Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1920

No 1435 ABONNGHENTSPEIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad rier kwartaal ƒ 2 90 per wede 22 cent oveital vraai de beaorgii per looper geschiedt b ranco per post per kwartaal ƒ 2 71 met 74nda9sbtad ƒ 0 Abonnementen worden dagelyks aangenimen aan ons Bat u Markt 31 GOUD hH onze agenten den boekhandel en de postkaDtoren DT in ENTIEPBIJS Uit Gouda en omstreken bebooreude tot den be orgkrhig 1 5 1 egels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkfing 1 S regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien van publieke vemiakelykheden 1 eut per regel Advertentiëa in het aterdagoummer 20 tit slftg op den pr a Redactie Tetef Interc 545 Vóór de Spa conferentie De laaidag van den vrede gevierd Weinig reden tot vreugde Vier imllmrd verknoeid De conferentie te Spa De be rekingen te Bru ml beginnen 23 Juli Duitsdiland ordt uitgenoodigd I evensmid delenreUetjes in Duitsciiland Onluftten in Italië Burgeroorlog m Iwland De Valei te San FianciscO Verkiezingsstr id Vóoi t v rdraK van VeipaUles Krasflin tieeft eindelUk antwooid Ondei handeUngen o fei den boytot ONS OTEBZICHT De mensoli m een tegensti udjjï wezen en tcjïenatiijiiijï is vtei wut di s menachen is Hpuglyke tudinigen als de tbooi te vm ti konmkJjjxen tolR worden den volke oud Kedaan door kanonschoten die wei be schomvd de jfcd hte aan IikkI wekken en ioo ia MaaiKlaw te Veraaitlen de laarria van de onderteelten na van het vre le iverdrajtr dat een eind moest ma kpn aan t kanonwebulder herdacht met gehchutsalvo s in het park welke plecli tüghend door een geestdnfti e menaKte naai ut Parys werd eineld werd bo e ftond Had men een beter midtle om den vred te vieren of beter had men die cere iiion e met aohterw we kunnen laten Want hoewel 365 dajjen verloopen z n Mreda de entente en de Duitsohi af evaar diigden den vredeRTJiVP rookten ia er van VI ede tusöchen ti e beiden wein K to be geuren laat staan van vriendschap en de toeatand in de wereld is zoo we nsR vre drg dat er vt r vieujcde al heel wejnie leden ifa De jrefheele wereld jjaat Rebukt onder de naweeën van den weieldbrawl m t Oosten m RuMaml en Klein iAïie wo t life oorlog voort en in overw ii uropa en de andere werelddeelen heerachen troebelen duurte en nog meer abnormaliteiten die t leven aÜea behalve veraanjrenamem Ook de overwinnaars owtenvinden nosr de na fleel e evoliren van den ikrUjc In Frank uk bijv 18 noig pas een zeer klem deel vin het vt rwoe tte eebied hersteld en het schijnt dat ianjf niet het eheels ciediet iat daai voor besohikibaar was jresteld ook erkeUilt voor de reparatie is göbruikt De Matin deelt mede dat de finan oieeie commissie van de PranscJie Kaaner 7ich heeft beaiSKtftiouden met de vrtiaiB stukken die het omterwer der debatten aaiugaande de beffrootinjf vooi de verwoes te srebieden vormen zuilen Het raat om een bedrag van 4 m Tiliard het bedrair van de leemnsr die n 1 19 onder Caemenceau uitsluitend voor den wederopbouw van de nerwoestf streken bestemd werd Nu heet het dat van dit bedrag slechts 1600 000 fiancs voor dit doet ffetoruikt zou ztm en m nister MarsaI heeft m de commissie ver klaaivt dat viei milliand door ziio voor gangers vxwr versöhiHende andere posten van de begrootinjf ebruitot tin zondei dat daarvoor de toeBtemmmnr van het nar lement gevraasd is De Kamerirroefp van de verwoeste cetoieden zou de vraae heb ben opgeyferpen of met de Kamer een ire heime comnuflsie zou