Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1920

federatie van dec arbtiid hem stellur ver boven HardiaK vent zea bovendien maaltte Cox atctus de 1 iniei corre8Don deot ook een xeer oeden indruk op de AmerJtaanache aHMtden oindat hii tudeui de staaiwerkerastaking in Oihio eheel afweedc van de provoceereade haudioic welke de autoriteiten van i ennsyivania aancamen lAe Times beweert dat Cox Keen vuriffe aaubaiwer van dan Volkenlxnul Is AiB eandidaat der Democraten zal hif echter Wifson s aoheppjnx wel te vuu en te BTwaard moeten erdedif n De democratische ipartU beschouwt n l den Volkenbond ala den meest zekeren loo niet den eenwen weu ter handIhavinBr van een roortdurenden en abremeeaen wereldTrede en om een einde te maken aan de o dra elijke lasten der instandhoud imr van militaire en maritieme atriidkrachten Zü keurt de boudins van den Senaat te dezer aake steric af ZU is teftenstander van het sluiten van en afzonderlijken vrede met Duitschlaod welke ai beschouwt als een miadaad en komt oip tefïen het standount van de reipublikeinen dat de ratificatie van het vredesverdrag en toetrddinfc tot den Volkenbond d inte riteit en de onafhankellilkJieid der Vereeni de Staten zou aantasten iDe eventueele nAkomins der plichten van het Volkenbondslidmaatschap moet reBchieden in stipte overeenstemminsr raet de BTondwet van het land volsens welke de natie aan Keen oorlofr kan deelnemen zonder toestemminir van het conjrres Cox teKenatander Hardintr wil van den Volkenbond heelem al niets weten welke meeninff hü normaals voor den Washinfftonschen corresrpondent van de Echo de Paris heeft uiteenirezet Het heeft mUn sympathie zei hij o m rdat Amerika de behulpizame hand biedt aan de nieuw evormde republieken Mflai Uc heb de vaste overtuifrinir dat Amerika een enkele samenkomst van vreemde mofrewJheden noodiff heeft om ons land op KÜn Amerikaanschen plicht te wlfzett Wti moeten medewerken aan den femeenschaopelljken arbeid doch wü behouden ons zelven de zorer voor het Amerikaansche continent voor alsook onze e ven opvattinjr omtrent omw imoreele verplichtiniren IHet Is heel mooi om te idealiseeren maar het is nractiedher de orde te bewaren in ons CMren huis alvorens ons te waren aan het wonder van het wereldevenwicht In de op 4 Juli te Brussel reAioüden zitting van het Bureau van het Internationaal Verbond van Vakvereeniffin en welke wePd buffewoond door A W Apleton Léon Jouhaux C Mertens Edo Kimmen en J Oudejreest heeft de secretaris Edo Fimmen verslaff uitgebracht van de besprekiiwren door de delefratie van het I V V te Weenen met den Honsraarschen arezai Revoerd nopens den boycot tajcen HonRf röe Uit dit verslaR bleek dat de HonwaarBche jfezant het bestaan der witte terreur in Honjrariie niet ontkende Slechts ve kleinde h er den oimvanK van en DOOtrHr fcy de terrltoriatische handelinircn der of fieiersbenden te verklaren en de veran woordelijkheid der Hongaarse he rcKecnn voor de witte terreur te ontkennen EenstommiiT werd het besluit B Gnoraen den beroof onverzwakt voort te zetten en zifh nopens verdere verse he iipinjr onmid delllik met de betrokken vakc pntralen orjftnisatiefl van transport arbeiders snoow mannen postamlbtenaren en bankbr dienden in verbindintr te stellen BUÏTENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK Sponrwego II geluk Te 4 u 3 18 Maaiid giiii i lug ilt trt in v n Parijn naar Mimtee to Fou lonnw o ontspoord Er zijn zes doo len en H gewonden BELGIX DeprofBBBoren derVlauni 8che hoogenchoolvt rvtilgd Uaandag is voor het Asftizenhol l Gent hot proree begoinnen tegen de pro ïessoren der door do Duitsrhers duur tei stetle opgurichto hoogeRchooI tL hunner zijn voortvluchtig en zullen la Ier hij verstek worden gevonnist de zen anderen vp fl xjr de ge ZWO ren en Ue viiorley iiig van de eer Kiiivoerl ge acte van l e chuliiigiiig nam den ge heelen dag in tn wlag Zij bevat de gefirhledeniH van do Vlaanihche l niver aitfiit sedert den dag harer opening door von BisMlng in Octolier lÖlG Ho acte wijst er verder op dat de PultflcliorB do Vlaameche I niversitelt nis pol tiejc wajwn tol verdeoling in Heigil wildon gebruiken en liestrijdt de opvnt ing van de voorfitanUerB der toenmalige vervlaani ch ng der Iioogeschoo die niet nw Dosfel denken zooals uit diens verweerschrift blijkt dat io DuUscherH gerechtigd waren de universiteit te vervlaamschen in plaats en in stee van do afwezige Belgische regeering welker gezag KTj beschouwt als feitelijk opgehevwi in het bezette gebied zoolang de bezetting dmirt In do gerech szaal worden slerldfi 2 personen o p vertoon van hun indenti teitFkaart toegelaten Wat betreft de onpartijdigheid schijnen de rech erw aan de Vlaanieche pers weinig vertronwpu In te boezemen Onder hen bevlmU zif4i een professor aandeFranRcho tiniveriiiteit te tienl ende overigen op een uitzondering um hehooren tot do verfransehte burgerij Het geiuigtf n verhoor iK in gisteren D zaak wordt echter gtwplitsl De aangehouden beklaagden die geboeid vooj het hof worden gebracht zullen eersl gevonnist worden De voortvluchtigen komen op 2fï Juli aan de beurt lit den KusHischfii Heilstaat In No 5 van zü feuilleton reeks vertelt Dr H P Schim van der Loeff eeo en ander over tX fen Haard in bolsjewistisch Rusland Het gezinsleven is door de bolsjewiki vriJ wel vernietigd drnls welbewust deels door den drang der omstandigheden Van geweldigan invloed zyn hierbij de woningtoestanden geweest Laat mij beginnen t zeggen dat het dringend noodig wa vtrbrtering aan te brengen in de huisvesting leiRussische arbeidersklasse De verdeeling van de beschikbare woonruimte onder de rechthebbenden werd opgedragen aan een centrale wooncommisaie die in de verschillende wyken weer haar onderaf deel ingen had met een heirleger van bureau ambtenaren inspecteurs en controleurs De taak der wooncommissie scheen heel eenvoudig Waar zÜ een huls vond met naar den aangenomen maatstaf te veel inwoners daar moest zoo n huis worden ontlast en de aldus van hooger hand dakloos gemaakten moesten worden ingekwartierd in huizen waar de weinige bewo ners meer plaats hadden dan hun toekwam De toepassing van dit eenvoudige beginsel bleek al da lelijk minder eenvoudig door het feit dat het per inwoner berekend aantal kub meter natuurlyk slechts hoogst zelden overeenkwam of in overeenstemming te brengen was met de afmetingen