Goudsche Courant, dinsdag 29 juni 1920

14351 Redactie Telef Interc 545 Geboren WIJNTJE WILLKMUNTJE dochter van P DE JONG H DE JONG VBSER Gouda 27 Juni 1920 Gouwe 208 Oip den daig af een jaar na hat sluiten van den vrede te Versailles is Fehrenbach iie als voorzitter der Nationale Veiwadering goed bekend was in het Külkadaggeboutw m zijn paa verworven functie van rykakanaelier opigetreden m den eersten tityksdag dien Dmtsohland sedert den wapenstilstand heeft gehad De gebeurtenis wekte veel belaagfetelling Een groote menigite verzamelde sBiöh voor het ffebouw een leger van fotografen en pcrsmannen had zich bil den ingang opigeeteld en m t geboiiM zelf was een aantal manscAiaippen van de veihïlftieidaweer OBn Jpwart Ofver eWen venzocht Fehrenbach den voorzitter van den Rlikadaig Löber de zitting te openen Eerst werden de geiwone formaliteiten vervuild en o a kennis genomen van een brief van Eraberger waarin deze mecle leelde gedurende de ti oerste vier weken de zittingen om geamnriheidsredenen met te kimnen bewonen Om 10 minuten voor half twaalf bearon i eihreiibaoh zu i e die door het geJheele huis met aandacht ward aan relhoord De i Uikiskanselier vericlaarde nadnuldcelijtlc dat iiïle betreUunjren van Duitschland met het buitenland geheel wonde bdheerscht door Ihet verdrag van Versailles dat ale een rionÜcere wolk orer Duitschland han rt Aan het Duitfiche volik worden door dit verdrag groote lasten opKeiegd van welker geiwelrfuBe sswaarte Itót zic nog nauwelijks deende bewust is Na de aaimwrdtnff vwi het vredeevewh aff kan de riflwreweeriDfc eohter zoowel wat de buitenlandwJte politfek betreft niets anders doen dan er naar atreiven de verpldchtinigen welke uit het verdag voortvloeien zooveel mogelijk te vervullen © uitsohlanrt moet de verpüohtingen in Eaike verminderimg van de legërsterkte tot een voor de bmnenlandsche orde en grensibeiwaking noodige politieke macht en ajidere ontwaipeningamaartiregelen alsmede de verplichtingen betreffende de schadevergoedingen eerlijk en zonder nevengedaohten nakomen Wat dit betreft zal de i egeering zioh nimmer laten beïnvloeden door eenige partij politieke van de partijen waaruit zÜ z ich geconstitueerd heeft Ik veiflcliaar nadrukkelijk dat ook de afgetreden regeering wat de nakoming van het yredeaverdrag betreft meer gepresteerd heeft dan btl de geweldnge moeilijiklhed n binnen en buitenlands veiwadit f mocht wonden M er dan eenig ander overwonnen volk heeft Duiteohlamd reeds gwpreeteerd En Esoo alle bepalingen nog niet gAe naar de letter iJn nageikomeJi lijrt dat niet aan de kiwade trouw van Duitschland maar aan omstandighe len die sterker waren dan de goede wil In piMti vin kMhen Ondertrouwd P L DE FOOTER en NETTIE VAN DER STRAATEN Huwelijksvoltrekking 19 Juli 1920 Gouda 28 Juni 1920 3353 13 Geen ontvangdag Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JAN BREEBAART in den ouderdom van 76 jaren Wed M BREEBAART VAN DER KLEIN J BREEBAART A BREEBAART Gouda 26 Juni 1920 Geen bezoek Geen bloemen pjesü Trouwen Soliede Salon en HuiHlinniermeubeian Tflfeli Stoelen LinnBokastea Spiere Scbildenjen TheetBfels EikenhguIen fiuf fettcn Boekeaka tcn Clubf ulcuil Zijdenpluche Ameublemenleu Leerameubtementen K poknBrr aaco Wollen enS tijndekeqii Stroomatraasen en en S396 SPOTKOOPJES III 20 BESTS ADKES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIHilT44blionhuis ii ye$chiekaile ROTTERDAM Telefoon 12800 Wü vei vullen