Goudsche Courant, zaterdag 26 juni 1920

59e Jaarfijang laandag 28 Juni 1920 J9A STioiA w © © 3D S d eartaxut VERSCHIJNT DAGELUKS AKiNNËSÊNTSPRijS p r kwirtiü ƒ 2 2 p r wMk H a l Ml Zoiid l blid M kwartaal ƒ Per f l i ï r loofW iKKhledt Er o p rpMt per kwartaal ƒ 2 75 m tZonHa 8bl d 3 40 l AlK nnemeiit n wonten la lilk aaogenomm aan o üwmx MalkMl OOUOA uy o e agenten den boekhawlel en de pOTtkantoren AiiïERTENTIKPRIJS UU Gouda en om treken behoorende tot den beaorjkrtnif s Lel ƒ 1 311 elke reëel meer 2B Van buiten Gouda en den l ïW Zl iel ƒ 1 S5 elke rejel meer 0 0 AdvertMltlli an p blldK vermakdikheden IrteTt r ï i Ad erS tilta In het Zaterdaffumm er 80 bü Jat d prü KedRttie ïelêf Interc 545 I Dultschiand s moeilijkheden Het nieuwe kabinet Eiwit verlangt af te treden Levensmiddelen rnRevolutie gevaar Dreigend g m n f traalEuropa en Italië Italië standpunt te Brussel De markenkoers rprankVUk s Oostersche politiek Cur n ver Mesopotamië De Aalandeiianden Edo Fimmen te Weenen aangekomen De Entente verantwoordelUk Onthullingen ONS OVEKZICHT JohtijiheW goWodt 20ol n jwweHik den Vumlaa loet de nieuwe Duitflohe reffee nng taar enti éc m den Kdkwia maar t IS Been jorjeuso entree het pa tüi orm de kobinet Kahrenbacli i met welnta en thousioume elkwn Aeeten alle bladen m wiisen OP de awaicte an dit mwieterie dat Dultsailawi door de komeiKie moeUdk heilen die ch loonel in de Binnen als In lio Bultentandache politiek voordoen In ac wartsallige Btemnrinir die gewekt is door lil joneste crisla en de wüie waarop deM eiimligii wer l bemerict men al lel pooktfebtalten en ziet men m ailea kiwade oorteekenen Heel veidatht vinden so n ini lieden iet dat president Bbert den Rii k da verzocht heeft aoo apoedijr mo Keluk den datum te Ibepnien waarod i n Dpvolier zaïl worden benoemd Ueac aan aporlnfc duldt er op meent men dat Bbert 8un baantje beu Is welke verondcrstellinK aoraehiinlijk niet m rer van de waai heid us hoewel deee ooncluaie uit een on juiit gegeven wordt jtetrokken Het ver f o0k aan den iiisdair i met meer dan Krondwettiir op zicfh lelf reeft het duh niets te denken doch t is al lanir bekend dat Bbert ihet jjréharrewar moe is en er naar verlanKt aieh uJt iet openbare leven tfrüg te trekken I e bmoenlandsohe moeiUikfaeden waalop we zooe ven doelden houden fedeelteltjk Wn nauwste iveitoawd met de bütteaWJUlsche het kan nu eenmaal niet anders iedere actie van de entente taren de reimlillflk plant zioh op bü ondere wiize n t Duitsche binnenland voort Er is niet sw ü he l veel nooidi om de Duitsche hartstochten op te zweepen en vooral in den laaLsten tijd is het volk tewreivoijre van levensmid d6lensohaarB iht en duurte in hevige mate geprikkeld zoodjitreen ifenn e aanleidiiifr © en uitbarstinjr te jrevolpe kou kunnen liobben De Neue Berfiner Zeitunir beweert dat met het oor daarop de re feerinig bealoten heeft de ioogste ententenota s owir de ontwapenma niet te puoliceeren ndat ze op zeer oitdajfenden toon Men hoopt inVissehen lat het ord over deze Wvestie n ir niet Voor Duitschland is er eahter tegemoetkoimiDlf te kiijgen uaafrèzfenYie Franaohen met Aun geliefden l looh aanVj JioofW niets willen weten van vepzaohtinif der eens gema rte jepa in gen MaarsohaBt Foch heeft dit in en in P tervieuw dat hij dèn corre pöiidenL van de T Daily Mail toestond noff eens geducht laï S ten doorschemeren o a veridarenc dat de vemietlfiriivr van vijftienduizend kaaonnon met het eenjge middel is om het gevaar tp beiiweren dat Duitschland voor den wereldvreile xal kunnen beteekenen De voor Vkn de jongeren I Handsohoeii IL Paddestoel ni Tusschen kop en stawt Goode oplossingen zonden Van de ouderen Gootje v d L Marie v S Gonda v W Dick v V Kees v G Van de Jongeren Nelly en Jan v d L Lydi B De prijs werd toegekend nan Lydi Bellaart te Gouda Yoor de volgende ttetk RAADSELS Inzendingen tot Dinsdagmiddag tö uur Voor de ouderen I Myn geheel bestaat uit 13 letters enH een vrooIÜke ty d II 5 7 3 i s een vervoermiddel I 7 9 10 is een rivier m Noord Holland 8 7 8 9 2 is een poeder 5 2 4 li zit dikwijls in den schoorsteen II 12 13 10 ia een getal Ingez door Hans IJ de S II Maak hiervan een eiland BSEPNESTRGI ill Dan ben ik zichtbaar en dan weer niet dan ben ik groot en dan weer klein ik ben niets en toch ben ik iets Voor de jongeren Welke