Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1920

J anlge dagen later wenl ook de Maade eiqportperiode voor B l rifi vrijgeRWwt Hierop weid tk heffiiw bepaald o t per K G Het resultoat wa dus dat de exIporteura die een getieelte van de eerat periode hackten Keroüerveenl voor verkoop naar België en Üe daarop een heffimr van 70 cent per KXi hadden te betalen de concurrentie ondervonden van de tweede Mportperiode die tegtu een heffing vtkn 6 cents per K G k B worden uitgevoerd en die dus in h t buitenlaiMl f OM per KA hïger genoteenl kon worden Na dus iEi de expoi teurs op onrechtmatige wijze cMaenton te hebben ontthouden bezorardKn Minister hen bovendien noA een veriies Wi ƒ 0 64 per KjG door de heffing op de Jwsto periode te blijven handhaven dp f RTO Indien de Minister de Kamer v Uedlg hkd wiUen inlidites had ook dit in de mArie van Antwoonl vermeld moeten zi AMUKIIBTOL Au de talmmatfct albier wudaa Dia dw aatvevoerd b aomenuknem prifa 2J5 2 96 per KjG Barioht aanjMvtrtssrdirs Ia rcrfaaml met d 0 mat liwuw van 1 Juli 1 20 IbcwukIm koitnw wcrktUd IB d dnUditHiM ta mwten iuWdlBi d r adTwtMitila dM daiica doch hmt in t bUntidw timt het Zaterda ml kUc bbul Doodxak m U waM adnrtmtlte kwuM £ i mki trardm Incnondni tot d voormlddK 10 uur irraot advirtcatUn otMtcn dugs voor l apa me in ons bolt lUf De dvertentiia voor het ZaterithM moeten Vrt lacnarald la lUterllik 4 uur aan ona Bureau Marfct 31 Gouda xUn iaceltomcn daar plaatainit ander niet kan w verzekerd AdvertentMn welke te laat man worden tonder nadere deeliac in het ewntvemchUi nummer opxenomea PK APMINISTRATIK VaillBf van 80 Juni ItSO Komkomm ra Ie aoort B CO 7 60 ld U oort a 8 K ld halv ti m 3M ld iroengaol S Blonnkool la aoort M It Mj ld U aoort lifO IM ld ultaahot ƒ 0 3 1 80l Spitskool 2 0 4 60 AndUvIe l ai Kropsla ƒ 0 10 1 101 Snüboonen fMl lMi par 100 atalcsi Oovarwtan 6 10 21 10 Pwilen ƒ 7 10 10 60 Tuinbooiwi ItSO b aO Poataleln ƒ 0 60 60 Zurinc ƒ 1 2 plnaaie ƒ 11 11 20 Toraataa ƒ 60 76 Snljboolian la aoort ƒ 71 77 ld 2e aoort ƒ 16 45 Stok par H K MB ƒ SS 01 StambooMn ƒ SS 78 por 100 K a r u Ie soort ƒ 10 ld Ie soort ƒ 1 20 S 70 Rabarbar ƒ 0 10 t Krot i ƒ S a 90 Pataraalla it S 10 Selderie ƒ O 0ï por 100 bos Zlirili ƒ 0 86 per kist Aardappalan ƒ 18 j4 20 ld driellnrep ƒ 10 lO M ld kriel ƒ 2 3 90 par 100 K G FnuBbooawi 0 8 a7 Aardbeien ƒ 0 27 0 87 Zwarte b aaa ƒ 0 91 0 42 Rooda baasan ƒ 0 21 0 2 Knllabaaaaa ƒ 0 12 0 21 per pond Peralken ƒ 21 Eieren ƒ 12 60 par 100 atoka Nlaiiwerkerk a d IJ s l 30JiBil C oiip TuinbouWTfJlln Nlmrtrnrkrrk n d IJwol on OmBtrekmi Eng küHikommiera Ie Hourt f C H 20 üe Hoort f 1 80 4 80 klotiM halVe komkommeni 11 70 2 40 grqongol komkouimoii f 2 40 3 10 bloonikoül Ie noort 9 8018 20 2e ODoct 1 2 M 8 Idem ultachol 60 80 ei par 100 tnk U koinkomii r f 1 8 per lOOK Ii peen Ie oiirt r 4 W 7 1 0 pwf 100 lio groot boonte f I a0 8 M At 100 l Da tan tfTSi YL Ain teKlaii J0Ju4t 0 Boaaan n lefic ƒ 95 4e li m nod t 28 2 idem wii f 26 B8 ifiuiabei n rü i 2S 30 idam aki ƒ 18 20 Mnlxxen 30 4 aaidMiu j 86 40 parfw KXÏ PanzicaB rtra ƒ SO M Uini I t 18 32 idem II ƒ 8 12 nMioehen stoot ƒ lp 176 idem Uèn I 40 60 aaUllMiiea ƒ f lOS RlerelebOoneil ƒ 86 4i blomkool iV 1 S M m II t 7 10 komkomroe f 8 10 lier 100 stiiks paan 8 11 sjal Iotteii 1 2 4 per 100 bofc da pars ƒ peuUi ƒ S 11 tuinl oonen ƒ S 7 aandaHMj IIm Toot ƒ 1 19 idem Drial I 12 IS l BloaineU Roien f 6JO 10 Calla i ƒ 12 18 Dalia s ƒ 6 12 Lalyrua ƒ O VIO per 1 0 stuks Lallaa ƒ 18 M par 00 kelk t fitim ƒ 16 P r 100 rank FlNANClBSU BSKICHTIW Nattaala Bank Naar de N Arp Crt makit MU hat Toomaman baataan dat flir F W U da Baaulort waad onmunen ta 4a teoMdiirectie vaa da JlatioMla Baak Van Maandag op Diaadac wd Tienhoven 3 sJUnHlman geraiMra CAPfitl E a d IJSS£U Jn de DinadAg gehouden raadarengatlering waren tnffekomra adressen van bakkeragezeMan en twee bakkenqjatrotma om terug te komen op het ih de taaUte raad verigaderiiMf gflnomen beeluit d j nacht1 atbeid in broodbakkerUea ongawijalftd te laten B ea W st lden voor d aressen voor kenniageiViiNg aan te nemen De B S D A P fractde versete tich hiertegen en er ont xm zich een teer heftig dlHcusuie tussclhen den voorsltter en da sociaal lemocraten Toen de burgemeester sluiting der diHCUJUie vooritolde beriepen de S D A P era zJc op het reglement van orde op groWi waarvan de voorzitter diBCUAsie nkoett toelaten et vooretel van den vooraittor werd mnffel aagecMMnea waaiiiij de aoeiallaten w mrón tê stemmen Vervolgens vroegwi de aociaal ienioc raten over lader xadc het woord en dMma stenuniag en HIeklen daca houdiv r tPtliet efatd dw mivwUriw s l m 4t Het standpunt der producenten tegcri de jongste maatregelen WU De Producent orgaan van ii Bond ven Kaaapcoducenten is allemini ingenomen met do bedoeling der 1 om nieuwe maatregelen te treiffen um I den kaaaexport waarvan in een cirwflilk van het Zuivelkantoor aan de f ËV madedeeling is gedaan Aianlekhng tojt ltt incrüipen cijn de b lai rijke ver M ogiiin die d mariotpriJEeu voor kaas in de jlitt sto w iken hebben vertoond en die een 4 na4teeligen invloed hebben uitgeoefend Ji t evenwicht in het ZulveLbedrtlf dat pi dig ia om mét name de melkvoorsJotii in de door ilen Minister voorgeaphimref banen te houden £ r sullen daarom wiptt z n Lngrtjipefde veranderingen m dawtu i In i ie Pr hicent neemt de d M positie teigen Ue nieuwe 1 ihaatreglelei ti i schrijf o m De aandco eling van nw l r de kaaaprodudpntL MSing de regering i fiifij tegen een r LAATiCTi BKwcmnm l l HKCK 1 Juli V l ludeu loop ran dol naMddat l eMimi pluwlwlaien platte gohad van eeti proot wareofauia en eenige wlnkela l aehade bedraagt ti niillioeii mark In de Ntad Iw de Htaal van heieg tflgekündlgd ICr ci 9 doiiden let aantal genroiid i ndgniet vaatgeHteld I OatpMfla MUNGHEN 1 Juli V D lu Ka nhelni Ih giaternvond um 7 uur de bttkaefi gealatien in de buakruitlabrUA Wlnlerhaller Ëen gedeelte van deo voorraad vloog on ddelijk in de lucht Dttiirop Viiigde een aantal kleine ontplotf nffen eti tegen 8 uur had een se veldige ontplofting In het hnoldmagaiijn ptaatH I e gebouwen werden geH venrooiit wrwtjl in d atad