Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1920

Ko 14357 59e Jaargang 4 r elj ƒ elk regel meer fM Gewone adverteatlDa en ingexoaden me edealiBgeo bH vontraot tot aeer eerden prijs GrOote letters et randen wotdca berefceod naar pUwtsruimte AdvertentlVn kuiuiMi worden ingnoadeo door tasaekMikoiMt va soIMe Baakhaadelaren Adverteiitiabar x B o M Af Bt D Redactie Telef Interc S iS Admteiatniti TaW Intwv M De conferentie te Spa De oniwapening het terst aan de öide gesteld Wegens afwezigheid van liessier is de conferentie verdaagd Ontevredenheid der Geallieerden Intei view met Fehrenbach Poincaré over Frankrtik s eischen De vergoeding voor België ChurchiU s Russische politiek Opstand In Ierland Zweedsche delegatie te Londen Grieksche vorderingen Japansche troepen uit t BaikaJ gebied ONS OyEBZICHT al die beeprokingen in kennis bad moeten stelUn Meer vra wn over de kwe tle voktden en in antwoord op een voorstel dat gelogaaiheld geweven zou worden voor debat zeide Bonar Law dat de geheele geschiedenis t danken was aan het gevoelen van de leden die wU thans verkeerden in denzelfden toestand van politiek als het voriffe jaar Het zou met gemakkelijk zün tlKl te vinden voor een discusaia maar Ohure ill lou niets tlaver wUIra dun zulk een geraakkeliike uukk te bahi ndelen In Ierland zün op tal van plaatsen ern ttge ongeregeldOieden voor ekomen Allereerst i de politiekazeme te Holycrose Thurtus gistermorgen vroeg door een Kewaftenden beaile aangevallen De bewttin een hoofdagent en acht man iloeir den awkval met bommen en gewiervuur af Een hunner is licht gewoni HJlltnlren op weg naar de aangevallen kaïzerae hebben een gewapende hunger gedood en drie gewond Het kustgtatlon Ht es Strand WeatCoA ia door gewap ie Sinü Peiners n zon munitie uitrustingstukken en geweren beroofd Volgens de avondbladen ontvinff de militaire ovei eid te Fermoy opnieuw een blief van generaal Lucas die zooals nwn weet door de Sinn Feiners is ontvoerd De brief geeft nog minder inliehtln en dan do vorige en ia bJUkbaar gecensureerd HlJ bevat uitsluitend medeiieeliiwen van particulieren aard De brief is gepost te Dublin men vermoedt om de speurders w een itwaalspoor te brengen Deze week 11 I den 9en Juli zal de Volkenbondiraad ten twMde m le btteen kmtiim om een gcficMl ttuwhea ledett ttM den Bond te beslechten n i om de Aalaadaeilaodenk estie te ragelen Reads is d lelegatie welke ï eden zal verW HVOordigen te Londen aangekomen De del m tie bestaat uit BrBanting de premier baron Marks juridisch advisieur van het Zweedsche ministerie van buttenlandediv aken Of de Raad dezen keer meer lal heUwn te doen dan de vorige biaal toen op zlJn eerste vergadering im aike de FeriischKuiHifiohe toweatie zijn inmenging voorloopig overbo bg bleek omdat Pertië reeds buiten den Volkenbond om met Kualand onderhandeklp Do toestand in Perzië blijft nog steeda in t duister gdtukl Geen enkel bericht uit Tedieran wonH ontvangen Dea te nauwkeuriger wonlen we ingelicht over de Griekscihe vonl rin r i in K ein A ië Het communiqué van het GrfflkKM groote hooMIcwrartier meirfl de inneming van Paralenna aan de Zee van Uannora StMJdkrachten van Mustaptia Kemal boden den Grieken tegenatami iln de riehtii van Smyrna Piladetphie en Sravma By ie eerste ontmoeting tussohen de af evaardiifïien dei ententü en de Duitsohe delegatie te Sipa 1 4 t al mi s ïejfaan t Bcgia was goed Fethrenbach ca Konoten aelf s de eer bü het binnentreden hun irroet door de anriere pait te zien beantwoord Hierin kan men een klem bewiis zien dat de atmosfeer met zoo zwoel ia als tijdens de vorige ondeaJ andeliiiKen te Spa NovenAer 1Ö18 toen de entente wrtegCBwoordiigera niet meer aotitip aü de Duit Hdhers namen dan noo iiff was om de waiwnitilstandavoorwaarden te dicteeren ter wyl het meerendeel der entente ertegen woordifrers zidJi toen onledij hieW met het teekenen van caricaturen der verslagen v anden I e geallieerden staan nu we wat vriendelyker teffenover de IXiitschera het hoor en wederhoor zal nu althans worden toegepat t Overigens zullen de Duitschera weinig heblben in te brengen en om te beginnen moeten ze zich in de wijae van werken geheel schikken naar het