hieimee den treurigen plicht u kennis te geven van het overlijden van onzen Directeur den Heer J BREEBAART in den ouderdom van 76 jaren De Goudsche Glucosefabriek C JONKER Ged Comm Gouda 26 Juni 1920 3360 19 Bloedarmoede Zenuwzwakte Algemeens verslapping In alle gevallen van bloe larmoede zenuwzwflkte of algemeene slaptetoestaoden is de Sangumosc het middel dat snel en afdoende verandering brengt Ken groot voordeel van de Sanguiitose is dat zij ook door de zvl akste gestellen verdragen wordt en geen schadelijke bijwerkingen vertoont Neem er de proef van Maar zorg dat gij de echte Sanguinose hebt WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Met duidelijke gebruiksaanwijzmg Bii alle eerste Apothekers en voorname Drogisten VAN D A M 4 Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag k 3184 4Q Te Huur te Boskoop de liestaande Modern ingerichte WINKEL geschikt voor Filiaal op elk gebied Stand eer gunstig bvj boot station veiling en veel verkeer BOOTSTRAAT 14 3364 13 H H Landbouwers aan etjloten by de CfnderlinKe Brandverzekcrini BERKENWOUDE en Omstreken worden herinnerd aan Art 8 alinea b inzake HOOIBBOEI hiervan aan het Bestuur zal moeten worden Jcennis geven daar bii verzuim GEEN uitlwtalinji bil brandMhade zou kunnen plaats hebben Oe Vooraitter der O B V Berkenwoude en Omatreken 3JS5 1 M VXn dorp De SeoreUrla M C MOLENAAR Met het aannemen vaa DRUKWERKEN in elke gewcnachte altvoering Maat ziekte HAA8TRKCHT 4e hew 1 SCHKSR De Vrouwe van Oarracourt door CHARLES QARVIOE GeHitboriaeerde vertaHng tmq 1 P WESflEiLINK v R098WM Nadruk 8 D vraag kwam er uit als hel Bchut va een geweer maar Tjucille lieaatwoorddo haar Hcherpen blik mot n openhartigen glimlach Troitwplanneij Neen l ady Farnley Goed zoo ik ben er blij om hervatte de dame Paar is tijd giwioeg voor Ik was bang dat je je zelf some gebonden zoudt hebben o f die Hohool voordat je in Darracourt kwam Hml Het zal niet lang duren voor de minnaars om je heen komen Wee vooraichtig lieve Dat zal ik zijn zeide Lucille lachend Ijttdy Parnley het eerst het die veel op geblaf geleek nJe kunt tegen mij üp lieve en ik voBl hot Wel je behoeft slechts koel te eijn en je hoofd rechtop te houden jjEen jong meisje als iij de Vrouwe van Darracourt Je moet mij eens komen opeoeken op de Grange en gaiïw ook I denk er aan Wacht lUet totdat ie denkt AdrertcntiCn n abORn in it i V dit tklad worden aan nomca voor BerkenwoudcDorp door A B O 0 11 BerktBWOvde voor Beikenwoude Achterbroek door J N O O M e N Bclwsche Stolw 29 Juni 8 uur Vergadering van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven in Arti Legi Beleefd verzoeken wij geregrid tijdif niededeeling te mogen ontvangan van vergaderingen concerten venoakeliikheden enz orti deze in onae agenda ie vermelden 3 Electrlfiche Drukkerij A BRINKltAN ft ZOON OO00A WADDINXVEEN Advertentlin en aboancmenten ap dit blad worden aangenomen door A NOTKBOOM WoddlBXTtML WEGENS STERFGEVAL i T ü Heereo n JonyebeereokleeÉg lla iimrra li S d te n ÏSpo k tarpH xe nrj = COSTUMES n donUere en I C e kleuren voor den ZondTg en l lopp welke verkoch Zl ingang door de poort Melksalon van den Heer Aldenhuijzen Markt 30 Gouda vanaf Dlnadaa u Jtm t w DONKERGRIJZE COSTUUMS van f 43 50 voor f zeer fijne FANTASIE COSTUUMS van f 75 B8 BO zeer voor 148 HiJL Ri iïSJ SPcTMJÏLs 3E l l B von l 3 Juli HIerbtl eenige prflzen fi f f S T SL 3 r o BLAUWE COSTUUMS vaS f 61 vo6r I 3e en een