dideentleii venaterrmten verwleld en andere verwoeetuigen aangericht werden 0 i 10 mw a avouda duurden de ontploffingen nog voort J omgeving vnn de fabriek in door Slcheirheltapoltxel afgecei Daar nog ateeida gevaar vooL oirtploltingen beètaat heeft man nog iiit t kunnen nagaan of er ineiiachenleven te betreuren IJn I indarbaklaraatalrlna KTETTIN I Inli V D De landar helilerMataking liwft zleh tol Bivgard iiitgettntkl 1 17 goedoreu nrdl g nlnakt I fOLWUK Na 46 jUftaifan bet Was het gi tèreu 30 Ji c at da heef D C de ikaof diat dm orIban todi li miiii dé vi e fjen Eea comlU Mnige ion edames vowtfln 0 1 diiect Ul ittMi met c ii tol zamelen I om v A Dat e Roimdten véle mddeweriten t lm de muzidc aan i iavond de tiet linllMn m HTvan den heer jT KffiJ KiiaJt nd iena de oud leerlinffen 4 rard ia ixirabo H den Ook de iaii nrcre lic iA Xl é mm M heui het aich niet oniwtaM ook lU steltle z icti open mng den oud4woldolid rwtjzerlen oud yrecteur taaUn pnmmaïa toe Slet fte iAot Kaf vp hei andtra zoo ruatifre dorp een heele afwiMeUflil d ar Tan uit adle buurten de meiuicheD wArm toeirestroamd Ook wü wdllen dm scheidenden onderiwifoer ODBe hulde breiwren ea wenechea Siem toe dat na zijn 46 jarlffe looptiaao op fitolwillc waarin hü everlct hee t in het el ifr der ffemeeaeehap heoi noff vele jaren zullen worden gefmtn Rchrijit h aan Pgodufl f toluven Xr ibluveft vtt or dryvejt tMïs en üti yifon groofie stede ensc t a lüea Inderdaad 4ti Ben y i Ifoeren en ekmi eeft t vereetüMi leden 2oo kijn M die in t riealan l ging vdrmek ri i aan wiit een UW Intundiett begrijrpt de uiivelboer m aar niet waarom Juiste zijn be3rüf moet gedrukt worden terwijl den anderen bedrijven en den handel de vrije hand wordt gelaten waardoor de boer in stijgende mate zün uitgaven ziet ploopen I j iBoven iim l slevtól zeeri stork L de 40 auirfejfabriï eil Agroote H e Kl lAgriJke vwP Wdni iS STADSNIEUWS GOUÜA 1 Juli 1920 Kindexamen Gymnasium het eindexamen Gymnasium zUn Voor BBÜLUNt 1 JuU VD In da ialas duniden littlng ran daa Rilkadac hea t de fraaUa dar OnaiHiaakalUka godalMan een raatia van waatraawen in het W M der r pM IwedieKi Wannar aahliM de VorwUrta dat de moüe waalaaUlaItjtc m dan RiJkadaar xal orden aanffenemen 0 Onafflun aliPten siin echter ovartul d dat dit slet lal mtMuren Het la dieean d r motie aehUnt itaen aader doel i te heèben dan denioaatrattef tn om da aoc dom fractie vaor aen attanialiaf ta plaataaa om de motie te ateuBan of tellen de motie te ateanmen Hevin braad Men nuldt uit MiddeKniriti Ta St KntUa in Zeeland werd de jpaafabriak der Gebra Parïduen door deo bljkaein felaeffea waardoor ih totaal aAraadde Nieta waa vane kerd AaieHiafdak Tangevolae vaa het apliltea Vtt daa achtarbaed reed tuaachen ICde en de Klomp de auto No H UIMK in volle vaart ta a eea boom Een der inxitteoden werd over dea weif geaiingerd en met beraenachuddmg en aokale hoofdwonden opganoniea ea naar het St alaahethacailthnia la Arehen vervoerd De beatuaidar ea da eveiifa il uttaHlea Uevan ongadaeid De aMe ia twaar beackadigd TWIjCOE KAJUS iZittlac vaahadaa De Kaaaar benaadelt da hoiahoudalüka ramiag ia Comitt aenateak Op nat vooralal van dea Voonittar om aan de agcnde toe te voegen het wataeatwerp betreffende het vcrleaoan van aen eradiet an ÜOO OOO aan l uitacUand ia uitgeatabl tot na de benoeming van den grlfïier waa ingediend een vooratel Treub om de bahandciing uit te atellen tot na de eonfereotic te Spa en het vooratal om haC a twerp na het recea te behandelen en aen vooratelv d Waeidaa om het ontwerp aa het reeea te behaadelea tulka omdat da Kamer het oordeel van den Miniater van tiuitenlaadsaha Zaken wil kennen Tot griffier van da Kamar werd bQ aarata iitenunitts gekoaen raet 511 van da M gekliga stammen da commies gnffiar 6a Voa van Steemrttc WKCB MiJ Kg OTAlWIi GOUDA GEBOREN 30 Juni Jannlgje Adrlnna d ï Ij Vemioep eo O Verwaal 4 r GTROnWD 30 Juni N A Maeaar en J G Tan Ae Tb H X S gelhard éi M de VAét O VERU DEN 21 Juni Sara J Moermnn 10 j Oomeli P Sleeowi nkel T7 j TILKGHAnSCH WBKRBRUGRT Ilougslr Bland 763 to Franitlorl LnagHie stand 7 S0 te Valsntlp Verwachting Zwakke lol matige Ind uit Zttldelijl rirhting betrokken tot iwaarhewofkl kan op regen at wnredr lati I warmer i Kiuoiuuwa hier gisteren geslaagd voor diploma A de heer A van HellemoiUlt to Bo skoop en voor dlpli ma B de heer Joh WesHeU Boer thans te Uiden Kardlaaa vaa I wwill Men mekH uit Rome itn ila Uab dut de Paua Kardinaal van KosOjn baaoentd heeft tot Protector der Contcragatia der Aloianan te Aken BBtüRSCHK yfjisterenmojïten onireveer iuur ward ènze buurtflohap op8 e hrikt door brand lami De bouwmanawonlitf van G V ajï ier Htond binnen zeer korten tüd in liobten iaaie Binnen zeer korten tijd i8 Ie brandspuit jrestationnee J in t BelerHche op het terrein van den bia id aanwezig De wionin was echter aiet Ie redden Wet k een c iuur die ook r K befron te branden met buitenflrewone ai ijanning behouden doch hooischu ji met Goudsche Gezondheidskolonie De pret is weer mt Gisteren even voor éénen zijn de 31 jongen en meisjes gebloosd en gebruind teruggekeerd uit hun Kurort Oudenbo ch na een vierweeksch verblijf in de heerlijke Brabantache bosechen t Was een blü weerzien op het perron en in ie vestibule waar tal van ouderparen hun spruiten hadden opgewacht ze kregen de kindertjes anderw terug dan ze ze vier weken geled n hadden afgestaan Uit die vroolijke ronde snoetjes die zoo glunder de wereld inkeken kon je hiiast niet de bleekneusjes van een maand geleden herkennen De fnssche buitenlucht de stevige voeding geregelde leefwijze onbezorgd ppel eto ete hebben wonderen verricht Alle kolonie gastjen ziJn dan ook flink aangekomen varieerend van IW tot 7 pond Bij t zien van die goe Ie reaultoten kun je maar één ding betreuren n l dat niet veel meer Goudsche kinderen van zoo n uitgangetje kunnen profiteeren Het kolo niehuis IK nu voor twee maanden veriiuurd maar wie weet als een particulier of stichting eens heel wijd de koorden van zijn haar beurs openzet misschien kan dan nogmaals een groep Goudflche kinderen in September een maatfdlang gezondheid gaan opdo i KBCUTZAlUm Uraad