Goudsche Courant, donderdag 8 juli 1920

mmm Keservekader by de bereden artillerie Het examen van hen die wenschen te worden toegelaten tot de verbintenli als vrywilliger van het reservekader by de bereden artillerie marvoor de opleiding op 1 October aj te Ede aanvangt uU plaats hebben op 2 Seplaraber e k en zoo noodig op één 01 meer volgende dagen Het examen wordt gehouden te Ede fn wel voor 26 plaatsen waatvaa 2 voor het korps rydende artillerie pro esBoren aan de Viaamsche umversjteit werd in beslBg Kenomen door een korte f ndervra Dtfr van de beachuldiirdeii die utt opt eden tüdeiu den owrloK van wat telük tandipunt uit vepdedwlen door te verwüoen naar de HaagtAe Qonventie tie voljcens hen aan den bcMtter de bewoeirdheld jraf de universiteit te vervlaainBchen Teften de meeniv Vtui den voonltter üi houdt Dosfel vol allten de beUuuren Tan het VlaBnadhe land i heU en redieml en den ïnvload van de Duibschers overal naar vermoffen te he en nreweerd Bat dé bezetter nu eenmaal medeze CffinKschap had acht hU oDvemt delijlE Dosfel zeide nog steeds een voorstander te zün van Je grootst mogelijke zelffttandijrheid van Vlaanderen Prof Debniycker beschouwt de vervlaamsdiinjt van de universiteit door de IXiitschers niet als een Jtunst maar als een rechtsherstel T tfee rechter van infetructie Vin Ginderachter en Maillet die Dosfel eeni e malen veiihoorden aün het eens om de eerlijïdheid en waardige fierheid van Dosfel tegenover zjjn rechters te erkennen Een professor aan de Fransche universiteit te Gent als getuige k charge opgeroepen meent dat de handelwü ze van de Gentsche Drofessoren die na de verVlaamsching hun ambt bleven waarnep ni alleen uit hetttucht kan worden vei laard waarop mr Borginon doet opmerken dat ook de niet aangebleven orofeesoren de twee denden van hunne wedde genoten Getuige meent verder dat de deportatie van Predericq en Pirenne naar Duitachland het werk der Vlaanisch professoren is doch kan daarvoor geen bewüs aanvoeren FRANKRIJK Ontploffingen Hava Reuter meldt uit Dyon dat inaterochtend om halfacht vier ontploffingen hdaben plaats gelhad Vier geiwum en bestemd voor de faibricatie van oerchloraat wenden vernield Tot dusver heeft men een vüftigtal slachtoffers waaronder tien dooden te voorschtin gebracht Tot on 16 K M in den omtrek zjm de ruiten verbrijzeld HONGARIJE Mijnramp De Frankfurter Zeitung verneemt ui Boedapest dat door een dynamietontpl offing in de sohacht Ungaria van de mün Anina 210 münwerkers gedood zün 170 lUken ziJn geborgen BINNENLAND Diplomatie Een Reuterbericht uit Londen meldt dat Churchill in een schriftelük antwoord op een vraag van een lid van het Lagerhuis heeft meegedeeld dat er één Britsche militaire attaché zal z jn voor Nederland België en Denemarken Eeonomfaciie Bond Op 10 Juli zal te Arnhem in Mutis Sacrum de algemeene ledenvergadering van den Economisdien Bond biieenkomen In de namidda ergadering zal de voor ïltber prof mr M W F Treub een fede houden getiteld luit de gelederenl VolkshutHVeating Volgens de Tel is eerstdaags te verwachten de benoemii van den directeur van het bouwen woningtoezicht te Amsterdam den heer H v d Kaa tot hoofd van de aan het ministerie van arbeid te verbinden afdeelin volikishuievesting Behoeftige Nederlanders te Brussel Het verslag der Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid tot ondersteuning van behoeftige Nederlanders in de stad Brussel en hare voorsteden over 1919 wu t er op dat het 63ste dienstjaar der vereeniging een overganstydperk was waarin byxondere moeilgkbeden te overwinnen waren en dat met een inkomen van slechts 16 000 fr tegenover jaarlüksche noodzakeiyke uitgaven van 60 0ü0 francs het belatuur het niet lang zal kunnen uithouden indien geen bijzondere giften of toetreding van nieuwe leden het te hulp komen Vrouwelijke verlwkundigen De te Arnhem gehouden zesde algemeene vergadering van de Nederlandsche Maat ehappij tot behartiging der belangen van vrouwelyke verloskundigen die het diploma van vroedvrouw verworven hebben heeft tot de regeering het verzoek gericht dat het rapport uitgebracht door de ComnUssie tot onderzoek van het vroedvrouwwesen spoedig in behandeling wordt genonten opdat het beroep van vroedvrouw een bestaan oplevere overeenkomstig den arbeid die van haar wordt gevergd en zÜ niet langer afhankelijk zy van de besluiten van gemeentebesturen en oneerlyke concurrentieatr d van een groot deel der medici Ncd MU tot bev der GenaeskunsA Gisteren vergaderde de Ned My tot bev der Geneeskunst met gesloten deuren Blijkena een aan de pers verstrekt communiqué werden achtereenvolgens besproken aanstelling van een tweeden bezoldigden voorzitter de verhouding van de Maatschappij tot het Nederlandach Tijdschrift voor Geneeskunde dat tevens orgaan der Mtoatschappu is de overbrenging van den zetel der Maatschappij naar Den Haag Vanwege het hooïdbestuur werd nadruk gelegd op de wenschelgkhcid dat de algemeene voortitter behouden zou blijven dat bezoldiging van eenlg persoon in het dagelljkach bestuur het karakter der Maat chapp als ideale inatelling niet bedreigt Verschillende afgevaardigden voeren het woord alsmede vele leden van het hoofdbestuur Besloten werd dat twee vergaderingen aan de voorstellen zullen worden gewüd en dat in de tweede vergadering de besluiten zullen vallen zoodat de afdeelingen topt herhaald overleg gelegenheid zullen hebben gehad Aan het hoofdbestuur we overgelaten den tyd voor de tweede vergadering te bepalen Nieuwe Kamera van Koophandel Naar het Hbld verneemt komen er in Zeeland twee nieuwe Kamers van Koophan del een voor Zeeuwsch Vlaanderen en een voor de Zeeuwsche eilanden InL tentftonstdliag Hotel Reatouranten Kolfiehnisbedrijf Ter gelegenheid van zjjn onlangs herdacht vüfTcntMTintigjarig bestaan zal de Ned Bond van Kofflehuis en Restauranthouders en Siytere van 28 Augustus tot en met 24 September eei tentoonstelling houden beoogende en beeld te geven van alles wat met het café en restaurantbedrijf in min of meer verwgderd verband ataat De tentoonstelling zal worden gehouden in het gereataureerilB Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Antl niilitalristiaeh congres Het internationale antimilitairiiiten con gres dat in het einde van deze maand te s Gravcnhage