Goudsche Courant, donderdag 24 juni 1920

Ko 14 47 I Tïe U Txrei VERS HUNT DAGKI UKS AaONNSNENTSPKUS p r kwartaal ftM per Mk II e l nMt ZorRlB bM Iter fcwartaaii 2M p r mwk 22 wnt overal waar de becor nf per loeoer fMKhifKlt t raocu per p st per kwartaal 2 75 met 7onda r blarl ƒ 3 46 Attonnemerjten worden dasel lCH aangenomefl aan on Bareau Markt 21 GOUDA 1 tinie ag enten den boekhandel en de postkantoren ADTBBTKt TIKPRUS Uit Oouda en omatieken beboorende tot den b w r krinK i rtgels ƒ 130 elke lenfet meei ƒ O 2 Van buiten Gouda en den bexorgknnir 1 i rt gelM ƒ t 5 elk regel meer ƒ 0 20 Advertentiën van publieke vermakel ikheden tt cant pel t fel Advertantilin in bet aterdagnummer 20 beslag op den prtls Redactie Telef Interc 546 Ouitschiand s moeiiijkheden Oe kabinetskwestie niet opgelogt Fehrenbach zet zijn pogingen voort Levensmiddelennood Duurterelletje De boycot Hongarije regeering afgetreden Piotest der Joden tegen den boycot Burger oorlog in LoMdondeny Congres der Internationale Kalmer van Koop handeL ONS OVKR ICHT i hreiïb ctit Heeft met het pinddoel in t zcht tucJi not irfihipbreuk jteleden t I feg aan zoosis e ciiteren concludeenden uit een bendit tvei de weigenrm der so c aal iemoc raten om te stemmen over d ïiuitie van vcrtpöuwen die de resreerin m iJe zitting van lein Rykadaar waarin ze zich jiou presenteerenj mWe steilen De socia temociaten hadtleai wel toetfrefctemd in een wehvillcml neutrale hou inji doch die onzudi lheii i hieki h i met m dat ze zich vóór de reigeeriag waaraan ze een deel nemen zouden verklaren haai afstemmen wilden 2e ook juet alzoo was naar hun meemng het eeiuffe niet deelnemen aan ie Btemmin f Het gevolx was dat Fehren t ach onder deze omstandnigtieden ziJn ka bmet niet definitief kon benoemen omdat de democraten als onvoopwaardehike eisch voor deelnemintr aan het nioutte miniete rie hadden RcsteLÜ lat de socialisten daar aajwipenUik hun vertrouwen zouden eeven en he maat van moeilukHeden liep ovvi toen de Duitsche Volkspartu aanmerking maakite op de mimsterlyat Er zijn z gt e vakmimsters noodig voor Ie belangrlijk st portefeuilles en bu hun keoize dient ni n n et zooals nu geiieuKd vb op poli tieke kleur te letten Het bezwaar houdt rMatuurlyk in dat de Volkspart meer ze tela voor ïioh zelf opeisöM Fehrenbach heeft ondoiua deeen te ren spoeid den moed niet opiceffW ii ï koes tert de hooip eerst deze rfrws in de cri sifl en vervo rena ook de eweal 1ke kabi netaicwe tie te kunnen ouiossen Naar het Hollandsoh Nieuwsbureau uit BerUin ver neemt zal Föhreiïbaoh noiKmaal met d meedei ei l8SocïaIi8ten beraadsiairen In burgprl Tte knnjcen hoort men thans dikwyis Ie oipivattiniK verkonidi en dart de Sociaal Democraten Ohama enoe hebben tegeiïsresparteid mi dat voor het jreva de Duitsche VolJcepartiv uit de coalitie zou tre den toch noig de moKellikhe i zou bebtaan om de oude coalitie weer te laten herrn Gnetermiddag om één uur ginif in RMke diagJcnng het klaarblykelifk van de ztide der Onafhankeliiicen geïnspireerde rerucht dat men powin ren m het werk wilde stei len om een socialistische re reeruvr te vor men Om vuf uur heeft de Sociaal Demo cratisohe roikwlagfractie vewadewl om nogmaals over de bnsis te beraadaladten De Democraiten fajielden om zee uur een bijeenkomst doch bluveo er h hun stand ipunft wn d houdaïw der Sociaal Demo craten te laten afflianuren In narlamentaire kfinK n rekent men er op dat de meer denbnpidMocialisiten b t hun nieuwe bealuit vender zullen gaap dan Dinsdajr en dat zii vooral voor den t jd vék Spa zullen toegeven Hooerwel men hoop koestwt