Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1920

Bericht aa n Adw rteerderi In verband met den met ifg Sig van 1 Juli 19Z0 ingaanden koneren werktUd In de drukkerijen ia vroegere inzending der advertentttn dea daaiis doch meer in t bUnmdM voor het Zaterdagmiddagblad noodzake1 Gewone advertentlSn kunnen dxelitks worden ingezonden tot dea TOormiddaga 10 uur groote advertentUn moeten daags voor de opna me in ons bedt z in De advertentiCn voor het Zaterdagblad moeten VrUdagoamiddag uiterlijk 4 uur aan ons Bureau Markt 11 Gouda zUn ingekomen daar de plaatsing anders niet kan worden vemkerd Advertentlin welke te iaat inko men worden zonder nadere mededading in het eerstverschijnend nununar opgenomen DE ADMINISTRATIE uwon De Vrouwe van Darracourt door CHARLES GARVICE Ttauthonsüerde vertaring van I P WESfeKI lNK V ROShL M Nadruk verboden 1 35 lot zijn ontzattmg wendde dtt oudt man ijn get l goluat naai h ni en dt ïitc hpptn ü Ln n l laetitt hij o schrikkelijke wi ZL Gek Ik ken de heele ge t liit demb met één woord met én tukel woor I Ui ik Zondei twijfel zonder twijfel n Sinclair hem i de rede Ik zul nu gaalti mijnheer Poliard Ooedtn nacht De tuide m stapelgek mompelde hiJ ttwijl hij wegsloop en de deur achter ïicli dichtdeed HOOFÜSTUK XI Het Verslag van Lajiy Farnley over de Vrouwe van Darratouit wa zoo vol gto9i dat het bezoeken en uit noodiglngen regende en algemeen kwam men tot het beellut dat Lady Farnley hoe enthousiBirt zij ook geweest was met overdreven had Er waren eeni gen die beweerden dat zIj niets ge loofden vuü die school te St Malo tn dat i4ucUle opvoeding reeds voltooid was A TcrtutKa 4it W 4 wordM tMaftumtm w r Btrk Biroad Dorf door A B O O M BerfcMwoads Toor BeAMWond AcliterbnMk door J NOOMKN A BRINKMAN ft ZOON OOWDA Ouden dankt om uw kinderen I Wormen veroorzaken velo kwalen Vi8 er WormpooderB zijn van bgïondere Bamenstelling welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 oent Verkrijgbaar bij Apothekers onDrogisten 2963 34 Hat hot aanntrawi van DBÜKWBRKKN ia alk gowenaeht Hitvocring HAASTRECHT 4 h M J SCHUR Fabrikant P Vleier Em Erfseh veen Dr bolaat NB Laat ö geen koekjes flikjes of andere z f wormmid delen geven doch eiicht alleen VISSERS Wormpoedera DE JONG KOENE Eiploiteaten v het 0 m W ili og o zallen lederen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAG een Motorboot laten varen voor FRUIT GROENTEN BLOEMEN en AARDAPPELEN van Gouda naar Amsterdam naar hun eigen Veilinggebouw V np k van GOUDA nam 2 uur FDST bg den schipper verkri gbaar Ligplaats a d K tten lnge b dKlelwesbrug Nadere inlichtingen te bekomen bij W ANKFR en den rohipper J SpPELAAR Boskoop jf l WIJ GAAN steeds voort ons HEEREN DUMES en KiNDERSCHOENWERK Sn cheTc Srd ïrTzr n X J E B OUT Nie uwe Hgven 330 Ha emoferrin Staalhaamatoaaen Een aangenaam smakend bq uitstek bloadvomiend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede bieekzucht en alle daaruit voortkomendi zwaKte toestanden Uil nemend middel tegen pnnliiko menstruatie Prijs per flesch f 2 25 Prils per i flesch voldoende voor ongeveer 20 dagen f 1 40 Dr H MANNING S Pharmaceutische Chemische Fabriek DEN HAAG NV Wessanen s Koninkliike Fabrieken n ï ogyERVEER OPGERICHT 1765 Voedert uw Vee met 3 lll INZAADKOEKEN merk STER en W L IJ 1 1 EEL merk STER in geplombeerde zakken ïoVABOONENKOEKEN merk wl A rA Zylver on uitmonUnd door groote VoedingswaardeAlle TT li NMM Oo tae UtaUI CONCOURS HIPIHOUE ROJTERDAI in het Rotterdamsche Stadidfi Sparta tórrein Halt HooB Boom n Lijn 8 Vi tr f m ZATERDAG 3 JULIiqn ZC NDAQjA JULI a s q399 60 10SB inschnjvingeD Op belde dagen De HEEREN