proigramma dat te Brussel is opgemaakt volgens dit plan zou niet de hoo£d choitel de econoiniscjie kwestie het eerst wonden aangeHneden De entente wilde beffinnen met een hartig voongeredit de ontwa emw Daarop hadiden de Duitsohers allerminst gerekend en zo protesteenden er dan ook in U ffeIulten vorm tegen Jïet is niet moRelÜi zoo verJclaarde rü ksikanselier Fehrenbach bUilcene een mededeeliKie aan de N R Crt dat deze kwestie aan het hoofd van de affenda geplaatst wordt Inderdaad zyn wu met bevoegd om daarover te beraadslagen Niet alleen is onae minister van oorlog met hier maar onze militaire deaknmdiïren zïm evenmin voorbereid en vertoeven nog te Berlun De Jcanseli r voeg le hier nog aan toe Wi i zim bere d om onmixkielUik de economische vraagstukken te bespreken wij beschikken over de noodige stukken hierover en voor dit doel hebben wij een beroep op onze deskundigen Ke laan en ome bescheiden bijeüngebraoht Wü ziin dus in staat dit onderwerp met aile mogelijke nauwirezebhewl onder de oogen te zien Delacroix die als gastheer de Sfpaconfe lentie presKleert antwoordde Wü kunnen deze zienswtize met deelen Men dient zich te voegen naar den wil der flreaMieenden die eenstemmig tot uitin is gekomen op de conferentie te Brussel Daar is een aigeAda vastgesteld en wH zün voornemens ons daar ten volle aan te houden Zonder eenige aarKeling verklaarde von imona hierop dat in dat geval aan deDuitsche aSvaardiffinïT niets anders overbleef dan om zich terug te treikken tote 1 1 Panderma nietigd De Griaken h UM n thans de linie UmrnesHio Akhishar Somo Bliketser Pantlerma bezet De troepen die uU het irokken planken en beladen luet i i veiwerk bladen en presenteer bladen punchbowls en candelabers alles eve s liiititr iKl Goede hemel riep Marie Verner terwijl Lucille ook oon uitroep van verraming en bewoikderinc niet kon weerhouden Wel het Is haast oen vwhaal uit de duizend en één nacht Wat een flinke plaats om het iu te bewarett Lord Merle hekook het oude zilver Diet ueii pemzeuden lach Hij dacht ni dat he de moeite waard was haw te ver elln dat ieder atiritje er van W leend was aan mijnheer Slake en dat het leobla door speciale schikking was dat hij het mocht houden ea dal die heer het herhaaldelijk kwaoi oa7 1e n Sommige stukken ervan zijn leJdzaani on belaugrijk zeide hlJ Wal de bergplaats betreft die i niet zonder scherpKinoigheid bedacht door mijn vader den vorigen markiea Hij wan trot ch op de versamollng trotaebw dan ik HIJ tttan er eenige atukken uit en liet ze rond gaan terwijl Uj vr de geschiedeitJs van vertelde aan LLtellte die er met veel belao tetUng naar hiistarde Marie Verner luisterde ok mee maar opoeiM kwam er een vemtrooïde aliwntc blik iu haar seherjw oogm ofschoon huur lippen getrokken varen tot eftti aangenamen zorgelooz i l h Wwli veiA o ffd maar werden vo omen wr De Vrouwe van Oarracourt door CHARLES OARVICK ipauflionsoerde vertanng van T P WESSELlNK v RÜÖ8UM Nadruk verboden 37j Herne zeide hij met bedaarde duidelijke stem ik werd laatst driftig wi beleedigde u Ik heb uitgezien naar t n gelegenheid om mijiii verontschuldiging te miikeii en ben liHj dat ik u dezeii morgen iref in ti anwoivrdighcid var Miss Darracourt die er bij wah toen ik jü beleedigde vraag ik u vergiffenis Ieder oog was op ïlarry Herne gevestigd Voor een e e seconde ete wn blos naar zijn Jöiaf gelaat en bleef Wj bewegingloos ziki oogen vlogen o het bieeke gelaat van Merie naar ö Sroep toeschouwers toen nam hij den hoed af tï Se te u verleend raarkiee zeide INJ ernstig Ook ik werd driftig en sprak toornig nNeen neen het was mijn sohuld zeide de e Ielmoedige markies Hprook ar niet meer over Herne Wij zullen hel gebeurde vergeten Hij stak hem de hand toe Harry Hert schrikte op an keek een seconde naar hem met een echor vnnmoKJUNKN J TuTksra WiJditrMt 7 imar DevenWr Klelnp Ovemtrtut S3 H A Ha Savenje W jd tiaat 12 naar WInKhoten UngeHtraat 79 Ja v d Velden Markt 88 naar Kitmpen a d I k Oosterstraat 19 H du C locq Bloekerfdnirel 4 naar Alkmaar rtoQgirtraat 4 80 Veonkamp Bleekerwin r Z liaar Deltzfjl Marktstraat A 4U7 J Hernbroek 4e Kade 113 naar Rotterdam Spanjaardatraat G2a M Ca de Jong Karaemelksloot 