laat Fttuilleton Oa Vrouwe van Oarracourt CHARLI É GA8VICF s fleaulhoïtoeerde vertalwf tmi j p wfsöfUnk v Roaemi Nadruk varbodM Lucille zotl lia ir vw op dtm drem l ppl on danrdooi SuBie dp deur iip n r ftar HiifiH A t niet mmA Lucille koek b kanior in Zij wan kiem m diende klaarhliik iijk tot zit kamer Van buUmil Iw k dt hut e n ewouo boHchwaihteliewonipg vriendelijk iloor de iasmijnon en knraperfoelie die r tegen op kiomiiiieu ou haar bijna bedt kten iimar die kamer geleek alles heiialve op een gewoon hoHthwachters veVblijf i e muren waren eegroon behangen de nieubelè waren van gelieeld honwd ikenhciut Mijmheer Hairy soeed hotalleHjieif oiiöH Ik heb er h n op een vond aap zieu werken nael een niPM e i 8tiik ts hout fluistenfe Sasia Twee o driw goHe gravunyt in liw Uu welke i ek cnH gelieeldhuuwd wa reu hiUtcen nan i m wand Feu w hrijf iiifti Httind bij ho kleine vouuter tn op de tafel lageu opengeslagen bodeen Bo een tiitstekend letterkundV tijdschrifl e grond waa met beverveUen badekt unuofKuwa Het rrslcnent op de prcdilwats trsctrmenten D VcneniginK van Kerkvoogdijen heeft aan de Algvmeene Synode der Nederland aehe HervoraKle K m den volgeaden brief gflsonden De verKiulennir der Vereenl iiiir van IUrkvo rden te Utrecht op 9 dezer heeft oktvoerig faeraadiriaagd over het door de Sy ode AU de Kerii aangeboden Reflemmt op de pTadtkantttractementen De verg derüw whtte een grondige herdening vaa het reglement wil het eenige verweceniyking bieden vc gtrrict geboden en dat wel een herxiening in overieg met de beheencoU rea In het midden latende alle theoretische strtldvragen over de bevoegdheid en derge Ujke do rekening houdende met de feite lyke onderfiaadelingeQ in de kerk en het ver itrekkende belaag van het aanhang e vraagstuk voor wetkü oploesing tie samen Werl ig van alle krachten In if kerk nood Eafcel k Is wan de vergadering van oordeeJ dat Boodanig overieg behoort te geaolueden mat hei algemeen college van toezicht en het bestuur van de Veren van KeHcvoog d en De vergadering droeg aan het bë Btunr op dit haar gevoelen aan uw geëerd college kenbaar te maken van welken plicht het bestuur aieh bij dezen kw t Omtrent den vorm van dit overleg sal hetbestuur gaarne tnet u van gedacht i wisHelen Het vleit zich met de verwachting hierop spoedig uw gewaardeerd antwoonlte mogen itvangen Ned UWP EN TUWBOUW Oe Laadboowwedc te Arnhem iDe UuKÜMmwweek weUce de Gelderach OnrerÜiabMdie iMaatttchnppu van Landbouw van üü tot en met Augustus a s ter ge lenenfaeid van ihaar 7ö an r lbe taan in sa metkwerkmtff met de vereMuguw het Ne df rlandsoh iLamUiuishou tkundw Congre te Aj nJieon orgatuueert bluikt nu an bu aoiwlerbeden de regeJiqc werd iva t re teld tiootcst beliUDKwedQkanil te zullen worden lUe ondemverpt n welke op 23 M ea Jib AwguatUü Of ihet NedeHaml ch ImoiMmibbeutytumUig Coogree ingeleid zullen wor dun aUa reeds irepudaliceeni Ap die dagen iwotidt eveneens te Alve rooenen VergwieruiK der G O tM v Land toow fcfaowleQ ap 08 Augustue door een bi ofdt e8tuuravengaderinc voonailKeigaan Qp den avond van den eersten dac wor den de leden van lUaatacJiaiipij en Craigre officleele ten Goueeiitehuixe onlivanfea Van 34 tü Auirustus wordt in Muau Saerum eea tentomisteUins gehouden van weiensohavpelbk eoononuache oftleelinx Buivel rodücten veevoederantikelen en wo mogelUk van nKnwters xaaizaad en pootigood goedgekeurd door de commisaie voor de ikeuring van rewassen te v Ue van de G O id v Landbouw Op het Vi t w weterrean rindt 24 Augustus een de moMtratie van pohtieftiionden plaats OFp IK Auguetus een keurimr