Goudsche Courant, zaterdag 26 juni 1920

a Vreest geeu I examen i ik H G COSIJN in Assuranliiii 3277 Talaloon No i Verzekering van reisbagage IZAK VAN OANTZIG Makelai WIJDSTRAAT m Tetoph 473 20 OMoL TE KOOP n 1 groot Heerenhu is met tuin J C FJckweJler s KOFFIE en THEE is de beste Neemt eens proef lingi finÉiieg ti f el S49 Vraagt Uwen Wlhkeller uitsluitend Delftsch Plantenvet DELFIA VBlkomen zulvar voedzaam an gemakkalljk vartaarbaar kaukenvat f 0 90 per tablet van ja K G netto 1 i f Let op het Bsdaponeard Handalamerk NOF in wapen OLIEFAÖRIEKEN CALVÉ DELFT iHoi te DELFT m Kooplafldel Tabali M P Mélange Wat de WELLINGTON en BEETHOVEN zijn onder de KOOPHANDEL SIOAIffiN is de nieuwe hoog fijn M P M lilN6E Duller de KoopMelRoolitaliakk Het hoogste genot voor liefhebbara van een bizomler aw geurige zachte pijp tabak Prijs 35 et per a Firma D G VAN VREUIVIINGEN Wijds traat 20 Gouda Rijwielfabrlek De Adelaar Boalakada 14S Gouda REPililEEIIEN EMAlUEEIIEli en VERNIKKEIEN VilN RIJWIEIEN Steeda oorhanden late kla ae ONDERDEELEN BANDEN ens Speeiael iaferleaivoor het bouwao van KJjwielea Aenboveleod t 2441 20 W F PURRBI a GOUDA m vau eü naar alle plaatsen onder volledige garantie Vraagt Prijsopgaaf Een Gebroken Tlee en Grove Thee geeft een vlug aftrekkend en goed waterhoudende tbée Wij hebben een paar zeer fijne nnelange s gemaakt en brengen die in den handel onder ons oude merk Half om Half Thee a 20 22 25 en 30 cent per ons J C DORLAS A lv i l n In dll MadU PERSOIt gEL GE VRAAGD Aan de ZEEPPOEDERFABBIEK van T P VIRULY Oo STOOMZEEPZIEDËRIJ Di HAUER kunnaii roor diraoto indianittredint winl er beiiair een middej dii u keid ee ilddel d i k l J eo kalm houdl ie wl l nt belde blijft 33072 Mijnhardfs Zanuw tablettan elenwbippfUik mei Jeileld en l ou eh del k lene en n ven enu ehll held en ellen u in mi ruiil na Ie denkan en de vraaa Hikken lem U liik p e lo aen Por koker 75 cl 3 kokara f 2 15 I aij AlKiH en Droal ale JONGENS en MEISJES H van 13 19 JaHgen laeftUd i gtplaatjt worden vi Zioh aan tg mtldso bij den PORTIER der fabriek of wet by d OpziohifM Mejuffrouw GRENDEL Turfmarkt 90 alhier 3310 50 I NAAISTERS Op da tellen der Itotterdanwctae Confectlefabriek Oppert 150 kunnen f flinke Naaisters STENO OACTYLO PONTSCHOOL LEIOEII QOUOJI UTRECHT aOUDA WESTNAVEN BI V Na I JULI l l TURFMARKT 13 1 JULI a s angan ile NIEUWE CURSUSSEN aan In MACHINESCHRIJVEN volgens de AMERIKAANSCHE METHODE van het BUSHINESS INSTITUUT te MICHAOAN U S A Ouar 2 nandin Itiuran par waak Vriagl liat BUSHINESS Proipeotui CLUBCURSUSSEN IN ALLE VAKKEN 3808 Kosten f 4 per maand 0 SPOED n GEWONE CURSUSSEN PROSPECTUS GRATIS INSCHRIJVING vóór 1 JULI aan WESTHAVEN 51 Wm Na 1 JULI TURFMARKT SS i GEPLAATST WORDEN tegen hoog loon en vaat werk beneven vrfl reizen Aanmelding dagelijka 328H 30 111 UNBE TIENDEWEa 27 Tal 313 HEEITIN VOORRAAD Aardbeien Asperges Blauwe Druiven Perziken DAVJ R5 £ Bananen Kersen Sinaasappelen H TIMMERMANS ririlia H aiEITELHORST laafa Biljart aa Msikaiialirisk LEIWCa 37 Ttlatian tH SOUDA Citroenen Engrt ZEEMLEDER ZEEMDOEKEN SPONSEN Dweilen cocos webkborstels qoCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enz Enz T ANDERS fIhMA wed P UITENDAAL liezemi en Borstelfabrikant Kuip rstraiit 41 en KleiwegHlraat 15 En DetaU Ö56 20 nZa enz 26 TAFELHONING HEIDEHONING JAMS in alle soorten VRUCHTEN ANTON COOPS Drogist Wiidiitraait 29 Gouda in blik en flacon ZALM en SARDINES W éÊÊk diverse prijzen ANtON COOPS Drogist WOdstraatZe InrnaaHkPUldan Ax ne sance Pai kan nlpapi p FiJsseHanlak Ku kan 333412 Coiiiliielie Diimslvermliligi beveelt aicb beleefd aan