Goudsche Courant, dinsdag 13 juli 1920

59e Jaai gMg Binsdag 13 M 1920 U 14363 De Huid Eindelijk Genezing 3Srie a T riB 93 x ifikidL 1 iCËZOI DRN MKD£Il SKUN KNt t f4 F I iN l le r V t bimt ƒ aia Up tl vooryeaiUk 10 hoacnr Bureau MARKT 31 fOUP andeel krygen m de vertetentw van het econom chc leven Daarvow 1 een rndeXHchema worden vastgesteld Als hel vastgestelde totaIf bedrag van de schadeloosstelling tierein 4i zou Duttsch land van alle verdere Tet H hting n vr zUn Als de geallieerden deMJ i ratillen aan vaarden moet een ge enw5happeH lEe commissie van deskundigelfl Wt atleit in Mi ïomierheden ragel De voorstellen ki n zooali Havas meldt ter hand gesteld aan de vevU nwoordigera der ci mmiS8ie voor sclHHWrergutdlag dM zich thans tn Spa bevlnd a Dezen zullen inoigen of overmorgen ims oordeel te k n nen geven en a een be Rkmg tuttachen de Geallieiiden zal de conferentie trach ten de groote lynen van het algemeene plan te aanvaarden inmiddt tH zullen de vertegenwoordigers der QMJjpeenlen defini tief de verdeeling van d ior Duitschland te betalen schadevergoefünf retirelcn Intüsschtn ht lAen de Jteallieerden een nieuwe poging gedaan tmi zooals Havas het uitdrukt van tl Burtseht regeering formeoU goedkeuring te krijgen van de he lisiing welkt zo htt r t helil en aan dut lantl p te leggen vpafc e kolenlevcnng Zondag waren de lK hprii in en vrywel op t il o d punt gekomen doch gnteren zun ze li rvat echtei zonfler I loyd ïeorgeV zeer gewaardeerde te nwoOrdigheMl Dt Britschf premier lydt plotseling aan een lichte bronchitis welke ziekte een onmis kenbaar diplomatiek kennierk draagt Zyn afwezigheid had een mankbHren goeden m vloed de partyen naderdfcft iets tot elkaar Vrydag veikfuarde tie t il tsch ilelegatie zich bireid 1 milhoen ton steenkolen per land te leveren telffrW de geallieerden WhO O JO ton vpriangtien Alterdag was SI mons ritn tegenntander al pen stap geuii derd ei wilde hh tie helft Wb t gevraagtle affltaa Haatulkg verklaarden de Duit schers te willen Beginnen met een leveran tie van 1 1 miUnen ton per maand Deze zou zoüdra de frocding in het Roergebietl door de ntenw op voldoende hoogte ge bracht is vergroot worden tot 1 4 millioen toivper maan L De Duitachers verwachten dan vtnler een bestendige toincmiaK van ik pnidurtic deoi uitbreiding van het Ketal arbéukis m iiftenf n na een jaai in staat te zyn 1 milliuen ton kolen per maaml te Ie veren De ententt maakt echter tegen dien tytl a nspiaak iip een leverantie van 2 mil hoen ton pci maand Er bestaat dus een vpischil dat echter niet zOo grout meei ii als in ilen aanvang Nu moeten er evenwel de reeks moeilyk hetlen is eindelot s weer meeningsverschll len gerezen zyn over de verdecling der ko len Dl f ranschen zouden aanspraak ma ken op pen bevoorrechting boven de Belgen en dt Italianen waarmede deze echter niet Hccoord gaan Ook vooi de venleeling van den grooten buit de Duitsche schadevergoeding is nog geen oplossing gevonden maar men moet er nu toch iets op bedacht hebben om Bel gie dp begeerde 2H milliard te geven In tusschen is de fmsncieele conferentie uit gpHteitl tot October opzichte van alle i ichten van de Duitsche regeenqg tot sc adelooaatetling e De Uuitaehe regeering wyst ei op dat volgens haar berekening de Zü mil Uami goud die zy den eersten Mei lltól betaald moest hebben met alleen ten voUe betaald zyn maar dat dit bedra reeds oversdhreden is il stelt de documenten die dit aantoonen ter besohakking van de conferentie öe Len re Telimr voor tie toekomst van de acha JelooRatelluiig die de Duitsohe re geering an enkeunen ia alleen mogelyk als reikeninfr eihouden wordt mof de eco nomischc draagkiacht van Duitsctilaml Vooral m oet in het oog gehouden wonlen dat het noodig is dat de Duitsche budveit ten m evemtviciht bUliven daar an4lers een snel aangtoeicn van de vlottende Hchukl en inflatie het economische loven van Duittichiifod zullen