bakker eet nooit zijn eigenbaksel Mijn eerste is een insect myn tweede vindt men aan elk huis mijn geheel iseen boek Van miJn eerste deel maakt menWorst miJn tweede deel is een uiting vanverdriet Myn geheel lusten vele kinderenmet terwy l t toch erg gezond voor hen is De Vrouwe van Darracourt dioor CHARLES QARVICE fVMiiltodBeerde varlalfaf tmi I P WES8ELINK T ROeSWM NidTuk rmbaém SI Wat de oude dame in liaor toon had willen untwuurdeii zal nooit bekend wordon want op dit oogenbldt werd da deur fimi ie laten Dit is Mise Darracourt zei Marie Verner Tjttdy Farnley ntünd op rood van woede en verontwaardiging maar het zien van Lucille e lief gelaat eu meer speciaal de kalme donkere oo n ontwapenden haar Lucille stak haar de hniiii toe die Ladv Farnl aannam Hm Ik vermoed teu slotte de Ware Jacob zei ze met een blik op Marie Verneuk die zedig met neergeslagen oogen maar met een verdachten lachtrek om don mond t r zijde stond ïlt heb die jorige dame werkelijk voor u aangezien Beebottelijk niet waar Wij geli iken met vee op elkaar zei Luctlle glimlachend In het geheel niet stemde Lady Parnley scherp toe terwijl 2ij e i boot zon blik wierp op Marie dl nwtlg de fikamer verliet ik zal hel niel docn zeide Lucille l t fiend Tim Wel dat denk llr ook Ja k ld van Je Het is omdat jeitKH i bent derk Ik of nnidat je een Heve stem hel t f Har behoef Je niet oro te bidzpri Ie zult veel rompllmenten krtj geil en van andereu dan van een oude daijie Hen je verloofd H H WINKKLIBRS Besluit heden een t TERRAZZOVLOER In Uw winkel te tatsn leggen door Jah O VAM WIMGEROEM LKHEIISaillHL 14 i SOUO Ë en Ge zijt tevreden OIOOTE VOORRAAD LAGK FRUZKN 80LIKDE EN VLUOGB AFWERIINO Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding 1 Firma VERMIJ en BIJL GOUDA NIEUWE HAVEN 63 56 Il Stalling en Remise VEST Tel Interc 419 II Tel Intere 570 KINDERCOURANT NADRUK VfiBBODBN Art 16 Auteurswet heuHch waar Alleen is t erg lastig dat hij niet zindelijk is Wat ben jü een ondeugd met je kanten muis Goed dat ik het weet nu kun je er mÜ tenminste met in laten loopen ofschoon ik toch niet bang ben voor zoo n leuk klein dier Lig je nu weer buiten t Is hecrlyk weer Wat mal we hebben hier overdag nog haast geen regen gehad en van onweer weten we niets AAN DE JEUGD Zie i Ki daar kan ik weer hoel opgewekt en zonder zorgen over m n oudete peuter aan jullie schreven Klsje is vanmiddag weer beneden gekomen en mag morgen uit Ze vond t zoo heerluk Stralende liep ze naar vader toen ie weer een jurk en kounan en schoenen aan had Zitten wiUie ze maar niet al trok na een poosje haar kleine noetje we r weg Nee moeder ik moet al maar loopen ik vind t toch zoo fyn dat ik weer op ben Dadelyk moest ze helpen met tafel dekken en vond ze t erg knap van zich zelf dat ze nog precies wmt welke vork van vader en welke van moeder was Vol trotsch zei ze Ja moeder ik kan t al leïen w ke naam er op staat Ze ligt nu weer heeriyk rustig te alapen en zoo gaat morgen t leven weer z n gewonen gang en kunnen we Zatenlag weer fyn samen vader van den trein gaan halen dat vinden we een erg prettig werkje allebei Nu de nitslag van mijn vraag Het lijstje ligt voor me en is t meeste aantal stemmen gevallen op lange briefjep aan ieder apart Ken teleurstel ling voor de ouderen die op de brief aan allen tomden Dat vind ik nu heel jammer en daarom Wil ik toch erg graag goede vrienden bleven ïnet belde partyen en üal ik zoo nu en dan een lange brief ichrjjvpn aan allen en elk kind apart een paar regeltjes alleen raaak ik dan een uitïondering voor onze Gootje die alt d een lange brief krügt omdat zo ziek is Jullie bent t daar natuurlijk allen dadeiyk mee eens Ik schrijf dan een groote brief ala tk iets bizonders hcd te vertellen of een aai dig verhaaltje weet Afgesproken dus Nu nog iets Ik krijg tegenwoordig altijd nog oen tweede zending briefjes van Laatkomers Dat waa nu plet zoo heel erg ofIflchoon het wel wat lastig is soms Maar nu de eerste maanden woi t het onm geiyk Jullie moet allen zorgen dat ja briefje Dinsdag vóór 12 uur aan het bureau is amiers kan ik die briefjes met meer beantwoorden omdat de DlreotJe dan dadelijk alles op zendt naar Schcveningen De kinders dus die t mü aan huis brachten moeten t nu Dolt ftan t bureao bezorgen Zul jullie er alten goed aan denken andem kun je met