zou worden gehouden is naar De Wapena Neder meedeelt uitgesteld Groot Amsterdam Het Hbld meldt dat de annexatie ten behoeve van Groot Amsterdam vóór 1 Januari 1921 haar beslag zal krijgen en in den loop van Maart 1921 de nieuwe Raadsverkiezingen zullen worden gehouden Weer himgere tarieven Volgens Het Volk zqn B en W van sGravenhage voomemena om den Raad voor te stellen derf gasprijs opnieuw te verhoogen en te brengen van 18 op 20 cent per kub meter Deze verhooging is een gevolg van de aangekondigde styging der kolenprijzen Naar het Hbld meldt zijn verhoogingen van andere tarieven in voorbereiding Zoo zullen binnenkort den Raad voorstellen van B en W bereiken beoogende den waterleiding sp rijs en het telefoontarief aanmerkelijk op t voeren GEMENGDE BERICHTEN De uitsluiting In de vergadenmr Van den Nederlandschen R K Bouwvakarbeiderabond St Joseph heeft de voorzitter het volgende mcdeKedeeld oiv r de uitsluiting in de bouwvakken Betreffende de mededeelïngen over de terreur die de syndicalistische en moderne bouwailbeiders uitoefenen bleeJt tooh dat het aantal leden van den Bond die ten gevolge van die terreur niet konden werken betrekikelük gering Is Dit aantal betlraagt slecdits 2 Ook in de groote plaatsen valt dit aantal stakers tegen wil en dank zeer mede en wieselt telkens af De vergadering sprak haar verontwaardiging over die terreur uit die overging in afschirw toen de voorïitter een bericht voorlas uit het Handelsblad wat inhield dat oip een bouwwerk te Zwolle de touwen van de steigers waren losgemaakt op zoodanige wljse dat de Chr en Katholieke bouwvakaraiders onvermüdelUV naar beneden zouden z n gestort indien de politie het snoode plan niet ontdekt had Te Winterswijk is Maanda de uitsluiting van de böaiwvakarbeiders begonnen Ze omvat omtrent 60 man De 8 Juni stakers Op vier na hebben alle directeuren in gemeentedienst van Amsterdam strafvooratellen gcniaan ten opzichu van de demonstratieve stakers van 8 Juni j l Er z jn straf voordrachten van twee er zijn er van drie dagen schorsing met inhouding van loon f n over het algemeen wordt voor de recidivisten dat zijn zij die óók aan de politieke staking van 21 Juli 1919 hebben deelgenomen een straf van zes dagen schorsing met inhouding van loon ge raagd De HsagBche Tramkwestie Naar van de z de van het personeel der H T M wordt medegedeeld is aan het personeel het bedrag uitbetaald als gevolg van de teinigwerkende kracht der loonregeling tot 1 Januari 1920 De directie der H T M die volgena het besluit van den gemeenteraad slechts verplicht was ƒ 165 uit te keeren heeft echter voor haar personeel de volle terugwerkende kracht doen gelden zomlat het personeel geen enkel financieel nadeel van de langdurige onderhandelingen heeft ondervonden Frans Koaier Volgens de Prov Geld en Nijm Ct is de beleende Frans Rosier door den minister voorwaardelijk in vrijheid gesteld Hem is Arnhem al woonplaats aangewezen Fransche vréugde uiting t Gebeurde de vorige week aldus het Vad Twee Hollanders en een Zweed zaten in hotel Rotonde te Orleans Naast den eenen Hollander afkomstig uit een onzer grensplaatsen zat een manheer die hem gedurig zeer nauwkeurig bekeek Eindelijk vroeg de heer in het Fransch Is u soms een Hollander Antwoord ja Dan zou het kunnen zijn dat we elkaar kennen als u mijnheer uit is Antwoord Ja die ben ik De Franschman sprong op omhelsde den Hollander tot tweemaal toe kuste hem verscheidene malen en kon van blijdschap eerst geen woord uitbrengen Eindeiyk kwam h eerste woord en dat was champagne Wat was het geval Toen in October 1918 uit Duitschland de drommen krügsgevangenen over de grens kwamen werden deze in de grensplaatsen aangehouden De Hollander had toen verscheidene geholpen om nair Rotterdam te kunnen komen vanwaar iu zoo spoedig mogeiyk hoopten te kunnen vertrekken naar hun vaderland En een van deze was nu onze Franschman Naar Ned Oost Indië Het a 8 Roepat van de Stv My Nederland dat lO Juli a s van Amsterdam vertrekt naar Ned Oost Indië zal brievenmalen meevoeren Gokken onder studenten De scnaat der Technische Hoogeschool te Delft heeft in zyn Dinsdag gehouden vergadering twee studenten waarvan één ou i president van den Senaat van het Delftsch Studentencorps wegens zeer grof spel een van hen verloor ƒ 133 000 voor een jaar den toegang tot de lessen ontzegd De Senaat van het Delftsch Studentencorps vond het feit dat een oud preaident van den Senaat een dergelijk voorbeeld aan jongere studenten gaf zoo ernstig dat hy besloten heeft aan de corpavergadering voor te stelten hem van zün corpslidmaatBchap vervallen te verklaren en hem tot dat oogffibtik geschorst als corpslid en als eerelid van den Senaat De jongere jaarstudent is voor drie maanden geschorst als corpslid Onze Zweedflche matrozen gasten Dinsdagavond is het van omstreeks halftien tot halftwaalf in den omtrek van het Centraal station en den Zeedyk te Amsterdam zeer rumoerig toegegaan Een aantal matrozen van het Zweedsche eskader zetten op den Zeedyk den boel op stelten jouwden eenige officieren uit en moesten door de politie in bedwang worden gehouden Eenige matrozen werden onder grooten toeloop naar het bureau Warmoesstraat gebracht Niet alleen op den Zeedyk doch ook aan den aanlegsteiger van de Noord Holland ache Tram had de politie handen vol werk Daar moesten de matrozen met stoombarkassen naar het Zweedsche eskader worden gebracht Op hun tocht naar den steiger werden zy vergezeld dqpr groote troepen jongens en meiden uit de achterbuurten die het hunne er toe bydroogen om het rumoer te vergrooten Eer st om halftwaalf was de rust in deze buurten teruggekeenl De expeditie naar Spitsbergen Alen seint van Spitsbergen aan de N R Crt De expeditie ia aan wal gestapt en druk bezig met den bouw van de houten huizen De staf van de expeditie woont voorloopig in tenten De draadtooae aeininrichting Ls reotis klaar De Mont Cenis is weer vertroikken Jongfriesche Beweging Zondag 18 Juli a s zal te Baam in het Stationspark een openluchtsamenkom t plaats hebben uitgaande van de Jongfryske Mienskip Door de heeren W Th Zwart voorzitter van de Mienskip en Waling Dykstra voorzitter van de Bütenöfdieiing voormannen van de Jongfriesche boweging zal t wooitl worden gevoerd door t zangkoor