der vertrekken zooals die nu eenmaal in de huizen bestonden Do wooncommissie vond dan ook heel wat te schikken en te passen Daarbü stuitte zü echter op andere moei ukheden in tal van gevallen blckeji de blechrt behuisden er helemaal niet op gestekl te worden ingekwartieni in de woning van rüke bourgeois die hunnerzijds de hun opgedrongen inwoners al met ev n bereidwilligheid ontvingen De terecht beroemde Ruasisohe gastvrijheid nam onder deze omstandigheden ongekende proport tes aan Menschen die een volgenw de nieuwe reglementen te groot huis bewoonden smeekten letterlük hun vrientlen en bekenden om by hen te komen inwonen teneinde aUlus de inkwartiering van i ngewenschto vreemden te voorkomen uitnoodigingen die meet tal met gelyk genotiveerde tegeninvitaties werden beantwooni Waar ook Wanneer men er in slaagde t ingrüpen der wooncommissie te voorkomen door tijdig aanneemlüke inwoners te vinden leed het huiselylt leven daaronler Het gedwongen sameiuyn onder één iak met anderen ook al leefde ieder op ichzclf verstoorde de intimiteit van het gezinsleven en het gemeenschappelük gebruik van de cene keuken enz enz gaf gerede aanleiding tot kleine wrüvingen die de luiselüke atmosfeer niet lichter maakten Ook hier was het optreden der bolsjewi ci weer destructief Uit Petersburg ken ik erschillende gevallen van menschen die jit hun huizen werden gezet waarna die luizen weken en weken lang leeg en ongebruikt bleven staan Krügt men niet weer den indiuk dat er den bolsjewiki meer aaii i eiegcn lag den bezitters hun voorrechten te ontnemen dan de misdeelden te helpen Het werk van dr wooncommls ile werd verzwaard ioordat een massa woonruimte in beslag werd genomen voor allerlei reireerigsburcaux die by de steeds meer om attende overheidabemoeing en Ie zich teeds uitbreidende administratie als pa Iieatoelen uit den grond schoten Daarbij kwam dan nog de mo iik ver claarbare bolsjewistische ve SIzlekte hlen vond men dne maanden lang een bepaald bureau op dezelfde plaats minstens n een ander vertrek vaak in een ander gebouw fiomfa aan t ander eind van de stad Ia mÜn ontslag uit de gevangenis mbest ik mü aanvankelyk eenmaal s weeks ko nen melden ik heb dat tienmaal gedaan en daarbü vüfmaa het bureau op een anlere plaats gevonden driemaal in een anler gebouw Maar nog op n andere onvoorziene wyze werd de beschikbare woonruimte voortdu lend geringer telkens vielen er heele hui en als onbewoonbaar af Zoowel in Moskou als in Petersburg werden de houten huizen afgebroken om in den brandstofnood te voorzien En van de overige werden vele onbruikbaar deels door brand deels door trebrekkig onderhoud Als gevolg van t gebrek aan brandstof konden de huizen ftiet behoorlijk verwarmd worden de waterleidingen en closets vroren stuk en aan reparatie viel niet te den ken by gebrek aan materieel bü de schaarschte aan arbeidskrachten en by de onbetaalbare werkloonen Een toestand van zoodanige vervuiling trad in dat in het voorjaar de autoriteiten te Moskou uil vrees voor de reeds beginnende epfdemieën een sanitaire week afkondigden Gedurende die week moesten de bewoners huis en hof reinigen naar genoegen van een commissie die huis voor huis zou controleeren In t huis waar ik woonde is die commissie nooit geweest Elders wel en na die controle voelden de bewoners zich blijkbaar volkomen zeker en vrü althans ik heb met eigen oogen gezien hoe bü de daarna voorgeschreven straatreiniging in eenige huizen het straatvuil door de kapotte ramen in de natuurlük onbewoonde eerste verdieping werd gegooid Na al dien zwaren on onsmakeiyken arbeid werd een badweek afgekondigd Alle Inwoners van Moskou konden gratis gebruik maken van de stedelijke badinrichtingen en ieder kreeg zelfs n stuk zeep cadeau Medici hebben mü verteld dat tengevolge van de opeenhooping in de badhuizen de vlektyphus zich aanmerkelyk uitbreidde Het werd in de groote stadshuizen langzamerhand een hel En men moest nog dankbaar zyn als men zoo leefde want geen dag kon mert er zeker van zijn dat men blüven mocht Hoe vaak heb ik het megemaakt dat de gezameniüke bewoners van een huis wercfen aangeschreven hun woning te verlaten Gcwoonlük werd een termijn van 3 zegge drie dagen toegestaan om rich voor te bereiden en intusschen naar een ander verblijf uit te zien Ik heb gevallen bijgewoond dat elke inwoner het recht kreeg zyn bed een tafel twee stoelen en twee verschooningen mee te nemen de rest moest hü achterlaten Wie dan nog iets van het zijne redden wilde moest zün eigen bezittingen stelen en ze in het don ker nanr buiten brengen ondanks de uit gezette wachtposten Voor buitenlanders I konden wü een tydlang een termün van 14 dagen hellingen beneven i het recht om alle beaittingen mee te nemen behalve de lam pen Ken veelbenUd voorrecht dat echter niet den last bespaarde van n onvoorziene vorhuiïing in een ongelooflijk duren tyd met de primitieve verhuismiddelen Een enter luidgenootvi is op deze w ze tweemaal in den tijd van drie weken uit lijn huls gexet Ka 2 Jimi 1919 kwam aan al dergelijke voorrechten voor de buitenlanders een einde en werden Ü geheet met de Russen geluk gesteld Haar ook wanneer men in zijn huis mocht blüven had men maar weinig zekerheid met mat te worden gelaten Hoe licht kon het voorkomen dat het een of andere comité of een commissaris behoefte had aan een deel van uw inboedel Bü dergelijke gelegenheden bleken de bolsjewikl een fijnen neus te hebben voor de dingen waarop men gestebl was Misschien was het oms plagerU wanneer zy beweerden juiErt dien eenen inktkoker dien uw vader altijd gebruikt had noodig te hebben terwijl zÜ drie andere konden nemen Ik geloof echter dat zoo iet9 eer opvoedend bedoeld was de bourgeois moest leeren zich niet aan zijn eigendommen te hechten Wat we dan oOk afgeleerd hebben Tengevolge van zulke requisities ia er ongelooflük veel verloren gegaan De vi oege10 eigenaars hadden vreugde in de mooie dingen die zij bezaten en verzorgden ze met liefde De bolsjewiek wil van eigendom niets weten al dat moois behoort aan de gemeenschap En het blijkt wel dat men gemakkelijker een communistische samenlovinjï kan grondvesten dan tien enkelen comimuniston verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen voor de bezittii ren der gemeenschap Bü de treurige woningtoeStanden en het gevoel van voortdurende onzekerheid kwam nu nog de zorjr voor