op een antwoord rekenen Volgende week Bckryf ik dus voorloopig m n laatsten brief uit üouda aan jullie Je snapt dat ik het nog heel erg druk heb jnaar Elsje zal me helt en pakken heeft ze Ueluofd dat helpt dus dJ weer I ag kimlerfi aan alle denken hoori CORRESPONDENTIK Gootje Wat zielig van het theepotje ijl het stukje al gevonden 7 Ik kan me voori ellen dat Pa t akelig vond Toppy de poes is een snoes dat rfjmt hè maar t is Zondagskindje Wat was t gezellig dat Je vanmiddag met je zuaje even bu Elsje was Wat verwen jullie haar toch Toen ik jullie samen 2ag dacht ik er opeens iian dat over een jaar of 8 Dtckie en Klsje ook zoo n spannetje vormen als jy en zus Ik vmd t wel erg leuk dat t zoover nog lang met is maar die tijd lykt me ook wel heel aardig Als we weer thuis zijn moet je maar vaak bij ELsje komen Zul je Jan P Hè ik vind t heeriyk voor jullie iat de wagen weer buiten mag maar t gelukkigste ih t toch voor t buurmeisje en haar der Vertel je me eens welke bloemen de tuinman nu in je tuin geplant heeft Bos rhbloempje Wel meisje dat vind ik echt jammer dat ik julUe keurige prettige briefjes met meer zal ontvangen Je schrijft me niet do reden waarom Je niet meer mee doet Ja Cor is by my nu en dan zi wist toch geloof ik wel dat ik tante Else ben Toe schrijf me eens waar tante Bep is Nu ik hoop niet dat t een afscheidsbrief was dat zou me heel erg spijten W 11 d e li o o H Ja zeker meisje mag je even komen kyken Kun je Zondagmiddag na 4 uur een poosje komen El 5je heeft dan gerust en is frisch om tp spelen Wil je nog magerder worden dat je zooveel zwemt M i d d e I p u n t j e Oh meisje wat heb ik gelachen toen je schreef by erge hoogtpn stapten we af Waar zyn me nu hier in de buurt nu hoogten te vinden Dat vind ik juist zoo ongezellig hier in de buurt Je hebt nooit eens dat verrasj ende van een mooi vergezicht zooals in GelderlamI waai je maar heuvel op heuvel af fietst t Is zoo typisch dat de menschen uit deze streken op de Veluwe ook meer naast hun fiets loopen dan er op ryden Ze kunnen die heuvels met baas Wy weten niet beter of t hoort zoo T u 1 p j e Ik vind het aardig dat je graag wilt dat ik verte van die vreemde landen t Is zoo jammer dat er tegenwoordig zoa weinig plaats is Helaas ligt Elsje tot nu toe nog in haar bedje We hopen nu maar iWr op morgen Nelly Nee maar ik wist nog niet eens ilat de bessen al rijp waren Wat is dat alles toch vroeg van t jaar of verbeeld ik me dat nu maar Nu ik moot jullie pryzen om je keus van t poesje t Is een dot hy zit op t oogenblik op m n voet te slapen Dat zoo n diertje nu in e n heele groote kamer juist d t onmogelijke plekje uitzoekt Thceroosje Gaan jullie dit jaar ook weer naar Schcveningen Als we elkaar dan tegenkomen behoeven we niet voorby te loopen nu herken ik je zeker Heerluk zeg dat de juffrouw zoo genadig was om die slechte repetitie aan de warmte toe te schrijven Wat akelig toch voor JulUe al die repetities We hadden ze vroeger ook wei maar t was niet zoo erg als tegenwoordig Openbare Verkooping to GOUo A op MAANDAO 12 JULI 1920 de nvonda 7 urön iii htit Hotel DK ZALM ton uversUian vaii Notaris J KOEMAN VKS 13 Woonhuizen en Erven aau d Hetirenxtraat Kob 74 7G 78 80 82 84 8G 88 90 9G 98 lOO en 102 te GOUDA Alien bi dfc wei k vyrhuuid voorf 1 80 Te bezicbtiiren 2 warkHagen vóór en op ilon dag der veiling van 10 tot V2 oa 2 tot 4 uren Naden inlichtingen geeft Notaria KOEMAN te HaaBtrccht B SOO 28 Zomer Sproeten Motorbootdjenst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal 347 Gouwre SS 4336 20 GOUDA j r Aannemer van tmnaporten te water naar alle plaatsen Deogistepij MARKT 6 Roburine Kindermeel en Nestle s Kindermeel V rltr jffb ftr b f S H VAN LOON 11 v h WOLF a Co Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 Dageraad Wat een buitenkansje zeg dat fietstochtje Je gezicht stond zeker wel erg glunder Ga je in de vacantie nog uit of zoek je je fortuin in Gouda JiJ vindt het dunkt nie overal wel is t niet Sportman Wel vent dat was een aardig idee van je om nu zelf bloemen te brengen M n hartelijken dank hoor Ze staan in eon groote blauwe vaas Ik weet van de meeste de namen met Heb je me avonds nog gezien toen jullie naar de buot gingen Ik hoorde jullie aankomen en ben even gauw gaan kyken W 11 d v o g e I Jk ben bly dat je zelf tevreden