Goudsche Courant, maandag 12 juli 1920

tliani TOriufdt ia het bwloten zidi bli de nuftandlchcden B r te lexirra De Poolsciia njiiüater van Bnitenlandsehe IZi en heeft ua zlin peasunistiache mededMlinicen aan de daffbladcorrespondenten te SqM over de toekoonst van xuQ lud een baroep gedaan op den Oppersten Raad om iNrtMi tnaterieeten en moreeien steun t verleenen ïDe mmiater voeRde er bU dat het aantal burtenlandsche officieren in het Poolaehe leger lüet irroot behoefde te zijn maar dat een demceluïce uteun van d n kant der irealHeenleii oou bewjixen dat nwn Polen als een vriend ibeschouwt Op Zaterdaj Kohouden aaanenkomst tuascheï JUUleraftd l loyd Geome en SforMt oou eendrachtiK optreden in het belanir TU Polen Tcrlcreiten xijn wanneer Lloyd 3 onre xich had kunnen TereenJ en met het Fransche TerlauKen dat de Ruaaiachye ndenreireerini aWorens zU werd toefrelaten tot een officieele conferentie met de geallieerden de door de voriire Ruoaiiche reffeerinff aansefrane verpüchtinfren dient te erkennen Uoyd GeonRe was niet bereid Koo ver te vaan iDerhabve nam Frankrijk een afwachtende houdintr aan terwijl Lloyd Georxe op zich nam een nota naar Mm4raa te zenden waarin de radenrefreenna wordt op evorderd terstond een wapenstilstand met Polen te sluiten de RussiacibPooleohe xrens te aaiwaarden die door de iceallieerdeo aal worden vastiresteld termiü wonit beloofid dat alvorens die voorwaarden worden aanvaand en c wevolRd bolejawistische verteRenwoordJffera uit enoodUd zullen wonien deel te namen aan een te Londen te houden internationale conferentie Lloyd Georire zal aan deze nota noff toevoeit n dat m eval de bowenataande voorwaarden niet aanvaaro kunnen worden Ensrelond zich genoodzaakt Mu Kien mateneele hulp aan Polen te verleehen Daarentetren neemt fVanlca fi reeda stappen om Polen onverwijld te hulp te komen De bolel wflü Uen welnie dn heU en het ultimatum want dit is de nota wel beediouwd op te volfcen Het aat hun xoed aan t front ze behalen succes op aueeea Naar het Berliner TaK A Iatt van be Tocfode ziide verneemt heibben de bolsjimi ti Dwlnidc xenomen Afdeellnven van t fiuaeiiche Sovjet lefer staan aan de erens ran LlÜiauen en richten hun hoofdmacht waarschünlük teven de rena van Polen iEen enrerwefiiiiw lal de sovjet slechts kunnen doen besluiten Llovd Georire s bevel op te voliren n I de Dverwetr nE dat liet minder sewenscht is den BrfUchen premier tenen zich in t harnas te la en met het oor op de handel Msprekinffen die ze vol aame wil voortzetten 0B Sovjet rejreerinfir heeft in primciue de Britsohe voorwaarden voor de hervatting van de ondertiandeliwren over de iandelsbetrekkimren met SovjetHRualand aaivreWHnen Op t ooRenfctik stasn er voor Polen belaucriJke dii en o p t spel De volksatemminx in de OoetJ iiiflche irebieden waarbU moM wonden bepaald of deze in de toekomst Duitseb of Poolach zullen zün is begonnen Naar iremeM wordt is te Mariënwerder een verordening van de interirealUeerde cottmiisie verschenen waaibli het verboden la van de stations en openbare firebouwen ffebruik te maken ¥ 000 propaKanda voor de voUustetmniwr Particuliere huizen B jn daarom noR feestel ker oretooid dan anders het ireval zou zijn Een hartstochtelüke opgewondenheid maakt zich meer en meer van de berrolkinir meester Voortdurend worden er optochten irehouden Steeds hoort men van nieuwe onrechtmatiire daden der Polen tesren de atemtferechtl pden Zoo worden er t Soldau 2 K Rtenwerechtixden uit Oost Pruisen opsrehouden tepwUI een aantal b nrers als itij elaan opicepskt zUn en het verkeer in de straten der etad na 8 uur s avonds voor da bunteni is verboden Zelfs wordt beweerd dat het Poolsdie secretariaat te Ji anni uiv belooninsren heeft uitgeloofd vor voorbereidinsren om op den da vstn de stemmiiw rroote boachbranden te laten uftbrAen Het aantal berichten over mereHike aanstairen neemt steeds toe Tef Mewe 18 een Poolffche militaire trein en te Memel een pantsertrein aangekomen Te Deutseh ADau kwam het tot oorewonden toonerfen waarvan de chuld aan Poolscbe renten wordt ww ten Ook in de kriricem der onafliankeHIke sociaal df mocrateT maakt men Drona ande tot het verwerven van itenwnen voor Duitschland De Honjraarsche Rijksreirent heeft aancraaf Stefan BetWen v raocht zich metde partijleiders in verbindins te stellen teneinde txit een oploaainff van de reseel inRMrisis te geraken BUITENtANDSCH NIEUWS BBLGIE Eic keicerin Eoirlfciie Yoljteiu te Londen ontvauren bericbten is de ex kei erin BuRiénie in Spanje overleden SPANJE Oc OaldMi SparenaUx berdenUiut SondMC de hen enkinirsda van den Gulden fiporensIa ia te Bnisael in alle atllte vooibijffe aan De burgemeester had alle optochten en samenscholiiwen veibodcn Ook uit de provincie werd ireen enkel incident xemdd uitirezonderd uit Antwerpen waar in weerwil van het ultónikflcellike veibod van den buiwemeester eeniire vereenlxfniren welke te Borirenhout hadden deeljrentiraen aan de fees tel liMieden ter herdeidriagr van den Guldensporenelax or het stadhuis manifesteerden Door een der manifestanten weid een revolverschot jrelost De politie deed een chanre met de bUake wapenen Er werden twee personen ffswond Vokrena een nader bericht z n meer dan 20 per oneB irodood n talrUke arreiUties BINNENLAND EERSTE KAMER Beatriidinx van revokrfiomuire itnellaimL Versohenen is het voorloopiar versla over het oufcwenp van wet houdnide nadere voorzieningen tot bestrüdmjr van revolutionmure iwoelmwen Vele leden achten d i voontestelden wetteHk n maatresel noodzaketijk niet alleen ter boveHifiriDjr der rechtoorde doch ook omdat men meende dat dece wet een cede preventieve werkinB zal hebben en cphoopane van brandstof voor een revolutde zai vooikomen fientxe leden kontien deoe zienawijgce ecnszinfi deelen Ztj wenschten eich aan te sluiten bij hetgeen in de Tweede Kamer door de sociaal democratische fractie en anderen toRwn dit wetsontwerp i Keaetfó en noempden de indienrng ontydix overbodifr en een fwtitieke fout Een der leden dae een voorstander verklaapde te liJn van het vrue woord merkte eveneens op dat de nootkakelljkheid van ddt wetsvoorstel met was aansretoonid Andere leden xinRen niet 