voor bet tra taort i n raa Pl wa a Org lè en r aka t eni enz VBflHUIZINOBN Bergjhg van INBOEDELS 2123 I Aanbevelend IS L Poloervaart TEL 144 I TURFMARKT 1 BOUD A Fa J C DEN BOER GROENENOAAL 13 Telefoon 258 wm ERFPRINS Raokt ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 ot Sigaar WINKBLICRS PABRIKKSPRIJS il 30 Tcl latere 58 K BERLIJN Sigarenfabrikant St Aathoniaatraat 16 Gouda T 2ATERDAG 2 JUNI 1920 Tweede Blad it ons ü arhmant TWEEDE KAMEK De nieuwe wet op het L O Ambtenaarn HaliiriHHeii Interpellatlea Het Ie voritte week aangehomïeo artikel 1Ö8 lat tien overganR regelt van de hestaande bijrondere 8chool i bouwen bleek noK heel wat debat uit te lokken De zaak is inderdaad moeilUk De gebouwen zün door particulieren geaticht en dua hun eiBendom Wat moet er met deze scholen gebeuren nu de gemeente nieuwe geeft als men deze wenscht De heer ter Laun maakte het zich gemakkeiyk door voor te stellen dat zij in eigendom den gemeente zullen overgaan tegeh afbetaling van den schuldenlast die er op drukt Maar zóó eenvoudig ia de zaak niet D minister wenschte te bepalen dat een jaariykscho vergoeding van 61 r zal worden gegeven van de waarde die do gebouwen op l Juli 1814 hadden Die waanie wordt geschat op 00 mlllioen Blaar hU laat daarbü de volle vrijheid om de scholen te verkoopen en een nieuwe achool aan de gemeente te vragen Doet zich een kooper op dan slaan de eigenaftrfl hun eUg en zij halen een voordeeitje Men moet vóór op blüven stellen dat het hier gaat om particuliere eigendommen en het zou onbillijk zijn als de Staat deze a j tagtte Gemakkelijk zou de zaak z jn indien unmiddellijk kon worden overgegaan tot verkoop van de scholen aan de gemeenten zootlat deze bron van veel oneenigheid en boohheid zoo spoedig mogeiyk werd weggenomen Wat de Minister nu voorstelde maakt dat er tot in lengte van dagen verachil van meening en gevoel van onrechtvaardigheid zal blijven bestaan De Minister verklaarde de amendementen óf onaannemelijk èf niet acceptabel waaitusschen niet veel verschil bestaat Had men zich wat meer ingespannen om hier een accoord te vinden dan ware dat wel mogelijk geweest Thans valt te wachten dat altijd weer geklaagd zal worden over gevallen waarin de regeling van den Minister zal blijken onbHlyk te zxjn Op dze wijze komt men niet waar men wezen wil Feitelijk ia deze overgangsbepaling het belangrUkst vooral voor de rechterzijde omdat in de wijze waarop zij wordt geredigeerd een erkenning kan liggen van het recht dat vele jaren lang in ontkeml Zoowel financieel als moreel hield de rechterzijde daarom aan de structuur van de ministerieele voorstellen vast Maar pacificceten was dit niet Het is natuurlek gegaan zooals te verwachten viel het ontwerp van den Minister is aangenomen en dus zal een jaarlijksche vergoeding worden gegeven voor de bestaande bijzondere scholen Het gold hier óén der belangrijkste punten uit den schoolstrijd ert dat dit op een dergelijke wyze is beslist stemt tiiet hoopvol voor de toekomst Het ontwerp is afgehandeld Minister de Visser greep de geitenheid aan om hulde te brengen aan denveer de Savomin Lohman den nestor dei vergadering die de eenige is die het gansche proce i van den schoolstrijd heeft meegemaakt Spoedig denkt hy als Kamerlid af te treden en daarom greep de minister deze gelegenheid aan om dit te doen Slechts de rechterzijde applaudiseerde na deze woorden hetgeen van de iinkerzijilf niet vriendelijk was Maar deze was hoos over de beslissing inzake den overgang der scholen Niet onduidelijk liet men dat hooren Misschien ware het daarom betei geweest wanneer de Minister