van het Selskip Pryslan te Utrecht Directeur de heer G P Vryburg zullen verschillende Friesche liederen ten gehoore worden gebracht Friezemlagen al deze zijn het vorige jaar door de BOtenófdieling met groot succes gehouden te Oud Valkeveen en te Bergen N H Een vergissing I Twee leden der S D A P stemden in de jong ste raadsvergadering van Schotertand vóór bet verzoek van de Winkeiiersvereemging te Heerenveen om in den Zomertyd het aluitingsu van 8 op 9h uur te stellen aldus he u HbId In de dezer da fen érehouden vei Éadering der afdeeliilg Heerenveca der SJÏ A P werden deze leden ter verantwoording geroepen hun houding werd streng afgekeurd wat in een motie werd nitgesj oken die ter kennis van de raadsfractie zal worden gebracht De beide heeren bekenden zich vergist te hebben beloofden beterschap en zouden tegen het verzoek stemmen als de zaak weer in den gemeenteraad zou ter sprake komen Kapitallstiadic jeugd Te Delft is in sommige gezinnen geen gebrek aan contanten dit bemerkte dezer dagen een onderwijzer aan een der lagere scholen aldaar Hy kwam n l tot de ontdekking dat enkele kinderen ruim van contanten waren voorzien o a had een 12ja rig meisje drie gulden in haar bezit die zü t geen overeenkomstig de waarheid bleek te zijn van haar vader voor zakgeld had gekregen teneinde daarvoor versnaperingen te Itoopen t Was zün gewoonte het kind geregeld zoo ruim van zakgeld te voorzien ONDERWIJS De Mioaitessori methode In Montessori opvoeding schryft I P over de Montessori school te Barcelona en vertelt daarvan dat alle kinderen van vyf en de meeste van vier jaar een mooi regelmatig schrift schryven met loo o vaste hand als weinig volwassenen bezitten Verderop deelt de schr een en ander mee over een soort van rythmischen dans waarby een sombere mynheer aan de piano zit Hy maakte geweldige crescendo s waar de kinderen absoluut geen notitie van namen even kwam een huppelliedje en dadelyk klaarden de gezichten op maar dat was biykbaar niet de bedoeling want de eentonige muziek begon weer De animo werd hoe langer hoe minder er waren nog maar een paar kinderen die in de maat liepen toen haalde de leidster een stapel tapibourynen uit de kast die ze een voor een uitdeelde By ons zouden dadelyk alle kinderen geroepen hebben ik ook een maar daar dachten ze hier niet aan en wie er een had liep rustig door en sloeg de maat de anderen letten er nauweiyks op Het klonk wel aardig maar toen er zoo wat 10 kinderen met een rammelende tambouryn liepen was het lawaai oorverdoovend Ze bedachten niets nieuws geen enkele spontane beweging konden we ontdekken Een jongen wenj uitverkoren om een huppeldansje voor te doen de anderen gingen op stoeltjea aan den kant zitten Telkens deed een van de zittende kinderen een greep naar het vooT4 y huppelende jongetje en die liet zich ook niet onbetuigd en gaf een vriendschappeiyken aai terug Het werd den meneer te bar en hü liet ze maar weer allemaal beginnen heel langzame plechtige syncopen 1 of twee kinderen begrepen de maat de rest liep maar zoo n beetje Deze muzikale oefening gebeurde niet met goedkeuring van M natuuriyk Het bleek later 4 t de meneer ezperimenteerde voor z n eigen pleizier het voordeel voor de kinderen was ons niet duideiyk STADSNIEUWS GOUDA 8 JuU 1920 1ste Toelating exainen Qrnwa iitn Bü het van 5 7 JuU gelioud n 1ste toelatingsexamen voor het Gynmasium slaagden voor de eerste klasse M Berghuis Waddinxveen Constance Dudoik van Heel H Nort Til Scharten ellen alihier C Oskam Stolwyk en Ma Aa van der Torren WaddinxireenAifgeweaen wend 1 candid at Geslaagd De heer D G Kruisheer alhier slaagde heden oor het Ie gedeelte van het notarieel examen Redder g uldigd Enkele weken geleden geraakten twee kinderen op de Turfmarkt te water De heer V de Jong Ikl vaa de mobielcolonne van het Roode Kruis alhier die het ongeluk zag g€ibeuren bedacht zich geen oofien bUk hy sprong onnuddeliyk gekleed te water en slaagde er al heel spoedig in de kleinen oip t droge te brengen Het Hoofdbestuur van t Roode Kruis heeft terecht gemeend dat deze kloeke daad behootde tr worden beloond en het kende den redder daarom de bronzen Medaille van Verdienste toe De onderscheiding is gisteravond ttjidens het gewone oefcniogsuur der colonne in een der lokalen van het militair hospitaal aan den redder overtiandwd in tegeiïwoordigheid van het bestuur en den leider der oefemnigen dr Jaski De voorzitter der Goudac e afldeeling de heer Uibo J Mija had gaarne persoonlijk de medaille uitgereikt wegens ongesteldheid Was hü evenwel verfiindend aanwezig te aun Mejuffrouw W G M Comfurius eerste secretaresse nam die aangename taak nu over Ze wen schte den gehuldigde geluk met de onderscheiding verklaarde dat het bestuur de toewijding van den heer De Jong zeer waardeert en hoopte dat zyn colloga s transportmannen zich aan het goede voorbeeld zouden apie elen Spr merkte nog op dat men wel eens meent dat het Roode Kruis alleen in oorlogatHd nuttig werk kan verrichten doch de heer De Jong heeft door zun daad getoond dat de vereeniging ook in vredestyd reden van bestaan heeft immers de grondgedachte is jnensehÜevendiheid Spr drong er op aan dat de leden der transportcolonne deze gedachte steeds hoog zouden houden Hierna averfiajBdi de mejuffrouw ComfuriuB den heer De Jong de Tnooi uitgevoerde medaille verpakt in keurig étui en vergezeld van een oorkonde welke o a door Prin s Hendrik eigenihandiig is geteekend De gehuldigde dankte voor den lof hem toegebracht verzekerde de onderscheiding zeer op prys te stellen en beloofde zijn beste krachten aan het Roode Kruis te zullen blijven geven Vroege aardappelen De N U M deelt mede dat voor de week loopende van 12 tot en met 18 Juli e k consenten voon den uitvoer van eene beperkte hoeveelheid vroege aardappelen kunnen worden uitgegeven Aanvragen om consent die teleÉnrafisch kunnen worden ingediend moeten uiterlyk Vrüdag 9 Juli e k des v m 10 uur in het bezit der maatschappy zyn Regeeringsbloem De minister van landbouw heeft bepaald Ie Uitsluitend aan bakkers die gewoon z jn beschuit te baldken zal indien zij zulks wensöhen door het KiJ kdbureau voor de Distributie van Graan en Meel regeeringsbloem ten behoeve van de besohuitbereiding worden verstrefltt 2e De verstrekking