ondermiinen e i ult ohiand legt de noodi e stukken over die m staat stellen de economische draawkraoht te beoordeelen Het sraait van dt stelling uit dat de groiulslagen van de reeds zeer verawalote economische levens kracht van het voUe met verder moven worden oodermynid en dat de onmiitbare hulpnuddelen tot herstel tei besohlkkme moeten worden gestekt Duitschlamd moet lovensmi ddelen veevoeder meatetoffen en andere grondstcrffen kunnen Invoeren te gen beèioortyke betalingscondtties Ke 4i u men met dit alles Mkening dan moert een toitaal bedrag van ée scha tteloosBtellinig benevems de faarUiksohe af lossmgen worden bepaald Voor die taar iyksche aflossingen moet een mjnimum badra worden vastjresteld De pliciht om jaarlyks de afloasangen te betalen moet worden beperkt tot de tyd luitnte van W jaar die in het Het minimum l edrag ooi d juarlykscht dflosamg mtiet vastgehtold wortlpn op den grondslag van het praestatie t imogen van Duitschlaml Het moet alle vpiphchtingen an Duitschland omvatten zoowel die tot leverantie van waren als de financieele Vooral ok de kosten van het bezettingslf ger moeten ei by inbegrepen zijn De levpianties m waren moeten vooi I uitHchian i geboekt worden tegen den prys tiie p de wereldmarkt geldt Gaat hun waarde het bedrag dat Duitschland jaar lijks moet betalen te boven dan wordt het overschot m contant geld aan Duitschiano uitgekeerd Daar de toekomstige ontwikkeling van het economische leven van Duitschland nog met te overzien is en men daarmede reke mng moet houden by het vaststellen van de betalingen zullen do geallieerden een ïister n is in het St JanM i al is t l ronMen onder voonütteniohap vaa Bal ifour een openbare xittJng van den Volkea imiMUraud gsiioiKten otn het vraagstuk tier AalamliieitaMkoii te bcAiandelen Brantine vertt gea uordig le daarbh Zwedttn en Vnt ke l nland Balfour merkte oe dat nhlanAl aoK geen Ikl van den volkeotM d is tloeh vraawti hpeft dat te wprdcn Het deiibe treffende vt rzoek sni in dt eenrt verga denng van tfen volkenbomi lie dit f nr lal w orden gehouden wordea behaadeld IX raati heeft beslist tiat het vraagwtafctier Aalantlseilamltia verwecen zal wordmnaar Ine Intemationste iurlsten tk rM port t lt te breticoen utim Mbben over d voltrende vragen t U het vrawntidt derAttünds een aaiwelegenlMld die M debinnenlamlsche lurÜietia hoort Wat de t i Mriiudiffa i iu iv lie intematlMMde faetr ende Ie ontmanteUng der Aalwidi Prima Kwaliteit VEITt RUNDERlAPPhN p LAPPt N VAN DE RIB HOSBIl f ROI I ADf Prima Het ServlMh Itallaansche eoafUct i van tie luan Nwlat gemekt wa dat Itaidt en ZuklStayi onderhnir een ventriwr hed den gesUiten waunnee ooüitai d ntmeikwestie niet was op eliMit heerdea re niet meei uit dat hoekje van KHmM ffu maken tie ttaliaansche blsKlen nwWiaff ran ten nieuw incMent te Hpalato vDentevml len Aldaar souden nu een 8ervist4te natio naltHtiHihf conferentie dt iH fieiarea van het schlji l u i ia the voor hun gewow wundelukg aaji land warm gedaan uHtr xallen iilin door kaoitem l ovric ff en CiM tisehe ktnenteo ijervtsche oMriartn T r efnugden zich met de menwte Een roei bootje door het schip geaonden tmt de of fieieren op te nesnen wsinI met nnrt kmr btschoten Ben groote sloep daarna ge umlen wenl ontvangen met handvnuiaten in Servirtoh irowf4 rvuur De coiranaadant van tie elopn en e n macKtnlut werdiil gediixl t n zeu matrozen ffeweiadt Admiraal Mtlia nf bevel tot turt üutellen van f en enqufite n mm l düi i by nacht Resic naar Sealata omdmg te eisehen In Diwtsohiareti heerseht groote vrtufftWiwegens den voorlooptgen uitslaig vnn de pe i 1 M p w wHiiw pi w lAuu lvig Imen luid htm liHigleri geiiiankt ret eoIden hem e i werdenhl lil zomler 1 ltt eriiK Kr bleef in jdln 1 twi sleihl daats ovir vouf n gedadit i n gtvoel In ija harl ihgeihit hte aan liaar het verlanKef omhi haar Ie x n Weer WfW op al mn adem te halen Hm was een latanni siijt g