000 ver maar hadden todi Rroot berawaar teffen deze wetsvoordracht H i wordt door versdherpinfr van strafbepaiiniien het sturen tot omwenteling eerder bevorderd dan befitroden Die uitbreüünj der bestaande 8traA epalincren achtten deze leden daarom tactisch potitaek verkeerd Door een der ledenjweid opgeiperkt dal xouvemer est prévoir tfn dat men de regeering met mag verwijten dat zü zich wapent teffen trebeurlHltheden zoÓals men in andere landen beeft aanschouwd Verschillende leden sloten ich daarbiJ aan en betUJ den hun rroote insfenomeahfiJd met het ontwerp Daart€ no er steWe een ander lid de meeninir dat wettel e maatrejrelen als de hier vooivefiteLde ï fet baten indien iwen eluk een revolutie Opkomt Weer andere leden heibaalden dat het voor sulk een VK orstei noodis is dat de tudsomstandi b den aulka wettijren Br moet een zekere duidellik melkbare roering aanwezuiK zün on tM too iets over te aan Van die roeHnrf dïitkende men echter het bestaan Vele anderen konden uch met de hescbouwintften van deee leden niet vereendiren We leven hier te lande in een ver dooripevoerde democratische maatschftppi waar onze vrijheden zoo open en bloot lix CQ dat er alle reden is om met meer scherpte en met meer nadruk er voor te Waken dat ize met door © en roejtelooize mintlctlhcui kunnen iworden Bansretast En dit wetsvoorstel is ter dejfe ïreachikt om de democratische vrijheden te beachenmen Zelfs vroew men izich af of deee wetsvoopdracht wel ver Rienoeifr aat en of ook niet andere uitrwassen moeten worden strafbaar fïesteld sooala de onduldbare ifiogiaK van vakvereeniwinijren Belfs internationaal om de macht te verplaatsen van de wetüge regeerinjc naar politiek onbevoeitde 11iihamen als de vakoriraniaaties Men kan sich eigenlijk de felle en hartat c hteliiike oppositie die tiidena de behan dfUim van dit ontwerp in de Tweede Kiat laer in en buiten het parlement is aan den djas getreden niet veikjaren Da tot oordeelen bovoeffde leider hadden de oppoaitie eeriyicheiddhalve moeten matieen of onderdrukken Of was thet xoo werd tevraaRd wellicht meer te doen om aan het fie it der indienui4r jeen welkome auileidinff to ontleenen tot het op felle wiJM voeren van nieuwe propat anda nii er een inzinking dreijTt van den aanhang der socialisten iBeJamimerid werd dat in art 2 wordt af Pewoken van de tot dusver aljtemeen teldenden re l dat indien men tenifrtreedt van het aanvankelijk voornemen tot het piesen van miadrijf een etrafbaarheid bestaat EeJi der leden betreurde dat art 6 hoezeer verbeterd toch vaat waa eblaven handelintren straflbaar stelde die het voorheen met waren en van welker strafibaanheid de noodzakelijkheid mmmer wae irehleken lËenifre leden verzekerden nu reeds dat d t artikel iedere verstandhoudinir met het buitenland strafbaar stelt VeracOuIlende leden verklaarden hierteflrenover ijfeen beswaar tfr hebben teffen de bepalinften van dit artikel Sonwmxen vreesden dat de uitbrekünjr door art 4 aan het beffrip opruÜnic gegeven het in het reheun beraadslagen en spionneeren zal bevorderen lEnkele leden wareA de Aieennur toefcedaan dat art 7 niet vef Kenoef raat annRezien daardoor het aansporen tot het nalaten of schenden van aün an tsplJcht niet strafbaar wordt reflteld AmbteiuMiaalariwen In de Memorie van Antwoord betooKt de minister van financiën dat een verxeliJkinjr tusschen de a riaeen van bet hooger personeel in Staatadienst en die welke verbonden aijn aan overeet komstiffe betrekkingen m de vrüe maatschappij niet wel mojrelijk is De Staat kan in het altremeen te dezer izake het particulier bedrijf met volffen Van een Eooffenaamd j lijdende achaal verwacht de minister reen heil De reireerinsr heeft het denkbeeld overwogen doch is tot de slotsom irekomen dat het niet vor verwezenlijkinjr vatbaar ia Bii benaderinjir kan het bedraor dat als irevolff van de met iiwanv van 1 JanoKri Iflie of van lateren datum vastirestolde nieuwe salarisreffelinffen per jaar aan salarifisen voor de onderscheidene jrroepen van perwneel meer moet worden uit ejcven worden jfeeteW op f WerUoozenaitkeering Op de vraag of bij verschil in uitkeeringen uit de werklooBEenkassen aan gehuwden en ongehuwden in concubinaat levenden mogen wonien gelijk gesteld met gehuwden heeft de minister van Arbeid het volgende aan de gemeentebesturen medegedeeld Ongehuwd samenwonenden die geen kinderen hebben worden niet als gehuwd beschouwd Ongehuwd samenwonenden die kinderen hebben eo daarmede in gezin samenleven worden en opzichte van de uitkeeringen Ala gehuwd beschouwd Indien ia koihen vaat te staan dat voor hen om wettelijke redenen voorshands geen huwelijk mogeiyk i Een gehuwde die zijn vrouw verlaten heeft en met voor het onderhoud van zijn kinderen lorgt wordt ten opzichte van de uitkeeringoa met een ongehuwde geUjk geüteld De Wielingeii Men meldt uit Parijs dat de Brussetsche correspondent van de Temps naar ziJn blad heeft geseind dat de Wielingen kwestie nog steeds de politieke kringen bezig houdt Sinds eenige dagen wordt van gedachten gewisseld tusschen de regeering van België eenerzltjda en die van Frankrijk en Engeland anderzjids Franscb inToerveibod Het Franache invoerverbod omvat naar thans gebleken is ook de bloembollen Verhoogliig van kolenprüzen Met ingang van 1 Augustus zullen de kolenprijzen door het Centraal Verrekenkantoor voor Brandstoffen met gemiddeld 8 per ton worden verhoogd Deze verhooging is door de aanhoudende staging van de kolenprijzen op de wereldmarkt onvermijdelijk geworden De verkoopprijzen konden in de eerste helft van dit jaar nog lager worden gesteld dan met het oog op de inkoopsprijzen mogelijk was daar op 1 Januari i l nog over een aanzienlijk overschot werd beschikt Daar dit overschot is opgeteerd en het prijsverloop geen wending ten gunste heeft genomen doch integendeel met hoogere prijzen voor buitenlandsche kolen moet worden gerekend dan aanvankelijk waren aangenomen kan een verdere verhooging niet uitblijven meldt men aan het Hbld De huisbrandprijzen die gelijk bekend op de prijzen welke de Limburgsche mijnen ontvangen zyn gegrond ondergaan geen wijziging behalve voor groep B kantoren winkels hotels cafe s