en lONGEHEEIIEIi KLEEDIIIG welke wegens sterfgeval verkocht worden in den Melksalon van den Heer Aldenhuijzen Markt 30 GOUDA duurt nog slechts één dag dus ZATERDAG s de laatste dag van don verkoop HAAST U Profiteert van deze buitengewoje gelegenheid nog nje BU WE COSTUUIVIS van 160 voor f42 50 FANTASIE COSTUUMS in verscliillende dessins vanaf f 22 50 Let wel MARKT 30 ingang door de poort jl Contant Vaete prl en 33 ISO WESTIND1SCHE I CACAO EN CHOCOLADE WTSsr INDISCHE IMPOBT COMP AM8TO1IUM Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon ïo 14355 59e Jaargang Zaterdag 3 Juli 1920 ERhCHUNT DACrELUKS 60IIIISGHË GOIIMIVT BEHALVB ZON BN FDESTDAGBN 1 4 têfÜB ÏJI Dte r l nêvlfM INGBKONUfiN MKUBDISICLINGKN Ou de vborpftf Ina 60 koogw Gewone advertentiëii n lagexooden medadeellDgeo b coatraot t tMtr Ltné teelden pryb Groote letters a randen word barekmd naar plaatiruimte Advertentien kuuMn wurdw ingeioadeo door tusaehaBkomM v a olltrfe BmUumdelaren AdvertentlaburHux en oon Ageoteo ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 c nt met Zondagiiblacl pgr kwartaal ƒ 3 90 pei week 2Z cent overal waar de beaorguif per looper geschiedt f raaco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zendaftfsblad ƒ 3 49 Abbnaementen worden dafelljkti aaaifeQtrmrai aaa ons fiareau Markt Yl GOUUA Ui ome airentea den boekhandel en de postlMntoren AOTEIITBNTIEPRIJS Uit Gouda eo omatreken behoorende tot den besorirkriav I Er regels ƒ 1 30 elke recrel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring I i regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien van publieke vermtütelukheden it Wot per regel Advertentien in h t Ztterdttgnutnmer 20 beslag op den pr s 4 Bureau MARKTIÏfl GOUDA Adminlatnitl Tdtf Iiit r M I Redactie Telef Interc 545 iirümiwr ktsuit uit twe Maden bet inbefrlp ran de Kindercoimint kelen en a s straks goibdkoofiere worden ingevoerd wat dan Het zou een ramp Éezen als deze atand m algemeeneu nood am evenals het sohadelyk is voor de samenleving wanneer andere jstanden worden neergednUc Daanim dient aaa middelen gezocht otti hen dofir lc crisis hiep te helpeh £ n als 4j zelven endracht k wdlen be e de kanfi J iie verdiei te is e êw groot wan en groote i a omzwiheelt metinst als bÜ een grootere winat Ier vei oop i de Nederlandache hojpdelaar aarhend vaak vergeten getuige ie spreekivoord b reffeqde the ilL Maar dei erv i bewyst de wftarheiil van de rek sora Bovendiefa verti et de handelsittan dat hij slechtit in een Ibranche handelaaif is en in andere zelf vèrpruiker Wanneer hy zun winst vergrootd maai alle anderen doen 9 etzelfde dan verdient hy meer met zyn jftigen artikel roatar be taalt aan wat hyzeii noodig heeft ook mcer VcrhoDging van win t percenlagé aK middel om zich economisch te verbeteren it dus zacht gezegd sfin vergissing En een groote vergissing want daaib j komt dat het publiek mmder koopt Deze fout kan en moet wonlen hersteld Nu is het oogenbllk aangebroken om de winsten te vemunderen Geschiedt dat op een voor het publiek duulelyke manier dan zal de kooplust sterk worden aangewakkerd de winket lerb zut len geen verlies lyden ze ruimen hun oude voorraden op en het publiek dus ook weei zy zelven die toch ook verbniikerb zyn worden erbij gebaat Want men bedenke dat een groot deel der huidige maatschappeltjke onrust op rekening van de hooge pryzen moet worden geschreven Met de verlaging der pry Zen zal vanzelf de rust wederkeeren Er zullen geen nieuwe looneischcn kunnen worden gesteld althans met met recht Lr wordt minder gestaakt minder afgunst gekweekt Wie aan de prijsdaling meewerkt be wyst zichzelf en