WïnhulataKn Tegen den ht laagde in lïet hrand Htiuhtinig iproceH van den Wijhhiiiiilorcn te Zirtpheu in een gevangenlNHtraf vHK 12 jaar geëSNoht SPORT Z w u m 111 e 11 In uiM jSportoverïlcht van Maaiidtig tKTichtUni we dat de heer J vaii dor Ürlen van hnt IJ op de Juhilminiwodfltrijdeii van de A 2 C ie Anmlerdam zijn eigteti record lUO M nigzwemmeu met 2 4 5 sec heeit verlipli ril I ll gcbrachl op 1 min 31 l t Dit Nuieht IK lUet juist weergex ven daar dit recorti sindN 1918 nog steedw ten nftme Hiaat van oBxm tadgenoot de heer S H Smit O Z J niet I min 30 l U ttec WADDINXVEEN r ister luiKirKcii kwnm een zuoii van A Hr Miwc t imaril It het Nonrcl einde njdon Hij den hoek retxl een riKlKwagen pardoes te jeii hem op met Int iigeliikkiK evolK dol 1e dl 8olhiioin jinsi hel lieen van d panrdrli lei raakte wuurdoiir hol boven den enkel brak I h onselnkkige werd naar aim woning vervoerd wair dr Tlruin lot iH ii J NZE DRAADLOOZE DIKNST Bond van Boekdrukkertjen In ie Dinsdag te Amstenlam gehouden bondsvergadering was o m aan de orde le verkiezing van twee leden van het hoofdbestuur ter voorziening in de vacature ontstaan door periodieke aftreding Gekozen werd o m de heer H Knuttel alhier Als voorzitter van het hoofdbenuur werd gekozen de heer S S Korthuisïe a Gra veohage Tot lid der Looncommisaie wertPgekozen de heel Joh Mulder alhier De Franeche g i nt naar BeMün CARUS 1 hdi Charles Uwrent de iiiwiwe gezant van Franicrijk Ie Berlijn heelt PuriJH verlaten om zirh naar zijn nietiwe po teftwigwen Dadelijk na zijn aarikomm zat h i zijn geloof itbr teven overhandigen Deachsncl in ParlJii teru PARIJS 1 Juli D iMshane die Woenedas te PlBrü tenigifrekeerd is heeft In den namiddsfi Millerend ontvangen met wien h tieh iangea t d heeft onderhouden HÜ moeit Donderdag heden oditend den ministerraad presideeren Het verdrag van St Germain PARIJS 1 Juli De Senaat heeft giateren het verdrag met Ooetenrijk geK Ufle erd met 20S tegen 23 stemnen Conferentie der AvbaaMdMffa PARIJS 1 Juli De ambaMadeureconferentie heeft Woensdag het antwoord oqder odht dat x I worden gefteven o0 de Puitaehe nota waarin wordt meegededd dat de troepen de neutrale z6ne van dea R n niet op den lOen Juli kunnMi hebben ontruimd De Petit Parislen voorziet e n eenvoudige afwyzing van het venoek De conferentie heeft vervolgeu onderzocht het verdrag tusaehen de geallieerde mogendheden en DenemaHcen betreffende de eouverelnlteit van deae laatate mogendheid over de eerste s6ac van Sleesw k I MAKKTUEHICHTEN Gnuiia 1 Juil 11120 1KANB N Weüiig aanbod en dientengevolge ook weijilg hundel Tarwe f i2 a I Bt Rng ef 30 1 12 Gerst 127 4 f 39 Gerst chov 1211 k f 10 Haver t 22 W h I 26 50 Erwten ItJ k f21 BriiiiH boonon 120 4 26 per 100 K G KAA S Aangevoerd 189 partijen handel matig Ie qual f68 4 17 1 2o iual f 64 4 f 67 liOTEK Weinig aanvoer Handel V log Weiboler 1 30 4 1 40 VEEMARKT Molkvee Red aanvoer handel v ug f 425 4 f 660 Vette Varkens Goede aanvoer handel vlug HO 4 8 ct per half K G Magere Varkemi Goede aanvoer hamlol lauw K7i 4 90 ct per half K G Magere B ggen Red aanvoer handel Pauw I i A I 4 60 per week Veile Schapen ieen aanvoer Lammeren Tesaelaars Weinig aanvoer handel flauw f 36 4 f42 Nuchtere Kalveren Red aanvoer Handel vlug f 16 4 f 14 Griflkalveren Geen aanvoer EIEREN Be l aanvoer Handel mallg per 100 tuk f IS 4 1 14 ALFBN a d RIJN Ken dievenbende Sinds geruimen tijd kwamen herhaaldelijk diefstallen voor in Alfen a d Rijn en omstreken zonder dat de dader gevat konden worden Het in het openbaar dragen van geatolen goederen gaf de politie aanleiding een inval te doen in een bepaald huis Hiervan waren de resultaton verrassend Van onder de vloer kwamen dingen van allerlei aard to voorschijn hetwelk op wagens naar het politiebureau werd gebracht Een drietol personen werd gearies teerd en door den commissaris in verhoor genomen Het onderzoek gaf nog verrassender resultaten Men bleek n l te doen te hebben met een groote bende vb stelers en helers welke hun arbeidsveld verschillende kilometers in t rond hadden Niet minder dan 21 personen zijn in verhoor genomen waarbij ter sprake kwamen diefstalten van meer dan drie jaar torug 1 die thans opgehelderd werden tiet anderxoek duurt voort wceiti Hat h i4tt weer met ie beHprekmRen Reuter vcmeomt dat KraM m n antwoord in het onderhoud irirteiwrond met den premier niet afdoemlt wfti Krao4in belooAde lich verder mat Blbakou In v t bindiinx te atellen AU d M antwoof len untvanjren JJo la het moc lUk te aefftren of de hiutdelHrel t e 4l of niet herrat zullen worden DraudloOH wnnlt uit Moekmi remeld at Ta tsjerin aan KraMÏn een teleffrajn hetft geatuurd waann hU lejft Twwevoisre vmA de Blecht veiHndinfren xUn wU Hlfcht ia geUoht en hiervan ii het gwolir dat ohm denMicekfen omtrent den toestand te Londen onWst tÜn Wil met kJem proteiiteeren teffcn ie ondeitia lelinKen die ondrr die omaioivliitheden onmoKellik ziin Alle bcHluiten door ons genomen en al uw verklaringen hetri fende do Enfreliclie ichuM eischem moeten worden vaUceateld totdat wij van u anfewooni heUwn tekreften op de vrafcen die wU xuUen stellen Stel de kfwestie van de Bnttelache schuUleischem uit en bind u bot ntets totdat gü onee cüferg Eult hebben ontvanraa Zrweden heeft wel toeiKe te md d Ajüand eilBnden4cK efttic door den Volkenbond t Jaten re rien doch dit belet meb dat het zich rechtstreeks tot Finland wendt Ze heeft een nieuwe nota bot de Finifche rffgeeïing gericht d e vwlreni de bladen ata een altimAtam kan wordembeitchouwd De Jm tfl ch re reeiiui e lrbt dat 2 Ajatandaehe lekdeni die we eni het plegen van hoogverraad wenlen gevanften geikomen onmiddeUUk in vrÜheid zullen wordei gestekli Indien Pinland weigert zal Zweden venndedelUk de dupkwnatieke betrflkkiti en afbreken De Zweedache zaakfreUutlode te Helaiiwfors heeft van ziin regeenng ofxlracht gekregen de Fjnsche regeeriiw uit te noocU ren 200 spoedig mogelijk ap de Znveedscht notia te antwoorden Stockholm lUdlngen achrlift dat de toestand ten zeerste ia versdwnpt tewrevoliKe van de politiek der Fmeche regcerinsr Het brutale optreden van de Finsche jegeering heeft in Zweeditche kringen