlog en m overeenstemminjï met het besluit van de ruksregeenng de passende orders te Spandau b iirupp Siemens en Daimler te plaatsen In het btjzomler moe ten de automobiel parken op sterkte nor oen gebracht Ook moeten kanonnen van zwaar kaliber eO zelfs van de lichtste ku hbers gemaakt worden Ik verwacht unt woord in dezen geeat 2 Geheim Aan het niksweeiin niste ne Berlyn Met het o w op de voortduren ie ultbreidiog van het bolsjewisme zun w g gemachtigd als voorioopige maatreffol ie ruksweer noi eenixen tud op haar te genwoordige aterkte te houden len cmde ten eventueele nu Uisat e uit te kunnen voeren sal de Duitsche pers den indruk moeten wdcken dat het boisjewisblsche ge vaar voor Duitaohlaad grooter is dan het werkelijk 3 Op dese wijse ktumen wu tr mlMchlea ItT Ugen dè rijkaweer op te voeren tot een aterkte welke bij het u t breken van een oorlog de goede levering en mobilisatie van reserves zou verzekc ren Geaohikte plannen moeten in buzon derheden worden uitgewerkt 3 Vertrouwelijik Aan het Wolff T B Berlyn Opdat de publieke opinie n Opper SiloEie ten jrunste van Duitschlund zul worden beïnvloed wenach ik dat te Du scho pers onmiddeiluk worde Rembtiuc teerd om herhaaldelulk de volgende cate gorien van berichten te publiceertn Ten terstü De oiïl eivredugende politieke en üconom bche toestand in Polen len twee de De vergelykenderwuze gezon e poai t e in het Duitsche ruk Ten deixle de vor cermg van het Auastsche offensief tegen de Polen dat als buitengowooa gunstig moet worden besohreven Ten vierde van tud tot tyd ervanngen en meemngen toe geschreven aan reiziger die paii uit Po ien zun teruggekeerd en die het vooruit z cht daar in zoo donker moReluke kleu ren schUderen Geschikt materiaal moet aan het bureau worden geleverd voor Roed keuring door zgn persafWeelin r De waarde van deze documenten is na tuurlyk niet te beoordeelen alvorens be kend is of ze werkeJuk beataan Maar t Eugelsche blad komt met zijn onthulling geheel m de lyn der Duitsche organen d e allerlei opzienwekkende mededeehngen Dawinkof de verta mwoonligar vaa df ondamemlng te Parija da I rasMlxe tM4 raala Castelnau Franchet df lupunf fl Vuasai ondersteuMta naar bêwaerd wordt de plannen van de tagen rvroluAioiuiira organiaat e Hat leffar aal natuuriijJt al Russiaciie lasor optreden maar er aullea Serviërs Boanian en Albanièm als vrtf willigers in roadeairÜKlen Hat hoofdkwar tier orgaoiaeert het eerste leger üii Sie gadin aa TharMiopel in Hongariia Dit leger bestaat uit gaivtudlita Kuaaen ondtr opfierbevel van generaal Irtasanaiw kolonel fakowlef is chef van den itaf Het tweede leger wonit bij LuUainy Ilrwiny en No i M ar geconcentreerd onder het bevel van generaal Kuterof oS generaal Rod jank Chef van den ataf is da tran bche graaf de Larence dia vroeger deal aitmaaltte van de ataf van het lager vaa generaal Haller Kr la tenslotte oog aprake van eea dcrdc lager iat naar Ooat Pruisen zal wovdtn uitiRaituurd an uit da RuaKiache kriJai r n iR nen in Dultachland zal wordan gavonmd Van alle openbaringen tha dater diigaa gedaan itfn is deze nog wel de meikwaar dignte Het bertdht dient ïnai do ult rat V ooniehtigheid ta wonden baMhouwd Gast Frankrijk indeiriaad by da ba trÜ4linc ter bolsjewiki zijn eigen gang dan toa da Kans voor een breuk tuasel n da gaalllaarden opnieuw zeer groot gewonlan zÜn Uit Hamburg wordt tenalot nog t vol genti btout stukje van een aantal botsje w ki rfeaeind Het thans naar Cuxhaven t rugkeer nde stoainvlsacherwaartuig Rum Ur 6chHkiei zich 21 April t avonds ius fchen het vuurschip l o j de Ë be n Hel goland Plotseling ateklen aich twae ma trozen en dr e blinde pMaagiers die ta Cuxhaven aan boord geslonan waren met Mapengeweki in het baalt fan tiet sehip Deze passagiers blaken later afgevaardigd en van de commumstische arbaiderapartij De kapitein een voor Reykjavik ba stemde passagier de eerste stuurman en ie eerste machinist wenden opgesloten waarbij men dreigde hen ta vermoorden De tweede stuurman en een matrcoa war den gedwongen den kxien voort ta zetten Feuilleton hoei Jfead heeft je tot driemaal toe aangesproken Keer eens uit Je droo Iniiilfind Lot ons terug al was het nmar voor een paar minuten Neem mij niet kwalijk zei LucU U blozend Mimlieer Head boog eerbiedig het h fd Ik hoop niet dat ik n stoor zei hj maar mejuffrjuw Verner vroeg niij u een stukje fajmiiegeachiedeinfl te vei lellen Neon o noen riep Marie bo gin als het u belieft niet op die ma nier dan vallen wij al m slaap bi het IxKUi Laat mij hot miss Darra poiiri vdUllin en verbetert ii mij nannter ik a dwaal U zuil het beter kunnen vertellen lan ik zti mijnheer Head mot een lichte huifi in Ik zal m alle geval iiitt sprekeri van V K rnoeniden