zal gelden voor een tydvaJc van ongeveer 3 € dagen aanvangende 19 JuU a s Se iBaikkers bedoeld sub 1 die bloem voor de beschuitbereiding ontvangen door tussohenkomst van het distributiebedrüf der gemeente hunner infwoning zullen hun aanvragen om regeeringsbloem voor de beP chud1lbereiding zoo spoedig mogeiyk en uiteriyk vóór li2 JuU a s hebben te richten tot den secretaris van den Bond van iBeactiuitfabrikanten in Nederland Mauritsstraat 2 te Dordrecht onder opgave van de verlangde hoeveeilheid regeeringfibloem in kilogrammen uitgedrukt Aanvragen na 12 Juli a a ingezonden sullen niet in behandeling wotden genomen Tegeiyk met de aanvraigen zal door de aanvragers aan voornoemden secretaris EÜn over te maken een bedra van f 0 20r per 100 KJj aangevraagde bloem ter vergoeding van administratiekosten Deze kosten worden in geen geval ook niet by niet toewjjaing der aangevraagde bloem gerestitueerd Het bedrag is per postwissel of postibeVfiis en niet in den vorm van postzegels over te maken 4e De secretaria voornoemd doet zoo spoedig mogelijk van den burgemeester c q den directeur van het graneentelük distributiebedrüf opigaive van de bij hem ingekomen aarevraigen en van de hoeveelheid regeeringgbloem welke naar het oordeel van het dageUJksch bestuur van den bond voornoemd aan lederen bakjier in die opgave vermeld ware te verstrekken Bedoelde secretaris deelt voorts aan het Rijkjskantoor voor de Distributie van Graan en Meel mede hoe groot de hoeveelheid regeeringsbloem ia welke aan elke femeente in totaal ware te veratreJdten 5e Kan de burgemeester c q de directeur van het gemeenteiyk distributieIbedrüf zich met de hem veratreikte opgajee niet vereenjgen dan geeft hy daarvan onder vermelding van de reden binnen een week na ontvangst der opgarve kennis aan den secretarifl voornoemd Wordt tusscJien deze en den bunremeester c q den directeur van het gemeentelyk distriibutieibedröf geen twereenatemming verkregen dan beslist de directeur van het Rijksbureau voor de Distailratie van Graan en Meel Is deze beslissing niet gWallen v66r den datum beddeld sub 2 dan zal in afwadhting daarvan aan de gemeente worden toefgeiwezen de hoeveeBieM bloem welke door hei dageiyksch bestuur voornoemd aan t RUkabureau voor de Dlstr tie van Graan en Meel is vootxesteld te verstreldten Kan de burgemeester c q de directeur van het gemeentelük distributiebedrijf zich met de opgave Tere igen d n xal hü de hem toeftewezen hoeveeilheid bloem distribueeren overeenkomstig die opgave 6e De bloem zal de daartoe door het Rilkabureau voor de Distributie van Graan en Meel veratrekte machtÉging worden afgeleverd tegen den prus van ƒ 50 per 100 K G of fdbriek Door den burgemeester cq den directeur van het gemeenteiyk dlstrilHitiebedriif kan aan belangihdbbende bakkers een bedrag van 12 cent per 60 K G te larervn bloem in rekening worden gebracht voor hun bemoeiingen in zake de distriibutie van regeeringsbloem voor de beschuitbereiding 7e De verstrekte bloem mag slechts worden aangewend in eigen bedriJf Stcrt Volksbond tergen drankmisbruik Gisterenavond werd in Caf Het Schaakbord de algemeene jaarvergadering gehouden van de Goudsche afdeeling van den Volksbond tegen drankmisbruik onder voorzitterschap van den heer I van Dantzig iDe penningmeester de heer Olman bracht rekening en verantwoording uit Het boekjaar 1919 sloot met een batig saldo van f 1Ö7 67H Tot bestuurslid werd by acclamatie herkozen de heer Olman Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering alhier werden benoemd de heeren Olman en Annemaet iBu de behandeling der beschrijvJngHbrief spraken veraoheklene leden zich uit tegen Plaatselijke Keuze Men acht deze Instelling in strüd met het principe van den Volkdbond men moet zUdicelf eiechen kunnen stellen By stemming bleek een grot aantal leden deize zienswyze te zün toegetlaan Den afgevaardigden werd opgedragen het gevoelen der afdeeÜng op de algemeene vergadering uangaande deaie kwestie kenlbaar te maken Tensïotte werd gewezen op de groote moeilijikheden den deelnemers logies te verschaffen Het bestanr heeft alle mogelijke moeite met behulp van advertenties eint aangewend om meer opgaven van personen die de deelnemers getlurende twee naohten logies en gaetvrüheid wiiien aanbieden te veritrijgen ioca zonder resultaat Men heeft nog lang n t voor ieder een een onderdak kunnen vinden iNlogmaals zal het be=itaur al zijn best doen een a fldoende apioo sing te vinden opdat niemand des avonds zich naar de nahygelogen groote steden za behoeven te J egeven Na rondvraag werd de vergii lering gePloten Concert Leden der Kon Militaire Kapel te s Gra venhage zullen Zondagavond in de Sociëteit Ons Genoegen een concert geven BODEGRAVEN Da H A Leenmans te Oudemirdum is naar hier beroepen bij de Ned Hei v acem ente BOSKOOP Tot doctor in de Godgel eendheid ls b vorderd Ds Glas te Khvadiik die het beroep by de Ned Herv Kerk alhier heeft aangenomen OUDEWATER In het naburige Linschotcn even buiten onze gemeente is een koe van den landbouwer W de V door den bUksem gedood iDe heer P A Brunt alhier ia geslaagd voor het candidaats examen genee cunde aan de universiteit te Utrecht Te Hekendorp heeft de Waterloo collecte ƒ 4 16 opgebracht Alihier iis een R K WoninAbouwirereenl ging opgericht tellende 30 leden Pe oplichter waarvan eenigen tyd geleden de manufacturier Schnv aühier de dupe werd is na langen tyd voortvluchtig te zün geweest by den landbouwer Hoogendom te Harmeien gearresteerd Hn is genaamd R v d H afkomstig uit Hoogeveen WADDÏNXVEEN Maandagmorgen raakte schipper Boere welke een ataaïdraad aan een motorachuit wilde bevestigen met zyn been tusschen den draad bekneld Geluiüdg kon de motor direct Btoprpen loodat het been niet weid afgekneld Door de heeren Smit en van Eeuwen werd hy per fiets naar Dr Paul venvoerd Deze legde het eerste verband waarna de patiënt door den Tieer van Eeuwen op diens stoomfiets huimvaarts gebracht werd LUCHTVAART De verbinding Engeland Holland Dinsdag zyn circa 600 brieven en poststukken tezamen wegende 9 K G van Amsterdam uit naar Engeland per aeroplaite overgebracht Het aantal brieven en poststukken dat voor het eerst Dinsdag met het toestfll dat iri Rotterdam een noodlanding moest makea uit Engeland