Goudsche Courant, maandag 5 juli 1920

nféki m 14356 iBBÊgiSS Consultatie Bureau Fluweelenain el 90 Gouda Van 1 JULI is het spreekuui DINSDAG vm van 10 11 tiui Vooi nieuwe patiënten 9 z uui HET BESTUUR Firiiiiil ll HS GOUDA HOOGSTRAAT 7 Tel f 423 Luiermand artlkelen Mk M en ZijieDi Wieoeodekeos WITTE WOLLEN DOEKEN J C Fickwejier s KOFFIE en M is de beste Neemt eens proef Laiil liiMüKiHüMM Voor het makes vermaken keereu opperaeo enz ran is het juiate adrea J VLAG KUIPERSTRAAT 43 TBL S9 1 KAASHANDEJpii Gevraagd eëo bekwaam Inkoopei Brieven onder No 3440 aan het Bureau deaer Courant T GOEDEWAAGEN 4ZPNEN vragen voor spoedige Indiensttreding een geroutineerd BOEKHOUDER BEDIENDË Gunstige voorwaarden Aanmelding schriftelijk Het hoogst genot geven Wijtenburg s Tabakken Groote Opruiming Parfumefieên en ToileMIrtJkeleii BALT A DE JONG OOSTHAVEN 31 Tel 118 GOUDA 34 2 2EER VOORDEELIG 100 EAU DE COLOGNE 1914 VOOP B8 n 101 cent Lavendalwater Birkenwater Groote Sorteering TOILETSPONZEN GUMMI SPONZEN eanl PALMOLIVE ZEEP BARRETTE EXCELSIOR 2 r itirin itrlkspiW se c nt DIAMJiND SCHEERRIEM intllrt h llHiHrmu IIJm lelnrr 139 e nt Goudscbe Hü tD Tfansport flflileffleiiiino Voor het sluiten van contracten en het vervoeren van Goederen zoowel binnen als bulten de stad wende men zich tot onderstaande adressen A BLOEMEN Kattensingel 74 Telefooir 539 J HULLEMAN Lange Tiendeweg 5 Telefoon 350 Hallol Hallo Wie nu niet koopt koopt nooit meer GROOTE UITVERKOOP van alle soorten Schoenwerk Heeren Dames id Kinderschoenwerk In atle maten en modellen RCUSACHTiaE VOORRAAK Schbenbazar Modrfli KLEIWEG 23 BOUDA mr VRIJ ENTREE W RapariUa lirisIrtlni aaratt klltaa i la mlnuia s s 100 HEE8EN NBDERHOF T I Op alia rtlktlu walka laf jeHfaHaaril i n wordt aan axtra kartlng van 10 taagaataan CHR KEET IMaPkt 3 en 4 Gouda Groote Halfjaarlijksche Opruiming BEDSTELLEN compleet 2 persoons ƒ 23 90 WOLLEN PANT4SIE DEKENS 2 persoons iets vuil geworden door etaleeren v n ƒ 9 75 AXMINSTER KARPETTEN 3 j X voor ƒ 39 3 X KARPETTEN yzersterk vanaf ƒ 1 3 90 PRACHTVOLLE TAPISTRY KARPETTEN nieuwste Perslsche dessins ƒ 19 50 1t f4PISTRY VOOR VASTE KLEEDEN vanaf 1 98 pei el AXMINSTER prima pi inid vanaf ƒ 4 50 pei el STUKGOED GEKLEURDE MATTEN pei el 47 cent IJZERSTERKE LOOPEKh vanaf 89 cent PiTf ENORME SORTEERING VITRAGES dubbele breedte vanaf 39 tent PRACHTSOHTEERING VtOERZEILEN en LINOl EUMS vooi spotprijzen SPIRAAL MATRASSEN 2 persoons vanaf ƒ 9 50 COCOS MATTEN EN LOOPERS zeer goedkoop Reuzenltoopjes in GESTIKTE en SATINET DEKENS AFGEPASTE TAFELZËILEN prachtvolle Assins gioole maat ƒ 2 90 TAFELZEIL per el ƒ 1 18 WOLLEN TAFELKLEEDEN groote maat ƒ 5 90 PLUCHETTE VOOR OVERGORDIJNEN pi 1 ma kwaliteit per eU 2 39 SERGE VOOR OV ERGORDUNEN per el ƒ 1 69 PRIMA KAPOK MATRASSEN 2 persoons vanaf 84 Slechts enkele artikelen noemcjen wij Alles wordt voor werkeli k ZEER LAGE PRIJZEN opgeruimd de meeste artikelen VER BENEPEN INKOOPSWAARDE Alles A Contant Zie Etalages Een Terrazzo gootsteen met aanrecht in Uw keuken In haliiar zindelijk en afdoend 11 GEEN NATTE KASTJES MEER SJ i JOH C VAN WINGERDEN BLEEKERSSINGEL 14 i GOUDA mmM 5 riiif mo 59g Jóiargaiig 4p GOÜMHE COHJÜVT 2 j iu v ö x a v s xi ®3 xxxé toj ésucu voos wro u cL©L mxx xxxmxx JÊC xx VERgCHIJl T DAGEF IJK8 BEHALVE ZON EN PEESTDAOEN aÜoNNKMENTSPRUS per kwartaal 2 26 pfr wtek 17 c it mét Zondagiiblad ff M iflÊf iNPPKOMnKsr Micnunuifi fMARN i jT ifc