restaurants particuliere centrale verwarming enz voor welke do eciale huirf randprüs niet geldt De tooslag van ƒ 2 per eenheid boven den specialen huisbrandprij welke deze groep thans betaalt zal met ingang van 1 Augustus op ƒ 3 per eet eid worden gesteld De uitkeeringen uit de oorlogswinst belasting aan de gemeenten Volgens de N R Ct heeft de Nederlandache Bank tot onderscheiden gemeenten welke een tweede uitkeenng uit de oorloswinstbelaating zullen ontvangen een circulaire gericht waarbij wordt verlangd dat de genoemde uitkoeringen zullen worden aangewend tot vermindering van de vlottende schuld dier gemeenten Het blad herinnert hierby aan een soortgelijk ingrijpen van de Nederlandsdie Bank in den aanvang wan het vorige jaar toen zij grenzen stelde aan het aannemen van wissels promessen en anticipatie biljetten der gemeenten Neutraal overheidspersoneel Vrijdaginiddag ia m J en Haag in het ge bouw De Ruyters Éaa een vergatlering ge houden van het Cdjlnité van Neutraal Overheidapcrsoneel onier leiding van den heer H Freen Spreker waren de heeren mr H C DreHHelhuya over De voornaamste punten onzer rechtspositie en H Berghuijs over M pensioenrapport van de Staatscommissie De vaMture Traib Naar de Tel verneemt heeft de faculteit der Amsten amBche Universiteit ter vervuiling van d vacature Hector Treub de volgende voordracht opgemaakt 1 Dr K de Snoo directeur der Rijkskweekschool voor Voedvrouwen te Roteidam 2 Dr J L B Engelhard vrouwenarts te Utrecht HolUndsche mijnwerkers in Duitschland Bij de laatste uitbetaling van toon werd door de Dirctie der Duitsche mijnen o a de Nordstem den Hollandechen arbeiders medegedeeld dat ingaande 16 Juli het loon m DuitRch geld zal worden uitbetaald Door dezen maatregel zullen de inkomsten der werklieden aanmerkelijk achteruitgaan waarbij nog komt dat zij evenals de Duitache bevolking weldra de tien procent inkomstenbelasting zulten moeten betalen alhoewel zij op HoUandsch grondgebied wonen Deze maatregelen maken het den Hollandschen werklieden haast onmogelijk langer in de Duitsche mijnen werkzaam te zijn Tot heden werd hun loon in HoUandsch geld uitgekeerd en daarbü de Mark op 24 cent later iets meer gerekend Tewericstelling bij de HoUandache mijnen is misschien wel mogel fc doch toetreding tot het Hollandsche pentioenfonds is voor arbeiders boven 40 jaar uitgesloten Men begrijpt dat deze maatregel zeer veel beroering heeft verwekt onder de Hollandsche werklieden In vergaderingen zal de aan te nenten houding nader worden besprrften De Nationale Vrouwenraad Het bestuur van den Nat Vrouwenraad mocht van een dei leden een gift van ƒ 6000 ontvangen voor e n ends waaruit aan gedelegeerden finandeelen steun kan worden verleend voor het bijwonen van internationale bijeenkomsten van den Internationalen Vrouwenraad De koninklijke familie De Koningin en Prinses Juliana zijn uit den Haag naar het Loo teruggekeerd De Nationale Wonlngraad Zaterdag werd ie Amsterdam een zitting gehouden van den Nationalen Wonlngraad In de bestuursvacatures ontstaan door het bedanken van de heeren Mr L N Roodenburg en H Stork werden gekozen Mr Jolles te Hilversum en MeJ Immink te Deventer Door een bestuursvoorstel kwam aan de orde de voorgestelde wijziging van de Huurcommissiewet waarover het bestuur reeda een adres had gericht aan de Tweede Ramer Aangnomen werd een motie waarin de vergadering de wenschelijkheid uitspreekt dat het voorgestelde art 6 niet ongewijzigd wet zal worden doch dat daarin bepaald worde dat een huurverhooging fen nV iMto er eigenaars slechte in zooverre kan opgelegd worden als billijk kan worden geacht wegens de meerdere kosten door hen in verbud met de exploitatie hunner buizen te maken terwijl wanneer bif een latere wettelijke regeling wordt overgegaan tot een verdere huurveriiooging deze niet moge worden toegestean dan met een gelijktijdige instelling van een Rijkswoningfonds Er was een voontol van de Woningvereeniging Nijmegra strekkende om den Minister van Arbeid te verzoeken te bevorderen dat de bouw van Middenstendswonlngen langs den weg dien de Woningwet aangeeft mogelijk worde Besloten wordt dat het bestuur te zijner tijd de zaak bij de regeering zal besprdcen Bi de rondvraag wordt de aandacht gevestigd op een bericht in de Telegraaf dat een bouwvereeniging te Diemen aanixSging heeft gekregen een bouwplan te veranderen omdat er nadere bepalingen waren gemaakt betreffende den tiubieken inhoud van woningen die in aanmerking willen komen voor Rijkffvoorschot Naar aanleiding daarvan legt de Woningbouwvereeniging iDeifland te Delft een schrijven over van den Minister van Arbeid d d 22 Juni waarin o a 3ot ligt in de bedoeling in het vervolg geen voorschot uit s Rijks kas meer te verleenen voor den bouw van woningen met een grootoren inhoud dan 800 kiA M en woningen met een inhoud van 276 00 kub M slechts tot een beperkt percentege in een met Rijfcavoorschot uit te voeren bouwplan toe te lateiL Beonomleche bond Tc ArnJiem in Zaterdag de algenieene vergadorirrg van döii Econoraiscdien Bond giehüuden De Oud Minister Mr M W F Treul hiold als voorzlUer UI ui voBrige openingsrede getiteld R uii de gelederen Nadat spr hroocivüerig had aangetoond lat de huidige politieke tnefltand hot Hlujten dor gelederen eischt kwam hij t de volgende conrlimie De vorHchillende vrijzinnige partijen en de niet op overigens dogmatisolien gi ondniagjgeorganiHeerdtf belangengroepen en vronwenorgianiHaties mogen op bepaalde pimlen a wijkende ïiuam eerihgen vertoonen allen zijn zij eenetenim g eens over de noodzakelijkheid om het coiiniïiisoh fundamiont van het Neder Ja n iflche volksleven thans zonve l mogelijk e versierkoti alle zijn zij het met elkander eons dat die versterking gezocht moet worden niet in adn banden leggen of wat nog erger is op zijde eehuiiven van den partleulieren ondel nemingRgeest en dat hoewel op het oogenWik nog zeker niet aanstonds zal kunnen gesehieden de staat en zijn organen hun bemoeiingen met handel en verkeer zoo snel on zoo veel mogelijk zullen moeten beperken Alle staan zij vijandig zoowel tegenover het consequent revotutionair drijveij der commnmisten als tegenover het