hierheen kwam was nog gering Voor Amaterdam was in t geheel slechts een 60 taI brieven bestemd RECHTZAKEN Wederreohtelüke vryheidtfberooving Eon arts te Amsterdam die een verklaring van krankzinnigheid afgaf vun oen brandwwrman zonder zich personn ijk daarvan te hebben overtuigd waardoor die persoon eenigcfi tijd ïn liPt Wilholminagasthuifi aldaar w rd opgcslolfln werd wegens wederrechtelii ko vr ihpid bcrooving door de AiaBterdamsfihe rechtljanJc veroordeeld tot f 300 boete of 10 dagen hechtenis Declseh was f300 boete of 8 maanden h h tenia tiemeenteraad van tiouda op Dondeidag 8 Juli 1920 des nam IM Voorzitter de heer Van Galen wegeoB ongefiteWbeid van den burgemeester De Voorxitter deed de volgende medede ii ren Gedsputeerde SUten hebberi goedgekeurd a het Raadsbesluit model C dienstjaar 1920 d d 1 Juni 1920 no 15 tot verhooging van den p0 Ondersten van WeAlooze sigarCTmakera en tabaksbewer b het Raadsbesluit model C dienstjaar 1920 d d 1 Juoi 1920 no 373 tot verkoop aan de fa Boelhouwer te Giessendam van loodsen toet fabrieksinventaris c het R dsbesluit d d 22 Juni 1920 t it h t aangaan by de RyksverzekeringsbaiUt van Se geldleening groot ƒ l OOO OOO Gedeputeerde Staten doen mededeeling van de goedkeuring by K B van 21 Jum 1920 no 29 van de py Raadabesluit van 16 jlaart 1920 vastgestelde verordening op do heffing van schoolgeld voor leerlingen van de Muziekschool der gemeente Gouda Gedeputeerde Staten deelen mede dat de beslistung op het raadabesluit dxl 1 Jum j i betreffende den aankoop van eemge perceelen grond en water van Zeeuwen ls verdaagd Voor kennisgeving aangenomen Gedeputeerde Staten hebben medegedeeld hun heKluit waarby de goedkeuring wordt ontho den aan het Raadsbesluit d d 11 Mei J l t rby werd besloten tot aanvaarding van de schenking van de Commissie tot verbetering van de Brandweer De Secretaris leest het söhriiven van Ged Staten voor waaruit bluikt dat Gcd rekening heAiben gehouden met het praeadviea van B en WI waarom ze hom goedkeuring hdb n onthouden B en W stellen voor het schruven voor kennisgeving aan te nemen De heer Van Berkel r k bejaimmert het besluit Spr schaart zich aan de zijde van de heeren brandmeesters die de verantnvoording voor den huldigen toestand niet willen aanvaarden Hij vraa rt of B en W zoo spoedig mogelök maatregelen tot vet4 etering zuUen nemen De heer v d Brug c s betreurt eveneens het besluit van Ged Staten H kan de bezwaren zoo groot niet vinden Aaive zien het stuk gisteren pas is ingekomen eeft ffpr het nog luet kannen bestudeeren HH vindt het vreeond dat B en W gewoon vorstellen het scdirüven voor kennisgeving aan te nemen Het verbaast apr dat indertyd Delft toestenuning gekregen heeft zelf een auto spuit aan te kooqien en Gouda geen vergiunning krügt een zelfde spuit in geschenk te ontvangen Sipr vraagt wat B en W nu denken te doen De Voorïitter zegt dat het schr ven ook voor B en W versch ia De zorg voor de brandweer weegt ook by het college Z Waar Een stem J ftt heibben we ondervonden De Voorzitter wüst op de eefeningen van het brandweerpersoneel B en W bescJiouwen de zaak met den noodigen ernst iDe heer Van Berkel r k lataeinst dat het wenseheiyk is dat B en W de beaprekingen met de Commissie die de spuit fceeft aangeboden hervat en doet daartoe een voorstel Wethouder Knuttel u l acht een voorstel daartoe niet noodig t Sipreett van zelf dat dit gebeuren zat Ingekomen zjjn voorts behalve de aan de orde gestelde stukken Het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot regeling der jaarwedden van het personeel verbonden aan het Gymnasium Wordt tor visie gelegd Alfivoren terzake de instelling eener Bios coopCommissie Wordt ter viaie gelegd Alflvoren tot het vastetelten eener verorderdng tot heffing van een belasting op de openbare vermakeUikheden Wordt ter viaie gelegd Verzodc van Mei J E de Wilde om met ingang van 1 September 1920 eervol te worden ontslagen als onderwyzeres in de Nuttige en fraaie handwerken aan de 2e Openbare Burgerschool voor Meisies Het ontslag wondt verleend Schrüiven van den secretaria van den Armenraad alhier houdeiïde toezending van het Jaarverslag van den Armenraad over 1919 Zal göbruikt wonden voor de samenstelling van het Gemeenteverslag Adres van den Goudschen Bestuurdersbond houdende verzoek om tot het instellen van een Gemeenteiyke Arbeidsbeurs over te gaan en daaraan tegeiykertyd te verhindt n de controle op de Werkloosheidsvenzekering In handen van B en W voor praeadriea Adres van de afd Gouda van den Nederlandschen RoomschnKatholieken Bond voor grote geeinnen waarby wordt verzocht in de nieuwe salarisregeling kindertoeslag op te nemen De heer Koemans r k verzocht op het adres van de R K vereeniging van groote gezinnen praead viea uit te brengen en het niet te behandelen bU de salarisvoorstellen De Voorzitter spreekt er zön verwondering over uit dat de vereenigingen met eerder zön gekomen met hun adressen De heer Koemans rJt weneöht dat de liïweiitie van den kindertoeslag alteonderlyk wordt behandeld De heer KoIUn a r steunt de ge i tc van den heer Koemans De heer V d Want u 1 zou het lammer vinden als men in een volgende verffWenng weer met de salarisherziening nwert beginnen Met deze voorstallen ls W noeid het is daarom gwwensdit maw m principe te weten boe de Raad h de kindertoeslag denkt l e heer Koiyn a r De heer van der ZTl PeJt de kindertoeslag vaat 3ff w ï f bedrag De heer van Oer Wan vergeet n ding hÜ zegt dat w 4p aan komt hoe de Raad zjcih de J esJe denkt maar hH vergeet hoe het 1 lön Op het Aoe legt spr deiT nadruk öOT eent dat de heer van der Want tixh MiKlertoeBlair niet voMoendv heeft la gedacht tegenonrer het ontwerp d r commissie De heer Sanders axi metdtt Of dat de salariscommisisle zich op het standpunt heeft geplaatst dat de kindertoeslag moeat worden bebaitdeld tos van de salariaberziebing Eerst moet wonden vastgesteld wat als minimum moet wonUm gegcnrcn auK alle groepen en daarna moet worde uitgemaakt of kindertoeslag moet worden gegeven De heer Sanders sluit xioh aan bil het verïoek om praeadyies Wethouder Uaaelstün u I mertt op dat gebleken is by het overieg dat verBchillende organisaties verschillende gevoelens hadden over den kindertoeslag Dit meeningflversdhil heersdite