prachteorfeerlng COSTUUMS vanaf f 26 tot f 75 Ook een reuzen collectie PANTALONS Haast U zooiats komt nooit weer Komt ziet en overtuigt U zonder verplichting tot koopen Let op het juiste adres Melksalon Aldenhuijzen Markt 30 Gouda ingani door de poort Aan koopIlMlan wordt baallst nl t varkooht 33 2 200 ROUW ONDERNEMERSI TE KOOP wcgeni opbe lin £ der Rouw Sl Ilioudeni I LIJKWABEI I KINDCIILIJIWaaC 3357 30 Haemoferrin I TRAMSPOIITWaaCM MET HSEBOUWOE COUPÉ i J J 5 EHLIIla OP aUMMI BAMDEM MET STATIE BOEKEN If L E B DEII MET 8T TIE BOKKEN I ROUW BeKlINS OP liZEREN BÜHDEN MET KRECHTBJtNEEl Ad S VAN PROOSDIJ D lfiichel ii Ia DEN HAAG Staalhaematogeen 3359 11 i on aangenaam smakond bij uitstek bloedvormend versterkingsmlddel in gevallen vnn bloedarmoede bleekzucht en alle daaruit voortkomondo zwaktetoestanden Uitnemend middel tegen pijnlijke menstniatie Prijs per fiesch f 2 25 Prijs per Vi flesoh volSoende voor ongeveer 20 dagen f 1 40 Dr H NANNING s Pharmaceutlsche Chemische Fabriek 2138 D E H H A A Ua 4 m COHEN Co ARNHBM FABRIEK VAN Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz levert vlug en tot billijken prij § Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA 18 a Adverteert in dit Blad Agant voor floudi an omatrikan H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA Rlieumatiek en Jiclit genezen © DEvmiXüV KOKO een lulverc heldere en nleNvctte vloeUtof i bevordert den haargroei versterkt Iclicreo en hj r wortels voorkomt het sphjten en uitvallen Hootdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft scbruikt mcn sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijft men het lacht in oederwairtscht richting en borstelt flink 9 Verwaarloos nooit Uw Haarl Wij stellen gccn dwacc of onmogelijke eischen aan KOKO maar wn ïeggcn en houden vot dat gccn ander preparaat KOKO als een suiver CDceafflta iel voor h t Haat ka evenaren WAARSCHUWINGl Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke ficsch KOKO wordt nooit lot zónder verte eclde buiten verpakking met HandeUiocrk verkocht P r U 1 05 kleine 2 20 mlM 8 90 Broote fletch KOKO Shampoo Poedcn f 0 16 per pakje Na twintiff jaar van onuitsprekelük lydea heb ik myzelf genezeo Sindsdien heb ik het als miJTi levenstaak beschouwd te trachttn ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moeten l den maar ft ken ook de vreagde van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb rayzaU genelen maar ook duizenden anderen Tal ran attesten zou ft U kunnen tuonen van lieden die reeds vele AGKKDA VarkHighMT bfj Apo h k n Dra btiB m e rfBHafl haad hr geneeami ddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tfuiic z d genezen Zij sgn nu weder gezond en sterk en zij vertellen een ieder wat Gloria Tenic voor hen heeft gedaan Na veel studie is bet mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeselüke gevallen zal één dooi waarschünljjk niet voldoende zijn om U algeheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken dat miJne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doozen k ƒ 230 Te GOUDA bii ANTON COOPS Wijdstraat 29 en verder bü de vooraaamBte Drogisten Vraasrt eveneens de OLORIA LAXEERPILLEN A f 0 75 per doos Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON CX 0P8 Wijd traat en te SohooDhoven bg A N VAN Z£SS Waar niet verkrygbaar volgt toezendingna ontryuffct van postwieaet plus ƒ 0 20voor porio door John A Smitii NJZ Voorborrim Ajutsrdam 1607 46 59e