rev olutionaire opportuniBqe dftr soeiaaldtmtocratoft Alle voorts zijn ij een tcnimlg in hun liefde voor de v4 ijhei l vdii den geest en staan zij pal tPgen elke overheidsinmenging in dSe vriiheid tegen elke poging om haar aan banden te leggen Waar dit zoo is en waar juist thans hetgeen samenbindt zofi eer naar voren komt hetgeen scheidt door de omstandigheden zoozeer naar achteren wordt geschoven ia do tijd gekomen om met ernst te overwegen of men nie hetzij tot een tusie hetzij thans tot een seer nauwe samenwerking km komen Deze conciuH e vindt weerklank Mj een groot deel onzer niet kerkeUpt georganiseerde en niet revolutioMiir f0zlnde landgenooten zoowel onder de vrouwen als onder de mannen Na deze rede kwamm tiwee moties m hehandeling van mevrouw P J WillekoB Maodooald Heijnvaan waarin op de wensoholijkh d van emmenwerKing van aile sinatki digej partijen die geen revolut onaire beginselen omhelzen en bereid zijn met den Bond samen t werken gewezen wordt een motie Krmg Overijfisel het hoofdbeBhiur iiitnoodigt bet initiatiel te nemen tot het bijeenbrengen van alle vrijzinnige r ijon In één blok en do daarvoor to benoemen commissie to doen bestaan b v int vijf leden van elke politieke partij waarvan 2 leden van elk horfdhestuur on 3 gewone leden die nie in een der hoogere colleges van Staat zitting hebben Bij die discussie stelt de afdeelingLeeuwarden voor om de woorden mde motie Willekos en die bereid zijnom met onzen omi samen te werken te Hchraipjwn De afd Scthiedanv oogt dat door aanvaarding van het voorstel het hoofdbeginflftl van den E B wordt prijsgegeven Verscheidene afdeelingen noemen hot ind enen vart hgt voorstel onverwacht De voorzitier zegt in zijn antwoord o m Jndlen de motie weerklank vindt bij andere partijen dan zal de Economische Bond op Rtaatktindig terrein niet meer werkzaam zijn waar de handen vrij krijgen o a ook om gezonde begrippfn omtrent de koloniale politiek te verbreiden Do meerderheid verklaarde zich tegen da ieHjko stemming der motieWil lekoe waarna de vergadering gesloten word met de toezegging dat zoo spoedig mogdijk waarsohlinJijk in het rwijaar een weede algemcene vergadering zal worden ST houden LUCHTVAART De dknat op Engeland De luchtdienst op Engeland van voninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Kolon to wordt met ingang van 1 2 dezer nltgebr d en van dien datum af zai twee maal per dag gel enheid bestaan por hichtexpre te reizen nf goederen te vervoeren VHegdWnat Belgi Eng land Volgens de Te zal binnenkort een vliegdienfli wofden ingesteld tuBschen Belgiö en Londen De tarieven zullen lagei zijn dan op den dienst HoUandEugeland De vliegdlenst zal zoowel passagiers als post vervoeren GËteENGPE BERICHTEN Milnongelnkken Op de staatsmijn Wilheimina te Terwinselen is de mijnwerker J R hU het Enitieten door gesteente getroffen Smstag gekwetst opgenomen oirerleed hij kort daarna De man is afiEomstiir uit Maastricht Op dezelfde mijn is de houwer W D door het verkeerd afgaan van een schot ernstig verwond Breda co het kanaal Antwen en ocrdijk Bet raadsUd Zijlmans te Breda heeft de volgende vragen achriftelük bü B en W ingediend lie ZiJn iB en W l ereid aich m vertiinding te stellen met de ontwerpers van het kianaal Anliweipen Moerdijk de heeren Wouters Nederlander een groot industrieel te Antwerpen en Delleur burgemecBter van Boitsfort wier ontwePp volgens een artikel in Handelsberichten de bijax ndere belangstelling he t van de Nederlandache en BeliciacQie autonteiten 2e iZÜn B en W bereid bovengenoemde heeren in overweging te gewen met het oog p de groote industrieele uitfcreiding van Breda hun iplan indien technisch mogelyk m dien ain te wjjizigen dat dit kanaal de stad of haar onmiddellijke omgeving Bal aandoen 8e En zoo ja zün B en W dan bereid de resulteten hunner pogingen aan den laad der jremeente Breda kenbaar te maloen Wimingellende Het volgende treurig staaltje van de iwoningellende geeft Het Volk Achter een kiBtenmakerü Westerstraat 148 ia eefl hokje afgeschoten waann man vrouw en vier kinderen veïlbiüven moeten terwijl een vijfde apruit verwacht wordt In het hokje en oede menschenlengte hoog steat een tweepersoons ledikant dat bijna de geheele ruimte vult Er ie nog slechts plaats voor een tafeltje en vier in teen vienkant g Eette stoelen Oip deze steelen ligt wat beddegoed en daarop slaiien alle vier de kinderen waaronder een jongen van tien en een meisje van twaalf laar Twee kleme raampjes uitkomende op een akelig donker klem en onwelncikend binnenpiaatBJe waarvan licht en lucht komen moeten terwijl ook dnoor de toegaiv tot de werkplaats nog wat friscHheid binnenkomt vermengd desen keer met houtspaanders krullen aaagael en laklueht van onderhanden aijnde doodkisten In 4ff onbeschrijf el üke mengeling van luchtjea die in jde loBftner hdng lag een jongetje van een jaar of vüf bleek en met wezenlooee oogen ziek te bedv Het bleek dat dit heteelfde ffeain was dat eenigen tiJd geleden een ander krot twwoonde op de De Witsenkade Sindsdien is het gezin een we of vier Ewewende geweest tetdat een barmhartig kistenmaker het onderdak verleende achter aijn wetkplaata voor den civielen prije van een rijksdaalder per week Nieuwe aardappelen De gemeenteraad van St Pancras heeft in zijne vergadering van Vrijdag besloten tet het zenden van een telegram aan den mini8ter van Landbouw met verzoek de grenzen voor den uitvoer van nieuwe aardappelen g eet open te stellen wijl bü gedeeltelijke sluiting de prijzen zóó hoog ziJn dat de tuinders hun pacht en arbeidsloon niet loinnen betelen waardoor werkloosheid zal ontstaan en armoede en algemeene achteruitgang voor de deur staan Gevreesd wordt dat bü met toestaan van het verzoek de aardappelen wegens ziekte op den mesthoop zullen komen evenals verleden jaar de winterkool Diefstal Op het bureau van het levensmiddelenbedrijf te Leiden worden 2000 suikerkaarton vermist Ongienoode gasten De firma Gerzon heeft te Amsterdam in de Vliegendesteeg een huis staan dat niet verhuura is Dezer dagen kwam men tot de verrassende ontdekking dat ongenoode gasiten de voordeur hadden openmbroken en het huis bewoonden Later blai dat