JIT r iA cent ovenl waar tie beïor ing per looper ge chietlt t raac per post per kwartaal ƒ 2 75 met adagsblad ƒ 3 40 Al onnemetiten woiden dajcAl ks aano nolnen aan una Bureau Markt 31 GOlIftA ome agenten den boekhandel en M postkantoren DVBRTli NTIKPHIJS Uit Gouda en omBtreken behooreode tot den beeorgkring 1i regel ƒ 1 3V elke regel inecur ƒ O 2Ï Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 M regels ƒ 1 55 elke ragel meei O SO Advertentiin van publieke vermafcelykhedpn IS f nl per tegel Advertentieo in het Zaberdagnutnmer 20 beslag op deü prya r kwüUaal fi90 pei week 22 cent ovefal waar U h xoi mo n r l n r hi Mlt X j g lN rKZONDt N MJfiOhDUSUNOKN l MKtii Ifc raf l fltaar J Op de voorpagina 60 hooger Gewone advert Bt to en ingatonden naedetMaiiageii b i eMtrftct tot laer ftfftêv ceciden pnjn Qrooif lettem en randen wontan barakead naar pUutsrutmta Adverttntieo kuaaan worden ii vaoDdan df ar Hiwhaakoaut van JM tlelaien Advert nti bur aux en oma Ag nt n MARKT 31 GOUDA Redactie T lef Interc 545 Bui eau dmlnlstratit TtUf IntM c De conferenties in België Het BelKist h ItalteaMsch incident Een vooiloopige leveling De Duitsche Rtjksd g ovei de Spa confeientie De afraardig inKen aanire komen Veiklanngen van ministei imonn Vandaag begint de con ferentie De Poolsch Russisch en Tuiksche kwesties Geheime steun aan de Wit Rubsen Nieuw Oosteni ksch kabinet Fhnmen ovei de besprekin en te Weenen Nog t een democi atisch candidaat ONS OVERZICH l Intusschen melden de allfrjaatste leiich ten dat de overeenstemmjMir i et defini tief u Italië zou er ap staiel 1 te kru gen het Ijefnt meeningfivtÉMchit lat nog is ovenge bIeVen wellictht lii t den uedele geeixien met belet naar Si W te gaan De mmistera en staatshoofl n hebben bun verbtlif te Brussel teveiM gebruikt om on deVlingen belanden die gean direct vei band houden met Duitschland te be üri ken IVIilIerand n Delacroix zullen nug Wf in een particuJiei otulerhoiid van gedachti n ewtseld ihetoben orer het aiiÜtaii verdra g dat tuss hen frankruk en Beltgie staat te worden gefloten Tot een Hpeciaten ver sloffgever van het Journat zeide maar Mhalk Foch die Mjllerand vengeaetde aooal van zelf aureekt Millerand onder neemt nooit zonder den ou peril eveWieb4 cr jzakenreiaen dat de kwestie van het militair ven rag m behandeling is en nor maal verloopt Alles gaat K d verzeker de de vel fceer En F igeEand vroeg de berichtgerver Dat gaat mH niet aan antwoordde toch iHet eenige wat Je kan Keggen h dat de overeenkomst met Beline becl goed vlot 7 n wemig vriendelijk antwoord toen I ngeland ter sprake fcwam duidt aan dat Brittannie weinig lust In de transactie leeft Dat klapt met een geaegnle dat I 1o tI Gwpge zich opzetteUjIk heeft laten ontvallen tot Brusselsohe loumalmten Op t oogeniblik is geen sprake van deelneming van Fngeland aan de militaire entente waarover besprekingen gaande z n tus sohen Frankrifk en Pnigelend Vooits heeft Lloyd George er nOR eens tien nadruk op gele d dat de Duitschers geen rec lt hefcfcen om op de conferentie te Spa het vendrag van Versadles te be spreken maar alleen om maatregelen voor te stellen betreffende de uitvoennor van het verdrag Na de coiferdntie te Brussel behoeven de Duitflchers met veel verwaehlingen meer te koeetcren dat de onderhamdeiia gen te bpa hun een noemenswaard voor tleel zullen bremgen loch heeft men te Berlyn no een g optimiamt In de Kijka dijgzitting