bent over je dagverdeeling Maar kun je niet eens wat vroeger opstaan Je bent nog zoo jong en t is dan heu sch niet gezond om zoo lang te bly ven liggen hoe Iaat ga je naar bed Wat heeriyk dat jullie allen samen zoo n prettige vacantie tegemoet gaat Ik kom jytelhg even al zal t met lang zyn er is nog zooveel te doen K r 1 c a Wat een goeie verjaardag heb jy gehad Prettig dat jullie vanmiddag by Gootje bent geweest Ik heb vanmiddag juist i en briefkaart van Lotty gehad Die meneer is helaas met naar Weenen gegaan maar morgen komt hy juist en zal ik met hem bespreken om een pakje te sturen door het Oomitt dan is er dunkt mij meer zekerheid dat het goed overkomt Germaan Ja baasje je hadt de prys eerlyk verdiend maar je mag met pedant worden dat is een leely ke eigenschap dat weet je zelf ook wel is t niet Wat jammer dat je nog nooit op Scheveningen was heb je nog nooit de zee gezien Nee Elsje ziet er wel meestal uit al s ren bolleboos maar ze is niet erg terk Indiaan Oh zeg wat hadt jullie al een tocht achter den rug toen de meeste Zondag uitsl ape rs hun gordy ncn pas opentrokken Jullie bent me toch kranige tippelaars t Lijkt me wel heeriyk zoo heel vi oeg Jammer dat t nevelig was Ben JiJ en Zuh alleen met vader mee geweest Je verhaal van t zwembad deed me aan m n eigen jeugd denken Wij hebben ook heel wat kry gertje gespeeld in t bad meestal in de vacantie dan had je zoo heeriyk lang tien tijd We moeaten ons vaak verstoppen achter de trapjes anders joeg de badmeester ons er uit of gaf hjj een week strafvacantie dat was een rezenstrop midden in den zomer en dan in de ichoolvacantie dat snap je K o z c m a r ij n t j e Ik vind het erg aardig dat ik je ken Ik wil heel graag wat raadseli en versjes van je hebben Ik vind etn schommel en een wip angstige speeltuigen Elsje mag er nooit op K r c k e 1 Nu hebben de roZen nog meer waarde nu ze bestemd waien voor jezelf en nu ik ervan heb mogen genieten Morgen hopen we dat Elsje op mag Ze ziet nog wel erg bleekjes en is gauw moe De zeelucht zal haar wel opknappen Ze is erg gelukkig met Toppy haar poes Zusje Heb Je Elsje gezien ook met haar muts en haar toeter Ze vond t zoo prachtig toen ze de kinderen thuis zag komen Heb je onze poes gezien Je moet vóór we naar S gaan met onze Dickie maar eens komen kennis maken Zul je het doen Kom maar eens na schooltijd Heupch doen hoor WÊT Vraagt Prijscourant der Adek Oatoïdge lÉorlli en Simplex RIJWIELEN Fi umi gooiii s de imiii GOUDA DOELESTRAAT 12 Abonneert ü op dit Blad GDüDA SCHÊb JEm ICeT M a r 1 e t j e Wat vervelend dat ik vanmiddag niet thuis was maar ik moest even naar K Ik hoop dat je nu heusch Zaterdag komt Wat vervelend dat je geen vriendin hebt Als we terug zy n wil je dan wel eens met Elaje gaan wandelen Ze zal dat heeriyk vinden Meiüoorn Wil je moeder gelukwenschen met haar verjaardag Dat vind ik ook ais moeder jarig is moet de meuwe jurk aan Welke kleur is het De tuin van onze naaste buren staat ook onder water ik snap er niets van Het regent heel niet en achter in staat wel 10 c M water t Is afschuwelijk Kabouter Nee maar wat een ongelukken hadden er kunnen gebeuren op die party en zijn er gelukkig niet gebeurd Heb je van middag pieizier gehad wat doen jullie met het geld dat je hebt opgehaald Peggy IS een aardige naam voor een hontl Wat een werk die pootjes wasscherij Nu kun julhe Elsje niet meer toewuiven Ze vond lat zoo gezellig Ze zat altyd om 12 uur en om 4 uur op jullie te wachten K r u i d j e r o e r m e n i e t Hè wat een korte brief maar toch een echte brief van JOU Jammer dat er nu voorloopig niets van het bezoekje van jou en de tweelingen kan komen Elsje i s nu nog met sterk genoeg v or zoo n druk bezoek Ze maakt zich dan veel te opgewonden Na de vacantie zal t gezellig zyn als jullie komt i Jan v d L Januner dat del auto alleen recht uit rydt Ze vliegen dan ijveral tegen aan Maar by jullie in de gang zal t wel heerlijk gaan Vertel me toch iens hoe t met schooiblijven gaat ZOMKR Op een heel smal weggetje Naast een hel groen heggetje Gaan ze met z n drietjes Mollig dikke knietjes Klompjes aan de voetjes Lachend guit ge snoetjes Kindertjes heel klein Praten met elkander Van het een en ander In den zonneschyn En dat drietal kindertjes Spreekt van gele vlindertjes En van bonte bloemen Waarop bijen