de intocht op klaarlichten dag was geschied UKKnilUWS De rechten der Vrijzimilgen De afdeeling der VriJz Herv te Zoetermeer Zegwaart heeft aan de kerkvoogdij der Ned Herv Gem verzocht een jaarlijkBche bijdrage van 60 pCt van het bedragi dat de teden der vereen bijdragen in des H O 600 te mogen terug ontvangen om te voorzien in de kosten die een vrijs godsd prediking met zich brengt en tevens om het kerkgebouw voor bedoelde prediking te mogen gebruiken De afdeeling der Vriji Herv wijst er op dat haar loden haar plichten getrouw waarnemen in het betalen van den H O maar dat zij meent ook recht te kunnen laten gelden Kort en krachtig is door de kerkvoogdij op dit verzoek geantwoord noch een Jaariijksehe bijdrage van 60 pCt van het bedrag dat de leden bijdragen in den H O nodi het gebruik van het kerkgebouw wordt u toegestaan Ia en daarop volgende vergade r van de afd der Vrijz Herv is deze nader besproken Hoewel een kleinenderheid der leden was voor opzeggingf van het lidmaatschap heeft de meerderheid i9Bp op advies van dr Niemeyer en ds Post V besloten niet uit het kerkelijk veriwnd tetreden af te wachten wat de Synode beslissen zal omtrent de rechten der minderheden en de verkiezing van 1921 in het oog te houden 1 Vad STAD SNIBUWS gÖÜdaT 12 ïo 1Ö20 Spoedeiflchende RaadevePgsdering f De Raad deze gemeente is tot een spoedleischcnde vergsdering bueengeroepen oP KS 13 j5i 1920 des naim kl a te 1 uTmTr ter behandehng Tan de mtenwlUtoe v £ I der Want inzake de npMf kohieren van den H O BeIa UBg op Openbare VenuakelökWeden De ontwerp verordening betreffende do belfl tin f W Opei re Vermakelijkheden waarvan ww Zateidag kot meiding maakten bestaat uit twee gadeettec a een ont wrcrp eronienmg op de heffing en b een ontwerp erondening oP de invordering dier belasting iDe verordening op de heffing stellen B n W voor vaat te stellen ala volgt Artikel 1 Er wordt m deae gemeente een belasting ehev©n p teoneelvoorstellingen en andere openixare venmakeliikhe Artikel 2 Onder openlwre vermakelijkheden worden verstaan lo tooneel on bioscoopvoorsteliingen al of niet met afwisselende programma si Bo zai en muziekuitnroenn ren 30 bals en danapartijen 4o caf4 chastante t afel concerten n deivelijke 60 draaimolens carouasels hippodromes luchtseh mnnelB schiettenten en dergelijke tot vermaak strekkende inrichtingen of toestellen eo wedstrijden 7o tentoonstellingen en voordrachten 80 het heiyben van automatische muaiekinstrumenten in een voor het publiek toegankelijk gestelde inrichting waar eeten drinJowaran lyorden verkocht om ter plaatse van verkoop te worden veibruikt Van de belasting zijn vrijgestoW lo openbare vermakelijkiheden waariran de opbrengst na aftrak van de allenioodzakeiytste onkosten ten volle bestemd is voor een weldadig doel 00 tentoonate11ing en weUte niet gewinahalve worden gehouden tenzij de entrée s tet deze tentoonstellingen tevenstoegang tot eenige andere daaraan verbonden vermakelijkheid 3o voordr£u hl en welke inteluitend een godsdienstig wetenschaprpetijk sociaal of iwlildek karakter dragen onverschillig of die viQonirachten al lan niet wordoi toegelidit door lichtbeelden 4o openbare vermaikelijkh den welke door de Gemeente worden gegeven 5o openbare vermakelijikheden welke worden gegeven op den otpenbaren weg teïMÜ deze ten behoeve van die vermakelijütiedjm aan den publieken diemt is onttrokken Artikel 4 De belasting is rerschuldijrd loor den ondernemer of de ondernemers der openbare venmakelijkheden door dengene of degenen op wier naam of voor wier rekening ziJ plaats heeft en door hen die daarvoor zün gelbouw getimmerte lokaliteit of erf ten g fcruike geeft en wel door ieder hunner voor het g heel in dier voege dat de bctalmg door een der belastingplichtigen de anderen bevrijdt Artdcöl ö De belasting bedraagt 1 voor openbare vermakelijkheden tetwelke toegang wordt verleend op vertoonvan teeffangabewijizen of tegen betetingvan entreeof abonnementsRelden om heteven of deze beteling bü den ingang geschiedt reeds geschied is of luyg moet geschieden 10 der onzuivere opbrengst eventueel verminderd met het deel der toegangsgeMen dat recht geeft op gelag mits dat deel op de toegangsbewijzen duidelijk sij vermeW en de tarieven waarnaarIwt gelag ook voor hem die niet een toeg9ng ewiJ8 in betaling geeft wordt berekend door Burgemeester en Wethouders ÜTi oedgekeumd en op door hen geacht voldoende wijze ter kennis van de bezoekers gebracht Onder onzuivere opbrengst wondt verstaan a het aan entrie gelden of toeg ngsbewüzen ontvangene vermeeitlend met de waarde der zonder machtiging van Burgemeester en Wethouders afgegeven vrijbiljetten bii vereenigingen die het geven van openbare venmakeUjJdheden ten doel hebben of m ie ten doel hebben behalve het onder a bedoelde ter keuae van de vereeniging hetzü de waande vertegenwoordigd door de aan de leden voor elke voorstelling af te gvrea toegangsprijzen hetizii de contributiën der leden ineens voor het geneele jaap indien de e zonder betaling van entree tot een openbare vermakelijkheid rec i van toegang hebben Voor de toepassing der bepaling aub b woidt de waanie van vrülbilfetten en van toegangabewijffiw aan leden van vereeni Ingen gelijk gesteld met den prijs welke wor dim rang waartoe het vrijbiljet of toegangflbewüs toegang geeft door het t i€k moet worden betaald of zoo het Wblidt o p dien rang geen toegang heeft wet den hoogstcn prijs welke voor een wgangAewijs voor het pubU ek wordt geweid Indien het vrijbiljet of toegangsöjwjs geen aanwiiaing van rang inhoudt WMdt het geacht tot den duursten rang g te geven onzuivere opbrengst wordt niet ftideV dSf lT t vertoogd ter TolhT L l k bedrag op S bedragen dan 10 van £ rg pfL JT i t zelfwericende tS J eebouwen ten 4 1 W b art twwangsg ld wowlt ehe ven per kalandeimMiad gedeelten daarvan voor een geheele gerekieod voor localiteiten van beneden 50 U2 f 5 VPor localiteiten ran 60 M2 tot beneden 100 M2 f 7 60 voor locaüteiten van 100 M £ en daarboven voor de 100 M2 ƒ 10 voor eldre 100 M ot gedeelte daarvan daarboven f 10 3 voor alle andere dan sub 1 en 2 bedoelde openbare veimakelUUheden a indien gehouden in gebouwen