92 naar Heerlen St Joxef Zlekwhuia C J Lanooy WaehteUtraat 47 naar Epe Stwolfwhe we r W L mmera J V it tfetJdenstraat 20 naar Woerden Jaagpad 4 1 J Jaspers A de Vischmarkt 74 naar L eeuwarden Sacramentstraat 26 R J BIk Willens IBa naar Amerika L Vermei Boelekade 1 naar s Gravenhage Steynlaan 80 A E Haan Wydstraat 2 naar Groningen Steentllstraat S6 B Ha V d Wo nael Kiv r rlaan 8 naar Utrecht Roemer Vlascherkade 2 J Rond Knigerlaan 8 Idem J P Ca Keoiptf Regenteaseplantsoen 16 naar s Oravenhage Loosdulnacheweg 1019 OBVIBTIGDEN J van Nimwegen luücker uit Amersfoort Pr Hendrüutraat 114 J Wa Koster diautl ode urt Oraveiiiiage Kanaaldyk 1 J C den Boer kant l ed uit Utreclit Turiïnaiict 70 A Me er timmerman uit Hiddelliaraii Westluiven 6 J Metier sclialenalüper uit leiden Kuiperstraat 35 W V d Laan dienstbode uit Kockengen v Uevemingiilaan 14 H Kllwrtse uit Zullen Markt 21 W F ck weriunan S S uit Ueiwh Cratietlutraat 42 Ha van Dom dienattiode uit Waddingsveen Crabetiistraat 3 A Huurman faiineksarb uit Stolw k Kobaarsteeg 7 H Koopmans uit Haskerlaad Vlamingstraat 60 Ja Oostei Imis dienstbode uit Hoogkerk Markt 26 K Ma Iloedena huisiioudster uit Utrecht Knicerlaaii 24 R Meyering dienstbode uit Vreden l Wltschl W dstraat 43 L Willemaen melkcontroleur uit Abcoude Latjinuethstilat B Wa Hosenbach uit Urottumen Oostiiaven 33 W Buys koetsier uit Rotterdam Pretoriaplein 7 A Pa Ketel uit Lodiem L ïiendeweg 88 D van Mcorielaar kleermalcer uit Buasum Gouwe 113 A EUi iioogsand uit Middelharnis L fiendeweg 33 I Gompers uit Leeuwarden Wijdstraat 17 A Ja de Kr H S uit Amsterdam Westhaven 3 J M de Gruil uit Leiden Boelekade 24 A H Vermeulen ambt ter Secretarie uit Schoonhoven L Tieodeweg 76 POUTIK 6KVONDGN VOORWKKPKN Op eiken werkdag des voonnuulag tusschen 10 en 12 uur zun aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende voorwerpen welke aldaar zijn gedeponeerd 1 pakje met in oud 1 harmonica 13 sleutels 1 as 1 riny 1 paar handechoenen 1 roMdkraw 1 controlGboelde N V Centrale Bokkeru Boskop 1 ledwe zak 1 leeièoek 2 faendenpenninKen Voorts xütt te bevra ea 1 kanarievogel bg C Gorter Ridder v Catsww No 164 1 tui met 2 brdlen bij J lidholtx Veerstal No 6 1 keuraband bij G Brenkman Looierapoort No 11 1 vuXpeOhouder bu J Keuring Nieuwe Haven No 320 1 roaenkrans bU G C Ooma Groenendaai No 68 1 lüveren armband bU C M v Leeuwen Houtmanagracht No 23 1 lorgnet bij B D Boere Groenoweg No 80 1 kinderaiuts bü G UontsKne Keioerstraat No 1 1 lederen portefeuille bü K de bruin Bleedferssingel No 17 2 sleuteltjes Ml L M C Rmk Dr Levdstaat No 6 I iiorloce met ketting bij MeJ v Wezel Achter de Visctoiarkt No 100 1 jongenemuts bü H Bw Boomgaardstraat No 26 1 lap wit goed bii B de Vos Gouwe No 203 witte kraagje bij J T H Zeeuw Kaam No 49 1 ritu ule bil B Klok Prins Heridnkatraat No 13 1 RJi Kerkboekje bij J de Lange 9peUlemakersstee No 1 1 brocbe bij G J v d Want Tuinstraat No 88 1 ring bij J Rietveld Nieuwe Hoven No 123 1 breikous met 4 pennen bü J Boeg9ieim Snoystraat No 41 1 Klveitou bu C Melkert Raam No 149 1 ledige geldzak met knip bij K Nieuwland Boge No 2ü 1 portemonnaie bU J V d Hoofd Achter de VisctunaAt No 6 1 takmesie biJ A Bouwer Ussellaan Ne 69 1 zakmesje biJ Vh LuKiibBrt J v d Heijdenataat No 18 1 rozenkrans bü K Furrer Groeneweg No € 9 1 kniponesje bü A de Groot Keiselatraat No 7b k osJe fantaaie roches bü Mej de Vos Vorstmanstraat No 16 2 zdvetinns bü W NedersUch Pretoriaiiloin No 84 2 zilvetbons bü C v d Pauw Boelekade No 166 1 oorknopje bü M Hemmelder Karnemelksloot No 196 1 gummijas bü M Fontein Peperstraat No 14 1 portetnonnaie bü F Bokhoven KattasiPKel No 166 1 pakje met inhoud bü K J de Beun Ussellaan No 106 1 blauw koralen ketting bü B Boere Vortsmanstraat No 1 1 kanarievogel bjj P Huisman StatUiuis 1 bril bü J G de Bü Snoystraat No 76 2 molleiwellen bü C de Jong Bockenbergstraat Ne 12 1 schooltasch bü F Huuonan Stadhuis 1 schroevendraaier bu T Zaal Marttt No 32 1 broche bü A Samuel Wildstraat No 7 1 knüptang bü A L Binnendük Fluw Singel No 29 1 sleutel van een meUdnis bU A L Binnendük Fluw Singel No 29 1 damewortemonnaie bü H Veenbof Kamemelksloot No 30 1 bruin kinderaehoentje