op dit moment deze toast had achterwege gelaten De 20 wetsontwerpen betreffende de salarisverhoüging van Rijksambtenaren zijn z h st goedgekeurd Wie hieruit zou willen afleiden dat de belanghebbende groepen en hun pleitbezorgers in het Parlement hun weriachen geheel ingewiWigd zagen vergist zich Maar een regeling als door de Regeering goeddeels in overeenstemming met de voorstellen der salariscommissie vastgesteld leent zich kwalijk tüt amendeering en de Kamer kon dus weinig ander doen dan alle wenschen en grieven te berde brengen om daarna de wetsontwerpen te aanvaarden Op één punt slechts heeft men een uitspraak der Kamer uitgelokt de motie J ter lAan betreffende de 7 pensioenkorting is ofschoon door de Regeering afgewezen gehandhaaf i en dientengevolge verworpen 3 29 De kwestie van de pensioenskorting komt eerlang terug n l by de herziening van de Pensioenwetten welke dezer dagen zal ingediend worden De nieuwe salarissen welke by Kon besluit van 2 1 Jan j l waren vaatgesteiil c n hinds 1 Jan j l in werking zijn kosten over dit jaar ± 33 miUioen meer Nadat met één stem meerderheid n l door een vergissing van den heer Schapei be sloten was het befaamde ontwerp ile Vries betreffende het belastinggebieti der gemeenten van de agenda vóór het reces af te voeren heeft de Kamer twee van de vyf interpellaties afgedaan of eigenlijk slechts één die van den heer Kleerekooper over het spoorwegpersoneel daar het anfrwoord van den Minister van Waterstaat op de mterpellatie van Ravesteyn over het ontslag van twee communistische ambtenaren bij de StaatBspoorwegen zóó weinig bevredigeml 7 wtfi dat de venlere bespreking in afwachting van het resultaat van een in te stellen nader ondcnoefc uitgesteld werd Minister KUnig stelde xich m t de S S op het standpunt dat ook buiten dienst revolutionnuir propaganda onder het apoorwegperooneol niet kan wonlen geduld Gaat dit reetlH seer ver de aangevuenle feiten waren onbeduidend op het kinderachtlfie af En wU vreezen voor de S S en den Minister dat het ontslag van dexe twee Jongelui slechter tal werken dan de voortaetting van de onbenulligheid van deze twee jeugdige communisten De interpellatie Kleerekooper is heeleniaal all een nachtkaars uitgegaan Zulke Interpellaties s n practisch zakel k olet dan parlementair t d vermotsen BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCCCGX De Tweede Kamer heeft een groot verlie geleden door het overlijden van haren griffier Mr Artzeniua Weliswaar was hy de seventig Jaren reeds voorbij eo was het dus tyd te gaan rusten maar Mr Artzenius be hoorde tot die benijdenswaanligen onder de menechen wier geest onveranderd frisch biyft at BtUgt het aantal levensjaren verre boven dat waarop de bltwityd des levens is bereikt Een griffier van de Kamer betoekent zeer veel hij is de blyvende leider ler werkzaamheden hoe ook de samenstelling der Kamer zich wijzigt en hoe ook de Voorzittersstoel van baas verandert De schriftel ke voorbereiding van alle wetaont werpen staat feitelijk onder leiding van den Griffier on 4ilj is het die uit de vele op en aanmerkingen een behooriyk verslag weet te verwerken Behalve dat leidt hy het bureau van de Kamer en als zoodanig is hij een belangrijk persoon op het BinnenhofWie iöts te maken hoeft met de Kamer dtjet wlis zich tot den griffier te wenden aan wiens ai of niet medewerking veel is gelegen De pers bijvoorbeeld komt geregeld in aanraking met de Kamer en dua ook wel met den griffier Maar nu moet ons van het hart dat de journalisten weinig hulp en steun van Mr Artaenius hebben gehuii Wy weten dat de pers niet in z n