van Vrydag sprik de ministei voor htt voedingswezen Hennen de hoop uit dat op de Lonferentie van Spa ook do voedöelvootz en mg van Ouitbchiand in be schouw og zal wyixlt n genomen tn lat de gedachte ingang zal vinden dat alle moei hiiklheden vooi het laml haar oorspiong vinden in den slechten voeiimgstoestand Verder verklaarde de minister bti de be aprekingen van ie re feenaifsverklanng dat de bemoetinffen van het rirk graan bureau in het buitenland door de stakin gen m het buitenland waren beïnvloed doch hy hoopte oip een srpoedige verbete I ng van den iamMr De Diiiti ch nat uaaJe afgevaaixligide Dr llelffeiioh wertl m zon uiteenzettingen ovei Ie binnenlandbcbe politiek door etn oorvenfovemi lawaai van links en voortdu rende interrupties ge hiuderd Hu 7eide Wanneer men m Spa onze goede rechttn m verband met het vretlesverdrag wit ver zwakken dan kan ei sleohls een wtige rende houding op voluen Voorts beweer ik hu dat 10 dt l ruisehe Eiamer aou itfn jfezegil dat er een anderahiidend ontiwerp tou hebben be tfiBn Geroep jSohwJn dell Dl mmiater van Kinancièn Dr Wlrtn t etoo cde dat het onveriinbwooidelüjk Vaa om 24 uur vóór de conferentie van St i66 den brandfakkel In het I ls te ziwaaJen Itukskanseliei Pehrenbacb sloot de be sprekmgcn met de verklanog dat de re geerimg haar taak te Spa met em t xou vervullen Hii verzocht zun taak in dea mooiluke uren tiiet door mnerUiken partu stryd te verawaren Oe gedelageenien zuilen du met de Eherinnennig aan de onpleiaierige debatten ir de Volkavertegenwoordiging yel met een eenigrsztns bednukt gemoed den moei Ulken tocht naar BeiRië aanvaani hebben zaterdagavond om ait tien zlm ze ver trokiken Met de ministers reisden een 2f ta hooge ambtenaren en deskundigen als Dok een iO al secretarissen secreiaressea en telefonisten mede fiiBteren om half twee arrweerde de trein te Spa De DufttKhe gedelepreerden werden ontwangen door den Belirischen hooge commissaris voor het betette gebied rjolin Jacquemyns De Duitsche gedele gef iide vre len onmitWelUik in auto a naar almnrar het pubJiek onthield rich van t dere manifestatie Het hotel waar de de legatie haar intrek zou nemen bleek te klein zfKxiat Fehrenlbach en Siiliona hun intrek motsten nemen m de nabuffelegen OnmMldelUik na z n aankomst te Spa heeft de Du tsche minister van Buitenland sche Zaken Simons tegenover een aantal Belgiscne journalisten een verklaring af geleg waann h i het rolgende zeide Wees er van overtuigd dat de Duiteche deJeigatie vaatbe laten is alles te doen wat in haar vermoften i om een resultaat te bereiken dat aan alle naties voldoening kan schenken M i is het doel der confe rcntic een einde te maken aan hei wauke It toestand in Ehtropa tengevolge van d on ediei ieid ten aanzien van de uitvot nng an het vendraK van Versailles Men weet n og met wat Duitschland moet betalen Dezf onzekerheid beïnvloedt het ecom ini ch leven van Duitschland i olei ze ktrheid kunnen wt de financleele vf rpl ch tingen die ons door het verdrag woni u opgeleg l niet nakomen Wu hopen daar üim dat men ons tlhana nauwkeur g om schreven voorstollen zal voorleirgen W J u ilkn alles dr en om de terplicthtingen na t komen welke oa z n opffeieed maar de Duitsche imlustneele arbeiders moeten ei belang by hebben te werken en de ae kerheid hebben dat z voldoende levens mtditlelen en grondstoffen onbvaogen Voor ik mun portefeuille aanvaardde was ik hoofd van