bü G Heü Oende Kade No 2 1 etapomp bü J v d Heuvel Nieuwe Hoven Ne 272 1 vulpenhouder bit a dan Herttv Wüdstraat No 22 1 horloge met kettüw bü PostSiantoor Wleethaven 1 half ons koperen gewicht bü J P van Hansen v Unningen Bockenbengstraat No 16 1 portemonnaie bü J F C Boot Groen we r No 9 1 bruine roxenkrans bü A Koot Boelekade No 147 1 ba agedr ersriem bü R W Mul Spoor traat No 11 1 rozenkrans bii J van Willigen Paritstraal No 27 1 witte zalc met inboud bü L van WUk Raam No 124 1 bos sleutels bü C Schouten Peoerstraat No 136 1 nwarle tiond dobb pineher bü M van Es Walivisstraat No 83 1 hond wit met bruine vlekken bü J Tulloo Nieiwve Haven No 121 1 eau de eoloffne fleschje bü Hoennan Groenendaai No 74 1 portemonasia bü J L C vsa Leeuwen Uaeellaan No 70 1 rüwielzadelkicedje bü B Beiem Heerenatraat No 84 1 nortemonnale bü W H Haprpel Vlamingatraat No 19 1 zaait bü H v d Heuvel Ohrlstiaan de Wetstraat No IS 1 sportriem bii P V d KiUs Usaellaan No 86 1 viersnoerakettinff met parel met F Amain P O Bothstraat No 81 1 zwarte kinderhocd bü F Overkamp Nieuwe Haven No 197199 1 bankbiljet bü H Teesing Boelekade No 201 1 portemonnaie bü M Kraan WUlens No 29 1 witte zak met inhoud bü M de Jong Boonvgaardstraat No 22 1 hahrelltersniaat bü A Boer Achter de Vlsehmaikt No 6 1 broche bü Wl van Geene Pepenitraat No 2 schoolboek bü J van Wük J v d BeUdenstraat No 10 1 kiodeiportemonnaJe bü fioon Slapipandel 1 doorslag bü C Blazer Graaf Floriaweg No 79 Gouda 1 Juli ISeo De Conuniasoria van Politie BBRTHiEUX RRCnrZAKKN I K HTBANK TE iRAVB NHA 31 Het ambtsgeheim van den arts tegenover een ziekenfonds Bi i geiwoflioeij Ie a irmeidiago wai alH sipjDcialifat orbon leii uun son zlekonfondB yli had van ie patifeiriten i ie hij alu zoodanig belmildolde uanleekonilig gehouden Na zijn inttilag weigerde het boetuur van het fonds de ilgllte der boeken waarin hij voorinoldu nüüuüij had geinaakl en die liij riteedH in do kliniek had bewaard Ten slotte dagvaardde de dokier bet ftJU l s tot afgifte zicli o a beroojiende op tiet feiL dal do leden patiö ntcn hem hun ziektegevallen liaddcm nHidegedeold oji t r verpliuhtjiig bot gelieiinhouding Do reehitiank overwoog ditl de ver houding lussellen een paiieinl en zijn fuudsdokter behoiulens de salai ieering dezelfde is als tuxaehen een gewonen gcuieeslieor en hen die hein komen raad plegen zoodal op den fondsdokler uok legenovor het fondsbestuur de pliclil lot geheimhouding rust De aaiMèekenlngin die do doktor van Ie behan delde gevallen hield dil geschiedde zonder dal hem het fonds dit als ver pliehting had opgelegd waren diens eigendom ook al werden zit opgetix keiid In boeken door liel londs helanld Wol kan hel voor don paliönt van lielang zijn dal do opvolgende genees heer op do hoogte wordt geliraehl van liet ziektegeval door zi n voorganger iinuir de fondspal hnt koiiil hierdooi III sen nadeeligmi positie dan Hsn andere zieke wiens iiartienliere doktei lie praktijk noorlegt Hol ziekenfonds werd dei liuivo veroordeeld de bewuste boeken af lo geven N R Crt ADVHTINTIiiN voor dlpoet QKVRAAOD 3470 een flinke nette 10 Loopjongen Adres te bevragen Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 Ten kantore van de KAASHANDEL MAATSCHAPPIJ GOUDA wordt voor directe indiensttreding gevraagd een flink Aanmelding schriftelijk Kantoor Kattensingel 3474 14 Tandarts Oostingh gaal aa Juli mat vacantia Colltga VAN ANOEL zal waarnemen 3473 8 BENT U EEN R00KEK7 Koopt dan onze groote NAPOLEON on U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Tupflmarkt GOHEN Co ARNHBM Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz A Ht nor Biudi m omstrtkM H J VAN SCHALEN WÜDSTRAAT 21 OOUDA WAARSCHUWING De door verschillende bennhazenaangeboden niet door ons geïmporteerde DOUGLAS MOTOREN komen niet rechtstreeks van de Douglas fabiiek en zijn nwestal gerepareerde oork gsmotoren Deze motoren komen niet in aanmerking voor garantie noch zullen hiervoor onderdeelen geleverd worden door ons BiiBSum 3472 40 0R0E8 ft Oo Agent voor Gouda en Omstreken J F W TURION Lange TIendewêg 24 Boilenpewooo best VET RUNDVLEESCII van delEERSTE KWALITEIT WETTE OS SEII VETTE RUNDËRLAPPEN i 6 un