ook in de Commissie Onder denw omstandigtheden i i ruatig werfcen onmogeiyk De kindertoeslagkwestie is van pTiincipieelen aard Al men de adressen tegeiyk met de aalarisvoorstellen wil behandelen zal ffl r dit niet beletten maar hy zou het betreuren als dit ileidde tot langdurige principieele debatten iDe Voorzitter zegt daf de aalarisvooratellen al in de maand Mei aim rondgeaonden en de adressen zUn eerst vorige eek in relkomen De salariflcomnHssde stelt in haar conclusie voor dat deegewenscht de commissie opdracht zal worden gegeven tot het doen van voorstellen imzake het toekennen van vacantie of fcindertoealagen De heer Koe ra ana r k zegt dat de vereenigingen de voorstellen niet in Me heibben OTrirrangen IDe heer Muylwyk r vreest dat de beepreJdrKpen over het voorstelKoe mana veel tyd ïal vorderen en geeft in everweging het te bespreken na aftïoening der agenda iHet voorstel Koeinant om het adres in handen van B en W te stellen voor orae axivies wwdt in stenunilnsr gdbradht en aangenomen met 14 te en 5 stemmen Verzoek van het Goudsch Drankweer Comdt om toepassing van art 7 sub lo der Drankwet bepalen geen vergunningen meer mogen worden verleend In handen van B en W voor nraeadndea Het voorstel tot vaststelling van het verslag over de voeding van schoolkinderen ingevolge artikel 35 der Leerplichtwet over 1919 Aangenomen De heer Laf eb er a d vraagt of op een volgende vergadering eeif commissie van toezicht zal worden benoemd De Voorzitter zegt dati aan t verzoek zal worden voldaan Het voorstel betreffende de re H ganiaatie van de tweede Burgerschool voor Meisjes Dit De heer Muyiwyk a r ziet geen voordeel in aalnensmelting der school Spr vraagt nadere inlichtingen De heer S a n d e rs a d herinnert er aan in de vergadering van 20 April het voorstel te hebben gedaan het voorstel van de agenda te voeren De wethouder van Onder üs maajcte toen bezwaren omdat de eindstemming in de Kamer eerst in t najaar zou geschieden Veertien dagen later had ze reeds plaats Men mag verwachten dat ze spoedig in t Staatsblad zal verschynen By art 3 der wet wordt bepaald dat het U L O zal moeten gescheiden zyn van het lager onderwys De samensmelting der sijholen lou du later ongedaan moeten worden gemaakt Spr zet uiteen waarom de minister deze scheiding wenschte By de nieuwe wet kunnen wel twee verschillende scholen onder één dak en één hoofd komeiL Het voorstel zou dus in dien zin moeten worden gewyzigd dat twee scholen w é6n gebouw komen Als de wethouder van Onderwüs deze wyziging wil aanbrengen wat wil hy dan doen wanneer de limiet van 220 kinderen is bereikt Zullen de kinderen die te veel zyn dan worden geweerd Summa summarum vraagt spr of de wethouder van Onderwys het voorstel wil wyzigen als door hem aangegeven zoo niet dan is het oimoodig reorganisatie in te voeren aangezien de scholen dan toch over 5 jaar weer uiteen moeten gaan De heer v d Brug c s meent eveneena dat de voordeden van samensmelting zyn vervalleiL Spr betoogt dat de limiet van 220 kinderen spoedig zal zyn overschreden De mogeiykheid van combinatie der scholen is alleen gelaten voor zeer kleine plaatsen waar de scheiding onmogelyk is Het is niet de bedoeling van den wetgever dat afzonderlyke scholen zullen worden saamgevoegd Spr kan zyn stem niet geven aan het voorstel van den wethouder van Onderwys Spr wUst voorts op het technisch bezwaar om een verdieping te bouwen op het gebouw in het Regentesseplantsoen De heer Koiyn a r kan zich over t algemeen wel vereenigen met de bezwaren der beide vorige sprekers Het lykt spr ook dat men door aanneming van het voorstel zou ingaan tegen de bedoeling der nieuwe wet Voorts heeft spr nog eenige bezwaren van localen aard By den nieuwen toestand moet het schoolgeld op alle scholen gelyk zyn Hier heerscht de gewoonte dat men m een bepaalde wiJk moet wonen om zyn kinderen op een bepaalde school toegelaten te zien Men krygt dus de moeilykheid dat ouders wenschen dat hun kinderen op een bepaalde school worden toegelaten terwyi dat toch niet gaan zal Het gevolg kan zyn dat er drie kopklaasen op de school komen Niet letteriyk maar in den geest zal in de eerste zes leerjaren rekening gehouden worden met hetgeen in de hoogere klassen wordt geleerd Mien zou dus een weg opgaan die niet kan of mag worden gevolgd Om overbevolking van de kopklasse tegen te gaan zou in de lagere zes klassen niet meer dan 181 leerlingen kunnen worden toegelaten Wethouder Knuttel De wet spreekt van 36 leerlingen per klas De heer Koiyn a r had gaarne nadere toelichting ontvangen De toestand Is sinds April aanmerkeiyk gewüzlgd Spr wacht het antwoord van den wethouder van Onderwys af De heer Knuttel wethouder van Qnderwys antwoordt op de vraag van den heer Muyiwyk of er voordeel wn de sa mensmelting verbonden Is leer zeker v n meening te zyn dat de reoniuusatie voordeelig is voor de gemeente In de eerste plaats van financleelen aard De schoot zal den titel dragen van U L 0 cho d waarvoor een grootere ryksvergoedlng wordt gegeven dan voor lagere seholea H t voordeel achtte spr 4000 Wordt de 2de school voor Meisjes opgeheven dan krijgt men van t rijk terug Het geheele voordeel schatte spr op ƒ 7000 Het hoofd van de 2e butgerschool voor tneiajes acht de methode van t hoofd d r Ie burgerschool voor meisjes verkeerd iHet noodwendig g volg ls dat de kinderen daai Van schade Uiden Door samensmelting 4cunnen de kinderen een laar eender het M U U O examen afleggen In antwoord op een vraag van den heer Sanders telde spr dat het de absolute bedoeling is er een echoot van te mak n IDe heer Sanders s d Dat is in stryd met de wet Wiethouder Knuttel u I Ik g tf toe dat het niet Ln de geeot der w t te Er m echter een Onderwttsraad die kan toestaan bestaande scholen te bestendigen Stpr wyst er op dat in lfli25 1U van M U L 0 cholen niet gereorganiseerd zulten zyn StelUg lullen de autoriteiten toestaan dat bestaande scholen g hanKihaafd worden zoodat we dan ln M r gunstige conditie konen De heer v d Brug c s wrwees de wethouder naar de vroegere mUehtingen gegeven oiver de mogeUlkhekl van het bouwen eener irieuwe verdieping In veihand met de opmetidngeQ van dm heer KoIMn zeide apr dat wel ao alle lagere scholen het schoolgeid gelijk m Mt zUn echter niet