het Verbond der Deutschen In lustriealen Ik heb dus nauwkeurig de ca paciteit van I uitachland onderaocèt Ik hoop dat de Ehiitsche niiverfieid m groote mate aan haar verplichtmgen wl kiinnen voldoen maar daarvoor moet zii kunnen werken Ik apreek de hoop uit dat over dit alles te Spa zal worden gespro ken in een geest van wedefzt isch begrfi PCTL t Oip een vraag d r Joumalisten xelde 3 irioM Ik penoonlijf iuto t Vervaillea mUn ntslag genooien op het oo renbliik dat iien op het punt tood het verdrag te oa4erteekeoen Maar nu mijn regeerinc ihih tegen mun wU heeft verboivlen Is hel n plicht haar te heljpen bU hot nako nen der verpUchfringen 1 echten te hebdben omdat grootendeel op un gron lgebie l gestreden ia hei waicn dus vüüinamelyk Belgische en Ital aanache ibeiangen die met elkaar m strtid k ainen Het oveilhaaste bezoeik van Delacro x aan den Koning gevolgd door een volkd gen miniateiraad we en er bovendien ook op dat er i ts bi zonders aan de han l was Onder de Brusselaars twee dagen te yor n nog vol enthousiasme en vreugde o er de conferentie heerschte dan ook een gewei d ige opsohudding die eerst bedaard is na dat Zaten aigavond de merledeelmg wa verspreid dat t zaaJtje in oi de is geko men De luoht is weer opgeklaanl t on weer is voonbii Delacroix heeft 7a er3ng de honneurs en t voorzitterschap wu aargenomen of er geen onaangena tm M oond getvallen was en t ofïiciéele commu niqué dat q avonds na afloop dT confe lentie was gepubliceerd behoefde netj te bevatten dat de gedachte aan een minder piettig veiloop der besprekingen koi we c ken De heeren he en t met elkaar oo een accoordje gegooid en de tffpooten Ie mogendiheden die met t leeuwenaandeel paan strtjlcen heftAen ziöh jfrootmoedig getoond en ter wille Van de eensgezindheid afstand gedaan van een gennig percentage van de gom die ze zidh zelf en ondeilnir tudens t gezellig tête k tête te Hythe had den toeff daciit In een byeenkomst die van 11 tot 2 uur duurde en die byna geheel aan de schade loobstelIingJcweatie was gewyd moet z n besloten dat de verdeeliog zal gosahieJf n op de volgende baKis Frankryik krugt o pet Engeland 22 pet Itdlie 10 pet üel git 8 pet Servië 5 pet De rest wfrdt vti deeld tusbcheo Roemenie Portugal en Ju pan Italic zou boivendien een scha lever Koediag van financieel economiscJxen tirt kiyigen Belgic haid steeds geilióopt Hl ju Iiaixl gouden marken binnen te haif ti houdt het aan dit bedrag vast an sul Hu tsch and dub l2¥t millianl te bet ilen heibben Nu heeft Beligie twee vooi waai den vastgeknoopt aan zun berusting in de 8 ptt yn toestemming ih nl afhanke Iijk gesttld van twee voorwaanlen ten eerste dat de geallieerden erkennen de uitspraken van het Pryizenhof waart ti orden prus verklaard de Duitsche sche ijjen die m de haven van Antwerpen na den wapenstilstaml z n in beslag genomtn en die een waarde van ongeveer 60 m i oen franken vertegenwoordigei en ten tweede dat men te Spa van ie Duit diera zal eisöhen de uitvoering van d overeen komst nopenö de inwoaselmg van de mar ken die Duitschland met ItelgK heeft ge sloten Hoe nu H ben de tientallen louinaha ten tit veitegeniwoonliKei van t off eieuse Keuter bitireau incluia ons een Verz nseltfe tn den mouw jrespeki lieibben de persman iien tOLii 2e urenlanfï tevergeefs den m gang van t Palais ties Academies de vei Radei plaats ler ententeivertegenwoordijferh te Brussel haxklen jrebaniceerd m de hoop