en een tei oon ate lnv vnn paarden op 26 Aug keuring van rundvefr tentooneteHinx Tan beknxm de paarden rundvee en varkens vaa het tielderacA OveröBclscJi Varkensstamboek 27 en 28 iag Concours liipipique en de monstraiie van treklionden Dondeidaff £ 6 Aug zal een Boennnendag ziJn dan weiden voordrtactiten over landliuifdioud kundig ondepwye gehouden heeft een ex curaie naar de terreinen der Nederl andflche Heide M j Dlaate en wordt een demonstm tie met MoUuii geirerrea VVV eeft op de avonden van de Uindbouwfweek Concerten en feestelükhe iten 28 Auit is er ten besluite concert en vuurwerk in Mxals Sacnun ing van de ehorftriekte bfl ai elbeoraen Ue FhyUipaUiotogiscAe dienst tneldt onn Op vejfl piautiien ook m tM buitenland ibiuiKt de acnurttziekte der tMPpelUwmen in hevjge nHite oft ie treden Overal vindtmen de apipelibladerea Iwdekt met olM groene eeniftiiziiuL fluweeUffe vlekken die door de acttiurftanvam wotdïen veroorzaakt ixL vele gevallen llJdt het blad aiciiAbaaronder dese aantasting en de kans is grtwtdat ook de vruchten op ernstige wtjze zuilen worden aAng ta t Indien men met ek r weet of men met de sohurttztekite te doen heeft kunnen ibliitderen wiordeo opge noden aan uien ilhytopatoUvifKihen dienbi te Waveouwein waar deoce rratis worden onderzocibt Zoowel om schade aan het faladte voorkomen ais om de vruchten raai tehoudui kan aangenaden wonlen de ai pribooraen au te beapujten met Califomiti a wairaikalkl Ap l deel op 30 dealenwater Het gebruik van Bordcauxsche papmoet thfliBtt ten itertcste worden ontradendaar hierdoor bladafval wordt verooniiuiktmaar aanweiaiin van Califonuache paphe rt dit luKleelige irevolir met indien meoi dit ibeetruduigiwniddel be lawaarluk in den handel kan verkruiten ti hittii de cuuxiBciht van ibaUnithebbenden er op gewestigtl dat jt t dooi hen dae er eenwre torg en moeite voor over hefabein in een kookpot met wemig kotten bereid kan wonien Ben voorschrift hiervoor i ver kru baar by den I lhytopatiioUnsri chen dienst te Wagenuwen en bu vemchiJlende plaaliten g tveMJ de techmscèe ambtenaren n oontr eum bjj dien dienat Heatr diog van de aantappeUekte De Jfcytopailtoologiiefcen dienat arfirdft De awtecht van bekuMhakbenden wordt m hieéiti q aovMtitfii dat de aanimwl Mue verooraaakt door de svwun Fhy topöhhora infeBtana leeds op vroege aard appelen i verschtmen Het lektcÉMOld is thans nog iets anders dan wU r wotni ill waar te nemen daar ntet in het foiiKmder het ölkd maar iw juist de stenjrels der aanisjiipe planten z n aangetast Daarcpi doen utii anvartHgrauwe rottige pJekken voor waarop la voehtiire omgeiriiv apoelUg de ap H ndraitera der wam te voorffchUn komen Het ia dua eenijrnins te ver Mrachten dat U de dMire Mrlode wiaaiiin uu thans xUn volsd wordt door een vochtiger de andflppelnefcte i h apoedix 7al gaan uitjbrekleo en dan looala bü i tere aantasUng vooribomt TOoral av het blad Aan hm die Toonumena Un d ce xtAte te bertrydA door beuwltlM mn het oardappëtgeNTma oMt Bo wU w iwrbe of Bmuvondieche pagi kan dan ook in over weging gegeven woiden deze bei iuitimr dit jaar vroeirtUdig uit te voeren Inlidh tin l n en aanw zlngen worden raarae ge gcrven Aoor deai Pïiytopotfiolofnschen dienst tfc W enlnfren en door de ov versdiilien de plttataen geveetogde technische ambte naren en controleurs bu dien dienst ADTKKTXNTIiN BP GELD a IwacbUtbaar voor VoorKkoitea 1751 1 Bij Khrift unrr poits voer antwoord Zuidlar Oradialbank I IW il H i H I IHrmMAM Ttl M Mnbilknpjit Troywenü Sollsde Ssloa a Huitkamcrmeubelro laTifcli Stoelen Linacnkaiteii Spie cli Scbllderijco Theetafeli