ƒ KIJNE RIBSTUK ƒ H LAPPEN VAN DE RIB 1 10 O SSEHAAS 1 SO ROSBIEF 1 20 FIJNE BIEFSTUK 1 30 ROI LADE I IO PRIMA RAUW VKT 1 OVERTUIGT V VAN DE PRIMA KWALITEIT T A bcvdci d NI J VERZIJL Kleiweg 36 Telefoon 379 KOOPMANS GERSTEGROTJES HEEFT U DEZE REEDS GEPROBEERD Reinigl Uw koperwerk met Monkey Brand Uw antieke koperen ornamenten Uw kranen in keuken en badkai 6r blijven dan steeds helder en blinkend DE GKBKUIK SAANWIJZING STAAT OP ELK PAK MONKEY BRAND Abonneert Ü op dil Blad kVOOil 1 HET A KOKO ccn mivere heldere en nict vctte vloclitof bevordert den hiargroci versterkt klieren en haar wortels voorkomi het sphiten en uitvallen Hoofdieer en roos verdwijnen nadat men KOKO ccn paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvouf diR KOKO op het haar dan wrijft men het ucht In Dcdcrwaartscht richting en borstelt Hink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wy stellen geen dwaie of onmogelijke Ischeo aan KOKO maar wij tegeen en houden vol dal geen ander preparaat KOKO als een zuiver gCD imiadil voor ut Hau kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flcKh KOKO wordt nooit los lónder verie 14 gelde bullen verpakking met Haodebmcrk verkocht N Pry r 1 OS kliint Z 20 middtn 8 M groott fitsch KOKO Shampoo Poedert t 0 15 per pakje VarbHif baw bIJ Apollitkan Drof Utts P rfan rttlkaBi Ur i HflNDEL5MERH Verkrggbaar te Gouda bg ANTOTï COOPS Wöditr at en t SchoonhoveD bg A N TAN ZESSEN Bericht aan Adverteerdars In verband met den met in anff van t Juli 1920 mg aanden kofferen werktijd in de drukkeryen is vroesere inzending der advertentiën def daags doch meer in t bijzondet voor het Zaterdag middag blad noodzakelÜk Gewone advertentiën kunnen dagelijks worden ingezonden tot des reormiddaga 10 uur groote advertentiën n oeten daags voor de opname in ons bezit zijn De advertentiën voor het Zatei dagblad moeten Vrijdagnamiddag uiterlijk 4 uur aan ons Bureau Markt 31 Gouda zijn ingekomen daar de plaatsing anders niet kan worden verzekerd Advertentiën welke te laat inlranten worden zonder nadere mededeeling in het eerst verschijnend nummer opgenomen DK ADMINISTRATIE De Huid Een nieuwe ontdekking een vloeibaar waschmiddel een krachtig werkende chemifche samenstelling in opgelosten vorm door huidspeciahtei ten alB de grootste vooruitgang in t geneien van huidziekten erkend HET WascliiDiddel nor Eindelijk Genozing Een verzachtend heetend vloeibaar M aachmiddel dat in de huid dringt en onmiddellijk verlichting geeft Huiduitslag Psonaais Ringworm Zeere beenen Puisten Schilfers Korsten verdwynen door de verzachtende heelende uitwerking D D D dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen ZaWen verstoppen de poriën en bevorderen deO groei der ziektekiemen D D D pent de poriën waardoor deze in staat zijn het natuurlijk geneesmiddel in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 Nelsonstreet Sneinton Nottingham schryft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mijn armen en beeneo Gedurende drie maanden ben ik onder behamleling van twee doktoren geweest echter zonder resultaat Na het gebruik van 3 flesschen D D D ben ik volfcomen genezen D D D is zijn gewicht in goud waard Prijs van een ptoefflesch 0 7B ea van een groote flesch inhoud 6 maal zooveel en dus veel voordeeliger ƒ 2 16 Verkrijgbaar bü alle apothekers en drogisten Waar niet verkrügbaar wende men zich tot de alleenvertegenwoordigers firma B Meindersma Den Haag Sneak Te GOUDA by ANTON COOPS Wüdstraat 29 S VAN LOON Markt Meolulkoopjis Treowenü Solicde Stflon en HuiikamermeubelensUTsfeli Stoelen Linoenkfliten SpiegeltSchilderijen TheelBfetfl Eikenheuten Buffetten Boekenkasten Clubfauteuils Zijdenpluche Ameubletncotea LecrameuHementen KJpokmalrasien Wollen enSatijndekens SlroomatrasseD enz enz S396 SPOTKOOPJES 11 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN S iNSTilliT44bl oveDl uiM yBSi biBkade ROTTERDAM Telefoon 12800 AGENDA tï hili rimBistoriokaiiKT Remoiifttraiitsrho Kerk 8 uur Praktiec he IdeiühIoii n8C fiatie Beleefd verzoekea wij geregeld tlidig luededoeling te mogen ontvangsn van Etectribche OrukKorli PRïNKMAN ft ZOON GOUDA Dinsdag 6 Juli 1920 mmm mmm VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVB ZON AN FEESTDAGEN imiKZONDBN MKDEDWBLINOBN Op de voorpagina 50 koogn AiONNEMENTSPRHS p r kwartaal Abonnementen worden daeelijki aangtnomen aan ons Bnreau Markt 11 fiOUUA bf onie agenten den boekhandel n de postkantoren ADYÏRTHNÏIKPRrjS Uit Goud enK mstreken behoorende tol den b or krin 1 S regels ƒ 1 30 elke refel meer ois Van bulten Gouda en den bezorikrin 15 leiels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 S0 AdvarlentMn van publtoke vermakolijkhedpn l sent per regel Advertentiün in het Zaterdagnummer 20 btjalag op den prijs Bureau M ARKT 3 GOUDA I dien toekennen Zij lieten dasnbU als ar gument gelden dat België bet voordcftl ha l gehad dat het de schulden 4ie liet fegens de geallieerden tijdens den oorlog heeft aangfegawi zijn vrögosohotóen België stelide dur tegenover dat dit voortvloeide Uit oen overeenikomjst waarop niet meer kun worden teru gekomen Men i het daarop voorloopijr een geworden ovet een aandeel van aoht percent De Belgische logecTing veineamt nu echter dat men 7Un redht van vooriang op 2H milliaid ui de bespreking wil betrekken In officleele kringen verklaart men dat daarvan niet kan komen De Belgische reigeering zal nimmer toestejnmen in een herziening van dit besluit dat zii onaantastbaar acht en dut inderdaad een aanh ngsel is van het veidra c van Versailles Zij staat er 09 dat haar de 2W milliard zullen worden uitbetaald zoorfra de fondsen er voor beschikbaar zijn Delacroix de Belgisehe mlnistervreBl flent en Jaspar de minister van binnenlandsche zaken hcAfcen gisteravond een onderhoud g tiaid met de vertegenwoordigers van Frankrijk Kn eland en Italië over de hchadeloosstetling die Duitse il nd moet betalen Definitief is d teivwitip nog met geie eld voor de geallieerden is het dus zaak de bej rekimren over de andere onderwerpen zoo lang te Iraineeren tot Ke m züdverre overeenstemmingr hebiben bereikt dat onderünx krakeel de onderhandelingen met de Duitadiera niet kan belemimeren dat zü in de geleKenheid zou zUn geweest de hiertoe bevoegde ministers en ambtenaren naar Spa te ontbieden HU zetPie toe dringend naar Berlyji te zullen tele rafeeren en de overtuigmw te hebben dat daarna je kwestie van de ontwaj enirtg apoedw eou kunnen wonden afgedaan Lloyd George en Miilerand verwlWenden zich een oogenbllk en fluJsteiiden daarop Delacroix enkele woonlen in wafiiw de conferentie h t verlansm der Duitochers inwilligde om de létHng te venipgwi totdat de Diiitsohcra w lke dnngend typgeroepen zyn iuUen zifn aanffekotnen Na deze beraadslatriog die iets langer dan een ihalf uur geduurd heeft gin men uiteen iVten denkt dat het mogelliHc zal zijn om iheden Din8dBig mlddag om 2 uur weer ibyeen te komen In Entente kringen moet men een weinig geraakt zyn over de afwezijrheid van minister Geasler Toen gistermorgen na de eerste zitting ioumaiisten aan Millerand vroegen of er reeds eenig resultaat was bereikt antwoordde de Fransche premier Hoe zou dat mogelijk zijn als de Duitsche minislier van weeiibaartieid no e niet hier is De eerste vraag die Lloyd George tot de Duitschers nohtte betrof ook de aanweoigiheid van dezen minister De onderhandeliDAen zullen eerst in tegen woondiRftieid van den mlnirter van weerbaarheid en van den minister van financiën worden voortm et De Duitsche aCgevaaitligiden zjjn eveneens door de ioumaiisten voor wie de deuren der conferentieoaal natuurlek gesloten bUiven bestormd Fehrenbach heeft o a den me lewerker vaji de N R Crt ontvangen tot wien hi verklaarde Spa met alleen te beschouwen vanuit het enge Duitsche btanripunt maai bovendien van uit internationaal stawljpunt Wti zu n eetli k berewl med te welken aan het ecunoniLsch herstel van de wereld en onze verplichtingen na te komen voor zoover in ons vermogen ligt en w t er toe in staat ijn Ik ta ei op deze woorden duideluk te laten uitkomen Voor xoover wii er toe in staat zyn want waarluk het verdrag van Versaiilef bevat bepalingen wetke wii onuitvoerbaar aahten Ik za nimmer belooven ieti na te komen waartoe ik o et in staat ben maar haast ik mij om er bi i te voegen wy ayn hier gekomen met de eerliike bedoeling en den besten wiJ om de bepalingen