het eten de stemming in het gezin bederven Ik heb in een vorig stuk iets gezegd over de eethuizen en ze een uitkomst genoemd voor de velen die geen brandhout hadden Maar wat een bivuk in het gezinsleven wanneer men gedwongen i s dagelijks zyn maaltijden buitenshirtl te gaan nemen Het bolsjewisme heeft evenwel door meer opzettelijke maatregelen sterk ingegrepen in het gezinslevpn zooals dat bestond Daar was vóór alles de nieuwe huwelijk wetgeving Dart het verplicht kerkelijk huwelijk door het burgerlijk huwelijk werd vervangen dat de kerkelijke registers overgingen naar den Burgerlijken Stand is voor West Europa niets buitengewoons en ik constateer nadrukkelijk dat naast het burgerlijk ook het kerkelijk huwelyk mogelijk bleef Maar de gemakkelijkheid waarmee een huwelijk tegenwoordig kan worden aangegaan zet deze instelling toch wel op wat al te losse schroeven en dat zoo n huwelijk weer even eenvoudig kan worden ontbonden maakt de zaak niet beter Eên man i n een vrouw gaan naar den ambtenaar van den burgerlijken stand wanneer uit hun as of uit een verklaring van het Huiscomité fraaie waarborgen blijkt dat zÜ beiden ongehuwd zijn dan is de zaak in vÖf minuten beklonken Na 14 dagen kunnen zÜ weer scheiden Tegenwoordig is die termen verlengd Vraagt men wat er bü zulk een lossen huwelükflbaud van de kinderen wordt Daarvoor zorgt de gemeenschap Het erf ecbt is sindaJtjMei 1918 afgeschaft niaar de ouders beh wven zich noch bü hun leven noch bij hun sterven zorgen te maken over de toeVmst hunner kinderen Die worden opgevoed in Staatsopvoedingsgestichten De beste huizen ja geheele villawüken worden voor dit doel onteigend Gaarne erken ik dat kosten noch moeiten worden ge ipaard voor de verzorging der kinderen De bolsjewiki kunnen echter niet tegen den stroom oproeien dien zÜ zalven hebben ontketend Ik ken tal van gevallen van kinderen die in die gestichten honger lyden gevallen van kinderen die van honger wegloopen Staatsopvoeding is een van de dierbare beginsolen der bolsjewiki Weg met de i ouders is de leuze en het ideaal blijft alle kinderen in de opvoedingsgestichten groot te brengt M n kan over dit ideaal verschillend oordeelen Maar ik geloof niet te veel te zeggen wanneer ik beweer dat het bolsjewisme hiermee ons gezinsleven welbewust zoekt te vernietigen De gruwefijke verhalen over de socialisatie der vronw heb ik ook in Rusland gehoord al Verhalen In de praktijk heb ik er nooit iets van gemerkt binnenland België 8 aanspraken erkendT De bijzondere correspondent van de Indépendance Beige te Spa meldt dat bü de besprekingen tusschen de geallieerden Frankrük en Engeland officieel de wettigheid van de Belgische aanspraken op het nauw van Wielingen zouden hebben erkend De Nation Beige zegt dat Frankrük geheel met het Belgische standpunt instemt terwül Engeland heeft toegezegd de Belgische argumenten in overweging te zullen nemen Een officieele bevestiging wordt met spanning tegemoet gezien De heer J C h v d Lande lid van de Eerite Kamer In de avondvergadering van de Prov St ten van OVeriJftsel werd als lid der Eerrte Kamer vacature Stork verkozen verklaard de heer J C L van der Lande r k met 24 stemmfcit Het ïEweedsche eskader De Commandant van het Zweedsche eskader dat gisteren te Amsterdam is binnengekomen Schoutbtj Nacht Graaf Wachbmeister heeft gistemamiddag vergezeld vftn zün adjudant den luitenant t t Ie kl Burman en den marine attache der Zweedsche legatie kapitein t z Akerblom zijn opwachting gemaakt bij luitenantge neraal Pop Minister van Marine ad interim In het Departement van Marine Daarna legde de Schout b ü Nacht een besoek af blj het Departement van Buitenlandsche Zaken Graaf Wachtmeister was ook genoodigd op de thé door Minister van Kamebeek gistermiddag aan de internationale juristencommissie aangeboden Hierop keerden de vreemde zee officieren naar Amsterdam tertig De DuitMtie plannen met Nederland in den cmiHok Het Laatste Nieuws meldt H t Antwenpsohe blad I a Métropole heeft de hand gele d op een door de Duitschers bü hun aftocht achtergelaten archief en er onder meer e i document in gevonden dat het bestaan tijdens den oorlog van een plan tot bezetting van ZuidBeveland toewiJsL Het blad drukt een der bescheiden aif eigenhandiif esdhreven door het hoofd van den generalen staf en irericht aan de havenkommamdatuur van Antwerpen waaruit btükt dat de iDuitsehe regeerinK aan den havencommarHlant admiraal Louran bevel gaf alles in gereedheid te bren en met het doel de onderdeelen der L ivisie per schip naar Zuid Beveland over te brengen Een ander document eeft de samenstelling van het exjpediditiecorps op dat be staan csou uit voetvolk veldartillerie zware houwitsers drie ruiterüpatrouilles een compaignie pontonniers wljst de orde van de aleeptrednen aan ena Beide stukken draden den datum 30 Novemlber 1917 De uitvoerin van de daarin uiteengeizette ontscheping moest geschieden indien het geval K Fall K aich voordeod Van welken aard dit eval Ikop jeüh Moivit echter niet medegedeeld en kon het blad uit de in ün bezit ziinde besöheiden ook niet opmaken Invoerverboden opgeheven Volgens een Dinsdagmiddag te IJmuiden ontvangen officieel bericht is het verbod van invoer op versche visch in Duitschland opgeheven Dat voor invoer van geconserveerde gezouten of gerookte alsmede van zalmachtige viaschen bluft gehandhaafd Boter voor de binnenlandache consumptie Het be ituur der Vereeniging van Handelaren in melk boter kaaa en eieren te s Gravenhage heeft telegrafisch aan den Minister van Landbouw het verzoek gericht maatregelen te willen nemen opdat verzekerd worde dat door de zuivelf abri kanten voldoende boter zal worden Eifgegeven voor de binnenlandache consumptie Aanleiding tot dit verzoek is dat ondanks den steeds hooger wordenden prüs der boter door de zuivelfabrikanten slechts een onbeduidende hoeveelheid wordt afgeleverd in verhouding tot de geregelde aanvraag De melkprijs Met 8 Juli is ingetrokken de maximum kleinhandelprüs voor melk in de gemeenten Amstenlam Rotterdam s Gravenhage Utrecht Haarlem Schiedam en Dordrecht St Ct j Prov Statöi van Zuid HolUnd In de Dinsdag gehouden Zomerzitting der Prov Staten van Zuid Holland is besloten tot toelating van den heer Karreman gekozen verklaard in de vacature De Geer die werd beëedigd Hierop werd overgegaan tot e samenstellingen van de afdeelingen