Etkenheulen Buffeiten BcMkeokaiien Clubfauteuil Zijden plDChc AneubletDentea Lecrameublc meiitan Rapokiaalraiicii Wollen n Salilod keaa Itroamatraaaea eoi sni 5396 SPOTKOOPJE8 lil 20 BESTK AOKS8 VOOK JONGBLUI MET HUWKUJE8PLANNEN tllinnUTMIinihiilMNeSdiiek ROTTERDAM Telefoon 12800 Poct met Era Gt doet wonderen Neem iets anders En t is mis BENT U EEN ROOK BK 7 Koopt dsn OHM groote NAPOLEON en U sreiuet 7 kwarüer voor BlechtH 7 centl Ala Beclamemerk TIP POP 4 cent Tupffmarkt S4 ZIJN IN ALLE Arrow iboorden yerkrl gb ar lilSlarKuwof iSHtewiJd Vraagt U dan maal ie Zeo ooic verkrijgbaar matan I3 I4 Hfi 15 4 nn ani 95 et p l 2 7S per 3 II Imp MAX BLOCH dam Met het aaaemen ran DRUKWERKEN in aOu tawenachte uitvoering iMiast lick te HAASTRECHT de Iwar J SCHEKR Vissers Het eenigate middel t Kon liclilM Spit SpierverreklJingen we ke direct vcrilciiling en geneilnfr brengt Honderden dankl otdiKinf en Prg f 1 45 per flacon Verkrggbaar by ApothekorB en Drogisten Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr NB Ivaat ü geen nMnukverkoopcn aie naar t gedepoii iid fibrmli Bi ik 308l 30 2 30 H C COSIJN in JlssuraDtiei GOVM 3277 T l ffK n NO 1 Verzekering van reisbagage Verzekering op lijfsieraden en andere kostbaarheden Villi BUNKENSTEiN DE HAIlil Effecten Deposito s Vreemde Wissels GOUDA KLEIWEG 84 TeiefoOB Interoemm IM ROTTERDAM NIEUWE HAVEN 70a Tel lataro ISITS IIITI 509 Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand Uw antieke koperen ornamenten Uw kra nen in kouken en badkamT bill ven dan steeds helder en blinkend T l 0ram A lp i BXTaNSO MONKEY BRAND Ook na licht © gevallen van INFLUENZA of GRIKP laat de eetlust dikwgifl nog gernimen ti d te wenschen over GEBRUIKT DAN Dr NANKING S KINADRÜPPELS deze brengen de maag spoedig weer in orde Alom verkrijgbaar a f 1 30 per flacon Men lette op don naam Dr H NANNIN buiten op de roode doos 1990 Dr Hl NANNINO s Plinrra Cliem Fabriek DEN HAAG 1 30 levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Abonneert ü op dit Blad Rheumatiek genezen Na twintig jaar van un heb tk myzelf genezen het atB rnijn levenstaak beschouwd ten ook aadereD te g enezeo Ik weet wat het beteekent te moe ten lyden maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en krai Lt Ik heb mtjaaU gene z D maar ook dulxan den anderen Tal Tan attesten zou Ik U kunnen toonen van lieden die reeds vete geneeamiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zgn nu weder gezond en sterk een ieder wat Gloria Tonlc gedaan Na veel studie is dit geneeHtniddel samen te genezing van Rheumatiek Heupjicht Indien Uwe ziekte de z g ongeneeseluke gevallen waarschunl jk niet voldoende geheele genezing te brengen U reeds na de eerste doos blük beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrujgl zen k ƒ 2 50 Te GOUDA COOPS Wfldstraat 29 en voorBaamste Drogisten Vraacrt eveneens LAXEERPILLEN A f Waar niet veritr gbMt volgt na ontvangst van poatWj voor porto door John A Smith burgwal Amsterdam COHEN i ARNMBM HBIIIU VM Markiezen Zonnescliermen Jalouzieën Roliuiken t Tenten Altai wr aw i m fl J VAN SC WUDSTRAAT 21 WADDINXV Advertentiin en alwnncmei dit lilad worden aangenomen A NOTFBOOM jen MAM n ANTON COOPS Wijdstraat 29 f Bloedarmoede Zenuwzwakte Algemeeneverslappin In alle gevallen van zenuwzwakte of algemeene standen ts de Sa gumose dat snel en afdoende brengt Een groot v Sanguinoac ia dat z zwakste gestellen verdn en geen schadeHjke b jwer toont Neem er de proef zorg dat gü de echte Sa WACHT U VOOR SANGUINOSE con ƒ 2 6fl ƒ 11 Het duideluke gebruil By alle eerste voorname I rogist