van het veixirag na te komen vooi zooveel m ons vermogen ligt Met een toespeling op de zittirïg van ochtend s ging de rö kskanselier voort Ik acht het niet noodig m te gaan mp de b ïondenhetien van het program dat van odhteul vastgestekl is ffUttemm kan ik effgen dat het uit vu l punten bestaat H t mditslr en maritieMe vraagstuk het herïitet de kolenleivering l de bestraffing van de oortofTsmiadadigiH en ten slotte de kwestie van Dantzi Welaan wy ün bereid om aan de gealliefrden eerlijk onie boeken apen te lË gven e onze stukken te laten inzien en ik verz W u dat de e niet voor de gelegenheid in oPfe gebiacht zijo Van beide zuden is dus eenige tegemoet komendiheid en het uit¥ rige progiamm i waarborgt dat men nu oflr de oelangrtjkate bezwaren van Duitsohland tegen het vrodeBverdrag eenii zal gMa pratun Dit i nog wel geen hersrieniag yan liet veidrag van Veisadtes doch al valt een begm dut misschien later tot veidere toenadermg kan leiden Evenwel Frankrijk wU voet bii stuk houden President P incsr £ wijst pr dan ooJc in de Matln noff ens op dat zun land recht heeft op sdiadeloosAteding Frankrijk zal eerlu k a te doen wat van dit land aflhangt opdat t e buitengewone algemeene raadplwrimg een bevredjgen i resultaat moge höbiben Zigt de exHprettident maar 266 kort na gen jorlog dien het vergeefs heeft gepoogrf te vezweron en een overwinning die het zoo duur Detaald heeft wil het niet dat er oon overeenstemming wondt gevonden op zim Kisten en dat men het verzoekt om in hot belang rvan anderen rechten op te offeren die het ontleent aan een verdrwf onder toekent door de gaheele wereld Lloyd Geonge heeft zijn land op een tamelyk ongunatitf tijdstii verlaten In de pers IS een cantpairne begonnen tegen OhurchdI wegen diens geheimen steun aan de Wit Hussen en in lerUnd is een fftnueeie oputiUMl uU i r k ii Caiurehiiri KuBiiadie politie is gisteren in het Lagerhuis ter aprake getoraoht Op velschillende vragen deellde Bonai Law mee dat het rapport door enkele bladen vermeld een zeer onzuiver relaas gaf van zyn gebpreit met Golowin Churchill verteltle dat de mededeeling dat hii Koltsjaik s oideis uitvoerde en de beweringen ovei het gebruik van de troepen die uitgezonden waren om de ontruimtnur van Archangel te beveiligen klaai luikelijk ongerynwi en geheel onwaar waren Aan den anderen kant vervoWde Bonar Law wa 4 de regeeringspolitiek van het afgeloopen Jaar welke er op uit was om dè anti bolsjewistische stnjdkrachten te stennen welbtHcend en ieder die Churohitl a redevoeringen van 29 Juli en 6 Noveonber las zou inzien dat hü toen zeer duidelijk aangaf welke politiek ge oM Mu worden Wedwoori Benn vroag of de onderiiaodeImgen tusschen CSvurchill en Golowin met toestemiming van het Kabinet plaats had den gehad Law zeSde da t zulk een vraag verbazing wekte De allgetneane politiek dei regeering was welbekend en werd op die wijze uitgevoerd OhurchiU ontmoette vele anti boljewistisehe generaals en Bonar l aw zou het met prettig gevonden hebben mdielï Onirahill het Kabinet van iBvenmin vandaag ola gisteren Heeft Frankrijik de minste gedachte un veroveringen Waaneer h t I liitscdtl iad wU ontwapenen is dit om ufih OP Ut land te werpen Het is om m de toekomst beveiligd te zü n zoodat het etge i militaire lasten kan verntindami Wanneer het wenscht te wopden wïlwdcloos gesteld is difc in een hwsadwilliif v rlsogni om Duitiichland te vernederen Het is om m staat ie z in er zelf weer bovenop te komen Het wondt met gedreven door eon geest van wraakzucht het oefent zijn recht uit en het recht kent geen wraak Het 7ou een oneei zim voor de hedendaagsche beschaving wanneer na een niet te veront schuldigen aanval en zooveel in den oor o bedreven schantkladen Duitschland er nu af zoL komen met het afstaan van zim overschot aan het volk daf het heeft willen vernietigen Het moet onvermimlerd n ï chuliien betalen Alleen tot die prija zullen de normale betrekkingen tussohen dat land en ons zich herstellen die de Voorlooipers zijn van de noodige economische samenwerking Tot izoover Poincaré Dat U Spa het eerst de ontwapening aan de oude Is gesteld zal dan ook wet voor een deel te danken ztin aan Mallerand