Een aantal stukken werden voor kennisgeving aangenomen in handen vgn een oonunissie gesteld naar üe afdeelingen verzonden of in handen gesteld van Ged St om praeadvies ter beantwoording of ter afdoening In verband met het denkbeeld van den heer van Aalten om het rapport der commissie betreffende de voorstellen van Ged Staten tot herziening van de reglementen voor de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland te behandelen in een buitengewone najaarszitting büv in September te houden stelde de heer Visser van Uzendoom voorzitter der commissie voor het rapport over veertien dagen te behandelen Na uitvoerige discussie werd dit voorstel verworpen met 41 tegen 34 stemmen Het voorstel van Aalten is aangenomen Den heeren Schlosser en de Brayn werd verlof verleend Ged Staten te interpelleeren onderscheideniük over den onbelastbaren aftrek in de plaatselyke belastingen en de uitsluiting in de bouwvakken De interpellaties zullen over veertien dagen worden gehouden Nadat de heer Visser van Uzendoom met 63 van de 72 stemmen was herkozen tot buitengewoon lid van Ged Staten werd de volgende vergadering bepaald op Dinsdag 2Ü dezer des voormiddags 11 uur De mtsluiting in de boawrakken De Bond van Patroonsvereenijdwren In de bouwbedrüven te Amsterdam heeft thans aigeheeie overeenstemming verkregen met handelaren in bouwmaterialen welke de actie van de patroons zullen steunen Practisch komt dit dus hierop neer dat I patroons die niet tot uitstuitirKt zijn overj egaan i een bouwmaterialen zullen ont vangen Van de aüde der Alffemeene Patroonsvereeni in r deelt men mede dat een bericht als zoude entraal Overleg f 1 millioen hebben beschikbaar gesteld voor minder kapitaalkrachtige bouwrakpatroons absoluut onwaar is Te Middelburv zijn thans 64 bouiwvakarbeiders uitifesloten terwÜl vcrf nde wee k dat aantal zéér vermoedelijk hok grooter ami zün Te Zaandam hebben de uitgeslotenen Zondax den voorzitter van df patroonsvereeni rin r den heer Kakes ffepost toen hü naar de kerk gimg Bü het uitgaan is hü toen door een aantal uitgeslotenen gevolgd tot aan Ün woning Ooik s middags geschiedde dat weer doch toen hadden de leden van de Qhriffteli e Jongetingavereeniiring zich om den heer Kakes reschaard iDe kerkeraftd tal tegen dit optreden waardoor de heer Kakes in de uitoefening van zün functie wordt belemmerd protesteeren Een opvoeding voor verwaarfeosde trezinnca De heer Jonker directeur wan de Ver eenig iDg Toevlucht voor Onbehu inden wüst er in een brodhure getiteld Jileerlands donkere vlekken op dat er eainnen ZÜn die moeten worden ofveroed De heer JonSter heeft daarvoor plannen re maakt tot den bouw van een gMticfct waarm dergelüke gezinnen kunnen wonden opgenomen Schr zou willen dat de temeenten met hulp ivan het iRlJlc over zouden gaan tot het bouwen van geoinagestidhten Ter ver betering van de geainnen cou hü een belooniwrsen strafstelsel willen invoeren Als beloonlnc zou hü iwilien invoeren het overibrengen naar een woning met minder itoexidit en later naar een reheel vrüe woning als atraf voor ouders die niet voor verbetering vatbaar BÜn dat de kinderen aan de ouders worden ontnomen en overgebracht naar een voo pdiiivereenigintf of dat de ouders uit het iresticht wortlen venwüderd De heer Jonker gaat dan na wat de oorzaak is van de verwaarloozin r van vele gezinnen en komt tot de conclusie dat niet altüd eigen achtild maar dilowüla de slechte woninjrtoestanden moeten worden aan prailceiijk gesteld Kesumeerend verklaart de heer Jonker dat hü voor db opheffing der gezinnen acht Ie Opvoedin steftiui zen voor geainnen plaats voor niet meer dan 12 Keénnew waarin kunnen worden ondergetoracht a gezinnen welke fflün verwaarloosd en geen Huur willen betalen en daardoor hun woning moesten ontruimen b gecinnen die door verwaarloozing dronkenschap vervuilin ruw levensgedrag door den eigenaar op straat zün gezet c gezinnen die biük hebben gegevenniet te weten hoe men een woning moetbewonen 2e Passanten huizen Hierin wenscht schr onder te brengen a gezinnen die in het rezinstehuis bUJk hefhben pgegeven ven opheffing en beterschap dus uit beloonin r h gezinnen die tüdelijk geen woning kunnen vinden c nette gezinnen die door verschillende omstandigheden geen huur kunnen betalen Ie Goede woningen van gemeentewege verstrekt aan igeondende gezinnen ook kunnen daar de ig ezinnen ingebracht worden die door een goed levensgedrag weer hun plaats in de maatacharppÜ mo ren innemen Bedreiging verzacht In een te Utrecht gehouden vergadering van de Ned Vereeniging van Spoor en Tmmwegpersoneel werd door den voorzitter me legedeeld dat de vertegenwoordigers lier organisaties een onderhoud hebben gehad met de Tweede Kamerleden Treub Kooien Dresselhuys Oud Schaper Sannes en Oudegeest waaruit bleek dat het besluit tot het overgaan tot lydelijk verzet door do Nederlandsche Vereeniging in alle kringen grooten indruk had gemaakt Naar aanleiding van het onderhoud dat de Minister met de Directie der Ned Spoorwegen had heeft mr Treub zulke geruststellende mededeelingen aan spreker ge iaan dat de organisaties thans een interpellatie in de Tweede Kamer onnoodig achten De internationale juristenoonferentie De iberaadslagingen van de Internationale Juristenconferentie heihben Maandas een beslissende plhase bereikt De conferentie heeft n l besloten in eerste lezing te stemmen over de ffrondbefdnselen van de methode van keuze van de rechters Uit de sind i 1 Juni gehouden besprekingen waren ten slotte drie verschillende methodes naar voren gekomen welke aan een scherpe analyse tverfden onderworpen Men hoopt in tweede en laatste leaing tot algeheele wvereenatemming te komen tDe eerste methode voorziet lin de keuze van de rechters door een venkieaing bt meerderheid Tan stemmen in de alcremeene vcrgadeririK en den Raad van den Volkenbond Beide liehamen stemmen elk op ziidizelf De Ujst van candidaten wordt samengesteki door het Peronanente Hof van ArIbitrage te s Gravenha e Als gekozen worden beschoumd de candidaten die zoowel in de vergadering als in den raad een meerderheid verkregen Wanneer tusschen beide lichamen verschil van meening mocht ontataan zal dit worden bü elegd door een gemenffde commissie samengesteld uit vertegenwoodigers loowel van de vergadering aLs van den raad De tweede meidiode maakt twee lusten van candidaten noodzakeüük één