iL VAN DAM De Biumirctrut 2o 4 è Donderdag 24 Juni 1920 59e Jaargang 60ÜMHË MRMT O££X0t3 e3cexL BEHALVEJZON ÏN ygiBSTDAQBN IMasXONimN MR0RDKRUNQHN 1 4 i fl l flltf Ik n el IMW fêM Op de voorpAffüw fiO v hoogw rfwone wlvcrtentWn en iBsJatiiulMi inMtiNiArilatu b uttmct t a ULTxrei exL Êi d Trert aa tieTDiSL voor Gho va ca a en Oaacx tx©it VBRSt HUNT DAGEl UKS A BBH A L V B ZON SN F B8TDAGBN 0 nien pr i UrotM lett ni an Ailverteotitfn kuaiwD wordMi dclaraa AdvertMill b rMux en randen warciMi bankMil MU f lutBiruImt IngMMifMa door MiiwhwdiiWPW vw oHW B inWM mm At at a Bureau mm mmÊBSÊmmmmmmsm maal tftleM gaat W r Vaag H t telemi f inch veriieer mM ZmtaeHaita Im verce keni Het radio rraflaeh veikaei met lïHe landen is Dormaal De Neue FVoie Praaia nnwenit van goed initoUchte zlJde dat bM pjan baataat vertetienm oonlixer va h t Int imatlonoal VeHwnd van Vakvereciuiringen it Aimtter dam naar Wtem n te zenden t aar eu m togenuuotdiwheut der W nac vt vakvt r ëengiinffm xutlen onderiiandalei met ver tegenwoorditcvrs der Honttaan ct retree ring over de H thi0ffiivi van dei boycot Uu Ie aankoDttiKiiw van len boycot hebben e un al af g wraMi d f d 4cen fitu V er bviboevi d a beweifi ni oniUtmo men vi rd hun redckrit wel hti lankbaar Htükieiv zun omdat het toefr pa it m ddel ouna aii erver of erfter i dan Ie kuaali lü i immen veraekeriit dat d HowraarBche sociaaUUmocratyn het plaji toeiuicii t n waarop ocMer later weer een Hon ffaarscn xocutkiitiitGihift pera t m ward gehoord dje hfft tL4 uleel deed eltti de joden jlie tot desluDlituff rs van tfun itt nh lorden virulen de protactieal te krati Uit Boadaoeat woi dut hot vertevcnwordiigend il Joodrhe godadiemttige gemeenl dapcwt heeft in een vertfatfennqcl ceprotcH tEerd t r n de inmenRinx van e inter nationale Vakverbond in de b inn4 nlaQdMhe aangelegenheden van HongkriJe dieals n t gerechtvaanUgd in atrwl met het reoht en onmenschejijk werd b chouwd Vert igenwoordMwrn van het irweele Hon raarnche joden m hefcben zich hierbiiaun rt loten Adminlfttr ti T M Iat f tS zicht van een hontfeisnojli eett reutiaclitiAx hoeveel he l boonen en iyt n inffwlaftendie echtej door de bunffiEf li na met xekdiht zun De prezen vuil deie i eulvruchten zun bovendien m da U n handel la Ker dan de 4tKid luk Om nu uit d c moeilukiiud t Komen iMwt besloten ziind stadeiuie voorraden m lateit malen enals boonen en enwtenbropi aan de bevol a ng vooi te zetten De 8t ileluJie inkoop v p levensmukielen iB aver geaB voor de stadwcn strop j ivw den Door de ht g n der park £ i n leven muklelen in den vruen hi id j edaald Dus vt iiiest k stad op peulv0ueht n per week t U X op ruat 4 V0 OOag op uardaplial n 60 VOO Mai Het lUk halbi mee op desen atdaicnden € w lerwui de ütuul m Hol land sp K en iiuzel voor W Mank kan m kuopen moet ze aan het tt Hc daarvoor 34 Marit betalen Dan IS r een zonderjmge ire ehiedeniH febeuitl De stad heeft vior UH mvllioen benz ne tekooht en diuiiiiè ie uibtrekomen dat de invoer is K Hchie4 MP vervalschte itivoei biljetlen De Beihirtsche mvoeicom mbtie heeft toen den mliealen voorraad in beslag fteliomen en Eïlberfeld verliest e kleinig h ul van 12 ntiUiotn In Htait huwtrinjTtn wondt ovci cte zaak an st vall g rftïwegten lntu ch heeft de aeiWe buwtmtewtei jn ambt ttr beschikkinlt XCfateUl iDetreflt ndc de biootlvcwnden njr m het legeei rw liitritt Dus el l t i jristeren in een beapiekir tkwr het Dpasektorfsche be stuur modagedeeld dat d wtvoerbaartioifl van dt brooïlvioora enuwr iiidin nu vermin lenlen onwanx tot aan nieuiwe oont s verzekerd Het broodiraiiBOfln is