benoe ien en van de re feerinfr opheldennjf verlangen omtrent de wflBc waanro die vier milliard besteed zijn De Matin vocRt er by dat derjfe Fsuilleton Da Vrouwe van Oarracourt d or II VKLlLö GAKVU F Grcau honaeerde vertaHug vBn I P ffFaWf UNK v iïOSSlMI Nadruk verkWea 33 Wat O neen u kunt gaan mijn heer Ik merk dat gij verlangend zijl weg te gaan Maor toen hij ioh otn kerrde nep z j hem weer bij zich Wat scheelt er aan Hurry Hoe komt liet dat u z n 1vioujj bI loü t Hn ke r de zich weer om met een blos op ziui verbrand gelaat en deze blos toonde de flauwe streep van den zweepslag i lke nog niet geheel verdwenen was En wat 18 dat op je gezicht voeg de zij er bijna belangstellend aan toe Kom hier Harry Hij kwam dichterbij met neergesla gen oogen Het gelaat van Luciüe werd mi vuurrood Ja ge hebt een striem recbt over uw gelaat en een snede bij uw slaaj Olj zijt aan het vechten geweest mijn neer Zij hield haar vinger op en Hfhudde dien tegen hem Neen dat ben ik nxet zeide hll met em korten lach Ik had een on geluk met het uitrijden Haaat nieta Goedeni morgen mevrouw Terwijl hij zijn hoed aïnam hinkte hij weg maai VtfMM tot veredeling vati den Ned VlMlutMid De vereesifüiff ter veredeling van den Ned VIielutBad heeft Id rsBnapoUky onder lefdiag van den heer C van der Vorm Jr eeo buitengewone algemeene vetyaderinjr febouden die druk bezocht waa In het bectour werden hericozen de hee ren A J van Laar en C van der Vorm Jr en grekown de heeren 3 DlBseUcoen C Q ZevcrtJn en W If van Son tot Gellicum Bealotes wettl een adres te richten tot den Minister van Landbouw c o in sake de rivier de Sem die bU de verwachten her zicninf van het Binnen VIsBchery rae ement wordt fferangachikt onder de binnen wateren inpUats van onder de rivieren Breedvoerige besprekingen werden ge bonden over het Kon BeBlult van 22 Hei iX waartiD de nua voor ntlaehvooni Virbindingen van m naar Bouda ZOMERDIENST aanvangende 1 Juli 1920 Vu GOUOA aau BOTTERDAM Mu i Vartrak OOUDAi 7J7 8 401 8 M t M t a U Ö + 10 44 + D P 11 04t U 24 t 1216 12 67 IJOtl IMi 0it SI Jiü t 4U 4 2St 4 4 6 0J t 6J t 5J0t 717 7 48 8 401 4 1018 1181 AukanM BOTTEBDAM 46 8 0 1 26 0 66 1004 11 26 114 12 88 11 181 2J8 2 26 8 02 8 44 6 07 4 60 6 U 6J4 6 61 12 8 8 10 01 10 80 11 62 Vu ROTTEKDAM umi GOCDA Virtrak ROTTERDAM 6J2 l 08 t 7 20 7 4 t 7 68t SJlJt 86 t 10 02t 11 07 t 12 28 12 8 2 4 t 8J 8 t SJ6 4 07t 4a t 4 60t BOÓ 6 24 + JiOt 8 38t 8 41 1010 1110 i i AinkomM GOUDA 6 6J 7 0 802 811 8 20 12 9 48 68 10 24 lli 12 86 110 1J 0 8 10 8 49 417 4JS 601 612 648 646 711 866 928 10881 11 61 Vu OOUDA nur DEN HAAG VwtKk GOUDAt 7 44 8 466 8 66 t l 9 47 + 104 t U09t 112 t 102 t 1168 1 28 2 08 t 3J74 4 jat 4 t4 t 607 t 612 6 66t 7 48 + 8 46+1 9 68 AukgmM DEN HAAG 8 27 9 9 28 10 08 1016 1118 1188 11 68 181 1 48 2 18 Slt 8 66 6 02 6 28 6JI6 6 6 624 8 22 818 10 88 1062 12 04 Vu DEN HAAG nur GOUDA Virtrek DEN HAAGi 6 00 t 6 44 + 7 18 IMi 8 48+i I88 t 9 60 + 1104 + 12 11 + 121 12 66 + 2 8 t 126 + 8 64 + 4J7 + 6 00 621 + 647 + 8 80 + 8 41 10 08 9 88 1 8 26 Aukomat GOUDA 6 28 718 7M 8 24 916 9 42 10 02 10 28 11 38 12 40 12 69 124 8 04 3 64 4 22 6 06 6 47 6 48 716 8 69 9 28 10 42 Vu GOUDA aur UTRECHT Vartrak GOUDA i 6 86 + 6 4S 7 21 + 8 14 8 82 + 9 24t 1010 + 1036 + 10 49 1141 + 12 48 + 182 + 148 818 + 4 01 + 4 48 6 04 t 6 20 + 6 67 667 + 728 + 9 07t 9 83 10 60 + Aukomli UTRECHT 7 10 7 42 7 66 8 14 8 28 O 06 9 6 10 88 10 44 1110 1160 12 16 12 67 127 167 206 244 341 8 60 4 38 6 08 6 81 6 42 6 64 648 