zeg gttr ging II i uu t gtdirokt ii xlem votirt in dat as hM maai tn di ii hejriniw hewl hij heftig Ifomlerit UMial Ml ten Uur zelile hii tot xieh zei Veil dat zi even vei hoV n liein alond uitdt sterren aan den betael hield hli H h votir dal hl xetfs wet wan aK ttmii re nmimoti Wnr hij gewee roo als anilereit eelfs al wan hij gelijk do laagf e onder hen h i xou de wereld Ingegaan rijn n geworsteld e geatre liev hehlten hd hij gi klomim r w i w pliidi lijk een plaats bereikt hail at wa hï t aan haar itwtei laar eer ziK ht WHH tiM voor hnn wetnc legd al werd h i lie grnoMe ttmler ile men sehea dan K m er nog AtttjtT die sehi duw Iter Mn leven Iwmgen eAi whadt w die als een 7War e gedaanti luw ehen hem en ha ir ou stajui De hittere wniihoop In xitBMein irof Lofille in het hart I wÜ t tr r t titii hem l iKii aphutabni ranar di Mi u hegrtf hnar iMiHH aira ourt uit lu nin vm aanmat igeiul houtioii iiIh ik u fnin kimn verhaal vertel Lnnll Irnx bltrf 7 iig nlotiH t gliiiiint hen Hel al den tijd kort n zoido n nioi i 11 wet III van onv i r ii hillight ut en verd raag aiiniheid Ta i rak hi langzaam I n don md korten on u miBBchien vpf maken i it hanfft er van af hervatte Lu cille Wh tot een larh dwnigend Waar is het over H t m de geHchiedenis van dt dwaashtid van een man sprak hu ernfttig ztmder do oogen van den grond op te heffen Dat klinkt mot erg opwekkend Har ly merkte ij luchtig o mi sloeg enuwaehtig mot de zweep te en haar iijkked Neen het is over niets dan ellendeen wanhoop zeide MJ grimmig Maarnmzahg als het veihanl is ziiUnlut hooi en Miss misschiwi moet n er omlaohen Het is de geechiedenis Lucille zag op naar het ematigc knappe gezicht Umi keerde zi ich om en leunde tegen den boom zoodat haar gelaat verborgen was voor hem ate hij naar haar mocltt kijkm Zooals het gaat met de nuHwl tirgoTi waai im d wij geboren Ijri giog hii f ort hinderde dizt ch iliiw tllii man ni I erg tnl voor t ni gni tiid Mi wiw jong imi lint nu d lol dat til ni lil lift df itiifiiidt ib htl gi II gd Al Itiuik ii in gt 7ondheid t n kim lil iiiii hit ti dragen II ij U fdt lüf ezoiKltMil had nlemund oiii mei om te gaan n gtx ii anden vertrouwt In gpii da de imtiuir Toen de jarpn v i hijgingen en hij man wprd sehe ii ht I hem dal jle achndu v Ih tit i v m pew orden en hel hpni nit t votl kon ur helen t n hij wonl zoo al n H t vrtdtn nwt zijn lot dan ten miiwte gt luien Mtige t nootllot f laiin iirhbtit Will het wilde m het verte l n m tioi te enwoordige seheen de zu lor In u z wel als voor een ander Mei de na tuni als hocytimvriend en uakl 11 im Irifde het liveu hem zelfs een schijn van blijheid Mmir toen kwam er plot seling on onvcrwaeht een vtrandenng ï t n man die ffent gesteund fit hem vtToorioofd had to wonen op de plaaUt van zijn gebtiorte stim t De longe man beroofd van zijn Iteeehermer moest di4 plaats verlaten Treurig en ellendig nam hlj er ulrtcht d vaa oen ilaar plotseling vonr hem verst hwiii als een Joi nan den hemel een bfnem mt htd Prtiudlis een vrouw Hij hield t p en haalde zwaar atleln Rianr hief de oogen niet op niH h be Woog zith LiH itle trok de i dieh ter om zicli en wendtle het gelaat nog verder van liem tl HYGIiNE G MMi4lMUa o atuid Oedurcftde het tydvak van ii April tot fn mot 16 Hei 1920 werdea aHagegeven 160 revaüen van brla typhoïdea 9 feval ten VBB roUmi 489 ffAvallen vut roodvo k 70S gevallen van dipht rie en 7 gevallen van nakkramp Herleid tot weekgetniddetden wordea verkr eaFabris typhoïdea 38 gevallen Roodvonk 98 DipbtheHe 141 Vergeleken met de wet gemiddeldea in de vorige aflevering van dit tljdachrift ge noemd blfjkt dat febritt typhuidea met 11 toeBMn terwyi loodvo en diphtherie met reep 30 en byna 8 teruggingen Van de hierboven genoemde gevallen van iiokken kwamen drie voor te Renkum 6 te Krimpen a d Lek en 1 te Ridderkerk Ëen l der wan aangetaiit door echte pokken de aoderen door vanoliden De sterfte