zoemen Koetjes in de weide Schaapjes op de heide Lammetjes heel klein Vogels in de boomen Die hun liedjes droomen In den zonneschijn Op dat smalle weggetje Naast dat groene heggetja Zien die kleine kopjes Naar de groene knopjes En hun popped ntjes Dragen ze zoo fyntjea In hun armpjes klein l elkens ijv rig bukken In den zonneschijn Bloemetjes te plukken 1 Blond kopje Dat was I vanmiddag zeker wel een tippel naar H in Jie hitte en voorul voor jou je bent natuurlijk even als ik dÖör je fiets verwend Wees maar voor zichtig met roeien of gaat een van de broers mee Wat leuk dat mijn recept zoo n succes heeft t is ook erg lekker vooral nu met spuitwater of kovjde melk Poppenmoödertje Jullje hebt zeker Zaterdag wel veel pret gehad en vanmiddag niet minder Heb je ook meegedaan aan de voorstelling Jan S aag er zqo prachtig uit Roosje Nee maar zeg ik denk dat Elaje en Dickie t in die wollen pakjes wel fcrg warm zullen hebben zooals ze op jouw blief je staan afgebeeld Ik bellof je dat ik jullie sal vertellen van t strand en van de zee Nog maar één brief uit Goud a dus Dwerg Volgende week om dezen tyd zyn we elkaar misschien al tegen gekomen Wat zielig van dat meisje het is daar op de G weg ook zoo n gevaarly kjö overweg met dia Electr tram en die auto s ik was t vorig jaar met Elsje ook vaak bang Wat heerlijk dat t gevaar bü je zusje geweken is al is ze nog erg ziek Hoe laflg blijf Je in S M B gaat dit jaar niet méi ons mee RAADSKLOPLOSSINGKN Van de ouderen Dat de menschen hun schoe K n scheef loopen I Montenegro Neger meter ffroot noot net In een handschoen 14350 mmsn blöuoC V oor BEHALVE ZON BN FEE STDAGEN INOBZONDKN MBDBWeBLINOKNl 1 4 Op de oorpa lna 60 hoojer o e a lvert nt i en ln e n l n me W lliw bil contract tot leer ceerden pril Groot letter en randen wonlen b l e d naar pla t uln U Advertontlftl kunne worïien ln d n door iMwkomat l Jiade B l ldelaren Advertentlebureaux en oni Afnlen nttU ftM elke retel men ItM AdminiilraUe Telef lB re M koei Hieraan hrijft men dt gwow vraa naar Duitaclie mariten in Dcnerrtwken t s Kr moet reads e o bedrag van tweeho wl milUoen mark Toor weculv ti ve doeleinden zlJn oprfcdtocht en laai iedere n koopt en nlomaml verkoopt hebben de banken reod vfMVlaaPdrfiat ti zulke groote bedraiteii niet t r bwuihikklne kunnen tellen Bi de voortaettlng van het a bat over de begroottng van ButtenlaadMiie IaXkix keuixle de Frannch Kamer en crotUet voor den Volkenbond goed Io antwjoiu ou het vi iv 0 k van somniijw leden om het hoofdstuk aangaamle d crwÜeMm voor lie Fransche missies in P leiitin Syri en Oilicié aan te houdeh anVwoorcW MiUeTaiuk De regeering kan iic i hieromtrent nog niet vrÜ uiten daar iiet ontwen vredesvevrdraft met TuriiÜe dat met ikne kweetie in vertiand ata t nog hangende IS en ook omdat er militaire operatiM gaande ziin tot afweer van de aanvaJIen welke worden ondernomao door jrÜ weet wel wien Frankrijk is vooraemem aan deze operatie deel te nemen in d mate waartoe het door zyn mtUAtie in Constantinopel en Syrië venplieiït ib terwül h t m Syrië en Klem Aizi een politiek me r van diplomatiekon dan van militairen aard denkt te volden Laat ons ia Syri bliiven om de hevolklng den gevraagden teun waarov zü het recht heeft te r lGBn n te verleenen WH gaan er niet hoen als vHandon doch ala medewerker wan Turküe Laat ouB naar Cilicië gaan om de t onu miaohe rÜkdommen van dat land te ontwikkelen die totduHver oMrebmait bleven lilt is de taak der beschaving dit Frankrük in Syné oip zich neemt AUa artikelen der begrootmg werden goedgaltMicd m t juJmwK va p br lotrabegrootingea ten bedrage van M milhoen welke betrekking hadden et operaties m het Oosten Loni Curzon heeft in het Britiche l ager huiB eenige mededeeüagen gedian over het toeikumstig bestuur T n Mesopotjtmië In iake de regeering zal alles rfoixlen gepmbeerd om in het belanar wan het volk van Mewpotamié te handelen Hot lag geen zins in de be loeImig m op eenige wyee den duur van het tikiotdk beheer te verlengen en wanneer het ontwerp mandaat voor oen nieuwe confctituiie is beëin li i eal het aan de geall jerden en den Volkenbond ter omlenBOek vori n voorireicgd en de mimster hoopte dut het zou wordon goedgekeurd Met mandaat vooriziet in de inetelUng van i en jrganieke wet welke met behulp van ui n vertwrenwoowliger