liefde deelde en dat hij voor haar veelal ongenaakbaar was Het gevolg is dan ook altijd geweest dat er weinig samenwerking tusschen het bureau der Kamer en de pers heeft bestaan De pers is in de Kamer van alle gemakken gespeend Bij de gratie komt er wel eens een verbetering maar veel beteekent het niet en meestal moet deze nog met moeite worden afgeperst Het aantal plaatsen voor de journalisten is te klein en de w ze waarop zy daar op de tribunes zitten is ongelukkig De wachti amer ia zeer gebrekkig en zelfs de stoelen waarop de journalisten moeten zitten z jn van het sleohtste ailooi Toen bij de laatste herziening van het Reglement van Ortle der Kamer van de zyde der journalisten werd aangedrongen op de vaststelling der bepaling dat alle leden verplicht zouden zijn van het spreekgestoelte te spreken werd van dit verzoek geen notitie genomen Vele leden geven er tie voorkeur aan om van hun zitplaats te spreken waardoor een deel met den iug naar de tribune staat en zich zelfs dus voor een deel onverstaanbaar maakt Herhaaldelijk is door de journalisten aangedrongen op het stellen van een vast sluitingsuur der vergaderingen opdat zij hun werk daarnaar kunnen indeelen Ook daaraan is nimmer gehoor gegeven Eveneens is dikwijls geklaagd over den overlast die de joumalisten hebben van kamerleden die onder de perstribune staan te praten en rooken Een der heeren heeft de gewoonte om achter het klapdeurtje op de treden van het trapje te gaan zitten en daar een sigaar te rooken De etlelmoe lige die in het dagelyksch leven hooggeleenie heer is rookt steeds erbarmelijke stinksigaretten waarom hy dan ook op de perstribune befaamd is Züo zouden wy kuniwn voortgaan en nog veel meer punten aanroeren die wyzen op een nietgemcedelyke en nietvriendschap peiijke verhouding van Kamer en pers Van veel in deze verhouding werd de schuld gegeven aan Mr Artzenius die nimmer medewerkte aan verbetering der toestanden Hoewel dit zoo is aarzelen wij niet een woord van hulde te brengen aan den ontslapene die voor de werkzaamheden in tie Kamer veel heeft beteekend Voor een deel valt de oorzaak der verhouding tusschen Kamer en Pers ook te zoeken bij den Voorzitter en in dit opzicht hebben wij in den tegenwoordigen titularis een man die al heel weinig medewerkt ZÜn ideaal is de zaken snel door te zetten en hij offert daaraan alle i op In de weken der obstructie zijn er dagen geweest dat de Kamer van elf uur tot half zeven vergaderde met een pauze van 25 minuten Dat is natuurlijk niet uit te houden te minder omdat de stemming nogal heftig was en nogal rumoer heerschte en de redevoeringen alleen geraas en getier waren Veel aandacht heeft het gebeunie in de Kamer niet getrokken De belangstelling van het publiek zich uitend in het verlangen om een plaatsje op de publieke tribune machtig te worden daalde zeer snel toen bleek dat geen pretjeit te wachten waren De obatrut ie waa ten doode opgeschreven tóen de politieke staking een enorm fiasco was Of de uitsluiting in de bouwbedrijven die thanjj de gemoederen bezighoudt zoo n fiasco is als van de zijde der uitgalotenen wordt lieweerd is niet te zeggen Het moest in deue bedrijven spaak loopen omdat de loonen worden opgejaagd op een w jze die alle perken te buiten ging Het gevolg daarvan zou vooral hierom ernstig zyn omdat blijvend de huurwaarde der te bouwen huizen te hoog zou worden Voor den Haag is dit een punt van zeer veel gewicht aangezien het vraagstuk van de volkshuisvesting zoo ergens dan wel voor de residentie een levensvraag is Ten slotte mogen wtj even aanstippen dat na vele jaren de eerste