Jaargang A Dinsdai 29 Juni 1920 OlMHE CÖIMIVT n Ti©M w © © aa £ d v ©xt©aat5 © TDlsud rroo 3 o u cLa © xx OaaQ tx©3K ©aa VERSCHUNT DAGELUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 U pm week 17 ecnt mat ZoDdagablad ter kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent oveilU waar de beiorglag per loopar gewhfedt Kraaco per post per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad f 49 Abonnementen woi den dag ijks aangenomen aan ons BnrMu Markt SI OOIFDA bij MiK agenten den boekhandel en de postkantoren ADTBRTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bMorgkr l j regels ƒ 1 30 efte regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beiorgkrfng l 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën van puUiake vermiÜDetiJkhflden If seat per regel Adverteatiën lli het Zaterdagaummer 20 bijslag op dea prifs BfiHALVB ZON EN FBKSTDAGBN INCiÉCOMW HEDfiDBGUNOBH Op tte voorptiiuk M hovgM GewuB itdverteaUën ea lAgeModen roededeeUafea b j ooatraet tat atut ceerdan prijB Grootv letters en nuwlen wordea baifkaad naar plaatsmlmta Adverteotlte kuana worden InfasoadeD door tiMehaokoSMt vaa eliMla delaren Advarte tidRmaiut en OMe Afaataa 1 4 ranU IM elke raftl mmt ƒ MARKT 31 GOUDA Mh Admtttlstnitie TékS laUri tt Fehrenbach s politiek program Rede van den nieuwen rijkskanselier De regeering wU t verdrag van Versailles nakomen Waarschuwing tegen binnenlbndsche onlust Toekomstplannen Scheidemann en Ledebour voeren t woord Het Turksche antwoord Grlekenland s optreden in Kletn Azië Russische vorderingen tegen Polen Onlusten in Ancona De toestand In Ierland ONS OTKRZICHT en verwachten ie kuaaen daar au rakening mee houden docAi zeker aullan ze niet vergeten dat deee regeering hoogst waarsehijnlü k een zeer liorten levensduur lal hebben Optmeikelük is het dat de riik kan H lier verklaaiüe den eisoh tot lejrervermindcnng te m t n naJuunen tot een voor de binnenkndecbe onle aoodige politieke macht Hier kilokt tUBsciien de regels door dat men met de toevestane 10O 0O0 man geen genoflKen neemt v i de I iikaweerminlster Oeaaler die bU aader inzien beslotea ia toch maar niet af te treden o tot ien corresoondent van de Matm heeft toegelicht In dea blUkt echter p ngeland luunen te gaan met Prwütrijk en niet van het toestaan eentv grooter legermacht te willen weten In veilband m de argumenten van DuitHOhland volgens welke door het teruaribrengcn van het leger tot de in het vredes venlrag vastgestelde lOÜ DOO man de legermacht t Bwak zou wonden om mogelijke onlusten te onderdruflciken aohriift de jDaiIy CSkroniclc het blad van Llpytl öeoiige De staatsgreep van Kapp ea de roode onlusten die daar in Maart op gevo1g d zün hebben aangetoond dat t werkelij ke gevaar voor de repiïbtitfk niet gezocht moet worden in de geringe sterkte van de weormacht maar veel meer ia de groote vorscheidenhekl daaiwan en de weintge loyaliteit der troeiwB De druk weHce door de geallieerden wordt uittreoefend zal misscihlen blijkein een zegen te ziJn als zu daar door gedm apxen worden datgene te doen oarier dwan4 van h t buitenland waartoe rif zelf niet den moe of misschien ook niet de kracht heUiea om het uit eigen beweigiiwr te doM ken Het is de eerluke en Spreohte wil der regeeriQg met tegen doo l met de arheiders te regeeren want slécfcts dóór eens gezinde sameniwei4cing tuawAien alle klatisen der bevolking is bat herstel van Duitschland mogelijk De tpceenng koestert