groote vert itteriiig gewedct Het Wad meen ook dat indien het Finsche antwoord veen voUoentte aan Zweden schenkt de diploraatidte betreJkkqngen moeten worden aTgebroken De meeste bladen zün hei daarmede eens behalve A tonbladen dat bet voordeel v n dezen maatrefrel niet goed kan inzien Dagens Pre i van HeLainirforH telt voor onderïiandeliniren tusschen Zweden n Fjidand te openen teneinde het geschil uit den w w te ruimen zonder dat een andere mogendhedd zich er in moeten mengen Slechta door een vriendachappelUke overeenkomst tuaacben de beide belangsteHende paitUen kan het rraa ntuk worden ovgeloit BUmENLAMDSCa NWUWS Coacours van groetc geiinnea Te RU sel is een zonderling concours gehoudeti n l een concours van groote familie In het hlfipodrome was daartoe een uitgelezen schare btjeengwkomen wedke bflfaaiLve nif de gröole faiüHtcs alt vcfmMIlende autoriteiten bestond n l de minister van geaondheid en sociaJe voorzorg J L Breton Ter galegeiiAield van dit concours werden tevens voor den eemten keer uitgereikt de moederachapsmedaille m brons zilver ot goud al naar het kindertal Tan de gelukkige niioeders IDe jury kenpde den eeraten pr s t e aan een boer en boenn met ne entien kinderen uit Duinketicen Die eerste prlJs bestond uH 5000 francs De ouderit hadulen er bU Ie oorlogbverklaring nngantien tien er van werden gemobiliaeerd vier zoons werden gedood vier eoons ot acdwonzoons werden gewond waarvan er één inyalide werd De vader ta landaibeider te ICiRau in het arrondia ement DuinkerkM Aan honderdvuftig i oedeips met tien tot negentien kinderen eik werd door ministor Breton de gouden medaille van het Fransche geein ufisrereikt Den 14en Juli zullep er tienmaial zooveel uitgereikt worden OOSTENRIJK Manlfeateerende gevangenen In de stadagenrangenis te Weenen waai ongeveer tweeduizend personen gevangen aiMen zÜn al dexe li Men l n Hli uvond tegelijk göwekUg aan het sohroeuwen gegaan om te protesteeren tegen het honirerlUden H t baarde geweldig opzien en een ontett r aantal nieuwag ieripren hoopte zich Y fox de govanjfeius ov aOO wlitleimannen h ftlben tot nu toe tevergeefs getracht stilte te krijgen Na een korte pauze begint het ontmcluk geschreeuw tedkens weer BINNENLAND i i t De Eerste Kamer De Eerste Kamer h in een kortie zitting gisterenmhirilag de volmnde wetsontwei en kangenomen aonder hoofdelyke stemoiing Aanvulling m vertioorfing van de beVrooting van uitgaven van het Staattmuntbedrüf voor i 19 kosten rentewirelH Invaliditeititvet veilhooR mg tractementen premie Ongevallenwet Veibooging van het ftste hoofdstukder Staatttoegrooting voor 1918 en 1919 Ml nadere wijziging en verïiooging van debegrooting van mkoonaten en uitgraven van het Staatöbedruf der Artillene mnchtmgen voor 191Ö kosten voorloopige lowire elii g Kukunvericlieden Drie wetsontwerpen Wijzigring van hoofdstuk 9 oer Staatsbegooting voor 1918 brandstoffen klies tramwegondememingen en vereniging van de begrrooting van het SUatavJaacherahavenbedrüf te Umuiden voorIMS twee wetsontwerpen Wyai inig van de bcKFOoting van de g ost rUett en tejografie en telefonie en wüziging van hooAdstuk 9 der Staatsbegrooting voor 1919 twee wetsontwerpen Bü no 3 deelde de Minister van Waterstaat mede dat naar zün voorloopig oordeel de tramwagtnaatsdiaippüen tich door de voorgesteMe regeling wel tullen kunjien sUÜde houden Een bo iat oordeel kun hlJ zich daarowr echter nog niet Tornum J e venraderlnir wenl na ongwnMr tien mlAuten verdaagd tot DondeixhiigmLcklag halfdrie Het NeMandsck CMumUat te Kmlm Btiikens CMi btj de Kamer van Koovfaandel en Fabrledbeu te Amsterdam vao den Consul der NolenUmden te Kjjulen ingekomen achruvcn heeft deoe ter bevoiderlng van den NederUmlachen handel in hei tot dat oonwlaat beboorande gebied een bUapndere haadelsafdeeilng aan tiet consulaat inirericbt Alia coruMpondentie voor doze nieuwe instelling biboort te wonden eadresseerd aan de AüdaeUiw Handeknalftn vao het eonfulaat der Nedarlanden te Keulen GemeenteraadavcrkieziBg te Lelden De uitslag van de gisteren geboaden gemBentenaad veritieiing was als Volgt So iDem 9 Comgn 1 Ec Bond 1 VrUx Dem 2 V L 1 Vrij Lib 1 Anti ev 6 C ir Hi t 3 en R Katlh 7 De oudn raad waa abtus samengesteld Soc DenL 7 Comm 1 Kc Bond 0 VrU 4 em 2 Ilnip Ub J Vry lib 1 Anta Rev 7 Chr Hict B R Katb 7 zoodAt alleen de Ohr HNt en de Anti Renr reap 2 en 1 zetel hi iben gewennen De Se Bond heeft xlin eenigen aetel verloren en d Soc Dem verloren 2 ecteJa De RiMd bestaat thans uit 16 Rechtsche en 1 Linkache en wordt in ziin nieuwe Hamenstellii 19 tegen 12 Verdrag raet Duitsehland nopena de verleenbig van credlet en den uitvoer van atcenkolcn Blijkens het voorloopig verslag over het desbetreffende wetaoatwerp betuigden veracheidene leden er hunne instemming mede dat de Itogeering overeenkomstig het dendibeeld in het memorandum Vissering uiljgeiq roken betreffende hulpverleeniiw aan de door den oorlog zoo waar beiproefde landen mede wil werken ter befeindiging van de in Duitachiand heerschende cruus Akdere leden vestuden er de aandacht op dat het tihans voongestelde crediet met het ilan Visaering niet geheel strookt Immers dit beoogde een geotiganiseerde hulpvenleening door de verachükaide landen ten behoeve der getroffen Rüken hiervan is in di t gevat geen sprake en een dergelijke organisatie is voorloopig niet te verwachten Mea meende daarom dese hulpverJeening niet aJ te hoog te moeten aaaelaan Voor ons tand is het voorgeetelde credlet een aaozienJuk bedrag maar voor de voonuenlng in de reusachtige behoeften van Dintsehtand ia het van betrekkelyk geringe beteekenis Bovendien sim aan deze crodietverleening gevaren veihonden oa voor onoe valuta die Kich zoAiden doen gelden indien de groote handel sstaten Amenka en Engeland aan de credietverlee i g tot bedra ren evenredig aan hun handelsomxet zouden medewerken Verscheidene leden spraken den wensch uit dat dit contract spoedw saJ worden goedgekeurd eeneratMs met het ooig op de behoeften van Duiteehlaiid andeniids met het 0 Qg op den atiet vaa een aantel N derlandsche prodMctes die moeUtIk uitstel kan lüden Verscheidene leden ook die ov nrens hunne instemming