neuWö te kruien hun lournaliatieken duim Kebruikt en aeinden ze enkel en aJ leen om een belanfrwekkend benchtie t Ijntpeien aan hun rebpectieve bladen dat fia incident Kerezen was bussehen Bel ie tn Italië Een inedenf viaaKt een Ita ImanMshe zijde ten hoo ste verbaasd en verontwaaiïJiffd een incident nooit van gehoord bestaat absoluut niet jfeen spia ke van ha Haiva wend femachti d df lesbptieffende meiledeelin op tie mee t It tiektt woze tejten te spieken welk vei 7oek bevel het Fi an oht perab ui eau pdw e oi voli rde Alaoo kri i en we de vei zpkei n dat e Ital aansehe af vaa iirin4 iioo t iets ondeinomen heeft dat beschouwd kon woiden zclfb Oip indirecte wuze aJs tn Ii a met de BleJffische belanRen Er is r ooit sprake van geweest de Belsr sthe chadeloosstellinK ten voordeele van Ita he te verminderen Graaf Sfoiza de Italiaansche mmiater van Buitenlandsohe Zaken heeft de eerste Ie beste gelegenheid aan fe repen om de dwaze praatjes den kop in te druikken Tot den Brusselschen correspondent van de N R Crt die goede maatjes sohunt te zu met de ondeisuheidene regeei ngspersonen verkiaanie hy nadrufckeUik dat het gerLcht vei Ital e b houd n ten nadeele van Bel Xie on uiat was en alleen verspieid kon 7 lil om oneenigflietd tiit chen Ita en Bei pie te stichten Niooit aldus Sfor a heb ben we party gekozen tegen België dat we liei het ben en waarvooi we ten oiilog ayn gegaan Maar voeg ie lm er aan toe jen nu komt de aap uit de mouw ei was veraehil van nieemmg ontstaan na Iat Frankryk en I n eland zieh te Hvthe ovei Vi en 25 pet van de I ultsdie vergoeding verstaan hadden er slechts 91 pet voor Italië en Ie andere naties overbloef Dat was een aanranding van de moreele puij l eke en niaterieele belAiiig n van It Juist Deze ujtlatinig komt volmaakt ovej fen met de verschillende telegramm n ovti het conflict die Zatenlaig na het vei di nen van onze courant nog zyn ontvingpn Itahe heeft gewezen oip het gixjote aantal dooden dat het in den oorlosr had € n wensehte op gropd daarvan een rnotei percentage dan het krugen kon wanneer f rankrvjk Fngeland en Belgje hun wchen handhaafden België meende ook byzondeie F u ill eton De Vrouwe van Darracourt door ilARLDS OAftVlCE i uthuii8oei lo vertiifiiig van I I Wi SbELINK v R JSSl M Nadruk vei bodon 6b Ik Ixm bil dat u ze bt w m t i o ijTi nti etii fwi zoId Hiu om nWii h l li n hier oiets dat daarop li ikl 18 hot Lucille iiep Mant Vei n r uit Niet zeide Luoillo den heel lij luii gour upanuivtüd Rn waai om nief raleldo l ucille lachte zooals zij altijd deed O Ie kluchtige invallen van haar ge 7ellln Gij moet niet denken dat wij gety lanmseerd worden Lord Merle zeide H Maar ik zou gaarne zulke orchi df eön kweeken nijn lumman is Imitengowoon op de hoogte daarvan zeide hij Ala u van dienst kan zijn Ik zal eens enkele van onze arm Mlige Süorteo gaan halen zeide Ma ö en gij BuIt zien hoe ver gIJ ons Op een andeie vraag antwoonlde de lui glister dat de IXutaebe deleiratie nadat d econorouiche cafpactteit van Duitsetiland sai tiiXi vastgefltetd een cufer ia 1 voorstelJen voor de schadelooeatellinff Qc hoofi voeg tie bu er aan toe dat de genltieerden anti plet eenvoudig hun wil suilen dicteerea Pe regeering waarvan ik deel uitmaak u alecbts sedert eenige hMgen gevormd en tU kan daarom niet tomier controle docu inenten aanvaanlen die de vorige reneefiog over de vaststelling dar sohadelo Ni telling en over de