7 04 7J 9 800 9 31 9 46 1081 1130 Vu UTRECHT nur GOUDA V rtMk UTRECHT 6 28 7 J7 8 J4 + 8 69 + 10 01 + 10 6 + 10 46 + 12 14 + 12 84J + 12 44 119 + 2 44 + 06 8 60 + 4 ll t 4 26 + 6 12 + 6 16 710 + 8 04 + 8 37 40t 10 66 + Aankomil GOUDA 7 31 8 37 8 47 9 39 10 41 1101 11 21 12 64 107 147 2 00 8 19 4 06 4 26 4 46 4 69 6 47 707 7 46 887 9 41 10 16 11 28 V n GOUDA Tia Breukeirn naar AMSTERDAM Vertrek GOUDA 8 14 5 04 Aankomat AMSTERDAM 9 10 6 Van AMSTERDAM ria Breukelen nur GOUDA Vertrek AMSTERDAM S 4 26 Aukomat GOIWA 9 01 6 26 Vu GOUDA ria Utrecht naar AMSTERDAM Vertr k OOUDA 6 86 + 6 43 8 32 + 9 24 + 10 86 + 1141 + 132 818 4 01 t 4 86 620 6 67 6 67 7 23907 938 Aankomat IPTRECHT 7 10 7 42 9 06 66 1110 1216 206 360 488 608 664 648 729 8 946 lOJIl Vertnk UTRECHT 768 8 10 916 10 29 + 1114 + 1218 12 30 2 40 + 4 08 + 4 40 + 6 80 16 7 14 + 8 + 8 27 10 01 10 37 + 1116 + Aankomat AMSTERDAM C S 847 861 WP 1041 1124 1214 117 164 3 38 6 06 6 36 6 34 7 38 8 07 846 wonit 27 Sopt gewUi 8d 9 68 1116 U81 11 67 W P Van AMSTERDAM tU Utrecht naar GOUDA Vertrek AMSTERDAM CS 6 41 WP 6 65 7 88 + 8 08 918 1118 + 110 + 2 12 3 01 3 68 6 14 6 46 tot 12 Sept da elyka daaraa alleen werkdagen 639 808 862 Aankomat UTRECHT 6 46 7 68 8 26 9 06 10 89 12 II 2 04 3 34 8 64 e 04 6 67 6 63 7J7 9 84 9 60 Vertrek UTRECHT 7 37 8 14 + 8 69 + 10 01 + 10 46 t 12 14 t 2 44 t 8 60 + 4 11 + 6 12 + 6 16 7 10 + 8 04+1 9 40 + 10 66 + Aankomat GOUDA 8 87 8 47 9 39 10 41 1121 12 64 3 19 4 26 4 46 6 47 7 07 7 46 8 87 10 16 11 28 D treinon De volgende treinen z n D treinen Voor Boover ay op Zondag rUden ztfn het op dien dag gewone treinen Van den Haag naar ïouda 8 48 en 8 26 van Rotter dam naar Gouda 8 61 en 8 28 van ïouda nur Utrecht 9 24 4 01 vu Utracht nur Gouda 12 34 en 8 04 van aouda naar Rotterdam 1 10 en 8 40 van Gouda naar Du Haag 116 en 8 46 Van GOUDA uar SCHOONHOVEN Vertrek GOUDA 6 46 8 10 910 9 66i 1110 120 440 6 766 1065 Aankomat SCHOONHOVEN 7 80 8 66 9 5 10 40 1165 2 06 5 26 6 46 8 40 Il 40 Van SCHOONHOVEN naar GOUDA Vertrok SCHOONHOVEN 6 40 6 26 7 60 8 29J 986 1166 2 20 3 80 5 60 8 16 Aankomat GOUDA 6 26 7 10 8 36 9 14 10 20 12 40 06 4 16 636 9 STOOMIOOTDIENSTBN Van OOUDA Mar ROTTERDAM Mandag Woens dag Donderdag VrQdag en Zatenlag 7 u v m en 1 uu B m belialve Zatet g 11 30 v m Dlnadag 6 u v m en 1 u nm Vu ROTTERDAM nur GOUDA Maandag Dinsdag Woenadag en Vr dag 8 u v m en 1 u njn Donderdag 6u vm enlu nm Zaterdag 7 30u vm enlu nm I Alleen op Zon en Feeatdagen + Sneltreinen Niet op Zon en Feeatdag n VI89CHERIJ blaukvoont en aerpeling op 15 c M en voor kolblei op 20 c H Is gesteld Er werd o a op gewezen dat deze nuiatregel die ten doel lüeft den handel in sdiubben van in mas aa s gevangen jonge viech te beletten in geheel veriteerde richting werkt Dat daar door het gebruik van kleine vischjea als aas aan de snoek snoekbaars en baaraben gel onmogelijk gemaakt is de vryhëld van het Nederlands e volk op ongemotiveerde wijze wordt fuugetast es duizenden burge die hun bestaan geheel of gedeelte lyk aan de sportvisscherü danken op niet te verdedigen wijze worden getroffen Het algemeene stemmen werd het voorstel aangenomen om met alle geoorloofde mkl deUü op herziening of aanvulling van het bedoelde twstuit aan te sturen en niet te rusten voor eo aleer de redsten n vryheden van het volk hersteld zUn Na b uadellng van nog enkele huidioudelifke oangelegNihaden werd de vargsderiac g alo a AOTERTENTHN G e t r o u w d H C KORTENOEVER Jr en J A A E VERWEY die