het vertrouwen dat tiieïnaDd zich aan deoen geoieensohapipeltJkeB plicht zal onttrekken In den mmiódag hield SekcUemaiui zijn rede Deze verklaarde groot vertrouwen te stellen in den persoon va i ehrenbach en hekelde zeer scherp de onaflhMnkcIuken terwijl hii veiwolgens het stand punt van de meenlerheudstiocialietea tiutens ile cri BIS inteeniBette en hun bealt t om geen deel uit te maken van de regeering verdedigde Scheidemann vermaande de regeering haar aandacht te wiiden aan d werkloosihei l Hü wensohte de opiKhting van arbeid bureaux en bestrijdiiiir van de woningnood en ttetoogde ten slotte dat de werkloosheid door sluiting van de fabrieken vooral te Berlijn niet het gevolg ih van het gebrek aan grondfltoffen Voorts drong h j aan op het 8cfaa pen van dulidelijÜieid in de huitenlandROhe politiek en eide hiJ dat de regeering een poütdek van verzoening moeftt volgen en te Entente dr overtuiging moet biibrengen dat Duttsch lamt aan geen revanche dortltt Bü de vroegere vijanden is reeds een begin van ommekeer In de openbare meenittg merklbaar Te Spa moet de regeering met nadruk omkomen voor heit zelfbeschikkingsrecht van het Duitsche volk De bevolking van ge ibiodsdeelen waar een referendum moet iworden geftwuden m name van ireheel Oost en West PruisenTn van Sjleaië riep hij op ziicdi vast aaneengesloten voor Duitschland te vet klaren Indien de retteering te Spa ruiterlijk optreedt dan zullen de meenierheudssoclailiflten tafren haar geen owKMÜtie voeren zü zuil i rie rageerlng naar haar daden beoordeeleo Na Scheidemann sprak Ledetmur namens de onai ankelijken Hij richtte zioh scherp tegen alle coaLitiepogingen daar geen enkele voonwaande venruld is die men van de sociaal democratische partij gangers kon venwachten Hü veiklaande nogmaals naidruklkelijk dat zijn partu n tot een imrgerlijke regeering kan toetreden Hij troik verder van leer te en de re cering tegen de burgerlijke partijen t gen het militaiinsme en tegen de buitenlandsche politifdc doch vond weinig belangstelling want de zaal liep langaiametband leeg Ten stotte voerde namens de DuitschNationalen mJnieter Hergt het wooovl die het standpunt zijner partij verdedirfde en er op wees dat juïat Ue partijen die voorstanders van het parlantentaire avateem izijn geweest tlhans tegen dit systeem in ihelbbeii gelhaiiiddd De zittinc vao den Rijkadag verliep zee ruütig alleen de oaöfhfuakelüken inteirumipeerden wat doch de meeaxleiiheidssociaIwten hkkien zich strikt aan de afapraatk geen goed of afkeuring eerst zien wat de regering doet De programmatisdte rede van dtn rijkrftanaelier was wel geschikt de entente onder t oog te brengen wat de iDuitschers Van de Spa conferentie hopen de zeefogten w ik zü onvereeulgtMUir acht met de Turkaehc souverelnlteit Tot deze behoort hi de eerste plaats het wantrouwen tegen Duitschland Wti moeten zoowel op economisch als op politiek f ied weer in staat worden gesteld om te w4i4E n De gevoiigen van den oorlog waardoor een deel van Europa en Kleln AKië nog in politieke vemnarring veikeert doen zich ook in eoonomifloh en politiek otXEidht in Ooi toch and gevoelen Ook de stemment welke in de vroegere vy ndeIiiÖte landen weetikloiUten met betrrikkuSg tot ons herstel geven groad voor het vertrouwen dat te Spa in gemeen BchaflpipeHjken anbrftd praotische wegen tot Ihet doel het herstel der sehaide uilen worden gevonden De Duftscbe regeering koestert hiertoe ewen eerliik den