in het Ryk m Maart 1920 wae 16 SO p 1000 van de gemiddelde bevolking en dus slechts weinig hooger dan ia Febru ari 1689 ea een weinig lager dan Id Maart 1919 17 18 Influenza en ziekten der ademhal ingsorganen te zamen maakten in Maart 1920 ruim 81 uit der totale Hterfte Het aandeel dezer doodsoorzaken tn de totale sterfte van Febnuri 1920 en Maart 1919 bedroeg reep ruim 21 en 286 De zuigelingensterfte bedroeg in Maart 104 66 p 1000 van het aantal levend aange gevenen In Februari had ze 11068 en ia Maart 1919 110 83 bedragen De gezondheidstoeittand in West Europa blijft vri gunstig terwijl In het Oosten nog Hteeda pokken vlektyphas en wk op enkele plaatsen cholera blijven voorkomen Ook werd de pest uit het Oosten naar Klein Azib Rusland Tutklje en Griekenland over gebracht In Duitschlaad treden de pokken nog uteeds over verMhiUende plaatiien verspreid op In de eerste berlcbtsweek van Mei be droeg het aantid aldaar geconstateerd 108 e nin de 2e berichtsweek 72 de in deze week navermelde gevallen niet medegere kand en in de 8e week nog 68 Ook In Ooetenrtfk en Hongarije bl ft de uAUi sporadisch voorkomen In de week van 26 April tot 1 Mei 24 gevallen In Engeland nemen de pokken af terw l in de week van 6 10 April nog 62 gevallen werden waargenomen daalde het aantal nieuw bijgekomen gevallen in de daarop volgende ken achtereenvolgens tot 12 14 4 en 6 l e vlektypbuB kwem in Duitschla d en Oostenrijk nog Slechts sporadisch voor De influMtt nam af ofschoon nog sSeds te hmdtm Gluoow en Birmingham vele etertgevallui aan griep fbrkwamen o Betrekkelijke hooge sterftecijfers behou den nog Weenen Budapest Praag Uver pool Gotha Boltrop Hamm Essen ReekIhiiHwuscu CoblenU en Tilsit In Pnrljs is de gezondheidstoestand bevredlgead Bchoon daar nog steeds rood voidt nwi a en kinkhoest verspreid voor kenwi De geboorten overtreffen er echter weer dt sterfte De kkur van da hnU Hoe veten zi n niet geneigd om zonder eenigen anderen grond dan het aansehou wen van iemand s gelaatskleur onderntel lingen t lten welke verband leggen tus Hchen hft uiteriijk aanzien en de gezond heldatoi4tand Dergelijke onderatellingen zlin toch veel al onjuist Bleekheid en roode kleur geven geen be ld van iemand s bloedtoestand Fr zijn er ve en die hoogrood van kleur zijn en toch bioednrmoede hebben terwijl er daar entegen z n die er altijd bleek uitzien en bij wie van bloedarmoede geen sprake is De verktaiing daarvan is eenvoudig De dikte van de opperhuid van oas gelaat speelt in dezen een groote rol terwijl het bovendien de kwestie is of in de alleropper vlakkigste lagen veel bloed aanwezig lu Dit allee is nu individueel zeer vertichillend en zoo is t zeer duidelijk dat de gelaatskleur waaraan de leek m eatal zoo enorm veel ge wicht pleegt te hechten dos afhangt van de dikte van de huid en in t algemeen geen inzicht zal geven in dev 4oeBtand waarin het bloed binnen m ons lichaam verkeert De medicus die hiermee eenig oordeel wil vellen zal dan ook met de gelaatskleur tot maatstaf nemen doch liever de slijmvliezen an onzen mond lippen of omgekeerde oog lidranden bezien Zijn deze laatste mooi rood gekleurd dan kan men verzekerd zgn van een goede bloedssamenstelltng Natui ii llJk in deze wjjze van onderzoek geen nauH keurige boewei practisch meestal voldoen de WH men eeiv oordeel over d bloedtuMtwenstelling in détails hebben dan moet dit microscopisch geschieden waarop ik thans niet nader zal ingaan en waarvan Ik mis ftdlfen eens bÜ een andere gelegenheid letx zal vertellen Nl6t altijd is dit bloedsenderzoek langs mieroRcopisehen weg a k wl een overbodige luxe Immers ons zijn verschillende bloed ziekten bdtend w nrbij wlJ niet bloedarm worden tengevolge van één of andere licha malljke afwlJUng doch waar de p imaJre ooniaak van de bloedarmoede zetelt in het bloed zelf De aandacht van den ervaren medicus wordt nu al op deae categorie van lekten gevestigd