anderen en der geheele wereld een groote weldaad tocpasaing valt te wachten De hoogsteboete dl m een dergelijke verordening gesteld mag worden is vüf en twintig gul f en een Jjiedrag dat veel te gering i ora f schrikweKkend te werken bfj eeli snood plan om iets dat waarde heeft te dpen verdw nen of te verkoopen Bovendlenl tal het weleens moeit k zUn om uit te m kisn of ietseen monument is of niet Is d gevangenpoort een monument Van Neerland hande meenan velen Maar is het uitkunst oogpunt gettensaht die ude cavaljete behouden We hebben de eer daaraanernstig te twjfelen Op het oogenblik maiUit men zich druk over het huts waann Jan de Witt eenmai l wocmde De Amenkaansche Ipgatie was er in gehuisvest en thans staat het huis te koop Stemmen gaan er op om het door het Rjjk te laten aankoopeo als bureau van den Raad van State Uiterlijk heeft hot pand geen monumentale waarde Moet men het nu alleen houden omdat Jan de Wltt er woonde Ook van binnen moet er van het oude niet veel over zijn Voor een derge lyke ioig valt niet veel te zeggen Bü t be houden van oude stukken uit de geschiede nis moet met verstand te werk gegaan wor len In het gemeente museum werd vroeger 0 a bewaaid een vingerkootje van Jan de Witt Dit 18 een belachelyk soort verzamelwoede Wat oud en historisch van beteekenis IS moet ook an umi fUr sich waardehebben De winterjas van Jan de Witt heeftevenmin historische waarde ats zi n vingerkootje Reliquien en curiosa Etjn niet altydmonumenten Door de verwarring van dexenIS het kwaad gesticht dat velen zich afkeerig toonen van d monumentenMng gel kde HaagMhe Raad tte thans bedoelt te m men Monumenten zorg zou ook kunnen betee kenen dat men er voor wil zorgen dat er mcnumeaten tot stand komen en dat de mo numenten van leelykheid van het tooneel venlwijnen Indien men zich tot dit laatste bepaalde was er al heel wat te doen Wel hebben we hier in den Haag een schoon heidscommissie maar of we daarmede veel Het valt b jv te betwyfelen of de hcht leLlames die spoedig aan de palen van het electrifwh licht worden aangebracht wel bev rdtrl jk z jn voor het stadschoon De reclame 1 overal de ontsiering geworden en 1 et H te betreuren dat wü nu weer vervuldzullen Vlorden door allerlei brutale lettersdie zelfs in het nachtelUk duister ons jullen a inkyken Het ware gewenscht dat er een alge meene actie kwam tegels straat reclame in eiken vorm De pers is een alleszins vol doindt middel voor reclame en het ia au noodig lie menach eid met reclame te hin deren Wc willen ook wel eens een plekje waar wU vr xUn van deze ongimoode agm ten en aequlsiteun HAGENAAH Mediiohe Brieven Ecpste Blad prijsdaling mo elijlc nie heer Bruna stelt i4 het K S W g eji beaoj tm scilrvtt I raag eli beaofwooidt l e jteveoi II Den vorigen keer ben ik geeiadlgU Inet een groote belofte te doen u n 1 het ea en ander mede te deelen aangaande de oor zaak van de kanker Jaren laag heeft men zich met dit probleem bezig gehouden een heirleger van medici werkt nog dag in daf uit met alleen in ona land doch ik mag wel zeggen alle landen der wereld zoiuler dat nog één tot op heden tea dage in ataat was een tipje van deo iduier op te lichten waardoor het mlsschieD mogeltjk zou worden een veel grooter percenti Ja wie weet hoe groot wel niet menschen aan den dood te ontrukken Zonder twijfel mogen wij toch een eerewUuut brengen aan die noeete werksters en werkers in Laboratorium en ziekenhuizen die naar ik vertrouw wel eens de voldoening zullen smaken h t groote gevonden te hebben Hoeveel dank zyn wy aan deze vrouwen en mannen der wetenschap verschuldigd Z xUn het die achter de couliseeo bleven