opgemaakt door den iRaad van den Volkenbond de andere door het Hof van Aitiitraget De detde methode voorziet in de keuize van de rechters door de algemeeqe vergaderinig te Iwten stommen over een lijst van candidaten psresteld door het Hof van Arbitrage echter met dit voorb oud dat elk der in den VoUkenbondsraad nermanenc vertegeawopdigde staten een rechter in het Hof zal hebben Deze verschillende methodes kü lObaseend o p verschillende beginselen Ten eerste het beginsel voljrens hetwelk de wüae van verfeiezins de keuze van s werelds beste personen moot waarborgen die tevens vertegenwoordigers moeten zün van de verschillende beschavinjren en jujidiflche systemen In de tweede plaats moeten de z ff groote mogendheden wier steun onontbeerlHk is voor het welslaigen van den Volkenbond redelijke fzéke iheid heiUben dat een hunner landgenooten in het hof aittiwr zal hebben In de dende plaats moet het Hof aansluiten bÜ de organisatie van den Volkenbond waarvan het deel sal hebben uit te maken En ten vierde moet er loo iraaw mogekUï vei wnd staan tusschen het Hof van Arbitraire e s GravBiAa e dat blüft voortbestaan en het nieuwe Hof De twee hoven zullen langs evenwydiige Uinen moeI ten wenken LUCRTVAAWr Het burgerlijk luditverkeer Nanr de Tel verneemt is tusechen hel Ppparteraoiit van Waterstaat wi do Militaire Departementen overeenKtwnmiiïg verkregen omtrent de boscliTkbaarstéJiüig a haiifl voor i n eerstvoigiendm tijD vanjl Üet luchtvaarttóf rein óvr landmacht bij Schiphol voor het verkeer met burger and viiogtuigen en van het luchtvaartterrein Schelling woude voor het verkeer met burgerÜike watervliegtuigen Aan hot 9 r dier terreinen door burger vliegtuigen zijn voorwaarden verbonden welke nader zullen worden bekend geiriAakt De Ipditveitiiidi HoUand Knueland GiHteravond te 7 uur is een vliegtuig van do hichtpostdienst Londen AniRterdam aan den Bergeingol lo Itotterdnm wegenH een defect aan den motor gedaald Persoonlijke ongtijlukken kwftnien bij de noodlanding niet voor o pmt is onmiddelijk per auto nani Amsterdam overgebracht net vliegtuig is aan kop eti vlenge n zwaar lieschadigd Afnandag was de f ost uit Engeland niet aangekomen Men kan dus moeilijk Hprekon van een goe l begin van dèn luehtp osldie nst GEMEN GDE BERICHTKn De uitalaiUng olgiens upgiave I van patroonszijde Ie Dordrecht omvat de uiiHliutingi uidiuii 290 personon Hierbij komen onf inecr 2 2 Hliicadoors en 18 steenhou VTPVH 4 De miilgJ wliiten lKiuiwvnkiLrt ïi i rH te Ede breligeii eiken ii rgon de aan Ikn werk getilevcn arlWder nanr hun werk en diieii ai liiiii hen hm te llt W gpn ook het werk neer te leggen Hif vrofv voor handtastelijkheden verleent ilo po litii zooveel mmgelijk assistenllo Reedi wenl in eon geviü jiroeertver Laai inzake lielenmioring ipgn mftjikl lcl ingiirig ui Mauiid ig zijn dmir de iiaiinemer en tinHiicrliedenpalrixmRveiwniging Leouwarden lFuizuni en don H K Bom van Bonwpiitroons te Ijecuwanlen KIS iK nwvakarheider i uilgesiotpJi Po iiitshiiting in di hnuwviikivni is Maandag te Delft iiigogann ÏÜt eHlnten zijl 45 boniwvak ar heide r waarvan 3 1 georganiseerd In den Modwncii Bond en 12 aangesloten hi de Federatie Behalve aan U n villa wordt aan alle iKiiiwwerken doorgewerkt Ver van Gem Wlerklowdieidsfondsen Oiider pr p idiimi van den heer 1 1 Kriïis i it H G ravenhuge h ield Dinsdag de Ver van fleni Werkloosheidfondipii f nioenteb moeiif gi inzalie wcrk1 oo sheidftverzekering haar jajvvergadering fe Utrecht Aan het jaarverslag wordt iintleen l dAl liet iianlnl leden in den loi p van liet jaar 191 P mot dertien toenam en op 1 Dee j l 71 bedroeg De volgende jaarvergadering xal ie iCeïU goliouden borden Tn ile vacamre De Haan werd in hel bestuur lienoemd de heer F M Wierdels wethouder van Amsterdam De wetwehelijkhoid weril uitgesproken van meer samenwerking of fosio lusflchon te verfienigiing en dei Ver een ging Gemeenifelijke Ariieidshwirs Het bestiuu zal deze ziak overwogen Amalerdani vroeg of he niet wensehellilk Is de controle op do werkloos heid te verscherpen on welke middelen hiertoe kunnen worden aangewend Uil de vergadering werd het voorstel gedaan om de enmtrolenr van de verschillende gemeenten meer mot elkaar In contact te breivgen Het liestuur zal overwogen of het naar aanleiding hiervan een vergadering van eontrolaiirs zal uitschrijven FINANCIËELB BERICHTEN WISSKLKOBRSKM OfficJiSeW noteerinu t Amaterdam 7 Juli 19S0 6 Juli 7 Juli Lomten IU 16 11 16 Bsrltin 7 6 7 60 Parus B4 6714 24 10 Brussel ZwitsCTlaiKl 60 70 60 80 Weenen 1 97 1 97 M Kapenha en 90 4 70 Stockholm a2 o 62 60 Christiania 48 40 48 20 New Yorit 2J3 2 83 SPORT Z w em m en De loer naar Berlijn voorloopig uitgesteld Het G Z C bestnur ontving gisteren te ografiseh bericht van de Berl Schwinim Verein Poseidon Vrijdagochtend niet te vertrekken in afwachting van een nader schrijven Wat hiervan de oorzaak is Itan niet worden nagegaan hoewe4 ons tor oore kwa n dat enkele Duitsche kinderen die deze week naar hun Heimat zouden terugkeeren eveneens een soiortgeliijik telegram hebben ontvangen lntus chen zit de O Z C voor de grootp kosten voor dezen toer gemankt Morgenochtend H uur speolt O Z C n in üe Gom Zweminrichting aan deHoutaaansgraoht voor de ooni titie teg n de Zwemc ub Schiedam TELEGRAFISCH WBKRBÏBICHT Hoogste stand 769 9 te HaTJarande Laagste stand 747 te Thorshavn Verwachting tot den volgenden dag Meest mati e wind uit ZuideUlke richtingen iwaaitewoHct tot betroUten waarMhüniyit re enlniien zelfde teomerattior 8TAP8NIBUW8 GOUDA 7 JULI 1920 VerW B en W dviseeren deii gemeenteraad dr H M K Leopold wegfinq diens l nootning tot tVidelijk arcliaeologisch assistent voor Geschiedkundig en KunathifltoriHch onderzoek te Rome voor den tijd van eeft jaar bulten bezwaar der gemeen te finaneiön verlof Ie verleenen als leoraar in de klaseie ke talen aan het gyninaalum Het verlof zal moeten ingaan 1 September iri 20 en eindigen 31 Augustus 1921 Uitkeering an bUamdcre Mhoten Indien in eone gemeente aan eene openbare school aldus bepaalt artikel fjf doü es der gewijzigde Wol tut regeling van het Lagar ünderw js rneor onderwijzers verbonden zijn dan het aantal waarvan ingevolge do artikelen 48 tot on mel 48ier de jaarwedden door liet Rijk aan do geiuoonte wur don vergoed heeft het bestuur eener naar de onderscheidingen van artikel 21 18 overwnicouistige bijzondere