vettnin denl tot Z pond alti med iMtj het birood wordt b i pet tarwe en Mnl meel en 45 pet tAurogtuAtmeel tawnnMim AiWiDuitsctlaail heeft iHot minder vaai schaarschte en duurte te Uiden dan iif t Westen en ook laar kwam het bii befcoo ig ngen op verMühillemle plaatsen tot rel letjes 1 UUn weni het staidihuia bestormd waarb eraOheidene personen het ieven lieten of gewond wewlen In itavenshuixr Herd groote sohade toeitebrttcht aan het huiö van den oppercomnuiaaris en te Aaien wer l een w apenbergplaata geplunderd Verder heerscthen in veracjullende te len an Duitschland E tiakin en r galadan m kuuwa lader ooraabUk nieuwa troabaleB uitfarifcatt men echtst de moire U t tieid niet buten be schourHinfT dat de meerdcntieuUsocialigtin op het DinndafT ingenomen atamlpunt zul len bluven staan In dat treval zowlen ook de Democraten jteen deel uitmaicen van dt r eigeennig Volgens het Acht U r Albeatblatt treedt by de poJitieke beschou Mn en vooral liet deMkbeeUi van een coalitie tusschen Gen trun en Democraten op den voonrrond Dit zou dit voonle l hebben dat den So ciaal Democraten het voorwendsel wordt ontnomen dat zu een vertrouwen kwnnen u t preken in een regeerinK waai in de Duitscihe Volköparty vertetreawoordupd ih levens zou de Duitsche Volkspattu hof mei geen oppositaeparty aan een rcKeering uit Centrum en Democraten in veel doval len haar temn met ontzejïïren ten einde den invlood der Sociaal Democraten met ovcimaohtijT tt laten wonden De vei oii It 1 stelling dat geen ief Lriyï 1 e levcns abbaanheut be it zal wonlen trc Het zickeniirooid dat uit bete meel rebaikiken nwet zyn was onlanjar oo muf egt Ie corr6 pondent dat het eenvoudiir oneetlbaar waa ook voor RezoaKl n Beiden z eken en jrezonden moesten zk h met het krieg rof beihelpen dat steeüs dAnker der eh harder wondt In de jaatstA jre tmeenteiaadTOittinif ih de sattienstellinjrvan ons brood bekend ffemaakt Het be staat uit 10 pet barwemeel 20 iwt roRgefabrikaten 20 pet Kerstemiei 10 petnajsmeel en 20 pet jremalen boonen In dezelfde venjradenng werd tevejüi medejre leehl dat de meelvoorraden verbmtkt znnen bmnekort slechte één nond vi rdeeld zal orden Doöh Jlrsatz t is in aantoohlj De ire meentc Eifberfellf heeft met het vooruit Op bet Ia amatianaal UandWucoairrae d t in Octnbar Jl te Atiaobic citv is jpf houden Merd l et ot n tut da vumuMC van an een laieraatiuaBle Kamar vaa Huophandel Nu is giülereo t larys de piiwti tige opefttngwitting van h t congres van de Intomat onal Kamer van Ko HriuiBd J pladUa g ha t otsiler voomtterMiuH vaa len oiMl minuttor van Harwial Clwnantal aveniiuiidLiiil al r tutiiivrden ondar wJa ondenivtiftig Atnerikanea waraa tagea De leiders der vvmcibillaoide dalanUaa Kavelt een uiteenaeiknff van da ecotioixu M he tocataniian ia d landen die 14 ver ginwurdagen Daarna w u len da laci i aa van het congres genromul Verscihil lende kiw irti a wp finaaelaal gabied zutiM beapniken worden Van deae n terwen en is weJlieht hat beiaitgrUtoit het vraairil Ht van hat var voerweien en de aheapavrachtan an da mkkleleu tot venmallinii van hat Itavaaverkeer Man zal trw wi aen oaÉmnpregallng amen te atailan tar va ihOwiua van het binnenlandscbe kotoidata aa b fteiïl8nd h ftChevtirvaaJ Waritear De banprekingen zullen gaan over de uitkearlair van divulenil het tookennen van de prUiri taiten d verlaging der poopwegtariaven ten bi ioeve van In en uitvaar an het gv Uikluidond maken van teebniMti handatxtermen teneinde ndanravatand luiiHltan IcoopHtflen van aenKhUlada natiaaalitaitea te voorkomen wéantcMirttumiaaiidlkw ls moeiluMialen aa MhwU veor