betuigden met het ethiliche dttt aan het verleenen van dit erediet ten grondslag ligt betwijfelden of we voldoende rekening is gehouden met de belangen van on land ten opzictU van de zekenheid van de terugbetaling Vele leden oordeelden de bedongen contraprestaties van te gering belang Men wees er ooflc op dat iedere concurrentie tusachen Aonerikaansehe en Duitache kolen uHigesloten xal zijn Men meende dat de regeering nog andere voordeelen had moeten bedingen n l onzeimjds de levering van grondstoffen en halffabricaten waaraan onze industrie behoefte heeft en andenztjda de opheffing van maatregelen van I uits die zijde genomen die belemmerend voor onxep handel Ten aanzien van het levensmiddelenkrediet vroegen enkele leden of daardoor geen schade zal worden toegebracht aan onze eigen voedselvoorziening Verscheidene leden konden rioh niet vereenigen n let de overeenkomst met de Maatsohaprpü tot ontginning van SteehkoJenveJden Zü hadden den indruk gekregen liat deze overeenkmnst neerkiomt op een varkaipt subsidie aan decce maatschappij die er niet best voor ataat Nederlandache Aannemersbond Woensdag is te Arnhem de jaarvergadering gehouden van bovengenoemden bond ODder voorzitterschap van den heer T de Herder die de aanwezigen welkom heette Spreker behandelde o a de moeilijkheden welke ich nog steeds in het aannemerabedr f voordoen welke door gemeenschappelijk overleg en gemeenschappelijke actie moeten worden bestreden De aannemers moeten zich bewust xün van de noodzakelijkheid om toch vooral voorzichtig te zgn met het maken der begrootingen en geen te lage cjjfers te vragen Vooral het verkregen van steen is uiterst moeilijk wat in t bjJEonder gebleken Ls in den afgeioopen winter toen de steenfabrikanten de prijzen met niet minder dan ƒ 10 per duizend stuks opsloegen terw l verschillende fabrikanten reeds afgesloten leveringscontracten trachtten te annuleeren Door het actief optreden van den Bond kon zulks echter meest worden voorkomen vooral daar er een afzonderlijke SteuncommisBie in het leven werd geroepen Thans is de grootste vakmoeiiykheid de schaarschte aan geschoolde vakmenschen hetgeen voornamelijk een gevolg is van de 45 urige werkweek De ervanng daarmee opgedaan is een ernstige teleurstellmg geweest Aan den eenen kant heerscht een groote woningnood aan den anderen kant stuit Hien op het weigeren vao een behoorlyke dagtaak te volbrengen en door energiek werken in dien nood te voorzien Men dwingt de menschen In hokken en schuren te huisen terwijl luiders voldoende gezonde woningen konden wórden gebouwd Verschillende getneenten nemen aan om Jaaiyks een zeker aantal woningen te bou 1 11 M i Jt lJ i L B 8B wen magr Bleditr tlnigs kottwa Mread Daart U stijgen de bouwkosten voortdurend Vemehlllmde middelen woMen aan de hand gedaan om voor de bezwaren een oplossing te vinden sooals intensieve overneldsbtmoeiing oprichting van productie coöperaties voor het bouwbetlrijf welke ten doel hebben um den aannemer uit te schakelen als wate hÜ de oorzaak van de thans heerKchende verwarring Hiertegen dient stelling te wortlen genomen want daar schuilt het kwaad niet Gelukkig bezien anderen de aaak van een aader standpunt Spr meent dat het reads en sUp In de o d richting sou zijn wanneer de werklieden in het bouwbedrijf wilden erkennen dat de ergerlijke arbeidsschuwheid en het opgeven van den 8urendag ook in hun eigen belang een gebiedemle noodzakelijkheid is wanneer zlJ b v zouden besluiten tot een tO urigen werkdag met een behoOriyk loon om dan geleidelijk bU een herstel van meer normale verhoudingen over te gaan tot Invoering van den S urendag Te sterker spreekt tevens de noodzakeigkheld dat eindel k de rechtspositie van den aannemer bevredigend en billUk worde geregekl en daarbU de vervulling van den herhaaldelijk geuiten wensch arbitrage In alle geschillen Reeds In 19 7 heeft het bestuur hiertoe krachtige pogingen aangewend Na herhaalde pogingen verkreeg het bestuur op 26 April een onderhoud met den minister van Waterstaat Het had geen bevredigend resultaat Er wenl alleen toegefttaan dat één lid van den Aannemersbüul in de commissie zitting zou nemen Tot een offieieele erkenning vm de minister in deze nfet te vinden Hiermede werd de 26ste algemeene vergadering geopend Bulten de agenda werd aan de orde gesteld de uitdluittng in de bouwbedrijven Dit punt werd ingeleid door den heer Hartog voor de afdeellng Den Haag die In die gemeente de leiding der uitsluiting heeft Bij de verkiezingen voor bet hoofdbestuur werd dit in zijn geheel heHcosen Bi acclamatie wordt besloten tot verhooging der contributie welk nu 25 per jaar en per lid zal bedragen Hierna volgde een bespreking van het dreigen gebrek aan bekwame arbeidskrachten in verband met de voontlening van den woningnood en de enonne loonopdrijving De afdeeÜng Amsterdam stelde voor stappen te doen om te komen tot een meer geleldeiyke aanbesteding van woningblokken en daartoe een adres te richten tot de besturen van de gemeenten die zich met den woningbouw onledig houden Hierover was eeïilge discuB sie Namens het hoofdbestuur stelde de heer A J M Hendrix eep conclusie voor om zoo spoedig mogeiyk bij de autoriteiten er op aan te dringen dat onder eventueel nader te stelllbn voorwaarden de thans aan te werkstelling van buitenlandsche arbeiders gebonden formaliteiten worden vergemakkelijkt en de toelating van buitenlandsche atbeidskrachten in ons land zooveel mogelijk worden gesteund De conclusie wordt na eenige discussie bii acclamatie amgenomen Ken voorstel van de afdeellng W o e rd e n om het bindend bestuit te nemen dat met ingang van etn nader vast te stellen datum de leden verplicht zijn zich te onthouden van inschr ving naar werken Indien door den aanbesteder geen zekerheid is gesteld voor de betaling der aanneemsom werd met overgroote meerderhef l van Htemmen verworpen De vergadering wenl tot heden verdaagd TWEEDE KAMER Zitting van gisteren Vervolg InterpellatieKolthek De minister van Arbeid mr A a 1 b e rse antwoordt en verwijst in de eerste plaats naar de bemoeiingen der regeering in zake het bouwbedrijf Er kon geen grondslag worden gevonden