schnul in dio gomiMjnto aanspraak op vergoeding uit do gemeentekas va do Jaarwedden van oven zooveel aali die sdiool orboni len onderwijzers hoven hot aan tal waarvan de jaarwixidon ingevolge artikel 59 door het Rijk aan dat bestuur worden verpoed Vangozien hel voorgaamie tn 1010 hel geval is mol de scholen dezer ge11 eenfo i iie een vieriai overoeiikuiiistige scholen der Roontf ehKrttlio lif kr llwicbtiiig van Liefdadigheid alhier lieeft het Bewtuiir der genoemde inn hting volgens bestaande voorHiliriften de Jiiornevons overgelegule vcrziteksfliriften mei bijlagen ingediend Pil iw door DUS rollege den niwie liierhlj overgolegden stJUit i igeinaaKt u iaruit Idijkl dat volgens onze berektimigon de uilkeering over ini 1 U luinrl te Iwdragen fSH AAO DeKo uatket iing komt foiteliik len lu lo n he Rijk daar de aftrek op He liijkhveigoedinig ingevolge liet 1 0pj aMe in iirtikel XVTI der Wiiz gingfwel van 14 JiiH 191 HtiatHbiad l 3 11 f f Jiei Iwivenibwineld hedra g wordt verminderd In verband mol een en ander i Mleii B en W den Rand voor te bfwluit n dnt aan het Bestuur do RoomhchKatholieke Inrichting van Liefda rigJieiH alhier bovenbedoelde vergoeding zal worden uitgekeerd en oipi de gemeente liegroofihg vnnr hel diens jaar UHil f 1000 uit te trekken voor ujtkeering aan biwondere scholen De uitsluittns iii t is den palriioiiK inderdaad g liik de niedewei küjgi dei levoranciern in hunwinaterialen te verkrijgen In eon gisteravond gehouden vergadering van de samenwerkende patroonHverwnigingeii alhier met levoDineiors van bouwmaterialen wttH nfabrikanten ijzerhauidelareii glas en verf handel a ren en hoiitliandolaren werd overeenstemming verkregen De le ve raiieiers Ix loten umamemi niet te leveren aan patfoons welke moderne of svndi il s so ll georgaln e rde werklie Irn in dienst hebhen Blijkens nadere opgave ons van pa triKiaszi ide verstrekt liedraagt thans 1 M lotaal aantal uitgeslotenen alleen in Gonda 219 man Bij deze opgave zijn dufl inbegrepen werklieden die bij Onudsche patroons werken en opwerken buiten de stad zijn ithgesloten BJoeooopcom nrisiie Be raadsleden J C Rietveld A C van Uerkel en P il Muükwiik hebben onlantfrF een voorstel ingediend tot instelline van een gemeente uke bioecoop eontrole comaniasie welk voorstel in banden is Reeteld van B en W om praeadnriea Alvorens dit uit te bren n deelen B en Wv een en ander niede omtrent de juriTOrudentie over art 188 der Gemeentewet welk artÜkel in verband ebraclit met art 1 dier wet aantoont dat de Raad wel bevoettd is verordeningen ia t belouifi der openbare zedeUikibeid te maken doch dat de uitvoering daarvan alleen aan den Burj emeester is opgedragen Nadat de Raden der arrootste gemeenten in 1914 verordeniniren hadden vastigeBteld waarbü de beslissiDg over het al of niet vertoonen van lich beelden in banden van een z bioecooip conunissie wend gelegd werd van de b de der bios coopondernemers een uitspraak van den Hoogen Raad uitgelokt Bü arrest van den aSsten Mei 1916 deed de Hoo e Rasd uitspraak omtrent een beTialinK van de Algemeene PoHtieverordeni g der gcineente s Graveubaxe waarbü aan een Commissie w b ap redra en om bepaalde UchtfceeJdenvoorstellingen vooraf sehriftelijk goed te keuren en ontaeede haar bindende kratjit als zUode in atrüd met art 188 der Gemeentewet hetwellc deze daad van uitvoerinir van een plaatselijke verordeninsr immers uitBloitend aan den Burgemeester opdraaft iBü het ontwerpen van een nieuwe verordening boude men dus wel in h t oor dat de wenseh om aan een bioscooncom missie het recht van veto te even niet verwwenUikt kan worden Benaalt men dit toch dan is de verordening in strijd met de wet en mist zü rechtskracht bepaalt men anders dan is verordenin r overfcodig omdat art 188 der Gemeentewet den Burffmneester de bevoegdheid reeds verleent B en W meenden echter dat aan bet bovewrenoemd voorstel een raimere strekking ma g worden gegeven De Burgemeester heeft zich bereid verklaard om alvorens Ingevolge art 166 der Abremeene PoHtieroMnla vengunninsr te verlesiien tot het gwrai van bioacoo ToorfltelHngen zieh te doen voorlichtmi door en do r hen aangeweaen Comnrissie Mocht de Raad zich met tn deweltfke adviseerende Commisaie verirenoeften en de benoodiflide kosten voor vaeatieiteMeD en andere uigaven voorloopig te ramen op plus min 260 willen toestaan dan xal de Burgemeester trachten als ommissieleden treachikte personen te vinden die hun vrijen tiJd aan dit op dSn duur geestdoodend werk willen itmea De taak der Comvnlxsie sou dan omsehrewen kunnen worden iir de vooiwaarden waaronder de vereischte vergunning aan bioBGOop xploitanten wordt verleenf Indien de Raad het van belamr acht op deze wljze toeaicht te doen oefenen op de Ibloscoopvoo retell incren adnriseeren B en W bet aanbod van den Burgemeeatet te aanvaarden ZO zulten dan te züner tüd een voorstel tot wijxiclng der gemeentebeffrootimr aanbieden Promotie De heer H van Krimpen alhier ifi niet zooals ons gisteren abusieveltJV werd ge seimt te Lekten ireslaaird voor bet doctoraal examen i echten doch promoveerde tot doctor in de rechtswetenacbappen op telliniren Jubileum Heden herdenkt niejuffroiiw Eliza l eh do Weger Prirw Tlondrikstraai de dag dat ij voor 12 jaar ah nani stei ill dieuHt trad bij de firma S t als C in ectiefiihrikantea alhier liet heefi der jiibilan h o dezen dag niol aan blieken vau belangstelling ontbroken zoowel van de zijde der patroons als vrtli liet perHoneel BOSKOOP Voor hel propaed examen theologie slaagde te AmBteitlam de heer Ph an Eyk alhier STOLWIJK Dinsdagmorgen 10 uur vergaderde de raad dezer gemeente Tegenwoordiff de voorzitter en alle leden De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd Voor kennisgeving werd aangenomen het prucpKverbaal van kasopname van den gw meenteontvanger Op het verzoek van den heer K Maatjes om eervol ontiilag aLn lid der commissie tot wering van schoolverzuim werti goedgunstig beschikt Een adres der woningbouw vereeniging Stolwijk Vooruit verzoekende om steun voor den aankoop van grond voor bet bouwen van arbeiderswoningen werd aangehouden tol een volgende vergadering Aan de orde kwam de rekening Burgerlijk ArmboHtuur dienstjaar 1919 met aan ontvangsten ƒ 4272 09 aan uitgaven ƒ 3811 53 W batig saldo ƒ 460 55 De raming voor het dienstjaar 1921 bedroeg aan ontvangHten ƒ 4481 06 A aan uitgaven