mede namens de wederzydsche anulie hun hiu teluken dank betm gen voor de blaken van belangstelling b j hun huwelok ondervonden 3362 13 Ondergeteekenden berichten bij deze daf anii 1 JULI a 8 hunne Kantoren uilen geoSd ifijn van 9 4 uur Zaterdag van 9 12 uur Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heei JAN BREEBAART Ifi den ouderdom van 76 jaren Wed M BREEBAART VAN DEK KLEIN J BREEBAART A BREEBAART Gouda 26 Juni 1920 Geen bezoek Geen bloemen J B BIEZENAAR Jzn OORTLANO Co T GOEDEWAAGEN ZONEN HANDELSEN LANDBOUWBANK Wed KNOX EN OORTLANO NATIONALE BANKVEREENIGING M J OGIER Co SCHEURLEER ZOONEN s BANK NaV Wessanen s Koninklijice Fabrieken 34 WORMERVEER OPGERICHT 1765 27 Voedert nw Vee met LIÜNZAADKOEKEN merk ster e W l Vil vervullen hiermee den treungen plicht u kennis te geven van het overladen van onzen Directeur den Heei J BREEBAART in den ouderdom van 76 jaien De Goudsche Glucosefabriek C JONKER 3ed üomm Gouda 26 Juni 1920 3360 19 1 INI l E E L merk STER m geplombeeide zakken SOYABOONENKOEKEN merk wt Alles gegarandeerd Zuiver en mtmnntendo door groote Voedingswaarde EereDiploma ParBs 1900 Negen Gouden Medailles Abonneert ü op dit Blad Tvee fuiDjops paagil V D PUSSEN Bloeniendaal bIj Gouda 3363 5 De totale verkooping wegens sterfgeval m MEEIEN en lONIIEIIEEIIEiKLEEDIIIG in tien Meiksalon vm den Heer AlDENillliJZEN MiRKT 30 GOUOil inoing door de poort duupt nog slechts DRIE dagen HAAST UI l Alle goederen worden spotgoedkoop opgeruimd WADDINXVEEN Advcrtcntiën en abonnemenUn of dit blad worden aangenomen door A NOTKBOOM lla klvipdAl Wiuiiljnri een COHEN Go ARNHEM FABRIEK VJm Markiezen Zonneschermen Jaiouzieën Rolluiken Ie Tenten enz ABtnt voor Qeudt en omt kan H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA levert vlug en tot billijken pnjs Drukkerij A BRINKMAN ZOON Met het aumemen ran DRUKWERKEN in oUm nacht uitTacxing bafaut zich te HAASTRECHT 4 kam 1 SCBKKK w AGENDA 29 Juni 8 uur Vergadering van de Kamar van Arbeid voor de Buuwbedrqvea iB Arti Legi Beleefd erzoeken wij geregeld tiidif iiifldodeeliiig te mogen intvangen vau vergaderingen coucerteu vermakelijk heden enz om deze In ouze agenda ie veirmaldan hifi ANTON COOPsTbroglït WQdftnuït g Oouda ËlectriBobe Drukkerij BBïNKlUN k ZOON GOUDA MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA 59e Jaarpng Woèhsdac lo Juni 1920 VERSCHUrfT DAGELIJKS BEHALVi ZON BN FKISTDAGHN INGEZONDBN SflBDRDKKttNGRNt 1 jl n le IM Ike ngel Meer tJW Op de vM i pagina SO 5 hoegar l Ciewooe adv rtentièa en ingnooden madeJeellogen btf contract tot aeer geiwili caerdea pr H Groote letters en randea worda bwakwd naar plantorvJiiito Adveittintitin kuBowi wonlsa logefooden d or Muuahaakonut va aelMe BeelduHdeluei Advarteotlaburaaux en ommi AdmiaktnUto TéaC Intwe m De beD at van Haantmiv Hteth Kklt met de bevQ v le oimoiaaüaa twr kei va itste41eB van de priioen dar lwr a nnid delen De onafliankielijke rUdiMkvfvactie zal de regeertng mterpelleeren en vragen wat leze denkt te doen on het verdere stijgen der pruxen te veiduiuleran VtatiVlittpBins vragen de oo fiiankeiUken 031 welke wüae du a K goede oogst zal worden gedurtriiu terri en welke muutrwelen de regeering dfnkt te oemea om graaa aardappeleo en vJeeaoh goedktxtper te maken Ten klitte telt de fractie de vraag wat de regwering denkt te doen ter bestrlidin r van tleo woeker In ItaJie dreven de ongeregektheden te Am ona bugunnen eventfeiu een enuCig karaktf 1 tt nemen Kt edii wend opge merkt dat anarchiotiache