alvorens deze tot een uit gebreid onderzoek overgaat althans in et méerendeel van de gevallen Zulke patiënten MÊÊÊÊ Wanneer iemand s gelaat en ook dien ge haele lichaam een gele kleur aanneemt dan is dat veelal een uiting van een l jden der galwegn De huidikleuT is voor den medicus altijd een bijkomstige omstatuUgheid by het va t stellen zijner diagnose waarvoor meerdere gegevens noodig zijn Een huidkleur die af wijl van de normale frissche gezonde kleur behoeft werkelijk geen ongerustheid te wekken ADVBRTBNTUN Bu akte 11 Juni 1920 vooi den onder8reteek nden Notaris vei leden zun de Statuten der N V Protestanbch Beudsoht Bsgrifenlsondarnemlng nu tfenaamd Goudsche Kij en VocrtutgondernemmK te ïouda gevestigd GEWIJZIGD Deze wyziging 18 ppgenomen in het byvoegsel tot de Naderlandsche Staatscourant van 6 Juli 1920 no 129 Gouda 10 Juli 1920 3570 20 R W H PITLO ALLE SP IJN IN Arrow Boorden I nrliilUui I I h til ntini UH U df I Vm t O U inttt IIH I Zn lot nrl rl baH Kutoii I Slt M 1 7I W I M COHEN Co ARNHBIIM FaaRIEK VAR Markiezen Zonneschermen JaJouzieën Rolluiken le Tenten enz AfMit vaar Siutfi tn omitrekan H J VAN SCHALEN WyDSTRAAT 21 GOUDA Ouders dankt om uwe kinderen I Wormen veroorzaken velo kwalon Visper s Wormpoeclers 7i n vftii bi zunderH Ramenfltolbng welkti zeker werden PRIJS PER DOOS 60 cent Verkrygbaar by Apothekers on Dcogiaten 2963 J4 Fabrikant P VItsir Em Erftoh nsn Dr N B Laat u geen koekjes flikjes of andore z g wormraid delen geven dooh elicht alleen VIS8E R Wormpoeden Met liet DRUKWERKKN ia t k weaadil aitTWriag bolut akhte HAA8TBECHT 4a haar J BCaUI GOUDA MARKT Circus Wilke m Mwr m OLIIII WILKt Openingsvoorstelling VRIJDAG 16 JULI s avonds 8 uur mtt acn schitterend programma van 20 nummers en de pracht pantomime Farmersleven In Wild West Zaterdag en Zondag telkens 2 voorstellingen Om at uup Kinder en Familievoorstelling met onverkort avondprogramma s Avonds 8 UUP GROOTE SPORTVOORStELLINGEN PRIJZEN DEK PLAATSEN Uge ƒ 3 Stalles ƒ 2 50 Ie Ranic ƒ 1 80 2e Rang ƒ 1 40 3e R ing ƒ 1 10 Galery f 0 60 In de namiddagvoorbtellinKen betalen de kinderen half geld PLAATSBESPREKING vanaf 10 uui s moigens aan den Cassawagen Stalbeiichtiging dagelviks van it 10 uui Volwassenen 20 et Kinderen 10 et Voorveikoop van ntieebilietten by J MARKUS Hoogstiaat 6 Gouda 35 i8 J30 Prima Kwalltalt Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH wan de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN ons ƒ 1 I IJNL RIBSTLK OSSEHAAS FIJNb BIEFSTUK VET ƒ 1 UI 13 1 130 120 OVEBTllIfiT U VAN DF PRIMA KWALITEIT Aubcv iend M J VÉRZIJL Kleiweg 36 Telefoon 379 Kwalita Prima Kwalltait GERSTEGRUTJE8 IN VIJI MINUTEN GAAR fcN VOOR HET GFBRUIK GEREEC VerkrttKbaar in pakken van Vi K Gebruikaaanwijziaff op etk pak GOED UITGEVOEID DRUKWERK levert vlug én tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON ANTON CÖOPS Droclat Wgditraal 2S Oouda MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA hen nieuwe ontdekking een vloei baar waschmtddel een krachtig wei kende clMmiiche samenst mgr m op 8 eloEiten vorm door huid speoiaUtei ten alfl de grootste vooruitgang in t genezen van huidziekten erkend D D D RET Wasc miililel voor HHldziekteii Een verzachtend heelend vloeibaar vaschmiddel dat in de huid dringt en onmiddelluk verlichting geeft Huiduitslag PsoriaBla RJng worm 7eere beenen Puieten Schil fere Korsten verdwenen door de verzachtende heetende uitwerking D D D dnngt door in de ponen der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver stoppen de ponen en bevorderen den groei der ziektekiunen D D D pent de ponen waardoor deze In staat zlJn het natuuriyk geneeamid del in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 NeUonstreet Sneinton Nottingham schrijft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mftn armen en beenen Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee dok toren geweest