voor hervatting van den arbeid gedurende de paar maanden dat een commissie van enquête werkïaam zou rijn Reeds in November was men begonnen met de onderhandelingen voor het nieuwe ccfllectieve contract het bestaande liep 1 Mei af Op 26 Mei legden de werkgevers jich neer by den eisch van ƒ 0 90 als grondloon Spr meent dat de regeering op het juiste moment tusschenbeide is gekomen De tweede vraag beantwoordt de minister bevestigend Volgens spr is e n der ooriakcn der huidige moeilijkheden dat de werkgevers niet voldoende georganiseerd ziin Üp de derde vraag ia s ministers antwoord ontkennend De Centrale Baad en de Federatie willen alleen op een basis van ƒ 1 06 een nieuw contract aangaan De arbeiders willen echter handhaving van den bestaanden toestand waarbij xij s Zaterdags een extra toelage krijgen De weikgevefs hebben dit in de hand geweikt er lün er die Zondags by de werklieden rondgaan met de beloften van een extra bijdrage Wat de vierde vraag betreft spr heeft hoop dat na het reces de vier memories van antwoord betreffende de woonr en hurwetten gereed zullen zün men kan dan de woningpolitiek In het algemeen bespreken Voor den woningbouw welke ondei handen is heeft men te doen met bestaande contracten Van den inhoud daarvan hangt het af hoe de positie van aannemers en werklieden zal zjjn Wat de toekomstige woningbouw betreft de aanneming zal in het algemeen uitgaan van de gemeente of van de vereenigingen Daarbij moet waarborg zÜn voor eoi goeden gang van zaken Of de aanneming coöperatief zal zijn of particulier daarmede heeft spr eigenlijk niet te maken dat hangt af van de gemeenten en van de vereenigingen Het conflict in het bouwbedrijf betieurt spr ten zeerste maar vooral de ontwikkeling der verhoudingen in de bouwbedrijven zoodat epr zijn hart vast houdt hoe het gaan zal met den woningbouw om in 10 Jaar een einde te kunnen maken aan den woningnood Men tal komen tot een bouwwiJM welke niet meer te betalen Is Spr noemt eenige cijfers hem verschaft door den heer Bakker Schut directeur van deft dienst er Volkshttisveating en Stada E i S I Jai ai = l j ultbrtidlng betreffende de konten van den bouw van één arbeiderswoning ia 1914 geschat en In 1920 materialen 1600 en 4116i arbeidaloonen 740 en ƒ 186 toelicht f to en ƒ 80 ateUt cteahtHuit rium ƒ 62 aa ƒ 85 Rapllekm De heer v d Tempel i d betoogt dat de werkgevera een achantlelUk misbruik hebben gemaakt van de bereidwilligheid van de eonfessioneele arbeiders om een grondloon van ƒ 0 90 t aanvaardm Daardoor is het conflict verscherpt Spr segt verder dat de patroons het confllet hebbes toegcapttst De heer Smaenk a r verdedigt de houding der confessloncelan De heer Kuiper r k wüst er op dat het onmogelijk is in groote vakorganisaties een collectief contract t vetkrijgen dat alle leden bevredigt De Ministar van Arbeid Mr Aalberse antwoordt nog kort De regoering moet soo lang mogelijk een neutraal standpunt innemen en zal zich daarom niet nader uitlaten over het plan Kolthek de uitgesloten arbeiders te werk te stellen bij den woningbouw Nog geen enkele opgave noch van werknemers noch van patroonszijde heeft spr ontvangen voor de samenstelling eener en quÉtecommiasie Interpellatie van der Weerden De heer v d Waerden B d vraagt verlof voor een interpellatie tot den Minister van Binnenlandache Zaken over het al of niet houden van de volkstelling in 1S21 De heer van Beresteijn v d geeft in overweging de interpellatie Vrijdag te houden wanneer de reglementaire gelegen held is voor het stellen van vragen De heer v d Waerden s d gaat hiermede accoord en trekt xyn interpellatie in hij xal vragen stellen vertrouwend dat de minister Vrijdag mondeling zal antwoorden Jinterpel lat le Osaendorp Aan oKorde is hierna de interpellatieOssendoi O rhet toekennen van een voorschot op het mnu toe te kennen volgens het toegezegde satkrisbesloit aan de onderwijzers van de openbare en de gesubsidierde lagere scholen Spr hcht zijn interpellatie nader toe In zün antwoord zegt de Minister van Ondei wijs Dr de Visser dat zijn ambtgenoot van Financiën geen bezwaar had tegen een toekenning van ƒ IBO 7 het bedrag der vroegere duurtetoeslag in den vorm van een voorschot De uitkeering zou einde Juli kunnen geschieden De heer Ossend orp a d repliceert en verklaart zich teleurgesteld De heer Ketelaar v d spreekt in gelijken zlil De heer v d Bilt r k komt eveneens voor de belangen der onderwijzers op Er moet ten minste ƒ 300 voorschot gegeven worden De Minister de heer De Visser bestrijdt verhooging van het voorschotbedrag De heer Oisendorp s d dient hierna een motie in uitspr ende dat het voorschotbedrag van ƒ 150 aanzienlijk moet worden verhoogd en voor 1 Augustus moet worden uitgekeerd Vrijdag b den aanvang van de vergadering komt de motie in stemming Suppletoir Indische begrooting Het voorstel Albarda om de supptetoire Indische begroeting niet op de agenda te plaatsen wordt met 62 tegen 17 stemmen verworpen zoodat het ontwerp op de agenda wordt geplaatst De ziUing wordt verdaagd tot Donder GEMENGDE ItERÏCHTEN De uitsluiting in de bouwbedrt en Te Bussum was gisteren bij een 6 tal patroons in het bouwbedrijf uitsluiting Men denkt dat het aantip uitgeslotenen aan het emd van de week ongeveer 60 zal bedragen Te Zwolle bedraagt dit aantal thans 171 Hoogstens konden 190 arbeiders worden uitgesloten Door de organisaties wordt gemeld dat van hunne leden 83 zijn uitgesloten Het verschil ontstaat door dat hier talrijke grondwerkers uit Hattem ontslagen zijn Door Katholieken en Christel jken wordt met ongeorganiseerden gewerkt Dienst en rusttüden apoorwegperaoneel De directies der Ned Spoorwegen hebben naar de N R Ct meldt opdracht gegeven dat voor niemand van het personeel de wekelyksche rustdag mag worden ingetrokken en dat ten spoedigste de nieuwe voorBchnften omtrent de dienst en rusttijden voor het personeel moeten worden ingevoerd In hooger beroep De vroegere penningmeester van d n Sigarenmakers garenmakersen Tabakabewerkersbond J L die wegens verduistering van ƒ 4 J ü00 ten nadeele van dien bond door de Rechtbank te Amsterdam tot negen maanden gevangemsstraf was veroordeeld