eeonomiache esvacltelt van DuitDchlaod heeft btjeengebnuiiit De v rtegenwordi tera der geathaenien c n gisteren eveneens naar Spa vertrc4 ken Te twee uur vertrok de BelgiscÜie de legatie een uur later volgde een extra tiein met de £ nigelsohe delegatie en om Vier uur vertrokken d Fransch i Italiaan che en Japan c h delegaties De Griek sche delegatie met Venizelos aan het hoofd wa 4 reeds s morgens te Spa aangekomen Hedeninurgw om II uur zou d confe r ntle twginnen Omtrent de weiknvtfve xqn de geallieendeif overeenirekomen ui het bÜsÜn der Duitache gedelegeerden geen afEomderltike voorstellen te doen dat punt na punt behandeld zal worden en dat men In de voorloopige zittmg overeen aal komen dat één spreker het gemeenflchiv pel jk standpunt der geallieerden omtrent elk vraagatuk zal uiteenzetten De Duitaohers zul ni hun standpunt kunnen vendetligeQ op de wUze die zU varkie Ken Voor en na elke zittin zullen de ge allieewle gedelegefixSpn vengaderen ionder dat de Duitwihe delegatie h erf lj tegen woonilg in om hun gedragelbn te bepa leü Het laat zich aanzien dat te Spa ook besprekingen wilen worden geweerd bui ten de uit cher8 om n 1 ov r onderwer pen die alleen de entente raken als daar EOn de Poolsche Ruseisdie en Turkwh kwesties Ter conferentie te Bnisael moet al een noodkreet ontivangen zyn yan de Polen die geen weerntand meer kunnen bieden aan de opdringewie bolajowiki De maarachaJ ken looh en Wilaon heUien reeds beraad fllaagd over middelen om den bolsjewlati arhen opmarBch tot staan te breiwen een bewus dat men in Fmnkrhk nog altüd te gen Rusland gekant is Uit Krasain s ver tiek leiden de Parusche bladen dan ook allfrlei verondtistellmgen af De Echo de I ars oa vermoedt dat Kiaawft s reiü simon hangt met het feit lat dt Soviet ifpublek in verband mrt de joiwrste kuc cessen aan het Poolsche front een vaat bowling aannemen wil tegenover de e sprtkingen te landen en meume voor waaiïicn wil stetl n Iraake de Kussische politiek hebben de hiwiin d baas ijt Oil iel lit V Hii w ndsol veiluff ij dt k niior 1 onschiihhg mogel ik en Mtrle ett 7i h op efn H luuiwt de tanapi Ik kan II mot zeggen hoe g luk kifc ik jiiij voel imsö J aira ourt zti d hij mot een aclite ntdenge f tt n Geftikkigf herhaalde LuciIIp de wLiikiirawpii optrekkend Dat u mij wildo intvangen giii hl gehaast vont Ik had verwidil du II gewtigeid zoudt hebbiu niij Uk te laten Dat verdiende ik en elke tral die gij gepast achtte vo i mijn geinig Toc h indien gij wist hoe ikfods gt Btraft ben dnor Ie voelen dut ik n liad bolppdigd zohdt u t egt ender i n n niii Lu illo bloosde en hicid dthto nfn VOOI het gelaat Ik geloof dat WIJ betei deden ift te spreken over hetgeen in het pai k ge beurde Lord Merle zeide zij Het iH moeiliik er met over te spreken mompelde hij wanneer de voor vallen van dien noodlottigen morgeh het voortdurend onderwerp zijn van mi in gedachten wakeml en slapend Lucille 8 wenkbrauwen trokken zich Bamen Zeg niets meer Lord Merle zeide zij Als gij denkt dat ge mij beleedigd hebt hoeveel meer reden hebtgijt er a Bi te denken dat gii een anderpersoon gekwetst hebt v Hlj drukte een o4genbIik ile lippen opeen toen keek hij ematig naar haar r ij bui jeh het joiigt monsch ilunv iiuiio Ik beken dat ik it uu Li hom nngtljjk had misw Ituiii Lumi ik wui ch dit te eikonaion vm xiil iiuai hom uii Int tt loeii mam hij huid zich voorbedafhtohjk bulloif mijn gfïzcht tloof