alementea de ihaod m t lel hebben De g beurt i a te Anconu wür nu bliiktiaar het aein voor hen overal actief op te treden In verschil leiale districten komen nar hiatuicho onLuaten voort De wooAit van le bu ruitfabn k te I eosar ia door de unarcihisten ontwapend Deze trachtten de artiileiie kazerne in bexit te nemen maar weixlen verdreven dooi de canbinieri iWe eén dfjir aanvallers doodden en twee ver Mondden In de prowinfiie Mocerata la de algemeene staking ufgc kond igd Te An cona Ja allies matig Te Tema xUn vwlt Oïersonen gewond en Ier gedood bU ee tauig tusHchen de m réchaUMfe en de anordiisten Het arïwidïiburtau te Konie beeft de al genieene taking afgekondigd dooh het bestuur der aociabstisthe portti heeCt een tM tie ten gunste van de algemeene sta king vepwoi i en een bewep gedaan op het proletariaat dat rich gereed moet Ihouden otn te ttskun ais de bekiften dei egeerii niet vervuld wonden De aHwi ler confe ieratie m ook tegen de algemeene btaking pe toeatand ia Ierland de derde in het tno der landen waar omno egeldheden tot de dagorde behooren benadert meer en meer èien van den buweroorlog Veraohiliende particuliere huuen en kaatoorgeibouwen te Usinore graal IMahap Wlaterfard z jn Zondagnacht door aolidaten geiplundeid als wederwraak te gen de ontvoenng van generaat Luepw ïonnoy wiens veri lüf nog onbekend Is ïn de straten werd gtachoten doch nie mand werd gedoodi In antwoord op een verzoedc van een de fiutatie in verband met eventueele troebe en te Bel ast en aan welks hoofd Sir Sd fvard Carson stond vedtkarde LloytII George dat juiat een batalkm te Belfast h aangekomen en dat een ander onmidde lyk vertreÜtt Terwdl een denle bevalen heeft gekregen oo spoedig mogeiyk d ai ieen te vertrekken De lentche Sinn Peinera verwachten oor hun beweging hulp uit Amerika en om in de Vereeniiffde Staten nogmoolB te pieiten voor de lersche zaak is De Valera de z pre dent der lersche republiek UuKl zul Uze bflipreklnigeA $ iwr olie waar üC nUikiheul bt onen Leoig llouivtoiii de voirzitter van den VolkenfcMW heeft n I toti den Opperalen Kaad d4 geallieerden een Hchruven fftricht v aoübt Itti o a oip mffkt dat het teneinde d4 BruHselsdu conferentie relultaten te foen afwLPpen nofpn de uit itfte van eeaflBtemationale leeting de veivunidenng nl het poipier Ife en de veAetering der Wimelkoeraen nooAig zal ztin DiutMchland tot dete con fenpitie uit te noodigen wiHtU hlJ nog voert dat de form van dear n1ft o ging j ie lonfeicntte ie Sfta tti orden vast gesteUl I Van de coaftireKtieii te sel Verwacht ihen o m een Iginf van den maikenkoent dalitg der leveitsmi klelenipl land tengevtige kunnen uan4feniUke verbetering landichen toeitand zou a levtiNiniddelearelletjeh m Duitechfland begonnen bi nifnen onniHlibai cnd afmitingan aan lOisteien is het tt lïertdn ttt oagtfegeld heden gekomm s üchtenda fersOheneji een paai hoKierd betooget s grootervdtei ivrou en die trantparjnten iröegen waar op Weg met den Woeker t4 le ea ston i iH d Ikrlunsuhe markthal Zti wieipen iz eh op de kooiiJiHaien smet de manden om en gwigen de veikooipers w lijf De po itie die toesnelde moest van de abel ge bruik makea VerschilUnile itersonen ucr den daarby Uoht gewond tervljl een drie tdl lastïge dementen werd aan l ehouden iRond 10 uur was de orde heSMeUl hoen el het tt de omgevinfr van de lial nog vrd lang rumoeug bleef Volgens de bladen ti etibeii lieden die uit Haaoftnitig waren overg at HneB aan dear relleCJIea deelgeno men Nadat de orde was