ia van dit vonms in hooger beroep gekomen Ook in dit hooger beroep zal h J door mr Zeldenrust verdedigd worden De drooglegging der Zoidenee In tegenwoordwheid van de autoriteiten der Zujiderzeewetken is Dinsdag door de aannemers de eerste bak met grond tot beteugeling van het Amsteldiep gestort Wieringe begiut dus op te houden een eiland te ziJn VerguBninghoudew re aiirhe To AmerrHfoort hebben de vergiinninghouders den oorlog verklaard legen de laar verschijmmde Amersfoortsche Coiu ant omdat dit bl ad zéérdehoudiiig van het v d Raadslid Leinwober heeJt gelaakt die Ifa den Raad oflposltip voerdö tegen het voorstel van B en W om een tapverbod uit tè vaardigen ZIJ hebben allen het abonneitiont opgezegd Po Amersfoortsche Courant publiceert echter allenamen de aan boycot deelnemwi De Kiatpiütiik k Reinriiii De Kaascommlssie tuimengei tel l uit de heann K Krika vooriitter directeur van de Friescha Coöperatieve Zuivel xportvareen te Leeuwarden Ij J Blink secreUria seoretaris van de Ver van Zutvelfabrikanten iK Nederiand t s Üravenhage H H ieerligs afgevaardigd bastuuralid van den N Nederl Kaasverkuop te Lêeuwardeni J L van Kijk diroeteur van de N V Kaashandel Mi Gouda te Gouda A van WÜnen dirccUur van de Cobperatieve Producent4 n Handelsvereen te Goada B M van üiwot voorzitter van de Nederl Vereen van Kaashandelaren te Rotterdam A HeniM man vuorz van de Vereen van R K Kaashandelaren to Alkmaar en J W Groot directeur van de N V Gestam to Edam heeft aan de leden van de ICerste en de Tweede Kamer een nota gezonden betreffende de Memorie van Antwoord van den ministor van Landbouw naar aanleiding van het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot verhooging van het hoofdstuk X der Staattbegrooting voor 1920 aangezien zü er van overtuigd ia dat de mededeeüngeu in de Memorie van Antwoord bij den niet deskundigen lezer van de onderhavige kwestie eene voorBtelling kan doen ontstaan die met de werkei kheid niet overeenstomt en voorts omdat die modedeelingen voor degenen die niet direct elve betrokken zifn geweest bij de door den mmistor gevoerde zuivelpolitiek zeer moellyk to controleeren zijn Pe Coramiasie acht zich daarom verpifcht eenige aanteekeningen to geven btj de uiteenzettingen van den Minister van Landbouw De kaascommissie vertegenwoordigt alle organisaties in Nederland welke eigenaars z n van groote kaasvoorraden Deze orga nisaties kwamen bijeen op 13 Januari 1 0 daartoe gedwongen door de hoogst kritieke verhoudingen voor den kaasexpt rt In die vergadering is deze Commissie aangewezen om waar noodig o4 te komen voor de belangen van de graameWiJke houders van grooto kaaavoorraden In hoofdzaak zyn de med ieeUngen van den ministor zoo zegt dexe non torug te brengen tot de volgende punten In het vroege voorjaar van 1919 warende verwachtingen in zake loonende exportprijzen voor onze zuivelproduct niet gunstig zoodat er aanleiding was allerlei erisii epaiingen in te trekken Raarby is editor zekere voorzichtigheid in acht genomenopdat wanneer de toestand mocht veranderen met met al te ruwe hand behoefde to worden ingegrepen Onder handhaving van het verwerkingBverbod van melk tot gecondenseerde melk en melkpoeder en van de uitvoerverboden werden alle crisiabepaUngen ingetrokken Ter vervanging van het Rijkskantoor voor Melk en Zuivelproducten werddoor de belanghebbenden zelve opgerichthet Zuivelkantoor Spoedig na de oprichting van het Zuj eIkantoor ontstonden er moeilijkheden die tengevolge hadden dat de Algemeene Nedertandsche Zuivelbond en de Bond van Melkveehouders uit het Zuivelkantoor traden in het begin van Juli Terzelfder tyd liepen de zuivelprjjzen op de wereldmarkt boven verwachting hoog op hetgeen ook de binnenlandsebe prijzen voor melk boter en kaas deed stijgen 6 Inmiddels kon de uitvoer van boter onder bepaaltle voorwaar Ien worden voortgezet aan een mogelijkheid om ook k a te exporteeren kon niet gedacht worden zoolang de kaasprijzen eene bestendige bedreigmg voor een goede melkvoorziening vorm Begin October wenl ruim 8 000 000 K G kaas voor export vrijgegeven onder voorwaarde dat 0 70 per K G zou worden gestort ten behoeve van de meilcvooreiening Deoelfde voorwaarde werd gestold voor het tweede exportgedeelte van pl m 3 000 000 K G Daarna bleek reed spoedig een loo I nende afzet niet meer mogelijk en toen is de heffing verlaagd tot ƒ 0 06 per K G Alle verwachtingen werden teleurgestold doordat plotseling een stee l3 snellere daling van buitenlandsche valuta vt gde De minister concludeert dat niet tengevolge van door de Eegeering gemaakteregelingen of van in overleg met Regeeringsper onen getroffen prijsbepalingen belanghebbenden in hunne verwachtingen zijn teleurgesteld Op het tüdstip toen tot vrijlating van een deel der voorraden voor export werd besloten waren de vooruitasichten voor den uitvoer nog alleszins gunstig Voor België werden geen consenten verstrekt in verband met onderhandelingen over levering van Belgische stoenkolm De verstrekküig van consenten voor België viel ongeveer samen met de vrijgave van de tweede exportperiode Aangezien toen in België bij eene heffing van ƒ 0 70 per KX3 geen voldoende afzet te vinden waa is voor die tweede exportperiodc de heffing ook voor België verminderd tot ƒ 0 06 Op het bovenstaande msakb de Commissie de volgende opmerkingen 1 In het voorjaar van 1919 verlangde iedereen na 4 jarige crisisregelmgen naar vrijheid voor het Zuivelbedrijf Deze werd ook aan den Minister gevraagd door Ie belanghebbenden Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat de prijzen niet bijzonder hoog zouden loopen Uitdrukkelijk werd echter naar voren gebracht dat indien de Minister geen risico wilde loopen voor hooge prijzen het noodzakel k was dat de bestaande regelingen voorloopig werden gehandhaafd met dien verstande dat naar gelang de omstandigheden dit toelaten geleidelijk meerdere vrijheid zou worden gegeven Men wist uit ervaring dat niets noodlottiger is dan ingrijpen van dezyde van de regeering bij ontstontenis van een organisme dat op redelijke wijze regelend kan optreden Op zeer onvoorzichtige wijze heeft de Minister het bestaande