echter zonder resul taat Na het gebt uik van 3 flesschen D D D ben tt volkomen genezen D D D 18 zijn gewicht in goud waard Frufi van een proefflesch ƒ 0 76 en van een groote flesch inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger ƒ 2 15 Verkrijgbaar by alle apothe kers en drogisten Waar niet ver krygbaar wende men zich tot de al letnvertegenwoordigere firma B Memdersma Den Haag Saeek Te GOUDA by ANTON COOPS Wydstraat 29 S VAN LOON Markt Rheumatiek en Jicht genezen Nu twintig jaar van onuitsprekelgk lijden heb ik mijzelf genezen Sindt disn hebt ik het als m n levenataak beschouwd te trach ton ook anderen te ganezen Ik weet wat het beteekeot te moeten l den maar ft ken ook de vreugde van terugkeer tot g zondheid en kracht Ik heb mezelf genezen maar ook duizen den anderen Tal Tan attesten zou Ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonic zijn genezen ij trja nu weder gezond en sterk en zij vertetlui een ieder wat Gloria Tonic voor hen heelt gedaan Na veel studie is het mjj gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Ji ht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z K ongeneeselijke gevallen zal één doos waarschijnlijk met voldoende zijn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blaken dat mijne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONÏC is verkrijgbaar in doo z n i ƒ 2 50 Te GOUDA bü ANION COOPS Wijdstraat 29 en verder bi de voornaamste Drogisten Vraagt eveneens de OLORIA LAXEERPILLEN è f O 75 per doos Waar met verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal Amatardam 6071 49 WADDINXVËKN Idvtrtcntlën en abonncnMntefl of ditoUd wordtB aangenomen doer A NOTIiUBCM BoekluuHM WMHnxveM Hlirilektt albumlnuzie bltaaziekU zlikte der urinewegen aambeien ontat pual zwakte onwiUekeunge unne looxiDg op Iken leeftijd geheime ziekte veraauwing vloeiingen geiwellen linpotai tie nx Volkomen en snelle geaefing per brief door de wonderbare planten extracten vaa DOKTER DAHMAN er achillend voor elke lidcta Men Traga broebun No 86 met bewiJMa Mn bij du Hmt SNABILIE GrooteMarkl 7 Botterdam met aauwkearig MhHIviae dw ibkte 4H7 II ËlQotrIsohe Drokfterti A BRINKMAN ft ZOON OOVDA AfOXNEHENTSPRlJS per kwartaal ƒ 2 25 jier week 17 cenUmet Zoiidagsbla l ner kwartaal ƒ 190 per week 12 cent ovetral waar de befftrgtng yér looper gnschiedt I rttuco per post per kwartaal ƒ 2 75 met ï ndagsUad ƒ 3 iü Abonnementen worden dagelfjkx aanK nnmen aan ons Bureau Markt Hl bOUUA yi onze agenten den boekhandel en de poHtkantorra AUVfiRTfcNTlBPRUS Uit GoiKla en ufnstreken behoorend tot den bettorgkrng 1 5 regelH ƒ 1 30 elfce regel meer ƒ O 21 Van bulten Goad en den becorgknng u regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 lAdvertentiKn van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentiën in het Zaterdagnu uner 20 i bijslag op den prijs KedactÉe Telef Interc 45 De confererttie te Spa I e conferentie veilengd Duitach financieel menioiandum Toenade Ing Frankrijk en België De vfilksateniming m Ooat Duitschland een nederlaag voor Polen Intocht in Noord Sleeswyk Turksche viedesvoorwaarden gehandhaafd De kwestie dei Aalandaeilanden Ita liaanschServisch incident ONS OVBBKICHI iHet gaat met ups and downs te Spu Zaterdag veHbioeKlenng tusschen entente iLfK A 8 i l uit9c4i rH ZondoK weer grooter verwudenng gisteren herle veod optuniHTu maar nog geen ofiloaaing De zaa c wa s eenvoudig zoo lang MiUerand Lloyd George en de anderen den Duit schers hun wenschen dicteerden in zake de ontw tupening en Fehrenibach zich deze be banddin liet wetffevallen om zich den weig naar de eoonomi öhe besprekinigen niet te uen a e sneden Nu tie conferentie leden dit onderwerp hebben aangesne len wordt de Hituatie ingewildtekler le Duitschers hebben zioh met laten mtimideeren maar bu mowde van Slimneh en Hue hun eoed recht verdediiKid viat met na ïelaten heeft mdruk te majten op de