ƒ 4481 05 saldo nihil Naar aanleiding van bet batig saldo k ƒ 460 55 Ml ontspon rich eeaige discussie De heer Zijderlaan metkte op dat dit een verkeerde voorstelling is In dat jaar kmnt voor een post k f 1000 als leening Deze post Im wel by de ontvangsten niet bij de uitgaven geboekt zoodat niet een batig saldo doch een nadeelig slot van ƒ 539 44 iH te boeken Tevens vindt spr dat nu de cindrekening aangeeft een voonleelïg saldo hel onnoodig is een subsidie i f 1000 uit de gemeentekas toe te kennen De heer Verdoold verklaart zich tegen de subsidie 4 1000 Als lid van dit college vertrouwt bij dat wanneer mocht btijlfen dat het armbestuur geld noodig beeft de raad bet ook zal toestaan De beer Verdoom vindt dat waar uit dit college stemmen opgaan tegen dien post bet niet noodig is de bijdrage nu al toe te kennen te meer daar en batig saldo wordt aangegeven Spr zal de laatste zijn om de benoodigde gelden voor dit doel gevraagd niet toe te kennen maar aangezien er een voordeelig saldo Is acht bij t beter den voorgestelden post te schrappen De Voorzitter merkt op dat dit een raming is en mogelijk dit bedrag niet noodig zal zijn hij stelt dua voor deze post te handhaven werd aangenunen Een adres van den opzichter G E B den beer W v d Vlist waarin bjj zijn dank aan den raad brengt voor de verhooging van liJn salaris wordt voor kennisgeving aangenomen Aan de orde komt een voorstel over te gaan tot het benoemen van een administrateur voor de Gem Arb wonjngen Dé Voorzitter stelt voor hiermede te belasten de gemeente ontvanger K Marck Naar aanleiding van dit voorstel vraagt de heer Verdoom bet woord f pr vindt daar het nog goCTi punt van bespreking beeft uitgemaakt in het college van B en W dit nog aan te houden om in dit college te behandelen zoodat door B en W een voorstel kan worden gedaan De Voorzitter meent dat waar de wonüigen gereed zijn dit niet langer uitgesteld mag worden temeer daar het een afzonderlijke administratie betreft en er spoedig gehandeld moet worden De Voorzitter vraagt den beer Verdoom te motlveeren waarom h aanhouding wenscht De heer Verddisrn stelt in t licht dat voor enkele maanden terug de or hem n voorstel is gedaan om te benoemen een commissie belast met het toezicht en het behartigen der belangen enz der gemeentewoningen Deze commissie is ten slotte geworden een comissie voor openbare werken loodat bet doet de commissie speciaal te beUaten met bet toezicht bet verhuren enz der woninge te niet is gedaan Wae dit niet gebeurd dan waren we van vele onaangename dingen welke den laatsten tijd febeurd Un bewaard gebleven Er waren dan gekomen een behoorlijke verordening een eommlasie van toelicht en een goede admiidfltratie Spr kan tkb niet vntmigm met de besoemiag van Marck daar al die kleloe dingen volgens zyn oordeel t veel aaa een persoeti waren gegeven welke te zwaar wordt belast en waar ten slotte het geheel door moet lyden De Voorzitter kan zich met aanhouden vereenigen waarop de beer Zyderlaan voorstelt dan een tUdelIJke benoeming te doen g aehleden De Voonltter stelt Voor het salaris dan te bepalen De heer ZiJderiaan stelt voor dat B en W ook hiervoor met een voorstel moeten komen en de t delUke functionaris met dit laris genoegen moet nemen Aangenomen Aan de orde komt het benoemen van een hoofd Ie openbare lagere school Benoemd wordt oo 3 der voordracht de heer A A v Dommelen te Zuilichera Bij de rondvraag brengt de beer v d Berg hulde aan de liberale leden om hun stem op no 8 uft te brengen te meer daar was uitgekomen in de debatten dat deze heer van andere denkbeelden waa De heer Zijderlaan vraagt waarom geen gevolg is gegeven aan het vorig raadsbeBluit tot weder in bezit neming van het kamertje In gebruik door v Lottum De heer Kapteijn brengt verslag uit van de bevindingen der commissie bÜ het onderzoek der woning bewoond door K Vonk De commissie oordeelt wanneer het dak en de zolder worden opgeknapt de woning wel weer bewoonbaar is Niets meer aan de orde werd de vergadering gesloten INGEZONDEN Bwite veraatWeerdeliJkheM éer Bed Het vUn lot reorxaniMiUr van de 2de Burgerscbotrf voor meislee Voor de twecle maal komt bovenataand voorstel van B en W v n Gowia on de raadsagenda voor Den eersten keer wenl het voorstel aangehouden in veitand met de wtizrgin van de wet op het L O die in de Tweede Kamer aan de onie wa In de Toelichting toch tot het voorsUl hadden B en W betooftd dat het financieel coo ToordeeliK was om de Ie a 2e Burgerschool te comlbineeren Dit voortleel tterd echter in de nieuwe wetsbepalingen tot niets terugRObracht en dua was het raadzaam te wachten tot zekerheid waa verkregen Welnu die zeJwrbeld is nu verkregen Vast staat dat financieel de iremeente met dit plan niet wint Intestendeel Waar de mimster de toestand die hier in Gouda bestaat n l dat de m u l o school los staat van de lagere schooi als de meest g wenscfate in de wet heeft vastgeleffd gaat men hier juist een combinatie van scholen beginnen die dua een verbouwin van een school vergt die abaohiut onnoodig ia £ n terwül du s de 001spronkelüke toelichting totaal is vervallen komt thans dua dit voorstel zonder eenige motLveerinii bü den Raad Bovendien is op het oogenblik een combinatie noff gevaarlÜk otk Oorspronkelük toch was bepaald dat de L B ahsoluut gescheiden moest ün van de M U L O inricbt ing zelfs al waren die beide in 1 school tot op heden vereenigd Voortaan zouden zelfa 2 hoofden noodig zün Bü amendement is echter toegelaten dat J hoofd over beWe scholen optreedt Wanneer echter In de Kamer was voorgesteld aan gecombineerde lagere en M U L O scholen altoos één hoofd mogelijk te maken Naar aanletdiMr van dit voorstel kwam zooveel critdek dat men in de toelichtinv uitsluitend constateeide het alleen gewenscht te vinden wanneer aan die gecomfaineerde school ten hoogste 0 leerlingen waren t w 180 op de la ere schooi en 40 op de U 1 O En nochtans zei de minister dat de combinatie voor hem alleen gemotiveerd kon zün voor de kleine M U L O scholen omdat die anders te duur zouden zün en moeilük voldoende menechen met de noodige bekwaamheid en c8iMu iteit te vinden zouden zün Do gecomhineerde school Iaat de minister dua alleen toe wanneer aü zoo klein te dat zü iiiet meer dan 2 0 leerlingen telt Hier zal men dus het verschünael krüwen dat men alles moet doen om 4ie school niet rroot te krügen d i