tenten oi andere plaatsen als bedoeld bij art 4 per dag waaroip een ofienbare veimaketijkbekl plaats vindt voor localiteiten van beneden 50 M2 ƒ 0 26 voor localiteiten van 60 M2 tot beneden 100 Mi2 O Oi voor localiteiten van 100 142 tot bieden 160 M2 ƒ 1 voor localiteiten van 160 M2 tot beneden ÖOO M2 f IM vooir localiteiten van 200 M2 tet beneden 400 M2 f 8 voor localiteiten van 400 M2 en daarboven voor de eerste 400 M2 f 4 voor elke 100 M 2 of gedeelte daarvan daartwven f 1 b indien geJhouden in tuinen of op andere terreinen per dag waarop een openbare vermokelükheid plaato vindt en per 100 M2 f OJO met een mminHim van f 2 en en maximum van f 20 De belasting van de sub 2 en 3 bedoelde vermakeliikheden wordt wanneer deze des nachts na het algemeen potitioneele slultmgsuiir plaats hebben verhoogd met 30 Voor de berekening der belasting sub 2 en 3 wordt alleen in rekening göbracht de voor plastsimg van bezoekers betrtemde optpervlakte van het grondvlak gaanderijen balkons en andere gedeelten van de localiteiten en terreinen Voor aportwedstrijden en openluohtspe len gegeveffl door vereenigingen ia de belasting niet verschuldigd wanneer bü die wadatrüden en spelen ten min te een derde van het aantel voor niet leden beschikibare plaatsen toeganikeJilk wordt gesteld tegen beteiiAg van niet meer dan 10 cente per persoon Artikel 6 De Invordering der in deze verordening bedoelde belasting geschiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van heden Art el 7 Deze verordenlnBr treedt tei werking den veertienden dag na dien harer afikondiging Van de tweede ontwetp vierondening vermelden we slechts de hoofldnunten Ze regelt o a de venplichting van hem die voornwnens is een openbare vermakeliikheifl te ondernemen Drie dagen te voren moet daarvan volgens t ontweirp hiennis worden gefcreven aan den controleur der gemeen tebelaatingen bü wien tevens de teegangsbewijzien ter waarmerkiwr dienen te worden ineeloverd De betastine moet ten kantere van den gemeen te on tvsneer worden voldaan voor de venmakeliikiheid olaatfl heeft Den gemeente an btenaren staat ter nadere controlearftwr vast de boeken in te zien ete We arfiten het overbodiir deze bepaHng n die ab ze eenmaal sijn nat rasteld den betrokkene woïden meegedeeld en die alleen hen zullen intereaseeren uitvwer te vermelden Uit den Goudschen Raad In het Zaterdag opgenomen overzicht van de jongste raadszitting zijn enkele zetfouten blijven staan welke verbetering behoeven Waar in het eerste gedeelte woi dt gesproken van het geld dat straks van de ingezetenen en armen door den fi scus zal worden gehaald Is achter ingezetenen het woord rijken uitgevallen In de laatste regel van de eerste kolum ataat bij het bedenken in weldaden dit moet zijn van weldaden In de tweede kolom eerste gedeelte wordt gesproken van beperkingen die aan deze zaak zün gewijd welk woord men wel reeds als besprekingen zal hebben gelezen Ën waar aan het slot wordt vermeld dat de Raad het geheele voorstel heeft aanvaard daar zijn uitgevallen de woorden ook de minderheid De Kroonprins vim DJocjakarta Heden heeft de Kroonprins van Djocjakarta vergezeld van eenige familieleden waaronder een zoontje den Indischen dwfliter Koto Soroeto en zyn secretens den heer Blode een bezoek aan onze stad afgelegd Het gozelscihap arriveerde om 10 16 per auto uit den Haag en stapte eenige oog en blikken af ten hui e van Ds van Assendelft in het van Bergen lJHendoon ark Hüerop werden achtereenvolgens beaocht de Groote of St Janaberk waar Z K H gelegenheid kreeg Crabeth a beroemde glasschilderingen te Bien de Kaasihandel Mij Gouda aan den Kattensmgel en het Museum Arti Leigi aan de Markt Overal toonde Z K H zich z er Wklaan over al hetbezieuHwaartllge in onze stad De lunch werd gebruikt in het Hotel le Zalm In den namiddag z ou het gieoelschap nog beaoeken afleggen aan de Plateelfabriek ZuidHolland de Pijpenfabriek der firma A Goedewaafren en de SteBi i to Kaarsenfabriek Xïouda Jaarvergadering van den G V B Gisteren hjê ld de Goudsche Voetbalbond ziJn Jaarl Alg Vergadering in de bovenzaal van 41et Schaakbord Alle aangesloten clubs waren vertegenwoordigd De notulen werden goedgekeurd Het seizoenverslag van den competitie leider memoreerde het vlotte verloop van het eompetitierooster het Jaarverslag van den Seereteris schilderde den toestand niet ongunstig fn bereidde den afgevaardigden rieeds voor op het aftreden van den voorzitter de heer de Ruijter Het verslag van de Financieele Commissie wees een batig saldo aan Hierna deelde de heer Hardeman mede wederom een wisselprüa beschikbaar te zullen stellen Bestdunverkiexingen De afgevaardigd v n Olympi stelde voor den heer J Sam 8om eaadMai veor ket voonittoncliaBL T O P stolde voor den heer U de Mei Varkosen werd de heer Samsom die de benoeming aanvaardde £ n voorstel van Olympia om den aftredenden voorzitter tot eerelid van den G V B te benoemen werd door T O P en Gouda ondersteund eB met atgemeene titemmcn aangenomen De S P stelde zjjn mandaat eveneens ter beschikking De functie van Secretaris Penningmeester w rd gesplitst en bij enkele candidaatetetling verkozen tet secretaris de heer van Tilburg comp leider en tet penmngmcester de heer H M van Triet torwijl den heer Slobbe G S O de opengevallen bestuursfunctie werd opgedragen Het Na de mededeeling van den heer Hardeman dat de Haagsche Voetbalbond wellicht bereid i toe te treden en de S P mededeeling had gedaan over zijn onderhoud met den secreterisponningmeester van den N V B op de laatstgehouden Boodenontmoetingen te Dordt die subsidie aan die wedstrijden toezegde werd het bestuur gemachtigd op die voorwaarden te trachten de bondswedstrijden weer In het teven te roepen Bij de rondvraag stelde de heer van Triet voor Ie contributie per Ud te brengen van ƒ 0 30 op ƒ 0 60 Aan de hand van het finantleel verslag verklaarde Olympia zich hiertegen Gouda steunde het voorstel In stemming gebracht werd het verworpen met 13 tegen 6 voor n 1 blanco Een tusschenvoorstel om de contributie te vèrhoogen tet ƒ 0 40 per lid Werd daarna aangenomen De heer Hardeman kon zich wel vereenigen met het idee Gouda om een wisselprijs volgens