orp U L O scholen vramr t hooger mag zÜn Voor den te grooitea toeloop bestaat dus geen vrees De heer Muyiwyk a r vraagt of het financieel voordeel ook na de reorganisatie biyft bestaan De heer Sanders s d wÜat er op dnt zeker de bedoeling van den wetgever ia dat de scholen op een gegeven oogenbllk zoo zyn als de wet verlangt De minister zal op een tydstip zeggen dat de tyd van reorganisatie verstreken is en dat de wet volkomen wordt toegepast anders is een wet overbodig Als men het er over eens la dat de scholen na 5 Jaar toch uiteen zullen moeten gaan dan vraagt spr wat er op tegen ls de scholen onder een dak desnoods met één hoofd te brengen De heer v d Brug es is het byzOBder opgevallen dat de wethouder heeft toegegeven niet in den geest der wet te haa leLen by de samenvoeging De wet moet geëerbiedigd worden ook den geest daar van AIb men weet dat de vyf Jaren i jn toegestaan voor bestaande scholen mmar als eerlyk man kan men het niet goed vinden nog eens gauw dien toestand te scheppen Spr heeft priiwipieel er bezwaar tegen hooger schoolgeld te beften voor de es laagste klassen der U L O Het ls de bedoeling dat voor alle kinderen hetz fde bedrag wordt betaald voor t lelfde onderwys waardoor een groote grief wordt tveggenomen Spr kan zich daarom ifr niet mee vereenigen dat de wethondet een hooger schoolgeld wit heffen De kans bestaat dat Ged taten hun goedkeuring zullen onthouden De heer K o 1 y n a r concludeert dat de wethouder van onderwys nu wel beter zUn bedoeling heeft verklaard Hy wil een afzonderiyke school De heer Sanders Standenscbool I De heer K o 1 y n a r is tegen het stichten van zulk een afzonderiyke school Spr herinnert aan de pogingen in de Kamer om zulk een school te krygen Nu de wethouder van onderwys beslist verklaart toch zulk een school te willen oprichten is deze verklaring voor spr voldoende om zyn stem aan t voorstel te onthouden De wethouder van Onderwys wyst er op dat de lesroosters voor alle lagere scholen geiyk moeten zyn zoodat ook in de eerste zes klasien der eventueel gecombineerde meisjesschpol het program ln geen enkel opzicht van dat der andere lagere scholen moet afwyken De heer K o 1 y n En de grammatlka en de methode van t rekenen dan De Wethouder Ook dat zal overeenstemmen met dat op andere lagere scholen Deze leiden toch Immers ook op voor scholen voor middelbaar onderwUs Waarom zou de voorbereiding v i r U L O anders moeten zyn dan vodr het middelbaar onderwijs Het ls volstrekt niet zeker dat de scholen uiteen zouden moeten gaan De wet laat voortdurende verlenging van bestaande omstandigheden toe Op de eerste burgerschool voor meisjes gaat het leerllngental achteruit doch op de 2e Burgerschool gaat het vooruit doch lang niet in die mate als de achteruitgang op de eerste burgerschool Spr noemt enkele cyfers Hy gelooft niet dat het aantal leeriingen der saamgevoegde scholen spoedig meer zal zijn dan 220 De samoivoeglng is wel niet In den geest van de wet maAr toch ook niet tegen de wet want ze laat het toe Het kardinale punt is het hooger schoolgeld Spr protesteert ten stelligste tegen de betichUng dat hy lang een achterdeurtje een standenscbool wil verkrijgen Per slot van rekening is een U L O school geen fitandenschool dan zouden H B S en gymnasium dat ook zyn al geeft spr toe dat deze inrichtingen hoofdoakeltik worden bezocht door kinderen van beter gesitueerden Echter zoo lang als spr wethouder is is nooit onthefflng of vermindering van schoolgeld verleend Tenslotte verklaart spr dat als eenmaal de minister het aiteea gaan der schol ftzou wenschen B en W alles zouden doen om de Mholen te bi ouden onder één dak De heer Muyiwyk a r vraagt of het noodig is een verdieping by te bouwen als toch slechts 220 leerlingen wurden toegelaten jmmmiimmaêKÊÊ mÊÊÊmSiÊÈÊÊmiaÊÊiÊÊÊmm Ds wathoader cht dit laderdaad noodig Het voorstel wordt ia stemming gebracht en verworpm met 11 tegen 8 stemmen Het voonMel tot uitbreiding jwntal kleedkamerlies stedcUlke swentnriditing mei b arootlagswUiigln B en W vetrzoeken hierroor f lOOO beschikbaar te stellen Wordt aangenooien Het voorstel tol verhuur van gwioleerden genleentegroiid aan de Caapmersteeg aan P J FQn iB en W versoekan madhtiging bedo stuk grond te verhuren k f 0 1fi per Mi Wordt aangenomen Het voorstel tot verhuur van en verUenittg van reoht van uiixieht en gerioleerden gemeentAgrond aan de Vest aan J H Borsjc Wondt aangenomen Het voorstel tot verhuur van garioleerden gemMntegroful aan de Nieuwehaven aan d CottD Groothaadelsverseniging de Handelskamer Wordt aangenomen Het voMMet tot verleening van vergunning aan A J J Vos tot Werbouwlng van gerlolecrdfti gemeente Wordt aangenomen Het voorstel tot verleenüuc van vergunning aan J G Pothanst Mn liohtramen langs gemeente eigendom aan te brengen Wordt aangenomen Het voonit t t v rte dng vtn vergoeding uit de gemeentekas aan bUsondere selwrien van de iaarwedden van onderwUccrs welke boren het door de U 0 wet geeteldc voor RUksvergoeding in aAnmu king komende maximum aan die scholen werkzaam zUn Wordt aangenonunt Het voorstel tot rkeniai van verlof Mn Dr H M R LmukM leeraar aan het Gymnasium Wordt aangenomen Het voorstel tot wtizlging van het RMuIsbMhlit d d 11 Mei 1920 no 527 betr ffmd den aankoonyan het pH cee genaamd de Moriaan gelegen san de Westhaven Wordt aangenomen fD e zitting duurt voort Mf WffTBICHrrHTBN GOUDA 8 Juni 1920 KAAS Aangevoerd 75 partyen handel vlug Ie kwal ƒ 70 75 2 kwal f 6 9 BOTER Goede aanvoer handel vlug Weiboter ƒ 1 40 1 50 VEEMARKT Vette varkMUi goode aanvoer handel vlug 0 80 0 86 per H K G Magere varkens red aanvoer harwlel matig f 0 85 Ü 95 per H K G Magere biggen red aanvoer handel flauw ƒ 4 4 50 per week Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 18 34 EIEREN Goede aanvoer haaiBkvhig per 100 stuk ƒ 13 60 14 50 GRANEN Aanvoer gering en daarddbr weinig handel Tarwe BO 64 Rogge ƒ 30 32 Gkrst 2ft 28 id Chev ƒ 28 30 Haver ƒ 25 26 50 Erwten 22 2 per 100 KrG Groenten veiling Coöperatieve Tuinlersvereenlging Gouds en Omstreken Veilig van 7 Juli 1920 Komkommers Ie soort ƒ 6 10 7 30 id 2e soort ƒ 3 30 6 30 ld halve ƒ 2 40 2 70 ld groengeel ƒ 5 6 10 Bloemkool Ie soort ƒ 10 70 22 id 2e soort ƒ 6 13 80 id 8e soort ƒ 0 80 6 90 Spitskool ƒ 3 90 