internationale conferentie weer eens ia den Hiiag i samengekomen Het vredespaleis dat toovele Jaren doetl HM atond tn het mikpunt woa van allen die het geloof In een algemeenen erel lvpe le misten heeft thans weer sUn deuren geopend De internationale Juristen conferentie is daar b een ten einde te geraken tot de samenstelling van een ontwerp voor een internationaal Gerechtshof Er is alle reden om te gelooven In de mogeiykheld van ile totstandkoming van loodanlg Hof dat ten slotte de frondslog xal i Jn voor den zoo vurig verlaagden permanenten vre le Eindelijk zal de dwaasheid van den oorlog verdwijnen en plaats maken voor de vestiging van het recht dat even goed bestaanbaar is in den staat der volken als onder het volk van een itaat Met vreugde begroeten wij desa eonierentle ook als symptoom van den nieuwen naar we hopen beteren tijd HAGENAAR Medische Brieven De Kankw Wanneer we bovenstaand onderwerp aangckondigtl vinden dan gaat ons allen onwillekeurig een huivering door de leilen daar we weten welk een geweldige vijand hier tegen ons strydt en hoe machteloos de gehecle medische wereld grootendeela tegenover deze ziekte staat Grootendeels zeg ik en wy kunnen ons gelukkig prijzen dat wil dit met een gerust geweten kunnen neerschrijven Immer wij hebben in onzen tegenwoordigen tijd gevallen aan te wijzen die bij tijdig ingrijpen succesvol verliepen Wil mogen ons dus niet aJ te be vreesd laten maken door de totale duisternis waarin we zoovele jaren gezeten hebben en niet de lichtpuntjes geheel en al over het hoofd zien Zonder twijfel zult ge wel eens zoo voor U zelf de vraag gesteld hebben Wat Is de kanker toch voor n buitengewoon merkwaardige ziekte Hoe komt het dat iemand die b v kanker heeft of daar in t lichaam heeft zoover dat levensgewichtigc organen direct in t spel zijn het loodje moeten leggen en het geheete Individu te gronde gaat Ziedaar allerlei belangrijke vragen die zoo onwillekeurig bU het peinzen over dit onderwerp zich aan ons opdringen Voordat wy echter deze problemen kunnen oplossen dienen wij allereerst een andere vraag te stellen n l Wat is eigenlijk kanker Welke verandering heeft er plaats aan één of ander orgaan die ons het recht geeft deze te bestempelen met den zoo duisteren naam van kanker Zooals U wellicht bekend is bestMt een groot deel van het menscheiijk lichaam uit epitheelcelten en bindweefselcellen waarop ik U naar ik meen wel etins attent heb gemaakt Het biBdweefael vormt dan steun a h w en wordt daarom ook wel eens het steunweefsel genoemd Bloedvaten en zenuwen vinden hierin hun bedding en het geheele orgaan krygt hiei door zijn bouw en structuur die t eigen is De epitheelcellen dienen als ik het zoo noemen mag voor afwerking al is deze laatste geenszins te ontberen Er wonit nu een voortdurende strijd gevoerd tusschen deze belde hoofd besta nddeelen waaruit een of ander orgaan iw opgebouwd Het eene wil gaarne een voorsprong hebben op het anrler t n uok omgekeerd Normaliter wint geen van beide partijen het Gaat echter het epitheel woekeren dan gaat dit sneller groeien dan het steunweefsel dan wordt een gezwel gevormd hetgeen eveneens geschiedt wanneer het blndweefsel het epitheel de baas is Dit behoeft echter niet verontrustend te ziJn Immers ftf het een of het ander heeft plaats bü allerlei gezwelletjes van onschuldigen aard die wiJ allen wel eens op onzen tijd hebben Hoe sterk de woekering van het één t o z van het ander ook plaats heeft toch blijft de structuur van het gezwelletje zooals deze is by het orgaan vanwaar het uitging Bij de kanker nu is het geheel anders gesteld Hierbij zijn