het beker systeem N V B te verspelen in het komend seizoen ter gelegenheid van het 16 Jarig Jubileum Hierna loot de voorzitter met een afscheidswoord de vergadering Gouds Voonat Het hoofdnummer van deze we goti eld Mocdw heeft ongetwijfeldgoeilo kwaliteiten en is wat enscekieennfï on pel iiotreft van auplerieurekwaliteit De handeling echter is onsinziens wel wat te geforceerd de verHcbUlenid gebeurt 011 isBen vat te geznrht maar het doel om vooral demoe ierliefde wnarover het beeld han lell in eelt nog scherper licht te stelten wordt bereikt zoodat zelfs op denoi pervlakkigen mensch de film indrukzal maken temeer daar het gezienewordt aangevuld door de explicatie vanden Ifeer Renó Hot Komifteh nummer Een grap en de kari iatuuirfihn Naar de erk gaveii stof tot ved lachen terwijl het Nordisk lournaal ons elneniititografiaehe opnamen van recenten dfttifn liet zn Een rrtWie CHsteravood om fcreeka hal acht stond de heele Markt üp ateltaal Ken oploop een apannraide gebeurtenis waanag zooals u zult hoeren + Wat was n I het geval Dde joMceUeden Uükbaar méér dan léffèremeat hadden al converseerend spoedig verschil van meening gekregen dat zich toi otttf manifesteerde door een stomp in de maag van een van henGevolg hevig gebrul van het slachtoffer trantjport naar het poUttflbneau een consult met den dokter die confftateente lat het niete was En de beide anderen eveneens ten po litielbtueele verschenen verkltaklen omstandig dat hun kameraad zijzelf lichame iij k letsel berokkend had door den stem uit te lokken Dat waa al Voor het ZondagspuUiek echter een welkome afleWing Orgckbeapelhig De vierde Orgelbospelmg in de Groote ot St Janskerk door den heer J H B Spaanderman met wdwillende modewerking van den heer Joh Panse liariton Rotterdam en de damoe eh heeren van do Solo en Koorklosae van d4f Stads Muzieksehool alhier zal plaats hebben op Dinsdag 20 Juli a s dep avoiwls V j uur HAASTRECHT Mej L Muurlingi alhier behaalde het eiiiddiplomtt van de Huishoudscihool luin de Laan van Meerder voort te ë Gravenlmge MOORDRECHT De Turnkring Gouda en Oroatreken zal Zaterdag 17 Juli 1920 een propaganda uitvoering houden op bet Sportterreih te Moordrecht ondor Ielding van den heer J P Boot te Gouda 8 vereenigingen zullen medeotrerken Het feeet zal invangen te 3 uuren liet terrein zal feestelijk worden versierd en het geheel zal welwillend worden opgelui ord door de moziekreraeniging Euterpe te Moordrecht FINANCIBELK BERICHTEN WI88BLK0B8HN OfHaëel 11 Mi 1020 9 Juli 12 Juli LoBiten 11 18 11 17 Berlijn 7 40 7 46 Parijs 23 80 28 8I Brussel Zwitserlud 60J0 Wc n 1 7M 1 97 4 Kopenliacm HM 47 Stoekholm 2 40 2 W CluMaBto 47 4S 2e N r Toi iM aM 2 StM GRVMTltiOKN 1 J Ba Vaal uit Rotterdam VlaohBtec 4 K Ma van t Hof uit Zetst I Weethaven Iti R A Ga 1 ebbing buishouilater uit Aiulardan T rtnarkt 1U 1 P Hoogland slager uit Alphen a d Rijn A de Vimhmarkt 21 Re IVtersen tilt WatargraafniBeer Westhaveli S9 A M M Peeters uit Rotterdam Fluweolenaii jel 90 B J G Kttkcrs kant bed u t Wateripraafsmi er Keizeralraftt 5 Me van Ommen dienatbode uit Ouderkerk a d Ussel SpoorwegNtraat 6h K Eth Zwart u t Amsterdam Stoijnkade 4 Ja van Pelt dienstbode utt Driebergen Westhaven 5 1 iA Eth Peeters uit Woerdrn Markt 20 L Kastelein nielkontvanper uil L Ruige Weide Karnemelksloot 50a H v d Pool tinunerraan uit Haarlem Snoystraat 6 P de Weger lellerzetter uit Rotterdam Pr Hewlrikstraét 124 C Dt eokamp gei ee l chap Itflikw uit Rotterdam Kruidenierstr if A Koster losworkman uit Alphen a d Rijn Slupperdel 3 J C P Ros uit Gorinchom He Kade 19 J Koymerink kant bed uit Rolterdani Houlmansptanlsoeti Ifi IJ Kna Tuinder uit Reouwijk Fluw Singel 91 I van Bergen arbeider uit OftS Boomgaardstraat 39 VUTROUUENEN J Tepper van Gouwe t VS naar den Jlam IVroomshoop J P Veldhuis Weil B Streeilami van WeMliaven 12 naar Apeldoorn Marktplein 20 A W Ma Lleht van 4e Kade 121 imar Uij wijk Haagweg 27 Ma Lagentlaat van Boelekado 3 naar Rotterdam N Binnenweg 1 Ha Vo9 belt van Oosthaven fil naar s Qravonhage L Copes V Cattenburg 74 Na Verkerk van Kn erlaaii 130 naar Roltwdam Heiiegnnworlaan J Boons van Loolorspoort 16 naar Pag jol Belglö Aa Kremp van Ga deö Buitsteeg H naar Alphen a d Kljn Ütweg 42 C U Verzeide geh met S de Bitssi iere van Vorstraanfttr 34 naar üumlerak Stelwijkorslula 232 Etb van Tienhoven van L Tiendeweg 3 nuar Boskoop Zijde 260 H Vollracrs van Wijdstraat 24 naar Rotterdam Eendraehtstraat 40a G C Snoeiieitbos van Turfeingèl 38 naar Rotterdam P de Raadsfp 28a C J van Aa van Kluweelensingel 29 naar Gouderak B44 J FrajK keii van Kleiweg 12 naar Hazerswmide Dorp M A Snoek van Snoystraat 87 naar Sehalkwijk 0 E Smith van Waebtelstraat 21 naar M addinxveen Nonrdkade C 43 H Vos Van Raaip 364a naar s GravtMnti ige Mi ldon8traat38 Ma Trutffel aan boord naar Rotterdam Bloemkweekerstraat 28 Dr A Ie Comte van OosthaveD 51 naar Batavia N O I J Wessels Boer van Krihgerlaah lO ï naar ï ldrn Zoeterwoii MrheetTtget 17 H de Bakker vaui Poeleelraat 5 naar Rotterdam Kralingseheveer S ibaardijk H van Harten van arkennmrkl 5 naar Nieuwerkerk a d IJssel V Gravenweg B tm r Fa van Schalk van Groeneveg 33 naar Boskoop Znldkade 210 A van Oh van 4 Kade 82 naar Waddinxveeii Oondkade D ÏWI spcmT ZWEMMEN GXC I II Z C I 4 Onder leiding vaa den heer C Mmneii Btellen de volgende ploegen zich op U Z C iBaümer MtHler Schmfile H Minnes Smulders A Minnes en van Dijk G Z C A Slop 8 H Smit C IJiiMUtun W Smit D IJAnelfftiJB J C den Boer en Bokhoven Slop Blaat den eersten aanval goed ai uit den tweeden en derden acoort van Uyk en A Minnes onhoudbaar en reeds fn de eerste twee minuten leidt U Z C met 2 Een prachtig opbrengen van Bokhoven brengt een hevigen strijd voor het U Z Cdoel waar Ballmer in laatste inaUntie redt Nu dringen de U Z C era gevaarlijk op en redt Slop eenige keeren op schitterende wijze D IJsselatijD scoo binnen de 2 meterlijn welk punt ongeldig woi dt verklaard Bokhoven werpt eenige keeren hard over en tegen de doelpalen Even voor rust iwemt A Minnes zich vrij en als H Minnea hem den bal toeepeelt scoort hü no H Rust Direct na de hervatting geeft D IJssetstijn een hard schot maar Baamerjs