Kropsla ƒ 0 fiO 1 70 Andy vie Ie soort ƒ 2 70 4 60 ld 2o soort ƒ 1 1 70 per 100 stuks Sngboonen ƒ 79 86 id 2e soort ƒ 32 68 Pnmkboonen ƒ 25 Stokspersieboonen ƒ 83 Stamboonep ƒ 57 71 Spekboonen ƒ 42 Tuinboonen ƒ 3 70 6 70 Tomaten A 5l 53 id B ƒ 33 44 id C ƒ 20 28 ld bonken ƒ 14 28 Doperwten ƒ 12 29 80 Peulen ƒ 8 20 26 20 Peen ƒ 2 1 60 Postelein ƒ 440 1 ZvriOf ƒ 2 S Komkommerstek ƒ 2 3 Aardappelen ƒ 7 40 U id poters ƒ 2 6 per 100 K G Peen ƒ 3 40 6 70 id 2e soort ƒ 2 10 2 90 Rabarber ƒ l lO 6 Uien ƒ 1 70 4 Kroten ƒ 6 10 6 90 Selderie ƒ 1 70 3 10 Boonenkruid ƒ 1 10 2 JO Peterselie ƒ 1 60 9 10 per 100 bos uring ƒ 0 28 per Ust PAmbosen ƒ 0 30 49 Aardbeien ƒ 0 28 0 36 Roode bessou ƒ 0 16 0 33 Zwarte bessen ƒ 0 37 0 67 Kruisbessen ƒ 0 11 0 19 per pond Eieren ƒ 13 10 per 100 stuks algenMOne vergadering phutti van den G V B op de bovenxaal vmn Café Het Schaakbord Na de atoreotype punten der agenda vsrwaehten we een belangryke rondvraag liten Nedcri Cricket elftal naar KopenhagD Vglgens do iTel worden er te Kopeilr hacen poginfren in hst werk gestild um een Hullaatlach cricket elftal naar Denemarken te krygvn Hot denkbeeld daarvan is uitgegaan van den ou l Haarlem eti K$r pidita Npeler Paaixiekouper O vernutn onder oud voetballers beter bekend onder den naam Puck die al eeriige jaren t Kopenhagen woonachtig is Kerst he t ConstkQt Keith Utt v i zoek gekregen om met een elftal H C C eni over te komen maar wegens den toer van het Keasler elftat naar liki ipiland moest de uitnoodiging wolden afgeslagop Thansheeft Van Buovcn de mededeoling ontvangen dat men het te Kopenhagen seer stniwaardeeren als hy nwt een elftal sou kunnen overkumea Tnze DR AADLOOZE mKNSt De confertuitie t Spa SPA 8 Juli De militaire deidiundig A ea raatlgevers vergaderden Woenstlag vtmil Zy Eul n Donderdag den Opperstm Kaad hunne rapporten teiligienden over de wyse der uitlevering van oorlogsmateriaal en de vcrminderfa g van het troepena ntal sal moeten worden ultgevoertl en over d n termgn waarin dit geschieden raoet WaacHchijnlijk zal die tcrmun mmder dan een jaar bedragen De gevolmachtigden der g atlicertlen zullen besluiten of en welke waarborgen Duitschland xal moeten geven in geval van nalatigheid Na de zitting der conferentie hebben de Uuitsche afgetanten vergadenl Men verwacht het einde tlar werkzaamhe ien tegen Zondag a it Het Spasnitche koningspaar ie ParlJiv l Alll lS 8 lu i h Kimlrig t ii KuniiiKiii vuil KjMtiiio ziju met den kronii iriiis var Mudrid tü Pwijw ttnijgühnintfn ihi kpiuilelijke ïaiuilie zul bedeu i ihl Mnl I arijs vprlat n mi ioh r oxtr tr n rmar Boulogne Itegr eii wimr zij ieh litMchP ii dm wiiir h ii K lftiid ovfi i Htr cn De intemstionsie tentoonstelling te RU iM I AKI JS ft Juli noi L fstüMttmmtmtuitt U titdiiiiHtolt ttK ItT t h t hiMNtoI vim ivi houdwi vofi Frankrijk i Ki itH d Uil IiJU i li urcn voor lu t puiilli k to oiH iit ii Dn tdiHïhtigi oiïlci o niiiiig üiil ZtiU rdag 10 diili M tliintH hobfion De Ude Juli AKI IS M Juli IM Katioiml J fli t Mill 14 Jifeii mï vuur het wrtit w fir g U i wurdt ii uu wn wijzo dip aan lo füeötün vu vóór 0ÜII gorlog ai lu iimieron Volu populaire vornwKi avKtu don Ktauii op hut prij i ajituu tuu iifii iiU vrougt r s hitterotid pitllen LAATSTftBUUCHTKN I fr De Duitsche schadaleoastelUng SBA 8 Juli VJ Het schynt thans eker dat het bedrag dsr door Duitschland te betaien aohadeloosstelling i bapaald op 125 milliard te betalen lojuter interest l n 42 annuïteiten van eUc 8 piil Iiard Aangenomen wordt dat dtt ctlfer aal wonlen vastgesteld SPA 8 Juli VjD De beaptvkiiwen van ds door Duitschland te betalwi schadeloosstelling wonien voortgecet Kr is omtrent de verdeeling nog nieta definitief vastire tetd Woenwlsigmorgen begaf de h r Millerand zich naar de heeren Delacroix Jaspar en Hvman en had met hen een xeer liing onderhouit Het schynt dat MJllerand België zeer genegen Is en het wordt bevestigd dat hy nooit zal toestaan dat het volkenrecht van Belgia aangetast wordt ¥ zi n teekenen waar te nemen dat d Dvereenfitenuning over ie verdeeling tan de schadeloosstelling oniUrgaxchIkt geimaskt sal wordan aan de mogelttkhekl tot het ontm rpen van een irian tot liauidatie van de Duitscha schulden LAND EN ZEEMACHT De Polen eapltukcren I ARUS 8 Juli VJ De Uucago Tribune meklt dat de Polen voor de bolsieu iki ihebbcn gecapituleerd en om vrede gtyraagd hetiben Beveatiging van hef bericht is nog niet ontvangen ONZS KOLONIëN Een buMc van de Fraas be regeeriag Den 228t Mei j l overhandigde de SecreUris van bet FraotKhe Consulaat namens de Fraiuche regeenng aan den Burgeaieester van Batavia een prachtige vaas van aèvresporselein De vaas is 1 H S eU hoog en staat op een bronsen voetstuk De valsfihe monttra lONSGHBOE 8 Juli VJ Btt natUrondersoak imake d uitirifte van valsdtsbankd ttjetten van t 26 door de rscharcheurs uit Knsohedé en Amsterdam iaDuitschland voortgezet heeft aaiüeidimcgegeven bot d amtatatie van in het geheet l oersoaaa in DUseekloiY Gladbach a Nordhom Hen meent thans ds hand ta hebben gelegd op het geheele comotoL Ongeveer 560 Tslsehe bankbiljetten xün inbeslag gen oenen TfiLRGRAFlSCU WEB BSBI€HT Hoogste ktaad 769 6 te Stockholm Uagste stand 760 2 te Portiamih III Verwachting tot dw volgenden dagi Zwakke tot matige Zuidwestetyke tot ZuidoodtelUke wind meest swaariüwolkt waarschyniyk nog enkele regenbuien l ü warmer SPORT GOUDA GEBOREN 6 Jutl Maria d v L Barreveld en J van Zee Exalto 7 Juli Etlaabeth Jaeoba d v G Brouwer n W Tutnenburg Johanna d v J T de Zeeuw en H van den Berg GETROUWD 7 Juli W Bwle tn C P Ros T Prevw en M C Knodam C M Verleide on S de Bussehere G van der Helden en A Kremp J de Hoog en 1 van Willigen A de Rek en P H Laby OVERLEDEN B Juli Comeliit van der Steen 20 J 6 JuU Gyabertha de Un 2 j EUsabeth C Boere 3 rand ZWEMMEN l aale Duitache praktyhen Zooafai we reeds gisteren meldden gaat de G S C pld v iet nutr Beriyn Ter elfder ure werd afgeseind en dekt het Iwütuur van de Beri Schwimm Verein Poseidon zich in een nader schryven achter dat van den DuiMHien Zwembomi dte geen toestemming veriemdc aan deze internationale ontmoeting oiAdat de inscbr vlng te laat in het bezit Is gnomen Wy kinneA Merop nog nader terug VOETBAL ilu i ft V a fiflRÉJr dê morpms KT uur heeft ite