wetwch als het Duitsche volk bereid is met zijn goheele kracht mede te werken tot de verwezenlijikmtr van len waren vrede tussehen Ie volken Wat onze Duitsche politiek betreft de voornaamste taak der rüiksregeering de wederoDöouw van het vaderland op de basis van den republikeinsdhen staatsvorm Hiervoor is eenagenindOieid ia het binnenland noodzakelijk W e vraaigt de rijfcskanselier kan in veilband met den dringenden nood wan het Duitsche volk de verantwoondeiykiLeid voor een burgeroorlog op zioh nemen iBeAiaWe het gereebbvaanddffKtè verlangen van h t volk KMflïeVMdiiriXHif vah Eijn materieele beihoeften mogen ook de aangelegenheden die de geesteliJIce vorming Vunst en wetenschap betreirfen niet uit ihet oog worden verloren Voorts bestaat de taak der meuwe reg eeriJiR in het voltooien van de organisatie der n kamreer hetgeen zoodanig moet geschieden dat de ktoof tusschen volk en leger oveièmgid wordt Ook is aangekondigd dat het wetfiontwerp in zake de onheffmg van de militaire reohtsipmak opnieuw in behandeling zal worden genomen Voor het herstel van de economische positie van het volk is een veraterkimr der rijksflanaciën noodtzakeliJIlL waai iJ memand zich aan de komende zware belastingen mag onttrekken en niemand m vergeten dat zelfs rware belastingen altijd nog beter te dfagen zijn dan een financieel bankroet en een volledige débflcle iDe rükskanaelier herdacht met grootedankbaartietó de hulp die mensohenivrienden in het buitenland aan honderdduizenden zwakke Dujtflohe Icinderen hebben verleend De rijfcalauiselier eindwde met de volgende woorden Ter bevorderinsr en verae fcering van den socialen vrede zullen reigeering en Rtjkedac samen moeten wer Turktie heeft weinig kans op tegemoetkomitiff de geaUieenien hebben nu eenmaal kans g ii B een belangrUk Htuk vaa het rijk inu d B aleken man underliiig te vardaalea tan den buit zullen ze 5Jc met laten ontglippen Wat o a tielreft den afstand van Sanyma aan de Grielien de laataten denken er niet aan zich uit dip ptaata oip de AzIatUdie kust waar a zich eenmaal hebben genentèkl weer te Ikten verjavren Dit verUaart Vet Mloe ontiaat uchtige hub aan Engeland n l Vankrük evdrUft hi de l uitkadie h tionallsten niet daa la er veel kans dat ze den üri rken Smyrna luUen ontnemen De stnid wwgdt daarom eneriiek a iiK boiid ii De j vening News vemeemt uit Konstantittopel dat de Grieksche troepen Vrijdag btj Parienma aan de Zuidkust van de Zee van Uarmona zijn geland oro tie Kemalisten uit de Dantanellen te heioen verthijven De Britaoh GHeksolie troepeiunachtea Htaan gereed in den trijd van I nid tn U grUpw meklt een telegram uu Lomlen De troepes staan onder commando van een Brltac ten ganeraaJ De Fmnsohe rcgeerinar heeft bealeten haar maritieme madit in de Turksche wateren te versterken Het slagactiip Jean iBart en de torp ido vemie eni Brsaon Uanginj en Capitaie Mehi hebben bervel ontvangen zich in Toulaa te vereenigen mi zich gereod te hiaflcen om naar Konsliantinopel te vertreidwn H TorkMlM tiEMid m 4a MdMv oiwaairden is te Pw wniliaadiiAd Volgens te Londen uit Konetantinoipel onlivangen berichtm zUn d vooraaanute punten van het Turktfche antwoord de volgende lo Turkije weigert ThraciÜ en Smyrna aan Griekenland uf i e n en beroept xitih tegen de Gmksche aanspraken op godsdienstige hi oriBche en etlhnografische overwegingènlTurktie vraagt dat de TunksdhOriékïwheVliTew zal blijnren geliJik zü in 1918 was 2o TurifUe