De huisdoktei de specialist zij allen maken gretig gebruik van de goede uitkomsten van hun werk oogsten den dank van velen hunner lyderes sen eo laders waarvan toch ook wel een deel zoo met het grootste gedeelte naar miin m eanlg toekomt oao iUe 8tiU werk Hberë én werkers die het publiek niet een bÜ name kent Men heeft nu langen t id gedacht dat bU de kanker een of andere boete rie zooala we dat bij zoovele ziften reedii gezien hebben in t spel wan Tot op heden heeft men echter het bedoelde micro orga nisme niet kunnen ontilekken aelfs niet met de f nste microscopische methoden van onderzoek en de gevoeligste kleurstofreoc ties die ons ten dienste staan en de be wuste boowloener ons voor oogen zou moe ten brengen Hoewel het ontstaan der kanker op deze wyze wel niet geheel en al te verwerpen is z n er toch ervaringsfeiten die dit alles minder waarsch nl k maken We vinden nl dat de kanker betrekkel k zelden bij man en vrouw voorkomt Hadden wy dus met één of andere lafcctieuse ziekte te doen zooals wij b v bij Je tuberculuw genen hebben waarb het bewuste microorganisme van den één gemakkelijk op den ander overgaat tenzi men bijzondere voor zorgsmaatregelen neemt dan zou het veel en eel vaker voorkomen dan wij thans zien dat de echtgenooten elkander weder keerig Infecteerden dus m a w beiden ten lilotte stierven aan kanker lAt vdrschiUei e laaden der Wereld Ie relklB oas bencl ti vèr daling an pön eA is natuurlek mogeliik daljt We met len t tteluk versahunsel hebben aar op den duur moet h iif eif ti Jmeo juet omdat de wereld e rlangti want dat is helaas geen j het te mc n verwachten doch Toaamste en giootste oorziak komt te vervaUeo orzaak was gelegen in d byj atilstand van nuttige productie ïn ootste deel der besch afde wereld Miliïoenen en nogmAal millioenei arbej ders arbeidden niet of in andere rjchtiDg en die zyn nu weer thuis en aan höKjwcrk Zeker velen sneuvelden of wenmi vei nünkt maar de overgroote meerderheid kwam thuis en ging aan den arbeid nu kan men wel wyzen op de vele stakingend maar dan vergeet men dat stakingen tsdelyk z Jn en partieel terw l er toch in hei alge meen en in den regel wordt gewerkt Zoo IS de eerste en eigcnl ke oorzaak der tiuurte aan t verdwynen Daarby komt dat ook nog om een an den oorsaak de voorraden der wereld grootes worden door het verminderde ge bruik Men heeft geleerd ziunig te z n behal ve m kleine kringen van nieu e ryken maar die eten toch geen roggebrood en dragen geen katoen En daardoor ontstaat een relatieve over vloed Hoe het dus ook loopt vroegei of later moet er een daling van prezen komen Maar hoe gelukkig dit vooruitzicht in het algemeen moge wezen er dreigen offers te vallen Waren het altyd dezelfde menschen die eerst de winst behaalden en thans het ver lies zullen lyden t zou zoo erg niet wezen integendeel Maar het zullen goeddeels anderen eijn De kettinghandelaars hebben zich uit hun zaken teruggetrokken of doen het snel nu er evenveel kans komt op verlies als op winst en ryden in auto s rond of rooken in badplaatsen dikke sigaren Fabrikanten schigven totdat er mets meer af te schryven valt Maar de winkeliers Die zitten nog met duur gekochte arti zop erg als het tci t f maar al sedert een achttal jaren zjö wft M verslechtering gewend dat wü daaraf If misschien nog eer wennen dan aan 1de vMdubbelmg van het tarief We gullen onz pblsers ntet onthalen op een jerimiade ove lJHia vers echte sing maar op eón punt dat daiirmede verband houdt raüeten wij eve i wijzen De toe ktand IS dezci dat i é ipaatschapp ion cessionaris is n dus tracht veel geld te ver dienen Indertijd zijn le concessie