der Arabiwobe volk nM enm xal fiAonden opgemaakt De toeliomHtige befrtïuursvorm vormt oog een ondei wero van beschouwing dioCin üe rogeeriiiti is VAn oordeel dat het raacfataam zal lüu om een bpcciaal departement in ie stellen voor e verschillende mandaten I aieh te trekken In Dull rllk Holen en ItaHi zou cei ne staking en tenslotte oen roer uitbreken en wei tf het roode lager klaar zou Volgens den Lokal Anael dlcale arbeiders in alle deeli land In het hezit a wapjiwn vooral te Kiel Hawbung en Kostock Vaar de eisch tot inleveriW der wawnen a de verkielingsonlusten heel zonder flWolg ia ge bleven Men kan er dus op ékenen dat de arbeiders die zi voor het Kwde logei or aiuseeren goeil gewapend llen zltn re Spandau alleen hi beu l i eider voldoende munitie voor tachtigduizend sdioten en vele wapenen buit gunaakt die lot nu toe niet teru gokome ziin Wat de vormlmt van het roode l er onder het mom van repuhlikein öie Wüeoharen betreft kan men er o rekannn dat dit leger achttienduizend man Ml tellen De communisten koMn de hlfMdpunten der boweKlng in Midden DulUehUinil en hst Huhrgflbled Uit een Kist o r de vcrdeelinjt van het roode leger lke lljet aan een koerier der rooden te Halle atïiandig IS gemaakt blijkt dat het iMrer over tlen duizendachlAionderd zeventkr machinegcwerdh twechonderdnogentltfvlnmmenwer pera zevenhonderd mijnwellien en vierhonderd tjwintlK stukken ge b be hikt iesteld al nu erkell k ueo wukje op U knappen krU a Tuïjtchen FInlaod en Avedeu 1 meenlnirïvoriichd gereCen ver ile vramr aan wie de A laiul eiliuwien belwjren af and te handhaven welke de reailieer den M den vüaml scheidt Ala ile Beallieenien den Uün ontruimen lin de Duitec crs zeer dicht bif Oatende gekomen en lo len zeer snel met vUegtoigen een aanval op Londen kunnen doen Het ware gevaar ll t in l n ïtJanidiKen en mihtaristlflohen geest van het Duitwïhe volk Zal men io Frankrijk het niiaachien ook aan den milltairiatiachen geeat toeschrtl en dat ind de ontwaipemngskwesti kroohtiie is aangevat de genichleo over Putsehplannen en oproeiwi zUn toegenomen terwlM de loveMmkklelenrelletles hiermee geloken tred hieldwi iDe Lokal Amsewer meldt uit Hamburg dat aldaar in verBcbillende atadedeelen duurteonlusten zvjn voorgekomen Do levensmiddelenvrinkelB werden door Je meniirte gedwongen hun waren tegen bi iUko prijzen af te gaven Op de Groot hooimarkt kiwam hot tot een treffen lu isohen de veiligiheklaweer en een volksmonlgto waarbu versohillende schoten werlen afgctreven Ook in de Wesersteden Bremerhaven Geestemiinde en Löhe ziin duuite relletjes voorgekomen Groote volkHmenig ten maakten zich meester van de verschil iwedea vnl hrt berfinsel van het teltbe jhlkkinK recht door de Aalawiei iiMWroepea toegeiuwt leo e i de Kaïul den Volkei oii kan da argument met R makkelUk op ti Klwuvea al hattben de verichiHende vredeeveitlragen dat beginsel moer verwa rlo d dan betrach Dan z Zwadea de berolking 1 nugvnoe l heel zuiver Zweedwh en j DreeW Zweed ch VoorU d AalHn l eUan n hahbeu iadertüd tot Zweden iils geheel be tKwrÓ en niet bepaaktellU tot l inlowt toen dit noR Üwowlsoh was Zwc l n heeft in tSOÖ Fintaml en de A l nde ilanden BOJD Rusland moeten afataao n A Flniawl met de Aalandseilanden De ellaoilea behooren Zweedsch te worden aan cesi n M op een paar uur etooweoe van StoekhMi gelegen anders een voortdurende beiireiging van de hoofdutad lulUen bluven Heel merkwaardig dat Ittóë hier m n ad n genoennd wondt met DuitBchlamI en Oostenrijk waartoe ook de Itallaansche regeering ge ireven door do jï eider toenadering zou ïo Jcen De socialistische leider Turatli heeft in de ilom j cht Kamer reed gewezen op het gepf Wf dat t land van de zyde der arbeiders dreigt H i ontwikkelde een progiramroa voir sociale en landtiQuwlhaivonniMc n vernuu l4it d eeniij e manier tot behoud van t land was een goede samenweritinisr tot stand te brengen tuasohen artwWers en ks itaai Terwijl in öuitschland de ont vredeniheid vergioot wordt door het feit dat het leger tot zeoo kleine proportiew mt c worden teruggobracht en de entente het vegeuH de geweWige schadovergowliiig die ze vraaut het vel over de ooren h ia i kibbelen de geallieerden over de ver leelmg van de huid Men weet dat Italië vond tekort ite worden gedaan loodat de ireallieenden het te Boulcorne niet