eikept de onaffltankelUkheid van Armenië en stemt erin boe aan Armemè een deel der provincies Van Bitlis en Epzeroeni af te staan doch het vraagt BchadelooBstoiling voor de ald verloren gebiadm ao Turkije erkent de rageering van Hec M en aanvaardt het instellen van een mandaat over Syrie en Meso tamit doch vraa t dat Tuiksdie gedelegeerden met gelijke rechtten sullen wonden boeirelaten tot de commissie inzake de vastatellinir der grenzen 4o Turitije aanraaintt in barinml het steisel van intamaitionale controle over de aaeèngten doch vraagt vertegenwoordigd te wonden m de controle oommissie voor de zeeëngiten De Turksche delegatie zou voorts protestaeren Cegen eenige bepalingen van het regdemetit voor de controle op Van het ofitraden der Rusahwhe sovjettro wn fn Perzië hcAAMn w de laaistt uag en weinig meer geihoord Blijkbaar duren de beaprektAgcn tuaachen Tt ran en Moskou voort dooh worden wa diajnway niet Ingelicht Te Moskou i mui stMda vlugiger met het melden der aueceaseii Zoo heU en de aovieta nu weer een T or deH op t Poolache front gemaakt wat als volgt woidt vartiU Feuilleton JDe doonbraak van het Poolacfce front door de roode cavalerie voivnt een belawrük punt in het centrale offensiefplan van ihet roode leger De Polen die vroeger om deze caivalerio niet gaven beAfben geleenl haar te eertneiürfon on vluchten er nu rooi waarbü ze het terrein vrUlaten in hun overhaasten aftocht D resultaten mn didoorbraak zün de volgende het tweede t lBche leger is buiten gwecht gesteW het deixle i oolache leger m de streek van lef is van lün achterland afgesneden het zoade I olafhe leger ia de streek ran lV k ds heeft den teun ran zün rechterMèugel verloren sa ia een ateemeonen aftocht begonnen Met deze doorbraak van iiet front lx het roode offenautf over het geheelo front begonnen Het derde JPoolKflie leger dat govaar Uet geheel in omm handen te vallen hv tt zun convooien tertn and en zün depots en cantonnementen vernieki Üa aftocht is overgegaan in m panlAohe vhieht F n deel van het leger handen gevallen De n t ii r rstrooid in de boaschen en een ander d el zal er weljic4rt in geiUwwi tiin te omkomen In elk Rwal beMaat het denlè l4o tfcihe leger niet meer Hael d w c i dat het gepast is maar kóral eens gauw Ik ga nu weg Ijucllle ging met haar naar de deur maar de oude dame dacht nogi nietaan weggaan Al8 ik mijn rijtuig riaar het hek Btuur wandel je dan zoover met mij samen vroeg zij Lucille bam tot antwoord eon hoed die in het voorhuis Mng Hm eide Lady Farnley Dat is verstandig Ik dacht dat je een half inu zoudl iioodig hebben om toilet te maken Ik heb niets aan te doen Kei Lucille Zii gingen lieideu uit en vulgiden het rijiuig Lady Farnley pratende en Lucille luisterende en nu en dan antwoordende De oud © dame vertelde haar van alles over haar buret en waarschuwde haar voor elk om beurten Niet Jat zij slechter zijn dan ande re menschen lieve besloot zij maar iedereen is sjechter dan hij zich voordoet 7 © zult hrai vleiewd en overdreven vinden alsof zij meer van je hielden dan van hun eigen zueters maar het s om te zien wat ze krijgen kunnen Somtnigen van hen houden van diners ahderen hebben je steun noodig voor hun weeshuizen en krankzinnigengefitichten t on de geestelijke he t je noodig voor het txiuwen van een nieuwen toren voor zijn kerk en voor jo Inteokenin voor de zending en het pBrlementalid heeft je Invlo T oodtg en de mannoD wtllm e trouwen en je geld