op zjjii qui vive en retourneert Larflpamerhand domineert G Z C Bokhoven en D Us0et8t jn schieten om beurten tegen lat en palen Hoe BaUmer ook werkt tenslotte zwicht hij voor eeta gezamenïijken aanval BokhovenIJsseUtiJn en scoort laatetgenoemde onhoudbaar tegen 1 3 Kort daarop heeft D IJaselatiJn wederom succes en brengt den stand op 2 3 Spannende doel worstelingen krjjgen we nu te zien waarbij lat en palen den U Z C doelDian bijspringen maar onverwacht weet A Minnes uft een vryen worp op verren afstend den voorsprong te vergrooten tot 2 4 Uit een goed genomen corner weet Bokhoven er S 4 van te maken In deien itand kwnt geen verandering meer en kan U Z C met dit resultaat zeer tevreden t n Bij U ZC waren Baihner doel en A Minnes in uitstekende conditie Vaa CZX hebben we wel beter samenspel gezien Het 4e doelpunt verraste A Slop maar overigens verdedigde h op uitstekende wijze en redde in vele hachelijke pocitiea Bokhoven was niet fortuinlijk RoitenUM AMatenUü 2 De ontmoeting Rotterdam Amaterdam van gisteren eindigde in een 6 2overwin aing voor Amsterdam Over het geheel was de A damsehe ploeg stukken beter waartegen t ruwe spel der Bottenlanmers niet opgewassen bleek ZwMafeeet J MeUea te BeriÜa Bij den waterpotowedstrtjd tufchen De Joate Kampioea Auaterdam n Ger mania Berlijn op 10 Juli won de Nederlandache ploeg met 7 2 De Nederlandtche groep was als volgt samengesteld Roogervoort Jacobson Jotef Segger passing Plantmga o Carton De leider was B Segger De Nederlander Ooms die ultgeooodlgd was als scheidsrechter op te treden was verhinderd te komen In den 400 M wedstrijd plaatate Jacob Du tweeden dag wenl de 400 11 wedfftrijd borsliwemmen gewonnen door Radc macher van Hellan te Maagdeburg met 29 sec het wcreldreconl Dit stond met 8 29 316 op naam van W Bathe Dultsehtand In den lOOO M we lstrijd kwam Zefger uit Amsterdam tweede aan met 18 14 Eerste was Schiele uit Maagdebarg Venier werd een waterpoto wedatrijd gespeeld tusschen de AmsterdamMhe nreeniging De Jonge Kampioen en de Fraakforter Zwemdub Do wedstrijd was uiterstspannend en de nut kwam met 2 2 JBeteind kwam met een 4 2 overwiniiing vande Hollanders Zooals bdumdf is de Praak furter Zwemclub kanqiloeB van Dultaohland strijd wax eer twaar en ev w iduitetekend gespeeld Plnntlnga maakte 8 doelpunten en Carton 1 MAB TBgBIOHTOW BettcrdaaMbe VeaMiarkt Aanvoer 4M vette rimdNen 812 vo 4 en graftkalvore 47ö varJcimi 13 s prn en launueren Priiïo Kunderen Ie kw 205 240 2o kw 190 200 3e kw 175 185 Ossen Ie kw 200 210 2e kw T8 9 e kw tOr 7r handel iiMlie prlisHtutluitnak rwleltjko aanvoer Kalveren lo kw 200 210 2e kw 1H0 I90 iiv kw 1 K I70i Selmpen Ie kw I6ü170 2e kw HO l iO Ww 13O180 liamiel r lpli k prijken Watioimir redelijke aanvoer Lammwen t kw 170IKO Varkei lokw 105 170 20 kW i 0 Ü 3o k W 130 140 Helit nort lo kw 170 hamlet hij den aan vang tnag later iets wllUgor Voor gixnie kwaliteiten prijsen vaat reileltjkf aa nvoer ONZB DRAADLobzK PIEN PoolMh eomaiunliiu PARIJS 12 Juli Het Poolsch communiqué van 10 Juli houdt in De bolsjewiekr sclie cavalerie ondersteund door de infan terie heeft den uitersten linkervleugel van het eeritte Poolsche leger geforeeent en den spoorweg tusschen Swiecany en Dunaburg bexet Op bet geheele front ten noorden van Swiocany tot aan de rivier duurt het hardnekkig gevecht voort De groep van Podle ie heeft alle aanvallen der boUjevrlkl afgeslagen Ten Z W van Sterkonstenynon in Podotiï hebben detechementen van de 12e divisie dicht bij het dorp Glibter ernstige verliexen toegebracht aan de 8ste divlfia van bolsjbwjeksche eainlerie haar dwlngeml naar t Noorden terug te tnkken Polen tot concessies bcnU PARIJS 12 Juli De president van den Poolsehen mlnia rraad heeft de volgemie verklaringen afgelegd welke de Figaro publiceert Polen is bereid belangrUke e l Wufed te doen ZQ doet afstand van Vttaa ili keurt goed dat de ltw sti vu OoltQalicië die dtf Raad van Ambaaaadaurs te h ren gunste achifnt te moeten roMlan aan tie bespreking moet worden omierwurpen Tenslotte Is te bereid haar troepen op het Beritina front ongeveer 200 K M terug te nemen Maarschalk Foch heeft overigens zelf dexe acbterwaartsche beweging aangerwlen Dexe concessiéi ijn te belangrijk dan dat de bolsjcwiki dirt evenveel loo niet meer behoefte awi len vrede hebben dan wÜ ze niet rull h accepteren k Heb t gevoel be ioot firabi ki t de wapensttlHtaml binncnkoif zal woTde gesloten Dt valkuteaal DANT2IG 12 Juli AUfauri da vonrjutommlnr In 1 beMtt gebiodeii lün tot middernaeht de volgende reiuttaten bekendgeworden Mariënwerder 000 voorDuitachland 320 voor Polen Marienburg 9077 voor DultMhIand en 176 voor Polen nienenburi 3S26 voor DuiUKhland en 50 voor Polen Roaenburg 800 voor Oultaohland en S voor Polen 8tum 2076 voorDuitachland en 746 voor Polen Kyler 47M voor Duitachland en 236 voor Poten Bi choffawenier 1272 voor Duitachland en 281 voor Polen Lyck 8329 voor Duitachland an7 voor Polen Da b co BOEDAPEST 12 Joll V D Te Boadapeat iDn belangrUke beapreklngen aan den gang welke opheffing van den boycot beoogen Twee lieden van de commtaale van heratal Harry Plckton en Prailcoia Undley vartoeven te BoedapeKt om de economische achade die de boycot veroorzaakt vaat te atollen Ook do Hongaarache geiant te Ween n Guatav Grax vertoeft te Boedapeat om de regeering veralag uit te btangen vfn itjll bcBprekingcn met Pimmen Mobiliaeert Bul ar ar BAZEL 12 Juli VD De GaietU da Lauaanne vamaemt uit Athene dat Bulgartia heimelijk i jn reMrvea mobiliieen Ean aanUl troepenconlingenten aon aan da Thnuiache grens van Griekenland gelegerd i Staking DRESDEN 12 Jnli V D Over geheel Dultsch Bohemen ia da algameene staking geproclanward De ooriaak hiervan la hetheerschend gebrek aan levensmiddelen ende wet op d oorlogsleening waardooi daDuitschera bön vnn hun geheele vermngraworden beroofd D ataküw atrakt Ich o kDit over da burenua en de inrichtingen vanonderwtja BOEDAPBST r JuU Veitraac l V D De Boytotcommiaala ta Weanw kaeft op telegrafiaeh veraoek vaa Brmnting toeatenmiag verleend dat da Rongawacha klndartrein welke kinderen naar Zwitaarland Nederland en EncaUad vervoert door Oaalwrllk vertnkt u r