eens kon Ien worden en te Bruasel nader zullen jfcinre ken hoe en waf betreffende de ichade loosstellmig De officieuze Tribuna stelt als volgt het Itallaansche standnun te Brussel vast ten eer sbe een percentugo m de scshadievengoeding m ewenredig he d van zijn prestaties en offers ten tweede de afspraken tuascéien Lloyid Geonge en Millerand mogen absoluut niet de belan ren van Italië bemadeelen Volgen een bericht uit Kopenliagen gelooft men in weliiwreliciite finaacieelp kringen aldaar dat op de conferentie te Soa een standaardkoers voor de Duitsche marie zal worden vastgetiteUl die belanBii yk hooger zal zijn d n de tegenwoordJKe beur 11 a JL U f I nut lUd tenda koonwaim n ilet t nsche staadi unt u ilasreateneB yjweden heeft in IÖ18 Finlawi s onafhankelijkheid onvoorwaanlelUk erkcnil du van Finlami met de Aalandseilanneo De eilanden hebben onder Zweedsch areiag wel degelUk van een Fineche provincie Itiel uitgeiTMudiL Itt bet venlrw vu n ii V ten r IMe stond Zneilen aan KiulaiMt af jde Gouvernemoirtvn van Aaba en BiÖrnebont met do Aalaadnel landen De Aalandere ongweer 26 000 zielen Üa 2 0 dech van allroanst en taal maar dat htibbea te gemeen met de HttS OOO Zw iHche Finnen Finlowl heeft de Aaland eilanden noodlg uU hmanegrene Oografisch behooren te ook tot Finland het water van den archipel l e e met het vwtfUfKt TcrbUwk iê eniddeld ao M dj f de AaUwkBM die ze van Zwi den schekit ie 200 SOO M itiev i 200 Vr verlies Daarna vormden iich troepen van vrouwen uit artwideraklasse en mididenstand welke de levensm udelonwinkels in de hoofdstraten bestormden In Dui sbarg tenslotte diwowr een menschemmemgte op de fruitmarkt de vurkoopers alle pry fsen van fruit en groenten te verlaigen Uit Beieren komen noig versdhillendi dpnchten oiver voorberddingen voor een revolutie Eien leider der onaHhankoUliken heeft naar de Fraakf Zeituas beweert den verslaggever van dat blad deze enichten bevestiigïi met deae beperking tkt ihet slechts gaat om het vei iiwieren van eventueele plannen der reactionnairen Wie zich vendodwen wil moet aanvallen De onafhankelijken wenschen reen reacIrionnaire regeering ze willen daarom Eelf de macht in handen zien te kriigen By de actie der Beiersche onaÖiankeliiiken bluft het niet De Lokal Anzeifrer jbrengt een uitvoerig beri t over de voorbereidingen voor een algemeene staking waartoe op de Internationale communistische conferentie te Konstanz eeni ren titd geleden besloten zou zHn In dit bericht Iheet èet dat de internationale communistische conferentie besloten zou ihetoben alle fcoeibereidselen te treffen om voor 15 JuH de politieke macht tot Kom naast mij zitten dat ik u goed kan opnemen zei Lady Farnley I cille gehoorzaamde meteen glmitudi en de scherpe ougen gleden onderzoekend over haar heen Jlml knorde de Lady terwijl hel beeld van haar verbeelding van een hoolmeihje niet oeu wateren iiielk ge zichljo blozend en gicholend verdween voor de liefelijke pereoonlijkheld die voor haar s ond Wel er valt niet aan te twiifelen u bent in alle gevallen een echte Darracourt dat is een geluk Al de Darracourtfi zngen er goed uit jammer genoeg voor hen maar Ik herinner mij geen zooals u Vermoedelijk lijkt u op uw inowier En n ik geloof dat u weet wie ik benr TI is Lady Farnloy zei Lucille die zich ainuseerdo met de excentrieke iiiameren van haar hezo ster Ju Mnrtht Farnley de onaangeiiaiiii onrustige oude vrouw die aUi id en met iedereen twist en voor wie niemand een goeïl woord over heeft Zij zuilen je nllei lei geschiedenissen van haar vertellen 1 ieve maar Je moet ze niet alle gelooven Sommigen zijn waar maar ik hlaf meer dan ik bijt en ik geloof niet dat Ik u zal bijten Nu en dan zal ik blaffen natuurlijk dat ligt in mijn natuur maar je moet er hiet om geven Het zal mij niet hinderen zei Lucille met eeja glimlach Alsjeblieft jniet Apropos ik houd niet van dat ijielsje dat ti iwar hier hebt misde gei omen Die onbesohaafde I en t fficie d Zweedach communiqué deelt mede dat Zweden Renegen is om de kwestie der A sJandeeilanden aan den Volkenbimd voor te leggen De wewlsche pers uit haar voldoening over dit besluit De Kaad van den VolkeniMind heeft lich reeds bereid verklaanl dexe aangetegenhfld te regelen e De Times HSorre pondeDt verneemt uit Weenen Appleton Huber en Flmnen van bet internationaal