da betrokkenen wonUm verooruakt i jtioa ta l Uk Lftdand AWk bQaw rn abg V f dwen Xof tmn niiN l de a l i odfond rry beaet thanii ix ze door troepen ingenomen De Daily Ohromcle geeft naden h ond ihaden over tl unlmtUn in London derry die aan de bexettina door d r ute nngstroepan zun voorafgcccaan Daaiat blukll iat een ware buricCToitt luir in df stail ne A KeiMoad De autorite tan t ann volkafmen machteloos tetfuftover t en bendu gewaipende Sinn I euiers di mdt woeal geweld optraden Gedurende tal van dM en ihtoft htt vuren tusschen de unti nuitea en binn Hemers aanKehouA n paniek zaa end ond r Ie men rte die de straten tan slott met meer te betreden durfde Alle wm kels kantoren en banken waren vefioten en het commercieele leven ittond vjlaomen stil De arbekjers di xich naai hun werk wilden befteven weolen teffenffahou K n t n gevantserdt autort siuaiii por de in staaT van revolutie verkaetendé stan Iteeds wenl gemeld dat tal van perito nen het leven hebben geltUicn tlkiHis dvze terreur In het DaicerhuiH deel ie Bonar i w roofte dat er oegm personen zbn ff dood en 15 tot 30 ztja aeiwoDd Ëen po giofr om den beer Robeita aeaMent m spotteur neraal der Koyal Iriirti Con ita bular y te doeden is nuaU ai toe el d heer I iberta zwaar werit irawond De runt moet nu in Lomkmdeirry liln weetyekeerd metteoim bl jft da atmoafeer Kr zullen mkiilelen woelden beraund bat v reenvDttdiid K vitt Jbat wuMMmafc M Man xal vb traMT iaa rw4t r treffen voor at4ii ibre In intenuMtioa l ndelKconflkrten iWbmnda dwte wtjiM van oplos iing der geMiiUm me T aluamaaa gebruikeltrk t manb Klndol ull n nog behttodat wvrdbn de besi iininfi van ootroeiaa n handaliH meHttn de bewchermiiur der rt htan vaa de oorsproidteJijke elgenaani van irrond Htt en bij politieke verandeHiwen In bat buttentaml de beschermkur van buitao lantlache tramiactiaa In waé van oorlog en van ooriogmreluémeii MJlTgNLANI S H MKUWa Wat zal de honger die dit is de bedoe iiutr van het Internationaal Vakverbond moet voortvloeien uit den boycot van Hon tï rlje In de OosteUiike helft van dki vree gere Duibbei Monarchie veroorzaken Ook hier Btaan ongebwufeid erniftve onzere geldibarien voor ik deur w nneej ie bov cot wordt voortgezet en de rOReer nu heeft dan ook jjeen lust de verantwoordeliikheid vertiei te dragen Vaar verluidt heeft e reeds onteluff genomen Overiinas houdt men van Hongaarache zu e vol dat de boycot steehts in treriiwe matt voeliNuu is De Orienttrein rydt en het verkeer per boot naar T jecho Slowakut Roemenie en uKi 81avie iB normaal Het Doet en tele gxaafverkeei met Ooatennjk is verfiauwtl met DuitschlaiMl is het daarentegen nor DÜITM Hl AND Vaa landverraad baaebaldlffd legen den fgevaaniigd Nittvmeb bU dn faatste KUI iMlag eiiiiesingen g koavn werd IS een pioceit wegens lamlvemuul aanhangig in het urgaan van de onafhan kelüke partU t Kuningidwrgen had h j aan protocol oAfr een zitting in het miaUteiie van Bultenlamlsc e aken üpentwar gamaakt Ijiter bleek dit prijtocol varvslieht te zUn MUtwoch beviodt zich raada aeht dagtn m voorarrest T n verdadtger heeft var zoeht hem uit xUn voorarrent te ontalaan daar hy als KUkwlagafKevaai dtgdo n fractie vergadennfr z in r partij moet biJ wonen do de voorzitter der twwda ca geiatou UuH dit wa de gdiefde Iol ümi van Harry Heme hoarlM duu l hum hwm htti stalknet ht J k 1 d in h uam de at hri jftabtl Iltt hoik dnl Inarop oi en hig wok tHin d Mtl van I nnyBOUR gtdubUto Daarop lag tty tuk papier half Imsdinweu maur zii wilde nitt in ver zooking komen hi i te lcz n ep wtml iW ihiftroni hsar oogen af p dit logenblik