organisme afgebroken met uitzondering van het onder 1 genoemd verwerkingsverbod en de uitvoerverboden tegen het advies van de belanghebbenden want Zijne Excellentie wilde niet de kans loopen dat er hooa prijzen zouden komen En afgezien van elke verwachting Weef natuurlek de kans op hooge prijien bestaan De Minister Is niet op voorzichtig wijze to werk gegaan en heeft daarna nl met ruwe hand ingegrepen doch verxuintd gelegenheid te geven tot uitvoer 2 Het Zuivelkantoor is niet door de belangfiebbenden op eigen initiatief opge fM doch geheel onder invloed van den r S Dit is Indeïdaad julat Doch vergeten l ljfl nnelden dat het Zuivelkantoor min r stens even groote moeilijkheden ondervond I doordat de Minister wel de prijaen voor melk boter en kaas wilde beïnvloeden doch geen maximumprüien wilde vaststellen eo onwillig was om Uar waar het noodig waa In te gillpen nwt de van j erisi rege Ung nu eenmaal onafsfheideltjka maatre 4 De prijzen liApen op en daarmede was het oogenblik gikomen waarvoor de belanghebbenden tilfig reeds i Maart gewaarachuwd haddin want de Minister wilde nu de blaöenlandsche prijzen drukken en er was geen enkele regeling die dit mogelijk maakt 6 Daaivn t de Minister kon aan een nKi iP e oip ook kaks te exporteeren gedacht wonden Deze uit vraak is ns een meer dan vierjarige oorktgserwimg niet geoorloofd Het is zeer goftd mogellik regelingen to maken waarb de binnenlandache priiaen en de export beiwwriuk tot hun rei t komen De Wnaenlandsche prijien te i ülen drukken door eenvou lig uitvoer te veAleden is een onverantiwoonleluk spelen met s lands belangen Wunt het doel wordt niet bereikt omdat iedere luuwlelaar zeer goed weet dat tenalotte tociif uitvoer moet wolden toegestaan En intustchen raan voor on Sen export zeer kodbare maan len verio nen twTviji het Ne Wrlandsche product op vele buitenlandsche i maikton verdrongen 1 wordt i fi Opj 80 Augru s h i i e fcaasvoorraad vc i e U tot eene héeveolheid van 23 milliote K J pRestffeM voor een waarde du van meet dan HCmUli l oen nul i den Deaip itoon aad had zicklrevormd van af Mei doordat uitvoer aiJi weni to re staan Ctf met andere oɧen de Minia ter diwodg de eigenaars vaH die kostfcare ffwrraddk er mee to p cule rea tJtUlat hü i e vbor export zou vrijgmri gave is en zeer tangzaj 8 4 0 000 KjG a 4wiK o 1 i4ÖOX 00 9 2ÖO 0OO chied J tir SeptJnber 1919 19 Nove iber 191 9 a Niovember 19l9 Februari 1920 i Februari Iftao Hl TotfasI 2 00 Ö00 KjG l il indeiYlaad bleaU v r W8te vrijm Mfè èen oonende ifzet ook bH een hef V wienMie dit deel onmiddellijk konden exT i ftteeren over uit v naar Bekië meer oi iiier 3 Dit verandeide echter sppoedig i ö i lh vóónOat ap 7 December 1919 de A iheffiag wewi teftiggebraclht op ƒ 0 06 waa I loonende afteet van kaa s in Wet buitenland I met een heffing van f 0 70 onmdfeelijk Zoodat zu die met dadetiik het eerste gef deelte konden uitzenden groote verliexen I leden speciaal zij die nog een deel nraesè ten uitvoeren nadat de hcffiiMf reed tot t ƒ 0 06 wa s gereduceerd B iDe kaa £ die in den omer van 1919 gunaakt is en waarvan reeds op 30 Auft1919 een voorraad aanweajg waa van 28 milHoen K G is door de regelingen van ien Minister eerst voor uitvoer vrijgegeven Kuccessievelijk tusschen 25 September I ï9 en 26 Februari 1920 In normale oip slandigOieden wopdt het grootste Jtedeelte Tan het product uitigevoerd in den zomer 1 het najaai De Minister dwong ons echter tot een Hpeculatie op g rooten ichaa open te atellen Dientengevolge is de eerste S 4i50 O00 KjG voor een deel no b door met tijdiig gelegenheid tot uitvoer hoorlijk verkocht kunnen worden doch onmiddellijk daarop is een défcacle gevol d niet alleen tengevoftge van tb daling der vreemde valuta s dooh ook tengevolge vanhet feit dat Amenka in den sowi r en het najaar van 1919 de wer dbehoefte aankaas voor een groot deel had verzad gd De Minister deelt mede dat on het oogenblüt waarop de export weni vrijgelaten voor een deel der voorraden de voor uitlichten voor den uitvoer nog allcszin 1 gunstig waren Doch ZÜne Excnltru e vergeet mede te deelen dat dit Iecht Keldt I voor de eerete 8 450 000 KXl ven den ope 30 A ugu stufi 1919 aanwari en voorraa l de rcsteerende 19 550 000 K G x ti vrijgegeven op oogenblikken waarop Ie vooruitzichten voor den uftivoer allerminst ganstig waren Indien de Miinistor zpït niet de oorzaak te zijn geweest dat Je belanghebbenden in hunne verwacitingen zijn telleujTgesteld stellen wü düdc tegenover ti t de Minister de oorzaak geweest is dat op het oogenblik toen export yp gunstige voorwaarden mogduk was geon uitvoer kon plaats hebben en dat het trroot ite deel van de in dden tijd gevormde voorradeneerst voor uitvoer vrij kwum toen de export niet meer onder loonende voorwaarden mogeluk was ongeaciit het feit dal door bedrognng renteverlies en kwaïiteitsachteruiigang reeds gi oat be lriigen verloren waren 19 Zonder vendere commentaar fl elt de Minister mede dat geen conscnterj voor België verstrekt werden in vrrtjand met ondei handelingen over staenkolen Toch heeft het optreden van den Min ter in de en de rechtmatuge veronüA aardlginj opgewekt van hen die daarvan het slachtoffer zijn geworden De Minister had een reeling vastgesteld voor den kaatniitvoer In die regeling lag de belofte dat zü flie zich onderwieripen aan allerlei zeer benwarende voorwaarden en zich tot alleriei verpÜchtingen verbonden consenten souden krijgen voor den uitvoer van kaas Van eenigerlei beperking ten aanzien van de landen van bestemming was geen sprake Zij die zich n die verplichtingen hadden onderworW vroegen consenten aan o m Vi Or Bel Er waren veeïtoopen afgesloten en J n moest leveren Op die aanvragen w n echter geen definitief antwoord Bij v 3 b na n men dat de Minister de wSrn consenten voor Belwië enfliield Aldus werden aan de kaasexrS Tf September 1919 tot 27 No11 consenten voor Belirië waarop zjl re t hadden onthouden zonder J rt aelfs de moeite nam hiervan officieel aan hen mededeling te doen 2 n tl door het Zuivelkantoor ST f dat de coneentCT voor de eerste export wriode voor Bel A aft i voor KKxver wHooopcontractwn neds waren aAnakvten ÜS aa dii