de epitheelcellen verreweg de baas doch d structuur de bouw wontt dan geheel anders dan die van de onderlaag De epitheelcellen groeien n l links en rechts in het omgeventle steunweefsel niets ontziende zenuwen bloedvaten etü aantastentlf en verdrinp ende Dit is het kenmerk van de kwaadaardigheid die we missen bij elk ander willekeurig goedaardig gezwel waarbij het epitheel en bindweefsel in intensieve mate saraenwerken Een belangrijke kwestie die langen tijd op het programma stond was deze of n l het epitheel actief in de i mgevende weefsels trad dan wel of het eerste wet bovenmatig zyn best deed maar het steunweefsel a h w den weg voorbereidde door den moed te laten zakken tot onder nul Na zeer vele moeitevolle onderzoekingen is men tot de conclusie gekomen dat de epitheelcellen een buitengewoon snellen gioei aan den dag leggen en het bindweefsel hoewel in hooge mate zijn best doende dit tegen te gaan ten slotte den strijd verliest Wy hebben nu verschillende oorten epitheelcellen n l cilindervormige cellen weer platte cellen d i z g n plaveisel epitheel weer ronde cellen etc Deze kunnen nu allen verschillende soorten kankerachtige gezwellen veroorzaken waarvan de eene soort wat kwaadaardiger of goe aardiger is dan de awtere Ik wil dit slechts even aanstippen niet om u hiermede bezig te houden maar om u slechts te doen inzien hoe ingewikkeld de zaak is en kanker en kanker twee dingen kunnen xijn die hemelsbreed van elkander kunnen verschillen Ik wil dan liever den volgenden keer het een en ander vertellen over de oorzaak van de kanker Zooals u weet tasten wij hierby nog volkomen in t duister maar al kan Ik u geen oplossing geven toch ui het u el intercHseeren hiervan Iets te vernemen Wij zullen u dus de volgende maal direct hiermee beginnen MODf RAATJE Terwijl wy na volop in ten temer ien wiist De Manu f Clurier al W flen hertot door reetb nu de yoUméê ootloopige berWiten wwoande herfi mo le te publiceeren De nieuwe voor le herfnt bentemde con fectiem tellen omlenscheklen rich door rm M in weefsel en kleur De twtewn eatekle c tmmw tün zeer slank en kwmen voor in alle üreten blauw De meest populaire stoffen tün tiuvette een ritfit fluweelige stof fluweel in alle lowalUeiten en een stof die heel veel Itjkt op fluwwel en Polaire woreh genoemd De looeo portmantels bestenKl voor de herfiit worden ook van dese stoffen vervaardigd en eie in eontroHleerende kleuren Uete mantels hdAen smalle leeren ceintuurs en vertoopen eenige overeonkomM met de in het voorjaar als modem g ifoWen hebbende J olomantel Een andere duurdere nmntellAof u BoWhara in bever en tméde tijiten vei krilatoaar lioA wjk leer duur Vele filne homospuo worden gieTraaipil kx ze zlJn bUna niet te leraren en een wollen stol bekend onder den noajn RipletU wx rdt jfebiuikt voor co tuums De oltiixi weer gewikt itjnde serges trlcotines en gabardines bllijven nwKleim en komen voor in de kleuren marineblaiuw bruin mod grijs en verschillende kleuren Mauw Wollen jersey ootuujiw in booiklwir jp elanges maken een xeer jpoed effect en uJlen voor den herfst veel woiilen fc vraaftvi Evenale In de hoedenbranche maken levendige kleuren veel owrantf voor coetaiums en mantels en de fnssohe kleuren blauw Franeclt blauwt paurwMaow KoipenhaaRtwh blauw enz zullen Teel worden geaien Een herfttbrostuum dttt we in een der grootste confectiema ra Unen latien beMond uït paars fluweel het was hoe fBt eenvtoudiff gemaakt met nauwe mouwen natte ceintuur en oiKwverkt m f rlien ptooien oT rok en mantel De in harmonica plooien inrelojotle rokken bestemd om te worden gadnuten bii de nieuwe