hersteld trok een 400 tal vrouwen met roode vlaggen door de stad Om twaalf uur ongeveer versche nen z i m dt WiltoelmstraBse voor d niks kanselar en verlangden den niikskaiute lier te sipreken die er echter niet was Daarop trt kken zu vorder 3 rntrtSger waren de duurte onlusten te Wtirzburg waar m een botsuig van r iks w eor baarheid en een wel haast duiïend koppige menachenmemgte voor het stad huis tdl van lieden gedood en verscheidene zwaar gewond Eenige wmxel werden ge plundei Te Cuxhaveti stond de poUtle Maandag tegenover da plunderaara machteloos Het valkverbond eisohte gisteren het terugtrek ken van troepen en poUtte en stolde zich borg voor het zelf handhaven der open bare orde Te Mêiaa kFwam het lUfatutdag eveneens weer tot oploopjes maar de rust werd met ematig gestoord In een proteetver gadering van vertegenwoordigers der boe ren wend een verbouw en leveringssta king aangefcondiigd Het geweentefcestuur beeft de r i kftregeering dringend verxocht een verdere piij vertwoging van gerant weneente levensmiddelen te voorkomen en de aaidoppelpriizen te verlagen l n Ueeaon ovtrfeatokefl op een goed ekoiiin moiaant daar dtue oangeieseoheui Iweilicnt aas ondwdeel too dan vorkwioiatfaatrijd kan wonkm Ue Valera is t üML itrancuco wmor de DemocrattacA iNaiionoie Conventie op t uotftuWMik ver gaüart aaimakoAsn an ml paR n Ue Ier sebe omaibaakeltiMtaki la het vankitvxUMraprogram der Damocraton t doen aft uetuien uke gabeurtenisaen in de toekomst onmo gelyk zu dyar het tegenwoordige mini ter e een afaonderUike afrokening voor de iverwoesti gebieden heeft logevoend zoodat dUe bedraden die voor ih t doel besteimi zun ei ook voor göbmikt moeten worden Het aldus vennorsen der fmancien ïal Duitschland niet ten goede komen immers JrankriJik zal pogen daardoor nog meer jLen zoo groot mogelijke schadeloosstelling van den ex wöand los te kriigen De Ber lijn he gerielegeeiden de nrkakanseber Simon Wii tlh en JvermoedeUik mm enkele andere leden van het nieu we kabiiïet zul en dus te Spa voor heete vuren komen te taan in een kabmetazittiirii is de affaire bI besproken en besloten dat de afgevaar idfRden op den arond van 3 Juh naar Spa teullen vertreltken Intussohen bereidt men Eich ook in l rankmik voor op een vinnwen ptrud die te Spa moet wwrden uitigevoch ten ihetïgeen bUiflct uit een zeer merk vaardige uitlating van de Temps Het blad Vleest dat de regeeringen te Spa geen ge makkeluke taak zullen hebeen daar het ivre lesvewiraig zoo ia gemaakt dat zich bteeda weer hetaellde lemma voordoet Of Duitachiamd zal xuAi weer oïwaniaee ren en clan loopt het gevaar weder onder de leiding te fïera en van mannen die van betalingen mets willen hooren bf wel Dü itschlaml woovlt door lioksdie parti en geregeerd en m dit geval gedesorgani heerd en buiten staat gesteld te betalen De linksche partuen zullen DuitacWaairi ontblooten van een staand Leger hetwelk poodig IS om een republiek met 60 millioen inwoners te regeeren Spa bevindt zich tussohen Scylla en Charybdiis Uit BeiUin hooren we dat de Duitsohe regeeniKK de Opper SileziBohe kwestie be schouwt als de belangritkate die te Spa besproken moet woirden Opper Silezie en ïim munen ïiin voor Duitschlaftd en de Duitsche induetne in verband met de ver pliohtmpren krachtens het vrwiesverdraK onmisbaar Verliest Duitechland Opa er piilewë Boo meent men m regeeringg nn en dan kan Duitschland onmoge Jijk aan 7 n verplichtingen voldoen En toch tracht Franlkriik voortdurend in Ofp per S lezie