tetgenstanders Het gevolg ib dat nu weikelifke onderhande lingen zijn aan egaan wedke natuurllik meer tyd vorderen daji het eenvoudac op leggen van de vcrlanjirons ader eene partii aan de aodere dit heeft verleniging dei conferentie noodig gemaakt en de gealii eenlen heb Kn laten weten dat 7e nog wel J a 4 dagen wellicht no deze geheele week zal duren De zaak h nog ingewvk Jkelder gewoiden doordat de koienfcwestie noodwendig in vertiand moet worden ge bracht met de aang lefgenlheHi dei schade vergoeding die als laatste punt op de agenda is geplaatst De gealheLiYlen eiuch ten n 1 dat tie Duaschers tet bespoediipn M é innMte f ra en t to wwr die scbadeloosateUinjï zouden indienen een plan dat tameluk o ertwdig js onndat de beiprekiagen te Brussel de veronderstel ling reohtivilaiidiKen dat het hooren van DmtscMaQdV meemng m deze niet meer dan een vorm is over £ grootte d r ver goading z n de geallicendeti het vniwel eens gewonden De rainiBitei van Buiten landfiche Zaken Simons voelde daarvooi wemig terecht merkte hu op dat de vraag Hat Duitwhland kan betalen ten nauwste samen hangt met de hoeveeHheid kolen die hel 7a hebben te leveren Zoolanir Duitsdh lamt niet weet ovor hoeveel brandstof haar ni vetiheid zal kunnen beschitóten zoolanï tan het niet schaitten hoeveel en wat die niivenheid zal kunnen voortibreiKfen en hoe iluh de ichaidploo j tplUnig ïeVi ipld mnct lenslotte heeft Simons tooh een soort Iplan o pge8te d dait evenwel uiterst vaae 18 en moet worden beschouwd als een me morand m dat sleohts in jrroote IHnen een I iohtsnoer voor de regeJIng der schadeloos stellijig lmvestie aangeeft De inhoud daar van UI naar de N R Ct verneemt de vol gende Ie het doel der ondei iandeliwreTi ia tot een definitieve s AiWnnjr te komen ten Feuilleton Oe Vrouwe van Oarracourt door UVHLES OAHVIOï t ii hc i iswerde vertnHng van 1 I WKS8ELINK V ROVSl M Nadruk verboden 43 Ik ik geloof dat het nu npgehouden heeft met regenen zeide znen Irachtie de nioïiwen an zijn jaslos te maken Neen oog niet sprak hiji kortafen Btr te de handen uit om haar te i terhi en Hnn vinger raakten elkaar en wa ren een oogenhïik verward Een tril Hng als van vuOr liep door Lucille h hehaam 7ij Het de armen zakken en sloot de oogen De aanraking van haar blanke zachte handen scheen hem te leitriseeron want hij stond hevend Vüor haar de oogen op haar gelaat gevestiKd Toen leunde hij met ge kriHste iirmen tegen den hoorn en haal lo diep adem zooals een man toe aan wn gTüot gevaar ontsnapt wae aige oogtHiblikken gingen m diep i awljgftï voorbij IV reigen viel nog zwaar m droop eentonig op de bla deren de paarden atwi zeer tevreden p eenigen afstanfl het graa Toen be gon hij weer te sprekm zijn stem klonk xacftt ea heaet pleefctl Mwiravt tM aaer cwmUi naar pleatanihMa wH dwiHnpM Mt wwi a berek a Cïewuae advertonMi a taf AowlMi crenlaa pi s trooU lettam m imad a w Adverteotitta tnuwaa wonlea lageioadeB door luwelMnkamu vu sutlaéa B m Mi ileiar a Am erteoMebumux a ma A eat k AdiK tomae teW IiUaiie tt Sleesuilk aan DMemerken ondemehnmm doonlMt de Dcmscha koitlnir t$lt ih v1 refMlea intocht m dat fabled heeft dMieu den HavftstReuter meMt Unit lie OvpfrHt Raad Zat rdwnnorgen ê bi eaffokomea ter beapreKtog van ii TurksLhv kwestie lit d biieeiidianuit werd bet i ntweni ant Mouni goedgokeunl op il beeworen van rurkUv tegen df vreikgworwuidea D b voorwaafdn bleven gflUhaafd bohalvs enkele vkwi waarden van ondenrMKhikt he laag D eommiHstv van rnlactie lat ao weer ite Parü iiUMnleomen waar het aoÉwoonl tier geameenlen Z t rda 17 Juli aan 4 Turksotie deltiial aal w dM Ot variunidiMt tussduin B toki q t ranlu yk wurdt voortdurend Inniger ï mnk i k gaat boe langer hov meer over hellen tot zijn noordëlSken ud uur wat men ook kan opmerken uit de berichten on der Binnenland betreffende de Nederlandscb Belgische kwestie HtHnmige Bel gen beschouwen die sympa le met eenigen