blouses beloiven alire neen oi gang te zullen maken en homen voor In verschillende tintten Uauw bruin en stMQ rroen De nleirwe Blouoea Een der alierlaotate en nieuwste ideeün voor dameesportb iouse voor nu en tater in het seazoen zijn voligens De MamifiKturier deaulke weïke gemaakt sijn van tricoleitte crèpe méftAor cripe de citine of welke stetlce itjde ook De blousee ziJn gemaakt in oveiMouse model in baaqueaffect en vele worden afKMinCen met ceintuurs of gordels welke aan de uiteinden met kwakten zÜn versierd Men stnkt z ziiwaarts vaat De tamelijk nauw de figuren omsluitende blouses hcftiben korte mouwen en ronde hsAxen en lün gewoonli geborduurd met wit of met gekleurd materiaal De nieuwe sportblouses wönlen gezien in effen zoowel als n ioedeseinneende meertaJ geotreepte atoffen Deze aoort blousea worden gtvlraiceii bü witte sportroldten en hebben bot op zeSiere ihoogte de plaats ingenomen van de sweaters zooeJs die voor den winter dienen De kleuren ztjn meedbal in bleedce pasteltinten gahomien ofschoon gowlbmin ooik vooricomt De fronts der blouses ziin in den regel t amneJülk laag en ovaal uilwesneden terwijl m de uitsnijaiin aladan een wit voirtje van wit Geoiigetite erf 11 wordt gedragen De meente sportbloueeh in dit genres ziJn kraaigloos ommi e daarent en prifken met een matrwenkraaig De pasteUtleuren maken het meeat effect bil aftwnderiijken witte roldien Het basque effect is niet enkel een kenmeröc v n de awrtbloujes dodi het wordt efveneenjs veelvuldig gezien bij blouees die een meer ceremonieel karakJM dragen Ofschoon het idee re is in de laatste seizoeris hier en daar is voorg omen heeft het eigenlijlc tSiane pm een zekere po ïulariteit gwkrc ren onwiïge blouses met bosque effect ziin uit verschillende rtoffen saamgesteid zooals uit satin en Georgette crêpe en trioolette en crópe De romp der blouse bestaat uit de ddökere zxiAe en heeft korte kimo nomouwen die eeri onverand erUt c kenmerk zyn van basque iblouses Deze mouten betftaan uit Georgette cr Bij ie in de etala èka ten uitee talde blouses ziet men momenteel meer genree van ïH aardere z jde lÜn dit een poosje psleden het geval wa Ofschoon de blouees an Gor rette crêpe een belangrijke plaats innemen in bijna alle etolaorea verdienen oodc blouses van crèpe meteor créfle de Ohine en trioolette bijïomlere vermelding lA lles wijfft er op dat katoenen blouses een zeer algenjeene zomerdracht luUen züti De fabrikanten berichtten dat de winflceliere veel meer belangstel ling voor dit artikel aan den dag hcrtiben gelegd dan gewwnlyk en dit moet wonden toegeschreven naar men beweert aan den hoogen prijfl van zUden blousea Katoenen blouses komen in hoofdteaait in wit maar toch ook in gokleurd voor De modellen der katoenen blouses gelijiken in zeer veel opzicthten op die der zijdtm bloujies teiwijl het overb o inekiee eveneens een sterk kenmerk is Zoowel voor ziwten ale voor Jcaboenen genres zullen twg wel meerdere nieuwe kieeën wx r len uitgedacht BINNENLAND Ben katholieke meeting Hen meldt ons uit A dam WoesMlagavond hield de Alg R K Propagondaclub in samenwertiing met de R K Kieskringbeaturen en de R K Prop Centrale een meeting In het Stadion welke door ca 6000 personen bezocht was Onder de aanwezigen bevonden zich tal vao geestelijken o w opgemerkt werd Mgr Deken Th Bo mao Vanaf verschillende ipreekgestoelten werden de aoBweilgen door de Tweede Kamerieden dr L Deckers Mr J N Bomona P J J Hoooevoet alsmede door de hJt B Th de Wolf Mr dr l van Best J H A L von Fraitag Drabbe Mr dr J W Sohaakter en J A de Lobel oegesprokon ZU allen brachten hulde en