Vakverboml zün Zaterdag te Weent n aangekomen in geielechap van verU genwuonligers van TsjechoSlo wakye en Joego Slavie um met llonffaariKhe getlelegeerden over den boycot te onderhandelen I e positie is mm otmeer ingewikkeld doordat Kenner aan Wlea deae onderhandelingen grootendeelii te daolteu xyn zyn handen vol heeft met de nog niet opgeioete minurtercHsis in OosteDrük terwyt men ieder oogenblik het anreden van de Hongaarache regeering verwacht De Volkei ndsraatl die et bd di behandeling van de Kuos tch Ferz i che kwestie zoo maklijk aftwom d onlut PeiZie ich al met Mosikou m verbinding hwl In een bwpieking over het veratac der Ënge Hche arbeideradelegatie betreffende den oestand in Hongarde welk vemlag dra Oppersten Uaad en de regevringen van Kngeland en Hongarye voor den bestaanden toeetaad veraatwoonielyk maakt verwUt de Peater Uoyd naar de tolryke noias Lord Merte is een aardig man niet waar Zoo binlaard in zijn spreken en zulke goede maiiiurtm Je bom natidu lijk Ie Jong oin dat te waardeeren uiaai alle oude dames houden daarvan HIJ is do eenige man die huigen en een k p thtn overhandigen kaa zooals liet behoort Zoo Is hiJ hier gewuerit Zij keek zou onderzotdiend nuar Ijueille dat deze een weinig UmisiJo UiJ is niet zulk oen dwaas uIh hij lijkt lieve N Hloot l dy Farn ley aisof Lucille gesproken had 1 ei srhljnt nilj toe dat indten je hem krab de Je een Tartrtar zou vinden Wee Ij4 vriend mei hem lieve Ik huup dat ik bevriend zal ziju mei mijn buren zeide Lucille kalm IIm B i l ewondereiiswaardig gevottt en hi t iloet Jif eer aan Het spijl mij te zeggen dat ik met geen vnu heu b n riend hendaarvoor ken Ik hen te Fauilleton meid amuseerde zich door een oude Marie Verner is een oude schoolvriendin vab ndj zei Lucille vergoelijkend Zij zit vol dwaasheden Dat wil ik gelooven Ik howl niet var menschen die vol dwaasheden zitten vertrouw ze niet vooral niet wanneer hun dwaasheid hun Ingeeft zich vrijheden met mij te veroorloven Laten wij nu wal over u zelf praten ïloe bevalt het u meesteres van Darracourt tö z in Ik ileiik niet dat ik het helpen kan het prettig te vinden zeide Lucille besluitende dut het het wijste was de aantrekkelijke opeiihnrtighen van lie intiio dame vrijmoedig te ficuriiwoorden Noen ik veronderetel van n et Wel je neemt het rURtig op daar hen ik blij om Ik ilacht ilat Je er veel drukte van zoudt riiukrn Ik vertelde dnt aan iedereen ik ducht dat je je er op zoudt voorstaan en je gedragen als een schoolmeisje Maar dal doe Je niet en ik en to gtgoHteld natuurlijk omdat Lady Oakcmle zal zegg lat ik een onde dwaas ben wal ik zonder twijfel lien ofrtehoon Ik het niel prettig vind zoo genoemd te worden Ma ir ik was een obde dwaas Ie denken dal een Darracoirft zou kunnen z Jn wat ik mij verliea dde Je lient niet Imioh 4ipmij wel I Niet in hst minfll zeide Lucille ik heb juist zoo met u te doen in deie teleurstelling clie ir uligen Goed heel goed riep de oude dainwendig lachend l at is inijn 1 schuld Ik zai het te Oakdate Vlei tollen Neen je gelijkt niet vetd o tijcl wateren melkmeisje lieve floe Ju ct jéi Als wij vrienden zullen zijn kah iljc je niet Miss Darracourt noembu het Itt et n te groute mondvol voor n oude v rouw met twee rijen vulsche landen IjuciUe dit om Lm ille bm want geopend Lucille Aardig maar Fransch Hei iH het eenige Fransch aalt jo vrtx dal m een troost flet meisje dat Juist weggegaan is is door en door Fruiisch ik mqen alles is alleen uiterlijk hij haar Krnli haar en ju zult een katteli ldje vinden Ij doet Marie Verner uiireoht zei Ie liucille zich opwindende en u zikli lie eerste zlin het te bekennen als u haar heter leert kennen Ken on rtl hevlghe d in je ge en als je weg Iwiit noemen e een oude kal Doe jlj dat niM ffO zlefit llev Lieve zelde de oude dame zucht ik zal haar nooit beter leeren ketiuen d n iHi ihuir ik zie met genoegen dttt je opkomt voor Jo vrienden ofH hoon ze het niet waard mogen zijn Nu wie ken jeialzooi Wie it er htfti geweest Niemann Iwhalvo Lord Merle w dr Liicilli m een blosje I Zoo mompelde de oude darae hilar onderzoekend aankijkmKJe Ah 01 Juist Wat denk je van hem Venu v rvol i fk dunk niet dat ik voldoemle over hetni ge lacht hel om een opinie over IxMu uit te spreken T ady Farniev uiftwuurdde Lucille gllmlaeheiid De oude dame lachte