voorwaar den vastgest d diË gfltbleken z n meei leemten dan goede bepauoffen te bevatten Geheel uit het oog js Op een merkwaardig geval mogen w eens wyzen In en dei Amsteniamstht bla don kwam dezer dagen een interview vooi met den directeur van de Amsterdamscht Tram die naar Amerika is geweest om daai de nieuwe tramsystemen te bestudeeren Wat m dat interview te lez n staat hebben wy in onze bneven uit do Hofstad eenigt jaien geleden al verteld ïn een der ge illustreerde Amenkaansche bladen lazen wy toen een zeer uitvoerige befchryving van de nieuwe motlellen van de tram zonder conducteur byvoorbeeld en hfinH komt men ons daarvan als het meuwslitf trfiuf je dit voi melden Natuurlyk duurt et nog eenige jaren vóór men er hier iets van navolgt in dien men er at aan denken mocht om luer in praktyk te brengen wat ginds reeds ja ren bestaat In 1913 reed in San Francisco reeds een tram zonder conducteur In 1920 gaat de Amsterdamsche directeur eens kyken Zyn wy de Chmeezen van het Wes ten of zyn wy het met En men kan ei van op aan dat een dergeiyk stelsel wel nooit hier mgevoerd zal worden BRIEVEN UIT DB HOFSTAD DXII Het IS nu weei de tram die het onder werp van den dag li Al geruimen tyd zyn er onderhandelingen tusschen dt directie der maatschappy en het gemeentebestuur gaande Ze schoten echtei met op Vóór op staat dat Jan BubUek hoe het gaat de dupe is van het geval Het tarief wordt natuurlyk verhoogd en de dienst steeds meer verslechterd Het tweede is nog wel gowtest tn ZIJ ito Is lUtgaaiidf whb vóór ZIJ het goed aauvaarddt Hoo zou ZIJ andeib die nffltige waardigheid on die gemakkelijke onbewuste bovallig hoid verkregen hebben die iij m oo hooge mate bezat Iii éón wooid mea beschouwde Lucille ais zeer gedisti i geerd en geheel op haar plaats e Ongetrouwde mannen werden verrukt on zwermden m grooten getale om haar heen maar helaa zjj werden geeiiszine aangemoedigd De groote erfgename de rijkste partij ui het land wuH liolecfd zoowel legt ndtii een Oh legen ten ander tn dat w is allts l e gewone wapeiw welke de nianine hjke jtugd bij zulkt gtk g nhedeii pleegt te gebruiken hadden geen val op dit Hl lüie meisje iint haai tiendui zenden pei uiar en he prut htigHle landgoed van het graafwhap ledert oph ttendht iil nam zij aan aln letH dal haai toekwam vleierij wtrd aangtno men met den kalmen half glimlachen den blik van haar groote donkere oogeii en een rustige onverschilligheid die den vleier in de war bracht en hem uit h veld geslagen en wanhopig deed afzakken Lady Farnley was verrukt LucIUe behoort niet tot die schoolmeiajos Hie tr op uit zijn om gevangcfa te worden zeido ZIJ juichend Zij denken dat z hun prooi makkelijk kiunnen vinilen en slechte ondorllng om haar moeten vechten maar zij nebben fiun vergis Bing bemerkt Zij laat zich niet van gen Ik heb er haar des teAlever om Een tramstaking dreigt in den Haag echter valt nog wel te verwachten dat het óover niet komt Die directie moet morea geleerd worden en van twee zyden wordt thans een ultimatum gesteld Alleen op die wyze IS iets te verkrygen van deze op winstbejag beluste directie Dooi den gemeenteraad is vastgesteld een verordening die beoogt monumenten en htadsschoon in stand te houden De Ryks regeering is in dit opzicht al voorgegaan en de gemeente volgt De gedachte die aan een dergelyke veroidening die den naam draagt van monumenten zorg ten grond slag ligt juicht iedereen toe Het is alleen jammei dat m de praktyk weinig van de Fcuillctonii Lt II nu löji loalw iij s h l wiiinoii moei waaid Wiitht maar Uit d nth l man kimt Do oude dame hIooI de lippen vtenietcckeneiui Zii ih ju st