het Poolsche element te ver sterken en het Duitsche te verzwakken Deze politiek is too Duitsöhlani een fu nest en daawxp zal de Duitache delegatie in Spa iti de allereerste plaats de aandacht vestigen De conferentie te apa zal werden ge volgd door de financieele bne ik mflt te Brussel die beipaald is op 23 Juli Duitach De ioaet der v rlUe ingim vvnat het vrad averdrag waarvan d U u M raieu vurkge aantuckl rs a A Nioc akai om iideeeie redenen de proktuobe ziMte wordt niet uit t oog vertoren Homer Cummuwii ii Toerkiopitfe wMnutter der Coovaatie beeft het argument dar Kapuóllketaen dat KageUuMl z a etammen m de Volkenlwads vaisaclering had tagon de Ver Staten aleehta ién ala OMqMraoht od aptltovondig ownukt Het beaturenda liotuuun van dea Volkenbond woa aakle hü oiot d VotkeubonidiivergiadennN maar d UitvtifljflAde Koad m welk Uobaam de Ver Staten aleohta ia van de vdf natie bUu die het permanente udnwatatJuw be tEitten terwi de tetninen der Britacdw zetA estoraDd kalooièn enkel m d vaiiim tl L ring woKlen uttcebfMM Tellea wu i itmrii n de uid Amarl Ikaaoache en Centraal AmerUuuuuciie atoten n ee die allen stenmiea hebben in tl VolikeUboailMtvurigadennK en iie kM r levemtbelangen aan de Vt r Staten gabon den si n of 10 werküutoboKi indirect on ihii Miïïe vootfidU staan 4laa baaefaakk t in den Volkenbond ovet metr itenuneo ian welk ander volk ook Voor éb vengadering dor oav atia Iwerd verdaa d ia en telegram van lo luiehing en bewoiuUurfaig ooa Wiloon good gekeurd In dit telegram wordt aan deaoa hulde gebracht al opvoer va Jefferaon ei Juckaon en woniea de aawollan betreurd die partUtlige vijaadeu tc en hem hebben geriplit WiUon wonit g ltdtg w nacht met a jji lierat l Het telegram bealoit akfau loogt gii aou lang leven a de Var St t o a dw werekl dienen De onderhandeUngMR te LaoOen met KraaaJn hebben alnda gemknen tUd vrü Vel geruitt De wacht was op het antwoonl dat ite 8ovietwerte renwoordiA er mt Raa land zou ontvangen oip venM hallencUt Piaohen van Lloyid George Dit moot nu ftekomen zi n naar de correspondent van dp Monohester Guardian te hontien Imtiobt ZU die dit antwoord geniën heèèon n tot oóKleelen bavoaitd zun zeg en 4lat tit mei van dien oanl is om peaanmmtiseb te zifn De ondeiitaadeliniinn idn Integao deel heel bemoedwend en houden boloften tr voor auceeti Ongetwijfeld aal éo in piier nu een onderfioud hebben met Kroaam voordat hii naar Bruaael en Sv ver tr Uiwiji luj ging ochtcn zjjn oogen I vdn uuUe smeekend en wnstig I ndy i arnlley keerde ynch snel ini Imar Hu litHsft gevochten dut vim nu Ituirllik maai oen verzinsel Werkelijk dat was het met nep Lueille uit Ou vlug en ernstig dat dt iidt damt üich plotseling naar haai Wi iidde N ei l Weet je er dan uUes van Wat 18 er gebeindi vroeg zij Jiet waa een ongeluk zeiiLupille haastig De pennies sloegen met mij op hm UI en wjj zouden gedood zijn maai luj Harry Hemt wierp zich op ht n tn bracht ze tot staan Hl reddo ons t levtn Lady Farnley s oogen schitterden en ZIJ knikte een paar raaal met het hoofd iJat 18 JU si iets voor hem voor Harry Heme Ik geloof dat ik hem doorzie Er Is niets in de wereld waar du jongen bang voor is Arme jon genl Bang Neen zei Luoille en haar oogen straalden Jlij fiad kunnen ge dood zijn Het was prachtig t Ais hij er met geweest was zomlen wij mis schien een van belden vermorzeld zijn geloof ik I5en van beiden Waart ge dao me uw beiden Was dat meisje Mj u Ik had het zonder haar ook kunnm doen Het was met Marie Vemer het