mij ik wil het hl ruil Men vooi zoovoi dit in lu jii ver niogeéi is Gij wüt ijitt alloon dien aan vat san drift vergoten maar ook ver govLp O zog dat gij dit wilt Ludlle kon do pleitoiide atem en den Hiiiet kenden bhk met weefHtuan ZiJ yiJik ie hand glimlachend uit Zijii lilw k gc dit kkurdc toen liij hati huil greep en het Hchetn dat hij op hft pnnt wah die nan de tip jf n ie bren g 11 toon Maiie Verner die aan di d ui op etn geMChikt oogonhlik ge uniht imd weer hmnen kwam Hier ziin nu die leoiijke ooi ten zeidf ij Pu ik moest nog aardig siuotken om ze te krijgeu Walnliik ti Lord Merle wat nii ik ei niti voor geven als ik u m jn kassen met orchideeflh kon toonen Is lat geheel onmogeliik zeide hij ol vuur van de eene naar de andere kitkend Niets is oor een menBoh onnioge luk zeide Marie Verner stoutweg IK zie ni t m waarom wij die niet zufliden gaan zien Mevrouw Dullup zon niii ns mee kunnon gaan o i ons te phapeïonmteren Wat dunkt ji Lu Cl lie Paar Lucille meende dat het on vriendelijk zou ctüjnen wanneer ilj wcigeido stond zij oli Tk il mevrouw I taliou ragi n W IpM haai stUikt f ii bwloeli dal wi iin ulhn güuin Ja pJter aniwoordde hIj met tui i u Ion vreiignU Wu moeten geen tijd t rloien laten gaan Ik 7n Ijoifd Merio gozolstliup hou d n tnwijj gi uw hood opzit zeule Marif Vtnitr Nu zeide ij zich hiK l tot di n markjoH weikhjixl toen Lu iHo de dun guslolen liad Ik heli vrfïb gi ilot Ti i h b danrd KM gpl ift dal hervatte zij WppH daar nog mot zo zeker vüh VK gij will dat IJ de gohttio yaak V ig dot dan wil gij zoidet i iitsi Ijuldig 11 lm flaiij lerne i wuH g wpaiHphuwd dring met te vul HUI ij hadt daar hijna cm dwaasheid begaan Een dwaasbeidy Hoe zoo Oij waait op het pnnt haa de hand Ie kuHueh Lncille i het rneisie niet om zoo iets gttuw toe te laten f ij ïoiidt ndj twintig maal op een dag de hand kunnen kuHuen en het zmi ei niets op aj n komen maar bii Lucille is dal andirs Wees op uw hoede Als eIj loirt gait linken ik uw za VPri t nn Tk dunk 11 zefde hij Jnt houdt uw tielofte MisH Verner tij zuil u nit hebben e it lagen ffVer on e r f retnkomst F enmin ais gl Mvloril voegde zij er bij de schouders uphalwd Op dat oügenblik kwamen Lucille en mr ouw Dalton binnen en de vier Ih g nitPii do korte wii ndplMig naai de Hall Merle toonde ih al o een last van hini was afgevallen d naiigeiiaaniste begi leider Ilij wprak hoofdzakelijk lot mevrouw Dttlton doih zorgde or mr dat Lucille sUuds in het oMprek bn trol kon werd en lasfipzaniorltbnd tiegun het waptrouwen dat rïj voor h Mii ge kopfcterd had te wiikeii P tseling toen ij door hot grnote lifk Vuil h t m k gingen en op den wig kVaiiien zagen zij Flnrry Htine t paard 1 upilh zag dadelijk dut hij lut paard l eruHl dat hij had uange wezui rtlh güsthikt voor haar eitdal hij ttn groolct yak om het iniddt geiHtndui had Hij nam den hoed flf i maakie plaats m hen te laten over steki n waarbij ljn gelitat oo kftlui waf als oen stamlbeold Lucille die een lichte trilling iu het hart kreeg bij Ie Ko ongewbnsrbte ontmoeting liep d H r terwijl Mei e wiens gelant bleek was g worden htj het zien van zijn vijand op zaehtw toonen lelde Verontsehul dig mij ften oogenhUk en haar iVI verlatende zich naar Rnrry Fïorne 1 gaf InKtinktmatig legde Lucille haftr haml op Marie Verner arm Wopw iitet bevreesd lieve flut sierde Marie Or markies ging tot dicht bli he paard en hef het hieeke gelaat on fWeivJt rv