dus steleelmati den bloei der school belemmeren Werd toch dit aantal IZO overschreden dan moe t de school gesplitst wonden en de M U L O school moest uit die school verdwHnen Hoe kunnen B en W nu beletten dat deae school te groot wordt T Door de berpalimren in de huidi e wet op het L O is oamoirettik g maakt dat op leaelfide B holen verschillend schoolgeld kan worden geheven Op de lagere sciiool van de gecombineerde moet dus hetrelfde schoolgeW wonden geheven als op alle andere ls ere scholoa Maar wanneer dan deoe scholen gecombineerd worden niet meer uit flnancieele overweigingen dat heeft de wet uitg maakt dan aal dus een onderwüsbelawr de comhinatie moeten voorscbrüffen Het onilerwüs aan die lagere school zal dus door die combinatie beter moeten zÜn d n het onderwüs zou goweeat zÜn wanneer die school niet was gecombineerd Dtts ook beter dan aan de rest van de lagere tebolen Maar dan hetiben ook alle ouden het recht om te vevgea dat hun kinderen van dat beter oaderwJiB kunnen profiteeren Elke weigecing op welken grond dan ook zou in hooge mate onfaillUk lün Bovendien lukt een andere oploasing toch meer voor de hand te liggen Men comMneere de M U L O scholen alhier t een gemengde inrichting voor Jongen en meiejM Voeren B en W ons teren wü zün tegen dit samenlirengen van ioBffenfi en meleje dan bAoonden reads lang voorstellen te zün gedaan ook de L S fontrens en meisjes te scheWen Wat toch voor den een niet goed is deugt ook voor den ander niet Trouwens allerwegen waar dit vroeger niet 100 wae ut men jowrets en meisiea te zamen onderwüs geven Waarom dui hier niet De ruimte vetfiiedt ons nog veel wat wij tegen deze corabbiatie van Heholea hebbm bier uiteen te zetten Toch ral de afdeeUng Gouda en Omatreken van iea BoikI van N d Onderwi sers nog trachten de Wdeo van den gemeentertad die morgen over het voontel lai gm to betten heden op een veiv deritfg zotf trolledlir mogelUk iD t lichten Namens de afd bovengvnoemd EID v DANTZIO Voortltter G V SPUNGEIN Seci tarts ONZE PRAADLOOZE D1 EN 3T De conferentie te Spa SPA 7 Juli Het officieele communiuu4 der conferentie te Sipa houdt het volgende in AU gevolg van de aankofn 4 vai den D itschen Rü mveer minister en geiwraaj Von Seeckt is de conferentie den Ö n Juli veer büeengckomen onder voorzittenwhan van den Belftiachen eersten minister Delacroix Uitgezonderd M rsal minister van K ttanciëa die naar Parü geroepen i om er de parlementaire werkzaamhedea bÜ te ftonen werd de vergadering bÜifewoond door dezelfde vertegenwoordigers als de voriige litting en bovendien iloor de maar cliaUcen Foch en Wilstm en een grpot aantal deskundigen Generaal Noll t atlmiraal Charlton en generaal Kasyernaa vessecticvelUk presidenten der intergeailieei de oontrole militaireen marine en luc t vaailCMiiDtissies te BerUjn waren aveneen aanwezig De conferentie onmi idellUk Woiuien met de uibvoerinfr der militaire scheepvaart vaarten luehtvaart claufluleö van h9 vredesverdrag Inzake de militaire clausules heeft ze eernt een uiteenzetting aanffehoörü v4h den Iliijcaweennlmster welk exposé de minister van Buitenlanifsehe Zaken Simonf aanvulde Het resultaat was dat de Duitsche regeering de economische sibuatje van Duitschland aartffrcep oih de vertraging In de uitvoering te verklaren en te rechtvaardigen Wat betreft le vermiwlerlng van het effectief wüst DuitBobland ov de onmogetü Wioi i waarin hot zich bevond en nog bevimit de mannen te snel naar huis to zeiwlen daar ze het aantal wetklooaen ïouden vcrtrrooten De president in vervolgen s IJoyd George hebben kratbtiig gewezen op de noodtakelükhekl dat de Dultyche regeering een definitieven datUih Voor Ae ontwapening bepaalt Krsnsche vertegenweordigers PAUIJS 7 Juli De Franscbe verte llwoordigers in de permanente raadgevende militaire commiHsieH waarin voorzien is bÜ artikel 9 van het Volkenbondnventrag KÜn lienoemd VolgenK dr Figaro iiia het generaal Fayolle voor militaire vraagstukken admiraal Lacaze voor marine en generaal Du Mcsnil voor aeronautische kwestie Teschen PABUS 7 Juli De conferentie vaa ombassadeurfl heeft besloten de kwestie van het plebisciet vour ile toewüsing van het gebie l van Teschen weer ter han t t nemen Jules Cumbon heeft Dinsdag van deze vergadering mededeeling gedaan aan de Poolsehr en Tsjecho SIowakHche regeeringp MAKKTHEUIOHTKN KAAflMAKKT Woerden 7 IJdi Ui j aiivuiw JHy piutijiui PriiH tioOilMihc kuari Ie Notirt 17 1 71 2p oori f f 09 Ie H 01 1 mt4 Kijkhmerk t 7Ü 7i Ilntulel vlug Groenten vel ting Oink wnter Ü Juli UVJO nöp cl ingyvwrwmlKing Oudownicr en Omntreken iNiperwlen 12 Uirt pei K Prwteleln 3 et per R C Kroiwld f 1 1 l jier 100 Mtukw HIfiemknnl H l ï et i i t jierstuk Krumhekerwten jfl 22 et per K n flruotü buont U 10 i lt per lpi K f Rnnde hessen 10 in et p poM KruiHl eKrien l i 17 et per pond Aar t MI eteri ia 17 et por K O Poot § 1 10 et ter K G f LAATSTE BKaiCBTEN De conferentie te Spa HUI S SKL 7 Jidi VJ IV Nation verntH mt uil Sjmi dnl de gtwillieerdqli ln lidlve met de uitviiering van het vi df vi rdfrag ziih nojr met vele andewvruagHtnkken iinlc Ug hoiKhm I e Knita li 1 Kngelwhe minJuli preKhluQ ï uden elficdeiw hel gowk rWftt v i B Igiö inz ike de Wieliiift H i tte € ki iid hebben il wiikinehe delegatie Wil tfc onI rpn11r VKiziM ki iu lot luttwiiueniug te miigef ergjmii daitr het lanrl zie i iiil slilitciiil np lic nüvorheid wU I leU ggon Üciil legiitie ïat vragett I de vutum tm f Iderttm wil nieewerfccij duor ook gjiriji te iinïwnpenen Betoeglng v n w HAotfdnfc BKKLU 7 Juli Gisteren had een rroote openiuetxtntMting plaata van werkloo en Ge i8cht rd het vermeei ren van de aitiei lHgeleffenheU door et Rük In bedruf stellen der atilstaamle fabrieken verbooging van den steun aan de wtrlfloMep en onmkWellijke hervatting der economi sehe betrekklnirea met alle Nmaen ia t Wzonder met sovjet Rusland Rehip geMiihw im Stavoren wordt eMdwI tum de haven ia een schis nesonken De Imanning is gereti een kind verdronk RotiwedatrMea U OMtNëa llUrSfiKK 7 Mdi V I Oo komng vitii SjMinje aal deze week de ïii tmaIniDiIe roelwedMtrïjden te 0 lo de hijwont n Laehtpoatverkeer Men mt ldt onn uit Amfiterdam Vtdgerw me Ietleeting van de Kon Luchtvaart MantiM happiji i het pOftttoeslel dat gisteren te drie uur uUddi fti Anktt dttiitttchu Uid vftu tS hip hnl v rtrok in f 4N AiBHteiNkiitfiit i m Ie ro diin MuiKeknmen