htt uitisje om met gohiwl haai hart haar litliuam en ziel lief te hebben on dan zal de hemel voir haar geopend zijn tn ecïi giüot geluk haar ded zijn of mots dan tUcnde en de aiiden plaats Nu waH ei oen man die zich nitt aansloot Inj dtn vurig n zwerm vm nanbidderH die ni haar gonsden cii bengddti om een woord of glimliu li en lie man wis ile markies van Mirk lilt haar h t mtesl begeerdt m i u ge worm hid haai binnen zts inaaln den t liouwui die haai moesl hu wen of hij wtid gtriiïneeid ai uut tid Zij intiiKtttt bem hiuia overal HHui zij kvvani op diners en thei vi Kites up ljezot kdagut en partijen nu ir veider dan ten groet en et ns op itn avomi inlfischien ten enkel wmird deed hij mets um ii n bijzondere opmerk znaniheid te lounen Toch wannen h j tot haar sprak was hel met ttu zaoh te stem een stem die gewoonlijk droe ig en verslagen klonk en lm keek naar haar vim uit eigen afstand met etn hterhrigen smeekMidtn blik iicn schoon hi hom voor andoren verborg hii 7org droeg dat den haren ontmoet le wanneer zij ook naar hem keek riei was vleierij an dg handigste soort die goede uitwerking had en zij werd gesteund door Marie Verntr du nooit een gelegenheid voorbij het ga tn om p etn z irgloo o wij i v mr hem U pil Iten Ik hel werkelijk medelijden mtt dmn ongel ukkigen Lord Merk Liieii Ir tidf ZIJ toen ïij naat huw nHkn vai n diner waaraiiu df Matlttis rnaai onkeh woorden gesproken had tn verzonk n iichien in een inelanko lukc droomcrijX Mi do ijden nk hcni Waarom zinidt gt medelijden mot hem hehlmi i U I ueille kootjes I ik kan hetniift Iteipui De niim man is klaayi lljki lijk opuihi i liikkig lil wiM l lal hij o lielet ligd litlt n lii duikt lal hi n I iiKii III 0 in d giinnt il kiiniiiii Vis ik lil ijii plaats vtnH l ii ik jt xr gffuiiN nis ieiri dat utk zeil sprak iMsihiuwui ei o eji Htoutnmedlg zljii itM lt ti l nmai daarv or het l bi l vut tiiiied UI ontzag voi r e Ikv r 7 ker K lil htt lenvuu Ug liarl ti scheurcttd is om hem naar je te zien kijken nit l ijn medatiknliekt oogi n juisl zooals een man eon doen dio zijn vorstin heleedlgd had en itnler oogen blik verwac ht dat iiieu hem naiu hi t schavot al zemtdn Welk mlRdaad hteft hij toeh IjtHlrtwen Wij hebben hier u meer over gt sprokeii Miine Als ik tjeleedigd lien loor loid Merle heb ik hem vtTgtvtn Pra lt er niet meer ovw lieve Marïo Verner zonk weer terug m dt zathte kuRSwis en lachte zorgeloos maar den olgenden morgen kreeg dt lord euii kort briefje onget04 kend dnt deze wu rdeii bevatte BeztH k haar I ion middag werd do Markies van Merle HungedH nd Marie Verner zat aan do piano terwijl I ucl Ie ac hter over lag ojp ecu canapé bij htH raam met ten boek in de band waarin rij echter niet las Wij dachten dat gij ona mwU zoudt komen opzoeken Lord Merle zeide Mnrio Vernei met een thalksih knik je Hl kcf haar half smeefteiid aan en die btlk ging nitt verloram voor Lu cille zooals hl ook gehoopt had dat gc KUii ft um Ik dftfhl dat u de IiuiIhIi vwri en dag n zulk inn toevloed vawbeaoekers gehad liadt inish Uarrnruurt room ieldt hij nite 4UiIijk een si h jQ van vorlt genheul aannemend tmlerdand tk II htt iiic gtwaugd hebboiï deot ii middag te komen bad niijn tuinmtn mij niet verzocht u eenige ui dn dee i te brengen dio een i ar m hun lort zijn waarmede hit zich Hij had een ruiker van zelttzt m planten In de hand i gtif d e I ucil Ie 0x4 een buiging zimaU m n riditcr idt oihIo Itjdeu gemaakt z ilu ht hoen wanneer hij dtn prtjs watrvonr hij ijn leven gewaagt had o er Hnk e atn de dame zijner keuze Liullle nam de bloemen iiin en tiekeek ze nauwkeurig e zijn Mioui zeUle ii vrimnla h k Wordt