kwam Siiale wier manici eu aiet zoo be Lbaafd waren uoam haar siofg met a i r vii rU tp n di pn ini 11 U tijdai hnfic N om Du 1h Ihh eenijöJ wal in wamird irt nilHH zei ze Jlat ia iii pijp n lat kijk wat lt daty Wtl bot ik til varfublud in f n oude bimttxboeu VVanrofii 1 1 luj die opl erg ii aJMof het H halten waren I uiiile krtk rond en zag dat de Hchatteu dn Hairt Htrue Imd opge borgen het Kom ni mh ei ze vnH een vuurntod g4 zubt ep vtainn mie ooguii fa in m ik zal eenil Üe papia en redil bgisiMi die ik door elkimr heb gegooid Netm kom dadelijk iwi H ft r Jje wal ik xeg fl LiiUlle nK t hi kleihartklüpp r in bei midden vau den yin Kom oogeublikkWilk mee Hij wij btbheii het r tht niei bier Ie ko men Siiw e HHT i de papti rtu d xlj o gentHiMli had near ataol si gloctond beet waren en volf le l iieUle t rw Jl toen l r i tt oogeubUkk waarop hij t ido dtff ljij den mun die ham b l edig ï bbd imM t gaan o sp4 i nbt ut iiiH gtdj kt MUiut moeat beta enmaar UirwliMuj dt hut op en neerliep ijn gdHielt lAA aibreiimd omwraak Jegfin dwi nderdrukker kwnmvooi xi i Migeii het le r M leef gn ninr bim Vfii ramt I hoi K ven er uil riep de tHiiMse geeal in bent nianr htj wltde er jitH naar tttlMteiren en len lotte ovei W m bIj xÜR h M ze neiging lm barenlH il nm lij Hm dll dragfil de grootite l e e ilig ing die e u miiit kon Wunbn mngeitiui NIH tin ymht uuur nn van v rlr t huitdi bl den biiuUchiH 11 en hef Ik m M t XI w giK a n luompetdi bil i xijin nitl Nn m i 1 deur acbtei aith kIoi 1 bleef zij plotaeling utuan n I v de ld Nixn op f mlHH fk heb de hlo m u imegi nomen Ik m1 even teritgguj n en xe op tafel zotten Net n nee 11 zei Lucille laaatin terni xi van kleur yerachinit deet H mij ik wit AT niet a hterlnl ti ik van plan Hnar nrenhl d m di hnu ncluMml Hiuirorn Imd bij i sboo zorg iliilg M wmird iif f rA KnïK viu llurr Hem j nut de hm ferlalen IwbtN len paiifr mitmleu Kmr l t Lu ilte en MiHiedie iiWatiiui l e oe icn He lmlv dm hi gekneiiHil in zw gi siRriki WHH hml tdj gi n I1 Intl opgi fnnn bij bet tot Nlnün hn iigeii van de i n K nmai wapnxr Ik been n ijn l luiiun VI aa gebrokeit ou dr L eeMiet jke fotUTiiig die bij verHiinide nl i IouUt liehaiut Itjke M Htrl 1ieb M n ll vüH deti s hoorHteenmantel hing een H ipenrelv u in den hn k stond eit hhcngol Maar het vmiwtrp dut LtK llle H indftchl meei Irok dan lelH riders ab yen golKsüldhouwii boe kenkast waarvan de planken dicht bezet waren met botJten w air Hjk Ti 4Hngo iinp hKd wierp Zooals Susie had gezef do ka nier was oen nchllderlj aniaak mi be Hchnving spraken uit al de vier hoeken m Lucille bleef vol virlm ing Ktann kijken Haar belangstelling on Kterk opgewekt dat zij allee vi KPtend eit nieti upeciaui dt mogelijk heul lilt de eigehnftr elk oogepldik kon tuiigkouH ri cU ii dremjjel n erHchreetl ii nridom rlih keek Hi r wa hij uit gezet geworden en hiii Imd m de open hioht Ut de hooiliergen uMifHen ulapon Mei len geviel van voldoening Indacht iij zich lat zi herwn wciHt die het hein had teruggegeven Kijk wnn jwat oen boeken luia fluisterde Siwio leof zij beluiattrd hadden kunnen worden 0 mijnheer Harry is een workelnk gireerde miae Ik heb vader hooren tf gim dat wan iieir hIj wiï twlclniao wa geweeet en gestiwieerd huti bijt een groot man s oii ijn geworden w4t Lucille ging naar de IjoekeuhiiHt Ouuriu Htoiwl een kleine miwr ntet ztiru ullgfzofhte hibliotbwk vari k andH MpVi werken GtwebiedenlH jHiAfiit I wettiï sdiap Haren behoorlijk vertegejiiwoor üigd ouder anderen dour bo en waar van rij gebi Ord had dat de tulijuud nl lem U veMitaan vaa door geleerde