zooalfi u Z ker Ziiidt doen antwoordde zl Lucil Ie wij spreken over lort Merle Her innei jij je dat Ik jo verteld heb dat Dariacoiirt vroeger aan de Merles hee 1 behoorde Ja zBi Lucille Nu het sfhiint dat wijlen de raar kies de vader van dezen een van die heeren was wienn lust het iB geld uit te geven en dat hij even ftls de meeste meiischein die deze eigen schap hebben veel te veel geld uitgaf Daarom kocht hij Oarracourt aan oom erkooht het met al het zll Nadat de poolcirket onrerachraden wa werd het fwhip oniier de wet van Je Kns ssche fovjetrepubliek gesteld foan hal ftchip 30 Apnl te Moerman b nnenliap nam l Rusalsche overheid het in beslag De vier gevangenen wenien ondei milita r geleide naar een internee nnffskamo in hwt binnenland van Rusland rebraU t Men weet mets naders over hun vei iif Het Bohip uat onder d roade vlag lag werd ocherp bewaakt Tenslotta gekikte hat da ie geheele Hf ad Hij züg Lucille aan Daar steekt werkelijk iets achler Cl hi ernstig een sombere achuduff dio rust op het huis an Merle Dp ten ander oogenbJik zult u dat hoo r tl Nu daar het t oven de macht gaat vMi otMi sterfelijk man om met te spreken van drie arme vrou wen om een lechtsgoleerde ooit to kunnen dwin g Il blijft lis niets over dan onae zie fl in lijdzaamheid fe liozitten zei Marie ernei luchtig Maar u is er v el in geslaagvt een nog romautlsther g mih mm den belang wekkenden nmr k i s tl verleeiien mijnheer Head Ik tl liet erger dan onlt te pakken Ik f donf dal wij goed doen niijn beer Head het g mo van zijn wijn ie gittinen ei mevrouw Dalton aöjfjes en I iHÜlc stond op en ging naar de 11 tvangkamer Mam Verner liep op de p au toe eik sloeg een aceoord aait Heb je n op tegen dat ik speel zii ze Miraiek m deeenige vellighf ds klep voor al deze spannemie emoties Deze hoerlijki plaats dic donkert en s tmbore niarkioH met de sthaduw die v r ijn huis hangt d opwinding en Ik t mimekkurps hebben mijn hoofd op h I g brat hl Rn jtj zij wees mtar I u ille 4 ie als een IteflIJk staitlKvU In het midden van de prachtige kamer stond jij kunt kalm xlj eii pofaizen Dal gaat mijn verrtand te bovenl Mi88 Oarracourt ï g lakU iahel geschiedenis rail hoer btzit van oen giJijkrnalig ii goeat iel niMrouw Dalton met ptethtige goed keuring Voor e n gelijkmatigen geest zijn de wtsseivalllgheden van het for tuin van geen belang Dan moet ik wol oen gemoed heblien zonder hot minste ovonvicht hcr i vatte Marie Verner Do wisaelvatllg lieden van het fortuin als u daar mee bedoelt het verkrijgen van zu fin plaats als d e zouden mij sta ptlgek maken I iidlle legde de haiKt op haar schouder Jo zoudt mevrouw Dalton stapel g k maken wanneer je np dte manier d n r ging Marie zei ze vriendelijk spoel dus gtnwt en geel Je gevoe luw Iiichl Fn hoe ga Jij e gevoelens lucht geven nlliid wanneer je die hebl Merie In de frisseho lueht zei Lucille It rwijl z j naar het raam ging on AH ojende Ik ktm je op het terrjw hon Marie Verner begüu met een opera ouverture en do rauxiok weergalmde door de kamer en Jklonk door tn de friascho avondlueht Lucille fitonri er oen paar minnen naar te lustm en maar iku een poosje sebeeit de mu ziek haar te druk eu liep li laogfli het tirras tot IJ een ronde plek bereik te die op het park uitzicht icaf Tn dit hodtVB w n een tuinbank ennaar stilte verlangend begaf Lucille flicb naar de boratweriog en keek daar over hMu Wordt v rrol d U Nil mi lie r Hoad ik heb er een Methtoini ipgolaschi tent u nu tevre dei Wa hot niet een afsdhuwelijke opofferingf tel ie voor afstand te doen van dt t praihtTge plaats t oen won der dat de tegenwoordige markies ei oo neerslachtig uitziet Ik meende dat ulko gowleron steeds cifelijk wuon richtte mevrouw Dal I n iich tit niijnhter Head en dot 1J met vork icht mochten worden Niet dan nitet toestemming van den uilston 7oon vei klaarde de rechtsge g leerde W jlon do markies moest Ie tie temniin van zijn zoon hebhen or lat Jiij het kon verkoopon Maar daar er gun andere kous was dan ei koopon of geruïneerd ijD stemdt hij natunrli k toe vooral omdat een gt litltü van het geld werd gebruikt t t aaiik op van de Hall waar de t gt nw loiifige markies nu woont Fn Is d legion woordige marJticH de i enige zoon vroeg mevrouw Dalton Mijnheer Head l racht op dat oogien liiik zijii wijnglas aan de lippen tn wuhttet en seconde voor hij antwoord ilp terwisl zith zijn voorhoofd even rin pehie De tegenwoordige markies was di luuist aangewizeik erfgenaam küI hij Inngzft uii en mot ztkertii triiHt i iicilh di npletttnd getuiHtird had mg nxdeaaizeling in den toon waar p het antwmrd giegtveri wtnl nitt II Marie Verner scherp oog keek i t rde ver de meubels en al het voornoem Daar steekt ieta aehter Vertel ona