hebben Nu dan zal er mij heel wat geviaagd worden zei Lucille laohend Ja maar laat je niet voor de mal houden praatte de oude dame met opwinding verder Behandel hen zouais je mij behandelde en toon hun dat je niet een Bchoolmeisje bent die door ieder idioot op de plaate voor den gek gehouden worck Ik gieloof djo t somipige schoolmeis ies juist scherp zijn zeide Lucifle npgpwekt SonMttige wel T ie vriendin Van je MiKH Verner bijv oorbeeld hervatte de uudf dnme Lut ille zei nieis Zij begreep dat het geei nut zuu hebben te trachten de oude dame haur oorüordeul togen Marie jiHHt iu weg te nemeit en zij liepen eenige minuten zwijgend verder tot zij bij de open plek kwamen waar Harry Horne B hut stohd LuclHe kyk er zijdoUngH naar terwijl zij er v6orbij gingen toen lïarry Heme zelf juist over him pad aankwam Hij liep langaaam terwijl hij naar den grond keek en een hengel in de hand hield HIJ zag haar niet maar toen Ladv FarnJerï h u zag schriklle zij op e werd bleek ondw haar rouge Wle in dnt vro zij scherp en haar toon gevoegd bij haar veranderen van kleur verraste Lucille Da is Harry FYerne zelde zij met een lichten blos Hi8schi 6 verstond hij het al had Bodichdo van de vrouwfe van Derracourt herhaalde mcVrouw Farnley alHoj zij over de woorden pelnnde Nii zij kon wel een betore hebbont Kn M kon e Sn slpchieren hebben zoldo hlj mol een volmaakten oorbiwl en een orn8tig ii gUndach Daar Iwn Ik nlot zékef van cel Vj KitralachU terwijl iljpl k en haar oogon ruattmi mot wWgOvanen op zlin gelaal Ik verondor f twl dut ik haar eigenlijk miioNt vpr lollen dttt io wn 4uie knignle wU fiHrr Herrw nioil i Hel OU gpheel voi dlg ijn wvroUw Er zijn pr zoo velen om tiftai d it te zeggep Kntofh hoihlt gij hem mi heve M eg zij zk h to Lucille wwadoudö Ihans had Lucille haae gewot e kiilmie horwomien en keok Uard in de scherpe oogwv Ik bén gewoon mUzoK eemxirdef l t l o oude dame beek naar loen naar den Jongen niai nil © Oil kaam voor haar Nu mlJn lieve aeide hier uioM toreH Ik durf te hij van dioiiKi kan zijn H bi Kij ral Iets te bevalen mevrunw telde hij hanr bijna tn do redo vauende zij het zachtjcfl gelegd want hij hield eon oogonblik stil eii keek achterom Hij stond oen oogonblik als beetuitelooP of hij hen zou groeten ilaarna nam hij zijn hoed af on ging lichtelijk kreupel loopend verder toen j Ay Farnley hetn riep HIJ draaide zich om en kwam naar haar toe en Lucille zag de trotKohe ui rukking op het gelaat van Lady farnley zich verzachten Ufi ceit vrponvdo vriendelijkheid Zoo zijt gij nog hier mijnheer zeide zij de toon was vriendelijker dan do woorden Hu keek èn oogenhHk naar Ijirtlte din strak naaf de kwaxt vun haar aramil kef k en toon kook liij emfltlg naar de oude dame Hm zeide zij nadenkend ï en had mij goïegd dat gij naar het ImlteniHnd zoimU gam Wie verleide y i dat vroeg bij rttMtig haar taS di y rooh lacht © ook was een korte voor lach c Hund Wal kan u dat achelen antwoord de zij Hcherp maar to me do selfde uitdrukking o t het gelaat Deze kon ontstaan uit vriendelijkheid ofmed jden of door de bewonderiBg van een oude vrpuv voor jeugdige knapheid en kracht LuciUe kon het niet uitniaktHk lit Omdat ik dan kon weten of hel de nioeito waard waa hot tegon ledcÉrekon Mylady zeide hlJ Of snauwde IJ Je weet het Mlt bet bento Wat doet ge hieir Tk ben bedl de van de vrouwe v Wordt VürTBlcd I tnrracourt mevrouW antwoordde hlJ 1 ernstig even de hoed Uohteod voor Lu l tlhÊiéMM