was lord Merle Lady Famley wendde zich tot haar De boycot van Hongartie wordt in en ele aan Hongarije grensende landen met kracht doorgetvoerd In de haven van Preiw burg m Slowakiie alM een aantal aebenenvastgehouden op h t qog enlMik tUt stfhaar Hongarije wjjrlen vertrekJken Het t L j L I Li IL I L I m iiK l uiterHle vt i ba lil y im de Mat kits van Merit bij u II Horn fr rne redde hem het lp ven jiefcie Lady I arnlev mei e n vjtunideu nadruk I mille neigde liet iioold Mule W t 70 hl wdl I i inkte ditiikto hij hem la zei Lutillt terwijl haar oogen vlumden op pen wijze misschien aan MiarkiozaB eigtn Hij sloeg tiMn in het g laat nKt zijn zweep en de striem Ik u fig was tr hot gevolg van Pi oiro damo bleef htaan haar g 11 it wns dipo ihbicf k fMimIvf d roi lo il kken n groep Liirilh hij den arm Wilt an kto ij Sloeg hij hem im t oem zwet p I lp marku kIopr Hut ry Hemet Ja zei Lucille de Hppen op el kaar drukkend Hij sloeg hem 7on Ier reden dan alleen omdat hij zijn le en redde Lady Famloj haalde snel en stok kend Adem De de lafaard Zij beefde als eeh riel en Lucille nam haar bij ilen Him en legde dien m de hare Oank 1 nUjn lievo dank je Tk ben een vn uw en S oedig ontsteld Sloeg hem O daar yal nog bloed vloeien Ik wed het ik wed het Neen zeide Ludlle met vreemde kalmte Zij riep zich het tooaeel weer voor den geest b zij zag het bHor weer levgidlg voor ieh Haiiv ilei ne had hem met eeii nkeleu slag kun tu u doodi 11 nitwii hij verdroeg het hIh ecf man 01 nep do oude damt uit Nu Olj wilt mtt Nn je zult eins wa bel on l ulsier naar den raad van Oiii li4i vroii dn wp f iiietr ma dan gij Zitiih htm wig óór hiti Kth kwnad uit AocrIkoint Fau sla i wn vreesipiiike aak vree Ifjkt In oude tijden heb ik geweten li tl m mnen die betaalden met oen oogen blikkel jken dood Op sijn liest dimr de het en paar twir een dag mm tl hien voordat zij elkander uitdaagden p hel pistool of den degen Dezt twee meer dan alle anderen kunnen nul er gtten noch vergeven Het doet niij aid deren er aan Je denken Zendt hem weg mijn lieve IjuciIIp wendde ich biina woest tot h mr W uirom zou ik hem weg enden zeirfe ZIJ terwijl haar oogon glm uit n van trots en hartstotht Hij i hier zjn ganffdte le en geweeKt lang wioi ik er kwam hJ heeft de p Hat i tpf niel meer rtnlen dan Ik Hij veraocht nni het leveu verdroeg om mljnonf wil eou bfrieedlging t n tot loon laar ¥ 001 nMiet ik he B wn raden Pe oude dame zog tot haar op mei gerat ngde bewondering en drotfhHd Nu eiile Ai gij wilt niet dat tie ik la gij hf bt ook don goe t van de harraeourtH zie ik Knfln ik kan het vtrder nl helpen uuior een oitgeluk komt erviin 01 weet luet Plotseling Werf Ij steken en LucUie prak kalm Wal weH Ik ütf Waarom ïijn deïe tAvee mannoit zulke vijanden Wie fe die Harry Herne Wilt u hrt mij Vet tellen Lativ Fnrntey keek n ar alle liden rond Neiflt Ik kan het u niet ggen zeide ZIJ Dhi Is niet aan mij 5lJ moet het ook mot weten ÏMtt het nmten lieven Ik ik lelde de taak te zwaar hoop Ik Zoo d r kont hétrijtuig Help mij er In Jieve Ift ben geheel in de war Ik meende dat nieta niij meer kon ontroeren niaar ik rekende hier niet op Wilt 11 hot mij niet zeinten vroeg Lucille Neen neen vraag het mij niet mompeldn de oude dame en Lucille bij den arm vattende terwijl deiosieh terugtrtïk vraag ook aan niemand anders om het u te zeggen Hoort gijv Wees nu eiNi goed meltije en doe den lieiheeft on nog meer van u zal nou den uIh ge het mattr toeslaat Laat de saak nuten Wordt varvojtd