aciiterdoobt wat te Par s op eigeaaaniige wyse tut uLting u geltomen Aan het t ituuch Belgiseh banket dat 2ondag op de Pré Cfttelan heuft plaats ge had namen vierhonthN personen doel w o Doumer outi vutti MAf van den 5lenaat Destrêe Landry thniÉsch mluster van ma nne Kenkin Barthou generaal de Caatal nau en Maurice Barrès Na een korte toeainaak van Landry die er nameiis de Knuuëke regeering op wees dat de I raasch BelfiMhe hntente na te frankfort veratexkt tn zUn noodzakeUik mt t leiden tot een overeenkomat op het gebied vah leger tolweien spoorwegen en sebeupvaart voerde Desti het woonl itoch met m z n hoeduilgheld van minister Hy waarachuwde de FranMhe vrienden Tt t BeigW niet bereid is uoh in eenig i rotectaradl te schitdcen feekenen vaa ver btn ng IcveiMiige protesten De Gulden Mporentlag heefit het bewozen dat bet ver bomi met door geheel b lgie wonit ge wensoht Ueigie verlangt vurig naar onaf hunkeUikheid Het wièr nits Duitsche sla verny van sioh tloth weigert ewentuis de metst teodere vtiendHohai wanneer de sou veieiniteit er omler l den Krunkrliik moet ecrat waarboiwen gtwen De BelicU e ka tholleken wantrouwen bet z g ailbelstisehe tiankr k IVoteaten Zekere Vlaaiingan wensflhen toenadennir tot N 4eriand IproteHten en ook stmnnige sucialistea wen schen ile buiteogerwone lasten van het ver tmnd ntet te Irageoi tumult Kederlanikwh Lttniburg is een oipen deur vuor een DuitMcbp mvjiiiit D tieur otoot JE iloten WOÉ lion en itet m ongeloofelyk dat FraakrifK ons bierbü m den cteek heeft icebttan Protesten en amiiaus Onder groote ontroering legjde Barthou namens de Pranndie regeenng ao m iin ho Klantghei l van voontitter van de com tnisioe van Bulti nlandsehe Zaken een ver klaring af die ooit met xdn persoonlUdte inzichten strookte Over d n Guldensooren slag wiltle hu niet aprdten HU wist slwhti ut er m li 14 en lÖiO wa irebcurd Nooit is bb FraakrySi het denkAieeUl owekumen Bel ne te ovcrheeraöhen PranknHc heeft geen onbe it iliiten vmat zucht De ctuniniH Aie voor Buitenlawlsche Zaken Iveeft de kwestie van een Nedcrtatuisch BeligtBoh ver bomi langdurig onderzocht en zich ten gun ste van BelffIK uitgesproken RenVifl dankte Barthou en wt s op de noorkakelykihenl vim een bfllilke ofilauimr l r Sfluhle vrangMtukken Vpivolgens werden toustt n uitgebracht iboi generaal de Castelnau den rector tier Hrusselsrfie unlvenuteit I cIerco Maunce Barrès en den ffetttW hen advocaat Fneri JoiNt deeei daicrai is do afstand van vro ir Duitsch gobied nl de Ie xoi van lol o ihu lilpMkblik had hij nng iKMiil i n gmlaehfe g wijii aan en vrouw Liefde vah iels waamver hij sltiht get Mi had tu leh over te v iwoniltion lle vrouwï n wanmgi lilk en niets votir htm Maar mi dat t tfdt oogenlilik kwam er ietw ovt r liim lis f OQ betouvering waar liij niets van wiMt Zij v m HthoiHi srliooner tUin ie4s waar hij loit van gedroomii had iimar htt was niet di lieflijkhmd die hem sdietn te treflt i i n IJn harl tn bt weging bracht het wa ïeto vaags Pil inhepaalds iets dat luj met ondi i woorden kon tïrt iigen dat in zi n leven wnu gekomen eh Imm g lietd vervidde Hij wlwt met dat Imi helde was hij HisI alleen dat daar een wesen voor hem stond dat hem aanttiik door Ie ven en dootl door i eii Mik eeti woord fn hieh Hij hl td P Het zijn han di n laiij iln tifhaain gfülden Zal Ik vorih verUJleii vroeip hij zaehtjee JiUtil I fhUtderde iets dat kloiik at ia en liij vervolgde Wöfdt verïnv d ÏUi begrot p ttat dit praeiitige sehep M lj dat hem een godin tn M4ieeii in denlaad jwo ver bftven hein sfidid U emi gottiu slet hfs kon OmstandlgluMen mnaktei hem lol haar Iredh mle Hij Imd in linttkte dat ij hem tu Htoiul hiiai iMtlieudo u 4ijn uii ilj t ieinile 1 r in loe Vun dat uur ra zijn lt v II veranderti Inplaala vnn den vr de dien hij meende gevonden Ie hMi ht u kwam er n geweldige kivigen de p UI hl yijn hart die nooit ophield dff W eb lücM 2 boeken ll