betuigden hua vertrouwen ooa de Koningin en aan d r ering die ons vulk tegen een oorlog n de revolutie beachermd heeft Aon het ilot der raeeUng werd moilê oanffenomeD w lk luidt als volgt J t AmoUntamaeha Katholltli la tim avond van Woeudof 8S Juni bU B la hal Stwiion gohooRl 4 altMBt ttlBi n d r prekers danken de ChristalUke nmerinc voor at Im wat sU tot nu toe laad en volk heeft gedaan preekt haar volle vertrouwoa uit dot da Christelijke regeeriaK ons lond en volk mot voortvarendhekl en balald verder sol lekloa op dta weg d r ChriotolUka boaehaviaff luUen mat alle hun ten dienste itaaacle mlddeUn date rvgearinr vardodlcaa a steunen GEMENGDE BERICHTEN Aella lapToctod t AoMnfoort Iti verband met liet deier dagen dour d itt ijttnietMiteraatt van Ameroiuurt geiiuiimu betuult Inooke Tapverbiid boeit Eich aldaur eeu oomlté van AcUe gevoimd dat zich Leu doel atolt to trachteit met allb geoorloofdn middelen het tapvorbuj praüUscb uiuooffelilk te tuaumi Toiigovulge daarvan waren gtatereu Vrijdugjuorgun bi wi ïe vi n verroHMuig met Uet oog op d a marktdag allo tttpportien caté a rmtauriinilM en hotclB goaluten De ramen d er inricbtingeu ijn van grooto gelo nanptakblljetten vouralen mot den vulgenden Intuntd Protect tegen hot tapverlwd Tot onze Hpijt ti a wij gonooduakt iilh pruteot tegen het bes uit von onzen gemeenteritad hetbn onze laken ge iLten te Kouden en venioeken de medewerking van het publiek Do boeren die niet Jpoard on wagen if per fletn hodemnorgen ter markt kwamen waren daardoor grootendeeb gentKulxaakt unver richter zak e Un ug te kpcreri daar voor hen gewi gelogeiihdid bewtond him paarden wagfcna en HotMm te irtallen H er ett daar Btoml UKHi hl gruupJOK bijeen het modttjk geval te l eepreken Naar wij vern nen zullen meer protefitnutatregelen wordcvi genomen terwijl het plan zou beataan dezen maatregel vnn NJulting up den markulag voorliiopig een viertal Vrljdadjeii te haiMÜmVüèi IniniddelH heeft men zioti gericht tot het f dllege van rie lepitteerile Staten unt h H iMwluit van den Raad te deeer zake te vernietigeit en heelt inen de Kroon er op gewect dat het bealuU in Htriid zou Ijn met Rijk wet CHBia va Zevenuar wordt gemeld Ken Hollamlnch xaketunan n Donilerdag in DnitMchUiuI aan eon groot gevaar ontkomen In den trein tuKHchon Sterkrade en l erhaus i werd hii pliitxeling aangevallen doorvtwett bund oten Zij wierpen hem op de bank duwden hem een prop in den mond en iii Uft en wilden h n Wooven Pe man wint H hter door zijn kracht de noodrem te liereiken waarop de roovera vluchtten I rdlziger paooiwrde hier vanmorgen met liebloed hoofd m algeheten vingertop AÜVRl IVRRTRMTIIN Voor de bewyzen van daelaeming ondervonden b bat overlyden van onae lieve Zuat r en Behuwdzuiter betuigen wy ooaen harteiyken dank Uit aller naam P C DEN HARTOO Haaatrooht Juni 1920 3303 U HET BESTUUR der afdeellnf Ooudft van den Volksbond tcgca Drenk misbruik verzoekt den iowonera van Oouda die bereid z n n geegenheid helibeQ tot het varschaffan van logias v n ifi op 20 eo van 20 op 21 JULI aan afgevaardigden naardealffemeen vergadering die op 30 Jati alhier gehouden zal worden sioh onder opgaaf banner condition voor 4 Jnli ofarlltelyk te wenden tot den baar J P ANKMAET Oonwe 194 3305 18 3e Orgelbespeling In da aROOTE of ST JADSKEM to eoMrfi op Maondag II JonI 1120 des avonds Tt i uur door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej UU PROOST Sopraan AMSTERDAM en den Heer A J A VAN DRIEM viool GOUDA PROGRAMMA S tevens bewviten van toeganjT ztin A 26 cent verkrijgbaar bg den Boekh J DE VEN aan de Koeterswoning en san de Kerk an ai