die voor alles 00 dit punt 2ekei eid verlangt F Miir ta n I pen doordringenden bJik dio lord Merle onaangenaam schoen aan Ie doen want hij werd beurtelings bleek en rood terwijl hij nog met mtgostokeu liand stond Harry Herne was op liet punt die te druUkeb loon het pa rrl onrushg geworden terzijde uitweek en do niarkie a mot een gebaar van ontspanning de hand liet vallen Wij zullen eikaar een andermaal do hand drukken wanneer wij beiden op g dijken grond staan zeide hij met eon lacii naar de dames tenigkeerend H irr Herne hoog het hoofd en ri ed ddor Het gi l iHt van Lucille wan Wn tu die maar zl i zei geen woord Nu dat ih werkelijk gi ooimoedig Jord Merio riep Marie Verner Oai was noblesse oblige en gij zult u mj zeker wel Ijeter voelen niet waar Veel beter Het is onaangenaam te voelen dat men iemand beleedigd heeft en niet in staat te zijh zich te verontschuldigen Harry Herne is werkelijk geen slechte kerel Het is de plicht van den meerdere om den mindere een voorbeeld van rhristehjke verdraagzaam he d en verge vingegeznidh eid te geven merkte mevrouw Dalton vormelijk op Zeer waar lieve mevrouw ïei Merle eerbiedig Als tets mijn voldoening nog grooter kon maken is het dat mijn j rag uw goedkeuring wegdraagt Po oprijlaan naar de Hall leidde iu een halven cirkel om het huis en mo Nog een tweede renten kan er zim voor deze volgorde der te behandelen punten n l het feit dat de geallieertlen het toch nog niet eens ziin over de verdeeling van de KchadeloowtelHng De bondwenootfn ha lden op de conferentie van Brussel aanvankeliiik aan België met meer dan B k 5 percent van de Duitsche schadeloosstelling ide Merle glimlachend rondziende Wilt go mij de eer doen biijneu te giiaii Dit wordt de kleine cWzanl gct ddnd nwar ik ben hang dal hel langzamerhand zoowat veranderd is Jn een soort van zilverkast llij wierp de deur win open nm haar Ie laten binnengaan en na n kor lo larzeling overschreed Lucille déi drempel I o minir Iioven de lan t ns ering van snijwerk was geheel met schildertjen behangen eenige daarvan van overleden Merle s I ucfllebc kerk dc c liet ftTHt maar Marie Ver niT ifing dadelijk naar het luffot Wat prachtig zilverwerk Zoo iets zag ik nooit Niet op den Hof vio Merle in met een nngeloovigern glimlacfli tiet spijt mij te moe en zeji en dal oen groot gedeelte van het zilverwerk van ilc Mer le s in den smeltkroes is gekomen maar er is nog wel wat overgehle ven Hij ging naar een paneel in de lambriseerlng en terwijl hij een eigenaardig uitzienden sleutel uit den zak haalde sta hij dien In een deel van het inijwerk dat een roos voorstelde Pe damos keken met onjceve amh belangsteiling en waren verbaasd het oogetiHchiinlijk vaste en soUde paneel lang aam te zien wegschuiven alsof het dooi een ongerfene hand werd voortgeduwd Hier is ng wat zelde hij en dichterbij koniende zagen zij een geheime kast voorzien vaa met flivwe over dern verblijf maai arm in vei gelf iking met den Hof De broeikassen waren lichter KCcr iiitgobreid en goed on lerhoudon Ofi Lucille prees die liorhauldelijk I i e tuinman tiad na ier met den hoei in de hand om hen te mtvangen inaui Merle zond hom weg rii kan niemand veroorl ivrn ht t genoegen van uw bezoek met niM te deelon zeide hij tot Lucille op zaeh ion loon terwijl hii haar van het eene e nde naar liet andere voerde de zeldz iiri en ko tl arc bloemen plukkend itn ccn niikoj voor haar te maken Mtine was opuiliijlittelljk in prijüendc iiittoepon waarbij zij behemlig mevrouw l alioji builen het gehoor der Iit dc uïtleron wist te houden Nu kwamen Ko u in een deur die toegang gaf tol het huis Deze leidde mmr ceii kleine bibliotheek of eeikanier het wa moeilijk uit te maken wat van beide watit ofschoon er boekenkasten langs de muren stonden was er ook een biiffei met zilverwerk sninstenjen Het geheel was gemeubeld in don stijl van Koningin Anna en bood een aardig uitzicht op do kassen Wat eeih verrukkelijke kamer riep Marie Verner uit die er in gegluurd had Mttar miss Verner iiMinrpolde ineM ouw Dalton afkeiiiomi Is hel dan ongepast om lord Mer le fe kamer even goed al zijn bloemen ie bewomlwen vroeg hef meisje onbeschnautd Ik hoop van niet miss Venior